Page 1

PRIVAT Navn: Jon  Frederik  Capoul  Høyrup T:  28578548 E:  jonhoyrup@gmail.com Post:  Holsteinsgade  20,  1.th,  2100  Kbh  Ø Født:  3.  februar  1976 Civilstand:  GiR,  barn  på  vej.

ERFARING I 2008  etablerede  jeg  virksomheden  Livingplusfood.  I  dag  er  vi  to  ansaVe,  som   arbejder  med  innovaWon  af  offentlige  mad-­‐  og  målWdsservices,  laver   undersøgelser  og  analyser  omkring  mad,  målWder,  målWdsoplevelser  og  forbrug.   KulturteoreWsk  viden  kombineres  med  etnologisk,  kvalitaWv  metodisk  forståelse,   analyse  og  erfaring.  Primære  arbejdsområder  er  offentlige  insWtuWoner:   Plejehjem/ældre,  skoler,  hospitaler  og  daginsWtuWoner.

UDVALGTE PROJEKTER  OG  ARBEJDE  I  LIVINGPLUSFOOD  2008-­‐2012 2012.  Evaluering  af  hjemkundskabsprojekt:  Vidensindsamling  og  evaluering  af   naWonal  hjemkundskabskonkurrence  med  henblik  på  at  give  anbefalinger  Wl  at   øge  status  for  hjemkundskabsfagets  faglighed  i  folkeskolen.  Kortlægning  og   analyse  af  læreres  undervisning  samt  elevers  modtagelse  af  læring  samt   udpegning  af  forbedringspotenWaler.  Kompetencer:  Projektstyring,  planlægning,   kvalitaWvt  feltarbejde,  analyse  og  formidling.  Kunde:  Madkulturen. 2012.  Undervisning  i  kvalitaWv  metode:  Udvikling  af  oplæg  og  undervisning  af   internaWonale  studerende  omkring  kvalitaWv  metode  og  analyse  af  indsigter.   Kompetencer:  Analyse  og  undervisning.  Kunde:  Aalborg  Universitet. 2012.  Udvikling  af  målWdspoliWk:  Sparring,  rådgivning  og  oplægsaaoldelse  i   forbindelse  med  udvikling  af  ny  målWdspoliWk  for  ældre  hjemmeboende  borgere.   Kompetencer:  Analyse  og  formidling.  Kunde:  Sundhed  og  Omsorg  -­‐  Strategiske   Ledere,  Viborg  Kommune. 2011.  Undervisning  i  brugerdreven  innovaWon:  Udvikling  og  aaoldelse  af   undervisningsforløb  for  kommunale  forvaltningsmedarbejdere  omkring   brugerdreven  innovaWon,  kvalitaWv  metode  og  analyse  af  indsigter.  Kompetencer:   Analyse  og  undervisning.  Kunde:  Vescorbrændingen. 2011.  Forbedring  af  målWdsoplevelsen  i  spændingsfeltet  mellem  brugere  og   medarbejdere:  OpWmering  af  samarbejdsrelaWoner  mellem  plejecentre  og   centralkøkken  med  henblik  på  at  forbedre  plejehjemsbeboeres  og  medarbejderes   oplevelse  af  målWdet  i  Hillerød.  Kompetencer:  KvalitaWvt  feltarbejde,  analyse,  


workshop-­‐facilitering og  formidling.  Kunde:  Plejecenter  Bauneparken,  Plejecenter   Sophienborg  og  Køkkenet  Mad  Wl  Hver  Dag. 2011.  Udvikling  af  metodeværktøj:  Udvikling  og  afprøvning  af  kvalitaWvt  metode-­‐/ dialogværktøj  Wl  plejemedarbejderes  arbejde  med  forbedring  af  livskvalitet  hos   beboere  på  plejehjem  i  Randers  Kommune.  Kompetencer:  Projektstyring,   planlægning,  kvalitaWvt  feltarbejde,  analyse,  workshop-­‐facilitering,  design  og   formidling.  Kunde:  Plejecenter  Vorup  og  Plejecenter  Rosenvænget. 2010.  Forbedring  af  målWdsoplevelser  på  hospitalsafsnit:  Kortlægning  og  analyse   af  målWder  på  hospitalsafdeling  set  fra  brugere  og  medarbejderes  vinkel  med   henblik  på  forbedring  af  målWdsoplevelsen  blandt  ældre  medicinske  paWenter.   Kompetencer:  Projektstyring,  planlægning,  kvalitaWvt  feltarbejde,  analyse  og   formidling.  Kunde:  Glostrup  Hospital. 2010.  Metodeudvikling  og  -­‐afprøvning:  KvalitaWv  undersøgelse  af   målWdsoplevelser  blandt  brugere  på  plejehjem  i  København  samt  udvikling  af   metodeværktøj  Wl  brug  for  kommunens  plejemedarbejdere  i  egen  måling  af   brugerWlfredshed.  Kompetencer:  Projektstyring,  planlægning,  kvalitaWvt   feltarbejde,  analyse,  design  og  formidling.  Kunde:  Sundheds-­‐  og   Omsorgsforvaltningen,  Københavns  Kommune. 2010.  Præ-­‐pilot  test  af  skolemadsprojekt:  KvalitaWvt  studie  og  erfaringsopsamling   af  tescorløb  under  projekt  ‘Opus’  (OpWmal  trivsel,  udvikling  og  sundhed).  Analyse   af  målWdsoplevelser  blandt  skoleelever  samt  udpegning  af   forbedringspotenWaler.  Kompetencer:  KvalitaWvt  feltarbejde,  analyse  og   formidling.  Kunde:  Det  Biovidenskabelige  Fakultet,  Københavns  Universitet. 2009.  Evaluering  i  forbindelse  med  udvikling  af  skolemad:  Udvikling  og   gennemførsel  af  kvanWtaWvt  web-­‐baseret  kvanWtaWv  undersøgelse  Wl   perspekWvering  af  kvalitaWve  analyser.  Udvikling  af  kvanWtaWvt  spørgeskema  samt   analyse  af  resultater.  Kunde:  Københavns  Madhus. 2009.  Forbedring  af  oplevet  kvalitet  på  plejehjem:  Undersøgelse  og  udpegning  af   beboeres  oplevede  plejekvalitet  på  plejecentre  i  Randers  Kommune.   Kompetencer:  Projektstyring,  planlægning,  kvalitaWvt  feltarbejde,  analyse  og   formidling.  Kunde:  Ældreområdet,  Randers  Kommune. 2008.  Evaluering  i  forbindelse  med  udvikling  af  skolemad:  KvalitaWvt   evalueringsprojekt  for  Københavns  Kommune  i  overgangsfase  Wl  nyt  kommunalt   skolemadskoncept.  Undersøgelse  af  mad-­‐  og  målWdsvaner  blandt  skoleelever   samt  udpegning  af  forbedringspotenWaler.  Kompetencer:  KvalitaWvt  feltarbejde,   analyse  og  formidling.  Kunde:  Københavns  Madhus. 2008.  FremWdens  herregård:  ProjekmlreVelæggelse  og  fondsansøgning  i   samarbejde  med  Gram  Slot  omkring  konceptudvikling.  Kompetencer:  KvalitaWvt   feltarbejde,  analyse  og  formidling.  Kunde:  Gram  Slot. 2008.  Forbedring  af  forbrugeres  oplevelser  med  vin:  Kortlægning  af  potenWaler   og  udfordringer  i  forbindelse  med  vinforbrug  og  -­‐produkWon.  Kompetencer:   KvalitaWvt  feltarbejde  i  Danmark  og  Frankrig  samt  analyse  og  formidling.  Kunde:   Pro  bono  og  Château  Le  Raït.


UDVALGTE PROJEKTER  OG  ARBEJDE  I  ANSÆTTELSER  2004-­‐2008 2007.  Projektansat  etnolog  hos  Red  Associates.  Projekt  for  chokoladeproducent.   Ekstensiv  brug  af  videooptagelser  i  feltarbejde.  Feltarbejde  i  Frankrig.   Kompetencer:  KvalitaWvt  feltarbejde  og  analyse. 2006.  Etnolog  hos  Copenhagen  Living  Lab.  Feltarbejde,  projektstyring  og   formidling  i  en  række  projekter  især  inden  for  evaluering  af  offentlig  service  -­‐   herunder  bl.a.  projektet  Byrdejægerne  i  samarbejde  med  MindLab.  Kompetencer:   KvalitaWvt  feltarbejde  og  analyse. 2006.  Projektansat  etnolog  på  Museet  Falsters  Minder.  Netværksstudie  af   lokalområdes  udvikling.  Kompetencer:  KvalitaWvt  feltarbejde  og  analyse. 2005.  Projektansat  på  Danmarks  Pædagogiske  Universitet.  Projekt  om  folkeskole   og  idenWtet.  Kompetencer:  KvalitaWvt  feltarbejde  og  analyse. 2005.  BA-­‐vejleder  på  Københavns  Universitet.  Kompetencer:  Vejledning  og   undervisning.   2005.  Projektansat  etnolog  på  Arbejdermuseet.  Opbyggelse  af  en  ny  udsWlling.   Kompetencer:  Arkivresearch,  kvalitaWvt  feltarbejde,  genstandsindsamling  og   tekstprodukWon. 2004.  PrakWkant  på  InsWtuVet  for  FremWdsforskning.  ArWkelskrivning  og  løbende   projektarbejde.  Kompetencer:  Analyse  og  arWkelskrivning.

U D D A N N E L S E 2006.  Cand.mag.  europæisk  etnologi,  Københavns  Universitet.  Speciale  med   netværksstudier  vinbranchen.  Feltarbejde  i  Frankrig.  Specialet  vurderet  Wl   karakteren  13. 2003.  BA  i  europæisk  etnologi.  AfsluVende  projekt  om  EU-­‐integraWons  kulturelle   implikaWoner.   2002.  Tilvalg  i  kulturformidling  og  -­‐journalisWk  på  InsWtut  for  Nordiske  Studier  og   Sprogvidenskab,  Københavns  Universitet.

PUBLIKATIONER 2012. Høyrup,  Jon  Frederik  &  Morten  Kromann  Nielsen:  ”Mad  og  målWder  i   skolen”,  i  Holm,  LoVe  &  Søren  Kristensen  (red.):  Mad,  mennesker  og  målWder  -­‐   samfundsvidenskabelige  perspekWver  (Munksgaard  2012)   2010.  Høyrup,  Jon  Frederik  &  Morten  Kromann  Nielsen:  ”På  vej  mod  ny  skolemad   –  en  antropologisk  undersøgelse  af  muligheder  og  udfordringer  for  EAT-­‐skoler  og   Madskoler  i  København”  (Københavns  Madhus  2010) 2009.  Høyrup,  Jon  Frederik  &  Anders  KrisWan  Munk:  ”Vinens  geografi.  Flydende   genstande  med  faste  oprindelser  på  et  marked  i  bevægelse”  i  Damsholt,  Tine  et  al   (red.):  Materialiseringer  –  Nye  perspekWver  på  materialitet  og  kulturanalyse   (Aarhus  Universitetsforlag  2009)


2007. Høyrup,  Jon  Frederik  &  Anders  KrisWan  Munk:  ”Hvor  kommer  vinen  fra?”  i:   Folk  og  Kultur  –  Årbog  for  dansk  Etnologi  og  folkemindevidenskab  (Foreningen   Danske  Folkeminder  2007) 2007.  Høyrup,  Jon  Frederik  &  Anders  KrisWan  Munk:  ”TranslaWng  Terroir:   Sociomaterial  PotenWals  in  Ethnography  and  Winegrowing”  i:  Ethnologia   Scandinavica  –  A  Journal  for  Nordic  Ethnology  (Ethnologia  Scandinavica  2007)

I N T E R N A T I O N A L E R F A R I N G 2012.  Medejer  af  vingård  Château  Le  Raït  i  Bordeaux,  Frankrig. 2008.  KvalitaWvt  feltarbejde  i  Frankrig  i  to  måneder  ifm  projekt  Chateau  Le  Raït. 2007.  KvalitaWvt  feltarbejde  i  Frankrig  i  forbindelse  med  projekt  for   chokoladeproducent. 2005.  KvalitaWvt  feltarbejde  i  Frankrig  i  tre  måneder  i  forbindelse  med  speciale.     1997.  Bosat  i  Aix-­‐en-­‐Provence.  Universitetsstudier.  

SPROG Dansk. Flydende Fransk.  Flydende   Engelsk.  Flydende Tysk.  Læser  og  forstår

curriculum vitae  

CV for Jon Frederik Capoul Høyrup

curriculum vitae  

CV for Jon Frederik Capoul Høyrup

Advertisement