Page 1


Let's Start !!


สร้างสรรค์ งานสวนด้วย สีสัน

หากคุณต้ อ งการเพิ ่ ม ความแปลกใหม่ ให้ก ับ สวนของคุ ณให้ ออก มาโดดเด่ น ไม่ ซ ้ ำ าใคร ลองมองหาไอเดีย ใหม่ๆ มาตกแต่ง สวนของ คุณ อาจจะเป็ น การฉี กความเชื่อ เดิมๆ ที่ว ่า การจัด สวนให้ สวย ต้อ งจัด ตกแต่ ง ให้ ส ี ส ั น ใกล้เ คีย ง กับ ธรรมชาติเ ท่านั้น มาเป็ นการ ทดลอง แต่ ง แต้ ม สี ส ั น สดใสลงไปแทนของตกเเต่งอาจเลื อกสี ให้ ดู เด่น หลากหลาย เเต่ ไ ม่ ขัด ตา โดยเลือ กคู่ส ี ที่เ ป็น ที่น ิย มกั น เช่ น 06

ส้ ม -ฟ้ า เหลื อง-แดง น้ ำ า เงิ น-ชมพู เป็ นต้ น โดยจะใช้ ส ี โ ทนกลาง เช่ น สี เ ทา สี น้ ำ า ตาล สี ดำ า สี โอรส สี ครี ม หรื อสี ขาว เป็ น สี ย ื น พื ้ น เพื ่ อไม่ ให้ สวนของคุ ณ ดู เ ป็ นสี โทนร้ อนจั ด หรื อ โทนเย็ น จั ด การ ใช้ สี เ หล่ านี ้ ทำ า ให้ สวนดู กลมกลื นขึ ้ น และที ่ สำ า คั ญคื อ ธี มในการจั ด สวนว่ าอยากให้ เ ป็ นแนวไหน การเลื อกสี จะได้ ล งตั ว กั บ รู ป แบบ สวน เช่ น สวนธี ม แนวบาหลี ี ก็ จะเน้ นโทนสี ที ่ อ อกร้ อ นจั ด จาน ลวดลาย ละเอี ยดเยอะ แต่ ถ้ าเป็ นธี ม แนวโมเดิ ร ์ น จะนิ ย ม เน้ น สี ยื นพื ้ นเรี ยบๆ เเซมด้ วยลวดลายกราฟิ ก สี ฉู ดฉาด เด่ น สะดุ ด ตา


“ คุณเบื่อมั้ยกับสวนในรูปแบบเดิมๆมีเเต่ ต้นไม้ใบหญ้ารกรุงรังเต็มไปหมดจะเข้าสวน เเต่ละทีต้องลงแรงทำาโน่นทำานี่กว่าจะได้นั่ง สบายๆในสวนก็แดดร้อนเต็มที “ เอ๊ะ! นี่สวนมีไว้เเค่นั่งชมพันธุ์ไม้อย่างเดียวนะ หรือไม่ใช่อีกต่อไปเพราะสวนของคนรุ่นใหม่จะ ต้ อ งเป็ น สถานที่ ที่ น อกจากจะนั่ ง รั บ ไอธรรม ชาติเเล้วสวนยังจะต้องเป็นที่ที่เราสามารถนั่ง ทำางาน เม้าท์สังสรรค์คุยกับเพื่อน หรือกิจกรรม ต่ า งๆสิ่ ง เหล่ า นี้ ก็ เ พื่ อ เปลี่ ย นบรรยากาศของ ชีวิต ไหนๆก็หนีงานเเละภาระไม่พ้นก็ขอให้ได้ทำา ในที่ๆ สบายใจก็ ยังดีนะเออ

การเเต่งสวนก็ง่ายๆคือเอาอะไรก็ได้ที่ คุณชอบคุณพอใจเเละมองว่ามัน เข้า กันทั้งเรื่องสีและเรื่องการจัดวางองค์ ประกอบ แต่ถ้าบ้านใครมีพื้นที่ใช้สอย น้ อ ยละก็ ให้ เ น้ น การตกเเต่ ง เเบบเเขว หรือใช้เป็นพรมสวยๆสักผืนก็จะทำาให้ สวนของคุณ ดูน่าสนใจ ขึ้นมาได้ทันที แต่ ไ ม่ ว่ า ของตกเเต่ ง คุ ณ จะเยอะเเยะ มากมายเพียงใดก็ขออย่าให้ลืมหัวใจ สำาคัญของสวนเเห่งนี้นั่นคือ ที่สำาหรับ พั ก พิ ง ในยามที่ ต้ อ งทำ า งานหรื อ พั ก ผ่อนหย่อนใจ แน่นอนว่าต้องมีโต๊ะเเละเก้าอี้สองสิ่งนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในงาน ตกเเต่งได้ดีทีเดียวถ้าคุณมีงบคุณก็หาซื้อโต๊ะสวยๆลายเก๋ๆแต่หากงบคุณน้อย การทาสีใหม่หรือนำาผ้าลายเริ่ดๆมาคลุมโต๊ะก็สวยเชิดได้ไม่เเพ้ของใหม่เเค่นี้เองคุณ ก็จะได้สวนสวยใช้สอยได้ถูกใจ ตกแต่งได้แบบถูกตังค์มาครอบครอง ง่ายเเค่นี้เอง

“ พรมสวยๆสักผืน โต๊ะและเก้าอี้เป็นของ ตกเเต่งได้ โดยใช้ผ้า คลุมลายเก๋สะดุดตา “

07


“ ภาพวาดในวัยอนุบาล งานประดิษฐ์ชั้นประถม สิ่งระลึกถึงความทรงจำา ถึงแม้จะไม่สวยเลอเลิศ แต่ก็ดูมีคุณค่าอยู่เสมอ“ ที่เเห่งนี้จะเป็นเสมือนยาวิเศษเพิ่ม พลังกาย เเละใจให้เเก่คณ ุ ทีเ่ เห่งนี้ จะ เป็นสถานที่ ทีค่ อยให้กาำ ลังใจเเก่คณ ุ ทีเ่ เห่งนีจ้ ะคอยสร้างเเรงบันดาลใจให้ เเก่คณ ุ ได้ทกุ ครัง้ เมือ่ คุรต้องการทีเ่ เห่ง นี้จะทำาให้ความรู้สึกเดิมๆของคุณ กับคืนมาทีเ่ เห่งนีอ้ ยูใ่ นบ้านของคุณ ที่ เเห่งนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ ก็ดว้ ยตัวคุณ สวน ของคุณเป็นของคุณเท่าทีค่ ณ ุ ต้องการ 10

เวลาทีค่ ณ ุ เหนือ่ ยล้า คุณคิดถึงทีไ่ หน เวลา คุณเศร้าใจ ทีเ่ เห่งไหนทีค่ ณ ุ คิดถึง หลายๆ คนอาจมีคาำ ตอบของตนเองไว้ในใจ เเต่ เชือ่ ว่า คำาตอบของใครหลายๆคนนัน้ คือ บ้าน เพราะบ้านคือจุดเริม่ ต้น เเละปลาย ทางของเรา แต่บา้ นของเเต่ละคน ยังมี พืน้ ทีเ่ ล็กๆแห่งความทรงจำา ใครหลายคน อาจเก็บสิง่ ทรงคุณค่านัน้ ไว้เบือ้ งหลัง บ้าง คนเก็บไว้ในห้องเเห่งความฝัน บางคนเก็บ มันไว้ในแฟ้ม หรือบางคนอาจละเลยจน หลงลืมมันไปแล้ว แต่สาำ หรับคนทีย่ งั เก็บ เรือ่ งราวดีดนี น้ั ไว้ วันนีค้ รุ จะได้มโี อกาส นำาเรือ่ งทีน่ า่ ประทับใจผ่านงานประดิษฐ์ท่ี คุณได้สร้างไว้ในเเต่ละช่วงวัย มาเเต่งสวน เพือ่ ให้สวนของคุณ เป็นสวนทีน่ า่ ประทับ ใจ เพือ่ ให้สวนของคุณ บอกเล่าอะไรบาง อย่างเกีย่ วกับตัวคุณ เพือ่ ให้คณ ุ ไม่หลงลืม สิง่ มีคา่ เหล่านัน้ ไป เหมือนใครหลายๆคน

ART WORK PATIO เทคนิกจัดสวนงานฝีมือง่ายนำาของใช้ ของประดิ ษ ฐ์ ที่ คุ ณ มี ม าตกแต่ ง ให้ เ ข้ า กันถ้าเป็นของที่คุณทำาเองได้ยิ่งดีเพราะ นั่ น จะทำ า ให้ คุ ณ มี ค วามสุ ข มากขึ้ น เวลา ที่ คุ ณ นั่ ง ลงในสวนมองผลงานที่ คุ ณ สร้ า งสรรค์ ขึ้ น ด้ ว ยมื อ คุ ณ คุ ณ ต้ อ ง รู้สึกอิ่มเอมใจกับทั้งบรรยากาศร่มรื่น เเละความภูมืใจในฝีมือคุณเป็นเเน่การจัด สวนเเนะนี้เน้นว่าเป็นงานศิลปะล้วนๆ เเต่ งด้วยใจรักไม่เคร่งหลักการหวังว่าน่า จะเป้นสวนที่ใครหลายๆคนชอบ


“ สถานไหนจะสุขเท่าบ้านเรา จากมาไกลให้คิดถึง ถิ่นเดิม มืองกรุงมีเเสงสีพร่างพราวแต่ชนบท มีแสงดาวรังเรือง เมืองกรุงมีตึกสูง เทียบฟ้า แต่ไม่ สูงไปกว่า ยอดใบหญ้า บนภู ผาใหญ่ “ การเเต่งสวนสไตล์น้ีค งจะถูก อกถูก ใจคนไกลบ้าน ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยในกรุงเทพที่มี ภูมิลำาเนาเดิมจากต่างจังหวัดต้องเข้ามาทำางานเสี่ยว โชคเสี่ยงโอกาสกันในเมืองหลวงที่เเสนวุ่นวายเเห่งนี้ ก็ ค ง จ ะ อ ด ใ ห้ ห ว น คิ ด ถึ ง อ ดี ต อั น เ เ ส น สุ ข ไ ม่ ไ ด้ เและเเน่ น อนว่ า สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยผ่ อ นปรนความคิ ด ถึ ง ถิ่น เดิ ม นั้น นอกไปเสี ย จากอาหารพื้น บ้ า นดนตรี พ้ ืน เมื อ งเเล้ ว การจั ด วางสถานที่ก็เ ป็ น อี ก สิ่ง ที่ช่ว ยสร้ า ง บรรยากาศดีๆหรือเรียกความรู้สึกเก่าๆกลับมาได้บ้างแต่ เอกลักษณ์อันโดดเด่นของชนบทคืออะไรเมื่อพูดถึงชน บทภาพเเรกในความคิดคืออะไรลองหลับตานึกภาพสิ... ธรรมชาติ! อันสงบเงียบสิแต่เราจะหาได้จากที่ไหนล่ะในกรุงเทพฯ สวนมั้ยสวนเหรอใช่สวนนั่นเเหละที่เราพูดถึงการจัดตกแต่งสวน แบบชนบท ไม่ยากสำาหรับคุณเลย เพราะอะไร ที่เป็นของพื้นบ้าน ก็สามารถเอามาเเต่สวนได้หมดนั่นเเหละคุณอาจจะหอบเอาดินที่ บ้านเกิดคุณมาโรยหน้าดินในสวนของคุณก็ได้นะ เน้นความรู้สึก ได้ดีทีเดียว โทนสีก็เน้นโทนเรียบๆไม่หวือหวา เป็นเเนวเอิร์ธโทน เรียกให้เข้าใจง่ายๆ ก็พวก สีอิฐ สีปูน สีดิน สีทราย อะไรเทือก นั้นถ้าใคร ไม่มีพื้นที ่มากพอ ก็ไม่ต้องกังวล ไปหามุม เล็กๆแล้ว ให้เลือกใช้เป็นไม้ กระถางหรือ สวนเเขวนก็ได้ เเต่ให้หา พรรณไม้ ในท้องถิ่นหรือจะใช้ไม้ดอกเฉพาะถิ่นที่มีกลิ่นหอมก็จะ ช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ดีไม่แพ้พื้นที่ บริเวณกว้างๆได้เช่นกัน

By...Tatii 11


บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ�ากัด www.thaiwatsadu.com ติดต่อ : 02-7354836 Fax : 02-7354837


เมื่อพูดถึงสวน ไม่ว่าจะสวนหน้าบ้าน สวนหลังบ้าน หรือสวนบนดาดฟ้า ก็คงจะนึก ฝันถึง ต้นไม้สวยๆ ดอกไม้หลากหลายสี เก้า อี้เก๋ๆ แต่ความเป็นจริงแล้ว ยังมีเรื่องหนักใจ ให้กังวลอยู่ ทั้งเรื่องของพื้นที่ที่เล็กเส้นเล็ก และงบที่น้อยแสนน้อย และแล้วคอลัมน์ในวัน นี้ จากผู้ซึ่งเข้าใจในหัวอกของคนกรุงเทพอย่าง เจ๊โหนก ที่อยากมีสวนไว้นั่งเล่น MV กับเค้า บ้าง ก็ได้นำาเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับสวนเพื่อคน ที่มีบ้านคับแคบมาฝาก คาดว่าคุณผู้อ่านคงจะ ถูกใจ อาจจะทำาไม่ได้อย่างในรูปแต่เชื่อว่าน่า จะเป็น idea ดีๆ สำาหรับนักทำาสวนมือใหม่ แน่นอน แต่เดี๋ยวก่อนเรามาทำาแบบทดสอบกัน ดีกว่าสวนแบบไหนที่ใช่ในสไตล์ของคุณ 13


14


A : YOU’RE PLAYFUL ถ้ า คุ ณ เลื อ กตอบข้ อ A มากที ่ ส ุ ด ล่ ะ ก็ คุ ณ เป็ น คนชอบเล่ น สนุ ก สนาน ต้ อ งมี ก ิ จ กรรมทำ า ตลอด นั ่ ง เฉยๆต้ อ งเป็ น หลั บ ดั ง นั ้ น สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งมี ใ นสวนของคุ ณ ก็ ค ื อ พื ้ น ที ่ เ ล็ ก ๆสำ า หรั บ ทำ า กิ จ กรรต่ า งๆ เช่ น วาดรู ป ออกกำ า ลั ง หรื อ การเล่ น กบ สั ต ว์ เ ลี ้ ย ง นอกจากนี ้ การตกแต่ ง ด้ ว ยสี ส ั น สดใส จะกระตุ ้ น ให้ พ ลั ง งานคุ ณ พลุ ่ ง พล่ า น

B : YOU’RE SOCIAL ถ้าคุณเลือกตอบข้อ B มากที่สุด แสดงว่า คุณเป็นมนุษย์สังคม ตัวเอก เพื่อนเยอะ อีเว้นท์แยะ แต่สำาหรับสวนเล็กๆของคุณ เหมาะ มากที่จะมีพื้นที่สำาหรับเตาปิ้งย่าง อย่างเป็นกิจจะลักษณt เพื่อเพื่อน ฝูงผู้หิวโหยของคุณจะมาจะไป ยังนะ ยังต้องสำารองที่นั่งให้พร้อม สำาหรับฝูงชนอีก อาจฟังเหมือนสวนสาธารณะมากกว่าซะอีกทำาใจนะ ก็เพื่อนเยอะเลยต้องเยอะแบบ ชิล ชิล

C : YOU’RE RELAXED ถ้าคุณเลือกตอบข้อ C มากที่สุด เราก็ขอยินดีด้วยเพราะสวนของ คุณจะดูเป็นสวนมากที่สุดแล้ว ในทั้ง 3 กลุ่มนี้ สวนของคุณเป็นที่ สงบๆ และเป็นส่วนตัว สิ่งที่จะเติมเต็มสวนของคุณได้ดี คือ สิ่งที่ ช่วยให้นึกถึงอดีตอันแสนสุข และควรเพิ่มซอกมุมเพื่อให้คุณรู้สึก อยู่ห่างจากโลกภายนอก โดยมีร่มไม้เป็นม่านกั้นความวุ่นวาย สวน นี้ไม่เพียงแต่ให้คุณได้พักพิง ยังเป็นกำาลังใจที่ช่วยให้คุณ พร้อม เผชิญโลกอันแสนอลม่านอีกครั้ง 15


DIY

ไอเดี ย เทคนิ ค จั ด สวน ในห้ อ งน�้ ำ อย่ ำ งง่ ำ ย Tidy DIY Garden Relaxing in your bathroom

ก้นกลม ห้องน�้ำเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้งำนเป็นกิจวัตร

ประจ� ำ วั น

แถมยั ง เป็ น สถำนที่ ที่ เ อำไว้ ใ ช้ ผ ่ อ นคลำย

ค ว ำ ม เ ค รี ย ด อ ย ่ ำ ง ก ำ ร น อ น แ ช ่ ใ น อ ่ ำ ง อ ำ บ น�้ ำ ใ ห ้

ร่ำงกำยได้ พั ก ได้ ห ยุ ด คิดถึงสิ่งต่ ำงๆ ปล่ อ ยให้ จิ ตใจได้

สงบหรื อ จะปล่ อ ยให้ ส ำยน�้ ำ ที่ ไ หลออกมำจำกฝั ก บั ว

รดตั ว เรำ ช่ ว ยผ่ อ นคลำยควำมร้ อ น กำยร้ อ นใจได้ ดี

ที เ ดี ย ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะเติมควำมสดชื่นให้มีชีวิตชีวำอย่ำงได้ ผล ก็คงจะหนีไม่พ้นสีเขียวๆของสวน ที่เรำจะหยิบยกเอำมำ อยู่ใกล้ตัวเรำมำกขึ้น กำรจัดสวนในห้องน�้ำนั้น ไม่ได้ยำก เย็นอย่ำงที่ใครหลำยๆคนคิดแต่ก็ไม่ง่ำยเสียทีเดียว

หำกเพียงแต่ต้องรู้จักและเข้ำใจในลักษณะของต้นไม้ต่ำงๆ

เหมือนกับเวลำที่เรำรู้จักใครสักคนก็ควรต้องรู้ว่ำคนคน นี้ชอบอะไร เรำจะประพฤติปฏิบัติต่อเขำอย่ำงไร ถ้ำไม่ชอบ สิ่งไหนก็ควรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นต้นไม้ก็เช่นกัน

แต่ละชนิดแต่ละ

ประเภทย่อมไม่เหมือนกัน ควำมต้องกำรแสงแดด น�้ำ สภำพ

แวดล้อม ไม่เหมือนกัน และที่ส�ำคัญเรำต้องประเมินลักษณะ แสงแดดในห้องน�้ำเรำก่อนด้วย

ดังนั้นวันนี้ก้นกลมจึงจะ

ชวนทุกคนมำท�ำควำมรู้จักพันธุ์ไม้ที่สำมำรถเจริญเติบโต ได้แม้จะปลูกในห้องน�้ำ และไอเดียในกำรจัดสวนเล็กๆ น่ำรัก จำกภำชนะที่หำได้ในบ้ำนค่ะ•

17


ตั ว อย่ า งต้ น ไม้ ท่ี ป ลุ ก ได้ ใ นห้ อ งน�้ า พืชน�้ำที่สำมำรถด�ำรงชีวิตได้โดยมีควำมต้องกำรใช้แสงในปริมำณที่น้อย ก้นกลมขอยกตัวอย่ำง 4 ชนิดละกันค่ะ

พลูด่าง

พลูด่ำงเป็นพืชที่ปลูกง่ำย แม้เพียงปัก

ช� ำ ในน�้ ำ ก็ ส ำมำรถเจริ ญ เติ บ โตได้ แ ละเจริ ญ เติบโตได้รวดเร็ว ต้องกำรน�้ำมำกและแสงแดด

เงินไหลมา เงินไหลมำเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถำยำว

พอสมควร แต่ก็สำมำรถอยู่ได้แม้มีแสงและน�้ำ

ล�ำต้นมีควำมยำวประมำณ 10-20 เมตร

ที่ มี เ สำเหล็ ก ให้ เ ลื้ อ ยพั น หรื อ ให้ เ ลื้ อ ยตำมโคน

ห่ำงๆ

น้อย นิยมปลูกในกระถำงแขวนหรือกระถำง ต้นไม้ใหญ่ ถ้ำปลูกลงดินใบจะใหญ่มำก

มีล�ำต้นกลมสีเขียว

ผิดล�ำต้นเกลี้ยงเป็นข้อ

และมีรำกออกตำมข้อล�ำต้นแต่ละข้อ

จะมีกำบใบหุ้มอยู่ใบเดียวออกตำมข้อสลับกัน ซึ่งมีก้ำนใบยำวประมำณ 10-15 เซนติเมตร

ใบเป็นแฉกประมำณ 5 แฉก ขนำดใบกว้ำง

ประมำณ 3-5 เซนติเมตร ยำวประมำณ

10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกลึกเข้ำหำโคนใบ

ออมนาค

•D I Y •

ไผ่กวนอิม

DO IT BY YOURSELF !!

1. เตรียมแก้วทรงดีไซน์สวยๆ หรือภาชนะเซรามิกเก๋ๆ 2. ในกรณีที่แก้วที่สามารถมองเห็นได้ในได้ ก็ให้เราใส่หินที่ใช้จ เป็นสีขาวได้จะดีมากเพราะจะท�าให้ดูสะอาดตา ท�าให้ห้องน�้าเราัดสวนลงไปที่ก้นแก้ว สะอาดขึ้นด้วยนะ :) 3. น�าพืชที่ตนจัดเตรียมไว้มาใส่ลงในภาชนะ 4. เทน�้าใส่ภาชนะ

18


Change in all things is sweet.

Ingarden  

นิตยสาร In Garden เป็นนิตยสารแต่งสวนแนวใหม่ ที่รวบรวมเทคนิค เเละไอเดียการเเต่งสวนจากทุกมุมโลกมารวมไว้ที่นี้ อัพเดททุกคอลัมน์ เพื่อคนรักสวน เ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you