Page 1

april 2o13 - feijenoord - jaargang 3 - editie 5

3

4

5

8

9

DE BAAS VAN BLIJDORP

JOODS KINDERMONUMENT

kinderFEESTdag vieren

FOSSIELE HYENA-DROLLEN

SLECHTZIENDE VOETBALFANS

INTERVIEW MET DIRECTEUR MARC DAMEN OVER JONG010

686 kinderen herdacht IN ROTTERDAM

Yasemin zou graag een dag burgemeester willen zijn

snuffelen AAN KEUTELS van 20.000 jaar geleden

FEYENOORD OPENT SPECIALE 'BLINDENTRIBUNE' IN DE KUIP

Koningsspelen met helden FEIJENOORD – Bijna alle basisscholen in Rotterdam maken zich op voor de Koningsspelen op 26 april. In Vreewijk kijken ze er ook naar uit. Leerlingen van De Mare zijn nu al aan het oefenen. Slimme bovenbouwleerlingen, de Zoneparc-helden, begeleiden straks de spelletjes op het schoolplein. Tekst: Ilja Post Een Zoneparc is een slim ingericht schoolplein. ‘Als Zoneparc-held heb je een belangrijke taak’, zeggen Indi (11) en Kelt (10). ‘We delen sportspullen en spelmaterialen uit, leggen de spelregels uit aan de onderbouw en we ruimen de boel na afloop weer op. Ook helpen we kinderen die zich bezeerd hebben.’

Niet te bazig

Alle Zoneparc-helden moesten solliciteren om dit werk te mogen doen! Kelt: ‘Bijvoorbeeld door te vertellen wat je er zo leuk aan vindt. En we hebben moeten beloven dat we ons niet bazig gedragen.’

Springstokken en pedalo’s

Als het aan Indi en Kelt ligt, worden de Koningsspelen een groot feest. Kinderen kunnen spelen met springstokken en pedalo’s. Of ze gaan voetballen of touwtjespringen met elkaar.

Waar vier jij Koninginnedag? DE TIPS VAN JONG010 VOOR feijenoord! Op het Deliplein kun je vanaf 14.00 uur dansen op rolschaatsen tijdens de Royal Rollerdisco. Op de Dordtsestraatweg is er vanaf 15.00 uur een feest.

De Zoneparc-helden van De Mare zijn experts in alle sporten en spellen op de Koningsspelen. Foto: Suzanne Heikoop

Bij de Vijf Werelddelen kun je vanaf 8.30 uur rondkijken op de Vrijmarkt.


PRIKBORD De moeder van Pietje zet de borden met soep op tafel. 'Maak het tafelkleed niet vies, ik heb het namelijk net gewassen', zegt ze tegen de kinderen. 'Per vlek verminder ik jullie zakgeld met 2 euro.' Moeder gaat weer naar de keuken. Als ze terug komt ziet ze Pietje met een lepel soep over het tafelkleed verspreiden. 'Wat ben je aan het doen Pietje?', vraagt moeder. Pietje: 'Ik maak van 3 vlekken 1 vlek!'

redACTIe@jOng010.nl

Eveline (12)

Er zwemmen 100 vissen in de vijver. Eentje verdrinkt er. Hoeveel zijn er nog over?

Nog steeds 100 want vissen kunnen niet verdrinken.

hOeveel rOTTerdAmse KInderen Kunnen vAnAf 21 mAArT jOng010 lezen?

Je kan het eten en het kan ontploffen.

Sharda (11)

Een drol en een appel liggen op straat. Ineens wordt de appel opgepakt en opgegeten. De drol zegt tegen de appel: ‘Tot straks!’ Angeliek (10)

Welke Barbie kan het best vlees bakken? De Barbie cue.

heB jIj een leuKe nIeuwsTIP vOOr jOng010?

Bamburgers en knalworstjes.

2

Sabrien (11)

Ilham (10)

A. BIjnA 18.000. B. BIjnA 20.000. C. BIjnA 24.000.

OP welKe dATum In meI 1940 werd rOTTerdAm geBOmBArdeerd? A. 4 meI.

B. 14 meI.

C. 24 meI.

.

wIe BedAChT In 1920 de KInderfeesTdAg? A. de TurKse PresIdenT ATATürK. B. KOnIngIn wIlhelmInA. C. KInderen In TurKIje.

wAT Is fIlOsOfIe? A. de KunsT vAn heT vrAgen sTellen. B. de KunsT vAn heT luIsTeren. C. de KunsT vAn heT dAgdrOmen.

BOEKENBON VAN

EURO

colofon Jong010 wordt mede mogeliJk gemaakt door:

jOng010 - jAArgAng 3 edITIe 5 - APrIl 2013 OPlAge: 23.350 KrAnTen

Hoofdredacteur: angelique van tilburg eindredacteuren: tHomas de leeuw, doortje van der molen journalisten: Kim-lan jong baw, jelle van de Kamp, ilja post, annemieKe ruggenberg fotografen: eriKa bliKman, suzanne HeiKoop, joHannes odé, arjen jan stada vormgeving: marcel van den assem - Kadanz marKeting en pr: barbara de reede office manager: jamie offerman aan deze editie werKten verder mee: Hester blanKestijn, rob doolaard, roderiK van nispen, stadsarcHief rotterdam, ricHard van der ven - cosH studio meer informatie en contact : www.jong010.nl


rotterdam

3

JONG010 OP MEER BASISSCHOLEN rOTTerdAm – OP dOnderdAg 21 mAArT wAs heT feesT In heT sOPhIA KInderzIeKenhuIs. de AllernIeuwsTe jOng010 werd uITgereIKT. TeKsT: ThOmAs de leeuw en dOOrTje vAn der mOlen

De Rotterdamse kinderkrant verscheen eerst alleen in de deelgemeenten Overschie en Kralingen-Crooswijk. Sinds maart wordt de krant ook uitgedeeld op de scholen in Charlois, Delfshaven, Feijenoord en Noord. Bijna 24.000 Rotterdamse kinderen lezen nu de krant! Dat moest gevierd worden.

Maar uiteindelijk vinden ze het gezellig als ik er ben.’

wAT dOeT u In uw vrIje TIjd?

‘Ik ben vorig jaar oma geworden en ik vind het fantastisch om met mijn kleinkind te zijn. En ik zeil veel met mijn man, dat is zijn hobby.’

wAT vIndT u vAn jOng010?

‘Het is goed dat er een krant is voor kinderen in Rotterdam en dat de burgemeester weet wat zij belangrijk vinden.’

vrAgen sTellen

Geen feest compleet zonder cola, taartjes, een tv-ploeg van Sophia Kinderziekenhuis en belangrijke mensen. Wethouder Kriens deelde de nieuwste Jong010 uit. De jonge kinderen maakten tekeningen. De oudere kinderen deden een interview. Ze vroegen de wethouder het hemd van het lijf!

weThOuder jAnTIne KrIens deelT de nIeuwsTe jOng010 uIT AAn KInderen In heT sOPhIA KInderzIeKenhuIs. fOTO’s: jOhAnnes Odé en suzAnne heIKOOP

Stelling

wAT dOeT een weThOuder?

‘Mijn kinderen zeiden altijd: mijn moeder ouwehoert. Ik klets en vergader heel veel. Maar ik probeer vooral wat voor de stad te betekenen.’

u BenT OOK lOCOBurgemeesTer, wAT BeTeKenT dAT?

‘Als burgemeester Aboutaleb op reis is, neem ik zijn taken over. Ik ben de netniet-burgemeester. Als ik kom, vragen ze eerst altijd: waar is de burgemeester?

Mijn Rotterdam feYzAnur BIj de AAnlegPlAATs vAn de sPIdO-rOndvAArTBOOT. OP deze PleK drOOmT ze vAn wereldreIzen. fOTO: jOhAnnes Odé

rOTTerdAm – Iedere mAAnd verTelT een jOng010-lezer Over zIjn Of hAAr fAvOrIeTe PleK. dAT KAn een sPeelTuIn zIjn, een zelfgeBOuwde BOOmhuT Of een sKATePArK. een PleK BuITen je huIs wAAr je je ThuIs vOelT. TeKsT: AnnemIeKe ruggenBerg

Naam: Feyzanur (10) Plek: Spido bij Willemsplein Waar: Rotterdam Centrum Zodra Feyzanur de Spido ziet, begint ze te stralen. ‘Ik hou van water en van de zee. Toen ik in groep vier zat, maakten we een tocht met de Spido-rondvaart-

boot door de haven. Vanaf dat moment is de aanlegplaats van mijn favoriete plek. Als ik boten zie, droom ik weleens over een wereldreis.’

KAPITeIn OP een sChIP

‘Het lijkt me leuk om later kapitein te zijn op een schip. Dan kun je anderen vertellen wat ze moeten doen en heb je altijd uitzicht op zee. Thuis heb ik oudere broers en die luisteren soms ook naar me. Zo kan ik al een beetje oefenen.’ wIl je OOK geïnTervIewd wOrden Over je fAvOrIeTe (sPeel)PleK? mAIl dAn nAAr

redACTIe@jOng010.nl.

ROTTERDAM – Marc Damen is de directeur van Diergaarde Blijdorp. Hij vindt het fantastisch dat er in Rotterdam een krant is speciaal voor kinderen. Er is in de stad veel nieuws voor kinderen, zegt hij. ‘Daar moet toch een aparte krant voor zijn!’ TeKsT: ThOmAs de leeuw Marc vindt dat alle kinderen in Rotterdam de krant zouden moeten krijgen, zodat ze weten wat er in hun stad gebeurt. Of Marc lezen vroeger leuk vond? ‘Niet zo. Tot ik ontdekte dat je door te lezen veel te weten komt over dingen die je leuk vindt.’ Nu verslindt hij boeken over dierentuinen. Veel geluk Marc leest graag de Jong010. ‘Natuurlijk blader ik dan eerst door de krant om te kijken of er nieuws over Diergaarde Blijdorp in staat. Op deze pagina heb ik dus weer geluk!’ Directeur Marc Damen van Diergaarde Blijdorp samen met Ollie. De kersverse Blijdorp-mascotte! fOTO: rOB dOOlAArd/dIergAArde BlIjdOrP


4

ROTTERDAM EN DE OORLOG

feIjenOOrd – In de Tweede wereldOOrlOg zIjn 686 jOOdse KInderen uIT rOTTerdAm OmgeKOmen. OP wOensdAg 10 APrIl Is heT jOOds KIndermOnumenT OnThuld. KInderen vAn meer dAn 50 rOTTerdAmse BAsIssChOlen zOChTen uIT wIe de OmgeKOmen jOOdse KInderen wAren. fAYe (11) leerde ABrAhAm Kennen. TeKsT: suzAnne huIg ABrAhAm wAs jOOds Faye dook de archieven in en speurde het internet af. Ze bezocht ook de buurt waar Abraham woonde: het centrum van Rotterdam. ‘Ik heb geen foto van hem kunnen vinden. Maar ik zie een kleine, blanke jongen met zwart haar voor me. Abraham Dagloonder was 12 jaar. Hij had een vader, moeder, broer en zus. Hij woonde maar een kwartier

In een soort vrachtwagen werden ze vervoerd naar de verzamelplaats: Loods 24. Vanaf daar werden Abraham en zijn familie samen met andere Joodse families naar kamp Westerbork in Drenthe gebracht. Drie dagen later werd Abraham naar kamp Auschwitz in Polen afgevoerd en is hij vergast.’ ‘Abraham heeft zijn leven niet vrij kunnen leiden zoals ik. Hij is zomaar vermoord omdat hij toevallig Joods was. Dat vind ik heel zielig en onterecht.’

OP 10 APrIl werd heT jOOds KIndermOnumenT OnThuld AAn heT sTIelTjesPleIn OP de KOP vAn zuId. fAYe (reChTs) en vele Andere KInderen wAren erBIj. fOTO: jOhAnnes Odé

er nog. Maar het belangrijkste wat ik van hem weet: Abraham was Joods.’

vraag

AfgevOerd en vergAsT Faye vervolgt: ‘Er werd geklopt op de deur toen hij ’s nachts lag te slapen. Het waren de Duitsers. Abraham en zijn familie moesten meekomen.

De hele stad stond in brand

rOTTerdAm – CO vAn sChAIK (79) wAs 6 jAAr Oud TOen rOTTerdAm OP 14 meI 1940 werd geBOmBArdeerd. ‘IK zAT meT mIjn BrOerTjes, zusjes en Ouders AAn TAfel Om de verjAArdAg vAn mIjn vAder Te vIeren, TOTdAT heT luChTAlArm gIng.’ TeKsT: suzAnne huIg

sChuIlen en huIlen ‘We vluchtten naar de schuilkelder aan de overkant van de straat. Mensen huilden van angst, vloekten of zaten te bidden. Ik merkte aan mijn ouders dat er iets vreselijks aan de hand was.’

rOeTzwArTe BrAndwOlK Het bombardement duurde ongeveer een kwartier. ‘Pas na anderhalf uur durfden we de schuilkelder uit. Ik zag alleen een roetzwarte brandwolk. De hele stad stond in brand.’ Ongeveer 850 mensen kwamen

om het leven tijdens het bombardement. Ongeveer 25.000 huizen brandden af. Zo’n 80.000 mensen raakten dakloos.

fOTO's BOven: zO zAg heT CenTrum vAn rOTTerdAm eruIT nA heT duITse BOmBArdemenT vAn 14 meI 1940. fOTO’s: sTAdsArChIef

rAvOTTen In heT PuIn

rOTTerdAm/ lex de herder

Co woonde in Crooswijk. Zijn huis stond er nog, maar het centrum lag in puin. ‘Ik vond het toch ook spannend. Ik ging soms op avontuur de stad in en speelde in half verwoeste huizen.’

heT geluId vAn de BevrIjders In februari 1945 werd Co van de stad naar het platteland gebracht. Daar was het veiliger en was meer voedsel. Duitse soldaten werden ondertussen langzaam het land uitgedreven. ‘Een paar Duitse soldaten sloegen met geweren op de deur van de boerderij. Ze eisten een paard en wagen om te vluchten. In de verte hoorde ik de tanks van de bevrijders aankomen. Dat was fantastisch.’

CO vAn sChAIK: nu en Als KInd. een fOTO vAn vlAK nA de OOrlOg, meT zIjn zusje. fOTO: suzAnne huIg

vind jij de geschiedenis van rotterdam interessant? en wil je er meer over weten? kijk dan eens op www.historiemeterrotterdam.nl


rotterdam

5

Op visite bij...

Yasemin! rOTTerdAm – jOng010 gAAT Iedere mAAnd OP vIsITe BIj KInderen uIT een Andere CulTuur. dIT Keer sPreKen we meT YAsemIn (11). zIj vIerT OP 23 APrIl InTernATIOnAle KInderfeesTdAg. TeKsT: dOOrTje vAn der mOlen

Als Yasemin mag kiezen, dan wil ze op Kinderfeestdag graag op de stoel van burgemeester Aboutaleb zitten! In Turkije zitten op 23 april alleen maar kinderen in het parlement: alle kinderen hebben het die dag voor het zeggen. Zij mogen zelfs op de stoel van de president zitten.

KInderen zIjn de BAAs ‘Kinderfeestdag is in 1920 bedacht door de Turkse president Atatürk’, vertelt Yasemin. ‘Op 23 april is iedereen vrij van

school. In heel Turkije zijn er feesten, bijvoorbeeld in stadions en op de televisie. De vlaggen hangen uit op straat, overal zijn ballonnen en mensen spelen trompet.’ Vanaf 1979 wordt het feest in meer dan 80 landen ter wereld gevierd, ook in Nederland.

heel veel POPCOrn In Rotterdam wordt Kinderfeestdag op zaterdag 20 april gevierd bij de Mevlana moskee in Delfshaven. Er staan marktkraampjes buiten op de bazaar met popcorn, suikerspinnen, Turkse koekjes en broden. En er zijn veel activiteiten, zoals zaklopen, eierenlopen, een theatervoorstelling, dansoptreden en een springkussen. ‘Iedereen is welkom om het feest mee te vieren’, zegt Yasemin. Zij weet stiekem al wat ze wil gaan doen die dag. ‘Popcorn eten!’

het boek van de maand mAgIeK 1

sePTImus heAP deel 1 mAgIeK Angie SAge, Querido, 17,95 euro, 11+

Dit BOeK iS:

Septimus Heap‚ de zevende zoon van de zevende zoon van een tovenaar‚ zou grote magische krachten hebben. Maar hij verdwijnt op de avond van zijn geboorte. Op dezelfde avond vindt zijn vader een pasgeboren meisje in de sneeuw. Wie kan de boosaardige tovenaar Dom Daniël tegenhouden‚ die het koninkrijk bedreigt?

rOTTerdAm – nOOrTje (11) mAg deze mAAnd BIj KInderBOeKwInKel de KleIne KAPITeIn een BOeK uITzOeKen.

In de Kleine Kapitein staan heel veel boeken en dat maakt het kiezen niet makkelijk. Na heel lang aarzelen‚ neemt Noortje ‘Septimus Heap deel 1 Magiek’ mee naar huis. Het boek is dik‚ spannend en met een mooie landkaart voorin; dat maakt haar nieuwsgierig.

Spannend GrappiG FantaSie Waar Gebeurd populair leerzaam dik dun

wIl jIj OOK een BOeK uITzOeKen vOOr deze ruBrIeK? mAIl dAn nAAr redACTIe@jOng010.nl

nOOrTje fOTO: dAnIel AlBerIng de KleIne KAPITeIn

advertentie

de Woorden Vind Je HoriZonTAAL, VerTiCAAL en diAgonAAL. Je mAg LeTTerS meerdere keren gebruiken. de oVergebLeVen LeTTerS Vormen een Woord. mAiL HeT nAAr: AnTWoord@Jong010.nL VermeLd ook Je nAAm, LeefTiJd en HeT TeLefoonnummer VAn Je ouderS of VerZorgerS. mAAk kAnS op een boekenbon VAn 15 euro! We VerLoTen de boekenbon onder de JuiSTe inZenderS. ALLeen de WinnAAr kriJgT beriCHT.

k n a l m a X i m a i l

o n e r e i v l r B n e

n w i m p d l i o e h s

i e B p g e a e r a U s

n i e a w n g d a t l i

g h d a e i e e n r d w

s c a r i g l i j i i s

h r n i s X n l e X g n

U a k n s p e i e n i o

i n t s e e F l n m n o

s o o a m a l i a o g r

k m n n i g n i n o k t

troonswissel koning koningin koningshUis monarchie inhUldiging amalia aleXia ariane willem maXima

PRIJS

BeatriX eed lied Bedankt vlag Feest oranje wimpel vieren paar knal

BOEKENBON VAN 15 EURO

het antwoord van de woordZoeker van maart is: Bloeimaand. de winnaar is: wanja (9). geFeliciteerd!

hoera! het is bijna koninginnedag. dan zijn er in jouw buurt weer allerlei leuke dingen te doen en kun jij je eigen winkeltje beginnen op de vrijmarkt. rabobank helpt jou om je spulletjes te verkopen en zo de beste winkelier van de buurt te worden. exclusief voor rabobank rotterdam klantjes een gratis koninginnedagpakket!* een speciaal pakket voor de verkoop van al je spulletjes op de vrijmarkt! heb jij ook een uitnodiging ontvangen? kom dan snel naar één van onze kantoren (op=op!) in dit pakket zit een kassa voor je kleingeld, maar ook een heleboel andere handige dingen die je helpen om op 30 april je spulletjes te verkopen. heb jij nog geen rekening bij rabobank rotterdam? open deze dan snel, dan kun je ook een koninginnedagpakket krijgen. * lees de actievoorwaarden op www.raBoBank.nl/rotterdam


6

ADVERTENTIE

win dit Hoe Zie JiJ eruiT ALS Je nAAr SCHooL gAAT of ALS Je HuiSWerk mAAkT? mAiL onS JouW foTo en mAAk kAnS op diT CooLe kLedingpAkkeT!

pakket mAIl je fOTO sAmen meT je vOOrnAAm, leefTIjd en heT TelefOOnnummer vAn je Ouders Of verzOrgers nAAr AnTwOOrd@jOng010.nl

we verlOTen de PrIjs Onder de Inzenders. Alleen de wInnAAr KrIjgT BerIChT.


* Mail je antwoorden VOOR 10 mei naar:

antwoord@jong010.nl

DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN EXTRA PRIJS. AAN HET EINDE VAN HET JAAR VERLOOT DE RABOBANK ONDER DE MAANDWINNAARS.

Op de vrijmarkt koopt Nathalie een mooie groene vaas voor haar oma. Jeroen vraagt er 5 euro voor, maar dat vindt Nathalie te duur. Uiteindelijk mag ze de vaas voor 3 euro meenemen.

1x VIER TICKETS VOOR DE EFTELING.

Hoeveel procent korting heeft Jeroen gegeven?

a

20% korting

b

40% korting

Willem-Alexander is geboren op 27 april 1967. In die tijd betaalden we in Nederland nog met guldens. 1 euro = 2,20 gulden.

Tel de munten op en bereken hoeveel euro het is: 1 rijksdaalder, 2 guldens, 3 kwartjes, 12 dubbeltjes en 3 stuivers.

a

€ 3,00.

*

b

€ 4,00.

Foto: Rabobank

In Argentinië, waar prinses Máxima vandaan komt, betalen ze met Argentijnse pesos. Bij de bank krijg je 5, 70 pesos voor 1 euro.

Hoeveel pesos krijg je voor 25 euro?

a b

124,50 pesos 142,50 pesos

Drie prinsesjes krijgen zakgeld. De oudste krijgt 20 gouden munten per maand, de middelste krijgt er 15 per maand en de jongste krijgt 10 munten per maand.

Hoeveel gouden munten krijgen ze samen in een jaar?

a

540 munten

b

560 munten

LEES ALLE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.RABOBANK.NL/ROTTERDAM. we verloten de prijs onder de goede inzenders. Alleen de winnaar krijgt bericht.


8 natuur

rOTTerdAm – fOssIelen verTellen veel Over heT leven vAn héél lAng geleden. Als je weeT wAAr je mOeT zOeKen, Kun je ze zelf mIssChIen OOK vInden. sInds zATerdAg 6 APrIl Kun je Oefenen BIj de TenTOOnsTellIng 'KIjK wAT IK gevOnden heB' In heT nATuurhIsTOrIsCh museum rOTTerdAm. TeKsT: jelle vAn de KAmP

zelf hAKKen ‘Ik vind fossielen erg interessant’, zegt Gijs (8). Hij is samen met zijn zusjes Cato (10) en Fiet (5) bij het openingsweekend van de tentoonstelling. Ze hakken een fossiel van een schelp uit een stuk steen. ‘Ik heb er zelf ooit één gevonden, een soort leliebloem was dat. Best bijzonder dat die bewaard is gebleven.’ Fossielen zijn resten van planten en dieren van duizenden jaren oud, die bewaard zijn gebleven in een steen.

Oude hYenAPOeP Vooral bij stranden, zoals bij de Maasvlakte, heb je kans om fossielen te vinden. Daar is in 2010 een fossiel van een drol van een hyena gevonden. Die keutel is tussen 20.000 en 50.000 jaar oud!

sTInKen! ‘Die vondst is heel speciaal’, zegt Kees. Hij organiseert de expositie. ‘Op de plek waar nu de Noordzee is, leefden héél vroeger hyena’s. Zij aten botten, daarom zat er veel kalk in hun poep. Dat is uiteindelijk een fossiel geworden.’ Het museum heeft verse drollen van hyena’s uit de dierentuin naast de stenen drol gelegd. Als je wil, kun je het verschil ruiken!

gIjs vIndT fOssIelen erg InTeressAnT. fOTO: erIKA BlIKmAn

IsAurA, CleO, levI en hAsAn zOrgen gOed vOOr de KOnIngslInde. fOTO's: suzAnne huIg

een koninklijke rOTTerdAm – leerlIngen vAn heT lAndje PlAnTTen vOOr de nATIOnAle BOOmfeesTdAgen OP 20 mAArT een KOnInKlIjKe BOOm AAn de PArKlAAn In rOTTerdAm. zIj PlAATsTen een eChTe KOnIngslInde Als CAdeAu vOOr heT TOeKOmsTIge KOnIngsPAAr.

boom

delfshAven – BuITen sPelen Is lAsTIg In de sTAd. dAArOm heBBen de mensen vAn rAvOTTuh een PlAn BedAChT. de InITIATIefnemers wIllen TIen grOene nATuursPeelPleKKen In de sTAd mAKen wAAr je AvOnTuurlIjK KunT sPelen. TeKsT: IljA POsT Als voorproefje organiseerden ze op zaterdag 30 maart het Lentefeest bij Natuurspeeltuin de Speeldernis.

Zelf soep maken, geblinddoekt een hindernisparcours lopen en popcorn roosteren boven een kampvuur. Gina Lola (8) en Sanae (9) zijn dol op buitenspelen. ‘Wij wonen in Charlois. Daar spelen we vooral op straat. Of op oude, saaie speelplekken. Zo’n doe-dag van Ravottuh is veel leuker. Daar kun je je eigen pijl en boog in elkaar knutselen of dammen bouwen!’

TeKsT: suzAnne huIg

een TrAdITIe ‘Ik heb nog nooit eerder een cadeau gegeven aan een koning of koningin. Ik vind het heel bijzonder’, vertelt Cleo (7). Het is een traditie om met een troonswisseling een boom te planten. De kinderen laten met de boom zien dat zij vertrouwen hebben in de nieuwe koning en koningin.

een sTerKe BOOm Levi (8) vertelt waarom de school speciaal deze boomsoort heeft geplant. ‘De koningslinde past goed bij het Koninklijke Huis. En het is ook een heel sterke boom. Dat hoort bij een koning en koningin.’

wensen vOOr de KOnIng De kinderen hebben allemaal een briefje met een wens daarop naast de boom begraven. Isaura (8): ‘Ik heb gewenst dat zij een goede en gelukkige koning en koningin worden. Alle wensen zijn ook opgestuurd naar Willem-Alexander en Máxima. Hopelijk komen ze uit!’

gInA lOlA en sAnAe zIjn heT eens meT de mensen vAn rAvOTTuh: er mOeTen meer grOene sPeelPleKKen KOmen In rOTTerdAm. fOTO: IljA POsT


sport 9

IjsselmOnde – wAnneer ABYgAIl (12) en denzel (11) ThuIs nAAr een wedsTrIjd vAn feYenOOrd KIjKen, KruIPen ze dIChT Tegen de TelevIsIe AAn. OmdAT elKe wedsTrIjd suPer sPAnnend Is nATuurlIjK, mAAr OOK OmdAT hun Ogen nIeT zO gOed zIjn. vAnAf 21 APrIl Kunnen ze OP een eChTe BlIndenTrIBune ‘vOeTBAl KIjKen’ In de KuIP. TeKsT: IljA POsT

Abygail ziet maar 30 procent. En ook Denzel ziet weinig. ‘Maar juichen als Pellè heeft gescoord, kunnen we als de beste’, lacht Abygail. Ze is zelfs zo’n fan dat ze de naam van aartsrivaal Ajax niet eens wil uitspreken. ‘En wanneer iemand anders dat doet, zeg ik: ga je mond spoelen met zeep.’

sPeCIAle BlIndensChOOl Denzel is al net zo’n grote fan.

‘Als ik FIFA 13 speel, speel ik altijd met Feyenoord. Op een computer met Feyenoord-logo.’ Abygail en Denzel zitten op Visio Onderwijs Rotterdam. Dat is een school voor blinde en slechtziende kinderen.

nAAr de KuIP Naar een wedstrijd in De Kuip zijn ze nog nooit geweest. Omdat ze de bal toch niet of moeilijk kunnen zien, heeft dat weinig nut. Vanaf zondag 21 april komt daar misschien verandering in. Op die dag opent in het Feyenoord-stadion een speciale ‘blindentribune’.

OnTvAngsTAPPArATuur Die tribune zit lekker dicht bij het veld. En via speciale ontvangstapparatuur krijgen ze wedstrijdcommentaar, die is gedetailleerder dan bij normale radio.

Stelling

denzel en ABYgAIl mOgen dAn wAT mInder gOede Ogen heBBen, hun feYenOOrd-hArT BOnKT des Te hArder, zeKer In de KuIP! fOTO: suzAnne heIKOOP

jerO (In heT rOOd) en lArIssA (OndersTeBOven AAn heT reK) dOen mee AAn de verKIezIng vAn de sPOrTIefsTe sChOOl vAn nederlAnd. fOTO: IljA POsT

sportiefste school

van rotterdam ChArlOIs – BAsIssChOOl Over de slInge Is Als enIge BAsIssChOOl In rOTTerdAm genOmIneerd vOOr de verKIezIng vAn de sPOrTIefsTe sChOOl vAn nederlAnd. OP wOensdAg 15 meI sTrIjden AChT sChOlen Om de fInAleTITel In AmsTerdAm.

gezOnde sChOOldAgen

TeKsT: IljA POsT

‘En dan zitten de meeste kinderen na schooltijd ook nog eens op een sportclub. Echt wel dat we gaan winnen’, joelen Larissa en Jero.

De nominatie leverde de school 1.000 euro aan sportmateriaal op. Als de schoolt wint, dan gaat ze zelfs met 5.000 euro naar huis!

KAYlAsh In heT POOlCAfé delfshAven, één vAn de PleKKen In rOTTerdAm wAAr hIj vAAK TrAInT. fOTO: Arjen jAn sTAdA

Drie keer per week gymmen, een gezond schoolontbijt, water drinken en fruit in de pauze. Alleen al door het vaste schoolprogramma te volgen, zijn Larissa en Jero (12) supergezond bezig.

rOTTerdAm – KAYlAsh (13) werd OP 29 mAArT vOOr de 4e Keer nederlAnds KAmPIOen POOl. deze zOmer dOeT hIj mee AAn de eurOPese KAmPIOensChAPPen. TeKsT: ThOmAs de leeuw

sPOrTen nA sChOOl

POOlTAfel OP zOlder

terdam.’

Het begon vier jaar geleden dankzij mijn oom, legt Kaylash uit. ‘Hij haalde m’n moeder over een kleine pooltafel te kopen.’ Kaylash kreeg de sport razendsnel onder de knie. ‘Op de basisschool had ik veel tijd om te oefenen.’

vOOruIT denKen ‘Pool is een echte denksport, net als schaken. Je moet de bal steeds zó plaatsen dat je die de volgende ronde er makkelijk in kan schieten. Ik denk altijd 3 tot 4 ballen vooruit, soms zelfs een heel spel.’

meer dAn een KrOegsPel Pool is in Nederland vooral bekend als kroegsport. Kaylash vindt dat jammer. ‘In bepaalde landen, zoals de Filippijnen, is de sport heel groot. Zoals voetbal hier is.’ Hij lacht: ‘Bij sommige pooltoernooien in Nederlandse kroegen zou ik normaal niet binnen mogen komen.’


10

TIM IS GEK... OP DANSEN rOTTerdAm - dAChT jIj dAT dAnsen Alleen vOOr meIsjes Is? dAn heB je heT mIs! BIj de sKvr dAnssChOOl Is zelfs een sPeCIAle KlAs vOOr jOngens. Al zO lAng TIm (12) zICh KAn herInneren, hOudT hIj vAn dAnsen. 'dAns zIT eChT In mIj. heT lIefsT sTA IK OP mIjn hOOfd.' COndITIe, KrAChTTrAInIng en een dAnssTuK dIT ArTIKel Is gemAAKT In sAmenwerKIng meT

de sKvr dAnssChOOl heefT een KlAs sPeCIAAl vOOr jOngens. hIer zIe je TIm (In grIjs T-shIrT) meT zIjn grOePsgenOTen. fOTO: sKvr

www.skvr.nl/dans vInd jIj dAnsen neT zO leuK Als TIm? dAn Is de sKvr dAnssChOOl

OOK IeTs vOOr jOu. je KunT je heT hele jAAr dOOr OPgeven. vOOr jOngens zIjn er sPeCIAle jOngensdAnslessen, mAAr je mAg nATuurlIjK OOK AlTIjd AAn de gewOne dAnslessen meedOen! KIjK snel OP www.sKvr.nl/dAns

'Ik dans met een heel gezellige groep jongens', vertelt Tim. 'Docent John is serieus maar we lachen ook veel met elkaar.' In de les werken de jongens aan conditie en krachttraining. Het tempo ligt hoog en de oefeningen zijn zwaar.

'Maar aan het eind van de les werken we altijd aan een dansstuk.'

meedOen AAn een PrOduCTIe Tim doet ook wel eens mee aan een voorstelling. Vorig jaar werd hij door een professionele choreograaf - dat is iemand die een dans verzint - uitgekozen om mee te doen aan een productie. 'Daar was ik best trots op!', glundert Tim. Hij leerde er ook hoe je kunt improviseren. 'Dan moet je iets uitbeelden, bijvoorbeeld vallende dominostenen. Hoe je dat doet, mag je helemaal zelf ter plekke verzinnen. Dan kun je dus nooit iets fout doen!', lacht Tim.

KortingSactie openingSweeKend rOTTerdAm - wIl je een ACTIef en AvOnTuurlIjK dAgje uIT? BIjvOOrBeeld meT je Ouders Of je sChOOlKlAs? dAn Kun je vAnAf 11 meI TereChT In KlImPArK fun fOresT In heT KrAlIngse BOs. dAAr Kun je Als een eChTe sTOere TArzAn Of jAne vAn BOOm TOT BOOm KlAuTeren. mAAr wAT Is dAT nOu eIgenlIjK, zO’n KlImPArK? Nou, een bos vol avonturen! Via tokkelbanen, touwladders, wiebelbruggen en andere onderdelen beweeg je je door wel zes verschillende parcoursen van

OP zATerdAg 11 meI gAAT KlImPArK fun fOresT rOTTerdAm OPen. vIA www.funfOresT.nl/rOTTerdAm Kun je nu vOOr 11 en 12 meI 2013 een KAArTje meT 20% KOrTIng BesTellen!

boom tot boom. De hoogtes waarop je klimt, verschillen van 4 tot 15 meter! Het klimmen duurt 3 uur.

vOOr wIe Is heT? Kinderen vanaf 8 jaar en minimaal 1.30 meter lang kunnen klimmen in Fun Forest. De parcoursen hebben verschillende moeilijkheidsgraden. Dus als het goed gaat en je durft veel, dan kun je steeds een stapje verder gaan. En zo is het park ook voor volwassenen leuk, dus je vader, moeder, meester en juf kunnen gewoon meedoen!

Speciale moederdagactie

dIT ArTIKel Is gemAAKT In sAmenwerKIng meT

OP zOndAg 12 meI Is heT mOederdAg. Ben jIj Tussen 8 TOT en meT 11 jAAr en KOm je OP 12 meI 2013 KlImmen? dAn mAg je mOeder grATIs mee! vIndT mAmA heT KlImmen mAAr nIeTs? dAn Is er vOOr hAAr genOeg Te Beleven In en rOndOm heT KlImPArK en Kun jIj wel leKKer de BOOm In!

internetpesten is niet cool rOTTerdAm – Iedereen dIe wel eens OP InTerneT, een ChATBOx, fACeBOOK Of hYves zIT, KAn Te mAKen KrIjgen meT PesTen. dIT wOrdT OOK wel CYBerPesTen genOemd. wAT Kun je dAAr Tegen dOen? Volgens Wissal (10) wordt er bij haar in de klas niet gepest. Toch hield Wissal een spreekbeurt over pesten. ‘In het nieuws zijn er afgelopen tijd berichten geweest over twee kinderen die zelfmoord hebben gepleegd na pesterijen. Ik vind het belangrijk om daarover te praten. Dan durven kinderen in de toekomst makkelijker hulp te vragen.’

wIssAl OefenT vOOr hAAr sPreeKBeurT Over PesTen. fOTO: erIKA BlIKmAn

PesTen vIA InTerneT Op internet kunnen kinderen onaardige dingen zeggen, vertelt Wissal. ‘Via chat of e-mail kunnen ze elkaar belachelijk maken. Ze zeggen bijvoor-

beeld dat je lelijke kleren hebt.’ Internetpesten gebeurt meestal anoniem, dus dan weet je niet wie het doet. ‘Maar vaak zijn het dezelfde kinderen die pesten op school.’ Volgens Wissal zitten ze zelf meestal niet lekker in hun vel. ‘Misschien zijn hun ouders net gescheiden.’ verTel heT een BeKende Als je gepest wordt, is het belangrijk dat je dat vertelt aan iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld de juf of meester, de jeugdverpleegkundige op school, je ouders, of een vriend of vriendin. ‘Het is heel belangrijk dat je om hulp vraagt’, zegt Wissal. ‘Dat lucht op.’ Op de sites www.PesTweB.nl en www.gePesTmAArTrOTs.nl staat wat je kunt doen als je wordt gepest. dIT ArTIKel Is gemAAKT In sAmenwerKIng meT


11

de ArTIesTen vAn CIrCus rOTjeKnOr Oefenen vOOr de juBIleumshOw. fOTO: suzAnne heIKOOP

AllemAAl OP heT POdIum

KrAlIngen – zOhrA (9) dOeT OP zOndAg 28 APrIl mee meT de juBIleumvOOrsTellIng vAn CIrCus rOTjeKnOr In de rOTTerdAmse sChOuwBurg, sAmen meT drIehOnderd Andere KInderen. heT rOTTerdAmse KInderCIrCus vIerT meT de shOw heT 20-jArIg BesTAAn! TeKsT: jelle vAn de KAmP Supersnel trekt Zohra (9) zich omhoog. Ze vouwt lenig haar benen achter zich langs en haalt allerlei trucjes uit tussen de twee lange touwen. Al meer dan twee jaar oefent ze bij Rotjeknor.

Bij het kindercircus kun je allerlei dingen leren, zoals lopen over een touw, jongleren of acrobatiek. Alle kinderen laten tijdens de voorstelling zien wat ze kunnen. Volwassen circusartiesten die vroeger op les zaten, doen ook mee met de show.

evenwIChT BewAren ‘Ik ben goed in alles wat met evenwicht te maken heeft’, vertelt Zohra tussen het oefenen door. ‘Fietsen op een éénwieler, op een grote bal lopen of kunstjes op de rekstok tussen de touwen. Het lijkt me leuk om later wat te doen in het circus. Optreden vind ik sowieso heel leuk. Eigenlijk wil ik het liefst zangeres worden!’

De T-Factor

OEFENEN VOOR

EEN CIRCUSSHOw www.circuSStad.nl

de shOw vAn rOTjeKnOr Is OOK Te zIen OP 5 meI OP heT sChOuwBurgPleIn TIjdens heT CIrCussTAd fesTIvAl. dAT BegInT OP 29 APrIl en duurT een hele weeK. je KunT dAn nAAr versChIllende shOws KIjKen Of leren hOe je zelf CIrCusArTIesT wOrdT! meer weTen? KIjK OP de weBsITe.

FilosoFie voor kinderen

rOTTerdAm – de zussen AshwArYA (12) en sushmITA (10) heBBen de T-fACTOr. dAT BeTeKenT dAT ze gOed Kunnen TeKenen en sChIlderen. sInds dInsdAgmIddAg 2 APrIl hAngen hun KunsTwerKen OP de Tenveel TAlenT TOOnsTellIng 'T-fACTOr Twaalf talentvolle kinderen van groep 6, 7 en nOOrd' vAn vIllA zeBrA. 8 uit Rotterdam Noord hebben op 15 woensTeKsT: dOOrTje vAn der mOlen

Ashwarya vindt het gaaf dat haar tekeningen bij een echte tentoonstelling horen. ‘Ik ga normaal naar het museum om kunstwerken van andere mensen te zien. Nu bekijken bezoekers mijn tekeningen en schilderijen!'

dagmiddagen les gekregen in wijkcentrum Het Klooster. Ze leerden van kunstenaars Mart en Art hoe je echte kunst maakt.

heel TrOTs Ashwarya vond het tekenen met diepte het leukst. ‘Ik heb een straat met huizen getekend. Door de diepte lijkt de straat net echt!’ Sushmita is het meest trots op haar schilderij van een olifant, die heeft ze gemaakt met Indonesische inkt. ‘Ik vind dieren natekenen het allerleukste!’

grOeP 6 vAn BAsIssChOOl BlOemhOf Is een KeI In heT sTellen vAn vrAgen. fOTO: IljA POsT feIjenOOrd – wAT wAs er eerder: de KIP OP heT eI? Over heT AnTwOOrd Kun je eIndelOOs dIsCussIëren. en dAT dOeT grOeP 6 vAn BAsIssChOOl BlOemhOf dAn OOK. ze heBBen Iedere weeK fIlOsOfIeles vAn meesTer AeTzel. TeKsT: IljA POsT

AshwArYA en sushmITA heBBen geleerd hOe ze een zelfPOrTreT mOeTen mAKen. fOTO's: vIllA zeBrA/ hesTer BlAnKesTIjn

stellen. Waarom is er school?

Waarom zijn er regels? Maar ook: is de wereld waarin we leven nep of echt? Amir (8) vindt de wereld maar nep. ‘Want als je dood gaat, ga je naar een andere wereld.’ ‘Misschien heeft hij daarin gelijk. Maar misschien ook niet’, zegt meesnooit helemaal duidelijk. Filosofen, zoals Plato en Socrates, dachten daar 2.400 jaar geleden al over na.’


12

FEIJENOORD

Kinderfeest op de Oranjeschool FEIJENOORD – De Oranjeschool viert op vrijdag 26 april Internationale Kinderfeestdag; samen met alle kinderen, juffen, meesters, ouders en buurtbewoners. De kinderen zijn die dag een beetje de baas op school. Ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Tekst: Suzanne Huig

Kinderen van de Oranjeschool bereiden zich voor op internationale kinderdag. Foto: Suzanne Heikoop

FEIJENOORD – Psy’s ‘Gangnam Style’ brult door de speakers in buurthuis Het Klooster. Verblind door de spotlights kijken de artiesten van Circus Mix Hillesluis de zaal in. Na veertig weken circusles was het woensdag 3 april dan eindelijk showtime! Tekst: Ilja Post

Sommige leerlingen studeren danspasjes in, anderen bespreken welke spelletjes zij gaan spelen. Aylin (10) heeft zin in het feest. ‘Het schoolplein lijkt voor één dag op een klein pretpark! Elk jaar zijn er leuke spelletjes, voorstellingen en een loterij. Moeders uit de buurt zorgen voor wat lekkers te eten en drinken.

circus mix in de spotlights

Op de Oranjeschool zitten kinderen van allerlei culturen. Ook in de buurt van de school wonen mensen van verschillende afkomst. Tijdens de Internationale Kinderfeestdag komen al deze mensen bij elkaar. Eren (12): ‘Het feest is voor de school en de buurt. Voor jong en oud. Zo leert iedereen elkaar een beetje kennen.’

Uit Turkije Krishan (10) legt uit dat de Kinderfeestdag uit Turkije komt. ‘De Turkse president Atatürk organiseerde in 1920 het feest voor het eerst om kinderen in het zonnetje te zetten. Eigenlijk is het op 23 april. Maar dit jaar vieren wij het op 26 april samen met Koninginnedag!’

Win kaarten voor AHOY

samen voor Oranje oranje Samen voor

Slapeloze nachten Superzenuwachtig was Esmeralda (12) de nacht voor het optreden in Het Klooster. ‘Ik kon er niet van slapen. Bang om voor al die mensen van mijn éénwieler te vallen.’ Ayman (7) droomde dat hij zijn balans op de bal zou verliezen. En Emine (10) dat ze vanuit de trapeze naar beneden zou kletteren.

Wil jij op 30 april in Ahoy meezingen met het officiële Koningslied voor Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima? Jong010 mag 30 kaarten weggeven. Mail je naam, leeftijd en het telefoonnummer van je ouders of verzorgers vóór 25 april naar antwoord@jong010.nl. Als je één van de gelukkigen bent, krijg je donderdag 25 april bericht.

Rekenen en dansen Maar nee hoor, het werd een geweldige voorstelling. Meester Menno had zijn acrobaten goed voorbereid. ‘Samenwerken, presenteren, sportief bezig zijn; je leert het allemaal bij Circus Mix’, vertel hij. ‘Je leert zelfs rekenen. Want om je danspasjes uit te voeren, moet je goed kunnen tellen.’ Esmeralda voelt zich helemaal happy in het circus. Ze zou er later best willen werken. ‘Als clown bijvoorbeeld. Want ik ben nu toch al de leukste thuis’, grinnikt ze.

Verschillende culturen

Wil je ook leren twirlen, jongleren en acrobatische toeren uithalen? Kijk dan op www.circusmix.nl. Foto: Ilja Post

Kaartjes kosten normaal 5 euro en koop je via ticketservice.nl. Meer informatie over het concert staat op www.radio2.nl.

FEIJENOORD – We krijgen een koning! Wat vind jij ervan? Jong010 vroeg het aan Shenil en Hajrah van basisschool Bloemhof. Tekst en foto’s: Jelle van de Kamp ‘Ik denk dat de nieuwe koning niet heel anders gaat werken dan zijn moeder. Ik denk wel dat hij het goed zal doen. Zelf zou ik liever de jongere broer zijn van de koning. Dan heb je namelijk wel de luxe van een groot paleis en een zwembad, maar niet alle verantwoordelijkheid!’

shenil (12)

‘Ik vind dat de koningin het heel goed heeft gedaan. Ik wil denk ik niet haar baan hebben. Je bent dan altijd aan het werk. Ik ben wel benieuwd hoe de nieuwe koning het straks gaat doen.’

hajrah (11)

JONG010 APRIL 2013 FEIJENOORD  
JONG010 APRIL 2013 FEIJENOORD  

Jong010, de Rotterdamse kinderkrant. Jaargang 3, editie 5, Deelgemeente Feijenoord, april 2013.

Advertisement