Page 1

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking aan dit onderzoek .

1. Hoe lang woon je al in deze wijk? o o o o

Minder dan één jaar 1 - 5 jaar 5 - 10 jaar Meer dan 10 jaar

5. Welke bijklank heeft het woordje “afval” voor u? o o o o

Positief Zowel positief als negatief Negatief Geen mening

SITUERING: AFVAL IN DE TUINWIJK

2. Hoe lang woon je al in deze woning?

6. Welke stelling over de hoeveelheid afval is voor de tuinwijk het meest passend?

o o o o

o o o o

Minder dan één jaar 1 - 5 jaar 5 - 10 jaar Meer dan 10 jaar

AFVAL IN HET ALGEMEEN 3. Waar denkt u specifiek aan als u het woord “afval” hoort? o Tuinafval o Huishoudelijk afval o Bouwafval o Oude kleren o Oude meubels o Plastiek o Karton o Papier o Alles hierboven 4. Welk van deze objecten behoren volgens u niet tot afval? o Oude printer o Gloeilamp o Grasafval o Snoeisel o Oude kledij o Oude meubels

Er is VEEL afval Er is MATIG afval Er is WEINIG afval Er is GEEN afval

7. Waar vind u het meeste afval terug in de tuinwijk? o o o o o o o

Op stoepen Op straten Op pleintjes In bossen In bermen In tuinen Geen afval

8. Vindt u afval storend? o Ja, vooral voor kinderen o Ja, voor de bewoners o Nee o Geen mening 9. Zijn er voldoende vuilbakken in de wijk? o Ja o Nee

Voor meer informatie, surf naar http://future4design.tumblr.com/

onderzoeksproject in opdracht van MAD-faculty waarbij de begrippen “afval” en “sociale cohesie” centraal staan

vragenlijst

future4design


11. Ontvangt u voldoende informatie van de stad over ophaling van afval en onderhoud van speelpleinen en bermen? o Ja o Nee o Zelden

o Hangjongeren o Te weinig voorzieningen? (te weinig vuilbakken en alternatieven) o Weinig respect voor omgeving o Onwetendheid o ‌ 18. Heeft afval effect op de sociale samenhang binnen de buurt? o Ja o Soms o Nee

12. Brengt u wel eens een bezoekje aan het containerpark?

19. Heeft u sociaal contact met uw buurman/vrouw bij het buitenzetten van afval?

o Vaak o Soms o Zelden of nooit

o Ja o Soms o Nee

13. Hoe dikwijls bezoekt u het containerpark?

SOCIALE ACTIVITEITEN

o 1 keer per week o 1 keer per maand o 1 keer per jaar o Nooit

20. Worden er voldoende sociale activiteiten georganiseerd? ( buurtfeesten, straten, ‌)

14. Wat is uw houding ten opzichte van recyclage ( hergebruik van afval voor nieuwe dingen)? o Positief o Negatief o Geen mening 15. Recycleert u zelf?

o Ja o Nee 21. Op welke plekken worden deze feesten georganiseerd? o In buurthuizen o Wijkbibliotheek o Lokale feestzalen o Straat zelf

o Ja o Soms o nee

22. Draagt dit volgens u bij tot het samenhorigheidsgevoel in de wijk?

AFVAL EN VEILIGHEID

o Ja o Nee o Voor bepaalde groepen

16. Zorgt afval voor veiligheidshinder? o Ja o Soms o Nee

vragenlijst

o Zeer goed o Goed o Matig o Slecht o Zeer slecht

17. Oorzaken van afval?

Voor meer informatie, surf naar http://future4design.tumblr.com/

10. Hoe vindt u de afvalophaling door de stad Genk?


o

Ik heb veel contact met andere buurt bewoners

24. Welke activiteiten heeft u in de afgelopen twaalf maanden met uw buren/ straat ondernomen? o Geen o Andere ‌ (specificeer: ..................) 25. Zijn de mensen in de buurt voldoende behulpzaam? o Ja o Soms o nee 26. Mijdt u bepaalde plekken in uw gemeente omdat u het niet veilig vindt? o Ja o Nee 27. Vermijdt u soms bij duisternis om de straat op te gaan of via bepaalde pleintjes te gaan? o Ja o Soms o Nee

o Het is goed voor een wijk als er mensen uit verschillende culturen wonen

vragenlijst

o Vaak o Soms o Nooit

o Ik heb veel contact met mijn directe buren.

o

Ik zou het zinvol vinden als er in mijn buurt activiteiten worden georganiseerd waarbij mensen uit verschillende culturen elkaar beter leren kennen

o

De straten en voetpaden in mijn buurt zijn over het algemeen netjes.

o

Het is aangenaam om in mijn buurt met de mensen te praten.

28. In welke mate ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt/ wijk eens?

1 = Helemaal oneens 2 = Eerder oneens 3 = Niet eens, niet oneens 4 = Eerder eens 5 = Helemaal eens

o Mensen in deze buurt zijn te vertrouwen

o

Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen

NOTITIERUIMTE Hieronder kan u opmerkingen, vragen of notities kwijt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie, surf naar http://future4design.tumblr.com/

23. Komt u ook spontaan samen op pleintjes en straat?

Future Studio: vragenlijst  
Future Studio: vragenlijst  

Vragenlijst tuinwijk Genk

Advertisement