Page 1

LOKALE BURGERKRANT Nr 1 - 2014 - Uitgave van Open Vld Tremelo-Baal

Tremelo-Baal

OP NAAR 25 MEI Open Vld kiest voor een vrije samenleving, waarin engagement en verantwoordelijkheid centraal staan. “Het is tijd voor een nieuwe tijd. En daar hoort een nieuw project bij voor ons land. Op alle niveaus, niet tegen elkaar – maar mét elkaar. Open Vld wil een pact voor een beter België en een sterker Vlaanderen.” Op pagina 5 maakt u kennis met de liberale sterkhouders die de federale, Vlaamse en Europese lijsten voor onze partij zullen trekken.

OP NAAR 25 MEI Open Vld kiest voor een vrije samenleving, waarin engagement en verantwoordelijkheid centraal staan. “Het is tijd voor een nieuwe tijd. En daar hoort een nieuw project bij voor ons land. Op alle niveaus, niet tegen elkaar – maar mét elkaar. Open Vld wil een pact voor een beter België en een sterker Vlaanderen.” Op pagina 5 maakt u kennis met de liberale sterkhouders die de federale, Vlaamse en Europese lijsten voor onze partij zullen trekken.

Geen belastingverhoging In het budgettaire meerjarenplan 2014-2019 van Tremelo OP NAAR 25 MEIvan de personenbelasting en werden geen verhogingen Open Vld kiest voor een vrije samenleving, waarin engagement en verantwoordelijkheid opcentiemen opgenomen. Open Vld had dit aan de kiezer centraal staan. “Het is tijd voor een nieuwe tijd. En daar hoort een nieuw project bij voor beloofd en maakt dan ook zijn belofte waar. ons land. Op alle niveaus, niet tegen elkaar – maar mét elkaar. Open Vld wil Geen belastingverhogingen dus maar wel een kerntakendebat en een besparingsronde. Daarbij werden wel enkele retributies aangepast zoals de huurgelden voor gemeentelijke lokalen en werden de zwemtickets aangepast aan het niveau van buurgemeente Rotselaar.

pact voor wordt een beter België en een in Als een tegenprestatie er o.a. geïnvesteerd Op pagina 5 maakt eensterker nieuwe Vlaanderen.” verwarmingsketel van 61.000 euro. kenniswemet liberale sterkhouders Ooku waren doordehet samenwerkingsverband de federale, Vlaamse Europese metdie de intercommunale Ecowerfen voor het contailijsten voor onze partij zullen trekken. nerpark verplicht enkele retributies te verhogen. De Vlaamse regering schafte ook heel wat subsi-

OP NAAR 25 MEI Open Vld kiest voor een vrije samenleving, waarin engagement en verantwoordelijkheid centraal staan. “Het is tijd voor een nieuwe tijd. En daar hoort een nieuw project bij voor ons land. Op alle niveaus, niet tegen elkaar – maar mét elkaar. Open Vld wil een pact voor een beter België en een sterker Vlaanderen.” Op pagina 5 maakt u kennis met de liberale sterkhouders die de federale, Vlaamse en Europese lijsten voor onze partij zullen trekken.

dies af zoals bvb de zonnepanelen zodat wij deze dan ook niet meer uitkeren. In ruil daarvoor worden er nu subsidies uitgekeerd voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, zoldervloer-, buitenmuur- en spouwmuurisolatie. Ook werden de bijdragen voor de politiezone ingeperkt en werden de bijdragen voor het OCMW geplafonneerd op 1.550.000 euro. Open Vld wil echter zo spoedig mogelijk opnieuw aanknopen met het kerntakendebat om verdere herstructureringen en besparingen te kunnen realiseren.

Toppers van het veld Sven, niels, kobe en alle andere tremelose en Baalse cyclocrossers... De supporters hebben weer gesmuld van een fantastisch seizoen cyclocross op het hoogste niveau! Bedankt en... volgend jaar opnieuw!


Zaterdag 22 maart 5

de

bal van Burgemeester Paul Dams

ll ë a K t r a B n e s n e L s Met Matthia

Or kest Paul Ver meulen DB. Tom Van Uffel

Deuren: 20u - aanvang: 21u

Inkom €10, Vvk €8.

Bal van Burgemeester Paul Dams In de spiegeltent op parking Vinneweg in Tremelo

Vrijdag 21 maart

Zondag 23 maart

Maandag 24 maart

COUNTRY

kids

senioren

Countr y festival ie

ns Boog e v o h t e e B trio Countr y

Kinderdisco

Kids on the Dancefloor

en Mister-P

Dixie groet om23u. Van 20 tot 02 uur Inkom €5 t.v.v. Black Roses Two

Verwennamiddag Orkest

Danny Daniël

Sally & Andy Mar vin

Van 14 tot 17 uur Inkom GRATIS

Iedereen welkom Van 14 tot 18 uur Inkom GRATIS


De gemeente organiseerde twee infomomenten om de burgers in de Nobelstraat optimaal te informeren. Open Vld onderstreept hierbij het grote belang van een goede communicatie tussen de burger, de aannemer en het gemeentebestuur.

Nobelstraat veiliger Om de bereikbaarheid van de bewoners en de betrokken handelaars zo optimaal mogelijk te houden, werd beslist om de werken in vier fases aan te pakken. Dit heeft natuurlijk niet alleen financiĂŤle gevolgen maar verlengt natuurlijk ook de duur van de werken.

In fase 1 wordt van januari tot juni de Nobelstraat van aan de Raambeek tot Langestraat aangepakt. De werken behelzen de wegenis, de riolering, de huisaansluitingen (DWA-RWA) en de kolkaansluitingen. Daarna komen de wegenwerken aan bod met de grondwerken, plaatsen van de boordstenen, funderingen, asfalt en de voet- en fietspaden. In fase 2 wordt dan vanaf mei tot september van aan de Raambeek tot aan de Lange Venstraat (huisnummers 186-126 en 223-155) gewerkt. Ook hier komen bovenstaande werken aan bod maar wordt er ter hoogte van de BKO-gebouw en de school in beton ipv asfalt gewerkt. Na het bouwverlof winter 2014 wordt dan fase 3 afgewerkt, vanaf de Lange Venstraat richting Baal centrum (huisnummers 126-68 en 155-109). Ten slotte komt dan in het voorjaar van 2015 fase 4 aan bod van huisnummer 68 -109 tot kruispunt Remerstraat en Pastoor Caytanstraat. De omleiding voor het doorgaande verkeer richting Pijpelheide is voorzien via Begijnendijk. Dit om de smallere straten en verkeersluwe wijken in Pandhoeve en Bonten Os te ontzien. Wie meer informatie wenst over deze werken of

Burgemeester Paul bij de informatiewerfkeet voor de werken Nobelstraat.

Communicatie is zeer belangrijk tijdens de werken vragen heeft, kan terecht op de werfburelen die opgesteld werden in de Camille Huysmansstraat (naast ‘t Kapittel).

Deze werken in de Nobelstraat werden in het meerjarenplan gebudgetteerd op 2.770.000 euro. De socialisten verwijten ons nu dat we te veel investeren om onze straten en fietspaden in Baal en Tremelo veiliger te maken. Onbegrijpelijk. Open Vld Tremelo-Baal is er van overtuigd dat ook de burgers en zeker de bewoners van de Nobelstraat, ondanks de hinder, hiermee akkoord gaan.

Oversteken met respect U kent ze wel, de gemachtigde opzichters met fluojas en stopbord die elke dag opnieuw helpen om de schoolomgeving veiliger te maken. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor het welzijn van onze kinderen. Zij verdienen respect maar krijgen dit niet altijd... Ouders die terecht worden gewezen omdat ze hun auto op het fietspad parkeren, reageren niet altijd zoals men zou mogen verwachten. Dikwijls wordt een blik verwijten opengetrokken en over de ge-

Open Vld bestuurslid Johnny De Meyer en gemachtigde opzichters in opleiding.

machtigd opzichter gegoten. Iets later helpt diezelfde opzichter het kind dat de auto heeft verlaten op een veilige manier de straat over. Deze foertmentaliteit moet vroeg of laat tot ongevallen leiden. Een tijdje terug ging het bijna goed fout. Een opzichter werd bijna van de weg gemaaid. De chauffeur stopte, stormde zijn auto uit en slingerde de opzichter een hoop verwijten naar het hoofd. Open Vld vindt dit absoluut niet kunnen. Deze mensen verdienen respect en we moeten dan ook nog meer inzetten op dit vrijwilligerswerk. Een woordje van dank is al een kleine stap in de goede richting!


d g e z e g k j i l r Lette en Vld in pathisanten van Op m sy en n de le 00 verzamelden 20 n. En daar Op 13 januari 2014 euwe jaar in te zette ni t he en m sa om l Brusse tter Gwendolyn de Magdalenazaal in espraak van voorzi to rs aa wj eu ni e kt gesmaa . hoorde ook een fel merkelijke passages Rutten bij. Enkele op

handen te nemen. ken en je leven in eigen ma te ar wa n me dro f om je ns jullie allemaal een flinke portie lef. Le len van anderen. Ik we val aan de van en “Ik wens jullie allemaal pp tra de val te il te maken!” g te vormen en niet in zegt, maar om het versch én eré ied t wa gen Lef om je eigen menin zeg te niet wat iederéén doet. Om het lef om niet te doen der de 100 orde. Is de schuld tot on voor een groot stuk op ing rot amenlijke beg gez die ze is on id, zij he nk tberaden sboete. Alleen da ing rot beg ese “Alleen dankzij onze vas rop Eu voor een voor meer dan 1,1 we uit de gevarenzone economie. We zorgen de r voo of rst procent gedaald en zijn zuu k oo tijden Alleen dankzij ons, is er in deze moeilijke voor wie onderneemt. en t eer est inv en niet aflatende inzet wie r voo werkt, en.” tenverlagingen voor wie dergeld en meer pensio miljard aan nieuwe las zelfstandigen meer kin n jge kri , len era lib ge Vlaamse én Franstali ering die de Vlaamse t is niet de Waalse reg He . en erp tw An in s de file ures en paperassen. antwoordelijk is voor en stilstaan door proced rijv bed se am “Het is niet de PS die ver Vla de t llonië da houden.” haft. Het is niet in Wa nder probeert tegen te jobkorting heeft afgesc kjes het water van de De dza zan t me die ng eri se reg Neen, het is de Vlaam kiezingen gaan is vraag waarover deze ver De t. ben en teg je ar niet wa ?” t dit jaar in mei gaat, is deren willen wij leven “De vraag waarover he t voor België en Vlaan wa In ? an sta wil r jaa waar U binnen 5 en zaak te beginnen. ng hebben om een eig sti goe n nse me ar Wa wijs. lasten voor wie werkt t wereldtop is in onder rentiepositie en minder cur con ere “Wij willen een land da bet een t d me ar mensen kunnen dige procedures. Een lan met in de file staan. Wa st lie ver er me Met simpele en eenvou tijd n gee vrij kunnen zijn. Een een land dat beweegt en een land waar mensen len wil j Wi n. en werk geeft. Wij willen ale bet kunnen en voor een prijs die ze sioen voor iedereen.” wonen waar ze willen, en een fatsoenlijk pen gen zor che dis me te land met de bes de oplossingen.” blemen. Wij zien vooral pro de een all n zie n “Sommige eaus, niet tegen elkaar r ons land. Op alle niv voo bij t jec pro uw nie een rker Vlaanderen. uwe tijd. En daar hoort beter België en een ste een r voo ct pa n “Het is tijd voor een nie Ee el. op taf ren, wat we willen j leggen zo een project . Wat we willen realise an sta len wil – maar mét elkaar. Wi en sam 2020 mogelijk te maken.” preken waar we tegen België en Vlaanderen e uw nie t he Een pact, waarin we afs om n ere nnen besparen en invest veranderen, waar we ku nleven.” d van lef is leven. Same er lef. Wel het meervou me r voo n ite ple ren “U hebt mij daarnet ho hebben wij onze gen. De afgelopen dagen dra te uit t jec pro t da om e hebt om te kiezen als je de mensen hebt ent hebben! Als je de lux tal l vee el “Je bent pas echt sterk he l, vee we t n da dat partijen die minder . En hebben wij beweze dan is het geen wonder , wij als bt . lijsttrekkers aangeduid he t en tal litiek ijst dat we gelijk hebben didaten, als je zoveel po ideeën overnemen, bew ze on ze t tussen steengoede kan Da die . … en en pp n sho allerbest ze, al eens bij ons kome hun probleem, want de bedeeld zijn dan de on wel, ook dat is eigenlijk , gen wa der an een op hun kans f!” En dat er ook mensen houden we gewoon zel , maar een partij is lied partijhoofdkwartier geo een n, ate did kan sterke boegbeelden hebben, nten, zonder jullie.” “Een partij mag sterke niets zonder onze milita

4

LOKALE BURGERKRANT


ONZE LIJSTTREKKERS VOOR 25 MEI “Ik heb echt zin om samen met Gwendolyn en ons Open Vld-team naar de verkiezingen te trekken. We moeten vooruitgang maken zodat we, in deze vergrijzende maatschappij, sociale zorgen kunnen verstrekken aan jong en oud.”

“Voor Open Vld staat de economie centraal, ook in Vlaams-Brabant. Maggie en ik kiezen voor samenwerking in de plaats van blokkering. We zijn een sterke tandem met een sterke ploeg, die problemen oplost en niemand achterlaat.”

MAGGIE DE BLOCK (1962) FEDERAAL LIJSTTREKKER

GWENDOLYN RUTTEN (1975) VLAAMS LIJSTTREKKER

Sinds december 2011 staatssecretaris voor Asiel en Migratie, voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

Sinds december 2012 nationaal partijvoorzitter van Open Vld

GUY VERHOFSTADT: “Om Europa nog een rol van betekenis te laten spelen in de wereld, is hechtere samenwerking absoluut noodzakelijk; onze toekomst ligt in een sterker Europa.” GUY VERHOFSTADT (1953) Europees lijsttrekker - is fractieleider in het Europees Parlement van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

LOKALE BURGERKRANT

5


Woordje van de voorzitter De wereld waarin we leven is niet perfect en zal dat ook nooit zijn. Maar moeten we daarom het hoofd laten hangen? Ik denk het niet. Als voorzitter van dit geweldig team van Open Vld Tremelo-Baal, ben ik dan ook bijzonder fier dat de begroting en meerjarenplanning zonder belastingverhoging op de gemeenteraad van december werd goedgekeurd. De oppositie schreeuwde moord en brand omdat we enkele subsidies hebben afgeschaft. Wat ze wel vergeten te vermelden is dat onze gemeente maar een doorgeefluik was voor deze Vlaamse subsidies. Deze Vlaamse overheid - waar Open Vld geen deel van uitmaakt - heeft echter beslist deze subsidies af te schaffen. Tijd voor verandering... Als dit betekent dat steeds meer kosten worden afgeschoven op de gemeentes dan bedank ik voor deze verandering en denk met weemoed

Klachten? Doe er iets mee!

terug aan de tijd dat Open Vld’er Dirk Van Mechelen nog Vlaams minister van Financiën was. Een opmerkelijke vaststelling tijdens de laatste gemeenteraadszittingen. N-VA slaagt er in de gemeenteraad blijkbaar niet meer in om

Om de dienstverlening aan onze burgers te verbeteren, keurde de gemeenteraad een gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling goed. Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid van een inwoner, bezoeker, vereniging of bedrijf die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening. De klacht wordt ingediend bij het gemeentebestuur en houdt verband met een handeling of prestatie die het bestuur al dan niet heeft verricht. Ook gemeentepersoneelsleden kunnen een klacht indienen.

De klacht kan betrekking hebben op het handelen van zowel personeelsleden als van gemeentelijkepolitieke mandatarissen. We denken hierbij aan het foutief, onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling of prestatie, het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie. Voor meer info kan u terecht op www. openvldtremelobaal.be.

als één fractie te stemmen. Leest u er de notulen van de laatste gemeenteraden (http://www.tremelo.be//notulen_gemeenteraad.html) maar op na. Vaak stemmen er drie N-VA’s mee met de meerderheid waar de andere twee tegen stemmen. Gelukkig stellen wij daar een doortastende meerderheidscoalitie tegenover.

6

lokale Burgerkrant

Bibliotheek aan huis Veel ouderen, zieken of andersvaliden kunnen hun woning nauwelijks meer verlaten en missen zo de wekelijkse bezoeken aan de supermarkt, kapper of bibliotheek. Vele instanties bieden ook hun diensten aan huis aan. Onze bibliotheek kon dan ook niet achterblijven. Op woensdag 27 november overhandigden we het eerste boek-aan-huis. De reacties waren overal zeer positief en ondertussen staat de teller op een tiental gebruikers. Meer info? Contacteer dan gerust de bibliotheek of schepen van Cultuur Elynn Van Uffel (0476/858004).

Open Vld schepen voor Cultuur Elynn Van Uffel.


Renovatie turnzaal Baal in 2016 Het autonoom gemeentebedrijf Tremelo (AGBT) werd in december terug opgericht. Voor Open Vld zitten Diane Van Brussel en Marc Ronse in de raad van bestuur met als voorzitter burgemeester Paul Dams. In het directiecomité zetelen voor ons schepen Marie-Louise Maes en fractieleider Chris Lievens als directievoorzitter.

Marleen Willems, Leo Van Win en Guiliaume Claes.

Budget OCMW duidelijk ! Open Vld OCMW-raadsleden Marleen Willems, Leo Van Win en Guiliaume Claes zijn tevreden over de evolutie van het OCMW-budget 2014. Door foutieve boekingen in het verleden, het uitblijven van de subsidies voor het woonproject in de Van Regenmortelstraat en de instap in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), dreigde er immers een groot financieel te kort. Het afgelopen jaar zijn er enorme inspanningen geleverd om de financiële achterstand weg te werken, dit uiteraard zonder de dienstverlening te verminderen. Het tekort ingevolge de verkeerde boekingen is intussen teruggelopen van 434.154 euro tot minder dan 150.000 euro, de subsidies

zijn intussen toegekend. De bouw van het woonproject verloopt ondertussen zeer vlot. Wegens de beperkingen opgelegd door het BBC werd veiligheidshalve de mogelijkheid voorzien een lening van 400.000 euro aan te gaan. In de praktijk zal dit niet nodig zijn. Intussen is er ook interesse voor de gronden van het OCMW gelegen in Heist-Goor. Deze middelen kunnen dan gebruikt worden voor nieuwe huisvestingsprojecten. Nieuwe projecten zoals de opvangnood van zieke kinderen en het “Huis van het kind” als preventieve gezinsondersteuning zullen opgestart worden.

Het AGBT heeft het nieuw administratief centrum gebouwd en verhuurt dit aan de gemeente. Door een beheersovereenkomst met de gemeente is het AGBT tevens verantwoordelijk voor de uitbating van alle sportinfrastructuur. Dit behelst vooral het zwembad, cafetaria en de turnzalen in Baal en Tremelo. In de meerjarenplanning zijn een aantal grote investeringen voorzien. Zo wil men in 2016 de turnzaal in Baal renoveren. Voor de turnzaal in Tremelo wordt nog uitgekeken naar de plannen van de scholen. In de vorige legislatuur werd reeds een haalbaarheidsstudie uitgevoerd maar tot op vandaag is er geen concreet plan. Open Vld Tremelo-Baal wil de turnzaal van Baal renoveren en de mogelijkheden voorzien om ze te gebruiken voor culturele en feestelijke aangelegenheden. Er werd voor de beide zalen een budget voorzien voor 2016 van +/- 1.186.000 euro. Tot zolang zal het nog wat behelpen zijn. Het AGBT maakte alvast wel budgetten vrij om de tot op de draad versleten matten te vervangen.

Open Vld Ledenfeest 2014 Op 2 februari organiseerde Open Vld Tremelo-Baal naar jaarlijkse gewoonte haar algemene ledenvergadering gevolgd door een ledenfeest. Op deze vergadering leggen de uitvoerende mandatarissen verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het voorbije jaar. Ook dit jaar speechen Open Vld-schepenen Marie-Louise Maes, Elynn Van Uffel, burgemeester Paul Dams en voor het OCMW Guilliaume Claes zich in de gunst van de vele aanwezige leden. Daarnaast doet penningmeester Luc Eeckhoudt ook uitvoerig verslag over de financiële toestand van de partij. Wil u daar eens bij zijn ? Makkelijk. Word vandaag nog lid!

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten CONTACT: Tel. 02 549 00 20 - REDACTIE: Joris Claes (coördinatie) joris.claes@openvld.be, Alexander Vandersmissen (eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, ilona.berghmans@ openvld.be, liesbeth.meurs@openvld.be SECRETARIAAT: Carine Meyers carine.meyers@ openvld.be, Peter Verhofstadt peter.verhofstadt@ openvld.be - FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be en © Shutterstock.com V.U. LOKAAL : Chris Lievens, Beulkensstraat 14, 3128 Baal

lokale Burgerkrant

7


GAS geven... of toch niet? Uit een recente enquête bleek dat heel wat burgers niet op de hoogte zijn van de Gas-boetes die van toepassing zijn in onze gemeente. In 2005 werden door de gemeenteraad een aantal overtredingen vastgelegd die kunnen vervolgd worden met een maximale boete van 250 euro. Twee provinciale ambtenaren kunnen deze boetes opleggen. Maar indien de gesanctioneerde een minderjarige is die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, moet er verplicht een bemiddelingsprocedure opgestart worden. Over wat gaan die sancties nu? De meeste handelen over evidente zaken als sluikstorten, beschadigen van eigendommen, dierenverwaarlozing en aanzetten van dieren tot agressief gedrag, nachtlawaai, graffiti of wildplakken. Maar er staan toch ook enkele eigenaardigheden in zoals bvb “Zij die zonder daartoe gerechtigd zijn op andermans grond komen, of erover gaan of hun honden erover doen lopen, indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid, of ten tijde dat die grond bezet is met graan op de halm, met druiven of andere voortbrengsels, die rijp of bijna rijp zijn”. Of “Zij die een beroep maken van waarzeggen of van voorspellen of van uitleggen van dromen. De werktuigen, gereedschappen en kledij die dienen of bestemd zijn tot het uitoefenen van

BIB mee met tijd

Verboden in Tremelo!

het beroep van waarzegger, voorspeller of droomuitlegger worden in beslag genomen en verbeurd verklaard.” We moeten dus dringend die reglementen aanpassen aan de realiteit van vandaag. Open Vld rekent daarbij op het gezonde verstand van alle betrokken diensten. De volledige lijst vindt u op de www.tremelo.be.

DAMIAANPLEIN

Burgemeester P. Dams met de nieuwe klinkers voor het Damiaanplein.

LID WORDEN

We hebben goed nieuws voor de oppositie. Ze kunnen vanaf nu terug op beide oren slapen. De heisa die ze rond de (menselijke) fouten van een aannemer en een studiebureau in het dossier van het Damiaanplein maakten, was echt beschamend en ongezien. Gelukkig behield burgemeester Paul Dams (Open Vld) wel zijn koelbloedigheid en bedong van beide partijen een dading tot herstel. Zo werd een langdurige gerechtelijke procedure vermeden. Mocht de oppositie hierover onderhandeld hebben, zaten we pas echt met de gebakken peren. Het Damiaanplein zal zo spoedig mogelijk en zonder kosten voor de gemeente hersteld worden met andere procedures en materialen.

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving? Denk je toekomstgericht en houd je niet vast aan oude starre structuren uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid? Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen. Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen. Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen. Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij. Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw. Je kan met ons contact opnemen via Marc Verlinden marc.verlinden@openvldtremelobaal.be – 0475/28.40.46 Informatie vind je op www.openvldtremelobaal.be

De gemeentelijke bibliotheek is een uniek gebouw in het centrum van Tremelo. Zowel de ligging als historische waarde van het gebouw zijn voor Open Vld van onschatbare waarde. Het oude pand is dringend aan vernieuwing toe. Het gemeentebestuur besliste daarom om in 2014 meer dan 400.000 euro te investeren in de herinrichting van de bibliotheek. In de toekomst zullen lezers zich er kunnen onthaasten, de krant lezen, surfen op het internet, … en dat allemaal in een familiale sfeer. Bovendien werd er budget vrijgemaakt om het poortgebouw te schilderen. We zetten niet enkel in op de herinrichting, maar ook op digitalisering. We stappen met onze bib immers in het project rond e-books. Dit zijn boeken die je digitaal kan lezen op een tablet. Bibliotheekgebruikers zullen deze boeken drie weken digitaal kunnen ontlenen. Ook de jeugdafdeling springt op de digitale trein door “de Fundels”, digitale voorleesboeken aan te bieden. Open Vld Tremelo-Baal wil onder andere op deze manier de vooropgestelde beleidsdoelstelling in verband met de Bib realiseren. Concreet willen we een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoefte van de gebruikers. Het totale uitgavenbudget tot en met 2019 voor exploitatie en de broodnodige investeringen bedraagt dan ook +/- 2.000.000 euro. Daartegenover staan 725.000 euro aan voorziene ontvangsten.

Burgerkrant 1 2014  

Eerste burgerkrant van 2014

Advertisement