Page 1

de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 1


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 2

MAAR TOEN DE TIJD GEKOMEN WAS ZOND GOD ZIJN ZOON, GEBOREN UIT EEN VROUW… GALATEN 4:4 Een Vader moest Zich afkeren van Zijn geliefde Zoon, op het moment dat Die Hem het hardste nodig had... Was op dat moment het lijden voor de Vader niet groter dan voor de Zoon? Helemaal als je weet dat Hij Zijn Zoon Zelf die weg had laten gaan… Waarom deed Hij het toch!? Een Zoon wilde Zijn geliefde Vader een plezier doen en Zijn broers en zussen die waren weggelopen, weer thuisbrengen. Bij de reis die Hij daarvoor moest maken, verloor Hij de Vader uit het zicht. Het brak Zijn hart en Hij stierf… De Zoon wist dit van tevoren en toch deed Hij het. Waarom?

GEBOREN OM TE STERVEN… ZODAT ZIJN GELIEFDEN ZOUDEN LEVEN! ONTDEK DE GROOTSTE LIEFDE!

INHOUDSOPGAVE Wat is het gevolg van een gebroken hart

pag 2

Doe eerst de check; heb ik het ook?

pag 3

Wat is de kuur

pag 4

Speelt God spelletjes met ons?

pag 5

Iemand heeft jouw rekening al betaald

pag 6

Is Hij minder waard dan jij?

pag 7

Het moeilijkste moment op de eeuwigheid

pag 9

Diepe zucht, alle kinderen weer thuis

pag 10

Geen angst voor de toekomst!

pag 11

Zijn wensen voor de rest van jouw leven

pag 12

PAGINA 1


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 3

WAT IS HET GEVOLG VAN EEN GEBROKEN HART? Als je hart gebroken is, dan loopt het leven eruit weg. Eén van de eerste dingen die Jezus op aarde kwam doen, is mensen met een gebroken hart genezen. Op zich niet zo gek, dat dit prioriteit had (en heeft). Een gebroken hart voelt niet alleen heel rot. Je kunt ook niet goed functioneren in het leven, laat staan genieten. Maar er is goed nieuws! Jezus kwam om dit op te lossen:

HIJ HEEFT MIJ GEZONDEN OM AAN ARMEN HET EVANGELIE TE VERKONDIGEN, OM TE GENEZEN DIE GEBROKEN VAN HART ZIJN, OM AAN GEVANGENEN VRIJLATING TE PREDIKEN EN AAN BLINDEN HET GEZICHTSVERMOGEN, OM VERSLAGENEN WEG TE ZENDEN IN VRIJHEID, OM HET JAAR VAN HET WELBEHAGEN VAN DE HEERE TE PREDIKEN. LUKAS 4:18 Evangelie betekent 'goed nieuws'. Jezus

Maar wat is dat goede nieuws, waarvan

verkondigt goed nieuws. Dat (die verkon-

een mensenhart geneest? Wat wordt er

diging) ging en gaat gepaard met allerlei

dan gepreekt?!

wonderen en tekenen. Die zaken staan niet los van elkaar. Het is niet 'Jezus preekt' en 'Jezus geneest' en 'Jezus bevrijdt' en…. De wonderen die gebeurden (en gebeuren) zijn een vanzelfsprekend gevolg van dat goede nieuws. Anders gezegd; de inhoud van het goede nieuws veroorzaakt die wonderlijke dingen. En als eerste genezen mensen van hun 'gebroken hart'… De rest (fysieke genezing en bevrijding) komt dáár weer achteraan.

PAGINA 2


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 4

Doe eerst de check:

HEB IK HET OOK? Misschien denk je bij gebroken hart als eerste aan een mislukte relatie. Of aan een verloren liefde? Een mislukte vriendschap? Maar er zijn meer oorzaken voor de kwaal van een gebroken hart. Ken je de uitdrukking 'ergens hart voor

Eigenlijk leiden best veel vormen van mis-

hebben'? Er zijn mensen die 'hart hebben'

lukking of teleurstellingen tot gebroken-

voor kinderen. Maar omdat ze geen kinde-

heid van hart. Soms weggestopt. Soms in

ren kunnen krijgen, lopen ze rond met een

stil verdriet. Als je uit zelfbescherming

gebroken hart. Andere mensen hebben

bepaalde emoties (liefde, kwetsbaarheid,

hart om bijzondere, grote dingen te doen

hoop) maar niet meer toelaat, dan heb je

in dit leven (voor God?) Maar omdat er

last van 'verbrokenheid van hart'.

niets van gekomen is, hebben ze een gebroken hart. Weer anderen voelen zich niet gewenst door hun ouders of omgeving, terwijl ze zo naar liefde snakken. Sterk gevoel van eenzaamheid is een symptoom van een gebroken hart.

PAGINA 3

Het goede nieuws van Jezus is er voor รกl die vormen van gebroken hart.

DURF JIJ JE HART OP EEN KIER TE ZETTEN?


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 5

WAT IS DE KUUR? De inhoud van de boodschap die ons hart

zegt dit over dat wat als 'minder waard'

geneest, is in ĂŠĂŠn woord samen te vatten

bekend stond? Of liever, wat zegt dat over

als 'liefde'. Op zich geen verrassing als je

de mening van die persoon over de waar-

beseft dat de term 'gebroken hart' vooral

de van het 'minderwaardige'?

gebruikt wordt bij mislukte liefde. De oplossing is geslaagde liefde. Alleen gaat

Anders ingevuld: Een vader heeft een

Gods boodschap van liefde veel verder en

zoon. Zijn meest geliefde. Nu moet Hij die

dieper dan aardse liefde. Gods liefde is zo

geliefde zoon overleveren om een ander

groot en zo overweldigend, dat het alle

kind vrij te krijgen. En die vader doet dat!

vormen van gebroken hart kan genezen.

Wat zegt dat over de waarde van dat

Het heeft ook te maken met Wie Hij is. Hij

andere kind? En wat zegt dat over het hart

is geen mens. Hij heeft niet lief als een

van die vader voor het kind dat redding nodig heeft?

HIJ HAD DE MENSEN DIE HEM IN DE WERELD TOEBEHOORDEN LIEF, EN ZIJN LIEFDE VOOR HEN ZOU TOT HET UITERSTE GAAN. JOHANNES 13:1 mens. Hij heeft lief als God. Daar ligt ook meteen Zijn uitdaging. Hoe krijgt Hij Zijn onbeperkte mate van liefde uitgelegd, aan ons beperkte of soms beschadigde begrip of besef van liefde. En toch kan Hij dat. Lees je mee? Een doordenker. Een rijk persoon heeft iets in bezit. Het is zijn meest waardevolle bezit. Nu kan hij dat inleveren voor iets wat algemeen

als

'minderwaardig'

wordt

gezien. En toch doet diegene dat. Wat

PAGINA 4


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 6

SPEELT GOD SPELLETJES MET ONS? Het belangrijkste wat Jezus over God kwam vertellen, is dat God een Vader is. Om daarbij niet vast te lopen in onze aardse of verkeerde vaderbeelden, zei Jezus tegen mensen die hun kinderen gewoon te eten gaven:

ALS JULLIE DUS, OOK AL ZIJN JULLIE SLECHT, JE KINDEREN AL GOEDE GAVEN SCHENKEN, HOEVEEL TE MEER ZAL JULLIE VADER IN DE HEMEL DAN HET GOEDE GEVEN AAN WIE HEM DAAROM VRAGEN. MATTEUS 7:11 Hieruit blijkt dat je God niet met een aardse vader moet of kan vergelijken. Hij is beter. Maar er blijkt ook uit, dat God graag geeft. En Hij geeft graag het goede! Om Abraham te helpen geloven dat God zou geven wat Abraham nodig had, liet hij Abraham voelen wat het betekent om het meest kostbare wat je hebt, op te offeren. God vroeg Abraham om zijn zoon te offeren. Natuurlijk gebeurde dat niet echt. Maar er zat een diepe les in. Overigens geen spelletje, maar hulp voor ons voorstellingsvermogen.

"LEG HET MES MAAR WEG EN LAAT DE JONGEN ONGEMOEID," ZEI DE ENGEL. "IK WEET NU DAT GOD DE BELANGRIJKSTE IS IN UW LEVEN. ZELFS UW EIGEN ZOON, UW ENIGE, VAN WIE U ZOVEEL HOUDT, WILDE U MIJ GEVEN." GENESIS 22:12 God heeft Zijn geliefde Zoon Jezus voor ons gegeven. Dát gebeurde wél echt. Nu zouden wij mogen en moeten concluderen dat wij het belangrijkste zijn in Zijn leven! Zijn Zoon, de enige, van Wie Hij zoveel houdt, die heeft Hij ons gegeven!

PAGINA 5


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 7

IEMAND HEEFT JOUW REKENING AL BETAALD Onze waarde voor God staat nu vast. Hij wilde Jezus 'betalen' voor ons. Die prijs is onze waarde. Wij zijn Hem dus Jezus waard. Terechte vraag zou zijn, of er geen andere manier is om mensen van liefde te overtuigen. Maar het feit dat Jezus kwam en uiteindelijk stierf aan het kruis, is het meteen het grootste bewijs van de onvoorwaardelijkheid van Gods liefde voor ons. Door alle fouten die wij maken als mensen, kun je jezelf namelijk terecht afvragen of we die prijs die voor ons betaald is wel waard zijn. En ja, onze zonden zoals de bijbel dat noemt, zouden de liefde in de weg kunnen staan. Geen 'geschikte partij' voor God. Niet van adel zou men vroeger zeggen. Maar God wilde dat wat er tussenin stond Zelf wegnemen. Dat maakt Zijn liefde de ware liefde: 'Ik houd onvoorwaardelijk van je dus wat die liefde ook in de weg staat, daar zal ik zelf een oplossing voor vinden'. Daarom heeft Jezus al onze fouten op Zich genomen. En alle straf (bijv. afwijzing door God) die wij daar eigenlijk voor verdienen, is op Hem terecht gekomen. Het opofferen van Jezus was dus niet alleen een indringend bewijs van liefde, het was ook nodig.

AAN HEM DIE ONS LIEFHEEFT EN (DAAROM!) ONS VAN ONZE ZONDEN HEEFT VERLOST DOOR ZIJN BLOED, EN HIJ HEEFT ONS TOT EEN KONINKRIJK... VOOR ZIJN GOD EN VADER GEMAAKT - AAN HEM DE GLORIE... OPENBARINGEN 1:5 De Vader en de Zoon verzonnen in overleg het plan om de mensen hun liefde voor de mensen en voor elkaar te bewijzen.

PAGINA 6


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 8

IS HIJ MINDER WAARD DAN JIJ? Daarmee zegt God dus niet dat Jezus Hem minder waard is. Integendeel! De liefde van de Vader voor Jezus kwam op een absoluut en totaal hoogtepunt door Jezus' bijdrage in het plan. Je mag dat zo zien: God de Vader was ons mensen als Zijn kinderen kwijtgeraakt. Hij had nog wel een Zoon en samen maakten ze een plan om ons terug te gaan halen. Daarvoor moest de Zoon wel Zijn Vader verlaten en afdalen naar ons level en zelfs daaronder. Maar ze wisten dat daardoor de Vader Zijn kinderen zou terugkrijgen en de Zoon Zijn broers en zussen. Dan gaat die Zoon. Zou de Vader blij zijn met die Zoon, ondanks dat het moeilijk is Hem te laten gaan? Natuurlijk!

DE VADER HEEFT MIJ LIEF OMDAT IK MIJN LEVEN GEEF, OM HET OOK WEER TERUG TE NEMEN. JOHANNES 10:17

Jezus reisde af naar ons level en droeg in onze plaats zelfs de doodstraf. Maar daar vandaan nam Hij zijn leven weer terug en nam ons mee! Jezus bracht de Vader Zijn kinderen (ons!) terug. Hij maakte het mogelijk en daarom heeft de Vader Hem z贸 lief.

PAGINA 7


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 9

PAGINA 8


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 10

HET MOEILIJKSTE MOMENT OP DE EEUWIGHEID Op het moment dat Jezus al onze onwaar-

Vader Zich van Hem afkeren, omdat God

digheid op Zich nam, ontstond het moei-

en zonden niet samengaan. Daar werd de

lijkste moment ooit. De Vader die nooit

perfecte liefde gescheiden. Vlak daarna

méér blij was met de Zoon, moest z'n

stierf Jezus dan ook.

Zoon loslaten op het moment dat Die Hem het meest nodig had. Toen Jezus onze

De medische wetenschap zal bevestigen

zonden in Zichzelf ontving moest God de

dat bloed en water uit de zij van een mens tekenen zijn van… een gebroken hart!

TOEN ZIJ BIJ JEZUS GEKOMEN WAREN EN ZAGEN, DAT HIJ REEDS GESTORVEN WAS, BRAKEN ZIJ ZIJN BENEN NIET, MAAR EEN VAN DE SOLDATEN STAK MET EEN SPEER IN ZIJN ZIJDE EN TERSTOND KWAM ER BLOED EN WATER UIT.

Jezus stierf letterlijk aan een gebroken

JOHANNES 19:33+34

manier gekozen om jou hun absolute,

hart, vanwege het gescheiden zijn van God. Dit was het plan van de Vader en de Zoon. Ze hebben beiden doelbewust voor deze onvoorwaardelijke dus zelfopofferende liefde te bewijzen. Jouw hart hoeft nu niet meer gebroken te zijn. Jij hoeft niet gescheiden van God te leven. Door wat Jezus heeft gedaan is Gods liefde er onbeperkt voor jou. Je hemelse Vader deed dit voor jou. Wie ben jij dan wel!? Besef jij wat jij God waard bent?

PAGINA 9


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 11

ALLE KINDEREN WEER THUIS Het is voor Jezus niet makkelijk geweest. In de bijbel zie je de Vader dan ook regelmatig de Zoon aanmoedigen. Maar waarschijnlijk is het voor de Vader nog moeilijker geweest. Nét voordat Jezus Zijn lijdensweg ging, herinnerde Hij de Vader er dan ook aan, waar ze het allemaal voor deden.

IK IN HEN EN GIJ IN MIJ, OPDAT ZIJ VOLMAAKT ÉÉN ZIJN (MET ONS!) EN DE WERELD ZAL ERKENNEN, DAT GIJ MIJ HEBT GEZONDEN EN HEN HEBT LIEFGEHAD, ZOALS GIJ MIJ HEBT LIEFGEHAD. VADER, IK WIL DAT ZIJ DIE GIJ MIJ GEGEVEN HEBT MET MIJ MOGEN ZIJN WAAR IK BEN... (TERUG BIJ VADER IN DE HEMEL, WAAR JEZUS NU OOK IS!) JOHANNES 17:23 De Vader houdt net zoveel van ons als van Zijn Zoon Jezus. En door hun plan zijn wij weer een eenheid, een familie. Dat hebben wij lang niet geweten, maar doordat Jezus is gekomen is Gods eeuwige liefde voor ons bekend geworden. Hij was altijd al die liefhebbende Vader en voordat de wereld werd geschapen, wilde Hij ons dan ook al als Zijn kinderen.

...IN CHRISTUS IMMERS HEEFT GOD, VOORDAT DE WERELD GEGRONDVEST WERD, ONS VOL LIEFDE UITGEKOZEN OM VOOR HEM HEILIG EN ZUIVER TE ZIJN, EN HIJ HEEFT ONS NAAR ZIJN WIL EN VERLANGEN VOORBESTEMD OM IN JEZUS CHRISTUS ZIJN KINDEREN TE WORDEN... EFEZIERS 1:4+5 PAGINA 10


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 12

GEEN ANGST VOOR DE TOEKOMST! Je mag 'thuiskomen' bij je hemelse Vader! En daarvoor hoef je dus niet eerst iets te doen of te laten. Het bewijs van Gods liefde ligt erin, dat Hij Jezus gaf toen wij in de 'meest onverdienstelijke staat' waren:

MAAR GOD BEWEES ONS ZIJN LIEFDE DOORDAT CHRISTUS VOOR ONS GESTORVEN IS TOEN WIJ NOG ZONDAARS WAREN. ROMEINEN 5:8 De bijbel moedigt ons aan om in deze onbeperkte, onvoorwaardelijke liefde van God voor ons te geloven. Vertrouw erop! Daarmee valt alle angst weg. Angst voor God, angst voor de dood, angst voor gevolgen van onze fouten en angst voor de toekomst.

WIJ HEBBEN GODS LIEFDE, DIE IN ONS IS, LEREN KENNEN EN VERTROUWEN DAAROP. GOD IS LIEFDE. WIE IN DE LIEFDE BLIJFT, BLIJFT IN GOD, EN GOD BLIJFT IN HEM. ZO IS DE LIEFDE BIJ ONS WERKELIJKHEID GEWORDEN, EN DAARDOOR KUNNEN WE OP DE DAG VAN HET OORDEEL VOL VERTROUWEN ZIJN, WANT HOEWEL WIJ NOG IN DEZE WERELD ZIJN, ZIJN WE ALS JEZUS. DE LIEFDE LAAT GEEN RUIMTE VOOR ANGST; VOLMAAKTE LIEFDE SLUIT ANGST UIT, WANT ANGST VERONDERSTELT STRAF. 1 JOHANNES 4:16

ZO(!) IS(!) DE(!) LIEFDE(!) BIJ ONS (!) WERKELIJKHEID(!) GEWORDEN(!). Weet je wat dat betekent? Dat de heelheid van ons hart nu niet meer af hoeft te hangen van onze omstandigheden. De genezing van ons hart is immers gebaseerd op Gods onomkeerbare liefde voor ons! Als je dat niet ervaart, dan mag je bovenstaande zin (met de uitroeptekens) eens een paar keer uitspreken. Neem het verhaal van de Vader en de Zoon in gedachten en vul dan bij 'ons' je eigen naam maar eens in. Desnoods elke dag. Net zolang totdat het je hart raakt.

PAGINA 11


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 13

ZIJN WENSEN VOOR DE REST VAN JOUW LEVEN Voordat je letterlijk naar de hemel gaat, leef je nog een poosje op deze aarde. Daarbij mag Zijn liefde jouw kracht zijn. Dat wil Hij graag! Dat betekent niet dat er nooit meer problemen zullen zijn. Maar jouw hart is genezen. Met Zijn liefde voor jou als voortdurende krachtbron, leer je situaties en problemen te overwinnen:

MAAR IN DIT ALLES ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS DOOR HEM, DIE ONS HEEFT LIEFGEHAD. ROMEINEN 8:37 Daarbij moet je 'Hem, die ons heeft liefgehad' als één adem lezen. God is liefde. Of beter nog: God is liefde voor jou! En Hij geeft medegelovigen om elkaar daar aan te herinneren. Met elkaar krijgt gebrokenheid van hart geen kans. Integendeel, je krijgt met elkaar een steeds groter beeld van Zijn liefde voor ons. En hoewel ons (levens en harts)geluk er dus niet meer vanaf hangt, komen daar ook nog eens wonderen en tekenen achteraan…

MOGE HIJ VANUIT ZIJN RIJKE LUISTER UW INNERLIJKE WEZEN KRACHT EN STERKTE SCHENKEN DOOR ZIJN GEEST, ZODAT DOOR UW GELOOF CHRISTUS KAN GAAN WONEN IN UW HART, EN U GEWORTELD EN GEGRONDVEST BLIJFT IN DE LIEFDE. DAN ZULT U MET ALLE HEILIGEN DE LENGTE EN DE BREEDTE, DE HOOGTE EN DE DIEPTE KUNNEN BEGRIJPEN, JA DE LIEFDE VAN CHRISTUS KENNEN DIE ALLE KENNIS TE BOVEN GAAT, OPDAT U ZULT VOLSTROMEN MET GODS VOLKOMENHEID. EFEZIERS 3:16

PAGINA 12


de grootste liefde.qxp

28-2-2011

12:03

Pagina 14

CONCLUSIE

WAAROM STUURDE GOD ZIJN ZOON? MAAR TOEN DE TIJD GEKOMEN WAS ZOND GOD ZIJN ZOON, GEBOREN UIT EEN VROUW EN ONDERWORPEN AAN DE WET, MAAR GEZONDEN OM ONS VRIJ TE KOPEN VAN DE WET OPDAT WIJ ZIJN KINDEREN ZOUDEN WORDEN. EN OMDAT U ZIJN KINDEREN BENT, HEEFT GOD ONS DE GEEST VAN ZIJN ZOON GEGEVEN, DIE 'ABBA, VADER' ROEPT. U BENT NU GEEN SLAVEN MEER, U BENT KINDEREN VAN GOD EN ALS ZIJN KINDEREN BENT U ERFGENAMEN, DOOR DE WIL VAN GOD. GALATEN 4:4

jong en vrij MEER LEZEN: WWW.JONGENVRIJ.NL MEER HOREN: WWW.WEBSHOP.JONGENVRIJ.NL © Jong en Vrij

PAGINA 13

Ontdek De Grootste Liefde!  
Ontdek De Grootste Liefde!  

Als je hart gebroken is, dan loopt het leven eruit weg. Eén van de eerste dingen die Jezus op aarde kwam doen, is mensen met een gebroken h...

Advertisement