Page 1

Burgerkrant Nr 1 - 2013 - Uitgave van Open Vld Hoeilaart

Hoeilaart

Onze overwinningsploeg.

Besturen met visie Beste dorpsgenoten, Ik wil u nogmaals bedanken voor het vertrouwen en de steun die u ons gaf nu 6 maanden geleden bij de verkiezingen. Uw boodschap was duidelijk: laat Hoeilaart verder evolueren maar hou het groen en leefbaar! De goede coalitie met Pro Hoeilaart wordt verder gezet: dit was een zeer logische beslissing. Momenteel wordt het beleid uitgeschreven, dat vervolgens in een meerjarenplan van zes jaar zal gegoten worden. Dit is een verplichting van de Vlaamse Overheid en zal ons toelaten om op termijn nog transparanter en duidelijker te besturen.

Bij het opmaken van het beleid voor de volgende zes jaar zullen we keuzes moeten maken. Dit doen we in het kerntakendebat: wat willen we als gemeente doen voor onze burgers? Wat kunnen we beter onderbrengen in professionele organisaties of gewoon afschaffen? De eventuele verkoop van de waterdienst past hierin, ook andere domeinen

Extra zuurstof voor EconomiE De federale begrotingscontrole werd aan het begin van het paasweekend afgerond. Open Vld stuurde vanaf het begin aan op een ernstige en structurele oefening. “Het tekort wordt dit jaar afgebouwd met 1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Ook komt er extra zuurstof voor de financiering van KMO’s, de ruggengraat van onze economie,” stelt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten (foto)

zullen onderzocht worden. Feit is dat de gemeente de laatste 30 jaar allerlei nieuwe initiatieven nam zonder oude zaken af te schaffen. Hierdoor is een ‘aanwaspolitiek’ ontstaan die jaar op jaar meer geld vraagt van de burgers. Dit kan niet blijven duren, een mentaliteitswijziging is nodig op dit vlak. We moeten ons aanpassen aan de veranderende en economisch moeilijke tijden. Wij hebben slechts één doel voor ogen: onze gemeente laten evolueren, zodat onze kinderen en kleinkinderen het even goed zullen hebben als wij. Tim Vandenput, uw burgemeester

INHOUD Waterbedrijf te koop / 3 Nieuw in de gemeenteraad / 6 Vanuit de provincie bekeken / 7 >>> Lees verder p.4


Een geluidsmeter.

Op naar 2018! De gemeenteraadsverkiezingen liggen amper enkele maanden achter ons en de politieke molen draait al opnieuw op volle toeren. Nieuwe uitdagingen komen op ons af en meer dan ooit hebben we een beleid nodig dat gebaseerd is op een gezonde toekomstvisie. Daarom heeft Open Vld voor de komende 6 jaar een ploeg in stelling gebracht die is samengesteld uit politici die progressief denken en die niet bang zijn om te hervormen daar waar nodig, maar altijd in het algemeen belang van onze gemeente. Uit een conservatieve reflex proberen, om via kranten en blogartikels, alle invloeden van buiten Hoeilaart af te weren is onmogelijk. Vanaf een zekere leeftijd gaan onze jonge mensen buiten Hoeilaart studeren. De werkvloeren van onze inwoners bevinden zich al lang niet meer àlleen in Hoeilaart. Ook de samenstelling van onze bevolking is de laatste decennia grondig gewijzigd. Het begrip “Hoeilander” is veel ruimer geworden. Voor lokale politici is het een boeiende opdracht om deze nieuwe

door John Kumps, invloeden tot een voorzitter Open Vld goed samenwerHoeilaart kend geheel te boetseren, waarin

Nieuwe geluidsnormen De gemeente Hoeilaart koos om 3 geluidsmeters aan te kopen. Open Vld Hoeilaart is van mening dat zo’n investering te zwaar is voor organisatoren. Daarom dat we als gemeente investeerden in een geluidsmeter voor Jeugdhuis Phobos, GC Felix Sohie en de gemeentelijke uitleendienst. Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe geluidsnormen voor alle openbare activiteiten met muziek. Er zal gemiddeld genomen, maximum 100dBA uit de geluidsinstallatie van grote activiteiten en live optredens mogen komen. Deze wetgeving werd vorig jaar door de Vlaamse Regering aangekondigd, zodat organisatoren zich tijdig in

orde konden brengen. Er heerste nog onduidelijkheid en dit deed heel wat stof opwaaien in de socio-culturele sector. Fuiven en concerten in kleine zalen zullen ook in de toekomst mogelijk blijven. Uiteraard vraagt de nieuwe norm een inspanning van de grote en kleine organisatoren. In de toekomst behoort de geluidsmeter dus tot het standaardmaterieel van de organisatoren dankzij onze gemeente.

Joris Pijpen Schepen van Jeugd

respect is voor elk individu. Volgens taalgrenskenner Guido Fonteyn zitten we in de hele Vlaamse rand rond Brussel op de goede weg. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben veel meer Franstaligen op Nederlandstalige lijsten gestemd dan 6 jaar geleden. In Hoeilaart stemden in plaats van 16% nog maar 9% voor de Franstalige lijst. Open Vld staat voor een open en verdraagzame samenleving.

Werken aan GEN Als alles een beetje meezit zal een groot deel van de werken voor het Gewestelijk Expressnet (GEN) afgerond zijn tegen eind 2013, ook de parking die voorzien wordt bovenaan de Vlaanderveldlaan. Voor het station van Hoeilaart wordt deze einddatum voorlopig vastgesteld op half 2014. Na het afronden kan gestart worden met het herstel van de omliggende straten. De onderhandelingen over het plan van aanpak zijn momenteel aan de gang. In tussentijd dient de aannemer erop toe te zien dat de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk beperkt wordt. Annelies Vanderlinden, gemeenteraadslid

2

Burgerkrant hoeilaart

Werken tussen de Nilleveldbrug en de Terdellebrug.


De voorbije maand bracht Hoeilaart een lastenboek op de markt om eventueel over te gaan tot de verkoop van zijn waterbedrijf. Wij geven hier een aantal redenen waarom het Hoeilaartse bestuur voor deze optie koos om dit kostbare stukje patrimonium van de hand te doen.

Waterbedrijf te koop Binnen onze langetermijnvisie willen wij dat het Hoeilaartse water in kwaliteit, kwantiteit en prijs kan gegarandeerd worden voor de Hoeilaartse bevolking. Ook willen we inspelen op de huidige tendensen binnen de Vlaamse drinkwatermarkt en op het uitdovende verhaal van ons huidige samenwerkingsverband. De Europese normen voor drinkwater worden alsmaar strenger. Vandaag slagen we erin om hieraan te voldoen door de simpele menging van de opgepompte waters uit de verschillende waterlagen. Een garantie voor de toekomst hebben we hier zeker niet. Het Hoeilaartse waterproductiecentrum aan de Overijsesteenweg is vrij uniek te noemen. Vanuit acht putten, op geringe diepte rondom het centrum, produceren wij de totaliteit van ons drinkwater. Dagelijks stroomt er meer dan 1 miljoen liter water doorheen ons distributienet. Deze unieke situatie maakt ons ook kwetsbaar. We kunnen niet terugvallen op een ander productiecentrum of een voldoende grote externe aanvoer. Er werd de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in het drinkwaterbedrijf. De installaties werden uitgebreid, het distributienetwerk werd systematisch vernieuwd en de loden huisaansluiting aangepakt. Dit maakt dat ons waterbedrijf de voorbije jaren met negatieve cijfers in de rekeningen stond. Om aan alle regelgeving te blijven voldoen zal men ook in de toekomst stevig moeten blijven investeren. Om de rode cijfers te vermijden zou deze investeringskost moeten doorgerekend worden aan onze abonnees. Hoeilaart is momenteel aangesloten bij ISWa,

De watertoren.

De huidige waterwinning aan de Overijsesteenweg.

“Gezond verstand voor blijvend gezond water aan betaalbare prijs” waarin een aantal gemeenten en steden waren samengebracht die individueel nog instonden voor hun waterwinning en waterproductie. De voorbije jaren verkochten heel wat vennoten

hun waterdienst, zodat er vandaag nog slechts 2 zuivere gemeentelijke waterdiensten bestaan, in Knokke-Heist en in Hoeilaart. Tevens voert de Vlaamse regering sinds jaren druk uit “op de kleintjes”, om in te stappen in een groter samenwerkingsverband te stappen. Marc Vanderlinden, Schepen van Waterbedrijven

Economie en sentiment Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond de intentie van de gemeente om de Waterdienst van de hand te doen. Begrijpelijk dat hier ook veel subjectieve en louter sentimentele invloeden spelen. En toch is het behouden van de waterdienst uit economisch oogpunt niet langer verantwoord. De productie en de dienst die de gemeente aanbieden zijn de laatste decennia zo ingewikkeld en kostelijk geworden, dat dit voor Hoeilaart niet langer verantwoord is. En hier komt het economisch aspect. Of je nu water produceert en levert aan 10.000 inwoners dan wel aan 100.000, een aantal vaste kosten blijven relatief dezelfde. Een watertoren

bouwen en onderhouden voor 100.000 gebruikers kost niet veel meer dan één voor 10.000 gebruikers. Voordelen van “schaalvergroting” heet dat. Hoeilaart is op een punt gekomen dat zoeken naar schaalvergroting een absolute vereiste is. Wellicht heeft dit nog te lang geduurd. Dat daar wat sentiment komt bij kijken is normaal. Maar het gemeentebestuur heeft uiteindelijk de enige correcte beleidsbeslissing genomen. En dat in het voordeel van de Hoeilanders. Marcel Baeten, gemeenteraadslid Burgerkrant hoeilaart

3


Begrotingscontrole: extra zuurstof voor onze economie >>> vervolg van pagina 1

De begrotingsinspanning die geleverd wordt is de grootste structurele inspanning sinds ons land lid werd van de Europese monetaire unie. De regering bouwt dit jaar het tekort structureel af met 1% BBP. De regering volgt hiermee de aanbevelingen op van o.m. het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Hoge Raad voor Financiën. Open Vld heeft er alles aan gedaan om van deze begrotingscontrole een zo ernstig mogelijke oefening te maken. De toets is nu aan Europa. niEuwE bELastingEn bEpErkt De inspanning die geleverd wordt is evenwichtig, zonder schade aan de economie te berokkenen of jobs te vernietigen. Tijdens de onderhandelingen heeft Open Vld er resoluut voor gekozen om op dit moment nieuwe belastingen zoveel mogelijk te beperken. Concreet betekende deze houding dat Open Vld– in een eenzame strijd – een hele reeks belastingverhogingen en nieuwe belastingen van tafel heeft geveegd: verhoging van taks op alle verzekeringsproducten, advocaten onderwerpen aan btw, invoering van nieuwe bedrijfsbelastingen, verruiming van het toepassingsgebied van de roerende voorheffing, extra lasten op spaardeposito’s, verder uithollen van aftrekbaarheid representatie- en restaurantkosten, meerwaarden op aandelen, belasting op intercommunales, etc.

staat vErdEr op diEEt Tegelijk bespaart de overheid verder door een hele reeks extra besparingen bij zichzelf en in de sociale zekerheid. In de sociale zekerheid wordt onder meer bespaard door het verder uitdiepen en op kruissnelheid brengen van hervormingen in de arbeidsmarkt en activering. Ondanks die besparingen worden er voor justitie en asiel/migratie/ armoedebestrijding extra middelen uitgetrokken, onder meer om de langere winteropvang te beta-

4

nationaal nieuws

De overheid bespaart verder bij zichzelf.

len die nodig was door het koude weer.

focus op kmo’s Een economisch klimaat waar investeringen en jobs mogelijk zijn, blijft voor Open Vld een topprioriteit. Daarom werd een belangrijke liberale vraag ingewilligd: de verlaging van de roerende voorheffing op dividenden voor wie in KMO’s investeert. Eveneens werd definitief vastgelegd dat de monsterboete van 309% niet meer van toepassing zal zijn op restaurantkosten, ook niet op hangende zaken. Tegenover de verhoging van de liquidatiebonus van 10% naar 25% heeft Open Vld de voorgenoemde vermindering van roerende voorheffing op dividenden van KMO’s geplaatst. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de financieringsbehoefte van KMO’s. KMO’s zijn de ruggengraat en de motor van onze economie, maar hebben het vandaag vaak moeilijk om investeringen en groei te financieren. De verlaagde roerende voorheffing geeft hen die nodige extra financiele zuurstof.

Gwendolyn Rutten: “Evenwichtige inspanning zonder jobs te vernietigen”


geen behoefte aan spelletjes Irina De Knop

Vlaams volksvertegenwoordiger Irina De Knop (Open Vld) ondervroeg minister-president Peeters over de door de N-VA aangekondigde oplossing voor het plaatstekort in Vlaamse scholen. “N-VA-voorzitter De Wever kondigde aan dat hij en minister Muyters een oplossing hebben bedacht voor het scholenprobleem. Men zou op een “pijnloze manier extra geld gevonden hebben”. Waar hij dat gratis geld zou gevonden hebben, wilde de N-VA-voorzitter aanvankelijk niet zeggen. “Al verschillende weken lezen we berichten van ouders die in deze koude dagen en nachten staan te kamperen voor de schoolpoort om hun kind te kunnen inschrijven. Zij hebben recht om te weten wat die oplossing betekent”, zegt Irina De Knop. Toch kwam er geen antwoord. “De minister-

Open Vld is verbaasd dat nu ineens een ‘oplossing’ voor het plaatsprobleem in de scholen opduikt. president kon geen informatie geven en minister Muyters wilde het niet. Dat getuigt van bijzonder weinig respect voor het Vlaams Parlement en nog meer voor de vele ouders. De N-VA speelt politieke spelletjes op de kap van die ouders.”

probLEmEn aL jarEn bEkEnd Open Vld is ook verbaasd dat men nu pas met zo een (vermeende) oplossing komt. De problemen zijn al jaren bekend. Onze partij heeft in het verleden verschillende suggesties gedaan en zelfs begrotingsamendementen ingediend. Deze werden

systematisch afgewezen en weggestemd. Nu kan het blijkbaar wel. De mensen hebben dus de afgelopen jaren onnodig gekampeerd aan de schoolpoorten. Voor Sas Van Rouveroij, fractieleider van Open Vld, bewijst deze heel zaak opnieuw dat de N-VA geen enkele regeringsloyauteit meer toont en dat de Vlaamse Regering geen enkele samenhang meer heeft. “De minister-president is niet op de hoogte van de N-VA-plannen. Hij staat er bij en kijkt ernaar, net zoals de coalitiepartners CD&V en SP.a. De regering Peeters II sleept zich voort richting verkiezingen van 2014.”

Naar vakbond van 21e eeuw? Open Vld-senator Nele Lijnen roept op om de Belgische vakbonden te moderniseren en af te stemmen op de 21e eeuw. Hiertoe doet ze enkele concrete voorstellen. Nele Lijnen Ten eerste moet de overheid zelf verantwoordelijk worden voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. Vandaag kunnen werklozen zich aanmelden bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), ofwel stappen ze naar een vakbond, maar die vraagt als tegenprestatie dat men zich syndiceert. De bonden krijgen naast de nodige informatie van de RVA ook premies van de overheid om deze dienst aan te bieden. “Ik zie alvast geen enkele reden waarom de overheid pre-

mies geeft aan vakbonden terwijl ze zelf de stempelgelden zou kunnen uitkeren”, aldus Lijnen. Ten tweede zouden de bonden niet langer premies mogen krijgen om werklozen een uitkering te geven, maar wel om hun leden actief te begeleiden in de zoektocht naar een nieuwe baan. Ten derde moet er een ontslagfonds komen, waarin de werkgever vanaf de tweede tewerkstellingsmaand 1,53% van de brutoloonmassa van de werknemer stort. Ten vierde moeten de vakbonden werk ma-

ken van een transparantere boekhouding. “Deze maatregelen zullen de vakbonden een stuk transparanter maken en hen een grotere legitimiteit in het sociale overleg opleveren ten aanzien van de regering, werkgevers en de werknemers die zij vertegenwoordigen. De vakbond van morgen is transparanter en vertegenwoordigt de werknemers en werkzoekenden, niet de werklozen”, aldus Nele Lijnen.

nationaal nieuws

5


Mama & politica

Nieuw in de gemeenteraad

Ik zou een stukje schrijven over vrouwen in de politiek. Het was opmerkelijk dat iedereen, toen ik net schepen werd, me vroeg hoe ik dat in hemelsnaam zou combineren met mijn werk en gezin. Daarnaast is het toch wel schrijnend dat slechts 32% van de voorkeurstemmen in Hoeilaart naar vrouwen gingen! Ik ging schrijven dat ik me al lang politiek engageer, graag meedenk over het beleid, bewust kies om hieraan tijd te besteden en dat mits wat organisatie en hulp, de combinatie gezin-werk-politiek perfect haalbaar is. Bovendien ben ik er echt van overtuigd dat vrouwen bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid vaak specifieke accenten leggen die een meerwaarde voor onze samenleving zijn. Toen kwam ineens die gedachte bij me op: “Zouden mensen op mannen stem-

6 nieuwe Open Vld-gemeenteraadsleden versterken onze fractie.

men, omdat ze vrouwen ervoor willen

Na de vorige jaren enkel mee te draaien als gemeenteraadslid, heb ik sinds januari de fakkel overgenomen van Eva De Bleeker als fractieleider van onze partij. Zij werd ondertussen schepen. Ons uitmuntende resultaat heeft dan ook een ferme stoelendans teweeggebracht en ik had als fractieleider graag even de gelegenheid gegrepen om onze nieuwe gezichten in de gemeenteraad voor te stellen. Dit zijn er zo maar eventjes 6, van wie Joris Pijpen zich van de eerste keer wist te nestelen in het schepencollege! Voorts is onze jongste nieuwkomer in de gemeenteraad, Roby Guns, net afgestudeerd als

behoeden dat ze hun tijd niet meer enkel aan hun werk, gezin en huishouden kunnen besteden?” Wel, ik kan u zeggen dat ik veel mannen van mijn

door leeftijd ken die net Eva De Bleeker, als ik een drukke schepen

baan hebben, eten

politicoloog en het ideologische geweten binnen onze fractie. Hierna komt Daphne Galekop, die ons met haar juridische kennis bijstaat. Annelies Vanderlinden en Luc Meganck zijn de volgende in de rij, zij ambtenaar in Overijse en toekomstig schepen binnen 3 jaar en hij vrachtwagenchauffeur en stille harde werker binnen de partij. Marcel Baeten tot slot is onze senior binnen de nieuwelingen. Zoals u ziet, een frisse nieuwe veelzijdige inbreng naast onze mensen met ervaring en dus een perfecte combinatie! Steven Coppens Fractieleider gemeenteraad

koken voor hun kinderen, ze in bad en bed steken, huiswerk nakijken, naar de sportactiviteiten brengen, knuffelen, de les spellen, verhaaltjes vertellen en.... zich politiek engageren. Dus, wanneer u naar de stembus trekt,

Kalender Open Vld • zondag 28 april van 11u30 tot 14 uur in zaal de Eekhoorn: LENTELUNCH

kan u deze en andere mannen misschien ook eens “sparen” en hopelijk hebben

Op het menu: lentesoep - krokant gebakken haanfilet met verse groenten, aangepaste saus en kroketten. Om jullie beter te dienen, raden we jullie aan een tafel te reserveren op feestteam@live.com of tel: 02 657 20 62 of GSM: 0498 08 59 18

we in 2018 dan wat meer vrouwen in de • zaterdag 31 augustus vanaf 18u30 in zaal De Eekhoorn: onze jaarlijkse BARBECUE

gemeenteraad, want zeg nu zelf: 6 op 21, dat is toch niet echt representatief voor onze moderne en vooruitstrevende gemeente?

• zaterdag 26 oktober in zaal de Eekhoorn: BAL VAN DE BURGEMEESTER Noteer alvast deze data. Het feestteam staat voor jullie klaar! De tafels zijn gedekt voor de lentelunch.

6

Burgerkrant hoeilaart


ONZe MeNSeN Steven Coppens

Gemeenteraadslid Fractieleider

Annelies Vanderlinden

Gemeenteraadslid

Luk Meganck Gemeenteraadslid

Daphne Galekop

Gemeenteraadslid

Een goed functionerend GC Felix Sohie.

Vanuit de provincie bekeken Jaak Pijpen, provincieraadslid, voorzitter Commissie Financiën, Fiscaliteit, Personeel, Vorming en Informatica

In de provincie ondervinden we dat ‘de kracht van de verandering’ vooral uit vertragingsmaneuvers blijkt te bestaan, maar dat mag ons er niet van weerhouden onze vastgelegde prioriteiten waar te maken. Al 12 jaar geen verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en nog altijd geen aandeel in de personenbelasting. Als enige provincie trouwens. Wij beseffen immers dat de gemeenten het financieel steeds lastiger beginnen te krijgen. Net als in de provincie méér doen met minder geld is niet evident. Wij springen dus bij waar

het kan met subsidies, logistieke steun, als brug naar het Vlaamse niveau, regisseur en katalysator voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De jaarlijks stijgende kosten (50% in 10 jaar) voor onder meer politiediensten en vooral het OCMW zijn echte hold-ups in de gemeentekassen. Sommige besturen beslisten om 1 op 8 gemeentebanen te schrappen! Wij stelden echter met genoegen vast dat hier, waar wij trouwens onze nieuwjaarsreceptie hielden in het échte kroonjuweel van de de gemeente, het GC Felix Sohie, ook werd beslist om de weliswaar goed functionerende, maar peperdure waterbedeling over te laten aan echte specialisten. Zo maken we een jaarlijks verlies van 350.000 euro ongedaan. Neem van mij aan, vanuit de provincie bekeken: Hoeilaart zit helemaal vooraan in de klas!

Roby Guns

Gemeenteraadslid

Marcel Baeten Gemeenteraadslid

Marijke Belsack

OCMW-raadslid Fractieleider

Caroline Teugels

OCMW-raadslid

Brenda Devillé

OCMW-raadslid

JonG en GeËnGaGeerd? Dit bestaat vandaag niet meer! Of toch?! Kijk naar ons: we waren nog allemaal jonge twintigers toen we met Jong VLD zijn gestart en enkele jaren later zijn we alle vier politiek geëngageerd als schepen, OCMW- of gemeenteraadslid. Onze visietekst stelde dat we via engagement de dingen in Hoeilaart beter gingen maken. Maar we doen dit niet alleen, kijk naar onze dorpsgemeenschap. Scouts, Chiro, toneelgezelschappen en sportverenigingen: zoveel jongeren die zich op maatschappelijk, cultureel en sportief niveau engageren. Dit zorgt voor een sterke band tussen alle Hoeilanders. Conclusie, jong en geëngageerd: dit bestaat gelukkig nog! Caroline Teugels, OCMW-raadslid

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten CONTACT: Tel. 02 549 00 20 REDACTIE: (coördinatie) joris.claes@openvld.be, (eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, ilona.berghmans@openvld.be SECRETARIAAT: carine.meyers@openvld.be, peter.verhofstadt@openvld.be FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be, © Shutterstock.com V.U. LOKAAL : John Kumps, Kasteelstraat 25, 1560 Hoeilaart

Onze dynamische Jong VLD-ploeg. Burgerkrant hoeilaart

7


ONZe MeNSeN Tim Vandenput

Burgemeester Politie & Brandweer; Financiën & Begroting; Ruimtelijke ordening& Stedenbouw; Burgerzaken; Personeel

Els Uytterhoeven

1e schepen: Cultuur, Toerisme & erfgoed; Feestelijkheden; Seniorenbeleid; Sociale zaken; Ontwikkelingssamenwerking

Marc Vanderlinden

Schepen van Openbare werken; Patrimonium& Begraafplaatsen; Water; Afvalbeleid; Autonoom Gemeentebedrijf

Jean- Paul Van Horenbeke Schepen van Lokale economie; Milieu& Duurzaamheid; Verkeer & Mobiliteit; GEN-werken

Eva De Bleeker Schepen van Sport; Onderwijs; Kinderopvang & Gezin; Wonen; Energie; Integratie & Vlaams karakter

Joris Pijpen

Schepen van Jeugd; Communicatie; Inspraak; Administratieve Vereenvoudiging; Dierenwelzijn

Luc Michiels Ere-voorzitter

LID WORDEN

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving? Denk je toekomstgericht en houd je niet vast aan oude starre structuren uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

WELKE VOORDELEN GENIET JE ALS LID? Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen. Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen. Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen. Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij. Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw. Je kan met ons contact opnemen via andré VandenPUt, Guldensporenlaan 3, 1560 Hoeilaart. a.vandenput@skynet.be, 0495/110 209 Informatie vind je op www.openvldhoeilaart.be

André Vandenput Ere-voorzitter

John Kumps Voorzitter

Burgerkrant april 2013 - Open Vld Hoeilaart  

Dit is de lokale burgerkrant van Hoeilaart.

Advertisement