Page 1

Jongeren in Beeld


Registreren en monitoren in het jongerenwerk

Jongeren In Beeld (JIB) is een compleet registratie� en

monitorprogramma voor het jongerenwerk. Het computerprogramma bestaat uit verschillende onderdelen waar u individuele jongeren,

groepen jongeren en vindplaatsen kunt registreren. Daarnaast kunt u de werkzaamheden binnen de verschillende werksoorten, zoals het

ambulante werk, het accommodatiegebonden jongerenwerk en het

jongeren informatiewerk vastleggen. Het voordeel van Jongeren in Beeld is, dat al deze gegevens optimaal aan elkaar zijn gekoppeld, waardoor jongeren en groepen kunnen worden gemonitord. Miranda (jongerenwerker)

Zo werkt Jongeren in Beeld

registeren maar Jongeren in Beeld

het accommodatiegebonden werk en het jongeren informatiewerk

Ik vind het vreselijk om te

levert echt iets op voor het werk.

2

In Jongeren in Beeld kunnen alle gegevens vanuit het ambulante werk, worden gekoppeld aan individuele jongeren, groepen jongeren en vindplaatsen. De informatie wordt geplaatst in dossiers.


Jongeren ‐ U kunt dossiers van individuele jongeren

aanleggen met verschillende ‘tabbladen’ die aansluiten bij

een analyse binnen domeinen (thuissituatie, school/werk, vrije tijd, financiën etc.) en een gestructureerde aanpak. Verder kunnen concrete acties, hulpvragen, talenten etc.

worden vastgelegd.

Groepen – In dit onderdeel kunt u dossiers van groepen

aanleggen en daaraan individuele jongeren en vindplaatsen koppelen. Tevens kunnen er diverse groepsanalyses worden gemaakt, zowel van Beke als specifieke jongerenwerkanalyses.

Vindplaatsen – U kunt in dit dossier alle gegevens over

vindplaatsen aanleggen en hier o.a. een kleurcode aan geven. In dit dossier wordt verder aangegeven welke jongeren en welke groepen de vindplaats bezoeken.

3


Ambulant werk – U kunt in dit dossier snel en eenvoudig alle informatie vastleggen die u tijdens het ambulante werk hebt verzameld. Zo geeft u bv van alle bezochte

vindplaatsen aan wanneer u er was en wat de sfeer maar ook de weersgesteldheid was. Ook kunt u aangeven met welke jongeren u waarover hebt gesproken.

Vergaderingen – U heeft de mogelijkheid om

gestructureerd te vergaderen over dossiers van individuele

jongeren, groepen, vindplaatsen en/of activiteiten door de dossiers aan een vergadering te koppelen.

JIMMY / JIP – In dit dossier kunt u alle vragen van jongeren anoniem vastleggen. Door deze registratie kunt u het

informatiewerk binnen het jongerenwerk profileren. U

registreert gegevens over de informatievrager, het thema waarover informatie wordt gevraagd, de eventuele doorverwijzing en actie.

4


Activiteiten – U kunt dossiers aanleggen over diverse typen

Steven (teamleider)

verslagen maken. U kunt hier ook talenten, hulpvragen,

keer zien, waar we staan met onze

activiteiten en gestructureerde plannen van aanpak en incidenten en signalen, die naar voren zijn gekomen

tijdens een activiteit, vastleggen en er vervolgens acties aan koppelen.

Partners – U kunt in dit dossier al uw partners registeren.

Jongeren in Beeld laat mij in een werkzaamheden, wat door wie gedaan is en wat nog moet

gebeuren. Het scheelt mij veel werk.

Uw partners kunt u vervolgens koppelen aan jongeren, groepen, activiteiten etc.

Logboek – U kunt in het logboek, de rode draad in het hele programma, informatie vastleggen over talenten,

hulpvragen, incidenten en signalen. Waar u ook maar iets invult, de informatie wordt opgeslagen bij de door u

geselecteerde jongeren en/of groepen. Tevens kunnen hier acties worden benoemd.

5


Managementinformatie

Jongeren in Beeld levert uitgebreide managementinformatie. Jongeren in Beeld ordent alle ingevoerde data en geeft dit op een overzichtelijke

manier weer op een dashboard. Hier kunt u in een oogopslag zien waar u actie op moet ondernemen. Ook kan met één druk op de knop uw verantwoording aan uw opdrachtgever worden samengesteld en samengevoegd tot een rapportage Tringo en JONG&ZO

Jongeren in Beeld is ontwikkeld door het ICT bedrijf Tringo en JONG&ZO Adviesbureau. U bent verzekerd van technische en inhoudelijke ondersteuning.

Voordelen van Jongeren in Beeld

• Ontwikkeld voor en door jongerenwerkers

• Optimale koppeling tussen verschillende dossiers

• Zicht op het werkproces voor alle betrokkenen te allen tijde • Snel en intuïtief invoeren

• Overal inloggen via internet

• Ondersteuning op technisch en inhoudelijk vlak • Autorisatie per dossier

• Heldere management informatie

6

Meer informatie en een demo zijn te vinden op onze website www.jongereninbeeld.nl


Meer mogelijkheden Extra aandacht voor het individu

Jongeren in Beeld is ontwikkeld voor en door het jongerenwerk en het primaire werkproces kan uitgebreid worden vastgelegd. Richt u zich

echter op de individuele begeleiding van jongeren binnen bijvoorbeeld

individuele trajectbegeleiding, taakstraffen, rebound, coaching etc. dan kan er eenvoudig en op maat een aanpassing of uitbreiding van het programma worden gemaakt.

Extra aandacht voor ketensamenwerking

Jongeren in Beeld is ontwikkeld voor en door het jongerenwerk. Alleen

Bianca (beleidsmedewerker

geven aan een integraal registratie en monitorprogramma waarbij alle

Ik krijg nu regelmatig duidelijke

jongerenwerkers registreren dus in het programma. Mocht u de voorkeur ketenpartners, zoals Bureau Jeugdzorg, Politie, Maatschappelijk Werk,

HALT etc toegang hebben tot het programma, dan is Jongeren in Beeld eenvoudig uit te breiden.

Momenteel werken al verschillende CJG’s en Veiligheidshuizen met een speciaal voor hen ontwikkeld registratie‐ en monitorprogramma,

gemeente)

kwantitatieve informatie uit Jongeren in Beeld, op basis

waarvan ik sneller en adequater beleidskeuzes kan maken.

genaamd KeDo (KetenDossiers).

Extra aandacht voor activiteiten

Binnen Jongeren in Beeld kunnen activiteiten uitgebreid worden

beschreven en geëvalueerd. Wilt u aan de activiteiten een pasjessysteem koppelen? Met een eenvoudige aanpassing kan dit in Jongeren in Beeld. Het principe is simpel: Jongeren die deelnemen aan uw activiteiten

krijgen een pasje, waarmee zij zich in kunnen schrijven of deel kunnen

nemen aan uw activiteiten. U als welzijnsorganisatie of gemeente krijgt realtime inzicht in wie, wanneer, waarvan gebruik maken.

7


www.jongereninbeeld.nl • info@jongereninbeeld.nl • 0800‐4505050

Tringo

JONG&ZO

3764 CG Soest

2741 EZ Waddinxveen

Middelwijkstraat 36 Tel 0800‐4505050 info@tringo.nl www.tringo.n

Noordkade 64a

Tel 0182‐640693

info@jongenzo.nl www.jongenzo.nl

Jongeren in Beeld  

Een webbased registratiesysteem voor het jongerenwerk

Jongeren in Beeld  

Een webbased registratiesysteem voor het jongerenwerk

Advertisement