Page 1

JOENK

Belgique-BelgiĂŤ P.P.- P.B. 1000 BRUSSEL BC 18537

LEDENBLAD JONG VLD

#INTERVIEW [KOEN SCHOORS]

De uitdagingen in vergrijzing en arbeidsamarkt #THEMA [ARBEIDSMARKT]

Flexibiliteit en duurzaamheid gaan hand in hand

05 JAN - FEB - MAA - APR 2013 erkenningsnummer P912462

#NIEUW [MASTERS OF FREEDOM]

John Locke over onze rechtsstaat


we deden 12 congressen op 12 locaties Zonhoven, Maasmechelen, Vilvoorde, Brugge, Kortrijk, Veurnem Antwerpen, Mol, Oudenaarde, Sinaai, Leuven, Gent

op 1 mei steken we alle koppen bij elkaar meer info op www.jongvld.be en via facebook Joenk is een uitgave van Jong VLD vzw en is bestemd voor alle leden van Jong VLD. verantwoordelijke uitgever Frederick Vandeput Melsensstraat 34,1000 Brussel - afzender Jong VLD Melsensstraat 34,1000 Brussel - oplage 4 000 exemplaren - ontwerp Hands.be - eindredactie Jeroen Devriendt - redacteurs Frederick Vandeput, Jeroen Devriendt, Joris Vanlessen, Nick Bergmans, Maarten De Bousser, Phillippe Baert secretariaat Nick Bergmans 02 549 00 48, info@jongvld.be - erkenningsnummer P912462 met de steun van


in de #wetstraat Beste Jong VLD’ers Jong VLD telt meer en meer leden. Als de trend zich doorzet vieren we dit jaar een nieuw ledenrecord. Het vorige dateert van 2002. Ook verwelkomden we 12 nieuwe afdelingen de afgelopen maanden. Ongezien. De week na onze reeks persberichten over de vakbonden werden trouwens maar liefst 67 nieuwe mensen lid. Een signaal dat onze boodschap aanslaat. Meer en meer wordt duidelijk dat de jeugd in Vlaanderen liberaal denkt en vrijheid hoog in het vaandel voert. Is Jong VLD de kanarie in de koolmijn? Is dit ook de voorbode van een renaissance bij Open Vld? Het kan… Maar enkel als ze het liberalisme op dezelfde consequente

WETSTRAAT . JOENK

Philippe de Backer @debackerphil Slim Besparen en hervormen nodig, ook in moeilijke tijden. Duurzame groei komt van private sector, niet vd groei overheid. #keepcalm Openen

Beantwoorden

Retweeten

Lode Vereeck @vereeck Vlaamse subsidiejungle is rem op groei en werkgelegenheid. Idem voor federale belastingssjungle. #vlareg #begov Geretweet door Egbert Lachaert

Wim Aerts @Wim_A_erts Samenschlverbod, quasi burgerwacht, opinieveroordeling, wagenverdachtmaking, burgerklikoproep, procedureverwatering...koud buiten deze dagen Openen

Beantwoorden

Retweeten

Ivan Van de Cloot @IvanVandeCloot Grootste bedreiging vandaag is dat men denkt dat voor manifeste fouten die land in gevaar brengen, niemand verantwoordelijkheid moet dragen Geretweet door Frederick Vandeput

Voorwoord

manier verdedigt. Vlaanderen heeft nood aan een liberale partij, het is tijd dat ze terug opstaat… Frederick Vandeput voorzitter Jong VLD

03


JOENK . INTERVIEW

#interview KOEN SCHOORS

“Van een passief naar een nieuw en actief systeem.” In uw nieuwe boek is de vergrijzing een van de drie recepten voor de perfecte storm. W at zijn de voornaamste bedreigingen die de vergrijzing met zich mee brengt? We zitten momenteel echt op een kantelpunt, een soort historisch demogra!sch toeval. Door een combinatie van een stijgende afhankelijkheidsgraad (steeds meer ouderen voor een dalend aantal werkenden) en een sterk gestegen levensduurte (waardoor we steeds meer aan pensioenen moeten betalen), komt de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid op lange termijn zwaar onder druk te staan. Het is een steeds oplopende en terugkerende factuur die wij uiteindelijk niet meer zullen kunnen betalen. De oplossing voor dit vraagstuk is volgens mij drieledig. Ten eerste moet je zuinig zijn waar je kan, maar dat betekent niet dat je moet stoppen met investeren. Dat is de tweede poot, groei versterken of zeker niet belemmeren. Als laatste en belangrijkste in de vergrijzingsproblematiek kunnen we er niet onder uit om ons sociale zekerheid grondig te hervormen.

04

Zijn de jongeren van vandaag gedoemd tot hun 80e te werken? M et andere woorden: is langer werken de enige remedie? Het is hoe dan ook een noodzakelijk onderdeel van de remedie, daar kunnen we niet onder uit. Maar ook de hele “cultuur” van werken zit verkeerd: we werken ons uit de naad en worden uitgeperst om dan op 58 uitgeteld te zijn en op pensioen te willen of moeten. Het is een soort “sociaal uitperscontract”. Zo moeten we af van de idee dat langer werken ook een hogere pensioenleeftijd betekent. Je moet kijken naar de lengte van de carrière, dus niet enkel naar wanneer die eindigt, maar ook wanneer die start. Ook de idee van anciënniteit moeten we opgeven, het zorgt er enkel maar voor dat ouderen te duur worden om in dienst te blijven en dus worden ze ontslagen of op brugpensioen gesteld en worden ze veel moeilijker terug aanvaard. We moeten een ander soort loopbaan bedenken.

W elke mentaliteitswijzigingen zijn nodig bij wernemers, werkgevers, vakbonden, overheden,...?


INTERVIEW . JOENK

We mogen niet enkel denken in termen van kosten, maar ook in termen van skills. Carrières zouden 45 jaar duren, maar dat betekent dan niet 45 jaar steeds hetzelfde doen. Zo zouden oudere werknemers bijvoorbeeld een stuk van de tijd een kalmere maar ook iets minder betaalde job kunnen gaan doen in de social pro!t, maar nog steeds in dienst van het bedrijf waar ze werken. Noem het een soort van sociale datingsite.

Ford G enk, A rcelor,... De maakindustrie vertrekt stilaan uit ons land. Zulen er straks überhaupt nog jobs zijn? Ja. We zijn competitief, slim en bereid om te werken. Maar de voornaamste reden waarom bedrijven wegtrekken is de loonlast en meer speci!ek de patronale bijdragen. Die moeten omlaag. Want waarom belasten wij juist dat het zwaarst wat het belangrijkste is voor onze sociale zekerheid? Participatie is in ons stelsel immers cruciaal. Je kunt de lasten beter

verschuiven, bijvoorbeeld naar een hogere BTW, zodat arbeidsintensieve bedrijven beter af zijn. Zo zullen er meer jobs zijn en zullen ontvangers dus bijdragers worden.

W elke rol kan of moet een overheid spelen om werkgelegenheid te behouden? Nadat de lasten zijn verschoven, kan zij blijven bepaalde incentives geven. Zo zou ze brugbanen (ipv brugpensioenen) kunnen gaan voorzien: de bedrijfstoeslag die bedrijven nu betalen, kan naar een fonds gaan dat gebruikt wordt voor het terug aannemen van deze mensen. Zo ga je van een passief systeem, waar activering voor niemand iets uit maakt, naar een actief systeem waar je beloond wordt voor je inspanning. De overheid en de samenleving winnen zo een “zespuntenmatch”.

Bedankt, professor Schoors!

05


JOENK JOE NK . INT INTERVIEW INTERV ERVIEW ERV IEW

verhalen

#JONGE MANDATARISSEN

IKDOENIEMEE Joris Pijpen Schets je ‘politieke parcours’ Politiek werd me met de paplepel ingegeven door mijn vader (Jaak Pijpen). Ik werd voorzitter van Jong VLD Hoeilaart met als doel de liberale ‘youngsters’ Roby Guns, Daphne Galekop en Caroline Teugels klaar te stomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 was ik voor de eerste keer kandidaat en direct verkozen. Nu ben ik schepen van Jeugd, Communicatie en Dierenwelzijn. In 2016 komt er de bevoegdheid Lokale Economie bij.

van het gemeenteplein, de opmaak van een horecaplan en de renovatie van het verloederde treinstation in Groenendaal zijn enkele concrete actiepunten voor de komende legislatuur.

Welke tips kun je jonge liberalen meegeven? Steeds eerlijk communiceren met de inwoners en vooral... doen" Verkiezingen win je niet enkel door op facebook of twitter campagne te voeren. Doe bijvoorbeeld in groep mee aan de Wat was de rol van Jong VLD in je lokale zwerfvuilactie, organiseer een campagne? jaarlijkse BBQ en ga de straat op met Jong VLD heeft de creatieve kant van de een enquête en een verhaal. campagne uitgewerkt en gecoördineerd. Met groot succes want Open Vld Hoe wil jij als politicus het verschil behaalde mede hierdoor een absolute maken? meerderheid in Hoeilaart. Ik ben er me van bewust dat je als politicus niet voor iedereen goed kan Welke uitdageningen zie je in je doen, maar dat je het op zijn minst gemeente? moet proberen Met de gemeente staan we vooral voor de uitdaging om de lokale economie www.jorispijpen.be nieuw leven in te blazen en een grondig www.facebook.com/jorispijpen toerismebeleid te voeren. De heraanleg twitter: @jorispijpen

10 1 06 0


INTERVIEW . JOENK

#tweet [@JONG__VLD]

Bart Vanmarcke Schets je ‘politieke parcours’ Als hoofdleider van de plaatselijke Speelpleinwerking en Mols jeugdraadvoorzitter rolde ik net voor de gemeenteraads-verkiezingen van 2006 de lokale politiek in. In 2010 werd ik in navolging van het coalitieakkoord OCMWraadslid, in 2011 verhuisde ik als eerste opvolger naar de gemeenteraad. Ondanks een tegenvallend algemeen resultaat wist ik in 2012 vanop een moeilijke voorlaatste plaats rechtstreeks verkozen te geraken, als één van de drie Molse Open Vld gemeenteraadsleden. Binnen Jong VLD ben ik nationaal ondervoorzitter. Wat was de rol van Jong VLD in je campagne? Als Jong VLD vormden we een hecht campagneteam, terug te vinden op de plaatsen 24 t.e.m. 30 van de Molse kieslijst. Al onze campagnemiddelen ($yers, posters, polyprop-bordjes...) waren gemeenschappelijk. Als groep wisten we beduidend meer kiezers te overtuigen dan elk van ons afzonderlijk had gekund. Welke uitdageningen zie je in je gemeente? Mol is een centrumgemeente die tal van diensten aanbiedt, welke tevens benut worden door de buurgemeenten. Meer en meer zal de vraag moeten gesteld worden in hoeverre de lasten voor dergelijke diensten enkel door de inwoners van de centrumgemeente - in casu Mol - moeten gedragen worden. Welke tips kun je jonge liberalen meegeven? Durf je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Heb geen schrik van een beetje zweet: zonder inspanningen, geen resultaat. Kom onder de mensen: het zijn niet je collega-politici die overtuigd dienen te worden, wel de man in de straat, wijk, vereniging... Hoe wil jij als politicus het verschil maken? Politiek is geen vrijblijvende hobby, het is een permanent engagement t.o.v. je brede omgeving, een nooit a$ atende drang naar verbetering en verandering. www.bartvanmarckebe www.facebook.com/bart.vanmarcke twitter: @BartVMarcke

Emmily Talpe @emmilytalpe Vlaamse regering gaf onze kinderen een eigen VRTnet, maar een deftig klaslokaal om te leren rekenen en schrijven dat zit er niet in. #fail Jeroen Devriendt @jrdevriendt De woonbonus: wie zich een huis kan permitteren krijgt er nog geld voor van wie dat niet kan. #Mattheus Steve Leung @steveleung80 “Telkens burgers iets met elkaar ruilen moet er ad staat betaald worden, is absurd” Roland Duchatelet #jvldwilwinnen Franc M.J. Bogovic @francmjb 7000 gepensioneerden (vooral ambtenaren) met meer dan 5000 euro per maand... Ai" http://jongvld. be/Nieuws/...

11 07


in #beeld themadag / NY receptie

Zaterdag 26 januari 14u30 @ Bozar, Brussel Themadag

“Wij willen winnen”

Gastsprekers:

Roland Duchâtelet prof. Marc De Vos Joenk is een uitgave van Jong VLD vzw en is bestemd voor alle leden van Jong VLD. 18 mei 2013: Liberals @ the Belgian pride - meer info op facebook event - sfeerfoto’s vorige editie: verantwoordelijke uitgever Frederick Vandeput Melsensstraat 34,1000 Brussel - afzender Jong VLD Melsensstraat 34,1000 Brussel - oplage 4 000 exemplaren - ontwerp Hands.be - eindredactie Jeroen Devriendt - redacteurs Frederick Vandeput, Jeroen Devriendt, Nick Bergmans - secretariaat Nick Bergmans 02 549 00 48, info@jongvld.be erkenningsnummer P912462 met de steun van

08


IN BEELD . JOENK

09


thema arbeidsmarkt

Met meer dan 50 aanwezigen kon de zeer interactieve en door de deelnemers gesmaakte themadag een succes genoemd worden.

10

Jong VLD organiseerde op zaterdag 26 januari een themadag onder de noemer “W ij willen winnen – visies op een moderne arbeidsmarkt” met als sprekers Prof. Dr. M arc Devos (Itinera-institute en U G ent/VU B), ondernemer en voormalig O pen Vld Senator Roland Duchâtelet en Fientje M oerman, Vlaams volksvertegenwoordiger voor O pen Vld en voormalig Vlaams M inister van economie. In een zeer erudiete en tevens interactieve lezing bracht professor De Vos nogmaals heel duidelijk de feiten die België momenteel (spijtig genoeg) karakteriseren naar voren: een beroepsbevolking van 7 miljoen mensen met slechts 3 miljoen mensen die werkzaam zijn in de privé-sectoren die de facto moeten instaan voor de rest. Een ver van duurzame verhouding die op termijn niet houdbaar zal blijken te zijn met de huidige organisatie van de arbeidsmarkt die arti!cieel complex en verre van $exibel is. Professor De Vos belangrijkste aanbevelingen blijken, niet onverwacht, te focussen op meer $ exibiliteit en duurzaamheid met een ander loopbaanmodel, ontslagmodel en loonmodel. Er is ook nood aan meer “level playing !eld”en meer combinatie en variatie in arbeidsregulering. De stelsels van vervroegde uitkering moeten worden afgebouwd en oneigenlijk gebruik ervan vermeden. Tot slot verdient het systeem van ‘langer werken’ meer ondersteuning binnen het pensioensysteem.


(#COLLUM JDV)

Vrijhandel Roland Duchâtelet bleek al vrij snel niet akkoord met een aantal van de stellingen die prof. De Vos poneerde, hetgeen direct ruimte gaf voor een amusante discussie. De echte maakindustrie is in Duchâtelets ogen voorbijgestreefd in West-Europa en derhalve moeten wij volop inzetten op niet arbeidsintensieve industrie en ruilhandel. Met dat laatste punt raken we aan de echte kern van zijn betoog. De heer Duchâtelet argumenteert dat het een dwaasheid is om de overheid, het geheel van burgers, te betalen voor een ruil onder die burgers. Handel moet vrijgesteld worden van belastingen en zal daardoor een hoger niveau aannemen. Daarnaast moet de vraag: “Wat moet een overheid doen?” harder gesteld worden. Te vaak blijken belastingen meer te kosten dan ze opbrengen. Hij stelt hiervoor duidelijke criteria voorop dewelke zijn 1.Maatschappij visie? 2. Ontwijkbaar? 3. Brengt het echt op? Hetgeen waar hij dus op doelt is het marktverstorende effect van belastingen en daarbij hoort in

Duchâtelets visie een duidelijke verschuiving van belastingen op arbeid naar consumptiebelastingen.

O nderwijs Tot slot bracht een duidelijk sterk onderbouwde Fientje Moerman haar visie over de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt naar voren met als speerpunten een betere afstemming tussen skills en noden, stimulatie van creativiteit en ondernemerschap via het onderwijs en zelfontplooiing van het individu. Haar basisthese is dat onderwijs momenteel, en al jaren, te veel focust op beoordeling en schifting op basis van het vermogen om abstract te denken en kennis te accumuleren. Haar inziens is de inclusie van andere talenten zoals creativiteit, sport, techniek, handarbeid, kunst, etcetera een belangrijke stap die nog gezet moet worden indien we ons onderwijs een sterkere basis willen laten zijn voor doorstroming op de arbeidsmarkt.

W aan van de dag Mediapolitiek, u kent het wel: iets komt in de media, met daarbij de obligate oproep dat “de politiek” hier “iets” aan moet doen. En vervolgens doen die politici daar iets aan, want we moeten toch “goed” doen voor “de mensen”. De tafels van de parlementen liggen vol met de dagelijkse kranten, als een soort reisgidsen naar nieuwe wetgeving. Wij en vooral zij moeten ophouden met emotionele politieke besluitvorming. Emotie is een slechte raadgever die ons op korte termijn een zweem van voldoening geeft, maar ons op lange termijn zoals een dwangbuis opsluit in ons eigen grote gelijk. En als vrijheid inderdaad ons hoogste goed is, moeten we ons loswrikken van die dwangbuizen, moeten we durven voorbij gaan aan de waan van de dag.

11


JOENK . INTERVIEW

LEESVO ER #KRITISCHE BLIK

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Wij zorgen alvast voor uw geest. Hier vindt u een beknopte review van een boek dat een van onze leden intrigeerde. In deze eerste editie laten we Maarten De Bousser (voorzitter Jong VLD Af!igem)aan het woord.

Philipp Blom Het verdorven genootschap Je kent ze wel. Die druilerige zondagen. Je weet niet goed wat doen. Vijftig tinten grijs voor de derde keer lezen lijkt je weinig opportuun en Human Action van Ludwig van Mises, tja, daar hou je liever nog even de schijn hoog dat je het effectief gelezen hebt. Voor het opleuken van deze zondagen schreef Phillipp Blom “Het Verdorven Genootschap”. Vergis u niet, dit boek gaat niet over het LVSV of Jong VLD, het handelt over het selecte groepje intellectuelen rond baron Paul-Henri Thiry d’Holbach dat in de tweede helft van de 18de eeuw tweewekelijks samenkwam in een typisch frans salon aan de Rue Royal in Parijs. Phillipe Blom geeft je de kans om in dit salon gezellig te tafelen met de groten uit de westerse !loso!e. Diderot, Rousseau, Voltaire, Hume,… Allemaal passeren ze de revue. Uiteraard handelt het boek over hun ! loso!e. Maar ook hun persoonlijke banden en de kleine kantjes van de verlichtingshelden komen uitgebreid aan bod. Rode draad in het boek is het tot stand komen van de Encyclopedie. Dit werk speelt met zijn subtiel revolutionisme zonder twijfel een belangrijke rol in het tot stand komen van het verlichtingsdenken. “Het Verdorven Genootschap” dompelt je volledig onder in de Rock ’n Roll van het 18de eeuwse Parijs. Het Salon Van de Hollbach blijkt het centrum van de Westerse beschaving. Maar in deze donkere dagen is het spijtig genoeg ook weemoedig terugdenken aan die tijd toen Frankrijk nog een gidsland was.

10 12


AANKONDIGINGEN . JOENK

London 2013

“A young VLD life experience”

Jong VLD trekt naar Londen in het weekend van 17 tem 19 mei. De kostprijs bedraagt 150 euro, je kan alvast je plaats reserveren" We vertrekken op vrijdagochtend, maar je kan ook vrijdagavond aansluiten. Op het programma staat voorlopig ondermeer: + Bezoek en rondleiding in de Belgische ambassade in Londen + Lezingen over liberalisme en liberale denktanken in het Verenigd koninkrijk + Bezoek aan het Institute of economic affairs + Bezoek aan het Adam Smith institute + Bezoek Houses of parliament met rondleiding door een MP + Vlaming in the City of Londen: Bart Turtelboom: recente ontwikkelingen in investeringsfondsen. Strategieën voor de toekomst. + Exploratie van het Londense nachtleven...

Je deelname is pas of!cieel na overschrijving van 150 euro op rekening 230-0083942-57 (IBAN: BE09 2300 0839 4257 en BIC: GEBA BE BB) van Jong VLD nationaal vzw met vermelding ‘Londentrip’. Opgelet: beperkt aantal plaatsen, dus aarzel niet"

M asters of freedom

“because freedom never dies”

Op de volgende twee bladzijden lees je de eerste editie van Masters of Freedom. We willen jullie laten kennis maken met enkele van de grootste en meest invloedrijke denkers uit onze rijke liberale geschiedenis. Aan de hand van een !ctiefinterview over een actueel thema, proberen we enkele hedendaagse vraagstukken, problematieken en uitdagingen te kaderen binnen een algemene liberale traditie. Aan het woord in deze eerste a$evering is John Locke over de uitdagingen van onze rechtsstaat in de 21e eeuw. Locke (1632 - 1704) wordt algemeen beschouwd als een van de grondleggers van het liberalisme en is een van de exponenten van het verlichtinsdenken. Veel van zijn ideeën over onder meer natuurrechten en de scheiding der machtenblijven ons vandaag inspireren. Als je geïntrigeerd bent door wat je leest, probeer dan eens het boek van Paul Kelly (Locke’s second treatise on government), lees de werken van de man zelf of vraag naar meer info bij andere Jong VLD leden. Veel leesplezier"

11 13


JOENK . MASTERS OF FREEDOM

#M A STERS O F FREEDO M

JOHN LOCKE

“New opinions are always suspected, and usually opposed, without any other reason but because they are not already common.” A ls U een analyse maakt van onze rechtsstaat, wat zijn dan U w bevindingen ? Jullie analyse is allicht dat je door het bos de bomen niet meer ziet. Dat klopt, jullie hebben wetten en regels voor alles wat beweegt. Dat is onbeheersbaar. Zo krijg je immers een overheidsaparaat dat met heel veel bezig is, maar die feitelijk overal maar half werk kan leveren. Een zeer grote, maar zwakke staat dus. Daar is niemand bij gebaat. Nochtans geloof ik oprecht in die rechtsstaat, en moet zij ook sterk staan in die dingen die zij moet doen. Ik hoor jullie regelmatig spreken over “kerntaken”, maar nooit hoor ik iemand zeggen wat die dan moeten zijn. Welnu, een overheid moet feitelijk niets meer of minder doen dan het beschermen van personen in wat ik noem hun natuurlijke staat. Die diepgewortelde natuurrechten zijn volgens mij dan leven, vrijheid en eigendom. Niets gaat boven die fundamentele rechten. Ook geen overheid.

Kunnen we die Staat dan niet beter volledig afschaff en?

04 04 14

Mensen zullen volgens mij als vanzelf een soort overheid construeren, net omdat ze niet steeds individueel voor die natuurrechten kunnen zorgen. Ik noem dat een sociaal contract die mensen impliciet of expliciet - ondertekenen. Een goede vertaling van zo’n sociaal contract vind ik in wat jullie de Grondwet noemen. De Grondwet van de Verenigde Staten was gebaseerd op de principes van die basisrechten, en ook de Belgische zou iets later de meest liberale grondwet van Europa zijn. Vergeet ook niet dat de Staat uiteindelijk haar macht krijgt doordat de mensen toestaan dat die Staat dergelijke macht heeft. In mijn tijd werd dat als een revolutionair idee beschouwd, voor jullie lijkt dat een evidentie, maar het is iets wat nooit vergeten mag worden. Ik las trouwens in een boekje dat ooit door iemand in jullie land gepubliceerd is dat je het recht zou moeten hebben om “uit de staat” te stappen. Dat lijkt me nog niet zo’n slecht idee. Het is dan immers aan die staat om te bewijzen dat ze het toetreden echt wel waard is. Dan onderteken je als het ware ook echt dat sociaal contract.


MASTERS OF FREEDOM . JOENK

M oet je dan akkoord gaan wat alles wat de overheid doet? Neen. Net zoals we een overheid hebben om onze natuurrechten te verdedigen, zo moeten we ook zorgen dat individuën beschermd worden tegen de willekeur van diezelfde overheid. Er moet dus wel een hele goede reden zijn om die basisrechten aan iemand te ontzeggen. Zo begrijp ik bijvoorbeeld jullie consternatie over hoe procedurefouten de uitkomst van een rechtszaak kunnen beïnvloeden, maar vergeet niet dat zo’n procedures er juist zijn om de mogelijke willekeur van de macht in te dijken. Het gevaar is immers dat de balans steeds

Jullie hebben uit die uitvoerende macht nog de rechterlijke macht afgesplitst en dat lijkt me geen slecht idee. Zo kunnen jullie burgers nu rechtstreeks een beslissing van de overheid aanvechten waar ze zelf niet mee akkoord gaan en bestaat er een rechtbank die alle nieuwe wetten toetst aan de grondwet, aan dat sociale contract. Maar wees op u hoede als die onafhankelijkheid, die scheiding der machten wordt doorbroken. Ik lees in jullie media geregeld zaken die het daglicht niet mogen zien, zoals magistraten die afspraken maken met politici of een

“A ll mankind... being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions.” meer overhelt naar het afgeven van die fundamentele rechten ten voordele van centrale controle. Laat nu juist dat zijn wat ik heel mijn leven heb trachten te bestrijden en waar vrijheid volgens mij echt over gaat.

wetgevende en uitvoerende macht die onder een hoedje spelen. Op zulke momenten is het evenwicht verstoord, juist dan moeten jullie, echte liberalen, steeds waakzaam blijven, anders leidt dat tot zeer enge toestanden...

Hoe zorgen we dan praktisch voor de juiste balans?

W elke raad kunt u ons nog meegeven?

Het is inderdaad een kwestie van de juiste checks en balances. In mijn Second Treatise of Government zul je lezen dat ik een onderscheid maak tussen wie de regels maakt en wie ze tot uitvoering brengt. Zo vermijd je dat wie met de uitvoering belast is steeds maar nieuwe regels uitvindt om zijn job wat makkelijker te maken maar tegelijk alle basisprincipes overboord dreigt te gooien. Zo zou je immers zeer snel komen tot een situatie waarbij je om je vrijheden te vrijwaren, ze eigenlijk allemaal zou moeten opgeven.

In tegenstelling tot velen voor mij ga ik er van uit dat mensen rationeel en ook tolerant voor anderen zijn. In mijn tijd werd de samenleving gedomineerd door godsdienst. Ik streed niet tegen godsdienst, maar wel voor de tolerantie tussen de verschillende strekkingen. Laat ook nu je niet domineren door één systeem, maar koester die veelheid aan meningen en mensen. Het zal u groot maken en houden.

Thank you, mister Locke!

15


JOENK . GOED GEZEGD

#tweet [@Jongvld]

In de week van 18 februari hielden we met Jong VLD de “week van de vakbond” waar we samen op zoek gingen naar hoe vakbonden in de 21e eeuw kunnen ingevuld worden. Iedere dag werd een perstekst gelanceerd.

Jonge generaties ondervertegenwoordigd Jongeren en kaderleden zijn ondervertegenwoordigd binnen het sociaal overleg, waar conservatieve vakorganisaties geneigd zijn vooral de belangen van oudere werknemers te verdedigen. Ook werkzoekenden blijven zo in de kou staan. Voor Jong VLD is het de hoogste tijd dat het overlegmodel hervormd wordt en ook jongeren, kaderleden en werkzoekenden structureel betrokken worden. Dit zal de welvaart op lange termijn ten goede komen.

18 02

Zijn bindende sectorale CAO’s voorbijgestreefd? Jong VLD wil komaf maken van het huidige systeem van bindende sectorale CAO’s: deze fnuiken de economische groei door ongelijke situaties gelijk te behandelen. Meer ruimte voor individuele loon- en werkafspraken is een must in de snel evoluerende wereldeconomie. Optionele CAO’s met opt-in en opt-out mogelijkheden kunnen passen binnen een meer !exibele benadering.

19 02

21 02

Vakbonden die leven van uitkeringen zijn ongezond Jong VLD hekelt het alleenrecht van vakbonden om werkloosheidsvergoedingen uit te betalen. Momenteel ontvangen zij circa 313 euro “commissie” per uitkering. Volgens Jong VLD moet de overheid hiervoor een tender uitschrijven waarbij de verwerking naar de "rma gaat die deze dienst het meest ef"ciënt kan uitvoeren.

Jong VLD @jongvld Jong VLD lanceert de “week van de vakbond”. Alle voorstellen om vakbonden te moderniseren zijn welkom onder #nieuwevakbonden Bart Vanmarcke @BartVMarcke Des te groter het aantal werklozen, des te omvangrijker het vakbondsbudget: systeemfout? #nieuwevakbonden #jongvld Nicolas Bas @nicolasbas @RudiKennes socialisten kwamen op voor werkmens, niet voor gevestigde vakbondsbelangen.

TIP

tweet mee connect met @Jongvld

Joenk 2013 - 1  

jan - feb - maa - apr 2013