Page 1

TERNO ROMANO INTELEKTUALCO

But sijam bahtale kheda amaro chavo bitini i escola thaj dzala ki pobarari thaj odoja da bitini no so ovola leja kheda bitini isile baro dzanlipa thaj rodela buti khote nasti te araki buti soske amende o sistem ki Makedonija tu sijan prinudimo te ove ki politika. Dikindo o picture penava andre dzi mande so ovela lencar khana bitini o fakulteti khote ka dzal no numa kate garavela pes javer.Me amala soj i pashe mancar sa garavena da thane ki romani politicko partija.Numa khana dikeja o picture ko publiceti em peneja adre kori tute `` So akana ov rodela ote ki politicko partija,, a mancar i po celo dive dzaja ko fakulteti sikljovaja soj duj dzene .No khana gndinea maj but da ki amari puv Makedonija nanetut javer opcija te arake buti moralno sijan te ove lencar a amare romanane liderija rodena esavke askeria te kheren buti lenge.Khana amare politicka bare lena suzo than ando parlamenri thaj isilen nesavi bari buti nasti te ikerela . No aj arica te iranama ki amare terne ,o bare so lele thana ko vlast palem ov ka ikeri e askeren uzi peste za da mate nasavile ,ka del le nesvi buti tharo 9000 dzi ko 12.000 denarija ko masek,thaj normalno ov iklilo tharo ako sar so vakherena. No so ovela amare ternencar soj ki suzi funkcija,nasty te ikerelen o prvo lafi …A be ki vlada kherav buti ...mashkaro ple amala ka falinenpes thaj odolea ov khedela neve askerija bashi, bare soj I thane ki vlast. Khana gndinea maj shukare em dikheja o bukja avrijaldan .ka vakhere soske ov gelo ki bari sikljovni te sikljol maj pobut em te lel pobaro dzanlipa te ovol nekaske askeri khote amare bare nanelen nisavo dzanlipa. Amen dzanaja da amaro system civela tut zorleja te ove ki lengiri rota. Tu sar jekh terno chavo so isile but dzanlipa khote tu sikljiljan ki bari sikavni em leljan but maj baro dzanlipa gndin maj shukare khana khana kheres kanci bashgi tute.Isi but po javera bukja tharo akavo so kheres akana . Ma de to dzanlipa nekaske so ka lel bashi peske te to dzanlipa bashi tute . Tu sar terno Romano cha maj anglale te le baro propseriteti bashi tute a na te ove kanikaske askeri .

ELEZ BISLIM www.worldrroma.org


РОМ ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ

Некаке ме тангирал зборот интелектуалец и решив да истражам за Ром Интелектуалец,што се случува кога ќе заврши виша школа и каде ќе се вработи. Во република Македонија влијае политичка прашина и ако си квалитетен по твојата професија но си пронуден да си политички инволвиран.Гледајќи ги сликите од ромските политички настани забележав дека сите мои блиски пријатели се во политичка сцена но се се искажуваат во јавност све во тајност но кога се изборите се чудиш од каде сега тој и ако ми е надобра другар и се паршуваш што му е целта со оваа партија . Но во друга сцена Ромските лидери си ги користат за нивна намена и да докажат дека имат едукативен кадар но под нивна команда и ако нема заврешено така наречена виша школа но како и да е тој е лидер и ги има сите карти на рака за вработување и власт која може да се води вго една заедница. Да се навратиме на темата тука, така наречени интелектуалци Роми го губат квалитетот на валидност.Многумина се кријат дека се политички војници за да не се дознае од која партија и ако се најдобри другари но кога се изборите очи же си вадат за да докажат дека се верни војници на своите команданти. Но лидерите си ги исполнуваатг своите цели си добиваат убави топли фотељи за 4 години ќе направат една две улици за се види дека работат а на Интелектуалецот Ром ќе му најде работно место како референт со минималн плата 9000 до 12.000 денари, и ќе му каже еве ти најдов работно место заслужи и нормално тој е среќен и верен за партијата. Од кога ќе добие некоја владина фунција интелектуалецот тој лета виско на небо и не може да држи од фалење. Прв изговор ``РАБОТАМ ВО ВЛАДА,, и со тој иговор сите млади интелектуалци паѓат на нисто ново и се политизират. Но малку треба да се размисли са другу позиции не е се во политиката за вработување знам дека нашиот систем ти налага за такваг намена.Барај си ја професијата и немој да бидеш искористен од лица кои не се рамномерни со тебе.

``БИДИ СВОЈ ТИ СИ УМЕН И ПАМЕТЕН НЕМОЈ ДА ПАДНЕШ НА НИСКО НИВО,,

ЕЛЕЗ БИСЛИМ www.worldrroma.org


ROMA INTELECTUAL PERSON

Somehow I was think about the word intellectual and I decided to explore the Roma intellectual, what happens when you finish school and college where you hire. In Macedonia affect political dust if you quality for your profession but you forced to attend the political issues .Watch the images of Roma political events noticed that all my close friends are in a political arena but are translated into public everything secret but when elections wonder where he is now and if my friend is the most proper way and ask your self what is the purpose of this party. But in another scene Roma leaders are using for their purpose and prove that you have the educational personnel under their command but if not f so called finished her or he school but however he is a leader and has all the cards on hand for employment and government which can lead Brown a community. To come back to the topic here, so called intellectuals Roma lose quality validity .Many young Rroma people hide that, because there are political soldiers, to find out the party and if best friends but when elections eyes women are taken out to prove that Soldiers loyal to their commanders. But leaders have to do their goals and get nice warm chairs for 4 years to make a two roads to see that work and the intellectual Roma will find a job as a clerk with minimum salary 9000 to 12,000 den, and will tell you here I found a job and deserve normal and he is happy for the party faithful. By the time you get a government office as a high intellectual ,an the he will flies in the sky and can not keep from showing off. First excuse ``I work in government,.. and with it all to talk for the young intellectuals fall low from this talk and thei wish to be at the same place like his friend of new and highly politicized. But little need to consider other sat positions are not in employment policy know that our system requires you to do that force. Research profession and do not be used by persons who are not balanced with you.

`` Be yourself you are a smart and clever do not fall to low levels,

ELEZ BISLIM www.worldrroma

Terno rom intelektualco  
Terno rom intelektualco  
Advertisement