Page 1

Upplýsingarit Seljaskóla um kjarna- og valgreinar í 9. og 10. bekk skólaárið 2011-2012


Efnisyfirlit

Kjarnagreinar í 9. og 10.bekk ...................................................................................................................... 3 Valgreinar í 9. og 10. bekk skólaárið 2011-2012 .................................................................................... 3 Bókfærsla ......................................................................................................................................................... 5 Danska-talmál .................................................................................................................................................. 6 Enska - orð af orði .......................................................................................................................................... 6 Fornám ökunáms .............................................................................................................................................. 7 Framsögn/ræðumennska............................................................................................................................... 8 Heimilisfræði ................................................................................................................................................... 9 Hönnun og smíði ............................................................................................................................................. 10 Íþróttafræði ...................................................................................................................................................11 Knattspyrna .....................................................................................................................................................11 Myndmennt ..................................................................................................................................................... 12 Þrívíð hönnun .................................................................................................................................................. 13 Leiklist ............................................................................................................................................................. 14 Tónlist .............................................................................................................................................................. 14 Verkleg náttúrufræði (eðlis-, efna- og líffræði)................................................................................ 15 Samfélagsfræði/nútímasaga ..................................................................................................................... 16 Náttúrufræði/jarðfræði ........................................................................................................................... 17 Skólavinir......................................................................................................................................................... 18 Förðun .............................................................................................................................................................. 18 Textílmennt ................................................................................................................................................... 20 Tæknimennt (tölvur) ................................................................................................................................... 20 Þýska 103 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Hönnun og hugmyndavinna .......................................................................................................................... 21 Enska 103 ....................................................................................................................................................... 22

2


Kjarnagreinar í 9. og 10.bekk

Námsgrein

Vikustundir Vikustundir í í 9.bekk 10.bekk

Íslenska Stærðfræði Enska Danska Íþróttir/sund Eðlisfræði Líffræði Samfélagsfræði Lífsleikni/nemendastundir Samtals

5 5 4 4 3 2 2 3 2 30

6 6 4 4 2,5 2 2 2 1,5 30

Valgreinar í 9. og 10. bekk skólaárið 2011-2012 Námsgreinar

Vikustundir Ein önn

Bókfærsla* 2 Ekki í boði Danskt talmál 1 Ekki í boði Enska - orð af orði 1 Ekki í boði Fornám ökunáms* 1 Ekki í boði Framsögn/ræðumennska 2 Förðun 2 Heimilisfræði** 3 Hönnun og hugmyndavinna 2 Hönnun - smíði 2 Íþróttafræði 2 Knattspyrna 2 Ekki í boði Myndmennt 2 Þrívíð hönnun 2 Leiklist 2 Tónlist 2 Náttúrufræði – verkleg eðlis-, efna og líffræði* 2 Ekki í boði Samfélagsfræði/nútímasaga* Ekki í boði Náttúrufræði/jarðfræði* 2 Skólavinir* 1 eða 2 Textílmennt 1 Tæknimennt - tölvur 2 Enska 103 2 Ekki í boði Þýska 103 2 Ekki í boði Þátttaka í skipulögðum íþróttum og/eða listnámi 2-6 Ekki í boði Grein: Grein: Námsgreinar merktar með * eru aðeins ætlaðar nemendum í 10.bekk. Námsgreinar merktar með ** eru aðeins ætlaðar nemendum í 9. bekk.

Tvær annir

Ekki í boði Ekki í boði Ekki í boði

Ekki í boði Ekki í boði Ekki í boði

Ekki í boði

3


Kjarnastundir eru 30 og nemandi þarf að velja 7 vikustundir í frjálsu vali. Nemandi krossi í reitina ein eða tvær annir eftir því hvort hann kýs að vera allan veturinn í viðkomandi grein eða aðeins aðra önnina. Sé „Ekki í boði“ skráð í ákveðna reiti merkir það að ekki sé hægt að velja greinina ýmist á einni eða tveimur önnum. Nokkrar greinar er aðeins hægt að stunda með því að velja allan veturinn. Fáeinar eru aðeins í boði eina önn á vetri. Það fer eftir ýmsum skipulagsatriðum innan skólans hvort nemandi fær viðkomandi námsgrein á fyrri eða seinni önn. Reynt verður að hafa fjölda kenndra stunda sem jafnastan á milli anna. Í flestum greinum er sá möguleiki fyrir hendi að nemendum 9. og 10.bekkjar verði blandað í námshópa en með því móti verður unnt að gera valið fjölbreyttara. Lágmarksfjöldi í valhópum er ákveðinn af stjórnendum. Fjöldinn miðast við faglegar sem og fjárhagslegar forsendur. Verði námsgrein sem nemandi hefur valið sér ekki starfrækt sakir fámennis fær nemandinn að velja aðra grein í samráði við námsráðgjafa. Valblaðinu skal skilað til námsráðgjafa eða á skrifstofu skólans eigi síðar en 23. apríl 2011. Athugið að valið er bindandi því gengið er frá stundatöflum nú í vor fyrir skólaárið 2011-2012. Valblaðið skal undirritað af nemandanum og forráðamanni hans.

4


Bókfærsla Kennslustundir á viku: 2 Tvær annir Kennari: Rúna Berg Petersen

Áfangalýsing Í áfanganum er fjallað um grundvallaratriði bókhalds og nemendum kennt að færa einfaldar dagbókarfærslur. Rifjaðir verða upp vaxtareikningar. Leitast verður við að rauntengja námsefnið og skoðaðar verða t.d. skattaskýrslur, debet-og kreditkort, reikningsyfirlit, heimilisbókhald og annað úr daglegu lífi tengt bókhaldi. Undir lok áfangans, þegar nemendur hafa náð tökum á grundvallaratriðunum, verður tölvubókhald skoðað. Þetta er ekki framhaldsskólaáfangi en góður undirbúningur fyrir bókfærslunám á framhaldsskólastigi (t.d. á viðskiptabrautum eða í Verzlunarskóla Íslands).

Markmið    

að kynnast grundvallarhugtökum tvíhliða bókahalds að geta fært einfaldar dagbókarfærslur að skoða margvíslegar hliðar bókhalds að fá innsýn í færslu tölvubókhalds

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Aðallega verða dagbókarverkefni unnin í dagbók eða á blöðum ásamt ýmsum öðrum reikningstengdum verkefnum. Lögð verður mikil áhersla á vönduð vinnubrögð, nákvæmni og frágang. Mest er um að ræða einstaklingsvinnu undir leiðsögn kennara en einnig umræður og stutta fyrirlestra.

Námsmat Heimavinna verður metin (vönduð vinnubrögð, nákvæmni og frágangur). Skriflegar kannanir verða með jöfnu millibili allan áfangann. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

5


Danska-talmál Kennslustundir á viku: 1 Tvær annir Kennari: Rúna Berg Petersen

Áfangalýsing Í áfanganum eru nemendur þjálfaðir í talaðri dönsku þannig að þeir geti hlustað á texta á dönsku og tjáð sig um þá. Geti bjargað sér erlendis við raunverulegar aðstæður eins og t.d. að spyrja til vegar, versla og koma sér á milli áfangastaða. Einnig verða nemendur þjálfaðir þannig að þeir geti tekið þátt í almennum umræðum um ýmis málefni.

Markmið    

að þjálfa og auka öryggi í dönsku talmáli að auka sjálfstraust í samskiptum á dönsku að bæta framburð að auka virkan orðaforða á dönsku

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Unnið verður með texta og verkefni lögð fyrir til undirbúnings heimafyrir. Námsefni verður sniðið að þörfum hvers og eins. Nemendur vinna í umræðuhópum eða tveir og tveir saman og einnig verða þeir látnir tjá sig einstaklingslega um ákveðin mál.

Námsmat Mat á frammistöðu í tímum sem byggir á virkni í tímum og undirbúningsvinnu heima. Munnleg próf tekin tvisvar í áfanganum þar sem árangur nemandans er metinn út frá framburði, orðaforða og framsetningu. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

∞ Enska - orð af orði Kennslustundir á viku: 1 Tvær annir Kennari: Helga Brynleifsdóttir

Áfangalýsing: Í áfanganum eru nemendur þjálfaðir í ensku þannig að þeir geti hlustað á texta á ensku, ákveðin orð tekin fyrir í framburði og skilningi og geti aukið færni sína í stafsetningu ákveðinna orða. Einnig verða þeir þjálfaðir þannig að þeir geti tjáð sig um einfalda hlut á ensku. 6


Markmið:  Að þjálfa og auka orðaforða í ensku  Að auka sjálfstraust í samskiptum á ensku  Að bæta framburð

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum. Unnið verður með texta af ýmsu tagi eins og sögur, fréttir og málefni líðandi stundar. Námsefni verður sniðið að þörfum hvers og eins. Nemendur vinna gagnvirkar æfingar, fara í orðaleiki tveir og tveir eða vinna saman í stærri hópum.

Námsmat: Mat á frammistöðu í tímum sem byggir á virkni í tímum.

∞ Fornám ökunáms Kennslustundir á viku: 1 Tvær annir Kennari: Ólafur B. Lárusson

Áfangalýsing Nemendur fræðast um þætti sem tengjast ökunámi og akstri að því loknu. Þeir kynnast viðhorfum sem tengjast umferð og umferðarmenningu. Farið verður í vettvangsferðir og aðfengnir fyrirlesarar koma í skólann með fræðslu.

Markmið    

að nemendur kynnist búnaði ökutækis að nemendur kynnist og læri að þekkja umferðarmerkingar að nemendur kynnist orsökum umferðarslysa og áhættuþáttum í umferð að nemendur fá heilstæða mynd af ökunámi

Verkefnalýsing Ýmis verkefni eru unnin sem tengjast námsmarkmiðum. Vinnan er einstaklings – og hópvinna. Notast er við mynd- og fræðsluefni af Netinu, myndböndum og –diskum o.fl.

Námsmat Símat þar sem verkefni nemenda og virkni í tímum eru metin. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

∞ 7


Framsögn/ræðumennska Kennslustundir á viku: 2 Ein önn Kennari: Jóhannes Þ. Skúlason

Áfangalýsing Í framsögn – ræðumennsku er boðið upp á þjálfun í skipulagningu, undirbúningi og flutningi ræðu við hvaða tækifæri sem er. Nemendur fá kennslu í aðferðum við undirbúning og ritun ræðutexta auk æfinga, þjálfunar og tilsagnar í ræðuflutningi.

Markmið  að nemendur kynnist mismunandi tegundum ræðumennsku  að nemendur öðlist færni í framsögn og ræðumennsku við hvers konar tækifæri  að nemendur tileinki sér helstu aðferðir við undirbúning og grunnatriði í ræðuflutningi  að nemendur öðlist aukið sjálfstraust, m.a. til að standa frammi fyrir áheyrendum  að nemendur þjálfist í ritun texta til flutnings  að nemendur styrkist í gagnrýnni hugsun og rökræðu

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Nemendur munu vinna framsagnarverkefni eða flytja ræðu í flestum tímum námskeiðsins. Tímarnir byggja að stórum hluta á flutningi nemenda á heimaverkefnum sínum og því er mjög mikil áhersla lögð á heimavinnu. Kennslan byggir á yfirferð um helstu grunnaðferðir og æfingar sem gagnast við undirbúning og flutning ræða auk uppbyggilegrar gagnrýni á framsagnarverkefni nemenda. Í lok námskeiðsins verður farið sérstaklega í keppnisræðumennsku og fá nemendur að kynnast því að vinna saman sem keppnislið. Námskeiðið byggist fyrst og fremst á einstaklingsvinnu nemenda en auk þess verður boðið upp á vettvangsferðir á ræðukeppnir. Námsgögn eru fyrst og fremst metnaður og vilji nemandans sjálfs til að bæta sig. Til að ýta undir það verður nýtt ýmis konar efni frá kennara, m.a. dreifiblöð, verkefni, leskaflar, myndbönd og fleira.

Námsmat Námsmat í Framsögn/ræðumennsku er símat, þ.e. frammistaða í hverjum tíma og hverju verkefni er metið til einkunnar. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

∞ 8


Heimilisfræði Kennslustundir á viku: 3 Ein önn Kennari: Ásrún Ólafsdóttir

Áfangalýsing Áfangi er ætlaður þeim nemendum sem hafa áhuga og vilja til að auka við færni í matreiðslu og bakstri. Í áfanganum verður lögð áhersla á matreiðsluhefðir mismunandi landa og heimshluta. Einnig verður lögð áhersla á mikilvægi heilbrigðis, réttrar næringar og hreinlætis.

Markmið     

að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur

nái að tileinka sér réttar vinnuaðferðir læri að vinna sjálfstætt eftir uppskrift læri að tileinka sér matarmenningu annarra landa læri að þroska bragðskyn og leggja áherslu á útlit matar læri um gildi hreinlætis

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Verkefni: Bakstur og matreiðsla frá mismunandi löndum. Hvernig er áfanginn unninn: Sýnikennsla, innlögn verkþátta. Kennsluaðferðir: Einstaklingsvinna, hópvinna og vettvangsferðir ef tækifæri gefast. Námsgögn: Gögn gefin út af Námsgagnastofnun auk annarra verkefna af Netinu eða annarsstaðar frá.

Námsmat Símat í lok hvers tíma, þar sem áhugi, vinnusemi og snyrtimennska eru lögð til grundvallar. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

9


Hönnun og smíði Kennslustundir á viku: 2 Ein eða tvær annir Kennari: Guðvarður Halldórsson

Áfangalýsing Öll vinna í þessum áfanga bæði í 9. og 10. bekk er einstaklingsmiðuð. Nemendum stendur til boða að vinna með öll efni og öll verkfæri sem smíðastofan hefur uppá að bjóða, að svo miklu leyti sem kostnaður og öryggissjónarmið leyfa. Nemendur eru hvattir til að vinna út frá hugmyndum sem þeir koma sjálfir með og hanna út frá eigin þörfum og áhuga. Ef eigin hugmyndir skortir mun kennari leggja fyrir nemandann verkefni sem innihalda meðferð verkfæra eða smíðaefna sem tiltekinn nemandi hefur ekki kynnst áður og er þá stuðst við fyrirliggjandi ferilskrá.

Markmið  að virkja vilja og áhuga til að koma verki í framkvæmd  að tengja þekkingu, sem nemandi býr yfir, við það verk sem hann ætlar að framkvæma  að afla sjálfur nýrrar þekkingar til að geta komið hugmynd í framkvæmd  að bæta við þá verkþekkingu sem fyrir er undir leiðsögn kennara

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Kennsla í þessum áfanga miðar fyrst og fremst að því að fara yfir leiðir til að nýta áhuga og þekkingu hvers og eins til að skapa og framkvæma. Farið er yfir notkun tölvu til að afla hugmynda bæði verkefnabanka skólans og netleitaraðferðir. Dæmi um verkefni sem hægt er að vinna eru t.d. smærri húsgögn úr mismunandi plötuefnum, renndir hlutir, smáhlutir úr tré, smærri hlutir úr járni, góðmálmum og skartgripir úr silfri sem og hlutir formaðir úr plasti, horni o.fl.

Námsmat Námsmatið er framkvæmt með símati og er nemandanum gerð grein fyrir því jafnóðum eftir því sem kostur er. Matsþættir eru þrír: 1. Vinnusemi og frumkvæði, þar sem metið er hve vel nemandi heldur sig að verki og hvernig hann bregst við erfiðleikum. Metið er eftir hvern tíma. Gildir 70 % 2. Vandvirkni, þar sem metin er þrautseigja við að ná sem bestum árangri. Verkefni skoðuð og metin. Gildir 15 % 3. Frumleiki, þar sem metið er hvort nemandi leggur vinnu í að koma sjálfur með hugmyndir um gerð og útlit hluta. Gildir 15 % Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10. 10


Íþróttafræði Kennslustundir á viku: 1 Ein eða tvær annir. kennari: Ólafur B.Lárusson

Áfangalýsing Námið er að verulegu leyti verklegt og ætlað fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á íþróttum. Utanaðkomandi fræðsla verður fengin ásamt því að farið verður í vettvangsferðir. Bóklegir tímar verða 2 - 3.

Markmið    

að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur

geti gert kennsluáætlun fyrir 60 mínútna tímaeiningu kynnist mismunandi íþróttagreinum geti stjórnað tímum sem leiðbeinendur kunni að búa til skammtíma og langtíma áætlanir

Verkefnalýsing Verklegar kennslustundir í Íþróttahúsi Seljaskóla. Farið verður í ýmsar greinar íþrótta.

Námsmat Símat, þar sem metin eru verkefni nemenda og virkni í tímum. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1-10.

∞ Knattspyrna Kennslustundir á viku: 2 Tvær annir Kennari: Atli Sveinn Þórarinsson

Áfangalýsing Námið er að mestu leyti verklegt (knattspyrna iðkuð) en með stuttum hagnýtum og/eða fræðilegum innlögnum. Nemendur fá að kynnast hvernig afreksmenn í knattspyrnu æfa og reynt verður að líkja eftir þeim allra bestu. Æfingar verða í takt við það besta sem þekkist hér á landi. Töluverð áhersla verður lögð á spil en alltaf með þeim áherslum að leikmenn séu að bæta sig.

11


Markmið    

að leikmenn bæti fíntækni og snerpu að leikmenn bæti sendingar og móttöku að leikmenn auki leikskilning að Seljaskóli geti teflt fram góðu skólaliði

Verkefnalýsing Knattspyrna verður iðkuð í íþróttahúsi Seljaskóla og utanhúss ef færi gefst. Áfanganum er skipt upp í mislangar lotur. Fíntækni, sendingar, varnarleikur (markvarsla), sóknarleikur og leikskilningur verða tekin fyrir og unnið að því að bæta þessa þætti hjá leikmönnum.

Námsmat Nemendur er metnir samkvæmt mætingu, frammistöðu og áhuga í tímum. Umsögn er gefin í lok áfanga.

∞ Myndmennt Kennslustundir á viku: 2 Ein eða tvær annir Kennari: Dagný Sif Einarsdóttir

Áfangalýsing Farið er í alla grunnþætti myndlistar. Teikningu, málun, þrykk og mótun. Listasagan er lauslega skoðuð og helstu listastefnur kynntar. Á vorönn er það áhugasvið nemandans sem stjórnar því hvað er gert hjá þeim sem eru allan veturinn.

Markmið  að nemendur öðlist þekkingu á helstu aðferðum myndlistar  að nemendur öðlist færni til að beita þeim aðferðum  að nemendur þjálfi skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Það eru nokkur skylduverkefni sem nemendur þurfa að ljúka. Þar er verið að þjálfa færni í vinnubrögðum. Námið er einstaklingsmiðað og vinnur hver og einn á sínum hraða. Reynt er að ýta undir allt frumkvæði hjá nemendum og þeir hvattir til að framkvæma þær hugmyndir sem þeir fá, innan ákveðins ramma.

12


Námsmat Námsmat fer fram að hluta sem símat en þá er verið að meta frumkvæði og vinnugleði. Að lokinni önn er farið yfir möppu nemandans og skoðað hvort hann hefur lokið skylduverkefnum sínum og hvað hann gerði í frjálsu vali. Þá er bæði verið að meta færni, vandvirkni og afköst. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1-10.

∞ Þrívíð hönnun Kennslustundir á viku: 2 Ein önn Kennari: Dagný Sif Einarsdóttir

Áfangalýsing Nemendur fá tækifæri til að vinna skúlptúra úr mismunandi efnum s.s. leir, pappír, timbri, gifsi og hvað sem okkur dettur í hug.

Markmið  að öðlast þekkingu á helstu aðferðum þrívíðrar hönnunar  að öðlast færni til að beita þeim  að þjálfa skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Það eru nokkur skylduverkefni sem nemendur þurfa að klára. Þar er verið að þjálfa færni í vinnubrögðum. Námið er einstaklingsmiðað og vinnur hver og einn á sínum hraða. Reynt er að ýta undir allt frumkvæði hjá nemendum og þeir hvattir til að framkvæma þær hugmyndir sem þeir fá, innan ákveðins ramma.

Námsmat Námsmat fer fram að hluta sem símat en þá er verið að meta frumkvæði og vinnugleði. Að lokinni önn er farið yfir verk nemandans og skoðað hvort nemandi hefur klárað skylduverkefni sín og hvað hann gerði í frjálsu vali. Þá er bæði verið að meta færni, vandvirkni og afköst. Einkunn er gefin í tölustöfum á skalanum 1-10.

13


Leiklist Ein önn Kennslustundir á viku: 2 Kennari: Sigríður Sif Grímsdóttir

Áfangalýsing Áhersla er lögð á grunnaðferðir og grunntækni leiklistar. Unnið verður með fjölbreytta gerð hlutverkaleikja, innlifun, látbragð og líkamstjáningu.

Markmið Að nemandi:  verði fær um að taka virkan þátt í skapandi ferli í samvinnu við aðra  geti sett sig í spor annarra, skapað persónu og túlkað viðhorf hennar bæði munnlega og skriflega  taki sjálfstæðar ákvarðanir og skilji frekar viðhorf og skoðanir annarra.

Verkefnalýsing Unnið verður með fjölbreytt skapandi ferli þar sem nemendur verða settir í mismunandi aðstæður þar sem þeir verða að byggja á eigin reynslu við ákvarðanatöku. Aðstæðum sem skapast í ferlinu er ætlað að vera eins konar vörn til að nemendur geti deilt eigin viðhorfum og hugmyndum með félögum sínum.

Námsmat Matið er innbyggt í vinnuferlið. Kennari semur gátlista, þar sem hann merkir jafnóðum við einstaka þætti. Hann metur einnig verkefni nemenda og flutning á þeim.

∞ Tónlist Kennslustundir á viku: 2 Ein önn Kennari: Vilborg Þórhallsdóttir

Áfangalýsing Námið er að miklu leyti verklegt og er ætlað þeim sem hafa mikinn áhuga á tónlist. Leitað verður svara við spurningunni: Hvað er tónlist og úr hverju er hún búin til ? Skoðaðir eru grunnþættir tónlistar, taktur, laglína, hljómar, form o.fl. með hlustunarverkefnum og umræðum.

14


Markmið    

að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur

öðlist þekkingu á grunnþáttum tónlistar öðlist færni í notkun tónlistarforrita og/eða hljóðfæra þjálfi skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð þjálfist í því að vinna, spila og syngja með öðrum

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðum. Hlustunarverkefni og umræður. Kynnt verða: Hljóðbútar og upptökuforrit, t.d. garageband, logic og fl. studio. Kvikmyndaforritið imovie, með það að markmiði að búa til tónlistarmyndband Undirstöðuatriði í hljóðfæraleik (hljómborð, gítar, trommusett og bassi) og söng. Námið byggist á hópvinnu, annarsvegar skylduverkefni með öllum hópnum og hinsvegar tölvuvinna og/eða samspil í 3-6 manna hópum.

Námsmat Fer fram að hluta sem símat þá er verið að meta áhuga, samstarfsvilja, virkni og frumkvæði. Að lokinni önn eru verkefni nemenda skoðuð og þá er metið færni, vandvirkni og afköst.

∞ Verkleg náttúrufræði (eðlis-, efna- og líffræði) Kennslustundir á viku: 2 Tvær annir Kennari: Kristín G. Friðbjörnsdóttir

Áfangalýsing Á námsskeiðinu vinna nemendur fjölbreytt verkefni sem tengjast verklegri náttúrufræði. Við lok flestra verkefna gera nemendur skýrslur sem metnar eru til einkunna. Stefnt er að heimsóknum í fyrirtæki og stofnanir sem tengjast viðfangsefnum nemenda. Þá verða kennsluforrit skoðuð lítillega.

Markmið:  að efla áhuga nemenda á verklegri vísindavinnu og nákvæmum vinnubrögðum

Verkefnalýsing Engin sérstök kennslubók er notuð í námskeiðinu. Nemendur fá lesefni og verkefni frá kennara eftir föngum. Nemendur þurfa að eiga skýrslublöð, A4 plastmöppu með glærri forsíðu fyrir skýrslur og safnmöppu fyrir verkefni. 15


Námsmat Er í formi símats sem tekur til áhuga, framfara, virkni, vinnubragða, einkunna fyrir skýrslur og verkefni, svo og frágangi vinnubókar.

∞ Samfélagsfræði/nútímasaga Kennslustundir á viku: 2 Tvær annir Kennari: Jóhannes Þ. Skúlason

Áfangalýsing Í nútímasögu er fjallað um mannkynssögu 20. aldarinnar með áherslu á stjórnmálaog menningarsögu tímabilsins 1914-1970.

Markmið  að nemendur tileinki sér grunnatriði stjórnmálasögu 20. aldar  að nemendur kynnist mótandi straumum í menningu eftirstríðsáranna  að nemendur öðlist skilning á því hvernig menningar- og stjórnmálasaga fléttast saman og móta hvor aðra  að nemendur vinni sjálfstætt að fjölbreyttum verkefnum sem tengjast námsefninu

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum 20. öldin er eitt fjölbreyttasta tímabil sögunnar. Þar mæta tækninýjungar, stríðsátök og krepputímabil ótrúlegri þróun og andstæðum í menningu, t.d. tónlist, bókmenntum og kvikmyndum. Fjallað verður um ákveðin þemu úr tímabilinu 19141970, t.d. heimsstyrjaldirnar tvær, heimskreppuna, nasismann, Víetnamstríðið og friðarhreyfinguna, hippahreyfinguna og áhrif tónlistar á þróun samfélagsins, andstæður stórveldanna í Kalda stríðinu o.fl. Áfanginn byggir á virkri þátttöku nemenda. Gert er ráð fyrir því að nemendur lesi grunntexta, hlusti á tónlist, horfi á ákveðnar kvikmyndir o.s.frv. til að vera undirbúnir fyrir innlögn og umræður í tímum. Einnig verður mikil verkefnavinna í sumum þemum áfangans. Grunnnámsefnið eru kaflar úr bókinni Þættir úr sögu vestrænnar menningar, 4. hefti. Einnig verður stuðst við annað efni, s.s. frumheimildir, netefni, kvikmyndir, uppflettirit o.fl.

16


Námsmat Námsmat í áfanganum er símat á verkefnum, heimanámi og þátttöku í tímum, sjálfsmati nemenda, auk lokaprófs úr þekkingaratriðum. Öll verkefni verða metin til einkunnar. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

∞ Náttúrufræði/jarðfræði Kennslustundir á viku: 2 Tvær annir Kennari: Gauti Ástþórsson

Áfangalýsing Nemendur kynnast jarðfræði sem vísindagrein. Hugtök og hugmyndir sem þróast hafa innan jarðfræðinnar verða skoðaðar með sérstöku tilliti til íslenskra aðstæðna. Fjallað verður um aldur og uppruna jarðarinnar, landrek, flekakenninguna, útræn og innræn öfl. Fjallað verður um tilurð eldfjalla og jökla og áhrif veðrunar og rofs.

Markmið  að nemandi geri sér grein fyrir eðli og hlutverki jarðfræðinnar sem vísindagreinar  að nemandi þekki helstu drætti í myndun og sögu jarðar  að nemandi þekki til helstu aðferða jarðfræðinga við rannsóknir  að nemandi þekki helstu gerðir rofs  að nemandi þekki þau atriði sem eru til grundvallar í flokkun storkubergs  að nemandi kunni skil á helstu gerðum eldstöðva

Kennslugögn Jarðargæði - jarðfræði NÁT 113. Eftir Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauta Jónsson, IÐNÚ 2003.

Kennslufyrirkomulag Fyrirlestrar, umræður, verkefni, skýrslugerð og myndbönd. Ef færi gefst til verður farið í vettvangsferð.

Námsmat Próf 60% (fjögur próf, 15% hvert). Verkefni 40%. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

17


Skólavinir Kennslustundir á viku: 1eða 2 Ein eða tvær annir. Kennarar: Umsjónarkennarar yngstu bekkja

Áfangalýsing Nemandinn fær að taka þátt í starfi yngstu bekkja skólans undir stjórn umsjónarkennara viðkomandi bekkja. Nemandinn fær að aðstoða börnin við ýmis verkefni sem þau þurfa að inna af hendi í skólanum. Engin bókleg fræðsla fylgir þessum áfanga en nemandinn fær leiðsögn og handleiðslu frá umsjónarkennurum og öðru starfsfólki sem hann kann að þurfa að vinna með.

Markmið  að veita nemendum 10. bekkjar innsýn í störf uppeldisstétta  að auðvelda þeim að velja nám eða störf á slíkum vettvangi að loknu grunnskólanámi  að gefa þeim tækifæri til að taka þátt í skapandi starfi og skapa tilbreytingu frá hefðbundnu bóknámi  að þjálfa nemendur í mannlegum samskiptum

Námsmat Símat/frammistöðumat. Umsjónarkennari metur frammistöðu nemandans í starfi þar sem viðvera, samstarfshæfni, áhugi og framtakssemi verða lögð til grundvallar. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

∞ Förðun Kennslustundir á viku: 2 Ein önn Kennari: Aðalheiður Kristjánsdóttir

Áfangalýsing Að hugsa vel um húðina skiptir miklu máli. Grunnurinn að fallegu útliti er lagður með því. Farið verður vel í þá þætti sem skipta máli við umhirðu húðarinnar og almenna undirstöðu förðunar. Einnig verða nemendur fræddir um ýmis skemmtileg ráð varðandi snyrtingu og förðun.

18


Markmið       

að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur að nemendur

læri um heilbrigt útlit læri litun og plokkun kynnist og læri mismunandi förðun leggi áherslu á vandvirkni í förðun læri að nota eigin förðunarvörur geti nýtt sér förðun við ýmis tækifæri eins og árshátíð og fl. hafi gaman af

Námskeiðið skiptist í eftirfarandi þætti a) Heilbrigð húð, fallegt útlit. b) Plokkun augabrúna og litun. c) Litablöndun. d) Náttúruleg förðun. e) Dagförðun. f) Skyggingar. g) Kvöldförðun. h) Ljósmynda og tískuförðun. i) Ýmis „fake.“ j) Stefnur og straumar. Í byrjun námskeiðsins verður sýnikennsla þar sem farið er yfir helstu þætti námskeiðsins. Eftir það verður stór hluti námskeiðsins verklegur þar sem nemendur fá að prófa sig áfram. Námskeiðið byggist á mikilli samvinnu þar sem nemendur nota hver annan sem módel til að æfa sig á.

Námsgögn Bók til að punkta hjá sér hugmyndir og teikna í. Förðunarvörur sem nemandi á og sem skólinn leggur til. Tölvur og bækur.

Námsmat Eftir hvern þátt verður lítið skemmtilegt verkefni sem nemendur leysa og einkunn gefin fyrir. Í lok námskeiðsins verður förðunarsýning sem allir taka þátt í og verk nemendanna verða metin út frá því hvort þeir hafa tileinkað sér efni námskeiðsins og þau vinnubrögð sem áhersla hefur verið lögð á.

19


Textílmennt Kennslustundir á viku: 2 Ein eða tvær annir Kennari: Emilía Magnúsdóttir

Áfangalýsing Farið er í helstu grunnþætti í textílmennt. Höfuðáhersla er lögð á prjón. Einnig er kennt að hekla. Unnið með þæfingu, tauþrykk og útsaum.

Markmið  að nemandi öðlist þekkingu í helstu aðferðum í textílmennt  að nemandi nái færni í að beita þeim aðferðum  að nemandi þjálfi sjálfstæð vinnubrögð og skapandi hugsun við eigin útfærslur á viðfangsefnum

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðum Námið er einstaklingsmiðað og hver og einn vinnur á sínum hraða en nokkur skylduverkefni eru lögð fyrir til að þjálfa færni í vinnubrögðum. Reynt er að ýta undir frumkvæði hjá nemendum og þeir eru hvattir til að útfæra eigin hugmyndir innan ákveðins ramma.

Námsmat Námsmat er að hluta til símat. Mat er lagt á vinnugleði, færni, vandvirkni, frumkvæði og afköst. Í lokin er ferilmappa nemandans skoðuð og metin. Einkunn er gefin í tölustöfum á kvarðanum 1 – 10.

∞ Tæknimennt (tölvur) Kennslustundir á viku: 2 Ein eða tvær annir. Kennari: Óákveðið

Áfangalýsing Í þessum áfanga verður kafað nokkuð djúpt í notkun tölva með margvíslegum forritum og nemendur þjálfaðir í að nýta sér upplýsingatæknina í leik og skólastarfi.

Markmið  að nemendur læri að nota Netið til upplýsingaöflunar og kunni að nota helstu leitarvélarnar sér til aðstoðar  að nemendur nái færni í ritvinnslu  að nemendur læri umbrot í Publisher forritinu 20


 að nemendur geti búið til Power Point (glæru-) sýningar  að nemendur læri myndvinnslu í Photoshop forritinu  að nemendur öðlist færni og þekkingu í tölvu- og myndvinnslu og að eftir önnina hafi þeir aukið sjálfstraust til að vinna sjálfstætt að sköpun og hafi haldgóða tækniþekkingu í farteskinu

Verkefnalýsing – leiðir að markmiðunum Farið verður í leturgerð, uppsetningu og samhengið milli leturgerðar og innihalds texta skoðað. Nemendur vinna verkefni tengt upplýsingaöflun á Netinu. Nemendur vinna dagatal, bækling, fréttablað og auglýsingar í Publisher forritinu. Teknar verða stafrænar ljósmyndir, hlaðið inn í tölvu og unnið með þær á margan hátt í Photoshop forritinu. Einnig verður hreyfiborði unninn til að setja sem haus á heimasíðu.

Kennsluaðferðir Í áfanganum verður bæði einstaklingsvinna og hópvinna. Námsgögn: Tölvur, skanni, myndavél og kennslubækur.

Námsmat Námsmat verður annars vegar símat þar sem sjálfstæði í vinnubrögðum, skapandi og frumleg hugsun, efnistök, frágangur, frammistaða í tímum og framfarir verða metin. Lokaverkefni verður metið út frá efnistökum, skapandi og frumlegri hugsun, frágangi og framförum.

∞ Hönnun og hugmyndavinna Kennslustundir á viku: 2 Ein eða tvær annir Kennari: Þórir Brjánn Ingvarsson

Áfangalýsing Þessi áfangi er ætlaður þeim nemendum sem hafa áhuga á að læra um hönnun og hvernig þróa á hugmyndir. Áhersla verður lögð á skissu- og hugmyndavinnu og fá nemendur innsýn inn í heim hönnuðarins og hvernig hann starfar. Þetta er mjög góður undirbúningur fyrir þá nemendur sem hyggja á frekara nám á hönnunar eða listabraut. Nemandi þarf ekki að vera snillingur í að teikna til að sitja þennan áfanga, hægt er að notast við úrklippur, prent af neti eða orð til að lýsa hugmyndum. Nemendur geta gert hugarkort í stað teikninga til að lýsa hugmyndinni. Aðalatriðið er að leyfa sköpunargáfunni að njóta sín og reyna nýja hluti. Þetta er mikil vinna sem nemendur þurfa að vinna á námskeiðinu, en skemmtileg og gefandi. 21


Nemendur nota skissubók yfir veturinn, sem er gott að eiga, ef nemandi hyggur á frekara nám í greininni. Einnig er heimilt að notast við rafrænt form ef nemandi kýs, en þá í samráði við kennara. Nemendur fá einnig innsýn í heim hönnunar með fyrirlestrum frá kennara til stuðnings því sem þeir eru að fást við í námskeiðinu. Unnið verður í öllum helstu forritum tengt hönnunarvinnu, s.s. Illustrator, Photoshop, Flash, After effects og ProDesktop (þrívídd).

Markmið  að nemendur læri að nýta sér ýmiskonar hugmyndavinnu og hvernig þróa á hugmynd frá upphafi til enda  að nemendur noti tímann vel og skissi allar hugmyndir niður á blað (skissa er teikning, hugarkort, úrklippur o.fl.)  að nemendur nái að búa til kynningu á hugmyndinni í hugbúnaði sem er sambærilegt því sem hönnuðir nota  að nemendur læri að gagnrýna verk hver annars á uppbyggilegan hátt  að nemendur séu opnir fyrir gagnrýni sem þætti í að bæta verkefnið sem þeir eru að vinna

Verkefnalýsing Ýmis verkefni verða lögð fyrir og fer það eftir vinnuhraða hvers og eins hversu mörg verkefni hver nemandi kemst yfir en m.a. verður farið í merkjagerð (logo), hönnun smíðagripa, hönnun út frá þekktri persónu eða þema, þróun teiknimyndapersónu, vöruhönnun, auglýsingagerð, vefborðar/teiknimynd, hönnun stóls eða hluta sem falla undir iðnhönnun o.fl.

Námsmat Verkefni nemenda eru metin til einkunnar jafnóðum en einnig er áhugi, frumkvæði og vinnusemi í kennslustundum metin jafnharðan. Nemendur eiga að skila skissubók í lok námskeiðs, hún er hluti af námsmati og gildir 20%.

∞ Enska 103 Kennslustundir á viku: 2 Tvær annir Undanfari: Grunnskólapróf í ensku Kennari: Gauti Ástþórsson

Áfangalýsing 22


Í þessum áfanga eru undirstöðuatriði enskrar málfræði æfð. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Lögð er áhersla á rauntexta í áfanganum í kennslubók, auk þess sem nemendur fá mikla þjálfun í lestri skáldverka. Nemendur þurfa að vinna jafnt og þétt til þess að komast yfir efni áfangans og þurfa því að skipuleggja nám sitt vel.

Markmið    

Að nemendur: geti skrifað einfaldan texta nái talsverðri færni í málfræðiatriðum geti lesið flesta aðgengilega texta sér til gagns geti tjáð sig munnlega um lesefni

23


Kennslugögn Fast Track to FCE (Coursebook) (Kaflar 1-6) Rauða bókin Ný ensk málfræði fyrir framhaldsskóla (Mál og menning) 20th Century English short Stories (Longman) Lois Duncan: Gallows Hill (Penguin Plus) Kjörbók: Morton Rhue: The Wave (Penguin Books Ltd.) Nigel Hinton: Buddy (Penguin Plus) EÐA Deborah Ellis: The Breadwinners (GroundworkBooks)

Námsmat Kjörbók 10% Smásögur 10% Málfræðipróf 10% Lokapróf 70 % (lágmarkseinkunn 5,0)

24

valafangar_2011-2012  

http://www.seljaskoli.is/images/stories/skjol/valafangar_2011-2012.pdf