__MAIN_TEXT__

Page 1

mobilt kontor for samtidskunst


Når man får mulighed for at røre ved kunstværkerne, bruge dem, lege med dem eller være i dem – så sker en anden erfaring, end når man kun kan se på dem. Kunst skal bruges med kroppen, og når man får lov til at bruge sig selv og bruge kroppen, så aflejrer oplevelsen sig ganske enkelt på en anden måde. Bevæger man kroppen, bevæger man også sindet.

Charlotte Bagger Brandt Direktør Råderum


Ejerskab og forandring gennem proces Ejerskab er ikke noget, der kommer af sig selv. Et dårligt værk kan holde en evighed på et museum, men er hjemløs efter en uge på havnen, hospitalet eller i boligområdet, hvis brugerne ikke føler, de har været hørt og inddraget. Vil man bryde grænser ned og bygge nye fællesskaber op, må man tage sig tid til at arbejde med en længere proces. Råderum arbejder med at skabe ejerskab igennem processen, hvor brugere og aktører inkluderes i skabelse af kunstværker og fælles kunstoplevelser. Når vi griner, undres og deler vores oplevelser af kunst med andre opstår der nye fællesskaber. Nye rum mellem mennesker. På den måde kan kunst i det offentlige rum og det at opleve kunst på uventede steder, bryde med vores velkendte rammer og skaber grobund for nye tanker og fællesskaber.


Råderum er gode til at se muligheder i de særlige kontekster. Et hospital er et sted, hvor der er mange skrevne og uskrevne regler. Råderum har forstået at indordne sig under regler, man ikke kan ændre på og været gode til at se nye muligheder og udfordre rammerne, hvor det var muligt. Råderum har sat gang i kunstprojekter på hospitalet, som vi ville have haft svært ved selv at bære.

Stine Kollerup Arkitekt, Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital – Råderum har siden 2011 haft et omfattende samarbejde med Hvidovre Hospital, hvor Råderum i samarbejde med en række kunstnere skaber stedsspecifikke og engagerende projekter på hospitalet. Ved at skabe nye værker specifikt til og med respekt for hospitalets afdelinger får patienter, pårørende og

personale en unik og sanselig oplevelse, der kan spille en væsentlig rolle i indlæggelsen, arbejdsdagen og generelt i mødet med hospitalet. Foto: Detalje fra kunstnergruppen Ultragrøns stedsspecifikke værk til Hvidovre Hospitals nye dialyse-afdeling.


PROFIL OG MISSION Råderum er et mobilt kontor for samtidskunst, der arbejder med samtidskunst i nye formater og udvikler nye metoder til at arbejde med kunst og kunstens publikum på. Råderum udvider, udfordrer og sprænger rammerne for kunstens plads i samfundet og har til formål at skabe nye platforme, fællesskaber og rum for og omkring samtidskunsten – i det offentlige rum, på etablerede institutioner, i mødet med arkitekturen og byrummet eller igennem seminarer og enkelt events. Råderum er en mobil enhed, vi flytter os efter kunsten og opgaverne. Grundpræmissen er, at vi vil være tilstede, der hvor kunsten skal sættes i scene og udfolde sig - i alle former for sammenhænge og geografiske steder – det være sig lokalt, nationalt og internationalt. Kontoret arbejder med samtidskunsten på flere måder: som bidrag til strategisk planlægning i f.eks. byggeprojekter og byplanlægning, som kulturel udviklingsdynamo og traditionel udstillingsplanlægger og ideskaber. Råderum er særdeles erfarne facilitatorer af kreative strategiprocesser, og kan hjælpe med at formulere vision, mission, strategi samt komme med forslag til konkrete indsatsområder, der kan omsættes til handling. Ved at identificere jeres projekts styrker og svagheder skaber vi en slags vejviser for, hvordan projektet kommer videre og når i mål.


KURATORISK METODE

Tager udgangspunkt i en konkret ide eller et specifikt sted

Bruger eksisterende strukturer og tilfører nye enzymer

Opererer i mellemrummet, hvor folk ikke forventer at møde kunst

Distribuerer (gør metoden tilgængelig)

Skaber sammen med andre og ikke for andre og med lokal forankring

Arbejder tværfagligt i netværk og i fællesskab


U RBAN E AKTION E R - N år Råder um laver aktioner i byrummet inviteres alle forbipasserende til at deltage hvilket ofte afføder dialoger om den konkrete bydel, historier fra baggården ved side af, ideer til konkrete lokale projekter, bæredygtige byinitiativer og meget mere. PARK(ing) Day, Urban Morgenmad, sociale cykelskulpturer eller Guerilla Gardening – mulighederne er mange, hvis man vil udfordre det konventionelle byrum. Ud fra en open source tanke har Råderum i samarbejde med en række internationale og danske kunstnere og kunstnergrupper samlet

urbane opskrifter, der kan være med til at skabe et alternativt og mere åbent byrum. G e nn e m byg g ewo r k s h o p s o g a n dr e ak tiviteter med lokale beboere og foreninger igangsætter vi urbane opskrifter i en lokal kontekst – fx. ved Nørrebro Station, ved Kulturhuset i Nansensgade eller i Ørestaden. Ønsket er at vise, at man selv kan være med til at skabe og sætte aftryk på sin by på en kreativ og enkel måde Foto: Urban Aktion ved Kulturhuset Indre By sommeren 2013.


URBANE AKTIONER OG KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Råderum er en af de institutioner på den danske kunstscene, som har en særlig erfaring med at arbejde i det offentlige rum. Råderum har mange års erfaring med udviklingstendenser inden for national og international samtidskunst. Råderum har et stort og robust kunstnerisk og kulturelt netværk og navigerer med stor sikkerhed mellem mange forskellige parter og aktører når der skal skabes kunstværker, kunstaktioner eller mere traditionelle kunstudstillinger. Råderum bliver ofte inviteret til at skabe særlige byrumsprojekter, andre gange igangsættes projekter på råderums eget initiativ, ligesom der også udføres konsulentopgaver for eksterne partnere, der ønsker at nytænke arbejdet med og formidling af kunst.

Urban Aktionens projekt med møbler og legetøj skabt af genbrugsmaterialer blev indtaget med stor nysgerrighed og begejstring såvel af børn som voksne. Hvilken fryd at se unge og voksne vippe igen! Og de skabte genstande er blevet brugt igen og igen, også lige før skoletid om morgenen! Et positivt, glædeligt og overraskende projekt.

Susanne Jensen Leder, Kulturhuset Indre By


Urban Play fandt sted over sommeren 2012 og var en udstilling i det offentlige rum på Søndre havn, Køge. Her voksede nye mødesteder, udkigsposter og mellemrum frem, efter at kunstnere og arkitekter skabte otte værker specifikt til stedet. Værkerne inviterede de besøgende til at deltage aktivt og gå opdagelse i havnens unikke miljø. Udstillingen blev skabt af Råderum

og Bettina Lamm fra Skov og Landskab, Københavns Universitet i partnerskab med Køge Kyst og var udviklet over en længere periode i samarbejde med lokale aktører, borgere og institutioner. Foto: Rintala/Eggertsson Architects’ flydende badepavillon PYR

Råderum har en helt særlig kompetence, når det kommer til at kuratere kunst i det offentlige rum. De indgår relationer med grov og fin, høj og lav og samarbejder lige godt med den rå smed som med kulturinstitutioner. Studerende, folk og virksomheder på havnen, alle blev de grebet af den glød de har for det her arbejde, og følte en enorm stolthed over at være med i Urban Play.

Siv Raun Andersen Byudvikler, Køge Kyst


For mange af vores unge er den mindste sejr i hverdagen en kæmpesejr. Så det, at de sammen med Råderum pludselig var en del af noget helt andet, end det de laver til hverdag, og at dette særlige projekt oven i købet blev rost til skyerne, også af deres egen omgangskreds, venner og bekendte i lokalområdet, det har gjort at mange af de unge, der var med dengang, de er her ikke mere. De fandt ud af, at der også findes sjove uddannelser.

Morten Projektcentret, Køge

Foto: Raumlabor’s gigantiske Gynge.


EKSEMPLER PÅ OPGAVER Kortlægning og research af indhold, sted og brugere. Udarbejdelse af kunstnerisk strategi. Udvælgelse af kunstnere. Koordinering med lokale borgere og interessenter. Forhandling med teknikere og kunstnere. Udarbejdelse af produktionsplan. Økonomistyring af projektet. Afklaring af tilladelser i det offentlige rum. Koordinering og supervision af installation. Input og idéer til formidling af udstillingen. Input og idéer til katalog og grafisk proces. Formidlingsaktiviteter under udstillingen. Ekstern PR & kommunikation.


ROSKILDE FESTIVAL - Til Roskilde Festival 2011 skabte Råderum kunstinstallationen Bifrost – et kunstnerisk udsagn med plads til 550 personer og med lysende satellitter i he le de t ny anlag te G l or ia - omr åde tæt ved Orange Scene. Ins tallationen var en kombination af kunst, arkitektur og landskabsarkitek tur, scenografi og

lysinstallation med intime siddeområder og overraskende legende oplevelser. Udover den kunstneriske intention fungerede værket som et samlende mødested og spisested for hele området. Foto: Bifrost i brug, Roskilde Festival 2011.

At arbejde på Roskilde festivalen på et projekt af den størrelse, kan være noget af en udfordring mange mennesker, ideer og tanker skal samles i et projekt. I den sammenhæng er Råderum gode til at samle trådene og skærpe og motivere alles indsats imod et fælles mål og i en god ånd.

Søren Lindgren Iværksætter, Peberholmen og Lod67


Når det drejer sig om kunst i clinch med samfundet, kunst, der, frem for kun at arbejde i en udstillingskontekst, er aktiv medspiller i forhold til samfundet, så har Charlotte altså en særlig viden. Hun har specialiseret sig i et spændingsfelt inden for samtidskunsten, der er lidt af en niche og hendes viden er unik. Hun kender og forstår skabelsesprocessen omkring kunst og ved, hvordan man helt praktisk får tingene i gang, hvordan den professionelle kunstverden fungerer, hvordan man driver en kunsthal.

Rosan Bosch Arkitekt, Rosan Bosch Studio

Ny digital kunsthal – Charlotte Bagger Brandt var rådgiver for udviklingen af en strategi for et nyt udstillingsformat for digital kunst i Vallensbæk igangsat af Vallensbæk Kommune med design og arkitektur af Rosan Bosch Studio. Foto: Visualisering af Vallensbæk Kunsthal lavet af Rosan Bosch Studio.


RÅDGIVNInG OG PROJEKTUDVIKLING Det kan være svært at formulere fælles visioner og mål i store kunstneriske projekter med mange interessenter, hvor finansieringskilderne ofte er et kludetæppe af offentlige og private midler med forskellige bindinger og målsætninger. Projektudvikling er vores måde at hjælpe med at finde en fælles retning – med øje for proces såvel som resultat. Vi hjælper med at konkretisere tanker og visioner igennem en skræddersyet proces, hvor rådgivning, workshops og site-visits kan være en del af løsningen til at skabe ejerskab og fremdrift. Resultatet bliver, at vi i fællesskab får udviklet gode, levedygtige projekter. Projekter, som har de bedste forudsætninger for at blive succesfulde, fordi de er baseret på inddragelse af alle interessenter, samtidig med at de er afstemt med diverse strategier hos dem, der skal finansiere: regioner, stat, kommuner, virksomheder eller fonde.


Vores Kunst - Danmarks Radio var en stor offentlig tv-baseret kunstsatsning, der koblede Statens Kunstfond og Statens Kunstråds kunstfaglige ekspertise med DR’s mediefaglighed. Her skulle tre byer i Danmark hver have et helt nyt kunstværk for en samlet værdi af 1,5 mio. - og det var den danske befolkning, der skulle indsende forslag til, hvor disse værker skulle være. Charlot te Bagger Brandt var en af tre kunsteksperter, der skulle guide seere, lyttere og borgere fra de udvalgte danske lokationer igennem den kuns tneriske skabelsesproces. Foto: besigtigelse af stedet, hvor det ene af de tre kunstværker skulle placeres: en mark i Trekantsområdet ved Vejle.


I Vores Kunst var opgaven for Charlotte Bagger Brandt at lade befolkningens ønsker stige op nede fra uden at gå på kompromis med faglighed og professionalisme. Charlotte var utrolig kompetent som oversætter mellem befolkningen, kunstnerne og Statens Kunstfond. Hun skubbede til og udfordrede holdninger hos både danskerne og i kunstverdenen. Charlotte skabte forankring, ejerskab, tilhørsforhold for kunsten ude i befolkningen.

Ane Skak Producent DR, Vores kunst

Foto: Model af Nils Erik Gjerteviks vinder-værk til en mark i Trekantsområdet.


WORKSHOPS SOM FØRSTE SPADESTIK En workshop kan være en katalyserende begivenhed, som samler projektet og dets aktører, eller det kan være det første spadestik i et længerevarende forløb. Workshoppenes fokus er det strategiske og organisatoriske - det bliver klargjort, hvem der løfter hvilke dele af projektet. Lige fra idé, til hands-on produktion og lokal deltagelse. Vores workshops er en uvurderlig hjælp til at klargøre vision, idé og målgruppe, men også og faktisk især til at skabe overblik over, hvad de ansvarlige helt præcis skal svare for. Hver og een får klargjort sin egen rolle og det bliver tydeliggjort, hvad kollegaer/samarbejdspartnere har ansvar for. Workshoppene tager fat, hvor I finder det nødvendigt, men vil ofte også afdække andre mere uafklarede tematikker i et samarbejde. En workshop tidligt i forløbet er tit så indholdsmættet og strukturerende, at den kan erstatte andre eksterne konsulenter.


Charlotte er rigtig dygtig til at kuratere debatter og konferencer. Det har jeg bl.a. oplevet, da IMAGES-sekretariatet hyrede hende til at inspirere og guide os igennem en brainstorm om den næste IMAGES-festival i 2013. Når vores samtaler kørte i ring, formåede hun at stille præcis de spørgsmål, der bragte os sikkert videre og gøre os i stand til at fastlægge og formidle klare mål for festivalen.

Mette Langeberg Lund Project Manager, IMAGES u de n rigsm i n i s te ri e t - Char lo t te Bagger Brandt var moderator ved Udenrigsministeriets workshop om inputs til Danmarks fremtidige strategi for kultur og udvikling. På workshoppen diskuterede nøglepersoner fra det danske kulturliv samt internationale gæster, hvordan den nye

strategi skulle sammensættes. Dagen blev afbrudt med en performance af den danske kunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen. Foto: Lilibeth Cuenca Rasmussen: Afghan Hound, performance, 2011.


RÅDERUM LEDES AF CHARLOTTE BAGGER BRANDT Charlotte Bagger Brandt er kurator og kunstrådgiver uddannet inden for kunstog idéhistorie fra Danmark og Tyskland. Siden 1999 har hun kurateret, idéudviklet og organiseret samtidskunstudstillinger, seminarer og andre kunstrelaterede projekter. Hun var initiativtager og kurator for U-TURN kvadriennale for samtidskunst i 2008 og har frem til 2009 været hovedkurator på Kunsthal Charlottenborg, hvor hun i et år også var konstitueret leder. Hun har desuden været medinitiativtager på tværinstitutionelle samarbejder som Mirror’s Edge (med Okwi Enwesor og University of Umeaa), Organising Freedom (med David Elliot, Moderna Museet, Stockholm) og My head is on Fire but my heart is full of love (med Toby Webster og Will Bradley, Modern Institute, Glasgow). Derudover har Charlotte arbejdet for Kunstforeningen Gammel Strand, Dansk Design Center og har været involveret i udstillingsstedet og kunstmagasinet 1%. I 2008 tog Charlotte Bagger Brandt initiativ til Råderum – mobilt kontor for samtidskunst og har siden da skabt udstillinger, projekter, rådgivet og samarbejdet med en bred palet bestående af blandt andet kunstinstitutioner, festivaler, læringsanstalter, kommuner og private virksomheder.


Organisation Udover Charlot te Bagger Brandt bes tår Råderum af en fast tilknyttet PR- og kommunikationsansvarlig Anne Riber, der sideløbende med arbejdet for Råderum er PR-ansvarlig for Overgaden- Institut for samtidskunst, er agent for danske billedkunstnere og desuden har sit eget kunstrum, Format Artspace, i Indre By. Råderum har også en række udvalgte samarbejdspartnere, som kobles på specifikke projekter. Det kan fx være løsning af grafiske opgaver, hjemmeside-design, formidlingsopgaver, ekstra kuratorisk assistance, bogførings- og revisionsmæssige opgaver mv. Andre eksterne samarbejdspartnere inkluderer Københavns Universitet, Skov og Landskab, Køge Projektcenter og Givrum.nu.

Charlotte Bagger Brandt 51 51 19 51 charlotte@raaderum.com Anne Riber anne@raaderum.com raaderum.com


Væ r k e r d e r v i r k e r f a n d t s t e d i Kunsthal Charlottenborg i sommeren 2009. Udstillingen foldede sig ud indendørs, men åbnede gallerirummet op ved at bevæge sig ud i gården og helt ud i kanalen i Nyhavn. Processen og det eksperimenterende var i fokus, og værkerne begyndte således først at finde sin ”rette” form, når udstillingens gæster selv bidrog med aktiv deltagelse. Man kunne f.eks. overnatte i udstillingen i en kæmpeseng sammen med 8 andre.

Man kunne også tage på havnerundfart med DFDS Canal Tours, hvor der ventede en anderledes historie om København. Eller man kunne bade i det temporære bruseanlæg i Kunsthal Charlottenborgs gård, omgivet af bemalede campingvogne og en 4 meter høj raket formet i sand. B i l l e d e t : D e n f a n t a s t i s k e l u f t f æ r d, Ultragrøn. Foto: Helle Bøgelund, Kunsthal Charlottenborg.


Kuratering Stedsspecifik kunst Kunst i det offentlige rum Workshops og seminarer R책dgivning Foredrag Fundraising

Profile for Jonas Markussen

Råderum Præsentation  

www.raaderum.com

Råderum Præsentation  

www.raaderum.com

Advertisement