Page 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ชื่อ เกศกนก เขมจิรา เจตธวัช เจนจิรา เจียอิ๋น เฉลิมพร เตชวัฒน์ เต็มศิริ เบญจมาศ เบญจรัตน์ เบญจรัตน์ เบญจวรรณ เปรมดนุช เพ็ญพิชชา เพ็ญพิสทุ ธิ์ เมทินี เมธินี เมธินี เสาวภาคย์ เสาวลักษณ์ เอกชัย เอกชัย เอกพล เอกรัตน์ เอกสิทธิ์ แพรวนภา แพรววนิต โรสิตา ไตรภาค ไปรยา กชกร กชกร กชกร

นามสกุล เตปั ญญา อัคราตรีทศ สุขสมานพานิชย์ ปรีดาภรณ์ แซ่หลี่ ฉัตรเฉลิมวิทย์ แช่มช้ อย ไชยมีสขุ กุนสุนทรธรรม ทับทิมเขียว วังกะวัน สุวรรณวรบุญ มั่งนิมิตร ชูเชิด ก้ านจักร ผ่องจิตต์ ฉลองสิทธิวงศ์ ผ่องแผ้ ว ปนานนท์ วิบลู ศิลป์ สุทธิยงั่ ยืน อุ่นทรัพย์ สว่างเนตร ผ่องแผ้ ว สังเกตุ เจริญนันทวงศ์ ทิวะสิงห์ จตุรพิธพรพิเศษ โตพ่วง ปานปลอด เกษมโกศลศรี โกทนุท โตเสม

เลขที่ประชาชน 1101500721252 1100701783289 1101402014306 1100800944507 1739900418117 1102800036246 1103000048208 1102002106018 1739900412372 1101500742021 1540200076781 1101500731142 1100600278287 1100800859631 1420300097586 1219900436969 1101600031461 1509901433502 1739900447028 1739900425881 1100501038636 1100200857514 1101402014918 1840400060125 1100501038857 1709900832533 1100600293928 1101500736691 1103000063827 1769900333294 1110100140308 1749800118821 1102700334296


ลาดับ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

ชื่อ กชกร กชกร กชกร กชมน กนกพร กนกพรรณพร กนกภรณ์ กนกรัฐ กนกวรรณ กนธี กมลนรรศท์ กรกนก กรชนก กรนภัสม์ กรสุมา กริษฐา กฤติน กฤษฎา กวินธิดา กวินนา กษมา กัญจนวัณ กัญญ์วรา กัญญาณัฐ กัญญารัตน์ กาญจนา กานต์ชนก กานต์สินี กานต์สิรี กานพลู กิตติภฏั กิตยาภรณ์ กุลณิชา กุลวดี คุณตะวัน จรัสพงษ์ จักรกฤตณ์

นามสกุล จารุเนตร วัลลภบรรหาร อินทา สุขโยยศ หลายทอง ครองภูมินทร์ บุญศรัทธา ศรีปิยะพันธุ์ ระยะธรรม ธนภักษ์ อุดมเดชะ จันทมาศ ชีวชูเกียรติ ขันเงิน สุวฒ ั นะชัย เพ็ญมณี ทองพูล ศิริมงั คลา สาสกุล สานุสนั ต์ ธรรมถาวร กาญจนกุญชร คาแฝง เป็ งกาสิทธิ์ แสนกุล สุมาลัย ศังขะฤกษ์ ตรงกิจวิโรจน์ ศรีคชา กาญจนรังษี ฐิ โณทัย เพ็งอร่าม วรรณสังข์ หิรัญวัฒน์ศิริ สนธิเทศ ประเสริฐสกุล สุจิตรานนท์

เลขที่ประชาชน 1200500061005 1103701144076 1579900544416 1249900318851 1101700144143 1959900373936 1103100232710 1100600279623 1200900152237 1100800928285 1679900305470 2129900045217 1103000061450 1920400156474 1101402013202 1103701276142 1101800667547 1801000063748 1149900335365 1103701361891 1439900186324 1101402003380 1840100472398 1509901329713 1759900252766 1199900375723 1160100427518 1100400671171 1100702003074 1809900476515 1729900265116 1103701193522 1419900412090 1103701336854 1529900671396 1100701761218 1489900153281


ลาดับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

ชื่อ จันจิรา จารุวรรณ จิตตินนั ท์ จิตรลดา จินต์ทพิ ย์ จินตนา จิราภรณ์ จิราภา จุฑาลักษณ์ ฉัตรพิไลย ชญาดา ชนกนันท์ ชนัญญา ชนิกานต์ ชนิดา ชยธร ชยังกูร ชลธิชา ชลธิชา ชลิตา ชวัลรัตน์ ชัชวาล ชัญญา ชัญญา ชัยพร ชาลิสา ชินพัฒน์ ซิมญ่า ญาณิศชา ญาณิศา ญาดา ฐานินี ฐิ ติมา ฐิ ติรัตน์ ณพิชญา ณรัชญ์พงษ์ ณริภา

นามสกุล

เลขที่ประชาชน

ขันหนุ้ย ประสพเนตร พรหมมณี สุขเจริญสมบัติ เอกพิสิฐ เซ่งเอ้ า คาแสนแก้ ว ชุ่มธาราธร ทองประทุน หอมไกรลาศ อาจสุโพธิ์ กลางประพันธ์ เสถียรไทย วัฒนาภรณ์ ธีรธาดา ฉายบ้ านใหม่ วงศารัตนศิลป์ คุณวัฒนาพร ลิ่มพานิช มีแสง ศรีสิทธิกรรม อิศรางกูร ณ อยุธยา สถิตย์น้อย อินทชิต ปิ่ นงาม ไตรพฤฒิธัญญา บัวประดับกุล ไพรฤกษ์ วงษ์ บตุ รดี อินทรปาลิต เทพนม ปานปรีดา เกิดทอง สุธารสขจรชัย ธรรมศรีทพิ ย์ สูงสุมาลย์ ศิริพานิช

1920400152908 1102700320911 1709900830662 1102002046147 1100800915990 1800100204342 1102700301941 1329900436682 1102001957049 1100501111490 1499900167681 1100200903753 1101402007539 1840400066263 1840100471642 1102001904051 1309900963780 1101500752409 1839900315783 1679800183267 1101402034790 1130200140148 1102002134071 1100400701771 1101800634479 1101401986282 1101402022881 1103701369230 1110300112596 1102002130563 1709900682981 1100701876040 1939900232356 1101402022899 1100400607945 1670500287883 1103701202904


ลาดับ 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

ชื่อ ณัชชา ณัชยา ณัฎฐา ณัฐกฤตา ณัฐกฤตา ณัฐชยา ณัฐญา ณัฐณิชา ณัฐณิชา ณัฐณิชา ณัฐณิชา ณัฐธัญพงศ์ ณัฐธิดา ณัฐธิดา ณัฐนันท์ ณัฐสุดา ณัสฉรีย์ ณาตยา ณิชากร ณีรนุช ดลหทัย ดวงกมล ดวงตา ดารกา ทยานนท์ ทรงพล ทิพย์มาลี ธงไชย ธนกฤต ธนกฤต ธนพร ธนพร ธนพร ธนพล ธนพัฒน์ ธนภรณ์ ธนภรณ์

นามสกุล

เลขที่ประชาชน

ศิริพทั ธ์ สมจิตต์ ปั ทมานุสรณ์ แก้ วมุนีโชค สุดประเสริฐ กิจเจริญ กัญญาพันธุ์ ทองใหญ่ ณ อยุธยา พ่วงอ่างทอง พ่วงอ่างทอง พีรธรรมานนท์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ยศธแสนย์ ยอดจรัส จาปา ดารากร ณ อยุธยา ยังบรรเทา ภักษา เหลืองวรานันท์ บุญตัง้ พวงสมบัติ แก้ วแอ่ง หม่องภา พรมทา จริยวิทยานนท์ ภู่เกิด สุทธิพงศ์เกียรติ์ นิลวัชรารัง แก้ วศรีสม ตระกูลกิจเจริญ เธียรวิศิษฎ์สกุล คงสาหร่าย คาเพิม่ พูล สมจิตร ระมณี เอี่ยมเอิบ อุสาหะ

1160100436851 1101401997918 1600100525701 1949900218949 1100701826361 1102002080957 1100501081418 1103701202742 1102700229069 1102700229069 1479900213399 1101401993556 1529900733936 1100800914811 1909900377249 1101402007083 1103701004509 1101402000321 1101402008756 1141200108547 1102002129310 1539900450021 0-150389000051 1103701280611 1103000058441 1579900540623 1100701959034 1200100476259 1909900393813 1100200902846 1860200090624 1849900126689 1410100272058 1103701216336 1100500965363 1139900150349 1160100436517


ลาดับ 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

ชื่อ ธนภูมิ ธนวรรณ ธนัชพร ธนัญญา ธนัท ธนันต์ ธนาภรณ์ ธนิยา ธมลวรรณ ธรรศ ธริศา ธวัลรัตน์ ธัญญลักษณ์ ธัญญลักษณ์ ธัญญาทิพย์ ธัญญาภรณ์ ธัญลักษณ์ ธัญลักษณ์ ธันย์ชนก ธันย์ชนก ธันย์ชนก ธันยพร ธันวา นพสิทธิ์ นภเกตน์ นภสร นภสวาสดิ์ นริศรา นลัทพร นวดี นวรัตน์ นัทธมน นันทนัช นิโลบล นิชนันท์ นิชนันท์ นิตินยั

นามสกุล ขุนหลา เรืองสังข์ ลิมป์วรรณ พลายน้ อย ถนัดสรรค์ พิทยโชคชัย เจียมตระกูล ตังตราภรณ์ ้ เรืองสุขศรีวงศ์ อาภาศิลป์ อินใหญ่ แสงพงษ์ สอนใจ อินมะโน แสงสุวรรณ์ เลิศธนสกุล โกษาเสวียง กลิ่นจันทร์ หอม ดาสมุทร์ ปานแก้ ว อิ่มอก พงศ์เสาวภาคย์ หรุ่นเกษม สิทธิ์ภานุวงค์ สนธิเวโรจน์ รีพล ปั ญญจเร อภิวนั ท์ หมุดเชื ้อ อนุเคราะห์กุล เลาหวุฒิชยั ใยน้ อย ด่านวิริยะกุล แจ่มใส ใจประสงค์ ทรงสุวรรณกิจ ธงสันเทียะ

เลขที่ประชาชน 1909800670378 1103701405392 1100600271738 1101800623825 1129900246621 1103701153326 1570300122105 1100800923909 1101700134768 1103701180561 1103701045957 1179900284817 1100701790773 1729900297182 1909800768131 1103500004471 1449900282714 1103701155400 1800100223681 1100501058467 1103701251808 1180200070735 1102700322531 1100800918492 1100800908632 1860100133071 1102800040804 1809900485191 1509901336604 1809900539649 1101500724103 1729900274638 1840400059259 1310700230942 1550900069256 1100501092886 1679800178760


ลาดับ 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

ชื่อ นิพิฐพนธ์ นิรินท์ธนา นุชนาถ นุสบา บ่วงมโน บารเมษฐ์ บุญญาภา บุญฑริกา บุณยภา บุณยานุช บุรธัช ปฎิภาณ ปฎิภาณ ปณิฐา ปทุมกาญจน์ ปพิชญา ปพิชญา ปภัสสร ปภาวรินท์ ปรวิชญ์ ประภาพรรณ ปรัชญา ปราง ปริฉัตร ปริชญา ปริญญา ปองพล ปั ญญ์ชลี ปั ฐญา ปั ณฑารีย์ ปั ณฑิตา ปั ทมธร ปาจารีย์ ปานแก้ ว ปาล์มแก้ ว ปิ ยนาถ ปิ ยะนุช

นามสกุล จิรเมธาธร โภคินพุฒิพฒ ั น์ ดวงสุริยะ ดีพนั ธ์ มโนมัยพิบลู ย์ อิ่มจิต กิจบัญชา อุปถัมภ์ กาญจนพันธุ์ เดชสุวรรณาชัย คชพลายุกต์ เหล่าแสงธรรม ธีระรัตนนุกูลชัย วิทยาพันธุ์ ขุนไกร แซ่ตงั ้ ศรีสารัตน์ ฟองสมุทร อารมย์ดี วัชร์ คณ ุ ากร โกฎเพชร เอี่ยมยิ่งพานิช ติรพัฒนพร นาน ้าเชี่ยว เชื ้อสิงห์โต สิริรัตนเมธี อุทยั วัฒนเดช จันทมาลา วีระไวทยะ เกษมคุณ บุญมั่นพิพฒ ั น์ ศรีปราชญ์ ณ น่าน คาศรีจนั ทร์ นวลละออง อิฏฐกรพันธ์ กัลปพงศ์

เลขที่ประชาชน 1103700869654 1100800870155 1639800161956 1101800578285 1100200820416 1770200088914 1101402020616 1103701455713 1101402017623 1101402020691 1100600288860 1103000052418 1419900430730 1100800933211 1939900200756 1100600287120 1103701391332 1419900391891 1102700330215 1300100138841 1100200821811 1120300059989 1110100139491 1102002049669 1100501006238 1103701085967 1103000059340 1103701167939 1103701238968 1100501070211 1103300125763 1103701482532 1100501064068 1149900324711 1102002042524 1929900411862 1103300121385


ลาดับ 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

ชื่อ ปิ ยะพร ปิ ยาพัชร ปุณฑริกา ปุณยวีร์ ปุณยาพร ผาณิต พชรพร พนิดา พรชัย พรพจี พรพรรษา พรรณนภา พรรณปพร พรรณีย์ พรลดา พลอยไพลิน พิชชาพร พิชามญชุ์ พิธัญญา พิมเยาวพา พิมพ์ใจ พิศณุ พีรกานต์ พีรวิชญ์ พุธรักษา ภคมน ภวัต ภัคจิรา ภัทรวีร์ ภัทราพร ภัทราภรณ์ ภัสวรรณ ภารวี ภาวิดา ภาสกร ภูริชญา ภูริชญา

นามสกุล ตรัยสิงห์พิทกั ษ์ ชัยประภา บุญดีกุล นัยสุภาพ พานมะลิ กรีฉัตร หงส์นฤชัย สุวานิช หงส์สวุ รรณกุล อยู่สขุ ดี วรคามิน โพโต เนื่องจานงค์ อินทสร สวัสดี ประจวบผล ชูสขุ ศุภรรัตน์ ศรีชาติ พร้ อมวุฒิ ชูจนั ทร์ นินใจ ประสพเหมาะ คมกริช หิรัญสิริสวัสดิ์ อนันตวงษ์ เอี่ยมสนธิ สุรมิตรานนท์ สูญทุกข์ วรรณสมบูรณ์ มูลสุข โพธิ์เผื่อนน้ อย บูรณะจรรยากุล เตชะวิเชียร อธิขจรสุข พงศ์พีรโชค สันสุริยะ

เลขที่ประชาชน 1101402001379 1129900216846 1103300120907 1102700308473 1130600080525 1749900246197 1101402009035 1103701166916 1100800947484 1199600127589 1100200875296 1129900179363 1200100500249 1103701382091 1101900114094 2120300017656 1100500954612 1100200877671 1140100060479 1101500736560 1520100107005 1529900651689 1100200888801 1102002138955 1102700272878 1102002110554 1129700034116 1103701346469 1110300111280 1200900167846 1129900223010 1729900290293 1100400675649 1103701288086 1103701390875 1739900425792 1209700482835


ลาดับ 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

ชื่อ มัชฌิมา มัณฑนา มาริษา มุขรวี ยศวีร์ ยาดาอร รติรัตน์ ระวีวรรณ รัชนีกร รัชนีพร รัชวรรณ รุ้งตะวัน รุ่งทิพย์ รุจิกานต์ ลลิตพรรณ ลลิตา ลลิตา ลัญฉกร วนัชพร วนาลี วรนันท์ วรพิชชา วรพินิต วรรณธิดา วรรณวิสาข์ วรรณิดา วรฤทัย วรากร วรางคณา วราลี วราลี วริษา วันเฉลิม วันวิสาข์ วิไลลักษณ์ วิชญ์พล วิณิชย์

นามสกุล รัตนวงษ์ โสพรรณตระกูล มินสาคร ธนาบริบรู ณ์ ศิริผลธันยกร รัตนมณี ธงชัย ใหม่เอี่ยม ปรืองาม บุญสลับ รัตนประกายแก้ ว กล่าน้ อย เกิดทอง ทิพยโอสถ คงเพ็ชรศกดิ์ ปาละกูล มีสนั ทัด กิจเฉลา พรธีรลานนท์ ประพฤทธิ์ตระกูล โกยทอง เพชรานนท์ รุ่งสถิตไพศาล มุททาหัตถากร ศรีทวีป ไพราม สินจินา ศรมาศทวีโรจน์ ธัญมณีสิน พิทกั ษ์ วงศ์ หิรัญชาติ สอนไชยา ยอดย้ อย ไชยพันธ์ จรัญรัฐชัย ลิมป์วัฒนกุศล วิรุฬห์กิจพาณิชย์

เลขที่ประชาชน 1100800930310 1600100555163 1100701864475 1103701159324 1101402031669 1100200901432 2129900042935 1103701200561 1301700223645 1101800675779 1100200861422 1103000052159 1749900380845 1100800940412 1609900244900 2129900048194 1779900153989 1102700322301 1103500003467 1102002082097 1100200878210 1100200864561 1129700022223 1100400672992 1549900332214 1841600047395 1529900618169 1100800942369 1100400675711 1199900421547 1103000058556 1103701451955 1101800635815 1100501092584 1100800911013 1101402002235 1100400667590


ลาดับ 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

ชื่อ วิปัสสนา วิภา วิภาดา วิภาวรรณ วิวิศน์ วิสสุต วีรภัทร วีรยา ศจีนรา ศรีนคร ศรุตา ศลิษา ศศกมล ศศิกานต์ ศศิพสั ย์ ศศิมณฑ์ ศิรนุช ศิริพร ศิริพฒ ั น์สภุ า ศิริรักษ์ ศิวกร ศุภเสก ศุภณัฐ ศุภณัฐ ศุภดา ศุภนิดา ศุภรดา ศุภวินท์ สมพักตร์ สมิตา สรรค์ สรัลชนา สรินทร สาร์ น สาริศ สิตา สิตาภัค

นามสกุล ชัยกิจการ จารัสธรางกูล มีสขุ สว่างวุฒิธรรม ศิระพลานนท์ ถีระวงษ์ ทรงอาวุธ ผันนภานุกูล เทพพิมาน ละครศรี นาคสวัสดิ์ หุตาคม หุบชะบา จันทร์ เงิน ชูโต อารามรักษ์ สินทรัพย์ พิบลู นรเศรษฐ์ คงสนทนา ไชยต่อเขตต์ อนันตศานต์ เรืองโต เสลานนท์ ชาวนา อัศวศิริศิลป์ ศุภเกษมสันติ์ สุขสงวน ศิริคณ ุ อุณฑพันธุ์ สุนทรารักษ์ เสาร์ สวุ รรณ์ เกิดนาค สังขมณี ตันหยงทอง แพรบารุง อุษณกรกุล ประถมกรึก

เลขที่ประชาชน 1729900279010 1101402007202 1560300219486 1103701291753 1101402006630 1102700346774 1929900382838 1309900906433 1101402038680 1959800086471 1100701840304 1100701748050 1102200116524 1579900509823 1101402028731 1809900467061 1909800752587 1100800989853 1140600121418 1769900320494 1100800921281 1102700388612 1103701315563 1840100472223 1100800917542 1100400670124 1103300120265 1419900397261 1103300116144 1101402019456 1579900497752 1100600284619 1103701288493 1329900423637 1100200841731 1809900543506 1101402012168


ลาดับ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366

ชื่อ สิริลกั ษณ์ สุชญา สุดปรีดา สุดารัตน์ สุดารัตน์ สุธาสินี สุธิดา สุธิดา สุธิตา สุพรรณวดี สุพชั รฎา สุพิชชา สุพิรญาณ์ สุภทั นิภา สุภาภรณ์ สุมิตตา สุรนุช สุรัตน์วดี สุรางคนา สุริยวัชร สุวดี สุวภัทร หทัยรัตน์ หฤทชญา หัตถมาศ หัทยา อชิรญา อฐิ ฐาน อติภา อธินฐั อนพัทย์ อภิญญา อภิดิฐ อภิรดี อภิสรา อภิสรา อมร

นามสกุล โพธิ์ทลู ศันสนะจิตสกุล โจรักษ์ พงศ์ ผดุงตาล วรรณสุทธิ์ อยู่เย็นดี ทิมศิลป์ สว่างใจ สระทองห่อ ศรีวรวิไล พาหาทรัพย์อนันต์ ชยวราพัศกูล พสิษฐ์ ธุวานนท์ อุ๋ยตระกูล ศรีภพ สุขโสภี วงศาโรจน์สกุล จงสมจิตต์ ใจนิ่ม พันธิ์นรา พิพฒ ั น์ทวีสิน กาญจนสุทธากุล พูจ่ นั ทร์ โชติกเสถียรกุล กิตติธงโสภณ วิไลสุวรรณ์ ทับเทศ สุมณฑา สุวรรณมาฆะ ไชยศิริมงคล นันทนานนท์ ขัตตะวงษ์ อุทศิ ธรรมศักดิ์ กิจสวัสดิ์ บุญศิรภัสสร สุขพงษ์ ไทย หวังอัครางกูร

เลขที่ประชาชน 1100701765442 1102800020986 1101402038566 1100701809211 1341500212984 1101900113306 1600100540638 1801400174776 1730600122958 1869900199716 1349900528263 1249800085315 1349900599158 1769900313374 1489900184348 1139900156835 1309901014323 1102001766421 1102002052236 1103701335173 1130200119882 1100800909027 1100501050571 1102700299954 1100400689038 1729900271019 1100701754416 1100800987133 1860100131159 1103100157785 1100800903592 1509901330860 1770600170146 1100701835963 8430588003141 1270100008883 1849900119895


ลาดับ 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402

ชื่อ อมรรัตน์ อมรรัตน์ อรไพลิน อรณิชา อรณิชา อรรถจินต์ อรระวี อรวิกา อริศรา อรุณทิพย์ อรุณรัตน์ อัครวัฒน์ อัคริมา อัจจิมา อัจฉราวดี อัญชลี อัญชลีพร อัญชิสา อัฐภิญญา อัฐภิญญา อันดามัน อัมภารัชฎ์ อานนท์ อานันท์ อานุภาพ อารยา อาริษา อารีฟ อารียา อินทุอร อิศราภรณ์ อิศวีร์ อิสริยา อิสรียา อุไรวรรณ อุราภรณ์

นามสกุล ฤทธิ์ชยั โรจน์ อมรทัศน์เจริญ อัตถโกวิทย์วงศ์ เกียรติอมรเวช คล้ อยเคลื่อน เรืองชยจตุพร คุณโลกยะ ตันติเศรณี ตังสวั ้ สดิรัตน์ เสริมพรวิวฒ ั น์ ศรีธวัชสุวรรณ พันจันทร์ เชียงอารีย์ องค์ประกอบกุล วงศ์อไุ ร โค้ ววารินทร์ ปริศวงศ์ นิธิสิริไพศาล คงคา ปั ญญาวชิรญาณ จุฬานันทวัฒนา สุขประเสริฐ ปิ ติเศรษฐ์ พนั ธุ์ ปราชญากุล ชุมแดงภักดีกุล สยามรัตนกิจ ชื่นคลัง อารีหมาน ก่ามอญ พันธ์พงษ์ พรหมแสนยากร สุวรรณรัต ศรีทองอินทร์ เอี่ยมจรัส วงศ์คณ ู ชิดสวน

เลขที่ประชาชน 1102001983899 1100200896838 1101401993254 1709900856556 1102002027282 1409901117385 1100200881652 1100400679032 1709900882581 1103300112602 1100400693001 1120500068035 1100501065323 1800100221298 1102002054158 1149900332331 1909800767444 1739900418338 1103701333723 1103701226692 1609900148234 1130200135896 1909800764259 1100800976310 1840500036137 1419900399301 1100200885585 1929900392485 1729900262397 1100701725564 1103701122218 1103701122846 1729900284170 1102002172231 1103701321318 1199900401821

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำปี 2555  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำปี 2555