Page 1

tryOUT! Zwitserland

TOURSKI - GLAMPING

December 2013 - december 2014


Camping SUR EN **** Rustieke camping in Oost-Zwitserland, vlakbij Oostenrijk en Italië: gelegen in een vallei met veel wandel- en fietsmogelijkheden

Ligging: • ca. 850 km van Brussel • OostZwitserland • Kanton Graubünden

Sport en ontspanning: • Zwembad • Speelplein • Fietsverhuur

Faciliteiten: • Kleine supermarkt

Restaurant: • Restaurant met terras op het domein • 1 maaltijd per persoon per dag inbegrepen in de prijs half pension

Logies: • Kleine tent • Middelgrote tent • Grote tent

Bereikbaarheid: Vlot bereikbaar met de auto (± 850 km vanuit Brussel), trein (Brussel-Chur) of bus Eurolines (Afstappen in Zürich)

Prijzen: Zie prijzentabel achteraan

Kleine tent

Middelgrote tent

Grote tent

5x5m

5x7m

5x9m

6x7m

6x9m

6 x 11 m

Max. aantal per4 sonen

6

8

Slaapkamers

2

2

3

Badkamer

Douche • Wastafel • Toilet

Douche • Wastafel • Toilet

Douche • Wastafel • Toilet

Keuken

Compleet ingerichte keu- Compleet ingerichte keu- Compleet ingerichte ken ken keuken

Extra ruimtes

Terras • Zithoek

Afmetingen binnen Afmetingen buiten

Terras • Zithoek

Terras • Zithoek

2


3


Bijzondere voorwaarden

v

1. Prijs Behoudens kennelijke materiële vergissing, is de prijs deze vermeld op de bestelbon. Deze prijs kan worden herzien indien zulks is voorzien in de contractvoorwaarden van de reisorganisator of, in voorkomend geval, van de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, en voor zover dit bij Wet is toegestaan. 2. Betalingsvoorwaarden De particuliere reiziger verklaart zich akkoord bij inschrijving een voorschot te betalen, zijnde: voor verblijven in hotel: 30% van de reissom met een minimum van €125,00 per persoon, voor verblijven in een huurwoning: 50% van de reissom. Het saldo van de reis dient betaald te zijn 45 dagen voor de afreisdatum. Indien enkel vervoer wordt geboekt, dient de volledige reissom bij inschrijving ineens te worden betaald. Bij gebreke aan betaling van het geheel of een gedeelte van de reissom, of van de annulatiekosten, tegen het overeengekomen tijdstip, is de reiziger aan de N.V. tryOUT! van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, op het nog verschuldigde bedrag een nalatigheidintrest verschuldigd, berekend aan de conventionele intrestvoet van 12% op jaarbasis, vanaf de datum waarop de betaling opeisbaar was tot de dag der volledige betaling, meer een som van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom, met een minimum van ,€ 75,00, als forfaitaire vergoeding voor de bijkomende kosten en inspanningen die dienen te worden geleverd om betaling te bekomen. Niet-tijdige of onvolledige betaling geeft de N.V. TryOUT! heeft tevens het recht om de reis te annuleren en aan de reiziger de daaruit voortvloeiende annulatiekosten in rekening te brengen conform de contractvoorwaarden van de reisorganisator, of in voorkomend geval, van de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt. 3. Annulatie In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding door de reiziger van het contract tot reisorganisatie of, in voorkomend geval, van het contract met de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, zijn de contractvoorwaarden van de reisorganisator, respectievelijk van de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, van toepassing. 4. Reispas, visum, inentingen, douane en andere formaliteiten De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor de reis nodig heeft, alsook omtrent alle andere formaliteiten die hij desgevallend voor de reis dient uit te voeren. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen identiteitsbewijs met foto (minderjarigen jonger dan 12 jaar) of identiteitskaart (minderjarigen ouder dan 12 jaar); voor landen waar ook een reispas voor wordt vereist, dient de minderjarige over een eigen reispas te beschikken. Een reiziger die bij gebreke aan de vereiste documenten, of omdat hij zich niet naar de wetten en reglementen schikte, het geheel of een gedeelte van de reis niet kan meemaken, draagt hiervoor en voor alle gevolgen ervan, alle kosten en verantwoordelijkheid. 5. Reis- en annulatieverzekeringen De reiziger erkent uitdrukkelijk dat een reis- en annulatieverzekering werd aangeboden. Het niet afsluiten van een verzekering kan verstrekkende gevolgen hebben. De N.V. tryOUT! neemt afstand van alle gevolgen (financiële en materiële) die het niet aangaan van een verzekering met zich meebrengt. 6. Borgtocht Een wettelijke borgtocht ten bedrage van € 349456,53 dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het Koninklijk Besluit van 30 juni 1966 gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de Administrateur-Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel (eveneens aangetekend). De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen 12 maanden na de uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.

4


7. Europese Garantie Reizen De N.V. tryOUT! heeft een verzekering financieel onvermogen (garantieverzekering) afgesloten bij de A.G. Aachener und MĂźnchener Versicherung, Aureliusstrasse 2-16, D-52064 Aachen (Duitsland). U kan op deze maatschappij een beroep doen via haar Belgische servicenummers: tel.: 02/529.76.76, fax: 02/529.76.60. 8. Betwistingen Enkel Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Indien de reisorganisator of, in voorkomend geval, de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, de algemene voorwaarden van de V.Z.W. Geschillencommissie Reizen erkent, zal de N.V. tryOUT! zich daar ook naar schikken. 9. Vennootschapsgegevens TryOUT!, Wanzelestraat 29a, 9260 Schellebelle - ondernemingsnummer: 0412 677 887 - Handelsregister Gent: 186.349 - Licentie: 1067A - IBAN BE: 41 4400 3508 8410 - BICCODE: KREDBEBB Opmerking Voor alle aankopen van diensten en producten bij tryOUT! geldt, zoals door de wet voorzien: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." Tenzij: de overeenkomst op afstand het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding betreft, waarbij de verkoper bij de sluiting van de overeenkomst verplicht wordt deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken de prijs van de aangeboden dienst de 350.- â‚Ź per persoon overschrijdt of indien de tekoopaanbieding gebeurt tijdens een klantenwerving per telefoon, per telefax of per elektronische post, op initiatief van de verkoper zonder voorafgaandelijk akkoord van de geadresseerde de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de hierboven vermelde verzakingstermijn te weten 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn samengesteld of die een duidelijke persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen de diensten zelf met behulp van een techniek voor communicatie op afstand worden uitgevoerd wanneer deze diensten in een keer worden verleend en rechtstreeks door de communicatietechniekexploitant worden gefactureerd geldt: "De consument beschikt niet over het recht om van zijn aankoop af te zien." Voor het winterproduct tourski raden wij de consument aan om een extra, individuele verzekering af te sluiten om kosten bij ongevallen te dekken.

5


TOT (WE

IN ZWIT

6


EER)ZIENS

TSERLAND

7


www.tryout.com

8

Tryout publisher  
Tryout publisher  

Workshop publisher 16-10-2013

Advertisement