Page 1

10 Sei di meining NYHENDESAKER:

firda.no INNLEGG:

firda.no/synspunkt

MÅNDAG 07.04.  2014

Synspunkt

Grunnlagt 1917. Partipolitisk og økonomisk uavhengig avis.

Når alle kjenner alle, passar ingen på – DET ER KORT veg mellom politikarar, kommunalt tilsette og næringslivet i små kommunar, og då kan ein ikkje garantere seg mot samrøre, seier Eilert Jan Lohne, førsteamanuensis ved Universitet i Bergen og ekspert i kommunal etikk. Lohne set fingeren på eit problemstilling som er svært aktuell i Kommune-Norge, men som i altfor liten grad blir fokusert på, både politisk, administrativt og i media: For mange, både politikarar og kommunale leiarar, kan det vere vanskeleg å halde orden på hattehylla, og kanskje er problemet aller størst i små kommunar der alle kjenner alle, fordi banda Ein er vant til er mange og tette og det er å stole på kryssande interesser i aust kvarandre når og vest. Og når kontrollalle kjenner funksjonane er svake, kan det også vere vanskeleg å alle handheve eit elles handterleg og greitt regelverk, anten ein sit på eine eller andre sida av bordet.

LEIAR

I EI UNDERSØKING utført av Transparency International i ei rekke EU-land, vart det vist til at småkommunar i land som Sverige og Finland, som er lett samanliknbare med norske tilhøve, ofte hadde dårlege kontrollrutiner. Då kan det fort utvikle seg tilhøve der nokre kan oppnå fordelar gjennom kjennskap og vennskap eller småtenester, nettopp fordi banda er tette og kontrollrutinane slappe. Ein er vant til å kunne stole på kvarandre i samfunn og miljø der alle kjenner alle. OFTE ER DET små og tilsynelatande uskuldige tilhøve det er snakk om, men 24 personar i kommunesektoren her til lands skal ifølgje TI likevel ha blitt dømt for korrupsjonsliknande tilhøve dei siste par tiåra. Ifølgje ei undersøking utført av kommuneorganisasjonen KS i fjor, kjente så mange som fire av ti (!) kommunale leiarar til at kommunetilsette hadde fått utilbørlege tilbod frå folk som ville oppnå fordelar. Det er eit varsel til alle kommunane, og særleg til dei små, og tilsette og folkevalde, om å sikre seg at kontrollrutinane finst og blir følgde. Det handlar dessutan også om sunn fornuft og medvitne haldningar. Firda ønskjer å rette seg etter reglar for god presseskikk slik desse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17 3. etg, postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40. E-postadresse: pfu@presse.no

Vi er små og har

Skitilbod: «I mine auge er ikkje Sogn og Fjordane større en

DEBATT JOHANN GOTTEBERG Styreleiar Jølster skisenter

Vyrde lesar av Firda og alle andre implementerte i Per Fimlands lesarinnlegg i Firda onsdag 02.04.2014. Eg set faktisk pris på det for det gjev meg som Styreleiar i Jølster Skisenter anledning til å komme ut med noko eg ikkje har får sagt ofte nok. TUSEN TAKK! Du som står og frys på beina, men hjelper gjestane på heisen, eller du som på natta dreg slangar og frys på fingrane men likevel får i gang snøproduksjonen og alle andre som stiller opp for skisentera i Sogn & Fjordane på dugnad og i si fritid! Den verdien de tilfører idretten og ski gleda i fylket vårt skal eg no prøve å kvantifisere! OM DU GJEV MEG 200 kroner så kan eg inntektsføre dette som ei gåve, men om du arbeider 1 time så kan eg ikkje inntektsføre dette. Fimland oppgjev ca. 4 årsverk i SS og i JS er dette ca. 6 årsverk. Eit årsverk er 1760 timar og om ein set ein timepris på 200 pr. time så gjev de skisentera i Sunnfjord 3,5 mill og den same dugnadsinnsatsen finn ein i alle skisentera i S&Fj! HATTEN AV TIL DYKK og til meg sjølv, for også eg gjer denne jobben på dugnad saman med ein dugnadsgjeng skarpe ski entusiastar i Styret! Eg er ikkje i tvil eit

sekund på at Roger Strand og styret i SS stiller seg 100 % bak denne takka. Så kva er de med å utrette? Er dette vekk kasta? NEI så slettes ikkje! Utviklinga i skisentera i S&Fj er fabelaktig. Vi er små og har ikkje rike onklar, vi driv på allmennyttig basis slik andre idrettsanlegg og infrastrukturelle tiltak for å betre bu og oppvekst miljøa. Men ja, alle som ein driv marginalt. Vi er jo trass alt vær avhengige. SS og JS har med hjelp frå Coop og SNU fått på plass felles heiskort kalla FjordaPass slik at Sunnfjordingen kan stå på ski i kva anlegg

han vil. Om son din vil vere med nabo guten på ski så gjer det ingenting om dei har årskort i forskjellige anlegg. Dette har også gjeve alpintidretten betra moglegheiter for samarbeid og trening i begge anlegga. I mine auge er ikkje S&Fj større enn at vi burde få på plass eit slikt kort for heile S&Fj. Vidare så har idretten som følgje av utbygging i 2006 som vart stetta av skikrinsen, Førde kommune og Jølster Kommune mfl. fått eit anlegg som har drege nasjonale konkurransar til Sunnfjord! Telenorleikane i 2011 bidrog med over 4000 gjestedøgn i Sunn-

SJØLVPLUKK LIV SIGNE OG PUTIN

HERLEG KALDT

KJERRING OG MEDISIN

TRONVIK ER BRA

Når det ruller over skjermen med negative nyheter om Putin og Russland, lurer jeg på om det hadde vært bedre om Liv Signe ble statsminister i Russland og vi overtar Putin. Mads Bækkelund i Sogn Avis

Hopp i kaldt vatn og bli glad. Etter nokre sekund er det berre herleg. Isbadar Øydis Kleppe Bøtun (61) frå Fresvik til Sogn Avis

Trapper tek eg vanlegvis i nokre få byks, no måtte eg ta eitt og eitt trinn. Med innlagde pausar. Tryggleiken min var å ha astmamedisinen eller kjerringa i neven. Jens Brekke til Sogn Avis

Forholda ligg godt til rette for å utvide talet på behandlingsplassar for rusmisbrukarar på Tronvik. Vi har både kompetansen og bygningsmassen til å gjere det. Seksjonsleiar Finn Trædal til Ytre Sogn


MÅNDAG 07.04.  2014

SYNSPUNKT 11

DEBATTINNLEGG

FULLT NAMN

SKRIV KORT

Debattinnlegg du ønskjer på trykk legg du inn på firda.no/synspunkt

Alle innlegg må skrivast under med fullt namn. Skriv også kva kommune/stad du kjem frå, og om du skriv som representant for ein organisasjon.

Innlegg kan bli korta ned. Debattinnlegg: maks 4000 teikn inkl. mellomrom. Kronikk: maks 6000 teikn inkl. mellomrom.

DAGENS TAL

r ikkje rike onklar

1,5

milliardar kroner har StormGeo blitt kjøpt opp for av det svenske Wallenberg-selskapet EQT. StormGeo var grunnlagt av m.a. Siri Kalvig. (NPK)

nn at vi burde få på plass eit felleskort for heile fylket», skriv artikkelforfattaren dre. Dei har vore store bidragsytarar til å få på plass langrennsløyper i JS og inn i Gjesdalen og for dei som ikkje likar nedover ski så er der no utbygd 25km med fantastiske bortover-løyper i ein vakker perle av ein dal. Totalt så er det regulert ca. 200 tomter og i skrivande stund er ca. 30–40 av desse selt og utbygd. Kvar hytte kostar ca. 3 mill og dette vert ca. 600 mill i utbygging som skal utførast av firma og arbeidarar frå Sunnfjord! Dette er ikkje gjort over natta og utbygjarane har langsiktige planar som dei jobbar seg sakte men sikkert mot. Det er klart at dette ikkje berre kjem JS eller MEN VI ER IKKJE FERDIGE med å Vassenden til gode! Dette vil gje utvikle oss … ringverknader i heile Sunnfjord Dei siste åra så har skisentera både sommar og vinter. fått ei dobbelt rolle som gjer at Eg starta med at vi alle avein skal fungere både som allhengige av andre og samarbeid mennyttig føretak for dei mjuke er måten og lukkast på! Det er interessene og som ein kommersiell eining i samarbeid med med stor glede eg ser at Sogndal blomstrar og næringsintegjer ein fanresser i lokal tastisk jobb miljøet. Harpe- «Utviklinga i med å setje fossen, Stryn, skisentera i S&Fj er S&Fj på kartet Sogndal og Jølfabelaktig. Vi er små som ski destister mfl. har nasjon! Kva næringsinteog har ikkje rike framtida resser som har onklar, vi driv på bringer her initiert hytveit eg ikkje, teutbygging i allmennyttig basis men eg er tilslutning til trygg på at deanlegga. Ingen slik andre idrettsira suksess av desse er på anlegg og infraikkje vil gå på noko Voss eller strukturelle tiltak kostnad av Hemsedal verken SS elnivå. Men dei for å betre bu og ler JS. Så vil eg er like vell utoppvekst miljøa.» oppmode leruleg viktige sarane om å for det lokale gå inn på nettsidene til SS og JS næringslivet og kommune. I JS for å sjå forholda ettersom Firda så har Jølster Bygg AS med Ivar valde å trykke eit bilde av den A Sunde i spissen og Stein Arne Sunde i SAS AS satsa og investert delen av anlegget som er stengt. Men vi har OPE! Vonar alle infleire millionar i sine respektive klusiv Fimland får ein fin sesong hyttefelt. Og heile vegen har dei stetta og samarbeid med JS for vi avslutning med ski på beina. er gjensidig avhengige i kvaran-

produksjon til dette. Dette er ei total investering på ca. 2,7 mill der Jølster Kommune allereie er inne med eigenkapital. Men for å utløyse fulle tippemidlar så må ein ha ein interkommunal avtale med både eigen kapital og driftstilskot frå kommunane. I dette tilfellet så er det snakk om eit driftstilskot til snø produksjon på 3.500,- årleg i 20 år. Ikkje rare summen når ein ser på kor mange Sunnfjordingar som står på ski! JS og SS har ca. 22–25.000 gjester i året. Og desse er frå HEILE SUNNFJORD og til og med frå Hordaland …

UVURDERLEG INNSTATS: Johann Gotteberg prisar dugnadsinnsatsen som vert gjort ved skianlegga. Foto: Andreas Isaksen Dahl Biletet er frå Jølster Skisenter, under Kvamsfjellet ned 2013. fjord. I år fekk vi bevis på at dette var rett satsing! Andreas Strand og Johannes Betten frå Jølster Alpin og Førde Alpin tok NM Gull og Sølv i Super G for aldersklassa 15-16år. Gratulerer gutar! Vidare så har Førde Idrettslag og SS tatt tak i gruppa med freestyle køyrarar og fått på plass ei idrett satsing på dette! Det vert spennande å sjå om her dukkar opp ein ny Terje Håkonsen (Brettkøyrar i verdseliten for lesaren som ikkje veit) Både JS og SS har bygd ut nye

heisar for dei minste. Dei siste åra har fleire hundrede viss ikkje tusen barn frå heile Sunnfjord fått si fyrste ski oppleving i desse skiskulane. Sjølve fekk vi gåvemidlar frå Trond Mohn som hjelpte JS å få realisert ny barneheis og i år sende vi for fyrste gang ein rørslehemma i sitski opp denne heisen. KVA ER DET SÅ Jølster Kommune vil samarbeide med Førde Kommune om?? Alle nybegynnarar vert betre

og ynskjer litt meir utfordring og her kjem initiativet om samarbeid frå Jølster Kommune til Førde Kommune inn. JS skal bygge ut snø produksjon i den mest populære bakken som den litt vidarekomne nyttar mest. Det vil sikre både tidlegare opning og lenger ope i denne populære bakken og med dette ei betra omsetning i skisenteret. Dei siste åra har SS og JS klart å opne anlegga innan medio desember. Men ikkje alltid heile anlegget da ein ikkje har snø

STATSMINISTEREN JENTEDAG I BY’N Viss jentedagen kan føre til at det blir fleire kvinner som utdannar seg innanfor denne retninga, tykjer eg det er positivt. Anna Vattekar Sandvoll frå Vadheim til Ytre Sogn etter jentedag ved handelshøgskulen i Bergen

Lesar innlegg i firda 07 04 14 side 1  
Lesar innlegg i firda 07 04 14 side 1  
Advertisement