Page 1

29/1/2010

05:35 µµ

Page 1

Δ‡¯Ô˜ #1

√ ·›ÎÙ˘

°È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘ √È Matisse Δ‡¯Ô˜ #1

4sel COVER

Ì ·¤Ú· η˙›ÓÔ

∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË ΔÀÃ∂ƒ∏ ∫∞π ∂¶πΔÀÃ∏ª∂¡∏

ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ Cabaret

Royale

ÀËÚÂÙÒÓÙ·˜ Î·È Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜: √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·˙›ÓÔ Ο Τζωρτζ Κλούνεϊ κάνει ποδαρικό: το κόκκινο χαλί είναι μόνο η αρχή...


4sel COVER

29/1/2010

05:35 µµ

Page 2

∫˘ÎÏÔÊÔÚ› οı ̋ӷ

ΔÔ ¡Ô1 Business-Life Style ÂÚÈÔ‰ÈÎfi!


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:17 µµ

Page 3


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:17 µµ

Page 4


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:18 µµ

Page 5


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:18 µµ

Page 6

™∏ª∂πøª∞ °π∞ Δ∏¡ ∂∫¢√™∏

√Ï· Á‡Úˆ ·fi Û¤Ó·

¤Î‰ÔÛË Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۷˜, ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™Â Û·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÙÂ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ οı ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ì ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ¢ËÏ·‰‹ Û ۷˜, ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. •ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ RC ı· ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ÁÈ· fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·: ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ‚È‚Ï›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. £· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· fiÏ· Ù· Û‡ÓÂÚÁ· ÙÔ˘ bon vivant, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È·. £· ‰Â›Ù ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ·ÏÏÈÒ˜: fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›Ù ÂÛ›˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ›ÛÙ ÂÛ›˜. √ Δ˙ˆÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚ ı· Û·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÓfiËÌ·. ∂›Ó·È ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÂΛÓÔ Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ·‚›·ÛÙ· fiϘ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ Ê›ÏÔ, ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ‹ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·: Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜, Û˘ÓÂ‹˜, ‰›Î·ÈÔ˜, ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜. ƒÈÛοÚÂÈ Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ηÏfi, ÔÓÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Êfi‚Ô Ù˘ ‹ÙÙ·˜. ∂›Ó·È Î·È ÛÙ˘Ï¿ÙÔ˜, ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Û οı ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∫ÔÛÌ› ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ RC Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›·ÏÔ. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi, Ô Δ˙ˆÚÙ˙ ·›˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜. ∞¢ı˘Óı‹Î·Ì Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ËıÔÔÈfi °È¿ÓÓË ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘, ·ÊÂı‹Î·Ì ÛÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ ∫¿ÙÈ·˜ ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, ·Ú·Û˘Úı‹Î·Ì ·fi Ùo ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ú‡̷ ÙÔ˘ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Matisse. ƒ›Í·Ì ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ «Cabaret Royale». ¶‹Ú·Ì ÙËÁ¿ÓÈ· Î·È ·ÎÔÓ›Û·Ì ̷¯·›ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıԇ̠‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÛÂÊ ªÈÛ¤Ï ∑ÔÛÙ. «£¤Ïˆ Ó· ͤڈ ·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Alfredo's ÂÚÓ¿Ó ηϿ, ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. √Ù·Ó ÌÔ˘ ϤÓ “ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ”, ηٷϷ‚·›Óˆ fiÙÈ fiÏ· Ù· fiÓÂÈÚ· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÂΛÓË ÙË ‚Ú·‰È¿ ÂÎÏËÚÒıËηӻ. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ¢¯‹ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰‹ÏˆÛË: Ó· ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ Û·˜. ∏ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË Â›Ó·È Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÔ¯‹˜ ‹ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜, ÙÔ RC, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ¢ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ‚Ú›Ù ÂӉȷʤÚÔÓ, Ó· Û·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÛÔ Î·È ÂÌ¿˜ Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ, ı· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô: ‰È·ÎÚÈÙÈο, Ì ¿Ô„Ë, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÈı˘Ì›Â˜. ¢ÈfiÙÈ fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜: «√Ï· Á‡Úˆ ·fi Û¤Ó·».

√ ∂∫¢√Δ∏™ ™¶Àƒ√™ ∫√Àº∞§∏™

 6 


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:18 µµ

Page 7


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:18 µµ

Page 8

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

15 Lobby ΔÔ concierge ÙÔ˘ «RC»:·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋,‚È‚Ï›·, DVD,Ë √ÏÁ· ∫ÈÚÈϤÓÎÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹, Ë ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÙÛԇη Û ÚfiÏÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜,ı¤·ÙÚÔ,ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜,ÌÔ˘ÛÈ΋, ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÂÈÚÒÓ, Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜,Ù¤¯ÓË.

29 Better ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ Â˘ ÛÙÔ ˙ËÓ Û·˜:Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÓÈ¿Î, Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÌÔÛ¯¿ÚÈ,Ù· Ô‡Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜.∞ÎfiÌË ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Û ۷Ϥ Î·È resorts, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ù· ÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ı· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Úfi Û·˜, Ë ÂÏÂÁ›· ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ Û Ì·ÚÌ¤ÚË.

50 Even better ΔȘ ·Á·¿ÌÂ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÂΛӘ.°È·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Û „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·;∂›Û˘,ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·;

54 Δ˙ˆÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚ ∂›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ style icon,ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È ÎÔÏÏËÙfi˜ Ê›ÏÔ˜. √ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ËıÔÔÈfi˜ ‰ÂÓ Ì·Û¿ÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘ ¤Ì·ıÂ Ë ˙ˆ‹.

 8 


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:18 µµ

Page 9


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:18 µµ

Page 10

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

82 ∫·˙›ÓÔ ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï ª·ÙȤ˜ ·fi Ù· ·Ú·Û΋ÓÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ «Cabaret Royale».

88 ªfi‰· ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ·ÈÁÈfiÓ, black tie ¤Ó‰˘Ì· Î·È Â¤Ó‰˘ÛË Û ¤Ó· ηÏfi ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ·.

56 ∞fi„ÂȘ ∞fi„ÂȘ ÁÈ· Ó· «·ÓÔ›ÍÔ˘Ó» Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ʛÏÔ˘˜:Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 9 ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜,ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ¿Û˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚÏÈÁη˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Ó‡ÛÙ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Champions' League,ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹.

60 ∞ºπ∂ƒøª∞:¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ √ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘ ·Ó·ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔÓ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ Î·È ÙÔÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ÊÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, ∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· Ù·

ÔÓÙ¿ÚÂÈ fiÏ· Û ÌÈ· ·fi ηډȿ˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ΔÔ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Matisse ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ˆ˜ five of a kind. √ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÊ, ªÈÛ¤Ï ∑ÔÛÙ, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë: ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Alfredo's» ÛÙÔ Regency Club Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ gourmet ·fiÏ·˘ÛË. ∫¿ÔÈÔÈ ·ÓËÊfiÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ Regency Casino Mont Parnes. ∞ÏÏÔÈ ·fiÏ·˘Û·Ó ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Regency Casino Thessaloniki Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Hyatt Regency Thessaloniki.√ÏÔÈ ¤Ï·Ì„·Ó.

 10 

96 ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ η˙›ÓÔ ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ı Â›Û΄‹ Ì·˜ ÛÙÔ Regency Casino Mont Parnes Î·È ÛÙÔ Regency Casino Thessaloniki Ó· Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹.

102 √ ‹Úˆ·˜ Ô˘ ·Á·‹Û·Ì √ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ ÍÂÙÚ‡ˆÛ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ ÁÈ· Ó· ÙÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙȘ ηډȤ˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ.


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:18 µµ

Page 11


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:19 µµ

Page 12

∂∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™ ™‡ÚÔ˜ ∫ԇʷÏ˘

∂È̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ∞ıËÓ¿ °ÈfiÁȷη

∂ÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ª¿ÓÔ˜

∂ȉÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ¡Ù¤Ó˘ ∞Ú·‚¿ÓÙÈÓÔ˜,∏ϤÎÙÚ· §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘,∞ÓÓ· ¶Ô‡ÏË,∑ˆ‹ ¶Ú·Û›ÓÔ˘,ª·Ú›· ºÚ·ÁÎÈ·‰¿ÎË

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·

°È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜,™‡ÚÔ˜ °˘ÌÓ›‰Ë˜,¡ÒÓÙ·˜ ™·Ì·Ù¿ÎÔ˜ Guest editor ª›· ∫fiÏÏÈ·

ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ∞ϤͷӉÚÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (Effex+),∞ÁÁÂÏÔ˜ ∑˘Ì¿Ú·˜ (Stereosis) Styling ∂ÏÂÓ· ΔÚÈηÏÈÒÙË (Effex+) ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÎfiÓ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó¿ÁÔ˜

À‡ı˘ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ μ›Î˘ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË °Ú·ÌÌ·Ù›· Û‡ÓÙ·Í˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ˙·ÁηڿÎË

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓ¿Î˘

koufalis

media corp.

KOUFALIS MEDIA CORP.: μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 37, 106 75 ∞ı‹Ó·. ΔËÏ.: 210 7253530, Fax.: 210 7219157

ISSN 1792-1570

√È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË Î·È ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ R C. °È· Ù· ·ÔÛÙÂÏÏfiÌÂÓ· ¤ÓÙ˘·, ΛÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜, Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘. ∫›ÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË fiÏÔ˘ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. R C magazine, published by KOUFALIS MEDIA CORP., 37 Vas. Sofias, 106 75 Athens, Greece. Tel.: 210 7253530, Fax.: 210 7219157. All rights reserved, Nothing may be reproduced in whole or in part without

written permission from the publisher.

 12 


ARXIKES REGENCY

29/1/2010

05:19 µµ

Page 13


LOBBY

29/1/2010

04:49 µµ

Page 14


29/1/2010

04:49 µµ

Page 15

LOBBY

s

traight- up

ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ªÔÓÙ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì·˙› Û·˜ Î·È ÊfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÙÔ˘. Ù˘. ∂ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ∏ √ÏÁ· ∫ÈÚÈϤÓÎÔ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ì¤ÛË Ù˘ Û¿Ï·˜, ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ÛÙ¿˙ÂÈ Û·Á‹ÓË. √È ·Ó·ÛËΈ̤ÓÔÈ ÒÌÔÈ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ˘ÔÙ·Á‹.◊ Ì‹ˆ˜ fi¯È;™Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È Ô fiıÔ˜. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ ·fi ÙÔ «Quantum of Solace» ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Campari ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÔÙÔ‡. ∞Ó Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÛÙÔ «stirred, not shaken», Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ó¤· Ù˘ Û˘Ó‹ıÂÈ·. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÁÈ· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ:ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÙ‡¯ÂÙ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂΛ fiÔ˘ ˙ÂÈ. £· '¯ÂÙ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Û·˜.

ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ™ÈÌfiÓ ¡ÂÚ‚› ÁÈ· ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Campari 2010

LOBBY

 15 


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

Page 16

LOBBY Hotel de Niro

ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ

√ «Δ·ÍÈÙ˙‹˜» Û ÚfiÏÔ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË.

∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¿ıÔ˜ Û˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ downtown Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÙfiÛÔ Ù· ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ı· Û‚‹ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, Ù· Ì·Ú Ì ÙȘ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û members' club, ÙÔ experimental ı· Á›ÓÂÙ·È mainstream. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Â›Ó·È Ô ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ -·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜. ∫¿ı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, fï˜ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙËÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÓÂÛË, Ì Â›‰˜ ÔıfiÓ˜, ˯›· ÁÈ· ÙÔ iPod, Ï¿ÙÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ Ì·ÚÔÎÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·. «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈ· Û·˜: ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙÔ˘ North Folk Ì ÌÈ· vintage Aston Martin, ¤Ó· ¿ÚˆÌ· ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÂȉÈο ÁÈ· Û·˜, ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì‡ËÛ˘ ÛÙË ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·». ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Û·˜. ™ÔÌÂÏȤ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈΤ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ, ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÙË ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË ÈÛ›Ó·. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó ı· ·ÏÒÓÂÙ·È Á‡Úˆ Û·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯¿˙È ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ‚fiÏÙ˜. ªËÓ Û·˜ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ·̷ٷ „˘¯ÚÔ‡ ·¤Ú· Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ: ÓÙ˘ı›Ù ηϿ.

Ÿ

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢: Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ √ÂÚ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ∫¿ÚÌÂÓ Î¿ÓÂÈ ÚÂÌȤڷ Î·È Ú‚ÂÁÈfiÓ Ì ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ù˘. ∏ ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ∂ϛӷ °Î·Ú¿ÓÈ· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙË ÊÏÔÁÂÚ‹ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ªÈ˙¤, Ù˘ ÙÛÈÁÁ¿Ó·˜ Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó Ó·Úfi ÛÙÚ·ÙÈÒÙË. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ¤¯ÂÙ ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜: Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ Grand Tier Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÙ Ì ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· Ù˘ fiÏ˘ ‹ Ó· ηÙ¢ı˘Óı›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· Δ¿È̘,ÂΛ fiÔ˘ ı· ˘·ÈıÚ›ˆ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔÈ. www.metoperafamily.org

www.thegreenwichhotel.com

°Â˘ÛÙÈÎfi˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ∏ ˘„ËÏ‹ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «New York» ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ηχÙÂÚ· Ó¤· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ «Corton» ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ÌfiÏȘ 32 ÂÙÒÓ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ÛÂÊ ¶ÔÏ §›ÌÚ·ÓÙ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ fiÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÓfiÛÙÈÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ÚˆÙÔfiÚ· È¿Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∏ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ηϿ ˘ÏÈο ÓÙfiÈˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‹ ÔÈÎÔÙ¯ÓÈÒÓ, Ù· ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο, „·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο. ΔÔ ÌÂÓÔ‡ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 50 ¢ÚÒ ÂÓÒ ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÔÎÙÒ È¿ÙˆÓ 75 ¢ÚÒ. √È ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ì·˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘. §ÂˆÊfiÚÔ˜ °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÓÙÁÔ˘·ÈË 239, ¡¤· ÀfiÚÎË www.cortonnyc.com

 16 


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

Page 17


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

Page 18

LOBBY

The girl from Ipanema

ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ª¿ÚÈÔ ΔÂÛÙ›ÓÔ,›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ··ı·Ó·Ù›ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ¶ÂÚÔ‡ Î·È ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ƒ›Ô ÓÙ Δ˙·Ó¤ÈÚÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È: «¶‹Á·ÈÓ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ¤‚ÏÂ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ - ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· - Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ù· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο Ì·ÁÈfi ÙÔ˘˜. ™¤ÍÈ, ·Ó¤ÌÂÏ·, ͤÊÚÂÓ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ».∏ ÁË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ,Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ 2012,·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘.¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÌÌÔ˘‰ÂÚ¿ Î·È ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ· ÙÔ›·,Ï‹„ÂȘ ·fi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ,ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÔ μÂÏfi˙Ô Î·È Ù˘ ∑È˙¤Ï ªÔ‡ÓÙ¯ÂÓ - ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘. ΔÔ Ï‡Έ̷ «MaRIO DE JANEIRO Testino» ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Taschen

™˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· ºˆÙÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›Ԣ,Û·Ó ÂΛӷ Ô˘ ÊÒÙÈ˙·Ó Ù· ·Ó·ÁÓˆÛÙÈο Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ Ì·˜.∂›Ó·È ÔÏÏ¿,‰Âη¤ÍÈ ‰Â̤ӷ Û ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ, Û·Ó fi‰È· ÌÈ·˜ ·Ú¿¯Ó˘ Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. √ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ «Dear Ingo» ˙ËÙ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘: Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ù· ÊÒÙ·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘, Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁˆÓ›·, Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· Ó‡ڷ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÈÙ¿ÌÂÓË, ‰ˆÚÈ΋ ·Ú¿¯ÓË. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÓÙÈ˙¿ÈÓÂÚ ƒÔÓ °Î›Ï·ÓÙ,Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿÊÂÚ Ì ¤Ó· ÙfiÛÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο «‰˘Ó·Ùfi» ˘ÏÈÎfi fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ πÓÁÎÔ ª¿Ô˘ÂÚ Î·È ‰Ë, ÛÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ Birdie. ∏ ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚfi˜ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· ‰˘fiÌÈÛÈ Ì¤ÙÚ· (2,5 Ì.) - ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·Ó ÙÂÓÙˆı›. «Dear Ingo»,Deloudis Objet,™Â˘Û›Ô˘ 3-5,∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ:210 7235.684

 18 


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

Page 19

PUBLI

∏ Park My Car Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ (valet parking services). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ events, Á¿ÌÔ˘˜, parties, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ οı ·ÔÛÙÔÏ‹. ∏ ·fiÏ˘ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ë Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÙÔ ¿„ÔÁÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ service Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· √È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Park My Car Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· οı ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Â͢ËÚÂÙ› ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜, catering, ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈÒÙ˜.

√ÚÁ¿ÓˆÛË parking ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˙ÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ . ∂›Û˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÂϤÁ¯Ô˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.

ªÈÛıÒÛÂȘ ¯ÒÚˆÓ ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÌÈÛıÒÛÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘·›ıÚÈˆÓ ‹ ÛÙÂÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ parking.

VIP Parking Pass ªÂ ÙÔ VIP Parking Pass ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹ ÂÏ¿Ù˜ ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Û˘Óԉ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Ì¤ÙÚ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ·Ú·Ï·‚‹ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì "ÂȉÈ΋" οÚÙ· VIP PASS Î·È Û˘Óԉ›· ∞ª∂∞, ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·˜.


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

LOBBY

Page 20

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ™ÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Ï·ÌÚ¤˜ Ù·Èӛ˜

A single man

√ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú.¶·ÚÓ¿ÛÔ˘˜

√ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ¤Ó‰˘Û˘, ΔfiÌ ºÔÚÓÙ, Û˘Ó¤ÁÚ·„Â Î·È ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·.√ ∫fiÏÈÓ ºÂÚı ·¤Û·Û ‹‰Ë ¤Ó· ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÓÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ηıËÁËÙ‹ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÛÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '60, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ̤ڷ. ΔfiÙ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÔÓ‹ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ªÔ˘Ú Î·È Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó.

¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÃÈı §¤Ù˙ÂÚ «‚Á·›ÓÂÈ» ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·. ΔÔ ÛÎÏËÚfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Δ¤ÚÈ °Î›ÏÈ·Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¶·ÚÓ¿ÛÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ηıÔ‰ËÁ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ¿ÏψÓ.∫¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ·ı·Ó·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í Ì ÙË ÓÈfiÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ôı‹Î¢Û ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. √ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ.

∞fi 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

∏ Ù·ÈÓ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ‹‰Ë

∏ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜

™¤ÚÏÔÎ ÃÔÏ̘

∞·ÙË̤ÓË ¯‹Ú· Ì ‰˘Ô ÔÚÊ·Ó¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›· ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶¿ÓıËÚ˜» ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ fiÛ· Ù˘ ¿ÊËÛÂ Ô ÂÎÏÈÒÓ.∞Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ›, Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Û ÎÔÈÓˆÊÂϤ˜ ›‰Ú˘Ì·. ∏ ÚÒÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË º·ÊÔ‡ÙË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ËıÔÔÈÒÓ fiˆ˜ Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ §·ÁÔ‡Ù˘.

O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ °Î¿È ƒ›ÙÛÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Û‡Ì·Ó.∫·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ˘Ï ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚‚·›ˆ˜ ˆ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù¿Ô˘ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ· ÛÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚.ª·˙› ÙÔ˘,Ô Δ˙Ô˘ÓÙ §Ô ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË °Ô˘fiÙÛÔÓ. ∞fi ÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

∞fi 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

ª·ı‹Ì·Ù· ÛÙ˘Ï Û DVD

ÀfiıÂÛË ΔfiÌ·˜ ∫Ú¿Ô˘Ó

°Ï˘Îfi Ô˘Ï› Ù˘ ÓÈfiÙ˘

À¤ÚÔ¯Ô˜ °Î¿ÙÛÌÈ

√ ™ÙË‚ ª·Î ∫Ô˘‹Ó, ÙÔ style icon Ô˘ ·Á·Ô‡Û ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ‹ÍÂÚ ӷ ˙ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈο.

√ÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘: ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, skinny ties, ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÊÈÓ¤ÙÛ·. √ ¶ˆÏ ¡ÈÔ‡Ì·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ÙÔ 1962 ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ΔÂÓÂÛ› √˘›Ïȷ̘ ‰›Ï· ÛÙËÓ Δ˙ÂÚ·ÏÓÙ›Ó ¶¤ÈÙ˙.

∏ ª›· º¿ÚÔÔ˘ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ «ªˆÚfi Ù˘ ƒfi˙Ì·ÚÈ» Î·È Ô ƒfiÌÂÚÓÙ ƒ¤ÓÙÊÔÚÓÙ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÚÔ‡¯· ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi ÙÔÓ ƒ·ÏÊ §ÒÚÂÓ ÌÂٷʤÚÂÈ È‰·ÓÈο ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘.

 20 


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

Page 21

The dude:ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÎÔÏÏËÙÔ›

ƒ¤È ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ √ ∑·Î °·ÏÈÊÈ·Ó¿Î˘ Â›Ó·È Ô ËıÔÔÈfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ì ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· «Hangover». ∫·ÚÙÔ˘Ó›ÛÙ·˜ Ô˘ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·Á·¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ Marvel. ∏ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ·È‰È¿ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Á¿ÌÔ Î·È ¤ÙÛÈ Û˘¯Ó¿ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÂÍ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÁÈ· ‡ÓÔ. ∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. «Bored to death»

¡ÙÔÓ ¡ÙÚ¤ÈÂÚ ™ÎÔÙÂÈÓfi˜ Ù‡Ô˜, ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ∏ Í·ÓıÈ¿ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ·È‰È¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÍˆıÂÓ Î·Ï‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ: ·fi ÙËÓ ÂÍˆÛ˘˙˘ÁÈ΋ ÙÔ˘ Û¯¤ÛË Ì ÙË Δ˙fi·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË –¿ÁÓˆÛÙË– ˙ˆ‹ ÙÔ˘. «Mad Men», ALTER

÷ÓÎ ªÔ‡ÓÙÈ √ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¡ÙÔ˘Îfi‚ÓÈ ÙÔ˘ «X- Files» ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û ¤Ó· Û‹ÚÈ·Ï Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ ÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ L.A. ÕÈÛÙ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ∫¿ÚÂÓ, ÂÈÚÚÂ‹˜ Û ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ÌÂÚ‰¤Ì·Ù·, Ô‰ËÁ› ÌÈ· Posche 911 ÛÙÔ Î·Îfi Ù˘ ÙÔ ¯¿ÏÈ Î·È ›ÓÂÈ Î·Ê¤ Ì Ԣ›ÛÎÈ ÁÈ· Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ. ∞ÔηχÙÂÈ Û¿ÓÈ· ÌÈ· ¢·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Û˘Ì·ı‹ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÔÓ ‰Â›ÚÂȘ ÙÂÏÈο.

∫Ú›ÛÙÈ·Ó ΔÚfiÈ ∂›Ó·È Ï·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, ͤÚÂÈ fiÙÈ ·Ú¤ÛÂÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ı› Ôχ. ∞Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˜ Î·È Ì¿¯ÈÌÔ˜, ‚ϤÂÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ. ∞¤ÎÙËÛ ·È‰› Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡ ÙÔ˘, ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË ÏÂÛ‚›· Ê›ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙË ¯ÒÚÈÛ ÌfiÏȘ ¤Ì·ı fiÙÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ı· ¤ı·ÈÓÂ. ΔÈ ·ÏÈοÚÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

«Californication», ™Î¿È,

«Nip/ Tuck», STAR

TV ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· ªÈ· ÔıfiÓË Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ηÈÓÔÙfi̘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∏ LG SL9000 ‚·ÊÙ›ÛÙËΠBorderless Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.∏ Ó¤· Ù¯ÓÈ΋ Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ÔıfiÓ˘ (Injection Compression Molding) ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ.ΔÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 3 ÂηÙÔÛÙ¿,Ë ·fi‰ÔÛË ‹¯Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓÒ Ë ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜,fiˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜,Ù·ÈÓÈÒÓ,ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹ÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ.μ‚·›ˆ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ı‡Ú˜ USB.

 21 

ΔÚ¤ÈÛÈ Δ˙fiÚÓÙ·Ó º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔÓ μÏ¿ÛÛË ªÔÓ¿ÙÛÔ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ¡Ù¿ÏÈ· ÙÔ˘ «¶·Ú· ¤ÓÙ». √ ËıÔÔÈfi˜ ΔÚ¤ÈÛÈ ªfiÚÁÎ·Ó ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÂÓfi˜ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÛfiÔ˘ Ô˘ Ô‡Ù ȉȷ›ÙÂÚ· ¤Í˘ÓÔ˜ ›ӷÈ, Ô‡Ù ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜. ΔÔ Ì›ÁÌ· ·Ê¤ÏÂÈ·˜, ·È‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ·¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÙÚÔÂ‹ ÛÙ·Ú ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘Ì·ı›˜ ‹ÚˆÂ˜. «30 Rock», ‰ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

Page 22

 22 


LOBBY

29/1/2010

04:50 µµ

Page 23

The empress ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¯Ó¿ÚÈ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ª·ÙÛԇη.

¢‹ÌËÙÚ· ª·ÙÛԇη Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ¿Óˆ Ù˘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘, ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘, ÙËÓ ·‚›·ÛÙË ÁÔËÙ›· Ù˘. ø˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÎÈÓ› Ì ¢ÂÏÈÍ›· Ù· Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘. ø˜ ¿ÏÏË ª¤ÚÈÏÈÓ Ì ÙËÓ Í·ÓıÈ¿ Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋ Ù˘ ÂÚԇη, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÏÏ¿ ¿ÎÚˆ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÚfiÏÔ Ó· Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÈÛÙ¿ Î·È ¯·˚‰Â‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ù· ·˘ÙÈ¿, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ʈӤ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÛı·È. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÔËÙ‡ÂÙ·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‹ÙÔÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰› Ô˘ ·Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· «ÂÎı·Ì‚ˆÙÈο» ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ… Ù›ÔÙ·. ™ÙÔ ¿ÏÏ¢ÎÔ Ì¿ÓÈÔ ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ «·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·È» ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·,ÂÓÒ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜,Ì ÙÔ Á˘ÌÓfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›, ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÂÏÈο ˘Ô·ÙÂÈ ÛÙÔ Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚfi „¤Ì· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ‰È·Û΢‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ¶¤Áη ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·È‰ÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ «Δ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·» ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÓ‹ÏÈΘ ÈÛÙÔڛ˜

ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ, ÈÔ Â›Î·ÈÚË ·fi ÔÙ¤ ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏ›·, ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ù˘ Ìfi‰·˜, ÙÔ „¤Ì· Î·È ÙË Ì·Ó›· ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÏÈÙ‡ÂÈ Â‡ÛÙÚÔÊ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «¡È¿Ù·™ÈÏÔ˘¤Ù·-√ÌÔÚÊÈ¿» Ô˘ ηٷ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÂÓÒ ÔÈ Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ú·ÊÙÒÓ Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∞fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο Ï·Ùfi fiÔ˘ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÓˆÚ›Û·Ì ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ë ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÙÛԇη ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ù·ÈÓ›· «El Greco» Î·È «™ÎÏ¿‚ÔÈ ÛÙ· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜»,fiÔ˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ μ' Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘. ∏ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ¿ÚÈÛÙ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·,fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÛÙÔÚ¿Î˘ Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì·˙› Î·È ÛÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi «ΔÈÙ·ÓÈÎfi». ÕÏψÛÙ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È Ë ›‰È·, ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ηıÒ˜ «Î·ÏÂ›Û·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡Ì·Ó.™˘ÓÂÒ˜ ÂΛÓÔÈ Â›Ó·È Ë Â›‰ËÛË Î·È fi¯È οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜». ∞¡¡∞ ¶√À§∏ ♠

™ÎËÓÔıÂÛ›·:∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜.™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó:§Â˘Ù¤Ú˘ μ·ÛÈÏ¿Î˘,∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÛÈÒÙ˘, Δ¿ÛÔ˜ ¶˘ÚÁȤÚ˘,¡›ÎÔ˜ ∫·Ú‰ÒÓ˘ Î·È Ô ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. «Δ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·»,£¤·ÙÚÔ ƒÔ¤˜,π¿Î¯Ô˘ 16,°Î¿˙È,ÙËÏ.:210 3474.312

 23 


LOBBY

29/1/2010

04:51 µµ

LOBBY

Page 24

ÿÚÙÈÓ· Ù·Í›‰È·

¢˘Ô ∞ÌÂÚÈηÓÔ›,¤Ó·˜ πÙ·Ïfi˜ Î·È ¤Ó·˜ °¿ÏÏÔ˜.√¯È,‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, Â›Ó·È ÔÈ ÂΉÔÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ÎÔÓÙ¿ √ Δ˙fiÓ·ı·Ó ™¿ÊÚ·Ó ºfiÂÚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ú˘ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. XÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏ· Ù· ̤۷ Ô˘ ÌÔÚ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹: ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜, ÎÂÓ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜,ÛΛÙÛ·,ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô,‹Úˆ·˜ Â›Ó·È Ô ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˜ ÈÙÛÈÚ›ÎÔ˜ √ÛÎ·Ú ™ÂÏ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ı‡Ì· Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ Ô ·Ô‡˜ ¯¿ıËΠÛÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Ù˘ ¢Ú¤Û‰Ë˜. ∏ ˙ˆËÚ‹ Ì·ÙÈ¿ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰Ë ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ¿ÏÏÔÙ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ ıÏ›„Ë. - EΉfiÛÂȘ ªÂÏ¿ÓÈ

Uglies ∏ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ.ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ê˂˘ Δ¿ÏÈ,Ë ÔÔ›· ·Ó˘ÔÌÔÓ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ 16 ¯ÚÔÓÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ fiÌÔÚÊË. ªÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ, Ë Ê›ÏË Ù˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÂΛ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿Û¯ËÌÔÈ. ∏ Δ¿ÏÈ ı· ‚ÚÂı› ÛÙË Ì¤ÛË: ÚÔ‰ÔÛ›· Ù˘ Ê›Ï˘ ‹ ·ÓÙÔÙÈÓ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿; ΔÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Â›Ó·È ÙÔ˘ ™ÎÔÙ °Ô˘¤ÛÙÂÚÊÂÏÓÙ. - EΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ

ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ∏ ™ÒÙË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔ‡ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ™·‚È¿ÓÔ,Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «°fiÌÌÔÚ·». ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰˘Ô Û‡ÓÙÔ̘ ÈÛÙÔڛ˜, Ì ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·: ‰ˆÚÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ˜ Î·È ÂÚÈÙÙ¿ ÛÙÔÏ›‰È·.√È ÈÛÙÔڛ˜ ‰ÂÓ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·,ÂΛÓË Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ «ÂÏ¢ıÂÚ›·» ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ «°fiÌÌÔÚ·» Î·È ¤ÂÈÙ· ˙ÂÈ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ Î·È ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛˆÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ. ¡fiÙÈ· πÙ·Ï›·, Ì·Ê›·, ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.- EΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË

√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ù· ‹ıÂÏ fiÏ· √ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÔÚÂÛÙȤ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Nouvelle Observateur, ÚÔÛ¤Ú·Û ÙȘ ¿ÂÈÚ˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Ì‡ıÔ øÓ¿ÛË Î·È Û˘Ó¤ıÂÛ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ÎÚÔ›ÛÔ˘. ∞ÊËÛ ÙÔ ÚÛÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ· ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›·. ∏Ù·Ó ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜, ˆÚ·›Ô˜ ˆ˜ ∂ÏÏËÓ·˜ Î·È ·Ó‹ıÈÎÔ˜ ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ∞Á·Ô‡Û ÙË ˙ˆ‹, οÓÈ˙Â, ¤ÈÓÂ, ·ÔÏ¿Ì‚·ÓÂ, ÂÚˆÙ¢fiÙ·Ó, ‰ÈÓfiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Î·È ¤ÂÈÙ· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó. - ∂ΉfiÛÂȘ ªÂÏ¿ÓÈ

Kabaret · Ï· ∫·˜ ∏ Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘, ÔÈ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙˆÓ °Î¿ÚÌÔ, ™Ô‡˙È ™ÔÏÈÓÙfiÚ, ª¿Úı· °ÎÚ¿¯·Ì Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔÓ ∫Ô˘ÚÙ μ¿ÈÏ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ª¿ÓÙÌÈÓÙÔÓ. ∏ ÎÔÚ˘Ê·›· °·ÏÏ›‰· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ¶·ÙÚ›ÛÈ· ∫·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÚÈԉ›· Ù˘ «Kabaret» ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜, Ù· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ›‰È· ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ ʈӋ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÔËÙ›·, ¿ıÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∂Ó· ηÌ·Ú¤ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘. 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, www.ticketnet.gr

 24 


LOBBY

29/1/2010

04:51 µµ

Page 25

M ‹¯Ô˘˜ & ÛÙ›¯Ô˘˜ Δ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ playlist. ∫·ıÒ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿, Ì·˙› Ù˘ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜. ¶ÂÚÈÔ‰Èο ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È bloggers ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó Ï›ÛÙ˜ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΛӘ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤Û˘Ú·Ó Û ÓÔËÙÈο Ù·Í›‰È· Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜.∂ÏÏËÓÈο,ͤӷ,international, Û˘ÏÏÔÁ¤˜, soundtracks, Ô Ì·Í¤˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. √ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÚÔÛˆÈο Ì·˜ ·Á·Ë̤ӷ. ∂Λӷ Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ·ÎÔ‡Á·Ì Û discman Î·È ÙÒÚ· È· Û iPod Î·È ¿ÏÏ· mp3 players. ∂Λӷ Ô˘ οÔÙ ·ÁÔÚ¿˙·Ì Û CD ‹ Ì·˜ Ù· ‰ÒÚÈ˙·Ó Î·È ÙÒÚ· Ù· «Î·Ù‚¿˙Ô˘Ì» ‹ Ì·˜ Ù· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì¤Ûˆ email. ªÂ ÂΛÓÔ˘˜ ı· Ù· ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ, Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. £· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· ˆÚˆıÔ‡ÌÂ, ı· Á›ÓÔ˘Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜. ¢ÈfiÙÈ, fiÛÔ Ù¤ÏÂÈÔ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ·fi Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ÚÔÙÈÌ¿Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜.

Florence and the machine «Lungs» ∏ ÓfiÛÙÈÌË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ «You 've got the love» ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë μÚÂÙ·Ó‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. Δ˘¯ÂÚ‹, ·ÓÈÛfiÚÚÔË, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· Î·È ÎÔ˘Ï ·fi ÛÙfiÊ·.

Muse «The resistance»

The Noisettes «Wild young hearts»

The flaming lips «Embryonic»

∏ ¤ÌÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ alternative ÁÎÚÔ˘ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ‰‡Ó·ÌË: Ô «ıfiÚ˘‚Ô˜» ÙˆÓ Radiohead Î·È Ë ÁÎÏ·Ì ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Queen, Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ.

Δ· Ú·‰Èfiʈӷ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ CD Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.∞¤Ú·˜ Motown Î·È ÌÈ· ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ ÊˆÓ‹, Ë ™ÈÓÁÎ¿È ™ÔÓ›‚· ·fi ÙË ∑ÈÌ¿ÌԢ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ. ÃÔÚfi˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi˜.

√È ÎÚÈÙÈÎÔ› ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔÔ tracklist ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 18 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·,ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÛÙÚÈÁÎȤ˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ·Ú·ÌÔÊÒÛÂȘ.

Charlotte Gainsbourg «RMI»

Melody Gardot «My one and only thrill» ∑ÂÛÙ‹ ʈӋ, ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË, ‹¯Ô˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿ Î·È ‹¯Ô ·ÏÈfi. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˆ˜ ̤ÛÔ ·ÔıÂÚ·›·˜ Ù˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ›‰È· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ï˘ÙÚˆÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù˘.

The Rolling Stones «Get yer ya-ya's out»

U2 «The unforgettable fire» deluxe edition ΔÔÓ ÚÔÛ¯‹ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘˜ «360Ô». ΔÔ «Unforgettable Fire» Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› remastered ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔÓ ªÚ¿È·Ó πÓÔ.∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ b-sides Î·È DVD Ì ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.

7 3 1 5 2 6 4 8 ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™ÂÚ˙ Î·È Ù˘ Δ˙¤ÈÓ ª›ÚÎÈÓ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙÔÓ ªÂÎ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙ›¯Ô˘˜, Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ CD ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ˆÚ¿ ÙÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Û‡Ì·Ó Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

01.

02.

03.

™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰›ÛÎÔ˘ (live ·fi ÙÔ ª¿ÓÙÈÛÔÓ ™ÎÔ˘¤Ú °Î¿ÚÓÙÂÓ), ÙfiÛÔ ÔÈ Rolling Stones fiÛÔ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË. ™ÙË super deluxe ¤Î‰ÔÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· CD Î·È ¤Ó· DVD.

04.

05.

 25 

06.

07.

08.


LOBBY

29/1/2010

04:51 µµ

Page 26

Leon Levinstein,5Ë §ÂˆÊfiÚÔ˜,~1959, © Howard Greenberg Gallery

LOBBY

∞ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÀÔÙÈÌË̤ÓÔ˜,·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ˜,ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜.∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Û¯ÔÏ›·˙ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ «New York Times» ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §›ÔÓ §È‚ÈÓÛÙ¿ÈÓ. √ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1910 ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ μÈÚÙ˙›ÓÈ· ÙˆÓ ∏.¶.∞.Ï·ÌÚfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ˘‹Ú¯Â ÌfiÓÔ ˆ˜ ̤ÛÔ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ÂΛÓÔ˜ Ù˘ ¤‰ˆÛ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù¤¯Ó˘. ºˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙ ·fi ÌÈÎÚfi˜,‹Ù·Ó Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.√ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Â˘Â ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, ¤Î·Ó close up ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ù· ÊfiÓÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›·. ªÔÚ› Ó· Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙÔ ¡Â¿Ï, fï˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‰‡Ó·ÌË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∂˙ËÛ ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ ∞ÚÌÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ƒfiÌÂÚÙ ºÚ·ÓÎ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙfi˜ fiÛÔ ÂΛÓÔÈ. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚÂ. ø˜ ÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘,°Î·ÏÂÚ› ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘,ª·ÛÛ·Ï›·˜ 22,∫ÔψӿÎÈ,ÙËÏ.:210 3680.900

 26 

Leon Levinstein, Á˘Ó·›Î· Í·ψ̤ÓË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ © Howard Greenberg Gallery

∏ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÂÓfi˜ ˘ÔÙÈÌË̤ÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË


LOBBY

29/1/2010

04:51 µµ

Page 27

Precious one ∂Ó· ·fi Ù· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ∞ı‹Ó·˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ real estate. £¤· ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô˜ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ÁÎÚ›˙Ô˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· «Ú¿ÛÈÓ˜» χÛÂȘ.ΔÔ One Athens,ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi ϤÁÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ fiˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘.«∂›Ó·È ÚfiÎÏËÛË.¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Û high end ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏÔȈı› Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘»,‰‹ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ «Financial Times» Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ΔÚ·‚·Û¿ÚÔ˜,¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Divercity Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÌÂϤÙË.¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ó¤·˜ ÎÔ‹˜,ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·,·ÓÙ›ÏË„Ë Î·ÙÔÈÎÈÒÓ:25 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·,Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÈÛ›Ó·, fiÏ· ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ÓÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. £˘ÚˆÚfi˜, ˘ËÚÂۛ˜ concierge ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓÙ¿ÛÙÂÚÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘,roof garden Ì ı¤· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó·,Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ¯·Ì¿Ì Î·È ÈÛ›Ó· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ,playroom. www.oneathens.gr

∑ÂÓ ÚÂÌȤ ÛÙÔ Û·Ó›‰È

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ô˘Ù˙›‰Ë˜

∫Ú·ÙÂÚfi˜ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘

∫ÒÛÙ·˜ ∫¿·˜

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Û' ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. ∏ ÛÎËÓ‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰›Ô Ì¿¯Ë˜. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÈÌÔ‡Ï˘ Î·È ¤·ıÏÔ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘.

√ ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ «Ï¿ÌÂÈ» ÛÙÔ Û·Ó›‰È ˆ˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ÛÚ›ÓÙÂÚ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂ˙fiÓ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ Á¤ÏÈÔ.

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ÚÔÎ fiÂÚ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÓÔ‹ Û ÛÂÍËÚÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ Ì ̛· «Ì·‡ÚË» ÓfiÙ· ·fi ÙÔ Û‹ÌÂÚ·.

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∫¿·˜ Ì·˜ ÚÔÛηÏ› Û ̛· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÂÌ¿ÙË ¯ÔÚfi Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·.ª·˜ Ì˘Â› ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜. «∂ÍÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ Û ¤ÍÈ

«No more Shakespeare please»,

‚‰ÔÌ¿‰Â˜»,£¤·ÙÚÔ πÏ›ÛÈ·

«™ÏÔ˘ı»:£¤·ÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ,

«∞fi ª·ÎÚÈ¿»: ªÈÎÚfi ¶·ÏÏ¿˜,

Casablanca Music Hall,

-¡ÙÂÓ›ÛË, μ' ™ÎËÓ‹,

μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10,∞ı‹Ó·,

∞ÌÂÚÈ΋˜ 2

∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3,∞ı‹Ó·,

¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4,πÏ›ÛÈ·,

ÙËÏ.:210 3312.343

ÙËÏ.:210 3210.025

ÙËÏ.:210 3811.175

ÙËÏ.:210 7210.045

 27 


BETTER

29/1/2010

05:00 µµ

Page 28


Page 29

B

ETTER √Ï· fiÛ· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ηχÙÂÚË.

¶ ¤Ó ·

e lu lb oo r r c te ke en al c w pe ar y St ·, T nc Î la Ï¿ t B ÏÂ on Ì M fi ·  ¤Ó · ¶

Ja gu ÁÈ er · Û ÙË Â Ì ÓT · ib ‡Ú al Ë di Ï¿ ,T Î yp · Î ec ·È en ÚÔ te ˙ ¯ r Ú˘ Ûfi

05:00 µµ

™˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ¤Ó· Bentley Brookland ·fi ÙËÓ Tibaldi

29/1/2010

¶¤Ó· ·fi ÚËÙ›ÓË Î·È ·Û‹ÌÈ Armani ÁÈ· ÙËÓ Tibaldi,Typecenter

fi · Ô˜ ¤Ó ÚË ÁÌ Ì¤ es Ï ӷ eri ˜  ̤ all Ìfi Óˆ G ÔÚ ·ÙÈ tos :Î Ï o 09 È ll, N 20 È Â te ¿˜ · as ÓÈ ˘ Î r C ÚÔ ÁÔ be ˜ ¯ Ïfi Fa ÙË · · on Ó· Ú›¯ f V ¶¤ Ù Gra

¶¤Ó· Silver Laquer Mercedes ÁÈ· ÙËÓ Tibaldi,Typecenter

¶¤Ó· Cartier,Cartier Boutique ¶ ¤Ó · · ÁÈ fi · Ú ÙË Ë Ó T Ù›Ó ib Ë Î al · di È ¯ ,T Ú yp ˘Û ec fi en Ar te m r an i

BETTER

√,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ... ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó:ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·,ÛÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ΔÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÂÌ›˜,Ì ÙfiÛ· ÛÙÔÓ ÓÔ˘ Ì·˜,ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Ù·Í›Ì·Ù·. √,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ,‰ÂÓ ÍÂÁÚ¿ÊÂÈ.

 29 


BETTER

29/1/2010

05:00 µµ

Page 30

B WINE

√Ï· ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ

ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› ‰È·ÙËÚ› Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì·˙› Û·˜. ∞ÏÒ˜ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›Ù ÙÔ.

·Ó Ó· Ì·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› Ø ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· οÙÈ Ó· ÂÈ. ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ‚Ú¿‰È· Ì·˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿ÚÈÛÙ· Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÎÚ¤·Ù· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÎÚ‡‚ÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Á‡ÛÂȘ,·ÚÒÌ·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·.ΔÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÌÊÈ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ‡ÁÔ˘, ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÚ·Û›. ∫¿ı ÙfiÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘: ηÌÂÚÓ¤ ™Ô‚ÈÓÈfiÓ,ÈÓÒ ÓÔ˘¿Ú,Û˘Ú¿,ÍÈÓfiÌ·˘ÚÔ,Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÔÈÓÔÔÈ›· Ù˘ ¡¿· ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÙˆÓ ·Û›ÁÓˆÛÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜,Ù˘ πÛ·Ó›·˜,Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫¿ı ÌÔ˘Î¿ÏÈ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·:ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÙÚ¿ÊËΠÛÙÔ ÛٷʇÏÈ,ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÓÔÔÈÔ‡,ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ʇϷ͢. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ √˙ ∫Ï·ÚÎ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘: «¢ÒÛÙ ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·‚Ò», ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‡ÎÔϘ χÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó Ï›ÛÙ˜ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ.¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· savoir faire ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Á‡ÛË. √È sommeliers ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο Î·È Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÚ·Û›. ªÔÚ›Ù ¿ÓÙ· Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜: ·ÁÔÚ¿ÛÙÂ, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ, ÎÚ›ÓÂÙÂ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙ ÔÈ· Â›Ó·È ÂΛÓË Ë ÔÈÎÈÏ›· Ô˘ Û·˜ Û˘ÁÎÈÓ›, ÔÈÔ ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.ªÂٷ͇ Ì·˜,ÔÈ ·ÚÙÈ˙·Ó¿Ï ·ÌÂÏÒÓ˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Â·Ú¯›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· οÙÈ Ó· Ô˘Ó. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ ÔÙ¤ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiÔ˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·Ó-

ÛË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ˙¤ÛÙË.∂Ó·˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: fiÛÔ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ªÔ˙ÔϤ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˙ÂÛÙfi ÂÓÒ ¤Ó· ∫·ÌÂÚÓ¤ ‹ ¤Ó· ªÔÚÓÙÒ ›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ 18Ô ‚·ıÌÔ‡˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· Ó· «·Ó·Ó‡ÛÂÈ» ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ô˘ ÌfiÏȘ ¿ÓÔÈÍÂ, Ë ÂÏ·ÊÚÈ¿ ·Ó·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó Ù· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ degustation ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ÙȘ fiÔȘ ı· Ì¿ıÂÙ fiÛÔ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘ ÂÓfi˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ŒÓ· ÎfiÎÎÈÓÔ ‚ÂÏÔ‡‰Ô Ô˘ ηıÒ˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ı¤ÏÁÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û·˜. ♠

∂ÙÈΤÙ˜ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú 01. π·ÓÔ˜ 2005 To ¢ÁÂÓÈÎfi Syrah ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏÔ˘ ƒÔ‡‚·ÏË 02. ªÈÎÚfi˜ μÔÚÈ¿˜ Merlot Î·È Cabernet Sauvignon ·fi ÙȘ ¶Ï·ÁȤ˜ ∞ÈÁÈ·Ï›·˜ 03. GHEMME Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ì „ËÙ¿ ÎÚ¤·Ù·, ΢ӋÁÈ Î·È Ù˘ÚÈ¿. 04. ΔÔ È‰·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ηӿٷ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ·Û› Ó· ·Ó·Ó‡ÛÂÈ, Les Connaisseurs 05. ΔÈÚÌÔ˘ÛfiÓ, Les Connaisseurs

01.

02.

 30 

03.

04.

05.


BETTER

29/1/2010

05:00 µµ

Page 31

WHISKEY

™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜

ª·ı‹Ì·Ù· ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ fiÙ˜.

Δ

Ô Ó· ˙ËÙ¿˜ «¤Ó· Ô˘›ÛÎÈ Ì ¿ÁÔ» ·fi ¤Ó·Ó Ì¿ÚÌ·Ó Â›Ó·È Û·Ó Ó· ˙ËÙ¿˜ «¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ» ·fi ¤Ó·Ó Ï·ÛȤ. ¢ÈfiÙÈ, ÂΛ ¤Íˆ, ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ì·Ú ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÈÎÚÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ˘‚ÚȉÈο Î·È SUV Ô˘›ÛÎÈ. ∫·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ÓË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¿¯ıËÎÂ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ Ë ™ÎˆÙ›· Â›Ó·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÙÔ‡ Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÒÚ·. ∞ÌÂÚÈοÓÈη Ì¤ÚÌÔÓ, ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·, ÈÚÏ·Ó‰¤˙Èη Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Á‡ÛË, ηӷ‰¤˙Èη Ù· ÔÔ›· ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.∂›Û˘,ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ÔÏϤ˜,‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜: Highland, Lowland, Islay, Spreyside, Campbeltown. ∫¿ı ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ, οı ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Á‡ÛË.™˘ÓÂÒ˜,ı· ¤ÏÂÁ οÔÈÔ˜ ˆ˜ ÙÔ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂȘ ¤Ó· Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ÁÚ›ÊÔ˜. ∂Û›˜, fï˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηχÙÂÚ·. ∏ ‰ÔÎÈÌ‹, Ë ¤Ú¢ӷ, Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ʤÚÓÂÈ ÙË ÁÓÒÛË. ♠

∞Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ì ӷ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜,ı· ·Ó·Ê¤Ú·Ì ¯ÔÓ‰ÚÈο ÙȘ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ: Single Malt ¡ÂÚfi, ÎÚÈı¿ÚÈ, Ì·ÁÈ¿. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓ ·fiÛÙ·Í˘ ·fi ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ï·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·.∂ÙÛÈ,ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÈ ›ÓÂÈ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Á‡ÛË, ͯˆÚ›˙ÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹.

Blended Malt ∏ ·ÏÏÈÒ˜ vatted. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì›ÁÌ· ‰˘Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ single malt Ô˘›ÛÎÈ.

∂‰Ò ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Ô Master Blender, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· «Û˘ÏϤÍÂÈ» Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· malt Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ.¶ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Á‡ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· single malt.

Blend ∏ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ‡ÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Á¯‡ÛÂȘ. ø˜ blend ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ.∞ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ·Ó¿ÌÂÈ͢ malt Ô˘›ÛÎÈ Ì ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ.

∑ËÙÔ‡Ó ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Î¿‚· Û·˜ 01. ™ÎÔÙÛ¤˙ÈÎÔ single malt Ô˘›ÛÎÈ Glenlivet 02. ™¿ÓÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Chivas Regel 25 ÂÙÒÓ 03. ª¤ÚÌÔÓ ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙ¿ÎÈ 04. Dewar’s 12 ÂÙÒÓ 05. Macallan single malt Û ÌÔ˘Î¿ÏÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Lalique

01.

02.

03.

04.

05.

 31 

06.

06. ¶·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ Û ÙÚÂȘ Ù‡Ô˘˜ ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÙÔ Dimple gold crest


BETTER

29/1/2010

B

05:01 µµ

Page 32

CIGAR

°·Ï¿˙ÈÔ˜ ηÓfi˜ √È aficionados ÙÔ˘ ηÓÔ‡ ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡Ó

Δ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÙÔ˘ aficionado

Û ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ó· ÌËÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜.

Ã

ÒÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÙÚfiÔ˜ ·fiÏ·˘Û˘. ΔÔ Ô‡ÚÔ, ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¿ÙÚÂȘ -¿Ú· Î·È ÁÓÒÛÙ˜- ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿, fiˆ˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ‹ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ‹ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·˜. §¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Ù· ηχÙÂÚ· Ô‡Ú· ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· Î·È ÙÔÓ ∞ÁÈÔ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ, ÂÓÓÔÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.¶Ôχ ηϿ Ô‡Ú·,fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ΔÛ·ÓÙ‹Ï·˜ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Balli, «·ÍÈfiÏÔÁ· Ô‡Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ∫Ô‡‚·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ fiˆ˜ Ë ¡ÈηڿÁÔ˘· Î·È Ë √Ó‰Ô‡Ú·. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠۠·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ô‡ÚÔ: ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·fi ·ÚÙ›‰· Û ·ÚÙ›‰·», οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· Â›‰· ˙‹ÙËÛ˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ô‡ÚÔ˘ ¤ÊÙ·Û ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi-

Ï·˘ÛË Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, fiˆ˜ ÌÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ ‹ ÙËÓ ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘Ìʈӛ·˜. ΔÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÒÚÔ Ì ÙË Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ·ÔÁfiÓÔ˘, ÙÔ ıˆÚԇ̠ȉ·ÓÈÎfi ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Ô‡ÚÔ Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ù›ÔÙ ·fi ÙÔ‡Ù·. ∂›Ó·È ÌÈ· Û¯¤ÛË ·fiÏ·˘Û˘ Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·ÙÒÓÙ·˜ Û ηÓfiÓ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ,ÍÂÂÚÓ¿ ÛÙÂÚÂfiÙ˘·,Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÂıÈÌÔÙ˘›Â˜.

H ¡ÈηڿÁÔ˘· Î·È Ë √Ó‰Ô‡Ú· ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ μ‚·›ˆ˜,ÔÈ aficionados ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË,¿Ô„Ë, ··ÈÙ‹ÛÂȘ. «∂Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ù˘ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜», Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ΔÛ·ÓÙ‹Ï·˜,«Â›Ó·È Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÍÂÚ‡ÓËÛË. ∂Ó· Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·Ó Î·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‰ÒÛˆ Â›Ó·È ˆ˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, ÌÂÁÂıÒÓ, ÙÈÌ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚÈÙÈÎÒÓ, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‡ÚÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·Ï¿ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ». ™˘ÓÂÒ˜,ÂÈϤÍÙ ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ Ô‡Ú· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi Û·˜ Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ ·ÚÒÌ·Ù· Î·È Á‡ÛÂȘ. ♠

ñ∞Ó·Ù‹Ú·˜ Cartier,Typecenter ñ¶Ô˘ÚÔÎfiÊÙ˘,Typecenter ñHumidor Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË, Divani Divani by Natuzzi ñKÚ˘ÛÙ¿ÏÈÓÔ Ù·Û¿ÎÈ,Typecenter

∞ficionados’choices Vegafina Maduro

Dunhill Signed Range

Δ· Vegafina Â›Ó·È Ë ÈÔ ÚÔ‚Â-

∫¿ı ÎÔ˘Ù› ÂÚȤ¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈ-

‚ÏË̤ÓË Ì¿Úη ÙÔ˘ ∞Á. ¢ÔÌ›ÓÈ-

ËÙÈÎfi ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ˘Ô-

ÎÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Û ηÓÈ-

ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ torcedores. ¶·Ú¿-

ÛÙ¤˜ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›·, Ë

ÁÔÓÙ·È ÛÙË ¡ÈηڿÁÔ˘·. ªÔ-

°·ÏÏ›· Î·È ÔÈ ∏.¶.∞..

Ú›Ù ӷ ‚Ú›Ù ¢Ú›· Áο̷:

Wrapper:μÚ·˙ÈÏ›·

ÌÂÁ¿Ï· Churchill, Robusto,

Filler:∞Á.¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜- ¶ÂÚÔ‡

Torpedo Î·È cigarillos.

 32 


BETTER

29/1/2010

05:01 µµ

Page 33

GOURMET

Rare,medium rare O ÎÚÂÔÒÏ˘ μ·Û›Ï˘ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiηÏÔ - ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË t- bone.

fi ÙË Ì›· Ù· ‰È·ÙÚÔÊÈο ÛοӉ·Ï· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÛÚÔ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›.√ ¿Ó‰Ú·˜ Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘:¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ÎÚÂÔÒÏ˘. ∂›Ó·È Ô Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÂΛÓÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÌÈÛÙ¢Ù›Ù ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û·˜.¢ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜,ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘.

¡Ô˘· ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÌÔÛ¯·ÚÈÔ‡. æ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·È ·ÊÔ‡ „Ëı›, Îfi„Ù ʤÙ˜ Ì ¤Ó· ÎÔÊÙÂÚfi Ì·¯·›ÚÈ. «∞Ó ÙÔ Îfi„ÂÙ Û ÌÂÚ›‰Â˜, ı· ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· „Ëı›», ÂÍËÁ› Ô μ·Û›Ï˘ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜.

™Î·ÏÔ›ÓÈ· Δ· ÌÈÎÚ¿ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÔÛ¯·ÚÈÔ‡ ·fi ÙÚ·Ó˜ ‹ ÎÈÏfiÙÔ.«ƒ›ÍÙ ٷ ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ Ì ϛÁÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ϛÁË Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜», ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ÂȉÈÎfi˜.

ºÈϤÙÔ √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜: ıÚÂÙÈÎfi, ÓfiÛÙÈÌÔ, ‡ÎÔÏÔ ÛÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·. ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «ƒ¿Ùη» ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ˆÌfi ¿Óˆ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ΔÔ ‚ϤÂÙ ӷ „‹ÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Û·˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ ÂÛ›˜ fiÛÔ Î·Ï¿ „Ë̤ÓÔ ÙÔ ı¤ÏÂÙÂ. «ΔÔ ÊÈϤÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÌÔÛ¯·ÚÈÔ‡ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÈÏfiÙÔ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÂÊÚfi.∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÓÂÊÚ·ÌÈ¿», ÂÍËÁ› Ô ÎÚÂÔÒÏ˘.

ªÚÈ˙fiÏ·:ÎfiÓÙÚ· Î·È Û¿Ï· ∏ Û·ÏÔÌÚÈ˙fiÏ· Â›Ó·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÓfiÛÙÈÌË, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘.«∂›Ó·È Ù· ·˚‰È· ÙÔ˘ ÌÔÛ¯·ÚÈÔ‡,¤¯ÂÈ Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜». ∏ ÎfiÓÙÚ· ÌÚÈ˙fiÏ· Â›Ó·È ÈÔ ÌÈÎÚ‹.

T- bone «∂Í·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹»,ÂÍËÁ› Ô μ·Û›Ï˘ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. «∂›Ó·È Î·È ÌÚÈ˙fiÏ· Î·È ÊÈϤÙÔ Ì·˙›». ªÂÁ¿ÏË ÌÚÈ˙fiÏ·, ‰ÈÏ‹ ÓÔÛÙÈÌÈ¿. ♠

 33 


BETTER

29/1/2010

05:01 µµ

Page 34

¶∞ƒ√À™π∞™∏

∞ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· √È ¯¿ÓÙÚ˜ ÁÏÈÛÙÚ¿Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Û ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó.ΔfiÛÔ ·Ï¿.

¿ı ¯¿ÓÙÚ· ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.ΔÔ Î¯ÚÈÌ¿ÚÈ,ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ £·Ï‹ ÙÔÓ ªÈÏ‹ÛÈÔ ˆ˜ ‹ÏÂÎÙÚÔÓ -ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘- Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÚÂÙÛ›ÓÈ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ,ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÁË ÂÚ› Ù· 20.000.000 ¯ÚfiÓÈ·. «ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÍÔÚ‡ÛÛÂÙ·È ·fi ÙË μ·ÏÙÈ΋» ÌÔ˘ ÂÍËÁ› Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ «∫ÔÌÔÏÔÁ¿‰ÈÎÔ»,ÃÚfiÓ˘ πÂÚfiÔ˘ÏÔ˜.∫·Ì›· ¯¿ÓÙÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î¯ÚÈÌ·ÚÈÔ‡. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 200 ¯ÚfiÓÈ·,ˆ˜ ηٿÏÔÈÔ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜: οı ¯¿ÓÙÚ· Î·È ÌÈ· ÚÔÛ¢¯‹. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÎÔÌÔÏfiÈ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·:‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë,Ô ‰È·˘Á‹˜ Î·È Î·ı·Úfi˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÚÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯·ÓÙÚÒÓ Û ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜.∞·ÈÙÂ›Ù·È Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙÚÈ‚‹ Î·È fi¯È ÙÔ ¿ÙÛ·ÏÔ ¯Ù‡ËÌ·.ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏËÁÒÓÂÈ ÙȘ ¯¿ÓÙÚ˜ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜. ∫¿ı ¯¿ÓÙÚ· Î·È ÌÈ· ÛΤ„Ë,¤Ó· fiÓÂÈÚÔ. √ ÃÚfiÓ˘ πÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· «∫√ª¶√§√°∞¢π∫√» ÙÔ 1999 ÛÙÔ ¡·‡-

ÏÈÔ. ∫·ıÒ˜ fï˜ ¤‚ÏÂ ÙË ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÎÔÌÔÏfiÁÈ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ,·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ:ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜,ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ,ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿,ÛÙËÓ ª‡ÎÔÓÔ.¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ηı¤Ó· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Û fiÏ· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ηψÛfiÚÈÛÌ·: Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ÎÔÌÔÏÔÁÈÔ‡.√È ¤ÌÂÈÚÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·,ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ οı ÎÔÌÔÏÔÁÈÔ‡. ™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· «∫√ª¶√§√°∞¢π∫√» ı· ÂÚÈËÁËı›Ù ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ίÚÈÌ·ÚÈÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ:ËÌÈÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ,ÎfiηÏÔ Î·Ì‹Ï·˜,ηÚÔ›,ÎÔÚ¿ÏÈ·,·ÏÈ¿ ¯·ÚÌ¿ÓÈ·,ÁÈÔ˘ÛÔ‡ÚÈ,Ê·ÙÔ˘Ú¿Ó,ÛÔ‡ÓÙÔ˘ÚÔ˘˜,Ù·ÚÙ·ÚÔ‡Á·.√Ï· ÙÔ‡Ù· Ù· ˘ÏÈο ‰¤ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο,Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÌÔÏfiÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi.∂Û›˜ ı· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÂΛÓÔ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Û·˜.∂›Û˘,Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ «∫√ª¶√§√°∞¢π∫√ ACCESSORIES» Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ˘˜,Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· Î·È ÌÚÂÏfiÎ ı· ηχ„ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ÒÚÔ:ÛÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi,ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Û·˜,Û ۷˜.ªÈ· ‚fiÏÙ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· «∫√ª¶√§√°∞¢π∫√» ·ÚΛ.

∫ÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÔÚ˘ÎÙfi ίÚÈÌ¿ÚÈ μ·ÏÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ °ÈÒÚÁÔ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∞ϤÎÔ º·ÛÈ·Ófi (‰ÂÍÈ¿)

 34 


BETTER

29/1/2010

05:01 µµ

Page 35

¢ÒÚ· ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

∫ÔÌÔÏfiÈ ·fi ÔÚ˘ÎÙfi ίÚÈÌ¿ÚÈ μ·ÏÙÈ΋˜ μ·ÛÈÏÈÎfi

™Ù˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ˜

∫ÔÌÔÏfiÈ Ê·ÙÔ˘Ú¿Ó

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÌÔÏfiÈ ÛÔ‡ÓÙÔ˘ÚÔ˘˜

∞ÌÂÚÈ΋˜ 9, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙËÏ.: 212 7000.500 §·˙·Ú¿ÎË 33, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ.: 212 7000.070 §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 236, ™ÙÔ¿ §Ô˘Ì›‰Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙËÏ.: 212 7000.080 Athens Exclusive: ∫Ô˘Ì¿ÚË 6, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 212 7000.090 ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘ 19, ª·ÙÔÁÈ¿ÓÓÈ, ª‡ÎÔÓÔ˜, ÙËÏ.: 22890.27725 Nafplio Exclusive: ™Ù·˚ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 2, ¡·‡ÏÈÔ, ÙËÏ.: 27529.24759 www. kombologadiko.gr

 35 

ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ·fi ·Û‹ÌÈ Î·È ÎÔÚ¿ÏÈ

ªÚÂÏfiÎ


BETTER

29/1/2010

05:01 µµ

Page 36

B COGNAC ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ·Ú¤· Δ· ͇Ϸ ÛÈÁÔη›Ó ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Ú¤Ô˘Ó ¿ÊÔ‚·.

Δ

Ô Ê·Ú‰‡ ÔÙ‹ÚÈ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ¯Ú˘ÛÔΛÙÚÈÓÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ΔÔ ÎÂÏ¿Ú˘ÛÌ· ÙÔ˘ ÌÚ¿ÓÙÈ Ë¯Â› Û·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶Ô‡ÚÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi. ¶·Á¿ÎÈ· ‹ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È.ΔÔ ÔÙ‹ÚÈ,ηıÒ˜ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË, «·›ÚÓÂÈ» ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘. Δ· ·ÚÒÌ·Ù· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È. ∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÚÁ¿, ÁÔ˘ÏÈ¿ ÁÔ˘ÏÈ¿. ∏ Á‡ÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ÊÏÔÁÂÚ‹ Â›Á¢ÛË. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ı¤ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· ÚÈÓ ÙË ‰ÔÎÈÌ‹. ∫¿ı ¯ÒÚ· ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ÌÚ¿ÓÙÈ Ù˘,fï˜ ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î Â›Ó·È Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÔÈÎÈÏ›·. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Â‡ÊÔÚË fiÏË ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·

ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ˚fiÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔÂχۈ˜. ∂Λ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú¤¯ÂÈ Ô ÔÙ·Ìfi˜ ™·Ú¤Ó٠ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÈϛ˜ colombard, folle blanche Î·È Saint Emilion. ΔÔ ÎÚ·Û› Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ, fiÍÈÓÔ Î·È ÊÙˆ¯fi Û Á‡ÛË Î·È ·ÏÎÔfiÏ, Â›Ó·È fï˜ ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·fiÛÙ·ÍË,Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. ∂ÂÈÙ·, Ô maitre de chai οı ԛÎÔ˘, Ô ÁÓÒÛÙ˘ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ, ı· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË: ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂÓ‹ÓÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·.ΔfiÙÂ, ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ·Ó¿·˘ÛË: ı· ·Ï·Èˆı› Û ‰Ú‡ÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ÛÙË §ÈÌÔ˘˙¤Ó. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ï·›ˆÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

∏ Û˘ÓÙ·Á‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ··Ú¿ÏÏ·ÎÙË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÈ· ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹.√È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È ÔÏϤ˜:3 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· Ù· «ÊÚ¤Ûη»,VSOP (Very Superior Old Pale) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛÂÚÈÛ‹ÌÈÛÈ ÂÙÒÓ Î·È Napoleon ‹ Grand Reserve ÁÈ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÛÔ‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ï·Èˆı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ›ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Ù· ·ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¤ÍÙÂ: ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÎÔÓÈ¿Î Î·È Ó· ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙ ÛÙËÓ Î¿‚· ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·Ï·ÈÒÛÂÈ. ªfiÏȘ ÂÌÊȷψı›, ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÙÔ‡. ♠

∂ÈÏÔÁ¤˜ ·fiÏ·˘Û˘ 01. Menuet cognac 02.Vecchia Romagna 03. VSOP Courvoisier 04. Metaxa private reserve 05. Richard Hennessy ÛÂ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË Lalique 01.

02.

03.

 36 

04.

05.


BETTER

29/1/2010

05:01 µµ

Page 37

∂Ó Ï¢ÎÒ Δ· ÏÂ˘Î¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ¶·È¯Ó›‰È, ÊÈÏÈÎfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜,ÛÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜;√ ηı¤Ó·˜ ‚ϤÂÈ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ. ∏ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. ∏ ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ÂÎÏËÚÒÓÂÙ·È fiÛÔ ÂÛ›˜ ‰ÈÏÔ‰ÚƠ̂٠۠ÎfiÎÎÈÓ˜, ÌÏÂ, Ú¿ÛÈÓ˜ Î·È Ì·‡Ú˜ ›ÛÙ˜. ¶·›ÚÓÂÙ ı¤ÛË, ÎÔÈٿ٠ÌÚÔÛÙ¿. ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ.

∏ «Ì·‡ÚË» ›ÛÙ· ÙˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ, ™Ù‡Á· 1, Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ.

 37 


BETTER

29/1/2010

05:01 µµ

Page 38

μ RESORTS Courchevel æËÏ¿ Î·È ÁÚ·ÊÈο ™Â ÌÈ· ÎÔÚÊ‹ ÙˆÓ ∞ÏÂˆÓ Â› Á·ÏÏÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ı¤ÚÂÙÚÔ Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ›ÛÙ˜. ∂›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË «·Ï¿Ó·» ÁÈ· ÛÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ÂÚ›Ô˘ 330 ›ÛÙ˜ «·ÓÔ›ÁÔ˘Ó» ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 600 ¯ÏÌ. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Les Airelles» ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ·ÔÙÂÏ› ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ: ÚÔ˘ÛٛΠÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜, ·Í¤¯·ÛÙË ¿ÓÂÛË.√È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿: ÁÏ˘Îfi Gateau de Savoie Î·È ÁÏ˘Îfi ÎÚ·Û› Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ∞fi 'ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, οı ۷˜ ·Ó¿ÁÎË Á›ÓÂÙ·È ‰È·Ù·Á‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛ: Ô ¯ÒÚÔ˜ fitness «Sante» Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó·, Ù˙·ÎÔ‡˙È Î·È ÛÔÏ¿ÚÈÔ˘Ì, ÙÔ Û· «Valmonte». √Ϙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂÓ Ï¢ÎÒ.. www.airelles.fr

Chamonix ™ÔÊÈÛÙÈΤ ·Ú¿‰ÔÛË ∏ ÊÈÓ¤ÙÛ· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘ -ÔÈ ›ÛÙ˜ Â›Ó·È ·Ì¤ÙÚËÙ˜- Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÎÈ Â›Ó·È ·Ì¤ÙÚËÙ˜: ·fi ‚fiÏÙ· Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·fi „ËÏ¿ ÙÔ Mont Blanc ̤¯ÚÈ open air Ù˙·ÎÔ‡˙È Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ Û·˜ Ó· ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Ï¢Îfi. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Grand Hotel des Alpes» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™·ÌÔÓ›,ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜.ÃÙ›ÛÙËΠÙÔ 1840 Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË Û‚¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. www.grandhoteldesalpes.com

Gstaad V.I.P. exclusive ΔÔ °ÎÛÙ¿·ÓÙ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ jet set ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ΔÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì ÙÔ Ô˘ ı· ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Gstaad Palace» ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1913 ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ô˘ ÎÔÈÙÔ‡Ó ·ÓÔÚ·ÌÈο ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi. Δ· 104 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÔÈ 29 ÛÔ˘›Ù˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ·Ú ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.∏ ˘„ËÏ‹ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ÙÔ Û· Î·È ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ú·‰ÔÛȷο, ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÎÏ·Ì «GreenGo» Ì ÙËÓ ÈÛ›Ó·. ∂Λ ı· ÙÔ˘˜ ‰Â›Ù fiÏÔ˘˜. www.palace.ch

 38 


BETTER

29/1/2010

05:02 µµ

Page 39

Snow motion ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Cortina d' Ampezzo ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ¢ÔÏÔÌÈÙÒÓ

∫·Ï¿‚Ú˘Ù·

ΔÔ ÛÙÔÏ›‰È ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÕÏÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Úʈ̤ÓÔ ÛÙ· 1224 Ì. ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Tofana ÛÙ· 3243Ì.. ∏ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù¤ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜: ›ÛÙ˜ ÁÈ· ·ÏÈÎfi ÛÎÈ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 140 ¯ÏÌ., 100 ¯ÏÌ. ›ÛÙ˜ ÁÈ· ski de fond,·ÙÈÓ¿˙,ice disco dancing,ÛÎÔ˘fi˜,¯fiÎÂ˚,¤ÏÎËıÚ· ·ÎfiÌË Î·È snow rafting ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜.ΔÔ ÂÓÙ¿ÛÙÂÚÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Cristallo» ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∫ÔÚÙ›Ó·.¶ÚˆÙÔÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '60 Î·È ·fi ÙfiÙ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘.∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ·›ÁÏË Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙË. ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «La Veranda», ÙÔ «Monkey Club» Î·È ÙÔ Û· «Transvital» ı· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜.

¶›ÛÙ˜: ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 20 ¯ÏÌ. (2 Ì·‡Ú˜, 5 ÎfiÎÎÈÓ˜, 3 ÌÏÂ, 2 Ú¿ÛÈÓ˜, 2 ·È‰ÈΤ˜) ∞Ó·‚·Ù‹Ú˜: 2 ηÚÂÎÏ¿ÎÈ· (1 ‰ÈÏfi˜ Î·È 1 ÙÚÈÏfi˜), 5 Û˘ÚfiÌÂÓÔÈ ΔÈ̤˜: ηıËÌÂÚÈÓ¤˜: 15 ¢ÚÒ (12 ÌÂÙ¿ ÙȘ 13:00), Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη- ·ÚÁ›Â˜: 24 ¢ÚÒ (19 ¢ÚÒ ÌÂÙ¿ ÙȘ 13:00) ΔËÏ.: 26920.24452 www.kalavrita-ski.com

¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ ¶›ÛÙ˜: (3 Ì·‡Ú˜, 7 ÎfiÎÎÈÓ˜, 5 ÌÏÂ, 1 Ú¿ÛÈÓË) 22 ¯ÏÌ. ›ÛÙ· ∞Ó·‚·Ù‹Ú˜: 6 ÂÓ·¤ÚÈÔÈ, ÌÈ· ÙËÏÂηÌ›Ó·, 7 Û˘ÚfiÌÂÓÔÈ ΔÈ̤˜: ηıËÌÂÚÈÓ¤˜: 15 ¢ÚÒ, Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη- ·ÚÁ›Â˜: 30 ¢ÚÒ ΔËÏ.: 22340.22694-5 www.parnassos-ski.gr

μ·ÛÈÏ›ÙÛ· ¶›ÛÙ˜: ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 16¯ÏÌ. (3 Ì·‡Ú˜, 8 ÎfiÎÎÈÓ˜, 1 ÌÏÂ, 1 Ú¿ÛÈÓË, 2 halfpipes Î·È ÌÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜) ∞Ó·‚·Ù‹Ú˜: 7 ÂÓ·¤ÚÈÔÈ (1 ÙÚÈı¤ÛÈÔ˜ Î·È 6 ‰Èı¤ÛÈÔÈ), 1 Û˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ΔÈ̤˜: ηıËÌÂÚÈÓ¤˜: 10 ¢ÚÒ, Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη- ·ÚÁ›Â˜: 13 ¢ÚÒ ΔËÏ.: 24260.84850 www.vasilitsa.com

www.cristallo.it

™¤ÏÈ ¶›ÛÙ˜: 3 ÎfiÎÎÈÓ˜,9 ÌÏÂ,4 Ú¿ÛÈÓ˜ Î·È ‰˘Ô ·ÓÙÔ¯‹˜, 3000 Î·È 5000 Ì.) 16 ¯ÏÌ. ∞Ó·‚·Ù‹Ú˜: ΔÈ̤˜: 10 ¢ÚÒ, Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη- ·ÚÁ›Â˜: 11 ¢ÚÒ ΔËÏ.: 23310.49226 www.seli-ski.gr

ΔÚ›· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· ΔÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¶›ÛÙ˜: ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 9 ¯ÏÌ. (1 Ì·‡ÚË, 2 ÎfiÎÎÈÓ˜, 2 ÌÏÂ, 2 Ú¿ÛÈÓ˜) ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÚÂȘ ›ÛÙ˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ 3,5,10 ¯ÏÌ. ∞Ó·‚·Ù‹Ú˜: 1 ÂÓ·¤ÚÈÔ˜, 6 Û˘ÚfiÌÂÓÔÈ ΔÈ̤˜: ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 12 ¢ÚÒ, Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη 18 ¢ÚÒ ΔËÏ.: 23320.44981 www.3-5pigadia.gr

Aspen, ∏.¶.∞. America’s best ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ·ÏÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ jetsetters. ∞fi ’ÎÂÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∫¤ÓÂÓÙÈ Î·È ÙÔÓ Δ˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎfiÌË ‰È·ÙËÚ› ۷Ϥ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫¿Ï‚ÈÓ ∫Ï¿ÈÓ Î·È ÙËÓ ∫¿ÌÂÚÔÓ ¡Ù›·˙. ΔÔ «St. Regis Aspen Resort» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ski resorts. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÛÔ˘›Ù˜, Ì¿ÙÏÂÚ ÁÈ· οı ۷˜ ηÚ›ÙÛÈÔ, Û·, ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· Ù· ÎÚ‡· ‚Ú¿‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‚Á›ÙÂ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÈÛ›Ó· Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó. www.stregisaspen.com

 39 

μÂÏÔ‡¯È ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Ì·Á¢ÙÈ΋ ·Ó Î·È Î¿ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏË.A¤¯ÂÈ 284 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È 368 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶›ÛÙ˜: ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 8,5 ¯ÏÌ. (2 Ì·‡Ú˜, 5 ÎfiÎÎÈÓ˜, 3 ÌÏÂ, 2 Ú¿ÛÈÓ˜) ∞Ó·‚·Ù‹Ú˜: 4 ηÚÂÎÏ¿ÎÈ·, 3 Û˘ÚfiÌÂÓÔÈ ΔÈ̤˜: ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 12 ¢ÚÒ, Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη 20 ¢ÚÒ. ΔËÏ.: 22370.21112


AUTO

29/1/2010

05:03 µµ

Page 40

B AUTO PORSCHE 911 CARRERA

ΔÔ Î·Ïfi ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ

∏ Carrera Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.∫·ı·Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË,ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ï·ÙÚÂ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiıÔ˘ ÙˆÓ «ÂÚ·ÛÙÒÓ» Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜.

 40 


AUTO

29/1/2010

05:03 µµ

Page 41

 41 


AUTO

29/1/2010

05:03 µµ

Page 42

B AUTO

Ó¤· ‹, Ì¿ÏÏÔÓ, Ë ·Ó·Óˆ̤ÓË Carrera ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ Sportscar Î·È ‚¤‚·È· ÛÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÈÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ∂Λ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙË ‰Â›Ù Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜,Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÙÂ,Ó· ÙË ı·˘Ì¿ÛÂÙÂ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÙËÓ… Ï·ÙÚ¤„ÂÙÂ. ¶Ò˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË Carrera Û ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÚÔοÙÔ¯fi Ù˘; ¢‡ÛÎÔÏ·, Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË. ∫È ·˘Ùfi ÌÈ· Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿… ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·ı› ÛÙ· Ó¤· ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ (Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ LED) ·ÏÏ¿ Î·È Û ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ (19¿Ú˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË) ˙¿ÓÙ˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÎÚ¿Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ë ÂÈÎfiÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ Í¤Ú·Ì (‰ËÏ·‰‹,·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ‰ÈÂÁÂÚÙÈ΋),Ì ÙȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÂΛ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔıfiÓË ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÁÈ· Ù· «·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ·» ÂÌÚfi˜ ηı›ÛÌ·Ù·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È fiÏÔ! ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ· «ÛˆıÈο» ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ì›· Ó¤· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÌfiÍÂÚ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 3,8 Ï›ÙÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ˘ÈÔıÂÙ› ϤÔÓ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¿ÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘, ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜ (‚Ï. ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Ú‡ÔÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌÔ˘). ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜, Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Carrera S ·Ô‰›‰ÂÈ È· 30 ›Ô˘˜ ÂÈϤÔÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 385 ÛÙȘ 6.500 Û.·.Ï. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¤Ú·Ó ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˯ËÙÈ΋, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·' fi, ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™Â Â›Â‰Ô ·›ÛıËÛ˘, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi «Í¤Û·ÛÌ·» ÛÙȘ 4.000 Û.·.Ï. Ï¿ÌÂÈ ‰È· Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ̛· ·ÚfiÛÎÔÙË Î·È Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ¯‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÎfiÊÙË.

√È ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜: ÛËÌÂÈÒÛÙ ˆ˜ Ù· 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÌfiÏȘ 4,4'', ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ «ÎÏ›ÓÂÈ» Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ù· 23''! √ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, Ù· Ó¤· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, ÌÈ· Î·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 911 Carrera S ·ÎÔ˘Ì¿ ϤÔÓ Ì ¢ÎÔÏ›· ÙÔ ¿Ù˘Ô ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 300 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «PDK» Î·È ˘ÈÔıÂÙ› ÙË ÁÓÒÚÈÌË È· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË.∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ mode ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË, ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù˘ Porsche ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (Normal, Sport Î·È Sport Plus), Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϯıÔ‡Ó, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ Û¯¤ÛÂȘ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ·, ̤ۈ ›Ù ÙÔ˘ «ÎÏ·ÛÈÎÔ‡» ÂÈÏÔÁ¤· ›ÙÂ ÙˆÓ ‰‡Û¯ÚËÛÙˆÓ - ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ - ‰È·ÎÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÛÙ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÌÚ¿ÙÛ· ÙÔ˘ 3¿ÎÙÈÓÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡ (Û.Û.:ÙÚ·‚¿˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù·ÌÏfi Î·È ·Ó‚¿˙ÂȘ, ÙÚ·‚¿˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ Î·È Î·Ù‚¿˙ÂȘ).™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË,¿ÓÙˆ˜,ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙˆÓ 7 Û¯¤ÛÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Î·È Û›ÁÔ˘Ú·… ¤ÙË ÊˆÙfi˜ ηχÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ Tiptronic, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜, ÂȉÈο ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Sport Plus ·ÛÙÚ·È·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÚ¿ÓÙ·ÁÌ· ÒıËÛË ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∏ ÓÂfiÙÂÚË ÂΉԯ‹ ÏÔÈfiÓ Ù˘ 911 Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ¢¤ÏÈÎÙË, ¢ÎÔÏÔ‰‹ÁËÙË Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Ì¤Û· ÎÈ ¤Íˆ. ÿÚË ÛÙ· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ӷ ÂÎÏËÎÙÈο Ù˘ ÊÚ¤Ó·, Ë Carrera ·ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌfiÏȘ 32 Ì. ·fi Ù· 120 ¯ÏÌ. ª·˙› Ù˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ˘¤ÚÔ¯· fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È, ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ·ÓÙÔ‡. ∞ÚΛ ‚¤‚·È· Ó· ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù›ÌËÌ·. √Ï· ÛÙË ˙ˆ‹, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎfiÛÙÔ˜. ♠

 42 


AUTO

29/1/2010

05:04 µµ

Page 43

 43 


GROOMIG

29/1/2010

04:52 µµ

Page 44

B GROOMING

¶ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË

∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ÎÔ˘Ú¤· ÁÈ· ÌÈ· Û¯¤ÛË ˙ˆ‹˜

The Barber Shop «1900» ™·Ó ·ÏÈfi Ì·ÚÌ¤ÚÈÎÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜,Û·Ó ÎÏ·ÛÈÎfi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi mens club, ÙÔ «1900» ‰ÂÓ ˘fiÛ¯ÂÙ·È botox Ì·ÏÏÈÒÓ, ıÂÚ·›˜ ·Ó·‰fiÌËÛ˘ Ì Ï·ÎÔ‡ÓÙ· Û·‡Ú·˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÎÔ˘Ú›ˆÓ. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ¿Ó‰Ú˜ Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈο ¤ÈÏ· Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜: ͇ÚÈÛÌ·, ÏÔ‡ÛÈÌÔ, ÎÔ‡ÚÂÌ·, Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, ·ÎfiÌË Î·È ‚¿„ÈÌÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÁÂÈ ÎÔÌÔ‰ÈÓ›. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 35 & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘,∫ÔψӿÎÈ,ÙËÏ.:210 7220.511

˘ÁÂÓÈ΋ ÛȈ‹,fi¯È ··ÍȈÙÈ΋.¢È·ÎÚÈÙÈ΋,fi¯È ·‰È¿ÊÔÚË. ™Â‚·ÛÌfi˜, Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÊÚÔÓÙ›‰·. √ ÎÔ˘Ú¤·˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ԉȿ ÙÔ˘,·fiÙÔÎÔ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙËÓ Â¤‚·ÏÏ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ı· Û ηÏËÛÂÚ›ÛÂÈ, ı· Û ηı›ÛÂÈ. ™·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÎÂÊ¿ÏÈ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÏÏ¿.∞fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ¤¯ÂȘ ¯ÙÂÓ›ÛÂÈ,ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÛÔ˘,Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÔ˘Ú¤·,ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚ›¯·˜.¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÂÈ Î¿ÙÈ, ›Ûˆ˜ ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÚ›¯Â˜. ∞fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ ı· ηٷϿ‚ÂÈ ·Ó ¤¯ÂȘ fiÚÂÍË ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. £· Û‚·ÛÙ› ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ‹ Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÛÙ›˜. √ÈÓfiÓÂ˘Ì· ÁÈ· Ó· Ï·ÌÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÏ¿ÙË, „·Ï›‰È, Ê·ÏÙÛ¤Ù·, Ì˯·Ó‹ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜. √ ¯Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ „·ÏȉÈÔ‡ ηıÒ˜ Îfi‚ÂÈ Ùԇʘ,ÙÔ Û‡ÚÛÈÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ԉȿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘, Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ԉȿ˜ ηıÒ˜ ÎÈ-

Ó›۷È. ∞Ó ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú›Ԣ ·ÎÔ‡˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÛÔ˘.∞ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜.Δ· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ·Ú·Ù·Á̤ӷ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ: ÎÔÏfiÓÈ·, after shave, Ù·ÏÎ. √Û· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÂΛ. √È ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¤˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÎÔ˘Ú›˜,ÙÔ˘˜ ·Ú¤Û˘ÚÂ Ë Ï·›Ï·· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ˜ ·ÏÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÓÛËÌ· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó. πÛˆ˜ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙÔ› ‰ÈfiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ fiÛÔ ıÂÏÎÙÈÎfi Î·È ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ¿ÈÏÈÓÁÎ Ù˘ Ìfi‰·˜, ÔÈ ÙÚ›¯Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÚ›¯Â˜ Î·È Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÌÂÈÚ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. √ÛÔ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ÎÚ›ÛË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÂÈÚÔ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÓÂȘ 60 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È ¤Ó· ¿Á·ÚÌÔ Ì·Û¿˙,Ô ÎÔ˘Ú¤·˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ı· ÛÎÔ˘›ÛÂÈ ÙË ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Î·Ú¤ÎÏ· Î·È ı· Û ˘ԉ¯Ù›. √ÈÓfiÓÂ˘Ì· ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ͇ÚÈÛÂ, ÎÔÏfiÓÈ·, Ù·ÏÎ. «ªÂ ÙȘ ˘Á›˜ Û·˜» ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó.¢.¶. ♠

 44 


GROOMIG

29/1/2010

04:52 µµ

Page 45

™ÙÔ Ú¿ÊÈ ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÙË Î·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. 01.

02.

03.

05.

06. 07. 04.

09.

11.

12.

14.

10.

08.

{

}

01.B·ı‡,‰ÚÔÛÂÚfi,·ÚÚÂÓˆfi ¿ÚˆÌ· Ck free 02.∫ڤ̷ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜,Body Shop 03.∞ڈ̷ Burberry London,Burberry 04.Shower gel,Dior 05. ∞ڈ̷ F, Ferragamo 06. After shave La nuit de l' homme,Yves Saint Laurent 07.¶ÚÔ˚fiÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘,John Varvatos 08. ∫ڤ̷ after shave, Avene 09. Old school ÊÈÓ¤ÙÛ·: ∫ÔÚÚ¤˜ ¿ÚˆÌ· saffron 10. ™·Ô‡ÓÈ, Dior 11. ™¤ÚÔ˘Ì Ì·ÙÈÒÓ, Dior Homme 12.∞ÊÚfi˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Materia Herba,∫ÔÚÚ¤˜ 14.∂Ó˘‰·ÙÈ΋ Îڤ̷,Bioselect

 45 


ROLOGIA

29/1/2010

04:44 µµ

Page 46

B WATCHES

ÃÚfiÓÔ˜ Ô Ì¤Á·˜

√ÏË Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙÚÈÊÔÁ˘ÚÓ¿ÂÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ,fiˆ˜ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÂÓfi˜ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Î›‰· Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ·Ù›.

ƒÔÏfiÈ ÙÛ¤˘ Jaeger LeCoultre

Ô˘ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ,·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜.™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӿ Ì·˜, ÛÙȘ ÓÙÈ˙·˚Ó¿Ù˜ ηÊÂÙȤÚ˜,ÛÙ· Ì›ÓÈÌ·Ï „˘Á›·,ÛÙ· ·Ó¿Ï·ÊÚ· Ï¿ÙÔ. ™ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ôχ‚Ô˘ˆÓ ψÊfiÚˆÓ,ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ‰¤ÎÙË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰ÂÓ «¯¿ÓÂÙ·È» Ô ¯ÚfiÓÔ˜. °È· ÂΛÓÔÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜: ÌÈ· ·ÁÂÓ‹˜ ÛÚˆÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÌÂÙÚfi,ÌÈ· ·ÚÔÂȉÔÔ›ËÙË fiÈÛıÂÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÂχıÂÚÔ ¿ÚÎÈÓÁΠοÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Û·˜,¤Ó·˜ ‚È·ÛÙÈÎfi˜ ÂÛÚ¤ÛÔ Ì ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÂÈ Ù· Ó¤· ÙÔ˘. ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ, Ú·ÓÙ‚ԇ, ‰ÈÔڛ˜. √Ï· ̤۷ ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÔÚ›ÛÔ˘Ó, Ó· ÙÔÓ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. ∏ Âڈ̤ÓË ÂÎÏÈ·Ú› ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ «‰˘Ô ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌË», Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È «¤Ó· ÏÂÙ¿ÎÈ ·ÎfiÌË».¢ÂÓ Ì·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜,¿ÓÙ· ı¤ÏÔ˘Ì ϛÁÔ ·ÎfiÌË.

™ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙÔ˘ ·Ô‡ ÎÚÂÌfiÙ·Ó ¿ÓÙ· Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÛÙ· ÁÂÚ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ¿ÊËÓ ¤Ó·Ó ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ ‹¯Ô ÙÔ ÌÚ·ÛÂϤ ηıÒ˜ ÙÚÈ‚fiÙ·Ó ÛÙÔ ‚·Ì‚·ÎÂÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ™ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯¤ÚÈ; √ ª›Ï·Ó ∫Ô‡ÓÙÂÚ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «Ë ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›ӷȻ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ Î˘ÎÏÈο. «ΔÚ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹. πÛˆ˜ ÁÈ' ·˘Ùfi Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·¤Ó·· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜.∏ Â˘Ù˘¯›· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘»,ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.∂‰Ò fï˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÏfiÁÈ·.∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ ÔÈΛ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜,Ë ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ·Ô‡,ÙÔ ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ Ô˘ ‹Úı ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜.√ ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ηıÒ˜ ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ, Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi ÙÈÎ- Ù·Î ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. ∏ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÒÚ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ.∂˘¯¿ÚÈÛÙ·,‰˘Û¿ÚÂÛÙ·,¿ÓÙˆ˜ ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ. ∫·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Î˘Ï¿ÂÈ Î˘ÎÏÈο fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ΔÛ¤¯Ô˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÂÓfi˜ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¯ÂÈÚfi˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÙËÓ Î˘ÎψÙÈ΋ ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘.¢.¶ ♠

 46 


ROLOGIA

29/1/2010

04:44 µµ

Page 47

øÚÔÏÔÁÈ·Îfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜ ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿: ÃÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Montblanc, Montblanc Boutique ƒÔÏfiÈ Meistersinger,Vichos Group ƒÔÏfiÈ Piaget, Richemont Hellas ƒÔÏfiÈ IWC, Richemont Hellas ƒÔÏfiÈ Nomos, Panos A. Deros

 47 


ROLOGIA

29/1/2010

04:45 µµ

Page 48

B WATCHES È Ê ¿ Û ˘ Ú ¯ Ô È Ê ∞Ùfi

as Hell ellas olex mont H R , a e n h o c t i y R h Da s IWC, u grap smo Kurt Kla o c l etua Edition perp ster alendar y O lex al C : Ro Perpetu ÙÂÚ¿ AÚÈÛ Da Vinci ÏfiÈ ¿: ÚÔ ¢ÂÍÈ

 48 


ROLOGIA

29/1/2010

04:45 µµ

Page 49

¢‡Ó·ÌË ¶¿Óˆ: ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Aquatimer IWC, Richemont Hellas K¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ·Û¿ÏÈÓÔ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ TUDOR Grandtour chrono, Rolex Hellas K¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙÈÙ¿ÓÈÔ Vacheron Constantin Overseas chronograph, ¶·Ï·Ù˙È¿Ó

 49 


WOMAN

29/1/2010

04:28 µµ

Page 50

EVEN BETTER

Girl’s best friends

Δ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ.

∞¶√ Δ∏ ªπ∞ ∫√§§π∞

˘Ùfi Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ fiÏË Ù˘ ÙË ˙ˆ‹ ‹Ù·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ Tiffany's Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.∏ √ÓÙÚÂ˚ äÌÔÚÓ, ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ‡ÌÓÔ ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·, ÙÈÌ¿ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· fiÛÔ Î·Ì›· ÛÙ·Ú ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ.∫·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿,¤Ú¯ÂÙ·È Ë ª¤ÚÈÏÈÓ ªÔÓÚfiÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÙÔ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ «Diamonds are a girl's best friend» ÛÙ›¯Ô˜ Î·È Ú˘ıÌfi˜ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ∂ÙÛÈ Î·È Ì ٷ ·ÚÒÌ·Ù·… ÙÔ «ÊÔÚ¿ˆ ÌfiÓÔ ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÌÔ˘» ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜, ÂÓÒ Ù· ÔχÙÈÌ· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ÎÔÛÌÔ‡Ó Ô˘Î ÔÏ›Á· ÌÔ˘ÓÙÔ˘¿Ú ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. Δ· ÈÔ ÛÔ˘‰·›·, ÚÔÛˆÈο, ‰ÒÚ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯Ù› ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·ÚÒÌ·Ù·.πÛˆ˜ Î·È Ù· ÚÔÏfiÁÈ· - ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ ÔχÙÈ̈Ó, Ì· Î·È ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ, Ù· ηٷٿÛÛˆ Î·È ·˘Ù¿ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÎfiÛÌËÌ·». ∞ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ù˘, ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì›· ·›ÛıËÛË, Â›Ó·È ÌÔÓ·‰Èο Â¿Óˆ Ù˘. ΔÔ ¿ÚˆÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· Ï¿ÌÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿Óˆ ÛÙËÓ Î¿ı Á˘Ó·›Î·. ∂¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ì ÙÈ ÙÔ ÊÔÚ¿ÂÈ, Ì ÙÈ ı¤ÏÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ, fiÛÔ ÂÈı˘Ì› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È -¿ÏÏÔÙ ı· ‚Á¿˙ÂÈ Ì¿ÙÈ,¿ÏÏÔÙ ı· ÙËÓ «·ÁÁ›˙ÂÈ» ‰È·ÎÚÈÙÈο. ª· ¿Óˆ ·fi fiÏ·, Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ı· ÔÚÈÛÙ› Û ۯ¤ÛË Ì ÂΛÓÔÓ Ô˘ Ù˘ ÙÔ ‰ÒÚÈÛÂ. ªÔÚ›˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÌfiÓË ÛÔ˘ ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ·, Î·È ÔÏÏ¿ ÎÈfiÏ·˜. ªÔÚ›˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÂȘ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘ ·ÚÒÌ·Ù·. ¢ÂÓ Í¯ӿ˜ ÔÙ¤ fï˜ ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· Ô˘ ÛÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÂΛÓÔ˜, ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÛÙÔ ¤‰ˆÛ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ÓÈÒıˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Î·È ÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ¤Ó·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÒÚÔ - ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·, ›Ù fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È,

›Ù fiÙ·Ó ÚÔÛʤÚÂÙ·È. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·È ¤ÎÏËÍË, Â, ÙfiÙ ٷ Ì˯·Ó¿ÎÈ· Ù˘ ·Ì˯·Ó›·˜ ¯Ù˘¿Ó ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ·,ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ.∏ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÎÙfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ÛÔ ¿ÓÂÙÔ˜ Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ «·›ÍÂÈ» ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, ·Ó Êı¿ÛÂÈ Ó· ‰È·‚› ÙËÓ fiÚÙ· ÂÓfi˜ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ԣ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘, ¤ÏËÍÂ Ë ˘fiıÂÛË. ∂ΛÓË Í¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË.√ÛÔ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù›. °È·Ù› Î·È Ë ·Í›· Ì·ÚÙ˘Ú¿ÂÈ fiÛË ÛËÌ·Û›· ı¤ÏÂÈ Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË, ‰ÈfiÙÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·ÚΛ Î·È ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÈ·˜ Îfiη ÎfiÏ·), fiˆ˜ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜.∂Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ¤ÚˆÙ·, fiÛÔ ¤Ó· ‰·¯Ù˘Ï›‰È. √ˆ˜ Î·È ¤Ó· ÎÔÏȤ, Ô˘ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÙÔ ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÂΛÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂΛÓË ı· οÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ì ÌÈ· Óˆ¯ÂÏÈ΋ ΛÓËÛË Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘) ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ.

∂ΛÓË Í¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË. √ÛÔ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù›.°È·Ù› Î·È Ë ·Í›· Ì·ÚÙ˘Ú¿ÂÈ fiÛË ÛËÌ·Û›· ı¤ÏÂÈ Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ∏ ¤ÎÏËÍË Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì· Î·È ÛÙË Û¯¤ÛË.£· Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ, ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ¤ÍÂÈ, ÌfiÓÔ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Û·˜ ΛÓËÛ˘. ∫·È ·ÊÔ‡ ÂΛÓË ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ fi,ÙÈ ÙËÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ ·fi ÚÔ‡¯· - ÙÈ Ì¤ÓÂÈ;¢˘Ô ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·fi ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ ı· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ‡„ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ. ∞fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÎfiÛÌÔ˘, ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È. ∏ Á˘Ó·›Î· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ·ÎfiÌË Î·È fiÛ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È- ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ï¿ÌÂÈ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË. ∫¿ÙÈ Û·Ó ÙÚfi·ÈÔ, οÙÈ Û·Ó Ù˘¯›Ô, οÙÈ Û·Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ·.√‡ÙÂ Î·Ó Ù· Û٤ʷӷ ‰ÂÓ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂÈ ÙfiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘. ♠

∏ √ÓÙÚÂ˚ äÌÔÚÓ ·Á·Ô‡Û ٷ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·.

 50 


WOMAN

29/1/2010

04:28 µµ

Page 51

∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷٛˆÓ Î·È ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Chanel, Û˘ÏÏÔÁ‹ èlèments de Chanel www.chanel.com

∫ÔÏȤ ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷٛˆÓ Î·È ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Chanel,Û˘ÏÏÔÁ‹ èlèments de Chanel www.chanel.com

¶ÂÚȉ¤Ú·ÈÔ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ‰Â̤ӷ ̠ϢÎfi ¯Ú˘Ûfi Montblanc, ÂÂÙÂȷ΋ ÛÂÈÚ¿ Haute Joaillerie. ΔÔ ÂÍ¿ÁˆÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È 6,23 ηڿÙÈ·. Montblanc Boutique

Bangle ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi ‰Â̤ÓÔ Ì ÏÂ˘Î¿ Î·È Ì·‡Ú· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 23,28 ηڷٛˆÓ, Chopard Haute Joaillerie Collection, Chopard Boutique

¢·¯Ù˘Ï›‰È· ·fi ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi Cartier, Û˘ÏÏÔÁ‹ Les Must, Cartier Boutique

™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ì ÏÂ˘Î¿ Î·È Ì·‡Ú· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ‰Â̤ӷ ̠ϢÎfi ¯Ú˘Ûfi Montblanc, ÛÂÈÚ¿ Haute Joaillerie. Montblanc Boutique


WOMAN

29/1/2010

04:28 µµ

Page 52

EVEN BETTER

¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ÌÔÙ›ÓÈ· Christian Louboutin, ȉȈÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹.

Higher and higher ª·‡Ú˜,ÎfiÎÎÈÓ˜ ‹,·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎfiÎÎÈÓÔ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹, ÔÈ „ËÏfiÏÈÁÓ˜ Áfi‚˜ Â›Ó·È Ô ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÁÔËÙ›·˜.

∞¶√ Δ∏ ªπ∞ ∫√§§π∞

Ù·Ó, ÛÙ· 19 ÌÔ˘ -·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÏ·‰‹- ‰ÔΛ̷۷ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Ì ٷÎÔ‡ÓÈ (ÌË Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ,2-3 fiÓÙÔÈ ‹Ù·Ó),‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó ÔÙ¤ fiÙÈ,ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜,ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û· ‰È·Î·Ò˜ Ó· «·Ó‚·›Óˆ» Û˘Ó¯Ҙ ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ÓÓÔÔ‡ÌËÓ fiÙÈ ı· ÚfiÛıÂÙ· fiÓÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ È·. ∫·È ÂÂȉ‹ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÓÙ˘ÓfiÌ·ÛÙ ΢ڛˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏԇ̠-·ÎfiÌË Î·È fiÛ˜ ‰È·ÙÂÈÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÓÙ˘ÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÂÌ¿˜, ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÛÔ ÈÔ ¿ÓÂÙ· Á›ÓÂÙ·È ÊÔÚÒÓÙ·˜ fiÏ· fiÛ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜- Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ,·Ó ·ÓÙ¤¯·ÌÂ, ı· ÊÔÚÔ‡Û·Ì fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜. ªÂ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù· ÈÔ Û¤ÍÈ Á˘Ó·ÈΛ· ·Ô‡ÙÛÈ·, Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ô‡-

ÙÛÈ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ Ôχ ·fi fiÏ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜. ªÂ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· Ù¤ÏÂÈ·, Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÔ˘ ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· Ù˘ §·Ù›Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÚÔÛÙ·ÏÈ¿˙ÂȘ Û οı ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ì ÚÔ‡ÌÈ. ∞Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÏÔÈfiÓ, ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘, ‰˘Ô ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ºÔÚ¿ÂÈ ÛÙÂÓ‹ ÊÔ‡ÛÙ· ‹ ÊfiÚÂÌ· ‹ Î·È ÛÙÂÓfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ. √È Áfi‚˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 fiÓÙÔÈ, ·Ù¿ÓÂ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ¤Ó· ÏÂÙfi ÏÂÙfi Ù·ÎÔ‡ÓÈ. ∞Ó·ÚˆÙȤ۷È, Ò˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂΛ ¿Óˆ, ˆ˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Î·È ÏÈÎÓ›˙ÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·.∫·È ÙfiÙÂ,Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˘ Áfi‚·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi Ù· Ô›ÛıÈ· Ù˘ ›‰È·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Û ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·. ∞ÏÒ˜, Û ÌÈ· ¿ÚÈÛÙË Áfi‚·, ÙÔ Û¯‹Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ù¤ÏÂÈÔ. ♠

 52 


WOMAN

29/1/2010

04:28 µµ

Page 53

¶¤‰ÈÏÔ Bally, Bally Boutique

¢ÂÚÌ¿ÙÈÓË Áfi‚· Dukas

¢ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÌÔÙ›ÓÈ Tod's, Tod's Boutique

°fi‚· Versace, Nak

ªÔÙ›ÓÈ Vicini, Nak §Ô˘ÛÙÚ›ÓÈ peep toe Áfi‚·, Nak

∏ ı¤· ·fi „ËÏ¿ ÀÂÚÌÂÁ¤ıË Ù·ÎÔ‡ÓÈ·, Ӥ˜ ÊfiÚ̘, ·ÏȤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. ∏ ·Á¿Ë Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÁÈ· Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Â›Ó·È ·ÓÙÔÙÈÓ‹.

ΔÛ¿ÓÙ· Tod's, Tod's Boutique

Clutch, Ralph Laurent, Ralph Lauren Boutique

ΔÛ¿ÓÙ· Bally, Bally Boutique

 53 

º¿ÎÂÏÔ˜ Ralph Laurent, Ralph Lauren Boutique


THINK

29/1/2010

04:43 µµ

Page 54

Δ HINK ºπ§√™√ºπ∞ ∑ø∏™

Δ˙ˆÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚,48 √ AÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó ÁÈ· ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘˜ Ì¿˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔıˆڛ·˜.

∂›Ó·È ηχÙÂÚÔ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ·fi fi,ÙÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· Âı·›ÓÂȘ. √fiÙÂ, ı· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ ÙÔ ÚÒÙÔ.

∂¯ˆ ÎÔÈÌËı› Ì ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜, ¤¯ˆ οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ¤¯ˆ ¿ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ¿ÚÙÈ. ¢ÂÓ ı· ¿ˆ ÁÈ· ¶Úfi‰ÚÔ˜. ∏Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ó· Û ϤÓ ÚÔ‰fiÙË Î·È Ó· Û ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÙÈ Ë Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÔ˘ ·fi„ˆÓ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÛ·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· Ϙ: «fï˜ ÌËÓ ÁÚ¿„ÂÙ ¿Û¯ËÌ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ̤ӷ». ∫¿ÔÈÔÈ Â›·Ó ˆ˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «™˘ÚÈ¿Ó·» ˘ÔÓÔÔ‡Û·Ì ˆ˜ ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Â›Ó·È Î·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ.

ªÂ οÔȘ Á˘Ó·›Î˜ ¤ÓȈı· ÊÚÈÎÙ¿ ÌfiÓÔ˜.ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Û·È Ì οÔÈÔÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Û·È ÂÎÛÙ·ÙÈο Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ï‹Ú˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ,¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.

√ÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ Î·È ÂÚÓ¿˜ Û ¿ÏÏË Ê¿ÛË,Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ¿ÓÂÙÔ˜ Ì ·˘Ùfi Ô˘ Â›Û·È ÙfiÛÔ ÚÔÛˆÈο fiÛÔ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο.

·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙË ‰›·ÈÙ· ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù· ÎÈÏ¿ Ô˘ ‹Ú ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «The Informant!»,›¯· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÛÙÂÓ‡ÂÈ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ οı ̤ڷ Î·È ·fi Ï›ÁÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ó· ·¯·›ÓÂÈ ·ÓÙ› Ó· ·‰˘Ó·Ù›˙ÂÈ.

ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ¯ˆÚÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ‚›·ÈÔÈ, ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ÂÚ›Ô˘ fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Ì·˜: οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÂÙ˘¯·›Óˆ Î·È Î¿ÔȘ fi¯È. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘. ∞ÏÒ˜ ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ÌÂÁÂı‡ÓÔÓÙ·È.

∂›Ó·È οÔȘ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜.∫¿ÔȘ ¿ÏϘ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿.¢ÂÓ Ì ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ·ÚΛ Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÍÂÂÚÓÒ Ù· fiÚÈ¿ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛˆ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó ¤Î·Ó· Ù·Èӛ˜ ‰Ú¿Û˘. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ È·.

∏ ÛΤ„Ë Ô˘ ·ÓÙ˯› ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ù˘ ı›·˜ ÌÔ˘ ƒfi˙Ì·ÚÈ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚.«ªËÓ Í˘Ó‹ÛÂȘ ÛÙ· 70 ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÎÚ›· fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ›¯Â˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Just do it. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ·ÔÙ‡¯ÂȘ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ͤÚÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ».

∂›Ì·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ΢ÓËÁ¿ˆ

∂¯ˆ ÎÔÈÌËı› ·fi ÙÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î˘ÓËÁË̤ÓÔ˜. ΔÔ Û›ÙÈ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û· ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∫fi- Ì ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜, Á›ÓÂÙ·È Ó· οӈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·ÌÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÎÈÓ‹¤¯ˆ οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ÂÓ ÊıÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ó· Ô‰ËÁÒ ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ∂Ú¯ÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ, ̤ÓÔ˘Ó ÂΛ, fiÏÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ,¤¯ˆ ¿ÂÈ Hummer. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· 10-15 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÂÚÓ¿Ì ηٷÏËÛ ÔÏÏ¿ ¿ÚÙÈ. ¿ÓÙ· ÌÈ· ·Á›‰·: ·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·È Ì ȉȈÙÈο Ù˙ÂÙ,‰ÂÓ ·˘Í¿Óˆ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÌÔ˘ ÎÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ÈÛÙÔڛ˜. ÷ڿ Î·È Â˘¢ÂÓ ı· ¿ˆ ÁÈ· ·ÔÙ‡ˆÌ·; Ù˘¯›·. ∫¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÔÏϤ˜ ϿΘ. √Ù·Ó ÙÔ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ú·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ Ô ª·Ù ¡Ù¤ÈÌÔÓ Î·È

∏ Ù·ÈÓ›· «ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ·¤Ú·» Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Δ˙ˆÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·fi 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

 54 

∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ·fi:Telegraph (16.10.09), Rolling Stone (15.12.05)

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ì·È 60 ÂÙÒÓ. ∂¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Up in the Air». •·ÊÓÈο ·Ó·ÚˆÙ‹ıËη:«£Â¤ ÌÔ˘,ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏ˘;».∏ÌÔ˘Ó ÂÁÒ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ËıÔÔÈÔ› ·›˙Ô˘Ó Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ. ∂Âȉ‹ ¿ÓÙ· Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û· ÌÂ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈΘ ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ̤ӷ ËıÔÔÈÔ‡˜.


THINK

29/1/2010

04:43 µµ

Page 55

 55 


THINK

29/1/2010

04:43 µµ

Page 56

Δ HINK

£∂øƒπ∞

™ÙÔ 9 ÎfiÎÎÈÓÔ √ ÎÚÔ˘ȤÚ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·Ó·ÊˆÓ›:fi¯È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, ·Ú·Î·ÏÒ. √ Ï·Ó‹Ù˘ ¤˙ËÛ ÙȘ ¯ÚÔÓȤ˜ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ -9 Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ΔÔ 10 Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ; ∞¶√ Δ√¡ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√

ª

È· ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘.ΔÔ ÛÙÚÔ‚›ÏÈÛÌ· Ù˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜. ∂Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜- ۇ̂ÔÏÔ ÁÈ· ÙȘ ∏.¶.∞., ÌÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÌÈ· ÁÚ›Ë Ó· ·ÏÒÓÂÈ ÙË ÛÎÈÂÚ‹ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·ÓÙÔ‡. ΔÔ 2009 Ì‹Î Ì ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂͤگÂÙ·È Ì ÂÚ·Á̤ӷ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù·. ∞Ó ÛÎÂÊÙ›Ù ϛÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ -9 ¿ÓÙ· ηıfiÚÈ˙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·: ÙÔ 1969 Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ,ÙÔ 1989 ¤ÂÛ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ù· Ù›¯Ë ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˙Ô‡Û ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ú·ÎÌ‹ Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÓÒ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ȉȈÙÈο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·. ΔÔ 1999, Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙÔ «ÛοӉ·ÏÔ ‰ÈÔÍ›ÓË»,ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÚfiÌÔ. ΔÔ 1979 Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ

¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂√∫. ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Û‹ÌÂÚ· ‰ËÏ·‰‹, Ë ∂˘ÚÒË ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¿Ù·ÎÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ̤ÏÔ˘˜. ∏ ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Êfi‚Ô ÁÈ· Ù· ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ΔÔ 9 ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Á‡Úˆ Ì·˜.√È Ì‹Ó˜ ·ËÛ˘, ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ÙÔ˘ °·Ï·Í›·, ÔÈ ÌÔ‡Û˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ.∫¿ı ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÈÎ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÓÓÈ¿ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÓ¤·: ÚÒÙÔ˜,·Î¤Ú·ÈÔ˜,ÚËÙfi˜.¢È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ Â·˘-

 56 

Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ ¤Ó·, ÙÔ ÙÚ›·. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «The Complete Idiot's Guide to Numerology», ∫¿È §¿ÁÎÂÚÈÛÙ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÓÈ¿ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘.∂ʤÙÔ˜,ÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi: Ë Ù·ÈÓ›· «9» Ì ÙÔÓ ΔÈÌ ª¿ÚÙÔÓ Û ÚfiÏÔ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ 09.09.09, ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ «District 9» Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ‹‰Ë ηıÒ˜ Î·È ÙÔ «Nine», Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·-


THINK

29/1/2010

04:43 µµ

Page 57

¶∞™∂™ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙÔ «81/2» ÙÔ˘ ºÂÏ›ÓÈ. ∫fiÏÔ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‹ Ì‹ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ; ª¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·,·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Ô Ì‹Ó·˜ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÓÓÈ¿... ∞Ó Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÓÙÚÔ›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Ï‹ÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ -9 ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ.¢ÂÓ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜,ÌÂ

ΔÔ 9 ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Á‡Úˆ Ì·˜.√È Ì‹Ó˜ ·ËÛ˘,ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ÙÔ˘ °·Ï·Í›·,ÔÈ ÌÔ‡Û˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ.∫¿ı ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÈÎ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÓÓÈ¿ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÓ¤·:ÚÒÙÔ˜, ·Î¤Ú·ÈÔ˜,ÚËÙfi˜. ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, Î·È ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™ÎÂÊÙ›Ù ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ «∂Ó¿ÙË» ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ «ÂÓÓÈ¿ ÙÔ˘ ̷ηڛÙË». πÛˆ˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÂÓÓÈ¿,ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ Û˘ÓËı›ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ˙ËÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÙÔ̤˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ì ڛÛη. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ïfi, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ÛÔ˘ÓÙfiÎÔ˘: ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÎÔÈÓˆÓ›·, ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ȉ¤Â˜, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ù¤¯ÓË, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÓÈ¿ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÏÏ· ÂÓÓÈ¿.∞ÊÔ‡ ηٷʤڷÌ ӷ ÔÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· Á‡Úˆ Ì·˜ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·˜ ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Í›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÎÔÛÌÈ΋˜ ·ÚÌÔÓ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÂÙ·È fiÛ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ G8 Î·È ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. ♠

slow motion ∞¶√ Δ∏ ∑ø∏ ¶ƒ∞™π¡√À

¿ı ٤ÙÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Á‡ÚˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ‚ϤÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÂΛ. ∞Ó·fiÊ¢ÎÙ·,οÓÂȘ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ,·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁË¤‰ˆÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ΔÚ›ÙË Ù˘ ª›Ï·Ó Î·È Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÌÈ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ù˘ ƒÂ¿Ï Î·È Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ›‰È˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. «§Â˜ Î·È ‚ϤÂȘ ¿ÏÏÔ ¿ıÏËÌ·», «ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Û slow motion» Î·È Ù¤ÙÔÈ· ·ÏËıÈÓ¿, Ì›˙ÂÚ· Î·È ÛÎÏËÚ¿. ∫·È ÌÂÙ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï,Î·È ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·‰›ÎËÛÂ Ô Δ‡Ô˜ (Ì· Û ·Ú·Î·ÏÒ... Û ·Á·¿ˆ ÂıÓÈοڷ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰Â˜ Ì›· ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·ÁÒÓ·...) Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿ÓÔÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∂Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, Ì›· ÚfiÎÚÈÛË Û ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‰Â ϤÂÈ, ·fi ¿ÓÙ·, Ó· «ÛËΈı›». ∫·È ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı›, ¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·Ú¿ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 3-4 ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓÙ Î·È ÚÒÙˆÓ. √ÛÔ fiÏË Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù· ÊÚ¿Áη ·›˙ÔÓÙ·È Û √™º¶, ¶∞√, ∞∂∫ ηÈ

 57 

¶∞√∫, ÙfiÛÔ ı· ̤ÓÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÂΛ Ô˘ ›ӷÈ. ∫·Ó¤Ó·˜, ÔÙ¤ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÔ̤· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÔ„Â ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘.¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂȘ ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô‡Ù ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿. ∂ÙÛÈ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·›ÎÙ˜ ‹ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· (ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· Á˘ÚÓÔʤÚÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ Ù˘ Ï›Áη Ì·˜).∫·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ,ÒÛÙ ӷ ¢ÓÔËıԇ̠ÏÈÁ¿ÎÈ ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∫·È ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÌfiÓÔÓ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó, ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¿ÏÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯·Ú¿ Î·È ÌÂÙ¿... Í·Ó¿ ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â·˝ÔÓÙ˜. ™·Ó ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ·: Ì ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜ (¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ) Î·È ÌÂÛ’ ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ... ¿‰ÈÎË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫ڛ̷ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ÔÈ ÁÂÌ¿Ù˜ ˆÚ·›Ô ı¤·Ì·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ‹¯Ô. ªfiÓÔ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜. ♠


THINK

29/1/2010

04:43 µµ

Page 58

Δ HINK

¶ƒ√ºπ§

¡π∫∏ UBER ALLES √Ù·Ó Ï¤Ó fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ› ¿Óˆ ·fi fiÏ· ¤Ó·˜ ÓÈÎËÙ‹˜. ∞¶√ Δ∏ ªπ∞ ∫√§§π∞

‹ÌÂÚ·,ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ∏ Ó›ÎË Ô‰ËÁ› Û˘ÓÂÈÚÌÈο Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·Ó‰ÚÒÓ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ÀÔı¤Ùˆ fiÙÈ ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÈÔÓ ıˆÚ› ÓÈÎËÙ‹ Û‹ÌÂÚ·,ı· ÛÔ˘ ÂÈ ¤Ó·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·,¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ›Ûˆ˜,¤Ó·Ó ÁÈ·ÙÚfi,¤Ó·Ó Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿Ó‰Ú· Ô˘ Â¤ÌÂÈÓ Û οÙÈ Î·È ÙÔ ¤Ù˘¯Â, ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ΤډÈÛ ÌÈ· Ì¿¯Ë ˙ˆ‹˜,¤Ó·Ó ÙÔÏÌËÚfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ,¤Ó·Ó ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ¤Í˘ÓÔ Ù‡Ô Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠۈÛÙ¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜… ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ïfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘. ªÂ fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÔ̤· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ‹ ·Ó ˘‹ÚÍ οÔÈÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ› ·Ó˘ÂÚı¤Ùˆ˜. N· Â›Ó·È ÙÔÏÌËÚfi˜. ¡· οÓÂÈ ÙÔ ‚‹Ì· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‰›¯Ù˘ ·fi οو, Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË fiÏˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚԂ› Û ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ı·ÚڷϤԘ, Ó· ÌË ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÔÙ˘¯›·,ÙÔ Ï¿ıÔ˜,Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ.∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ó· ÌË ÚÈÛοÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Î·È ÌfiÓÔÓ,

Ó· ÌËÓ ÙÔÏÌ¿ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÎÔÎÔÚ‡ÂÙ·È. ¡· Â›Ó·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi˜, ÁÈ·Ù› ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚԂϤ„ÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Î·È Ó· ÛÙԯ‡ÛÂȘ.∫·Ïfi ÙÔ Ú›ÛÎÔ,Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ Î·È ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›· ‹ ÌÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ˙·ÚÈ¿,·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· Û ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ,‰ÂÓ ı· Â›Û·È ÓÈÎËÙ‹˜. √ ÓÈÎËÙ‹˜ Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜,ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜.¢È„¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ Î·È -Û˘¯Ó¿- Ô ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ (ÏÔÁÈÎfi Î·È ·˘Ùfi).øÛÙfiÛÔ,Ô ˘ÂÚÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ηٷϋÁÂÈ Û˘¯Ó¿ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜. ∫·È Ë Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· Ô‰ËÁ› Û ϿıË, Û ϿıË Î·ıÔÚÈÛÙÈο,ÌÂÁ¿Ï· Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Ó›ÎË.√ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜ Â›Ó·È ·¯fiÚÙ·ÁÔ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÂÓ¿ˆ˜ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ˜, Û˘¯Ó¿ Û˘ÌÏÂÁÌ·ÙÈÎfi˜.¢ÈfiÙÈ,¤ÙÛÈ Êı¿ÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚÔÛfiÓ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹: Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙ‹˜. ∫·È ·ÓÙ¤¯ÂÈ.∫·È ÂÈı·Ú¯Â›.°È· Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ, Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ ÁÓÒÛÂȘ,ÛÙÔȯ›· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.∫·Ó¤Ó·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È ˘¿ÎÔ˘Û οÔÈÔÓ, ‰ÂÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÓÈÎËÙ‹˜. ∫·È Ϥˆ «·Ú¤ÌÂÈÓ», ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ¤ÁÈÓ ÓÈÎËÙ‹˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ Ó· ¤ÂÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔÓ ıÚfiÓÔ,Ó· ÁÏ›ÛÙÚËÛÂ,Ó· ·Ú·Û‡ÚıËÎÂ.∫·È Ù¤ÙÔÈÔ˘˜, ‰È¿ÙÙÔÓÙ˜ ÙÂÏÈο ·ÛÙ¤Ú˜, ͤÚÔ˘-

 58 

Ì ÔÏÏÔ‡˜,ȉ›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ - ÙÔÓ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. √ ÓÈÎËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÛÂÌÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÈ· ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·.∞Ó ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÏÂÍ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¤ÙÂÚÔ ÓÈÎËÙ‹, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ Ô ›‰ÈÔ˜.°È·Ù› ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ηϿ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ, Ò˜ ı· Ù· ˘ÂÚˉ‹ÛÂȘ; ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Û·Ó ÙÔÓ ¶ÂϤ, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Û·Ó ÙÔÓ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ.Δ¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿ÛÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Û·Ó ÙÔÓ ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ - Ó· Î·È Ô √Ì¿Ì·. ΔˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ fiˆ˜ Ô ∫ÏÈÓÙ πÛÙÁÔ˘ÓÙ ‹ ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ, fiˆ˜ Ô ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ºÂÏ›ÓÈ. ∫·È ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙfiÛ· ÔÓfiÌ·Ù·,·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È ÓÂfiÙÂÚ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ (ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ô ™›ÏÌÂÚÁÎ Ì ÙÔÓ ∞ÏÌÔ‰fi‚·Ú ‹ Ô Δ˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÔÓ˘ ÃfiÎÈÓ˜;√ ª¿Ù˙ÈÎ Δ˙fiÓÛÔÓ Ì ÙÔÓ Δ¿ÈÁÎÂÚ °Ô˘ÓÙ˜;√ ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È Ô ªÈÎ Δ˙¿ÁÎÂÚ;) Î·È ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ӛΘ ˙ˆ‹˜. ªÂ ‰È¿ÚÎÂÈ·. °È·Ù› ÔÈ Ó·ÔÏÂfiÓÙÂȘ ӛΘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó›Î˜.™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÓÈÎËÙ‹ÚȘ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜. ♠


THINK

29/1/2010

04:44 µµ

Page 59

¶∞ƒ√À™π∞™∏

INTERAMERICAN

:

∏ Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÙ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË. ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙËÓ ÔχÏÔÎË,Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·,Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È,Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‡ÓıÂÙ·. ™‹ÌÂÚ·, Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, Ô˘ ‰È·Î˘‚‡ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ›Ó, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¿ Û˘Óı‹ÎËÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÌÈ·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, fiˆ˜ Ë INTERAMERICAN.¶ÚfiÛÊ·Ù·,Ë ∂Ù·ÈÚ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. √ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ GRI (Global Reporting Initiative), Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ,ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›·. Δ· ÎÂÊ¿Ï·È·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë INTERAMERICAN:Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹,ÔÈ Ì¤ÙÔ-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÚfiÛÊ·ÙË ‰Ú¿ÛË ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢Û˘, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ INTERAMERICAN ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË.

¯ÔÈ, Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ‰È·Ù‡ˆÛË ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ - ·ÔÛÙÔÏ‹˜ - ·ÍÈÒÓ, Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË,ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ñ ∏ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË: Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ñ ∏ ∞ÁÔÚ¿: ÙÔ ϤÁÌ· Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ñ √È ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ: Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ›Û˜ ¢ηÈڛ˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È Ë ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹,Ë ˘Á›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡. ñ ΔÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ñ ∏ ∫ÔÈÓˆÓ›·: Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ˘Á›·˜, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ INTERAMERICAN Û ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·ÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ Global Compact Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· (UNEP FI) ÙÔ˘ √∏∂,ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÃÒÚÔ˘˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∂¢¶ÀÃ∂).


FACE

29/1/2010

04:53 µµ

Page 60

™Δπ°ªπ√ΔÀ¶∞ ∞ÓıÚˆÔÈ, ÁÓÒÛÂȘ, ȉ¤Â˜, ÛÙÈÁ̤˜, ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ú›ÛÎÔ, ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È Í¯ˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ fï˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘, Ë ªÈÁÈfiÓÛÂ, Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡Ù¤È §Ô‡È˜, Ë ª·ÚÈfiÓ ∫ÔÙÈÁÈ¿Ú, Ë ∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, Ô ÛÂÊ ªÈÛ¤Ï ∑ÔÛÙ, ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ¢ÂÌÂÚÙ˙›‰Ë˜ Î·È ƒ·ÏÏÈÒ §Â›‰Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Matisse ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È.

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¶ÔÚÙÚ·›Ù·: ∞ÁÁÂÏÔ˜ ∑˘Ì¿Ú·˜ Stereosis ∞ϤͷӉÚÔ˜ πˆ·ÓÓÓ›‰Ë˜ Effex +

 60 


FACE

29/1/2010

04:53 µµ

Page 61

Δ

√ ·›ÎÙ˘

°È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘, ËıÔÔÈfi˜ «¡· Á›Óˆ ηχÙÂÚÔ˜. ¡· ˙ˆ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ï‹ıÂÈ·.¡· ÏÂÈ¿Óˆ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÌÔ˘.¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·ÏϿ͈ - Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ͤڈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ... 

HE PLAYER


29/1/2010

04:54 µµ

Page 62

Tuxedo Boss Black, Hugo Boss Stores, Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Glou, ·ÈÁÈfiÓ Î·È ˙ˆÓ¿ÚÈ Pagoni house of ties, ÚÔÏfiÈ Emporio Armani, Symbol Hellas, ·Ô‡ÙÛÈ· Sebago, Philcon, Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· Visseti, Prince Silvero

 62 

Styling:∂ÏÂÓ· ΔÚÈηÏÈÒÙË,Effex+

FACE


FACE

29/1/2010

04:54 µµ

Page 63

... ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fï˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∂›ÙÂ Â›Ó·È Ë ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘, ›Ù ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘, ›Ù ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. ¡· ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÁÒ ı· Â›Ì·È ÂΛ. ¶ÚÔÛ·ıÒ - ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ ¤¯ˆ ηٷʤÚÂÈ. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ¯·Ú¤˜». ΔÔ‡Ù˜ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘, ÙȘ ›¯Â ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì·˙› ÌÔ˘ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÈÔ Ï›˜.πÛˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘,›Ûˆ˜ ÛÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›·. ™‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi R, ÂÓ‰‡ÂÙ·È ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ. «∂›Ó·È ÎÏ·ÛÈ΋ ·Í›·», ı· ÌÔ˘ ÂÈ. «Δ· ¿ÓÙ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜: Ë ·Ó‰ÚÈ΋ Ìfi‰·, Ù· ÁοÙ˙ÂÙ, Ù· ÚÔÏfiÁÈ·, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô Á˘Ó·ÈΛԘ ۈ̷ÙfiÙ˘Ô˜».

£· ˘Ô‰˘fiÛ·ÛÙ·Ó ÙÔÓ ªÔÓÙ ¯ˆÚ›˜ ηÛηÓÙ¤Ú; ∫Ô›Ù·ÍÂ, ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «Forget me not» ÙÔ˘ °È¿ÓÓË º¿ÁÎÚ· ˘‹Ú¯Â ηÛηÓÙ¤Ú ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÌ¤ÓÔ μÂÚ›ÁÁÂÈÔ ÔÚıÌfi, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ ÙfiÏÌËÛ·.

ªÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÙfiÛ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘,ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÛÙȘ ÊÈϛ˜. ¢Ô˘Ï‡ˆ Û·Ó ÙÔÓ Û·ÏÔ, Ì ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘,ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¯Ҙ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·˘Ùfi Ô˘ οӈ.¶¿ÓÙˆ˜ ¢ÓÔ‹ıËη ·fi Û˘ÌÙÒÛÂȘ. ∂›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ‰ÈfiÙÈ ·fi ÌÈÎÚfi˜ ›¯· ·˘Ùfi ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜, ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÊÙ¿Óˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ¿ÎÚ· ̤¯ÚÈ Ó· ¤Ûˆ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ¤ÂÊÙ·, ·ÏÏ¿ ı· Í·Ó·ÛËΈÓfiÌÔ˘Ó. •¤ÚÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ԉ¯Ùԇ̠ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›·.ªÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·.™ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi,ÂȉÈο ·Ó οÓÂȘ ÌÂÁ¿Ï· ¿ÏÌ·Ù·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂȘ.

√ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ∫ÚÂÁÎ, Ò˜ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È; ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ΔfiÛÔ Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ªÔÓÙ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘:·fi ÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ Ù˘ ¶¿ÏÙÚÔÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «™‡Ï‚È·» ̤¯ÚÈ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ.∂›Ó·È ÌÔÚÊ‹. ∫·È ηÏfi˜ ·›ÎÙ˘. ∂·È˙· ÎÈ ÂÁÒ ÌÈÎÚfi˜. ™ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·›˙·Ì black jack. £˘Ì¿Ì·È ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, Û ÂÚÈԉ›· Ì ÙÔÓ ∫ÈÌÔ‡ÏË, Ô˘ ·›˙·Ì ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË:Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ì¿˜ Ì¿‰ËÛÂ! ∂¯ˆ Ó· ·›Íˆ ·fi ÙfiÙÂ.

∂ÈÏÔÁ¤˜ ‹ Ù‡¯Ë; ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜.™·ÊÒ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘ Ì ԉ‹ÁËÛ·Ó Â‰Ò, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÔÔ›· ÔÓÂÈÚ‡ÙËη Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜.¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜.∂¯ˆ ÓÈÒÛÂÈ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„· Ì ÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ΔÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ Î·È Ù·Í›‰Â„· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ı¤·ÙÚÔ.∂›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ‰ÈfiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘.∂›Ó·È Ù˘¯ÂÚ‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì ÙÔÓ ª·ÚÌ·ÚÈÓfi.

¢ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·ÙÂ. √¯È, Â·È˙· ÛÙ· ÙÛÈÎfi Ù˘ ∞∂∫ Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi. ¶·Ú¿ÙËÛ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËη Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∂·È˙· ÛÙÔÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿ÙËÛ·. ∂ηӷ Î·È ÔÏÂÌÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜. ∏ÌÔ˘Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi Û fiÏ·.

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÛÙÔ «ΔÚ›ÙÔ ™ÙÂÊ¿ÓÈ» ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚfi Û·˜; ∂›¯· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi ·ÏÈ¿,ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘.√Ù·Ó ÌÔ˘ ÙÔÓ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜,‰ÂÓ ÙÔ ÛΤÊÙËη Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹.∏ıÂÏ· ÎÈfiÏ·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û οÙÈ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯· Û ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Î·È underground ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.∏Ù·Ó Î·ÈÚfi˜ Ó· οӈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.

∂¯ÂÙ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·ÙÂ; √¯È.∞Ó Ì ڈÙÔ‡Û˜ ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·,ı· ÛÔ˘ ··ÓÙÔ‡Û· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ˆ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ΔÔ˘˜ ˙Ëχˆ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi fiˆ˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜.¢›ÓÔ˘Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ʈٛ˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÁˆ¿ıÂÈ·˜. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿. ™ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ·ÎfiÌË Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ó· ›۷È, ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÂÌÂÏÈ¿ÛÂȘ.

¶ÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ̤ӷ.∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Î·Ïfi, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ. √È Ù·Ì¤Ï˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È.∂›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô Ó· ·›˙ÂȘ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ‚ϤÂȘ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙÔ, fiˆ˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «º¤ÛÙÂÓ».¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ôχ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜.∞˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «Î·Ïfi η̷ڛÓÈ».

∂Û‡ ‰ÂÓ ¤Î·Ó˜ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ; ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙfi.¢ÂÓ Â›¯· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËڛ͈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ‹ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ ¿ÓÙˆ˜.À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÏÈ fi¯È.™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘,Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ ÛÙÈÁ̤˜.

∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ «¯Ù˘¿ÂÈ» Î·È Ï›ÁÔ ÙÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô fiÙÈ fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÚÎÔ‡Ó 90 ÏÂÙ¿. ™ËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ… ¿ÏψÛÙ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷÈӛ˜ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·. ∞Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ÒÚ˜, Û È¿ÓÔ˘Ó Ó‡ڷ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. √ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÈÂṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ôχ ÎfiÛÌÔ.

∞ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ù˘¯ÂÚfi˜; ¶ÈÛÙ‡ˆ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ «ÚÔηÏ›˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÔ˘».√ÔÙ ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ› οÙÈ ¿Û¯ËÌÔ, ÂÓfiÛˆ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ̷ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È,¿ÓÙ· ÌÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.√̈˜,Â›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜.

 63 
FACE

29/1/2010

04:54 µµ

Page 64

T HE PLAYER ¶Ò˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ Û·˜ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜; ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∏ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘, ∞Ï›ÎË, ÛÎËÓÔıÂÙ› ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÂΛ Î·È ¤ÙÛÈ ËÁ·›Óˆ οı ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘ Î·È ÂÈÛÙڤʈ ΔÂÙ¿ÚÙË ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.ΔȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ‰È·‚¿˙ˆ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Û·È Î·È Ï›ÁÔ ÂÚÁ¤Ó˘, ‰ËÏ·‰‹. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ.∂¯ˆ fï˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹.ºÔ‚fiÌÔ˘Ó Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Ì ı˘Ì¿Ù·È.∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ‹Ì·ÛÙ ̷˙›. ΔËÓ ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ΔË ı¤Ï·ÌÂ. ∏ Á¤ÓÓËÛ‹ Ù˘, ‰Â, ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ¶·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·Ì ÛÙËÓ À‰Ú·, ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ.∞ÊÔ‡ Ê¿Á·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ‰È·ÛΉ¿Û·ÌÂ,‹Á·Ì ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. §›ÁË ÒÚ· ·ÊÔ‡ ›¯·Ì ÎÔÈÌËı›, Ì ͢Ó¿ Ë ∞Ï›ÎË Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ Û¿Û·Ó ٷ ÓÂÚ¿. ¶·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËη,‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ò˜ ı· Êı¿Ó·Ì ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶Ò˜ ı· ʇÁ·Ì ·fi ÙÔ ÓËÛ›; ∂˘Ù˘¯Ò˜, ‚ڋηÌ ÁÚ‹ÁÔÚ· ˘‰ÚÔÙ·Í› Î·È Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È Ù·Í› ÛÙËÓ ∂ÚÌÈfiÓË. √ÏË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÎÚ¿ÙËÛ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ηÈ, ›ÛÙ„¤ ÌÂ,·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fi‰ÔÛË,fiÔ˘ fiÏÔÈ Â›Ó·È ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ› Î·È ·Á¯ˆÌ¤ÓÔÈ.∂¯·Û· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‹Á·Ó fiÏ· ηϿ. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ.∂›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ, Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi.∂›¯· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÎÂÙfi,ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·,ÙË Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì ÙË Ì¤ÏÏÔ˘Û· ÌËÙ¤Ú·.ø˜ ÁÓÒÛË ÌÔ‡ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË, ·ÊÔ‡ Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ıˆÚ›·:ı¤Ïˆ Ó· Ì·ı·›Óˆ,¤ÂÈÙ· Ó· ÙËÓ Í¯ÓÒ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿Óˆ Ú¿ÍË. ΔÔ ·È‰› fï˜ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜: Û οÓÂÈ Ó· ͯӿ˜ Ù· ¿ÓÙ·. ∂›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ¯·Ú¿, ÙÔ ‰fiÛÈÌÔ,Ë Â˘ı‡ÓË. ∏Û·ÛÙ·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ›‰Â ÙË ÌÈÎÚ‹. Δ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ.∂Ó· ÙfiÛÔ ‰· Ú·ÁÌ·Ù¿ÎÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘… ¢ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ Í·Ó·ÓÈÒÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·,›Ûˆ˜ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›¯· ÙڷοÚÂÈ Ì ÙË Ì˯·Ó‹.¶·Ú·ÏÏËÏ›˙ˆ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.∂›Ó·È Û·Ó Ó· Â›Û·È ·ÏÏ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌËÓ Â›Û·È.¢ÂÓ ¤ÓȈı· Ù· fi‰È· ÌÔ˘,Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘,ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘.™·Ó Ó· ·ÈˆÚԇ̷È,fiÏ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ì·˙›. ™ÎÂÊÙfiÛ·ÛÙ·Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙ ·Ù¤Ú·˜; √¯È,‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ù‡Ô˜.√̈˜ ‹Úı Ôχ ÔÌ·Ï¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜,‹Ù·Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÛÙË Û¯¤ÛË Ì·˜. ΔÔ ·È‰›, ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·˜; μ‚·›ˆ˜,·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ¤Ó·Ó Ôχ ÁÏ˘Îfi ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ÌÔ˘Ó Ì·Úfi‚ÈÔ˜, ‹ıÂÏ· Ó· ‚Á·›Óˆ Î·È Ó· ÍÂÓ˘¯Ù¿ˆ.∞fi ÙfiÙ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ ¤¯ˆ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ -̤۷ ÌÔ˘ ·ÎfiÌË ‚Ú¿˙ˆ- ÂÚÓÒÓÙ·˜ fï˜ ¤Íˆ ·fi ¤Ó· Ì·Ú, ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÔ˘… £· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÂΛÓË. ¶ÈÛÙ‡ˆ Â›Û˘ fiÙÈ fiÏÔ ·˘Ùfi Ì ÁχηÓÂ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ.

 64 

∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ˆ˜ ÚÒÙ· ÁχηӷÙÂ Î·È ÈÛÔÚÚfiËÛ·ÙÂ, Î·È ¤ÂÈÙ· ‹Úı ÙÔ ·È‰›. ™·Ó Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ·.¶ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ. √ˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Ó· ͤڈ fiÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù¿ˆ.¡· ¤ÊÙˆ Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· Û ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Î¿ÙÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ Ó· Ì ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÚÔÙÔ‡ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∂›Û˘, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ˆ˜ fi,ÙÈ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ,ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ‡ fiÛÔ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔÈ ‹ ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ. √ÛÔ ÎÔÈÓfiÙÔÔ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È,Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤Ó· Ù›ÔÙ·. ΔÈ Û·˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·; ¢È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ·: ¤¯ˆ ¤ÛÂÈ Ì Ì˯·Ó‹, Ì ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ú‡̷ ÂÓfiÛˆ ‰Ô‡Ï¢·,¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘¯Ó¿ ·ÎÚ·›Ô˜ ‹ ¿ÁÚÈÔ˜. ∂Èı˘ÌÒ fï˜ È· Ó· ˙ˆ οو ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ «·Ó ̤ÙÚÔÓ ¿ÚÈÛÙÔÓ».√¯È Û˘ÓÙËÚËÙÈο ·ÏÏ¿ Ì ۇÓÂÛË.¡· ͤڈ fiÙ ÌÔÚÒ Ó· ÊÙ¿Ûˆ Ù· Áο˙È· ÌÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·. ¡· ˙‹ÛÂÙ ÈÛÔÚÚÔË̤ӷ ‰ËÏ·‰‹; ¡·È.ªÈ· οÔÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÈÔ ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ,·ÏÏ¿ Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ Í¯ˆÚ›ÛÂȘ; ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÙËÚ›˜,Ó· ·Ó·Ï‡ÂȘ,Ó· „¿¯ÓÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·ÈÙ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.√¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi,ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ‰›ÓÂȘ Î·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ. ∂¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› Ó· οÓÂÙ οÙÈ ÌfiÓÔ˜ Û·˜, Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ; √¯È.™Î¤ÊÙÔÌ·È Û˘¯Ó¿ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ.£· ‹ıÂÏ· ·fi '‰ˆ Î·È ¤Ú· Ó· οӈ ÈÔ ÁÏ˘ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ¤¯ˆ ÂÓÛ·ÚÎÒÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈο ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ «¢¤Î·ÙË ÂÓÙÔÏ‹» Î·È Û·˜ ¤¯ÂÈ Ù·˘Ù›ÛÂÈ Ì ̷ÓÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜. ∂¯ÂÈ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi:Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ¿ÓÂÛË...¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ͽη,Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫ÔÎÎÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎÂ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.ΔÔ˘ ÔÊ›ψ ÔÏÏ¿ Î·È ‰¤¯ÙËη ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Î·È ÛÙÔÓ «ΔÚ›ÙÔ ¡fiÌÔ», ÙË ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Mega. Δ· ȉ·ÓÈο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ò˜ ›ӷÈ; ∂ÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.™ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Â›¯· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜: ¤ÊÙÈ·¯Ó· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ· ·fi Ì·ÏÏ› ‹ È¿Ù·.°ÂÓÈο,‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜,·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÈÚÚ¤ÔÓ Îϛ̷ ÛÙÔ Â¤‚·ÏÏÂ. ∞Ó Â›¯· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂΛ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¿ˆ. ♠

√ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· Δ·¯ÙÛ‹» ÙˆÓ ™Ù·Ì¿ÙË º·ÛÔ˘Ï‹ Î·È £·Ó¿ÛË ¡È¿Ú¯Ô˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·:™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜. ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ,™ÎËÓ‹ ∫ÔÙÔÔ‡ÏË- Rex,¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, ∞ı‹Ó·,ÙËÏ.:210 3305.074


FACE

29/1/2010

04:54 µµ

Page 65

∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ, Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÁÚ·‚¿Ù· Î·È ˙ÒÓË fiÏ· Hugo, Hugo Boss Stores, ·Ô‡ÙÛÈ· Sebago, Philcon, ÚÔÏfiÈ Emporio Armani, Symbol Hellas. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ Regency Club ÙÔ˘ Regency Casino Mont Parnes ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·.


29/1/2010

T

04:54 µµ

Page 66

HE VIP

Not a single lady ªÈÁÈfiÓÛ ¡fiÔ˘Ï˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ™Â ËÏÈΛ· 28 ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÛÙÔÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ Ì Ï·ÙÈÓ¤ÓÈ· Î·È ¯Ú˘Û¿ CD,Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ì ‚Ú·‚›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ Ù˘ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·, Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û ٷÈӛ˜ fiˆ˜ ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «Dreamgirls»,Û ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ù· ÔÔ›· Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «Destiny's Child» Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· 20 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙfiÙ ÂÚ¿ÙËÛ ÌfiÓË Ì ÂÊfi‰È· ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÊˆÓ‹,ÙËÓ ·‰È·ÓfiËÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. ™ÙȘ ηÌ‡Ï˜ Ù˘ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ηÏÏÔÓ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙˆ̤ÓË ÂΉԯ‹ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜. ∏ ªÈÁÈfiÓÛ ¡fiÔ˘Ï˜, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ,ΛÓËÛ ٷ ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂΛÓË ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ. ΔÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÛÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ ª¿Ú·Î √Ì¿Ì·, ÍÂۋΈÛ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ù˘ «I am...»Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔÓ Jay- Z ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂÈ Î·Ó›˜. ΔÔ CD Ù˘ ªÈÁÈfiÓÛ ¡fiÔ˘Ï˜ «I am Sasha Fierce» ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙË Sony.

∏ ªÈÁÈfiÓÛ ÛÙ· EMA ÙÔ˘ Mtv ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ

FACE


FACE

29/1/2010

04:54 µµ

Page 67

ΔÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·ÏfiÙËÙ·˜ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡Ù¤È §Ô‡È˜,ËıÔÔÈfi˜ ∂›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜.√È Ù·Èӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜,‰›ÓÂÈ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ۯÔϤ˜ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. ∞fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1985 «øÚ·›Ô ÌÔ˘ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ» ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÙÛ¤˙ «™˘ÌÌÔڛ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢»,ˆÚ›Ì·ÛÂ,·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÒ·ÛÂ. «√È ËıÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ», ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È. «ªfiÏȘ Ì¿ıÂȘ ÙÈ ¯ÚÒÌ· οÏÙÛ· ÊÔÚÔ‡Ó, ı· ÙÔ ı˘ÌËı›˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ. ¢ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ηӤӷӻ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ οÔ˘ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞ÚıÔ˘Ú ª›ÏÂÚ, ƒÂÌ¤Î· Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ . √¯È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜, ÂÈÏÂÎÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜. √È ‰ËÌfiÛȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. «¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ˙ÒÓÙ·˜ Û ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. ∂¯ˆ ·Ó¿ÁÎË ·fi ËÛ˘¯›· Î·È ¤Ó· ÙÔ›Ô ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· “¯¿ÓÔÌ·È”. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ¯¿˙ÔÌ·È». ¢ÂÓ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ οÌÂÚ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÂȉÈÒÎÂÈ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÓ ˙ˆ‹ ËıÔÔÈÔ‡˜, ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Ì √ÛÎ·Ú Î·È fï˜ ‰ÂÓ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜.∫¿ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, Û ¤Ó· Û›ÙÈ Î¿Ô˘ ÛÙ· fiÚË °Ô˘›ÎÏÔÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÊϤÁÌ·ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜.

∞Ú¯ÔÓÙÈ΋ ÊÈÓ¤ÙÛ· ª·ÚÈfiÓ ∫ÔÙÈÁÈ¿Ú,ËıÔÔÈfi˜ ∏ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· Á·ÏÏȉԇϷ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ôı¤ˆÛÂ Ë ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ √ÛÎ·Ú ÁÈ· ÙË ıÂÛ¤ÛÈ· ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋˜ ∂ÓÙ›Ù ¶È·Ê, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο ÁÎÚ›˙· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙË ÊÏÔÁÂÚ‹ Ì·ÙÈ¿ ¿ÊËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ ÛÙÔ ·ÚÈÛÈÓfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÔ˘ Û˘˙› Ì ÙÔÓ Â›Û˘ ËıÔÔÈfi, °ÎÈÁÈfiÌ ∫·Ó¤ Î·È ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û‹˜ Ù˘. «√Ù·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÌÈÛÔ‡Û· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·. ∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Ì ‚Ô‹ıËÛ ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Ûˆ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÙfiÛÔ ‚·ÚÂÙ‹ fiÛÔ ÓfiÌÈ˙·». √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÔÏ‹ ¤‰ˆÛ ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘: «ı· οӈ fi,ÙÈ ÌÔÚÒ ÁÈ· Ó· Á›Óˆ ËıÔÔÈfi˜».¢ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È,‰ÂÓ Ì·Û¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ù˘. ∂›Ó·È ÓÈ΋ÙÚÈ·. √ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡Ù¤È §Ô‡È˜ Î·È Ë ª·ÚÈfiÓ ∫ÔÙÈÁÈ¿Ú Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Nine».


FACE

29/1/2010

T

04:55 µµ

Page 68

HE LADY

Lady D

∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, ËıÔÔÈfi˜

«¢ÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÈ¤Ì·È Â‡ÎÔÏ·, Â›Ì·È ·¯fiÚÙ·ÁË ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ.Δ· ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ fiÏ· ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹.∂Ô̤ӈ˜ Â›Ì·È Â˘ÁÓÒÌˆÓ Û ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ÌÔ˘ Ù· ¤‰ˆÛ fiÏ·».

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ Regency Club ÙÔ˘ Regency Casino Mont Parnes ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·.


FACE

29/1/2010

04:55 µµ

Page 69


FACE

29/1/2010

T

04:55 µµ

Page 70

HE LADY ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Û·Ó›‰È Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·.∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ∫Ô˘Ó, Ô˘ ··ÁfiÚ¢ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ¢ÂÓ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û ÔÏϤ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜, fiˆ˜ «√È ¶·Óı¤ÔÈ», «√ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È», Ë «§¿Ì„Ë» ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. À·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi Ù˘ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ ˘·ÎÔ‹. ∂›Ó·È ÁÏ˘ÎÈ¿ Û·Ó ·È‰›, Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÙÈ·, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÛÔ˘ ·Ôηχ„Ô˘Ó ÌfiÓÔ fiÛ· ÂΛÓË ı¤ÏÂÈ,Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÚ˘Ì̤Ó˜.

∞ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ Ù˘¯ÂÚ‹; ¶¿Ú· Ôχ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 90%. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘ Ì·˜ ηıÔ‰ËÁ› fiÏÔ˘˜. ¶·Ï‡ԢÌÂ Î·È ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˜. ∫¿ÔÈÔÈ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Ôχ, ¿ÏÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∏ Ù‡¯Ë ÙÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ. ΔË ‰È΋ Û·˜ Ù‡¯Ë ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡Û·Ù Ì ¿Ú· ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ÀÂÚ‚ÔÏÈο Ôχ Î·È ¿ÓÙ·. ∂¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ fï˜ È· Ó· ÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο. £¤Ïˆ Ó· ÓÙ·ÓÙ¤„ˆ Ï›ÁÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓˆ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚÒ Ó· ··ÏÏ·ÁÒ ·fi ÙÔ 20ˆÚÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ˆ˜ Â›Ó·È ·¿ÓıÚˆÔ˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘. ¶fiÙ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÛÙÂ; √ÏË ÌÔ˘ Ë ·ÁˆÓ›· Â›Ó·È Ó· ÍÂÎϤ„ˆ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ ˆ˜ ÔÊ›ψ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·. °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ; §fiÁˆ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ë ÔÔ›· Ì ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÒÓÂÈ Ì ¤ÍÔ‰· Î·È ¿Á¯Ë. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û˘Ó¯Ҙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÁÂÌ›˙ˆ ÙË Ì˯·Ó‹ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ ı· ··ÏÏ·ÁÒ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ¿Óˆ ÌÔ˘ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ·Ó·Û¿Óˆ. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÓ‰›‰ÂÙÂ; ΔȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚Á·›Óˆ, ÚÔÙÈÌÒ Ó· Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ.ªÂ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.

∫·Ó›˙ÂÙÂ; ¡·È, Ì· ‰ÂÓ Â›Ì·È Ê·Ó·ÙÈ΋. ªÔÚ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÌËÓ Î·Ó›Ûˆ ηıfiÏÔ˘. ΔÔ ¤¯ˆ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ˆ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË, ˆ˜ ·fiÏ·˘ÛË. °È' ·˘Ùfi Î·È Ì ÂÓԯϛ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÔ˘ ϤÓÂ: «‰ÂÓ Ú¤ÂÈ». ¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÎÚ·›·, Û·˜ ÂÍËÁÒ. ∫·Ó›˙ˆ Ôχ Ï›ÁÔ. μ‚·›ˆ˜, Â›Ì·È ·ÎÚ·›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘.∂›Ó·È ·ÎÚfiÙËÙ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔ˘Û›· Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ӷηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ı¤·ÙÚÔ «∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË» Û ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚ·›Ô; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÈÛÙ‡ˆ fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ƒÈÛοÚÂÙÂ. ∂›Ì·È ·¯fiÚÙ·ÁË ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ.¢ÂÓ Ì ¢¯·ÚÈÛÙ› ‡ÎÔÏ· οÙÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ˆ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ. ™ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙȘ ÊÈϛ˜, ·ÓÙÔ‡.∂Âȉ‹ ÙÔ ¤˙ËÛ· Î·È ‰ÔÍ¿˙ˆ ÙÔ £Âfi ÁÈ· ·˘Ùfi,ͤڈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ.•¤Úˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÈfiÙÈ Â›¯· Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜, ͤڈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¤ÚˆÙ˜ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ¤˙ËÛ·,ͤڈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÈϛ˜ ‰ÈfiÙÈ ÙȘ ¤¯ˆ. √È ÂÙ¿ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿` ÌÔ˘,Ì ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û ¢¿ÏˆÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. •¤Úˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‰ÈfiÙÈ ÙȘ Á‡ÙËη: ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ·Ïfi¯ÂÚ·. ¢fiıËη Ôχ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ‰fiıËÎÂ Î·È ÂΛÓË. •¤Úˆ Ôχ ηϿ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÔÙ˘¯›Â˜,ÔÈ Î·ÎÔ› ‰Ú¿ÎÔÈ ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ï¿ÎÎÔÈ: ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Û ¿ÂÈ ›Ûˆ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ªÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù‡¯ÂÈ ÙÚÂȘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÌÔÚÈο ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ì ·ÓÈÛÔÚÚfiËÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο.Δ· ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Û ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ì·È Â˘ÁÓÒÌˆÓ Û ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ÌÔ˘ Ù· ¤‰ˆÛ fiÏ·.

 70 

¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ «∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘» ÛÙËÓ ÔÔ›· Úˆ Ù·ÁˆÓÈÛÙ›ÙÂ; ∂›Ó·È ·fi ÂΛӷ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ. ∂›Ó·È Û·Ó ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û η˙›ÓÔ: ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Ù˘¯ÂÚ‹ ̤ڷ. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È ˆ˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ˆ ·Ó·Î·Ù¢Ù› Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË,›¯· ÂÈÙ˘¯›·.∂›¯· ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ó· ÂÈϤÁˆ Ôχ ηϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÔ˘Ó Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ·.ª·˜ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô £Âfi˜ Û·Ó ‰ÒÚÔ. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ·, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ·Ì·Ù¿. ™ÙÔ «1055», ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Regency Casino Mon Parnes,Ë ı¤· Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·.√ ηÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ̤۷ Û ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿: ·fi Ïȷο‰· Û ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú· Î·È ÔÌ›¯ÏË.∏ ∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ¤Íˆ.«ª·˜ È¿Û·Ó ÔÈ ¯ÂÈÌÒÓ˜»,ÌÔ˘ Ϥ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. «¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó¤‚Ëη ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ Û‹ÌÂÚ·», ÌÔ˘ ÂÍËÁ›.«¶·Ú¿ÍÂÓÔ ÙÔ›Ô»,ÌÔÓÔÏÔÁ›.«ª˘ÛÙËÚÈ·Îfi Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ». ∑›Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. £· ʇÁ·Ù ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÙ ·ÏÏÔ‡; £· ¤Ê¢Á· ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ÁÈ· Ó· ¿ˆ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. √¯È ÛÙË ¡¤· ª¿ÎÚË, ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ ‹ ÙÔ æ˘¯ÈÎfi. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ı· Â¤ÏÂÁ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ: ÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó. ª¤Óˆ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·ÏÏ¿ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ̤ӈ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ı· ÙÔ ¤Î·Ó·. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ì›ӈ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÁÈ· ÌÈ·- ‰˘Ô ̤Ú˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÙÔ ÙÔ›Ô ·ÏÏ¿ Ó· ͤڈ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ ÙÔÓ Ôχ ηı·Úfi ·¤Ú·, ˙·Ï›˙ÔÌ·È. ªÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ. ♠

∏ ∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∂ÈÛΤÙ˜» ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ∑Ô‡ÏÈ·. £¤·ÙÚÔ «∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË»:∞Á.ªÂÏÂÙ›Ô˘ 61∞ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ,ÙËÏ:.210 8640.414


FACE

29/1/2010

04:55 µµ

Page 71


FACE

29/1/2010

T

04:55 µµ

Page 72

HE CHEF

Artiste de la table √ ªÈÛ¤Ï ∑ÔÛÙ,‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ executive ÛÂÊ ÙÔ˘ «Alfredo's»,ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì fi¯ËÌ· ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ,ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘.

∂͈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ «Alfredo's» Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Á›ÓÂÙ·È Ì·‚‹˜.ª¤Û·,΢Úȷگ› ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓËÛ˘¯›·.√¯È ıfiÚ˘‚Ô˜,ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂψ‰›·:ÙËÁ¿ÓÈ· Ô˘ ¯Ù˘¿Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ì·¯·›ÚÈ· Ô˘ „ÈÏÔÎfi‚Ô˘Ó ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο Û ͇ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙ· Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÛÎÂ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi„ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈÔÚÙ‹. °È· ÙÔÓ ÛÂÊ ªÈÛ¤Ï ∑ÔÛÙ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘. μÔËıÔ› ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó „˘Á›·, ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· Ù· ÔÔ›· Û ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÎfiÛÌÔ, Ô ªÈÛ¤Ï ·Ú·ÙËÚ› Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ï¤ÂÈ: «∫·Ïfi!». ∂›Ó·È ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.«∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ fï˜ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜», ÌÔ˘ ÂÍËÁ›. «√ ÛÂÊ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÔÙ¤ ¿ÓÂÚÁÔ˜», ı· ÌÔ˘ ÂÈ, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË μȤÓÓË, ¤˙ËÛ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙË ª·ÁÈfiÚη «ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹», ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋,¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì.Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·

˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.™¿ÓÈ· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ.∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ VIP ÙÔ˘ Regenvy Casino Thessaloniki. ªÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ÛÎÔ‡ÊÔ˜ ·ÊÔ‡ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘, ÙÔ «Alfredo's» ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ‚Ú·‚›· ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÎÚÈÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ οı È¿ÙÔ˘, «Î¿ÙÈ Ì·Ï·Îfi, οÙÈ ÙÚ·Á·Ófi, οÙÈ ˙Ô˘ÌÂÚfi, fiÏ· Û ¤Ó· È¿ÙÔ», ÂÍËÁ› ÁÈ· ÙÔ È‰·ÓÈÎfi È¿ÙÔ.«∂›Ó·È ı¤Ì· Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ Á‡ÛˆÓ.¢ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜. °È' ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÛ·ÈÈ. À¤Ú Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÙ¤ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË». ºÔÚ¿ÂÈ ÙË ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹. ΔË ÁÈÔÚÙ‹ ÂΛӢ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. «¶ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÓfiÚ̘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ··Ú¯‹ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ÂÓÔ¯¤˜;», ÌÔ˘ ϤÂÈ. °È' ·˘Ùfi Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘ È¿Ù·, ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔÏ›‰È·, ¯Ù˘¿Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ı˘ÌÈÎÔ‡: ·˘ıÂÓÙÈ΋, ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙË ·fiÏ·˘ÛË.

 72 


FACE

29/1/2010

04:55 µµ

Page 73


FACE

29/1/2010

T

04:55 µµ

Page 74

HE CHEF

√È Ó¤Â˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‹ ÙËÓ  ÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÊ; Δ· ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∂Ú¯ÔÓÙ·È Û ۤӷ,ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·.¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΘ. ªfiÏȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Û ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. √Ê›ÏÂȘ Ó· ÍÂÂÚÓ¿˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· η΋ ̤ڷ; ∞Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Ì ·Á¿Ë,Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÛÙÚ·‚¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ÛÂÊ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÏ·ÙÒÓ: ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È ÛÙË Û¿Ï·. ¢ÂÓ Ê‡ÁÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ.∂Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈfi ÛÔ˘ Î·È Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ™ÙË Regency Entertainment ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜.∂›Ó·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ‰›ÓÔ˘ÌÂ.°È' ·˘Ùfi Î·È ¿ÓÙ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. ™˘ÓÔÌÈϛ٠̠ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Û·˜; ¡·È, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. £¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·Ó ÂÚÓ¿Ó ηϿ, ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ∂›Û˘, ηٷϷ‚·›Óˆ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó. √Ù·Ó ÛÔ˘ ϤÂÈ «ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi» ÂÓÓÔ› ˆ˜ ÂÎ-

ÏËÚÒıËÎ·Ó fiÏ· fiÛ· ÔÓÂÈÚ‡ÙËΠÁÈ· ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÔÏÏÔ› ÂÏ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ È¿ÙÔ Î¿ı ÊÔÚ¿. ªÈ· ̤ڷ ı· ÙÔ˘ ˆ: «∫·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÓ› Ì· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ı· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙÂ;» ∂›Ó·È ı¤Ì· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¡· Ì·›ÓÂȘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fi,ÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÌÔ˘ ϤÓÂ: «Ò˜ ı· Ì ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û‹ÌÂÚ·;» ∞ÏÒ˜ ÚˆÙ¿ˆ ÙÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ ·Ó·ÏfiÁˆ˜.∂›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¯Ù›ÛÂÈ. ™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÚÒÙ ¤Íˆ; ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù·‚¤ÚÓ˜. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ÛÙ˘Ï ÎÔ˘˙›Ó·˜ ·fi ÂΛÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È. Δ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó nouvelle cuisine; Δ· ·ÔʇÁˆ ‰ÈfiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó. ™Ù· trend-setting ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Á›ÓÂÛ·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜.ª· 20 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÈÎÚ¿ È¿Ù· Û ¤Ó· ‰Â›ÓÔ;¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙȘ Á‡ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¯·Ï·ÚÒÓˆ ÂΛ. ∏ ÌÔÚȷ΋ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, Ô˘ ·ÎÔ‡ˆ ÔÏÔ¤Ó· Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·,Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ.√Ï· Â›Ó·È ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó.

 74 


FACE

29/1/2010

04:55 µµ

Page 75

Alfredo's Grand Dining Restaurant Regency Casino Thessaloniki, 13Ô ¯ÏÌ.∂.√.£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-¶ÂÚ·›·˜. TËÏ.:2310.491199,2310.491251

°È·Ù› Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÓÙfiÚÔ˜, ÙfiÙÂ; ∂›Ó·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜.∏ ‚·ÛÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηϿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.Δ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ¢Â›Ù ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÁÂÓÂÙÈÎÒ˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. £ÂˆÚ‹ıËÎ·Ó Ë ıÂÚ·›· ÁÈ· Ó· ÙÚ·Ê› Ë Ï·ÙÈ¿ Ì¿˙·.¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ fï˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ Ù· ÙÂÏÈο ÚÔ˚fiÓÙ·,ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ,‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ٷ ÚÒÙ·. °È' ·˘Ùfi ϤÔÓ ·Ó·˙ËÙ¿Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·, ·˘ıÂÓÙÈο,ηı·Ú¿ ÚÔ˚fiÓÙ·.ΔÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ ϤÔÓ.∂›Ó·È ı¤Ì· ˘Á›·˜.ø˜ ηٷӷψ٤˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÌÈ·˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜; °È· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ ˆ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, fiÏÔÈ ˙ËÙ¿Ó ӷ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓˆÓ. «√Ù·Ó ‹ÌÔ˘Ó ·È‰›». √Ï· ÙfiÙ ʿÓÙ·˙·Ó ÈÔ ÓfiÛÙÈÌ·. √Ù·Ó ÔÓ¿˜, ÎϷȘ ‹ Â›Û·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. £¤ÏÂȘ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ·ÛÊ·Ï‹˜. ∏ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·, „˘¯·ÁˆÁ›·, Ù¤¯ÓË; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. •¤Úˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔ˘,Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈԇ̷È.¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷϿ‚ÂȘ ·ÏÏ¿ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÂÙÒÓ Ì ԉËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÔÈ ÁÈ·-

ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ˙ˆ‹˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ¿ÏϘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜.ª·ı·›ÓÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈ›۷È.∂Ó· ÔÙfi ηψÛÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜,ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·; ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ∂¯ÂÙ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ¤¯ÂÙ Á‡ÛË. √È ∂ÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÍ˘Ì¤ÓË ·›ÛıËÛË Á‡Û˘, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··ÈÙËÙÈÎÔ›. √ˆ˜ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ÂÏ¿Ù˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ï¿. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·; ™·˜ ÙÔ Â›· Î·È ÚÈÓ,ϤÓ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË,ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ·ÏfiÙËÙ·, Ë Î·ı·ÚfiÙËÙ·, ÙÔ ‹ıÔ˜. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ̤·. ∏ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ʤÚÓÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi; √ÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘ÌÂ,Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ.√Ù·Ó Â›Û·È 20,ı¤ÏÂȘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ,fiÙ·Ó Â›Û·È 30 ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Ù· ¿ÓÙ·:¤¯ÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù·,ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.«∂›Ì·È ÛÔ˘‰·›Ô˜», ÛΤÊÙÂÛ·È Î·È ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÛ·È.√Ù·Ó Â›Û·È 60,‰ÂÓ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÛ·È.°ÓˆÚ›˙ÂȘ.∂¯ÂȘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û¤Ó·.ΔËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂȘ.∂Ú¯ÂÙ·È fï˜ ÂΛÓË Ë ËÏÈΛ· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿:«∞˘Ùfi ÙÔ Í¤Úˆ»,«ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜». ♠

 75 


FACE

29/1/2010

04:56 µµ

Page 76

s

KG ΔÚ›ÔÓÙ· Î·È ÌÔÓfiÂÙÚ· ª›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ √ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.¢ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ Ù˘: «Ë ψÊfiÚÔ˜ ¡›Î˘ ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂȘ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ÛËÌ›Ի. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÓÈÎËÙ‹. «¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. ∂¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈ˙¤ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈfiÙËÙ·, ·È‰Â›· Î·È ·Í›Â˜». √ ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. ¶¤Ú·Û ·fi Á‹‰· Ì¿ÛÎÂÙ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›¯Â ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ bar- restaurant «Omilos» fiÙ·Ó ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ƒÈÓ¿ÏÓÙÔ °Î·‚¤ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ΔÔ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›ˆÓ «Gavello» Î·È «Very Gavello» ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ‰ÒÚÔ ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ· ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜. «∂›Ó·È ˘¤Ú‚·ÛË, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿˜ οÓÂÈ Î¤ÊÈ». ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ ·Á·Ô‡Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÓÒ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì·, ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ›Ûˆ˜ Î·È ¤Ó· ‰·¯Ù˘Ï›‰È. ΔÔ ‚·Ú‡ ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ bar «Bangalow White». ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÏϤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ¯·Ï·Úfi ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ˘Ï. «ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ˆ οÚÁÎÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ì sneakers. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÈÏÔÁ‹.∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·,¢Á¤ÓÂÈ·,ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·: ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙ˘Ï».

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ Á‹Â‰Ô squash ÙÔ˘ Club Olympus ÛÙÔ Hyatt Regency Thessaloniki ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·.


FACE

29/1/2010

04:56 µµ

Page 77

¶ÚÔÛˆÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ °È¿ÓÓ˘ ¢ÂÌÂÚÙ˙›‰Ë˜, ÂÈÏÔÔÈfi˜ ∂›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ôχ Û˘Ì·ı›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜. «√È ¿ÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘ “‰ÒÛÔ˘Ó”Î¿ÙÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ ‚·ÚÂÙfi˜», ϤÂÈ. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. «ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘». ΔÔ È‰·ÓÈÎfi Û›ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiıÂÛË. «∞ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ·È‰Â›·, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·,Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË.ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÏԇ̠·fi ·˘ÙfiÓ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·,Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ¿ÓÂÙ·.∞Ó Â›Ì·ÛÙ ӿÚÎÈÛÛÔÈ, ·˘Ùfi ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙÔ Û›ÙÈ». √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Â›ψÓ. «ªÂÁ¿ÏˆÛ· ̤۷ ÛÙÔ ¤ÈÏÔ.∞Ó·˙ËÙÔ‡Û· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ʤڈ ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÌÔ˘. ¡· ÙËÓ ÂÚˆÙ¢ÙÒ». μ‚·›ˆ˜ Î·È Ù· ηٿ-

ÊÂÚÂ. «∂›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘ Ë ÂÈÏÔÔÈ›·.√ÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ,ı· ˙ËÙ¿Ó ¤ÈÏ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ‡‚Ô˘Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÚfiÙ·ÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi.£ÂˆÚÒ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂͤÏÈÍË: ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘, ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜». √ fiÚÔ˜ «ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·» Â›Ó·È ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· fiÏ·. «¡· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ οı ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘». ¢Ô˘Ï‡ÂÈ Ôχ, «ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ˆÚ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ‰˘Ô ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó», ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ô ÂÚ¯ÔÌfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. √ °È¿ÓÓ˘ ¢ÂÌÂÚÙ˙›‰Ë˜ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›ÏˆÓ Classic Dreams. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ Bar Aficionado ÙÔ˘ Hyatt Regency Thessaloniki ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·.

Business and pleasure ƒ·ÏÏÈÒ §Â›‰Ô˘, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢Ô˘Ï‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 16 ÒÚ˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙËÓ ÙÔ›.¶ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ¿ÓÂÛË ·fi ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ‰˘Ô ·È‰ÈÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· Î·È ÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘. ™Ô‡‰·Û ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fï˜ ÙÔ Û·Ú¿ÎÈ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ Â›¯Â ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹. «∂›¯· ÌÈ· ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó· Ì·ı·›Óˆ Ù· ¿ÓÙ·.ƒˆÙÔ‡Û·,¤„·¯Ó·,ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·».÷ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹,·ÂÈΛÓËÙË Î·È ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·,Â¤ÏÂÍ ·fi ÌÈÎÚ‹ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙. «ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ∂›Û˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì·, fi¯È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ ·ÏÏ¿ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿ˆ ηϿ,¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜».Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì Money Show ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ Hyatt regency Thessaloniki ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. «¶Ï‹ÙÙˆ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Ì ÔÙȉ‹ÔÙÂ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈÎfi.∞Ó·˙ËÙÒ ÙÔ ·›ÓÈÁÌ·.¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÏËÚÒÓÂȘ, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ¤ÎÏË͢ ÌÔÚ› Ó· Û ·Ê‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜. √̈˜ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜». ÷ϷÚÒÓÂÈ ÔÙ¤; «°˘ÌÓ¿˙ÔÌ·È, ‰È·‚¿˙ˆ, ËÁ·›Óˆ ÎÔÌً̈ÚÈÔ». ∏ fi·Û‹ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ Armonia Spa,Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Hyatt Regency Thessaloniki. ∏ ƒ·ÏÏÈÒ §Â›‰Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «∫·ÈÓÔÙÔÌ›·& ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ «Armonia Spa» ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·. Armonia Spa,ÙËÏ.:2310.401441


FACE

29/1/2010

T

04:56 µµ

Page 78

HE BAND

The gang

Matisse,rockers ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ Regency Club ÙÔ˘ Regency Casino Mont Parnes ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·.


FACE

29/1/2010

04:56 µµ

Page 79


FACE

29/1/2010

T

04:56 µµ

Page 80

HE BAND ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚԤ΢„ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2000 Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ CD, «Cheap as art», ‚Á‹Î ¤ÂÈÙ· ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ «Toys up» Î·È ÙÒÚ· ÙÔ «Rock & Roll Mafia». ΔÔ 2005 Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ line up ÙÔ˘ Rockwave Ì ÙÔ˘˜ Garbage Î·È ÙÔÓ Mairylin Manson, ÙÔ 2006 ¤·ÈÍ·Ó ˆ˜ support ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ Kaiser Chiefs, Ë ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË ·ÔÁ›ˆÛ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜ «Gas», ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ «ªË ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ·Á¿Ë».ªÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙË μ›Î˘ ∫·ÁÈ¿ ÛÙ· Mad VMA, ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÌÈ· ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ‡˜ ʤÚÓÂÈ Â‰Ò: ÎÔ˘Ï, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ, ÚfiÎÂÚ Ó¿˜ ÎÔ‹˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¿‰ÔÛË.

√ ∞ÏÂÍ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, Ô °ÚËÁfiÚ˘ ·›˙ÂÈ Ì¿ÛÔ, Ô °È¿ÓÓ˘ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ÎÈı¿Ú·, Ô ¡›ÎÔ˜ ÂÎÙÔÓÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÓÙڷ̘. ªÈ· ÔÌ¿‰· ¤ÓÙ ·ÓıÚÒˆÓ ··ÚÙ›˙ÂÈ ¤Ó· ÚÔÎ ÁÎÚÔ˘ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ‹Ù·Ó Ê›ÏÔÈ, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Matisse. √ Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Ì·˙›,ÔÈ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘˜,Ë ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜,ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿.«∂›Ù ÙÔ ·ÚıÚÒÓÂȘ ›Ù fi¯È,‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›»,ÂÍËÁ› Ô ¡›ÎÔ˜.«∂¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ hardcore ÛÙÈÁ̤˜»,·Ó·ÔÏ› Ô °ÚËÁfiÚ˘.«ªÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙȘ ηÊڛϘ»,«Ó· ¯·ÓfiÌ·ÛÙ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Î·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÙÔ Úˆ›».√ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó. «¡· ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÂÚÈԉ›· Û ۷ڿÓÙ· fiÏÂȘ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÛÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË,Ë ¤ÓÙ·ÛË».¢ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜,fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ,Ô˘ ı· ¿Ó ÁÈ· ‡ÓÔ ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›·.¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‚·Ú‡. ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ‚›ÓÙÂÔ ÎÏÈ. ¶Úfi‚˜,˯ÔÁÚ¿ÊËÛË,ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ Û οÙÈ Ó¤Ô Ô˘ ı· Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ı· ÂÎÏ‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜.√Ù·Ó ¤¯Ô˘Ó Úfi‚·,ı· ÈÔ‡Ó Î·Ê¤,ı· Ô˘Ó ÙȘ ‚ϷΛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó.«∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷: ÌË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi», ÂÍËÁ› Ô °È¿ÓÓ˘. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉ¤· Ô °È¿ÓÓ˘ ‹ Ô °ÚËÁfiÚ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ,Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· Ô ¡›ÎÔ˜,Ó· ‰ÒÛÂÈ Ú˘ıÌfi Ô μ·Û›Ï˘,Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÛÙ›¯Ô Ô ∞ÏÂÍ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù˘¯ÂÚÔ›,ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó fi¯È. ∂¯Ô˘Ó ÎÔÈ¿ÛÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ 2000,fiÙ·Ó Î·È ÚˆÙÔÍÂΛÓËÛ·Ó.∞fi ÙfiÙÂ, οÔÈÔÈ ¤Ê˘Á·Ó, ‹Úı·Ó ¿ÏÏÔÈ, fï˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. «•ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ûο‚ÔÓÙ·˜. ¢ÂÓ Î¿Ó·Ì “Ì·Ì”Í·ÊÓÈο. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠ·ÓÙÔ¯‹,˘ÔÌÔÓ‹,›ÛÙË.¡· ÚÔÛ·ı›˜ Ôχ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂȘ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹»,ϤÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜.«√̈˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó», ··ÓÙ¿ÂÈ Ô ∞ÏÂÍ. √ °ÚËÁfiÚ˘, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚÔ› «Î·È Ë Ù‡¯Ë ¿ÓÙ· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜». ∞Ó ‰ÂÓ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. «∫·È '‰ˆ ηϿ ›ӷȻ, ϤÂÈ Ô μ·Û›Ï˘. °ÂÏ¿Ó fiÏÔÈ. ¶ÚfiÂÚÛÈ ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ÂÚÈԉ›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· fiÏÂȘ,·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.«∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È»,ı˘Ì¿Ù·È

Ô °È¿ÓÓ˘. «¢ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›˜», Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. «∂›Û·È ÙÒÌ·,ı¤ÏÂȘ Ó· ÎÔÈÌËı›˜,fï˜ ¤¯ÂȘ sound check,¤¯ÂȘ live. ªÂÙ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÈÌËı›˜.∫¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜,‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ fiÏË.™·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ·‹ÌÂÚË»,ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÚËÁfiÚ˘. «À¿Ú¯Ô˘Ó fiÏÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ʷÓÙ·ÛÙ› ÔÙ¤ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘.¢È„·Ṳ̂ÓÔ,·Ó·‚Ú¿˙ÔÓ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· Û ‰ÂÈ»,ϤÓ fiÏÔÈ Ì·˙›.√ˆ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤·ÈÍÂ Ë Δ˙ÔÓ¤Ù ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ,«ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ»,Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË,Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ì·˙› Î·È ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ «Today».∫·È ÔÈ ¤ÓÙ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi „·ÚÔ¯ÒÚÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÈÔ˘Î¿ÛÙÏ.∂›¯Â Ì·˙¢Ù› fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi.¢ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì·Ú,¤Ó·˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘,ÙÔ˘˜ ›‰Â Ô˘ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ηÓ›ÛÔ˘Ó.ΔfiÙ ÎÏ›‰ˆÛ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Â›Â:«ΔÔ Ì·Á·˙› Â›Ó·È ‰ÈÎfi Û·˜:fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î·Ófi Ó· ʇÁÂÈ».À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ,ÂΛ fiÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÂÓÂÚÁ¿.™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ∞ÏÂÍ, Ô frontman Ù˘ ·Ú¤·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË: «∞Ó ÙÔ˘˜ ‰ˆ ¯·Ï·ÚÔ‡˜, ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÔ˘˜ οӈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó». ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.«¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ı ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋:¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ ¿ÏÏË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È.¢ÂÓ Ù˘ÔÔÈԇ̠οÙÈ Î·È, ‚‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ì». ∑Ô˘Ó ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ÂΛӘ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘, «fiÙ·Ó Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿, ÂÚÓ¿Ì fiÏÔÈ Ôχ ηϿ»,fiˆ˜ ϤÓÂ.μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ¤Ó· η̷ڛÓÈ, ÌÈ· ÂÙÂÚfiÎÏËÙË ·Ú¤·.∂¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÈ· ‡ÎÔÏË ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú·.∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È,›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ ÙÔ˘˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› ÚÈÓ:ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÒ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋.¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Matisse ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË.«¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÁ·Ûȷ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹:Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ,Ó· Ù· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ì», ÂÍËÁ› Ô ¡›ÎÔ˜.∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤Û˘. ♠ √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ CD «Rock & Roll Mafia» ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙË Sony Music.ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ «Today» ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ Mega «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη».

 80 


FACE

29/1/2010

04:56 µµ

Page 81

Alex Kavvadias

μ·Û›Ï˘ ∑ÂÚ‚fi˜

°È¿ÓÓ˘ ª·ÛÔ‡Ú·˜

¡›ÎÔ˜ ª·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ °ÚËÁfiÚ˘ ∫fiÏÏÈ·˜

 81 


CABARET

29/1/2010

04:58 µµ

Page 82

F OR YOUR EYES ONLY

It ãs show time

∏ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Cabaret Royale» ·Ó‚¿˙ÂÈ ·˘Ï·›· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ «μÂÚÁ›Ó·». ∂Ì›˜ ÙÚ˘ÒÛ·Ì ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ ÌfiÓÔ. ∞¶√ Δ√¡ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√ ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: ∞°°∂§√™ ∑Àª∞ƒ∞™ STEREOSIS


CABARET

29/1/2010

04:58 µµ

Page 83

·ıÒ˜ ÂÚ·ÙÒ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ «μÂÚÁ›Ó·» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Regency Casino Thessaloniki ·ÎÔ‡ˆ Á¤ÏÈ· ·fi Ù· η̷ڛÓÈ·. ∂›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Cabaret Royale». ¢ÂηÙÚ›˜ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ¤Ó·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ÌÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, ¤Ó·˜ ˙ÔÁÎϤÚ, ¤Ó·˜ ËıÔÔÈfi˜. ªÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÌ¿‰· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Û ٷÍȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜, ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ∞˚Ú˜. Δ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÛÎËÓ‹. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· η¤Ï· ·fi ÊÙÂÚ¿ Ê·ÛÈ·ÓÔ‡, ÂÙÚ¿‰È· ÎÂÓÙË̤ӷ Û ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ∞ÚÈıÌË̤ÓÔ Î¿ı ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› οı ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Ó· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙfiÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ı· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜. ¶ÏËÛÈ¿˙ˆ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ¤Ó· È¿ÓÔ ¿Óˆ Û ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÛÎËÓÈÎfi ÌÔ˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. √ ‚ÔËıfi˜ ˙ËÙ¿ Û˘ÁÓÒÌË.™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ È¿ÓÔ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘ ÛÙ‹ıËΠÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ «μÂÚÁ›Ó·» ·ÊÔ‡ Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË.™Ù¤ÎÔÌ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÚÔ˜ Ù· ̤ӷ. ∏ ∂Ì· §ÈÙÏ, Ë ÚÒÙË ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· ˙¤ÛÙ·Ì·.∫¿ÓÔ˘Ó Ͽη,ÂΛÓË ÙÔ˘˜ Ì·ÏÒÓÂÈ ·È¯ÓȉȿÚÈη,fi¯È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÎÒ‰Èη˜. ∫¿ÓÔ˘Ó ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi Ù· Ì›ÓÈ Ë¯Â›· ÂÓfi˜ iPhone. ∫¿ÔÈÔ˜ ϤÂÈ ¤Ó· ·ÛÙ›Ô,¯¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ ÛÙË Û¿Ï·:ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞fi„Â, fiˆ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó,Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. 


CABARET

29/1/2010

04:58 µµ

Page 84

F OR YOUR EYES ONLY


CABARET

29/1/2010

04:59 µµ

Page 85

√È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.∫ÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ¤Ó·˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ·fi ÙËÓ ∫Ô‡‚·, ¤Ó·˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÔÏÏÔ› ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·.«¢ÂÓ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÚÈÓ ¤ÚıÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Û˘Ó¿Ì·», ÌÔ˘ ÂÍËÁÔ‡Ó. ªÈ· ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÓÒÓÂÈ ‰ÂÛÌfi˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ë ›ÛÙË ÛÙÔ ı¤·Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ΔËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ Ì›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·,·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂȘ»,ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë ∂Ì·. ∂›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ

 85 

∂ÏÏ¿‰·.∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·,ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÙȘ Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· bazoukia, fiˆ˜ ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë ∂ÌÈÏ˘. ΔÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ Ù· η̷ڛÓÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó. ¢›Ï·, Ë ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Ô ª·ÓÔ˘¤Ï º·ÌÈ¿Ó, Δ˙¿ÎÂÏÈÓ §ÒÚÂÓ˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ÃÔÚ‡ÙÚÈ· Î·È Ë ›‰È· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·,¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¡ÔÛÙ·ÏÁ› ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÔ¯‹. ΔÔ «Cabaret Royale» Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ï·ÌÂÚfi. ∫·È ·˘Ùfi ÙËÓ ÈηÓÔÔÈ›, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¯ÔÚ‡ÂÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ˘›ÓÙ·, ı· ·Ú·ÙËÚ›, ı· ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó.√È ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜,·Úfi‚ÏÂÙ˜, Û˘Ó¯›˜. 


CABARET

29/1/2010

04:59 µµ

Page 86

F OR YOUR EYES ONLY ∏ ÒÚ· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ∏ ·˘Ï·›· ¤¯ÂÈ Î·Ù¤‚ÂÈ, Ë Û¿Ï· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË. √È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Û ϛÁÔ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ Ô ÎÔÚÓ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ «μÂÚÁ›Ó·» ηÏÒ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ı·٤˜. √È ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Â›Ó·È ‹ÚÂ̘, Ì·ÎÈÁÈ¿ÚÔÓÙ·È, È¿ÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ÎfiÙÛÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚ¿Ó ٷ ‚·ÚÈ¿ η¤Ï·. ∂¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÈ· ÒÚ· ̤¯ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ÔÈ· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘, Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ¯·ÌËÏfiʈӷ Ì οÔÈ· ¿ÏÏË. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘.™Â Ï›ÁÔ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û ·ÈÛıËÛÈ·ÎÔ‡˜ Ê·ÛÈ·ÓÔ‡˜,Û ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, Û ‚ÈÚÙÔ˘fi˙˜ ÙÔ˘ Ù¿ÓÁÎÔ Î·È ÙÔ˘ Û¿ÏÛ·.£· Û·ÁËÓ‡ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜,ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ: «™Â ¤ÓÙ ÏÂÙ¿». Δ· ·ÁfiÚÈ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi η̷ڛÓÈ, ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ∂ΛӘ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ: ·fi ÎÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘Ó. ∂¯Ô˘Ó ¿Á¯Ô˜, ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÁˆÓ›·. «°È· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È 'ÌÂȘ ηϿ», ÌÔ˘ ÂÍËÁ› Ë Δ˙¤ÓÈÊÂÚ. «™Â Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿». ∏¯ÔÏ‹Ù˜ Î·È ÊˆÙÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹, ÔÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ Â·ÁÚ˘ÓÔ‡Ó. ∂Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ·: Â¢ÊË̛˜, ¯·ÌËÏfiʈӷ Û˘Óı‹Ì·Ù·, «break a leg». ¶ÂÚ·Ù¿Ó ÚÔ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. «∂ÙÔÈÌÔÈ, ·È‰È¿». ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÍÂÎÈÓ¿, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙÔ Û‹Ì· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó.√ÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó,ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. ∂Î·Ó·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÏÂÙ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó: ∏ ·˘Ï·›· ·Ó‚·›ÓÂÈ. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ˆ˜ ÎÔÓÊÂÚ·ÛȤ Ì ·Ôı¤Ì·Ù· ÎÂÊÈÔ‡, ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛÂ. ♠ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. Cabaret Royale,ı¤·ÙÚÔ «μÂÚÁ›Ó·» ÙÔ˘ Regency Casino Thessaloniki. ΔËϤʈÓÔ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ:2310.491291

 86 


CABARET

29/1/2010

04:59 µµ

Page 87

 87 


MODA

29/1/2010

04:46 µµ

Page 88

P

ROFILE IN STYLE

¶ÚfiÛˆ·,ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È È‰¤Â˜:Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ηÈ

∫·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ª¿ÎË ΔÛ¤ÏÈÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Û¯¤‰ÈÔ.∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜,ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ prêt a porter ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ Makis Tselios Homme. §Â˘Î¿ ›‰Ë, ÁÚ·‚¿Ù˜, ¯·ÏÈ¿, È¿Ù·, οÏÙÛ˜, ˙ÒÓ˜, ÂÛÒÚÔ˘¯·. «∫·È ÙÈ ‰ÂÓ Î¿Óˆ», ı· ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÂÏÒÓÙ·˜. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙȘ ÎÔÏÂÍÈfiÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô:·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ·. «∞Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘,ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È royalty.¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÔ˘». ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È fiÏ· fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.

ª¤ÓÙÔÚ·˜ Î·È Ê›ÏÔ˜ «∂Ó·˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤Ó·˜ ¿ÍÈÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Ó ˙Ô‡ÛÂ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ìfi‰· ı· ‹Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜. ∫¿Ó·Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙfiÙÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô Billy Bo “¤Ê˘Á” Ôχ ÓˆÚ›˜. Δ· ·È‰È¿ ÙfiÙ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó fiˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∂Ì›˜ ηٷʤڷÌ ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜.£¤Ï·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÚˆÙÔfiÚ· ÚÔ‡¯· ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÊÔÚ¤ÛÈÌ·.¶›Ûˆ,fï˜,·fi οı ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÚÔ‡¯Ô, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌϤÈ˙ÂÚ, ¤Ó· little black dress. ∏ ˘¤Ú‚·ÛË Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘».

∂¶∞¡ø:Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À ª∞∫∏ Δ™∂§π√À,∫∞Δø:√ ™Ã∂¢π∞™Δ∏™ ™Δ√ ™¶πΔπ Δ√À ™Δ∏ ªÀ∫√¡√

∞§∂•π√À,°∞§∞¡∏,¶ƒøΔ√æ∞§Δ ∏.√ Δƒ√¶√™ Δ√À ™º∞∫π∞¡∞∫∏,∏ ºø¡∏ Δ√À ¶∞ƒπ√À. ¶∏°∞π¡∂π™ ∫∞π Δ√À™ ∞∫√À™ ∫∞π º∂À°∂π™ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫√™ ∞¡£ƒø¶√™.

¡∂∞ À√ƒ∫∏:∏ ª√¡∞¢π∫∏ ¶√§∏ Δø¡ ∏.¶.∞.¶√À £∞ ª¶√ƒ√À™∞ ¡∞ ∑∏™ø. √π À¶√§√π¶∂™ ∂π¡∞𠶃√∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡∂™. ¶ƒ√Δπªø Δ∞ ∑∞°√ƒ√Ãøƒπ∞. ∂•∞§§√À,√π ¶π√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ∂™ ∞ª∂ƒπ∫∞¡√π, ◊ ™Δ∏ ¡∂∞ À√ƒ∫∏ ∑√À¡ ◊ ™Δ∏¡ ∂Àƒø¶∏.

∂¶∞¡ø:μ∞™ø ∫√§À¢∞, ∞Δ∑∂§∞ ∂Àƒπ¶π¢∏

ª∂™∞ ¢∂∫∞∂Δπ∞™ Δ√À ‘70:«Δ√ ª√¡∞¢π∫√ ¶∂ƒπ√¢π∫√ ª√¢∞™ ¶√À ∫À∫§√º√ƒ√À™∂ √Δ∞¡ Δ√Δ∂ ∏Δ∞¡ ∏ “°À¡∞π∫∞”.∂μƒπ™∫∂™ ∫∞π πΔ∞§π∫∏ “VOGUE”∏ √¶√π∞ Δ√Δ∂ ¶√À§√À™∂ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ 4 ∞¡ΔπΔÀ¶∞».


MODA

29/1/2010

04:46 µµ

Page 89

ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ª¿Î˘ ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∞¶√ Δ√¡ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√

Elements of style «Ã·›ÚÔÌ·È Ôχ fiÙ·Ó ‚Ϥˆ Ó· ÊÔÚ¿Ó ÚÔ‡¯· ÌÔ˘.÷›ÚÔÌ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó Ù· ÊÔÚ¿Ó ۈÛÙ¿.«Δ· ÛÙÔÏ›‰È· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï›Á·: ÚÔÏfiÈ, ηÚÊ›ÙÛ· ÛÙÔ ¤ÙÔ, Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì·. °È' ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ Ï›Á· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÁÚ·‚¿Ù· Î·È ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÔ‡. Δ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ,ηı·Ú¿.√Ê›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Î¿˙Ô˘·Ï Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ϛÁÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó, Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜». ∞¶√ Δ∏¡ ∂¶π¢∂π•∏ Δ∏™ ™À§§√°∏™ MAKIS TSELIOS HOMME ºÃ09.10

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ì·˙È΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ «∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÙÔϤ˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ÙȘ Ôԛ˜ ۯ‰ȿ۷Ì Ì ÙÔÓ Billy Bo ÙÔ 1981. ∂ÂÈÙ· ÔÈ ÛÙÔϤ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ ÙÔ 1984». ∞fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÛÙÔϤ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜, fiˆ˜ Ë Aegean, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜, ÌÂÁ¿Ï· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. «ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ Î·˙›ÓÔ, ͤڈ ηϿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, Ù· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÛÙÔϤ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÛ¤˜, Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓ¿. ∏ıÂÏ· ÔÈ ÛÙÔϤ˜ Ó· Â›Ó·È fiÌÔÚʘ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜, Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Regency. ∂Ï›˙ˆ Ó· Ù· ηٿÊÂÚ·». ª∂ƒπ∫∂™ ∞¶√ Δπ™ ™Δ√§∂™ ¶√À ™Ã∂¢π∞™∂ √ ª∞∫∏™ Δ™∂§π√™ °π∞ ΔA REGENCY CASINOS

∫·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ «∂¯ˆ ηٷʤÚÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· οӈ ‰È·ÎÔ¤˜ ·fi Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘». ΔfiÔ˜: ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ∂Λ ۯ‰ȿ˙ÂÈ, «Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ», fiˆ˜ ÂÍËÁ›, ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘,ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘.«∫¿ÓÔ˘Ì Ì¿ÓÈÔ, ÙÚÒÌ „·Ú¿ÎÈ. ∂¯Ô˘Ì fiÏË Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË,ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ Ì ‚ÔËı¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ËÁ·›Óˆ Ôχ ηϿ Ì ٷ ÁοÙ˙ÂÙ».

«Δπ øƒ∞π√ Ãøª∞ ∂π¡∞π Δ√ ƒ√∑. ¢∂¡ Δ√ Ã∏™πª√¶√πø ¶√Δ∂ ª∞ ∂π¡∞π ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√», ª∞™ ∂§∂°∂ √ Δ™∞ƒ√ÀÃ∏™ ¶√À ∂ƒÃ√Δ∞¡ ™Δ√ ∞Δ∂§π∂ ∫∞π Δ√À ƒ∞μ∞ª∂ ¶√À∫∞ªπ™∞.

¢π¶§∞:ƒπ∞ ∞¡Δø¡π√À ∂¶∞¡ø:∂μ∂§π¡∞ ¶∞¶∞¡Δø¡π√À, ∫∞Δπ∞ ∑À°√À§∏, ¢∏ª√™£∂¡∏™ °∂øƒ°∞¡Δ√¶√À§√™ ª∂ ∂™øƒ√ÀÃ∞ MAKIS TSELIOS


MODA

29/1/2010

04:46 µµ

Page 90

ELEMENTS OF STYLE (1)

√ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‰¤ÙË °È·Ù› ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Á‡Úˆ Ì·˜ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ·ÈÁÈfiÓ;

∞fi ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ DSquared ºÃ09.10

Ó ‰ÂȘ οÔÈÔÓ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ·ÈÁÈfiÓ,ÙÔ˘ ˙ËÙ¿˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∏ ÙÔ˘ Ϙ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ sitcom ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '60, Â›Ó·È Û·Ó ·fi ¿ÏÏË ÂÔ¯‹.™›ÁÔ˘Ú·, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Ì·˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ ‰¤ÓÔ˘Ó, ¿ÏÏÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙË Ì·ÎÚÈ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÁÚ·‚¿Ù·˜ Ó· ηχÙÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘Î·Ì›ÛÔ˘, ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÔ¯‹˜. ªÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ‚Ú›ÛÎÂȘ ·ÈÁÈfiÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.¢ÂÓ ÂÓÓÔÒ Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÏ˘¤ÛÙÂÚ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ӷ Ì ÎfiÏÏ· ·ÏÏ¿ ÙȘ ÌÂٷ͈٤˜ ÂΛӘ ψڛ‰Â˜ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ì ̷ÂÛÙÚ›· ı· ‰¤ÛÂÙÂ. ¶Ô˘¿ fiˆ˜ ÙÔ˘ √˘›ÓÛÙÔÓ ΔÛfiÚÙÛÈÏ, ˘ÂÚ‚ÔÏÈο fiˆ˜ Ù· ÂÚ˘ÛÈ-

Ó¿ ÙÔ˘ Lanvin, ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· fiˆ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÓÈ °Ô˘¤ÛÙ ‹ ÎÏ·ÛÛÈο ·fi ÙÔ Turnbull & Asser ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.∂Û›˜ ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÙ˘Ï Û·˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÚÔ‡¯ˆÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë: «¶¤Ú˘ÛÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ›¯· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁÚ·‚¿Ù˜ Î·È ·ÈÁÈfiÓ Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜. º·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ·ÈÁÈfiÓ Î·È Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÔ‡ÛÙÔ. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ˆÚ·›Ô Ó· ‚ϤÂȘ ·Ó¤ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¢ÂÓ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Û˘¯Ó¿. ™·Ó Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›». √È Ó¤ÔÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ÙÔÏÌÔ‡Ó. ∂›Ó·È ÔÈ stylish people ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÂÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ fashionistas. ∂›Ó·È ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘˜. ¢.¶ ♠

 90 


MODA

29/1/2010

04:46 µµ

Page 91

♦ ♦

01

02

03

01. √ ÛÂÚ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï, ™ÔÓ ∫fiÓÂÚÈ 02. √ ÃÈÔ‡ Δ˙¿ÎÌ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ 81˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ √ÛÎ·Ú 03. √ Δ˙¤ÈÎ Δ˙ÈÏÂÓ¯ÔÏ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ·Ú Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÈÌ¿ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. 04. ™ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ Δ˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ 05. ™ÎËÓ¤˜ ·fi ·ÏÈfi ÃfiÏ˘ÁÔ˘ÓÙ: Ô Δ˙¿ÛÙÈÓ Δ›ÌÂÚÏÂ˚Î Ì ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ «William Rast». ¢›Ï· ÙÔ˘ Ë Δ˙¤ÛÈη ªÈÏ. 06. ™ÎËÓ¤˜ ·fi ·ÏÈfi ÃfiÏ˘ÁÔ˘ÓÙ, ¡Ô 2: ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ªÚ·ÓÙ˙Âϛӷ ÂÚ·Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ L.A.. ∂ΛÓÔ˜ ¯·ÈÚÂÙ¿, ÂΛÓË ·ÔʇÁÂÈ. 07. ¶ÈÙÛÈÚÈο˜ Ì ÁÔ‡ÛÙÔ: Ô ∑·Î ∂ÊÚfiÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ηϷÈÛıËÛ›·˜. 08. √ ‰·Ó‰‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï, ª·ÚÎ Δ˙¤ÈÎÔÌ˜, ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï› Ì ÙËÓ ∫¤ÈÙ ªÔ˜.

♦ 06

♦ ♦ 04

05

♦ ♦ 08

07

 91 


MODA

29/1/2010

04:47 µµ

Page 92

ELEMENTS OF STYLE (2)

Top hat ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰›ÓÂȘ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÛÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë Î¿ı ÂÚ›ÛÙ·ÛË.

√ ºÚ¤ÓÙ ∞ÛÙ¤Ú Â›¯Â ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘

Δ

Ô ËÌ›„ËÏÔ Î·¤ÏÔ, ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÌÈ· white tie ·Ó ›ӷÈ,‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÙÂ.πÛˆ˜ ·ÔÚfiÛÎÏËÛË, ÛÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û οÔÈ· ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÙÂÏ› ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ·Ô‡ Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÊÔÚ¿ÂÈ „ËÏfi η·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Ì·˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÔÈ·‰‹¤ÏÔ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ̤Ú˜, ‹ vintage ·ÁÔÚ¿ ·fi ÌÈ· fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÙ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÊÚ¿ÎÔ. Ù·Íȉ¤„·ÙÂ Î·È ÙÔ ‚ڋηÙ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë.∂›Ó·È ۯ‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ Ìfi∂›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï Ô˘ ‰ÂÓ ÏȘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›Ù ÂΛ fiÔ˘ ›ÛÙ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ı· ÛÙÚ·ÊÔÚÈfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ÔÏÏÔ‡˜: ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÈÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜, ÚÔ˜ ÙÔ Î·¤ÏÔ Û·˜. ™‹ÌÂÚ· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÌfiÔ˘ÏÂÚ, ÛıËÙÈ΋˜ Î·È Î·Ï‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â¤‚·ÏÏ·Ó ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ Ô ‰Ô‡Î·˜ ÙÔ˘ °Ô˘Ó›ÓÊÂÓÙfiÚ·,ÚÂÔ‡ÌÏÈΘ Î·È ÌÔÚ۷ϛӷ Î·È ÂÓ‰›‰Ô˘Ì Û ¿Ó‰Ú˜ ·ÛÎÂ›˜ Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂ÙÛÈ, ‰ÛÔÚ, Ô‡Ù ÙÚ¤¯ÂÙ Û ‰ÂÍÈÒÛÂȘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ÛÎÔ‡ÊÔ˘˜ Î·È Î·ÛΤٷ.∏ Ô ¤Ó· ËÌ›„ËÏÔ Î·¤ÏÔ ÛÙfiÏÈ˙ ÙÔÓ Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó ¢È·ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Û·˜ Ó· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·,›Ù ·Ó·‰˘fiÙ·Ó ·fi ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÌÔ˘ÛÈο Ú‡̷ٷ,›Ù ·fi ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÊÔÚ¿Ù fi,ÙÈ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, fiˆ˜ ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, ·ÓËÛ˘¯›Â˜ - Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹Á·ÈÓ·Ó Ì·˙›ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Ë ‰ÂÍ›ˆÛË.ΔÔ Î¿fiÔ˘ ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ∂ÂÈÙ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ηٿÊÂÚÓ ӷ «Î·ÂÏÒÓÂÈ» ÙÔ˘˜ ˙Ô˘·Ï ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÂÍ' Â·Ê‹˜ ÙÔ Â›ÛËÌÔ Î·È Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ Ù˙ÈÓ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙ· Û·ÏfiıÈ·ÛÒÙ˜ Ù˘. ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù˙·˙›ÛÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ √ÚÏ¿Ó˘,ÁÈ· ÙÔ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓÔ˘, ÙÔ˘ ÓÈ·, ·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÂÈÌÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘,‹ ¿ÛÈÓÙ Ù˙·˙ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ·ÏÈ·ÎÔ‡. ÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÊÈÓ¤ÙÛ· ·fi fiÔ˘ ÂÍÔڛڤȂÂÚ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '90,ÙÔ Î·¤ÏÔ ¢ÂÓ ı· ÙÔ ‚Ú›Ù ‡ÎÔÏ· ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙËÎÂ: ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ¢.¶ ♠ ·Ó·ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi ÙË ÛÙ¿¯ÙË ÙÔ˘.

 92 


MODA

29/1/2010

04:47 µµ

Page 93

§Â˘Îfi ‹ Ì·‡ÚÔ;

¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Ì·˜ Ô˘ ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Û ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ, Ù˘ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô͇ÓÔÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ù· ηϤÛÌ·Ù· Ù‡Ô˘ «sharp with a twist»,«white seduction under a blue ray of rejection» Î·È ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ¿ÏÏÔ Ù›ÙÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÓ¢ÛÙ› οÔÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ dress code Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ, Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔÓ Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi Ù˘ ··Ú¯‹˜ Ù˘ belle vie:¿ÛÚÔ ‹ Ì·‡ÚÔ.Black tie,cravate noire, ‹ white tie,cravate blanche;™ÌfiÎÈÓ Ì ̷‡ÚÔ ·ÈÁÈfiÓ ‹ ÊÚ¿ÎÔ Ì Ï¢Îfi;

Burberry ºÃ09.10

º¤ÚÙ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ Û·˜ ÙÔÓ ºÚÂÓÙ ∞ÛÙ¤Ú: ‹Ù·Ó Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÎÔ˘ ·ÚfiÏÔ Ô˘ fiÙ·Ó ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ˘˜ Hawes & Curtis ÂΛÓÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó. ΔÔÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó fï˜ ÔÈ Ú¿ÊÙ˜ Ù˘ Savile Row, Kilgour, French & Stanbury. ΔÔ Û·Î¿ÎÈ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ Î·È ÌÔÓfiÎÔ˘ÌÔ. ¢ÂÓ ÎÔ˘ÌÒÓÂÈ fï˜ ÔÙ¤. ΔÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙfi ÂÓÒ ÙÔ ›Ûˆ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ ‰˘Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Ô˘Ú¤˜.Δ· ¤Ù· Â›Ó·È ÌÂٷ͈ٿ.ΔÔ ÁÈϤÎÔ Â›Ó·È ·fi Ï¢Îfi ÈΤ, ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Â›Ó·È „ËÏfiÌÂÛÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ȤÙ˜. ∏ ‰ÈÏ‹ ÙÚ¤Û· Ô˘ ʤÚÂÈ ÛÙ· Ï·˚Ó¿ ÙÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ΛÓÔ ÙÔ˘ ÛÌfiÎÈÓ.

DSquared ºÃ09.10

√ ·ÓÙ›Ô‰·˜, ÙÔ ÛÌfiÎÈÓ, ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Î¿˙Ô˘·Ï ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÊÚ¿ÎÔ. √È ÁÂÚÌ·ÓÔ› ÙÔ ÏÂÓ smoking Î·È ÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÔ› evening jacket, ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› tuxedo. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó Â·˘ÙÔ‡˜ ÂÊ¢ڤÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ‡¯Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ȉ‚ËÏ·›Ô˘ (1986), ÔÈ ¿ÁÁÏÔÈ Ú·ÊÙ¿‰Â˜ Ù˘ Savile Row ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ «ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÓÙfi ۷οÎÈ

DSquared ºÃ09.10

 93 

smoking ÙÔ ÊÙÈ¿Í·Ì ÙÔ 1865 ÁÈ· ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Ù˘ √˘·Ï›·˜». ΔÔ Û·Î¿ÎÈ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ ‹ midnight blue,ÌÔÓfiÎÔ˘ÌÔ ‹ ÛÙ·˘ÚˆÙfi,Ì ÌÂٷ͈ٿ ¤Ù·. ΔÔ ‡Ê·ÛÌ· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘ÎÔÏ›· ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÊÔÚ¿. ΔÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ›‰ÈÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ Û·Î¿ÎÈ, ¤¯ÂÈ ÌÔÓ‹ ÙÚ¤Û·. ΔÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ï¢Îfi, ÙÔ ·ÈÁÈfiÓ Ì·‡ÚÔ, ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ ··Ú·›ÙËÙÔ. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘,ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿, Â›ÛËÌ· ÎÔ„›Ì·Ù· ÛÙÔ Ôχ·ıÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ó· ·ÔÚ› οÔÈÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÛÌfiÎÈÓ Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙȘ ÎÔÏÂÍÈfiÓ ÙÔ˘˜ dinner jackets,Ì ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ· ÙÔÓ ΔÔÌ ºÔÚÓÙ. Δ· Ô Diesel «¤‚Á·Ï·Ó» ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· tuxedo Î·È ˙ˆÓ¿ÚÈ· ÂÓÒ ÛÙ· ۷οÎÈ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Burberry Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ μÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜ ÂÔ¯‹˜. √ Brioni η̷ÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÛÙ·˘ÚˆÙ¿, ÛÙËÙ¿, ÛÌfiÎÈÓ Û·Î¿ÎÈ·, Ô DSquared ÂÈ̤ÓÂÈ Û ÛÙÂÓ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· ÙÚÔÌÂÚ¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘ Dolce & Gabbana ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ˆ˜ η̂¿ ÁÈ· Ù· ÂÎÙ˘ÊψÙÈο ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ·ˆıË̤ӷ ÙÔ˘˜. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔ ÃfiÏ˘ÁÔ˘ÓÙ. ∞ÊÔ‡ ¤˙ËÛÂ,fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘, ÙË ÛÙ˘ÏÈÛÙÈ΋ ÊÚÂÓ›Ùȉ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '80, Â·Ó‹Ïı Û ¤Ó·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ,·¤Ó·· ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÎÒ‰Èη: black tie. √È ¿ÚÚÂÓ˜ ÛÙ·Ú Ó¤·˜ ÎÔ‹˜ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó √ÛÎ·Ú ÊÔÚÒÓÙ·˜ sur mesure Ì·‡Ú· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·,ÏÂ˘Î¿ Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È Ì·‡Ú˜ ÁÚ·‚¿Ù˜.ªÔÈ¿˙ÂÈ ‚·ÚÂÙfi ·ÏÏ¿ ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ: ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÌfiÎÈÓ Ì ÎÂÓÙË̤ÓÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜; ◊ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ª›ÎÈ ƒÔ˘ÚÎ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ; ♠


MODA

29/1/2010

04:47 µµ

Page 94

ELEMENTS OF STYLE (3)

¢ÂÚÌ·Ùfi‰ÂÙ· ‚‹Ì·Ù· ∏ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË ·Í›· ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·

ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÚ·Ù¿, ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘˜. ª·˙› Ì ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ÙË ˙ÒÓË Î·È Ù· Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÛÙÔÏ›‰È· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. Δ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ‰ÂÙ¿ ·Ô‡ÙÛÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊÙËÓÔ‡ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ΔÔ‡ÙË Ë ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Ó· ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·. ΔÚ›· ˙¢Á¿ÚÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿. ∂›ÛËÌ· Oxfords, ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÙÚ‡˜ Brogues, ο˙Ô˘·Ï open lacing Bluchers. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î·È Î·Ïfi, ·Ú¿ ·ÚÎÂÙ¿ Ô˘ ı· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÛÙ˘Ï Û·˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Û·˜, Î·È ı· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ Û·˜ ÛÙ‹Ï˘. ¶ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fï˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ô‡ÙÛÈ ÔÈÔÙÈο ηÏfi;∞ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ÛÙË ¯Ú‹ÛË;∫·Ù' ·Ú¯‹Ó Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘.ΔÔ ‰¤ÚÌ· ÌÔÛ¯·ÚÈÔ‡,·ÏËıÈÓfi ‰¤ÚÌ· Ô˘ ÔÈ ∞ÁÁÏÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó calf, ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘

ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜,Ù· ÛÙ¿‰È· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·fi ¯¤ÚÈ· Ì·ÛÙfiÚˆÓ Î·È fi¯È, ·˜ Ô‡ÌÂ, ·fi ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜,. ∂›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙ¿ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜. °È' ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ԛÎÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ. √ˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿. Allen Edmonds,Church's,Foster & Son,John Lobb,Berluti,Crocket & Jones, Lottusse, Santoni. ∂›Ó·È ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ó· ‰È·ı¤ÛÂÙ ¤Ó· ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ. ∂¯ÂÙ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÛfiÏ·˜ ‹ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡.º¤ÚÔ˘Ó ÛÙȘ ڷʤ˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· Ù· ÂÈϤÁÔ˘Ó. ¢ÈÔÚıÒÛÂȘ, ·ÏÏ·Á¤˜, Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ› Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· fi‰È· Ì·˜. £¤ÏÂÈ ¯ÚfiÓÔ, ÎfiÔ, ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Î·È ¯Ú‹Ì·. ™‡ÓÙÚÔÊÔÈ ˙ˆ‹˜,ı· ·Ï·ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ı· ‚ËÌ·Ù›˙ÂÙ ÚÔ˜ ÙË ‰È΋ Û·˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfi. ¢.¶ ♠

 94 


MODA

29/1/2010

04:47 µµ

Page 95

Sebago, ÌÔÓÙ¤ÏÔ Harwich, Philcon

Sebago, ÌÔÓÙ¤ÏÔ Seabury, Philcon

Costume National, www.nak.gr

Bally, Bally Boutiques

Boss Black, Hugo Boss Stores

Ralph Laurent, Ralph Lauren Boutique

¢Ú·ÛÎÂÏÈÛÌÔ› ªÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.

Tod's,Tod's Boutique

Allen Edmond's, Attica Î·È Green

 95 


MODA

29/1/2010

04:47 µµ

Page 96

ELEMENTS OF STYLE (4)

∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¤˜ Ì·ÓÛ¤Ù˜ √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿: Ï·Ù›Ó·,·Û‹ÌÈ,ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ ÁÈ· Ù· Ì·Ó›ÎÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹.

Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÙ˘Ï, fiˆ˜ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜. §Â˘Îfi˜, ΛÙÚÈÓÔ˜ ‹ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜, fiÓ˘¯·˜, ·Û‹ÌÈ, ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ, ÙÔ Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘ÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÏ›‰È ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ, Â›Ó·È fï˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔÛˆÔÔÈ› ÌÈ·, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, ·‰È¿ÊÔÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∞˜ ÙÔ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ: ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∂Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì Í¯ˆÚÈÛÙÔ›. ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ì·ÓÛ¤Ù˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÎÔÚ‰¤Ï˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· Ì·ÓÈΤÙÈ·.∂ÙÛÈ,ÌÈÎÚ¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÂÓfi˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‹ ·ÛË̤ÓÈÔ˘ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ·ÚÎÔ‡Û·Ó. ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È

Û ÈÔ Â›ÛË̘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙ˘Ï. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ó¤ˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi, ÚÔÛ¤ıÂÛ·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜, ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ‹Ù·Ó Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ˜. ΔfiÙ ·ÚÎÂÙÔ› ¿Ó‰Ú˜ ˘¤Î˘„·Ó ÛÙË ÁÔËÙ›· ÙˆÓ Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘ÌˆÓ.√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÌÈÔ‡. Δ· Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ÛÙÚÈÌÒ¯ÙËÎ·Ó Û ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ÂÓı‡ÌÈ· ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ: Û ‰ÈϤ˜ Ì·ÓÛ¤Ù˜ Ô˘Î·Ì›ÛˆÓ. ∂ͤ¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙÔ Û·Î¿ÎÈ,·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÁÔËÙ›· ÙÔ˘˜.∂›Ó·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿,Â›Ó·È Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿,Â›Ó·È ÛÎÔÈÓ¤ÓÈÔÈ ÎfiÌÔÈ, Â›Ó·È Ì·Ù; ∞ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó, fiˆ˜ Î·È Ó· '¯ÂÈ, ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Ù· ÂÈϤÁÂÈ.

01.ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ·fi ·Û‹ÌÈ Î·È Ï¿Î· Santos de Cartier,Cartier Boutique 02.ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi Ì ÌÏ Ͽη Montblanc,Montblanc 03.ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ·fi ·Û‹ÌÈ Santos de Cartier, Cartier Boutique 04.ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ·fi ·Û‹ÌÈ Î·È ÌÂ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ¤ÙÚ· Santos de Cartier, Cartier Boutique 05.ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ·fi ·Û‹ÌÈ Î·È fiÓ˘¯· Louis Vuitton,Louis Vuitton Boutique

 96 


MODA

29/1/2010

04:47 µµ

Page 97

03. 01.

04.

02.

Casual brown ∏ ¯·Ï·Ú‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ηʤ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ 05.

08.

06.

01. ª·ÎÚ˘Ì¿ÓÈÎË ÌÏÔ‡˙· Polo Ralph Laurent,Notos Galleries 02. Vintage ·ÏÙfi Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger Stores 03. Δ·ÍȉȈÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Louis Vuitton, Louis Vuitton Boutique 04. ΔÛ¿ÓÙ· Joop,Notos Galleries 05. ¶Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Manetti,Manetti 06. ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Louis Vuitton,Louis Vuitton Boutique 07. √ÌÚÂÏ· Burberry, Burberry Boutique 08. ªÔÙ¿ÎÈ· Hogan Rebel, Hogan Boutique 09. ∫Ú¿ÓÔ˜ Bally,Bally Boutique 10. ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Tod's, Tod's Boutique

07.

09. 10.

 97 


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

∞™º∞§∂π∞

Page 98


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 99

Δ√ª√Δ√Δ√À™∂π¡∞π «À¶∏ƒ∂Δø¡Δ∞™∫∞π

∂•À¶∏ƒ∂Δø¡Δ∞™»:

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ™ª√™ ∞§§∞∫∞π¢π∞£∂™∏

°π∞μ√∏£∂π∞™∂√¶√π√¡

Δ∏Ã∂π∞™Δ∂π. ∞¶√ Δ√¡ ¡Δ∂¡∏ ∞ƒ∞μ∞¡Δπ¡√

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: ∞°°∂§√™ ∑Àª∞ƒ∞™ (STEREOSIS)


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 100

∞™º∞§∂π∞

∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ:ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿˜ Û·˜.

™∞μμ∞Δ√ μƒ∞¢À ™Δ√ MAIN FLOOR Δ√À REGENCY CASINO

Δ

Ô Î·˙›ÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÓıÚˆÔÈ Î¿ı ËÏÈΛ·˜, ÌfiÓÔÈ, Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÔ‡, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. «∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù», ı· Ô˘Ó Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∂›Ó·È ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘,οı ÂÈÛΤÙ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ï¿,fiˆ˜ ÙÔ ÂÓÓÔ› Ô Î·ı¤Ó·˜.¶ÔÏÏÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜.∂ÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ Î·˙›ÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó,Ó· ÈÔ˘Ó ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘˜,Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ¶ÚˆÙ¿Úˉ˜ ‹ ÁÓÒÛÙ˜, ·›˙Ô˘Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹, Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜,ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó.£· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙È ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ η˙›ÓÔ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. £· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· fiÌÔÚÊË Ó‡¯Ù·, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ÙÔ˘˜ Ì›ÓÂÈ ¯·Ú·Á̤ÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· Í·Ó·ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ‰fiÏÈÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘˜: Ó· ʇÁÔ˘Ó ÌÂ Î¤Ú‰Ë Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Èο ÙÔ˘˜,Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ,ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ΔÔ‡ÙÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fï˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ̤ڷ ¿ÏψÛÙÂ, Ë Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ.∫È ·˘Ùfi,‰ÈfiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ η˙›ÓÔ ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È ÔÙ¤. √È ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÓÔÚ¯Ë-

ÛÙÚÒÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ÛÎÔfi: ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÚ·¯¿‰Ë˜ Â›Ó·È ‚ÔËıfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Regency Casino Thessaloniki fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Hyatt Regency Thessaloniki.∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂΛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ Î·˙›ÓÔ, Â‰Ò Î·È ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. «∞˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË»,ı˘Ì¿Ù·È.«∫·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·.ªfiÓÔ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ˘‹Ú¯Â».∏Ù·Ó ÂΛ fï˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi η˙›ÓÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.«∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ η˙›ÓÔ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌËÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·». √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑È¿ÎÔ˜, ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.·. ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜, ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. μ·Û›ÛÙËΠ۠·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û¯¤‰È· ¿ÏÏˆÓ Î·˙›ÓÔ,fiˆ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù˘ ¡Â‚¿‰·˜,Ù· ÔÔ›· ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿ Î·È Û‡ÓÓÔÌ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜.™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·,ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ù· ∂ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙȘ ∏.¶.∞. ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. «∏ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. «∂¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· οı ÂÏ¿ÙË Í¯ˆÚÈÛÙ¿, ÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔϤ˜, ÙË Ê‡Ï·ÍË VIP,ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Û˘Ó‰ڛˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Hyatt ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “μÂÚÁ›Ó·”»,˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ΔÛÈÚ·¯¿‰Ë˜.

 100 


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 101

∂Ã√À¡∫∞Δ∞º∂ƒ∂π¡∞

∫∞¡√À¡Δ√À™∂¶π™∫∂¶Δ∂™ ¡∞¡πø£√À¡∞™º∞§∂π™,

Ãøƒπ™¡∞∞π™£∞¡√¡Δ∞π

√Δπ∫∞¶√π√™Δ√À™

¶∞ƒ∞∫√§√À£∂π◊√Δπ

∂∫Δ∂π£∂¡Δ∞π

∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ··ÈÙ› ¿‰ÂÈ· ∫¿ı ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi ÙÔ˘

Δ√ π¢π√ μƒ∞¢À ™Δ√ SECUTRITY CONTROL ROOM ™ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ÂÈÛΤÙ˜, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ η˙›ÓÔ -¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÈÓÔ‡Ó, ¿ÏÏÔÈ ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ‚¿Ú‰È¿ ÙÔ˘˜. ∂Ó·˜ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ η˙›ÓÔ. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÚˆÙÔÙ˘›Â˜. «√Ù·Ó Î¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıÂÈ·, ·ÙÔÓ›. °È' ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜. ∏ ÚÔ˘Ù›Ó· “ÛÎÔÙÒÓÂÈ”, ÔfiÙ ÂÌ›˜ ÙË Û¿Ì», ı· ÌÔ˘ ÂÈ Ô ‚ÔËıfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. «√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰˘ÛÎÔχԢÌ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¤ÚÁÔ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÂΛÓÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜»,Û˘Ó¯›˙ÂÈ. ΔÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:«¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÒÛÙ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô. √Ùȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ η˙›ÓÔ. ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ¯Ú›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘.¢ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì η̛· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. °È' ·˘Ùfi Î·È Â·ÁÚ˘ÓÔ‡ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ. ∏ ÚfiÏË„Ë Î·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ Ì¿˜ ‚ÔËı¿ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹». √È ÂÈÌÔÚÊÒÛÂȘ ·fi ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜,·Ó·Áη›Â˜,ˆÊ¤ÏÈ̘. ΔÔ Regency Casino Thessaloniki ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ¶™∂∞ (¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ) ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó‰ËÌ›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ «•ÂÓÔÎÚ¿Ù˘». ∞fi ãÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ Û ı¤Ì·Ù· ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, ÏËÛÙÂÈÒÓ, ÔÌËÚÂÈÒÓ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ Î·È ÂÎΤӈÛ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô. ™ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û·ÏÔÈ- Û˘ÓÔ‰Ô› ÙˆÓ ÂÚÈfiÏˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜.Δ¤ÏÔ˜,Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘Á›· ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡,˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÓÔÛËχÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜,ÂÓÒ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜,¤ÂÈÙ· ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ,·ÎfiÌË Î·È Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÈÓȉˆÙ‹.ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜,fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÂÏ¿Ù˘ ˘¤ÛÙË ¤ÌÊÚ·ÁÌ·, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛˆÙ‹ÚÈ·…

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó: ÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

 101 


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 102

∞™º∞§∂π∞

™Δ√ SURVEILLANCE ROOM √È ÛÙÂÓfiÌ·ÎÚÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™Â οÔÈÔÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë fiÚÙ· Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜, Ô˘ fiÌÔÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ›¯Ô, ÔÈ ÔıfiÓ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ η˙›ÓÔ, ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 350 οÌÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜: ÂÈÛΤÙ˜, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. «ΔÔ Î·˙›ÓÔ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ», ÂÍËÁ› Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ §ÂˆÓ›‰·˜ º·ÚÌ¿Î˘.√ÏÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì ٷ ÙÚ›· ÌfiÓÈÙÔÚ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚¿Ú‰È¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈο: fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› ‹ ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ, ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ̤ۈ Ù˘ ·Ó·ÛÎfiËÛ˘, ı· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ: ‰È·‰ÈηÛÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·, ‡ÔÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ˙Ô˘Ì¿ÚÂÈ, Ù· Ï¿Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ... ∂Ó Ù¤ÏÂÈ ı· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ı· Â¤Ì‚Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο. ∂Λ ¤Íˆ Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √ÛÔÈ ÙÔ ÂȉÈÒÍÔ˘Ó, ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î·˙›ÓÔ. ΔÂÏÂÛ›‰Èη.ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ı· ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ηÌÂÚÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ main floor ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ «¶¿Óˆ- ∫¿Ùˆ». ∞ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛΤÙ˜,·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·.«∂˘ı‡ÓË Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·,·˘Ùfi ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È»,ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ, ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÏÏ¿. «√ ÙÚfiÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ê‹Ì˘ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û ı¤Ì·Ù· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘.∂ÓÙÔ›Û·ÌÂ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. √È ÂÌÂÈڛ˜ ·˘Ù¤˜ Ì·˜ ı¤ÙÔ˘Ó Û ‰È·Ú΋ Â·ÁÚ‡ÓËÛË.

 102 


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 103

∂¢ø ∫∞π 14 Ã√¡π∞ √È ÂÈÛΤÙ˜ ϤÔÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜.™ÙÔ main floor Ë ÁÈÔÚÙ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. √È ÂÈÛΤÙ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‚Ú·‰È¿, Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ slot machines ˘·ÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ™Ù· ÙÚ·¤˙È·, ÔÈ dealers ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ë ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ψÓ; √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â·ÁÚ˘ÓÔ‡Ó. ∂›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ›,Ì· ‰ÂÓ ÍÂʇÁÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜.¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·Ó οÔÈÔ˜ ÂÏ¿Ù˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∂¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ‹ fiÙÈ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘˜.μ‚·›ˆ˜, fiÛÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ·Ó ›ӷÈ,‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ··ÈÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ·ıÚfi· ÚÔۤϢÛË ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹) ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·.¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÙÔ Î·˙›ÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Î·È ‰Ë ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡. ∞fi ÙÔ «Casino» ÙÔ˘ ™ÎÔÚÙÛ¤˙ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ™fiÓÙÂÌÂÚÁÎ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈ √ÛÈ·Ó Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·›ıÔ˘Û·,̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎϤ„Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó. «∞Ó Ì ڈÙÔ‡Û·Ù ÚÈÓ ·fi 14 ¯ÚfiÓÈ·, ı· Û·˜ ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ Â›Ó·È ·Ô΢‹Ì·Ù· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁڿʈӻ,·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ΔÛÈÚ·¯¿‰Ë˜.«ŸÏ· ϤÔÓ Â›Ó·È Èı·Ó¿,Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ». ÿÚË ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·Ú΋ ·ÏÏËÏÔÂÓË̤ڈÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚԂϤÔ˘Ó ‹ Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·‚·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: ·fiÂÈÚ· οÔÈˆÓ Ó· ·Ú·ÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ,ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÌÈÎÚÔÎÏÔÒÓ. √Ï· Â›Ó·È Èı·Ó¿. «°È’ ·˘Ùfi Î·È Â·ÁÚ˘Óԇ̠οı ÛÙÈÁÌ‹», ÛËÌÂÈÒ-

Δ√Δƒπ¶ΔÀÃ√™Δ√√¶√π√ μ∞™π∑√¡Δ∞π∂π¡∞πΔ√∂•∏™:

«∞ƒπ™Δ∏°¡ø™∏Δ√ÀÃøƒ√À,

∞ƒπ™Δ∏°¡ø™∏

Δø¡¢π∞¢π∫∞™πø¡ ∫∞π∞ÀΔ√¶∂¶√π£∏™∏

ÓÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ º·ÚÌ¿Î˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ηٷÊı¿ÓÂÈ. ™ÙÔ VIP ÙÔ˘ Regency Casino Thessaloniki Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ÈÔ ¯·Ï·Ú‹. √È ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ù· ÙÚ·¤˙È· Î·È Ù· slot machines.∞ÚÎÂÙÔ› ÂÏ¿Ù˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ì ٷ Ù˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ. ∫¿ı ÛÈı·Ì‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂȂϤÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÍÂÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. «∂Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÌÈ·˜ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿˜ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ì ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ», ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ º·ÚÌ¿Î˘. §¤Ó ˆ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ ·È¯Ó›‰È· - Ù˘¯ÂÚ¿ ‹ ÌË. Δ· ¤ÓÛÙÈÎÙ· ‰ÂÓ ¯·ÏÈÓ·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È. ™Â ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ Ì·˜.ΔÔ Î·˙›ÓÔ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Regency Casino, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ¤ÚÂ ӷ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÒÚ· È· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ϤÓ ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ΔÔ ÌfiÙÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È «˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Î·È Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜»: ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Û fiÔÈÔÓ ÙË ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∂›Ó·È ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ó‡¯Ù· ÁÈÔÚÙ‹˜. ♠

 103 


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 104


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 105

Δ

∏∂ ª∞¡

∏ ÌÂÁ¿ÏË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ √ ‹Úˆ·˜ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ ·ÔÎÙ¿ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ó‰ÚÈο ÚfiÙ˘·. ∞¶√ Δ√¡ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√

Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ªπ6 Ì ÙË Ï·˚΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û¯¤ÛË Ì ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ هÔ˘ ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È Ô ‹Úˆ·˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ. ΔÔ˘ ¤‰ˆÛ ÂÈÎfiÓ· Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Δ¤ÚÂÓ˜ °È¿ÓÁÎ. ΔÔ˘ ¤‰ˆÛ ˘fiÛÙ·ÛË Ô ™ÔÓ ∫fiÓÂÚÈ.∂ÂÈÙ· Ô §¿˙ÂÓÌÈ,¿ÏÈ Ô ∫fiÓÂÚÈ,Ô ƒfiÙ˙ÂÚ ªÔ˘Ú,Ô Δ›ÌÔı˘ ¡Ù¿ÏÙÔÓ,Ô ¶ÈÚ˜ ªÚfiÛÓ·Ó,Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ∫ÚÂÁÎ.∫ÔÛÌÔÔÏ›Ù˘,Ì ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ Î·È ·È¯ÌËÚfi ÁÔ‡ÛÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È, Ì ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ï‡ÛË ÂΛ Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·Ó‡·ÚÎÙË, Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·Ï‹Ù˘ fiÛÔ ··ÈÙ›ٷÈ. ∏ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¯ˆÚ›˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÛ·ı›, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‹Ù·Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÚÈÓ Î·Ó ÂÈ: «My name is Bond, James Bond». ΔÔ‡ÙÔ˜ Ô ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓÛ¿ÚΈÛË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ›̷ÛÙÂ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÛΤÊÙËÎÂ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. °˘Ó·Èο˜, bon vivant, jet setter fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. ¶‹Á·Ó ÛÙ· ›‰È· Û¯ÔÏ›·, ›¯·Ó ÙȘ ›‰È˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ˜, ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ ›‰È˜ Á˘Ó·›Î˜. §¤Ó ˆ˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô ÃfiÁÎÈ ∫·ÚÌ¿ÈÎÏ,Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ Ù˙·˙ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ ÌÂÚÈÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÛÙË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘. √Ï· ÙÔ‡Ù· Â›Ó·È ϤÔÓ ÈÛÙÔÚ›·.ªÂÙ¿ ·fi 22 Ù·Èӛ˜,Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÛÙ› Û ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ºÏ¤ÌÈÓÁÎ, Ô ‹Úˆ·˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÍÂÛÎÔÓ›ÛÂÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ›,Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÛÂÏÈÏfiÈÓÙ.¢ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È ∫fiÓÂÚÈ,∫ÚÂÁÎ ‹ ªÚfiÛÓ·Ó:ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ªÔÓÙ. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜, ÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ù· ÚfiÙ˘¿ Ì·˜. ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔηÏ›. Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ. 


WELL

29/1/2010

Δ

04:40 µµ

Page 106

∏∂ ª∞¡

∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ·Á¿ËÛ ™ÎÔÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜: Ôχ η˘Ùfi Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÓÂÚfi. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘,Û οı ٷÈÓ›· Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ,·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÁοÙ˙ÂÙ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÙÔ Í˘Ó‹ÛÂÈ. ΔÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘,Floris No 89,΢Úȷگ› ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.πÛˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÚˆÈÓ‹ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋,ÎÔχ̂ËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÚˆÈÓfi Â›Ó·È ·˘Á¿ scrambled ‹ ¤Ó· ‚Ú·ÛÙfi,ÛΤÙÔ˜ ηʤ˜,„ˆÌ› ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘ Ì ̤ÏÈ ‹ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÌÂÏ¿‰·. ΔÔ Á‡̷ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ˙·ÌfiÓ Î·È ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٷÁˆÁ‹.∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘,Ë ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜ ª¤È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· fiÏ·. √ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ˜ ·¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÙ¿. ∂›Ó·È international fiÙ˘, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ. ∏ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Û·Ì¿ÓÈ· Â›Ó·È Ë ªÔÏ·Ó˙¤, fï˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ì‡Ú· Miller High Life, Ô‡˙Ô, ڷΛ, Û¿ÎÂ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ fiˆ˜ americanos Î·È ÌÔ¯›ÙÔ,Ì¤ÚÌÔÓ,ÚÔ‡ÌÈ,‚fiÙη Ì ÙfiÓÈÎ.∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË fiψÓ, ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÔÙfi Â›Ó·È ÙÔ dry martini. «Shaken, not stirred», Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. ΔÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ô‡Ú·. ¢ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Á·Ë̤Ó˜ Ì¿ÚΘ, ÂÎÙÈÌ¿ fï˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. ¶ÈÔ ÔÌÒ‰Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ƒfiÙ˙ÂÚ ªÔ˘Ú, ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ªÚfiÛÓ·Ó. √È ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì οı Èı·Ófi ̤ÛÔ. ∏ Aston Martin ÙÔÓ Ô‰ËÁ› fiÔ˘ ÂÈı˘Ì›,·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿ÛÙȯ·,·ÎfiÌË Î·È ¿Óˆ Û ڿÁ˜ ÙÚ¤ÓÔ˘.ΔÔ Omega ÚÔÏfiÈ ı· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÒÚ·.∞Ó¿·˘ÛË,‰Ú¿ÛË,ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô,ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ;£· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‹ ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ª.∫˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ.

001

001 He has a license to kill 002 √ ™ÔÓ ∫fiÓÂÚÈ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚ›¯· 003 √ Δ˙ˆÚÙ˙ §¿˙ÂÓÌÈ, Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÁÈ· Ì›· Ù·ÈÓ›· ÌfiÓÔ 004 √ ƒfiÙ˙ÂÚ ªÔ˘Ú Î·È Ë ª¿ÚÌ·Ú· ª·¯ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «∏ ηٿÛÎÔÔ˜ Ô˘ Ì ·Á¿ËÛ» 005 «ΔÔ ·‡ÚÈÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ»:Ô ¶ÈÚ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ¿ıÔ˜ ÙËÓ Δ¤ÚÈ Ã¿ÙÛÂÚ 006 √ ÃfiÁÎÈ ∫·ÚÌ¿ÈÎÏ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ 007 √ π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁΠηÓ›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚‹ıËΠӷ ʈÙÔÁÚ·ÊËı›

 106 

Bespoke ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·fi ÙÔÓ Sinclair ÁÈ· ÙÔÓ ™ÔÓ ∫fiÓÂÚÈ, Û·Ê¿ÚÈ Ù˙¿ÎÂÙ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¤Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ƒfiÙ˙ÂÚ ªÔ˘Ú, ÈÙ·ÏÈÎfi ·¤Ú· Brioni ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÚ˜ ªÚfiÛÓ·Ó. √ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ∫ÚÂÁÎ ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ΔÔÌ ºÔÚÓÙ.


WELL

29/1/2010

04:40 µµ

Page 107

∏ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·

002

003

004

005

∂›Ó·È Ô ÁËÙÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘ ¯ÒÚÂÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, Ô˘Î¿ÌÈÛ·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú.™ÙȘ ÓÔ˘‚¤Ï˜ ÙÔ˘ ºÏ¤ÌÈÓÁÎ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ¤Ó‰˘Ì· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ÌÏ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ·fi ÛÂÚ˙, ηÛÌ›ÚÈ ‹ ·Ï·Î¿. §Â˘Îfi ÌÂٷ͈Ùfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÏÂÎÙ‹, ÌÂٷً͈ Ì·‡ÚË ÁÚ·‚¿Ù·, ÌÏ οÏÙÛ˜,ηÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·. °È· ÈÔ Î¿˙Ô˘·Ï ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÂÈϤÁÂÈ ÌÏ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ï¢Îfi ‹ Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·fi ÙÔÓ Turnbull & Asser ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Û·Ó‰¿ÏÈ·.μ‚·›ˆ˜,ηıÒ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓÔ‡Ó,Ë ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ,·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÊÔÚÔ‡Û bespoke ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·fi ÙÔÓ Anthony Sinclair, ÙÔÓ Ú¿ÊÙË Ô˘ Â¤ÏÂÁÂ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘,Δ¤ÚÂÓ˜ °È¿ÓÁÎ.ΔÔ ÛÙ˘Ï ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ «Conduit Cut»: ·ÁÁÏÈÎfi Îfi„ÈÌÔ, ·˘ÛÙËÚfi Û‡ÓÔÏÔ, 3-pieces. ∏ ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û η˙›ÓÔ Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ Ì·‡ÚÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÌfiÎÈÓ Ì ÌÂٷ͈ٿ ¤Ù·, Ì·‡ÚÔ ·ÈÁÈfiÓ Î·È ¯Ú˘Û¿ Ì·ÓÈΤÙÈ· ÛÙÔ Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ·ÙÈϤٷ, ¤ıÂÛ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¿„ÔÁÔ˘ ÛÙ˘Ï. √ ƒfiÙ˙ÂÚ ªÔ˘Ú, ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘,¯¿ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '80 Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘, ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ÂΛӘ ÙÔ˘ ªϤÈÎ ·fi ÙË «¢˘Ó·ÛÙ›·»: ÌÂÁ¿Ï· ¤Ù·,ÛÙ·˘ÚˆÙ¿ ۷οÎÈ·,Û·Ê¿ÚÈ Ù˙¿ÎÂÙ. √ ¶ÈÚ˜ ªÚfiÛÓ·Ó ¤ÊÂÚ ÈÙ·ÏÈÎfi ·¤Ú· ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ §›ÓÙÈ Ã¤ÌÈÓÁΘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÁ›ˆÛÂ Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Brioni. ¶ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÊϤÁÌ· ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰È‹ÚÎËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ «Casino Royale»: Ë ÛÎËÓ‹ Ô˘ Ô Δ˙¤È̘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ ·Ó¤‚·Û ‰˘Ô ÛηÏÈ¿ ÈÔ ¿Óˆ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ™ÙÔ «Quantum of Solace» Ô ΔÔÌ ºÔÚÓÙ ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˘˜. √ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ ‰ÂÓ ÊÔÚ¿ÂÈ ·ÁÁÏÈÎfi ‹ ÈÙ·ÏÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ: ÊÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ¿¯ÚÔÓË ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¤Í˘Ó· ‰Èψ̤ÓÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·.

 107 

Δ· η¤Ï· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô ™ÔÓ ∫fiÓÂÚÈ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔÓ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ Ô›ÎÔ Lock & Co. √È Ï¢Τ˜ ÙÈÚ¿ÓÙ˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ∫ÚÂÁΠ̤۷ ·fi ÙÔ Brioni ÛÌfiÎÈÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ «Casino Royale» ‹Ù·Ó ·fi ÙÔÓ Gieves & Hawkes Ù˘ Savile Row Î·È ·ÔηχÊıËÎ·Ó ·ÊfiÙÔ˘ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ fiÎÂÚ - Î·È Ù· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ›¯·Ó ·˘ÍËı›. Δ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙ Church's, ¿ÏÏÔÙ John Lobb, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Ù· ÌÔηۛÓÈ·, Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ¶ÈÚ˜ ªÚfiÛÓ·Ó. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì‹Î·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ Ë Nike, Ë Levi's, Ë Converse, ·ÎfiÌË Î·È Ë La Perla ÁÈ· ÙÔ Ì·ÁÈfi Ô˘ ÙfiÛÔ Û˘˙ËÙ‹ıËΠˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÙÚÔÛ¤ÍÔ˘·Ï ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∫ÚÂÁÎ,Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó. 

006

007


WELL

29/1/2010

Δ

04:41 µµ

Page 108

∏∂ ª∞¡ 001 Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ VS §Â ™ÈÊÚ. √ ηχÙÂÚÔ˜ ΤډÈÛÂ. 002 ∏ √Ï›‚È· °Ô˘¿ÈÏÓÙ (ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ GQ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ‹Ù·Ó Èı·Ó‹ μ¤ÛÂÚ §fi›ÓÙ, ÚfiÏÔ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë ∂Ó· °ÚÈÓ (006). 003 ∞Ú¯¤Ù˘Ô Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ˘: Ë √‡ÚÛÔ˘Ï· ∞ÓÙÚ˜ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÊÚÔ‡˜ 004 ∏ √ÏÁ· ∫ÈÚÈϤÓÎÔ, ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ªÔÓÙ 005 ∏ ÿÏ ª¤ÚÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ √‡ÚÛÔ˘Ï· 007 √È ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ 001

ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÔÚ· ∫·Ófi˜ ·fi Ô‡ÚÔ ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Î·¯‡ÔÙ·, ÌÈ· Í·ÓıÈ¿ Ó· Û¿ÂÈ ÙËÓ ‚·ÚÂÌ¿Ú· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡. ∏Û˘¯›·, Ù· ʇÏÏ· ıÚÔ˝˙Ô˘Ó Î·ıÒ˜ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Ì˯·ÓÈο. ÀÔ‚fiÛÎÔ˘Û· ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÔÙ¤ Û ¤ÎÚËÍË. ∏ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË; √ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ Ú›ÛÎÔ, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ù›ÔÙÂ. ΔÔ Î·˙›ÓÔ Â›Ó·È Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˜, ÎÈÓÂ›Ù·È ¿ÓÂÙ·, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÔÙfi, οıÂÙ·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ΔËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î·Ù¿Ì·Ù·, ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘. πÛˆ˜ ¤ÙÛÈ Ì¿ıÂÈ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÙÔ˘˜. ¶ÂÙ¿ÂÈ ÙȘ Ì¿ÚΘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ì¿Óη, ·ÛıÌ·›ÓÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·.∞ÔηχÙÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚÈÙÈο,Â›Ó·È ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È fï˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Û¿Ù·È. ∂›Ó·È Ô Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ. √ π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ ¤ÏÂÁÂ: «¶¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ·›ÎÙ˘. ΔÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Á‡Úˆ ·fi Ù· Ú¿ÛÈÓ· ÙÚ·¤˙È·.ΔÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ·Î¤Ú·È· Î·È Î·Ï¿ ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¿ÓÂÛË ÙˆÓ Î·˙›ÓÔ, ÔÈ ‚ÔÏÈΤ˜ ηڤÎϘ, Ë Û·Ì¿ÓÈ· ‹ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, Ë ‹Û˘¯Ë Î·È ·‚›·ÛÙË ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÓÙ· ÛÙÚ·Ì̤ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜.

ΔÔÓ Û˘Ó¿Ú·˙Â Ë ·ÌÂÚÔÏË„›· Ù˘ Ì›ÏÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ¯·ÚÙÈÒÓ.ª· ¿Óˆ ·fi fiÏ·, ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ˆ˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜: Ë Ù‡¯Ë ‹Ù·Ó ˘ËÚ¤Ù˘,fi¯È ·Ê¤ÓÙ˘».ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ú¿ÎÙÔÚ· Â›Ó·È ÙÔ Ì·Î·Ú¿.√ ™ÔÓ ∫fiÓÂÚÈ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ «¡ÙfiÎÙÔÚ ¡Ô»,«∂ȯ›ÚËÛË ∫ÂÚ·˘Ófi˜», Ô Δ˙ÔÚÙ˙ §¿˙ÂÓÌÈ, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «™ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Δ˘ ∞˘ÙÔ‡ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ·˜»,Ô ƒfiÙ˙ÂÚ ªÔ˘Ú ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «°È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÌfiÓÔ» Î·È Ô ¶ÈÚ˜ ªÚfiÛÓ·Ó ÛÙËÓ «∂ȯ›ÚËÛË ÃÚ˘Û¿ Ì¿ÙÈ·», οıÈÛ·Ó ·Ó··˘ÙÈο Û ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ Ì·Î·Ú¿ Î·È ÂÓ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ‰ÈÂÁÂÚÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡.™ÙËÓ ÚÒÙË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ «Casino Royale» Ô 007 ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ §Â ™ÈÊÚ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ̤¯ÚȘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛ˘. ™ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ 2006 ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ∫ÚÂÁÎ, ÙÔ Ì·Î·Ú¿ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È «hold'em poker»,ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ù˘¯Â Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹.∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.∞ÔÙÂÏ› ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜.∂ΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ ÂÈϤÁÔ˘Ó,ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó:Â›ÛËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË,‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.μ‚·›ˆ˜,Ô ªÔÓÙ ¤·È˙ ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ì·Î·Ú¿,ÙÔ chemin de fer.

007

 108 


WELL

29/1/2010

04:41 µµ

Page 109

002

¶¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ·›ÎÙ˘. ΔÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Á‡Úˆ ·fi Ù· Ú¿ÛÈÓ· ÙÚ·¤˙È·. ΔÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ‹Û˘¯Ë Î·È ·‚›·ÛÙË ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÓÙ· ÛÙÚ·Ì̤ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜.

003

Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ú¿ÎÙÔÚ· ∫¿ı ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ™¤ÍÈ, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙ˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ˜,·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÔ‰Ô› ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘,‹ ı‡Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÛˆÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ˜ ηٷÊı¿ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜. °ÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ı· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ ÙÔ˘˜, ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì¤Û· Û fiÛÙÚ·ÎÔ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ‚›·ÈˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. √È Â˘¿ÏˆÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ‡ ·Ú¤ÛÔ˘Ó. £· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ ·ÊÔ‡ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· Û˘ÛÙËı›, Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë. ∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó Í·ÊÓÈο ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘,ı· ‚ÚÂÈ Î¿ÙÈ ¤Í˘ÓÔ Ó· ÂÈ ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÔ, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘˜. ∫ÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏϘ, Í·Óı¤˜, ηÛÙ·Ó¤˜, Ì·˘ÚÔÌ¿ÏϘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. √Ϙ ¤¯Ô˘Ó Í·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ king size ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘. √Ϙ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·Íȉ¤„ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Ì Ù˙ÂÙ,ÛοÊË Î·È ÙÚ¤Ó·.√Ϙ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÚÙË ÙÔ˘.£· ÙȘ ÂÚÈÔÈËı›, ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ΛӘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ı· ÙȘ οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ‚·Û›ÏÈÛÛ˜. ∂›Ó·È Ù· ̤ÏË ÌÈ·˜ Âϛ٠Ô˘ ΢Úȷگ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Î·È ÌfiÓÔ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ Bond girl,̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÊÚÔ‡˜ ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ë √‡ÚÛÔ˘Ï· ∞ÓÙÚ˜ ·fi ÙÔ «¡ÙfiÎÙÔÚ ¡Ô»,‹ Ë Ã¿Ï ª¤Ú˘,ÊÔÚÒÓÙ·˜ fiˆ˜ Î·È Ë ÚÒÙË ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈΛÓÈ Ù˘ ÛÙÔ «¶¤ı·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú·»* Ï·ÌÈÚ›˙ÂÈ Ë ÔÏfi¯Ú˘ÛË ™›ÚÏÂ˚ ∏ÙÔÓ ·fi ÙÔ «ÃÚ˘ÛÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜»,ÂÙ¿ÁÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏ˘ Ë √ÏÁ· ∫ÈÚÈϤÓÎÔ. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Ó Û ̷ÚÌ·Ú¤ÓÈÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ resorts Ë ¡ÙÂÓ›˙ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜,Ë Δ˙¤ÈÓ ™¤ÈÌÔÚ,Ë ª¿ÚÌ·Ú· ª·¯. ∂Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: Ë μ¤ÛÂÚ §fiÈÓÙ. ∏Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Î·È ¿Ì·ıÔ˜, ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ˆÛÂ. ∞fi ÙfiÙ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ÔÈ ¤ÚˆÙ˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ. ♠

 109 

004

005

006


WELL

29/1/2010

s

04:41 µµ

Page 110

EDUCTION

Party mates ∂Ó· playboy Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ Regency Casino Thessaloniki,ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·˙›ÓÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ·Á¿˜ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ: Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È·. ∏ Ï¢΋ ÏÈÌÔ˘˙›Ó· ·ÚοÚÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Regency Casino Thessaloniki.∏ fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ·fi ̤۷ ͯ‡ÓÔÓÙ·È 15 playmates,·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Playmate Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜,∂ÊË ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘.¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ «μÂÚÁ›Ó·» ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÎÏ·Ì ÂȉÈο ÁÈ· ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó·Ú¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ÎÔÈÓfi. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∑‹ÎÔ˜ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ˙ËÙ¿ ·fi ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÂΛӘ, ÂÍÔÈÎÂȈ̤Ó˜ Ì ÙÔÓ Ê·Îfi, ‰ÂÓ ¯·ÏÔ‡Û·Ó ¯·Ù›ÚÈ·. §›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ƒ›·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÔ Í·Óıfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÛÒÌ· Î·È Ù· Á·Ù›ÛÈ· Ì¿ÙÈ·. ΔÔ ¿ÚÙÈ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙÔ Regency Club ÙÔ˘ Regency Casino Thessaloniki, ÙÔ ÔÔ›Ô Í¤ÚÂÈ Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙȘ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ♠

 110 


WELL

29/1/2010

04:41 µµ

Page 111

 111 


MARKET

29/1/2010

R

04:48 µµ

Page 112

¢π∂À£À¡™∂π™ - ∞°√ƒ∞

Attica the Department Store: ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 9, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 211 1802.600

Les Connaisseurs: ÿÚËÙÔ˜ 23, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7239.195

Links of London: ∞ÌÂÚÈ΋˜ 2, ª¶∞§§∏ ∞.∂: ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210-3235.217 75∞, ÷ϿӉÚÈ, ÙËÏ.: 210 6752710, Longchamp: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ww.balli.gr Digalakis SA, ∏Ú. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Bally Boutiques: ™Ù·‰›Ô˘ 4, 56, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ.: 210 4120.593, City Link, ∞ı‹Ó·, ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 6, ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙËÏ.: 210 ÙËÏ.: 210 3217.495. Golden Hall, 6251.635, ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 7, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 37∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 3388.100, ÙËÏ.: 210 6835.031, ª·Î¤Ó˙˘ ∫ÈÓÁÎ ¢Ô‡ÛÌ·ÓË 9, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ.: 210 8, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 8982.814, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 6, 2310.264873 ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙËÏ.: 210 3258750, ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ, Bo Concept: §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 42 Î·È ÙËÏ.: 210 3534.360, ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜, ª·ÚÔ‡ÛÈ ÙËÏ. 210 ªËÙÚÔfiψ˜ 46-48, 6105.210 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310.270946, Corner Notos Galleries: Burberry: μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 33, ∞ÈfiÏÔ˘ 99 Î·È §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, ∞ı‹Ó· ÙËÏ.: 210 6283.205 ÙËÏ.: 210 3252.484, Chopard Boutique: ™Ù·‰›Ô˘ 2, Corner F Fokas: ∂ÚÌÔ‡ 11, ∞ı‹Ó· ÙËÏ.: 210 3250.555 ÙËÏ.: 210 3319.788 Chronoteam: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ 59, ∞ı‹Ó· ÙËÏ.: 210 3238.250

Loukia Haute Couture: ∫·Ó¿ÚË 24,∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 3627.334

¶·Ï·Ù˙È¿Ó: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 17, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3613.525 Panos A. Deros: μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 21, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3643.547 Philcon ∞.∂.: T‡¯Ë˜ 2, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ÙËÏ.: 210 6816.460 Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 10, ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙËÏ.: 210 8016.704, ∏Ú·ÎÏ›ÙÔ˘ 17, ÙËÏ.: 210 3615.008 ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· Attica, Golden Attica Î·È Notos Galleries Prince Silvero: ™Î·Ì¿Ó‰ÚÔ˘ 63, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÙËÏ.: 210 5775.422 Ralph Lauren Boutique: μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 11, ∫ÔψӿÎÈ ÙËÏ.: 210 3611.831, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 19, ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙËÏ.: 210 8085.550, ªËÙÚÔfiψ˜ 42, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310 232311 Richemont Hellas: ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ÙËÏ.: 210 6421.660

Rolex Hellas: Louis Vuitton: μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, ∞ı‹Ó·, 19, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3613.938 ÙËÏ.: 210 3227.053, μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 5, Mah Jong: ∫·Ó¿ÚË 14, ∫ÔψӿÎÈ, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3621.138 Deloudis Objet: ™Â˘Û›Ô˘ 3- ÙËÏ.: 210 3603.948 Sportscar S.A.: 12Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓÈ΋˜ 5, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7235.684 √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ- §·Ì›·˜, ªÂÙ·ÌfiÚMontblanc Boutique: ʈÛË, ÙËÏ.: 210 2837.900 μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 1 Î·È ™ÙÔ¿ Diesel: Golden Hall: ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘ 2-4, ∞ı‹Ó· §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 37∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, Symbol Hellas: §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 185, ÙËÏ.: 210 3253.610 ÙËÏ.: 210 6803.450 Î·È Û ¡. ™Ì‡ÚÓË ÙËÏ.: 210 9359.423 ÔÌÒÓ˘Ì· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ Manetti: ™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Man ∂ÏÏ¿‰·. The Mall Athens: & Manetti Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, www.manetti.gr Glou: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ.: 210 6196.601 ÙËÏ.: 210 4805.300 Î·È ÛÙ· Mortaz SA: ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÔÌÒÓ˘Ì· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ Tod's Boutique: μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙËÏ.: 210 9319.600 ∂ÏÏ¿‰· 13, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 3356.425, Golden Hall: §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 37∞, Nak: Golden Attica the Golden Attica the Department ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ: 210 6803.450, Department Store, Golden Hall, Store, Golden Hall: §. ∫ËÊÈÛ›·˜ ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 54, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 37∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 37∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ.: 210 6803.450 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310.376459 ÙËÏ.: 2111814.245,The Mall Athens: ∞Ó‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, Green: ™ÎÔ˘Ê¿ & Typecenter: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ.: 210 6196.601, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 9345.600 Î·È ÛÙ· Attica the Department ÙËÏ.: 210 3636.115 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 21, Store ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 9, Hermès Boutique: ™Ù·‰›Ô˘ 4 Î·È ÙËÏ.: 211 1802.500, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 3600.787, §·ÌÚ¿ÎË 16, °Ï˘Ê¿‰·, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ∞ı‹Ó·, Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ÙËÏ.: 210 8940.944, ∫˘ÚÈ·˙‹ 6, ÙËÏ.: 210 3233.715 ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙËÏ.: 210 8083.671, ¡¤ˆÓ ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ, ª·Î¤Ó˙˘ ∫ÈÓÁÎ ∏Ôgan Boutique: Golden Hall: ªËÙÚÔfiψ˜ 28, 12, ÙËÏ.: 2310.274762, ¶Ï·Ù›· §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 37∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310.257220, ∞Á. ™ÔÊ›·˜ 3, ÙËÏ.: 2310.222666. ÙËÏ.: 210 3356.475 Mediterranean Cosmos, Nak Stock: μ·Û. √ÏÁ·˜ 111, ÙËÏ.: Hugo Boss Stores: ∞ÌÂÚÈ΋˜ 19, 2310 264 873. Nak Stock: ¶·‡ÏÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢- ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3389080, ªÂÏ¿ 12, ÙËÏ.: 2310 243 134. ÙËÏ.: 2310.466130 ηıÒ˜ §·˙·Ú¿ÎË 20, °Ï˘Ê¿‰·, www.nak.gr. Î·È ÛÙÔ Golden Hall,The Mall ÙËÏ.: 210 8986.378 Athens. www.typecenter.gr Notos Galleries: ∞ÈfiÏÔ˘ 99, Lacoste: Golden Hall: §. ∫ËÊÈÛ›·˜ ∞ı‹Ó· ÙËÏ.: 210 3245.811, ∏Ú. Vichos Items: ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 7, 37∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ.: 210 6803.450, ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 32 ∫ËÊÈÛÈ¿ ÙËÏ. 210 8018.614, ™fiψÓÔ˜ 5, ∫ÔψӿÎÈ, & ΔÛ·Ì·‰Ô‡, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 103, ÙËÏ.: 210 3635.671 ÙËÏ.: 210 4119.811 N. æ˘¯ÈÎfi, ÙËÏ.: 210 6753.701, Lakis Gavalas Kolonaki: Golden Hall: §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 37∞, Pagoni house of ties: μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 26, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ.: 210 6803.450 μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 21∞, ∞ı‹Ó·, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3629.785 ÙËÏ.: 210 3627.649 Cartier Boutique: μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 2103313.600

 112 

√ πÓÁÎϤÛÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Azzaro ∂›Ó·È Áfi˘,·Á·¿ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜:ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ∂ÓڛΠπÁÎϤÛÈ·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ ÛÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ¿ÚˆÌ· Azzaro pour home. °È' ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Î·È ˆ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÚÒÌ·ÙÔ˜. √ ªÈÛ¤Ï ª·Ï¿Ú, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ Û˘Ó¤ıÂÛ ÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜: ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì·Á‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·ıÈ·Ṳ̂ӷ.

BeoVision 7-55 ∏ BeoVision 7-5 Ù˘ Bang & Olufsen Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢¤ÏÈÎÙË ÙËÏÂfiÚ·ÛË full HD. ∂ÈϤÔÓ, Ë Bang & Olufsen ÂÚȤϷ‚ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰ÈÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ηڤ,ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ 100/120 Hz, Ì ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË Î›ÓËÛ˘ Î·È Ô›ÛıÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi Ì ۿڈÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË “ıÔÏÔ‡Ú·” Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ LCD Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηıÈÛÙ¿ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ۯ‰fiÓ ·fiÚ·Ù˜.


MARKET

29/1/2010

04:48 µµ

Page 113

¶Ï·›ÛÈÔ@home ΔÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ 1Ô Ï‹Úˆ˜ „ËÊÈ·Îfi Û›ÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ï·›ÛÈÔ @home ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ «¢fiÌËÛË & ¢È·ÎfiÛÌËÛË», Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ HELEXPO Athens. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÈÙÈÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‡ÎÔÏ·, ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ·fi οı ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ·ÎfiÌË Î·È ·fi οı ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.™ÙÔ @home fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·Ê‹˜ ‹ ÌÈ· Û˘Û΢‹ iPhone. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi fiÚÈÔ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ¯Ú‹ÛÙË. ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ@home ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 287

°ÈÔÚÙ‹ Ì «π·Ófi» ÙÔ˘ ƒÔ‡‚·ÏË

Manetti Û ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È √ÚÂÛÙÈ¿‰· ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Manetti Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ,ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙË ÚÔÛı‹ÎË ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Man & Manetti,·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·. Δ· Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜ - franchisees, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ «ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ» ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ franchise Ù˘ ª∞¡∂ΔΔπ, Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó multi -unit franchisees. Δ· ·Ó·Ù˘Íȷο Ï¿Ó· Ù˘ ª∞¡∂ΔΔπ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÚԂϤÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ¶¿ÙÚ·, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÷ÓÈ¿, ∫¤Ú΢ڷ Î·È ƒfi‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·‰ÂÈÒÓ Î‡ÚÈ·˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ - Master franchise ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜.

°ÈÔÚÙ¿ÛÙ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô›ÓˆÓ ·Ï·›ˆÛ˘ «π·Ófi˜» ÙÔ˘ ÔÈÓÔÔÈÔ‡ ÕÁÁÂÏÔ˘ ƒÔ‡‚·ÏË. ∏ ÛÂÈÚ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÏÔ‡ÛÈ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ¿ÍÈ· Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÂÎÙfiÙÂÚ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Û·˜. Δ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «π·Ófi˜» ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÎÔÚ˘Ê·›· ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈÎÔ‡˜ Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÒÓ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: IANOS Chardonnay, IANOS Cabernet Sauvignon, IANOS Syrah Î·È IANOS Cava. ªÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÒÚÔ ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÊÔÚ¿˜ Û·˜ Î·È ‰›ÓÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿‚· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÎÚ·Û› Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ·Ï·›ˆÛ˘ Î·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ˘ ·fiÏ·˘Û˘. www.oenoforos.gr

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ÁÚ·‚¿Ù˜ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Links of London ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁÚ·‚¿Ù˜. ∂ÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÛÈο ‚ÚÂÙ·ÓÈο spots ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Sweetie ÌÔÙ›Ê ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ,‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ navy blue, ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ·ÛËÌ›. ºÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi 100% ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÙ¿ÍÈ, ÔÈ ÁÚ·‚¿Ù˜ Ù˘ Links of London Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó È‰·ÓÈο ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ê›ÏÔ ‹ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË.

Man & Manetti: ¶.Δ۷ω¿ÚË 47,¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Man & Manetti Outlet franchise: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 195,

ΔÈÌ‹ €55.∞ÌÂÚÈ΋˜ 2 Î·È ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘,∞ı‹Ó·,ÙËÏ.:210 3235.217,Golden Hall: §.∫Ë-

√ÚÂÛÙÈ¿‰· www.manetti.gr

ÊÈÛ›·˜ 37∞,ª·ÚÔ‡ÛÈ,ÙËÏ.:210 6855.848, ΔÛÈÌÈÛ΋ 22,£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,ÙËÏ.:2310.239184

 113 


MARKET

29/1/2010

04:48 µµ

Page 114

∏ ·Ó¿‚·ÛË ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ·Ú¯‹ T·Í›‰È ÛÙÔ Regency Casino Mont Parnes Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠÙ˘ ¯ÒÚ·˜.

«£

˘Ì¿Ì·È Ó· ·Ó‚·›Óˆ ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ Ì ÙÔ ·ÏÈfi ÙÂÏÂÊÂڛλ, ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë ºÈÏ·Ú¤ÙË ∫ÔÌÓËÓÔ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ËıÔÔÈfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË.∞fi ÙÔ 1971 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2006, Ù· ‰˘Ô ‚·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂÊÂڛΠÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ η˙›ÓÔ. ™Ù· 34 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 600.000 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™‹ÌÂÚ·, Ù· 1600 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·fi ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÂÊÂڛΠ̤¯ÚÈ ÙÔ Regency Casino Mont Parnes ‰È·Ó‡ÔÓÙ·È Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÍÈ ÏÂÙ¿. ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Doppelmayr, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Δ· ÎfiÎÎÈÓ· ‚·ÁÔÓ¤Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi Ú¿ÛÈÓ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·, ÈÔ ¿ÓÂÙ·, ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹. °È· ÙÔ˘˜ VIP ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô ηÌ›Ó˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÏȘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó˜ ۠ͯˆÚÈÛÙ‹ Ú¿Á·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈ-

‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÚÈÓ ÔÈ Î·Ì›Ó˜ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÌ›Ó˜. √ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÏÂÙfi. ΔÔ Funitel, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚˆÈÓ¿ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÂÙ·È. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋. ∞ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, Ë ı¤· Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. ΔÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ «¯¿ÓÂÙ·È», ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ·fi οو ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê‡ÛËÌ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘, ÙÔ Regency Casino Mont Parnes ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ™Â ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·¯È¿ ÌÔΤٷ ÙÔ˘ η˙›ÓÔ.ΔÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÛÙ·ıÌfi. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ¤Ó· Ù·Í›‰È ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ΔÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂΛ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. ♦

 114 


4sel COVER

29/1/2010

05:35 µµ

Page 2

∫˘ÎÏÔÊÔÚ› οı ̋ӷ

ΔÔ ¡Ô1 Business-Life Style ÂÚÈÔ‰ÈÎfi!


29/1/2010

05:35 µµ

Page 1

Δ‡¯Ô˜ #1

√ ·›ÎÙ˘

°È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘ √È Matisse Δ‡¯Ô˜ #1

4sel COVER

Ì ·¤Ú· η˙›ÓÔ

∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË ΔÀÃ∂ƒ∏ ∫∞π ∂¶πΔÀÃ∏ª∂¡∏

ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ Cabaret

Royale

ÀËÚÂÙÒÓÙ·˜ Î·È Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜: √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·˙›ÓÔ Ο Τζωρτζ Κλούνεϊ κάνει ποδαρικό: το κόκκινο χαλί είναι μόνο η αρχή...

RC_magazine  

cazino magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you