Royal Hasselt Yachting Club

Page 1

EEN TERUGBLIK

100 JAAR UNION NAUTIQUE VZW ROYAL HASSELT YACHTING CLUB Edgard AerdenEEN TERUGBLIK

100 JAAR UNION NAUTIQUE VZW ROYAL HASSELT YACHTING CLUB Edgard Aerdenvoorwoord Hasselt viert een verdienstelijke eeuwelinge. Voorzitter Commodore Edgard Aerden was bijzonder goed geïnspireerd toen hij besloot de geschiedenis van deze sport-multidisciplinaire feesteling, de Royal Hasselt Yachting Club, op een vrij gedetailleerde wijze aan het papier toe te vertrouwen. Het resultaat mag gezien en . . . . gelezen worden. Een specifiek en rijk onderdeel van de geschiedenis van onze “goede

stede” Hasselt is voortaan gevrijwaard van elk risico op geheugenverlies. De verzorgde publicatie zal bij elke aandachtige lezer niet enkel interesse maar ook nostalgie losweken naar vervlogen tijden, die helaas niet terugkeren. De voorzitter heeft gelijk: de hedendaagse moderne tijden nopen tot een professioneel management van een waarachtige KMO, waarbij NV De Scheepvaart zich graag als joviale en actieve partner aandient. Alleszins veel succes toegewenst voor de komende decennia!

Willy Claes

Voorzitter NV De Scheepvaart Minister van Staat

5inhoudstabel Inleiding

9

Koninklijke Yachting Club

Hoofdstuk 1

57

Voorzitter Paul Lecocq (1970 - 1978)

11

Het ontstaan van de kanalen in onze regio

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10

65

Voorzitter Henri Vandepoorte (1978 - 1984)

15

Het begin van het georganiseerd watersport in Hasselt

Hoofdstuk 11

69

Commodore Kenneth Verhoogen (1985 - 1987)

(1900 - 1938)

Hoofdstuk 3

19

Hoofdstuk 12

71

Voorzitter Vic Beirens (1987 - 2003)

De feitelijke vereniging “Hasseltsche Yachting club”

Hoofdstuk 4

23

Hoofdstuk 13

81

Commodore Edgard Aerden (2003 - 2014)

Oprichting van de VZW “Hasselt Yachting Club“

Hoofdstuk 5

27

Ereleden

89

Royal Hasselt Yachting Club

Commodore Françis Claesen (1938 - 1941)

Hoofdstuk 6

31

Raad van bestuur

91

2013 - 2014

Commodore Paul Schoups (1941 - 1946)

Hoofdstuk 7

35

Bibliografie

93

Commodore Fernand Holm (1946 - 1965)

Hoofdstuk 8 Voorzitter Georges Gerard (1965 - 1970)

53 7


8


Inleiding Koninklijke Yachting Club

Hasselt ligt niet aan een grote waterweg noch aan een meer. Toch telt de stad onder haar verenigingen een Koninklijke Yachting Club. Een logische vraag is dan ook: hoe is dit mogelijk? Wel, Hasselt, van oorsprong een Frankisch dorp, is gegroeid aan het water, meer bepaald aan de oevers van de Helbeek. De Helbeek is een bijriviertje van de Demer. En de Demer, die is er altijd geweest, lang voor er sprake was van Hasselt. De nederzetting die later Hasselt zal worden genoemd, begint waar de weg van Brugge naar Maastricht en Keulen de Helbeek kruist. Deze weg volgt in onze streken plus minus de bedding van de Demervallei. De kleine Frankische nederzetting ontwikkelt zich in de twaalfde eeuw tot een kleine stad die al van een aantal privilegies geniet. In 1321 vestigt de Graaf van Loon de stedelijke rechten en een halve eeuw later wordt Hasselt omwald. De wallen worden omgeven door grachten. Het debiet van de Helbeek is echter te gering om deze stadsgrachten te vullen en de bevolking en de nijverheid van voldoende water te voorzien. Maar de Hasselaren zijn creatief en gaan het water halen waar het te halen is. Ze creëren een bypass aan de Demer, die buiten de stad ligt. Deze bypass wordt dwars door de binnenstad gevoerd en krijgt achteraf de benaming “Nieuwe Demer”. Deze nieuwe Demer levert de Hasselaren “groene

energie” door het laten functioneren van diverse watermolens. Naar dit alles verwijzen vandaag nog bestaande benamingen zoals Demerstraat, Molenpoort, enz.

9


Waterwegen beheerd door de Dienst voor de Scheepvaart

10


HET ONTSTAAN VAN DE KANALEN IN ONZE REGIO Hoofdstuk 1

H1

ten

continue

Maar de annexatie van het toenmalige

in gevaar zien komen, doen Koning

schermutselingen in onze streken.

“Koninkrijk Holland” bij het Franse

Wilhelm hiervan afzien, en daardoor

Alvorens met de geschiedenis van de

Pas na de overwinning van generaal

Keizerrijk in 1810 heeft het stopzetten

moeten

R.H.Y.C. te beginnen, zou ik willen

Dumoriez (1792) en de annexatie

van de werken tot gevolg.

wachten tot na de oprichting van de

belichten hoe het komt dat er in onze

van België bij Frankrijk komen de

contreien kanalen werden gegraven.

plannen van een Schelde-, Maas-, en

Gelukkig

Rijnverbinding weer naar boven.

Napoleon

gevolge

van

de

Al in 1517 geeft Keizer Karel een Bonaparte

het

voortgezet

werk

van

provincies

tijdens

de

kanaalverbinding.

periode van het Verenigd Koninkrijk

Deze

(na 1815) en beëindigd door Koning

Antwerpen en andere handelscentra

Willem I van Oranje.

zal de industrie in de Kempen een

Napoleon

kanaal dat de Maas met de Schelde

1803 grote belangstelling voor een

moet verbinden. Dit kanaal wordt

verbinding

echter niet gerealiseerd omdat de

wateren. Hij plant de aanleg van een

Het kanaal wordt naar zijn promotor

stad Dordrecht, die het privilegie of

kanaal van Antwerpen (Schelde) naar

de

het scheepvaartrecht heeft over de

Venlo (Maas) en verder naar de Rijn

en in 1826 opengesteld voor de

Maas en de Rijn, dit project boycot.

te Grimlinghausen.

scheepvaart.

de

in

Belgische

Belgische Soevereine Staat op een wordt

concessie voor het graven van een

buiten

toont

de

HET ONTSTAAN VAN DE KANALEN IN ONZE REGIO

De Kempische kanalen

Hollandse

kanaalverbinding

met

boost geven. De landbouw in de “Zuid-Willemsvaart” In

1828

genoemd vragen

Kempen daarentegen wordt door een tekort aan water nog altijd in zijn ontwikkeling geremd.

de

staten van de provincie Antwerpen

De enige oplossing voor dit probleem

Het realiseren van een Schelde-,

Dit kanaal zou “Le Canal du Nord”

aan Koning Wilhelm het werk van

is het water van de Maas verder de

Maas-, en Rijnverbinding komt pas

genoemd worden. In 1808 zijn de

Napoleon definitief en volledig te

Kempen in te leiden. Hiervoor moet

in de loop van de volgende eeuw

werken op verschillende plaatsen

voltooien.

de kom die de waterbekkens van

herhaalde malen ter sprake. Meestal

in uitvoering en in 1809 zijn de

worden deze plannen opgeborgen

uitvoeringsgrachten en verschillende

De Nederlanden, die hun eeuwenoude

of slechts gedeeltelijk gerealiseerd

kanaalsecties klaar.

sleutelpositie in de scheepvaart weer

Maas en Schelde scheidt, doorgraven worden.

11


In 1843 geeft de Kamer groen licht

Daarnaast dient de aanleg van

voor dit project en de werken worden

het Albertkanaal ook voor

in 1846 voltooid. In 1859 wordt het

militaire doelstellingen

kanaal tot Antwerpen doorgetrokken.

Al

Tussen de Maas en de Schelde krijgt

Fontaine

verbindingskanaal

door de zeer moeilijke en tijdrovende Maastricht

denkt

Luitenant-

na

over

de

militaire functie van een mogelijk

hoewel de verbinding met de Maas van

1905

kolonel

het de naam van “verbindingsvaart”,

enclave

in

tussen

Schelde

en Maas. Het voorgestelde kanaal

enkel

zal een verdedigingswal rond de stad

mogelijk is via de Zuid-Willemsvaart.

Antwerpen vormen. Aan

dit

nog

verscheidene

kanaal

worden

later Bovendien verbindt deze defensieve

vertakkingen

waterweg de Luikse en Antwerpse

toegevoegd. Eén naar Turnhout in 1846, één naar Leopoldsburg in 1857 en tenslotte één naar Hasselt in 1858.

De waterwegen na 1863 tot 1914

- afschaffen van de doortocht van Maastricht die voor veel oponthoud zorgt (4 à 8 dagen);

De bouw van het Albertkanaal

uit te breiden tot in het buitenland;

versterkingen. De militaire functie van het kanaal hangt nauw samen met de wisselende visies qua defensie

3. het optrekken van de tonnage:

tijdens het interbellum.

het kanaal moet toegankelijk zijn - de verwezenlijking van een

voor schepen met een tarramaat tot

Na de geallieerde ontruiming van de

waterweg voor schepen van 2.000

2.000 ton, daar waar de Kempische

Rijnzone in juni 1930 blijft Duitsland

Na het Verdrag van Versailles in 1919

ton onafhankelijk van het maaswater

kanalen slechts 600 ton toelaten;

de potentiële vijand nummer één

verslechteren de betrekkingen tussen

van Maastricht.

België en Nederland ten gevolge van tegenstrijdige economische belangen op het gebied van havenpolitiek

Er zijn ook economische

en dit voornamelijk vanwege het

4. een aanzienllijke inkorting van de afstand: om tijd te sparen wil

redenen voor de aanleg van

men 24 sluizen en 64 draaibruggen

Limburg.

het Albertkanaal:

vervangen door 6 sluizen;

De bouw van het Albertkanaal in de

1. een goedkoper en sneller

5. de industrialisering van de

periode 1930-1939, een rechtstreekse

transportmiddel voor grondstoffen

verbinding

en afgewerkte producten tussen

en

ontginning

van

tussen

steenkool

Antwerpen

in

en

Kempen;

opkomend nazisme. De militaire inzichten worden in een aangepast plan opgenomen. Vooreerst wordt een dekkingsstelling voorzien van Antwerpen tot Aarlen, met onder andere

de

Daarnaast

Kempische een

weerstandsstelling

van Antwerpen tot aan de Franse grens. Die wordt ondersteund door

Luik op Belgisch grondgebied, is

het Luikse industriebekken en de

6. de vermindering van de

het gevolg van de wens van onze

Antwerpse Haven;

werkloosheid: niet minder dan

met om de zeshonderd meter een

regering om niet meer afhankelijk te

12.850 mensen worden voor de

fort of een bunker, en de Maas met

zijn van Nederland en om volgende

bouw van het kanaal ingezet.

versterkte fortengordels rond Luik

doelstellingen te verwezenlijken:

2. de mogelijkheid om de markt van de Kempische steenkoolnijverheid

de Antwerpse forten, het kanaal

en Namen en een nationaal bolwerk in Vlaanderen.

12

kanalen.


Op 31 mei 1930 steekt Koning Albert

De werken bieden gedurende negen

I de symbolische eerste spadesteek

jaar werkgelegenheid aan ongeveer

voor de werken aan het kanaal dat

twaalfduizend arbeiders.

de naam “Albertkanaal“ krijgt. In onze regio loopt het tracé door

Het hoogteverschil tussen Luik en

de

Antwerpen bedraagt 55 meter en

Demervallei,

richting

Hasselt,

daar vindt het aansluiting met het bestaande

verbindingskanaal,

wordt opgevangen door 6 sluizen.

dat

verbreed en verdiept wordt.

H1 HET ONTSTAAN VAN DE KANALEN IN ONZE REGIO

Bouw van het Albertkanaal - Vebreding van het Kempisch kanaal

Tracé van het Albertkanaal

13


Muntersherberg anno 1900, met rechts de eerste botenloods van de “Union Nautique�

14


(1900 - 1938)

HET BEGIN VAN HET GEORGANISEERD WATERSPORT IN HASSELT

H2

De

vertakkingsarm

van

de

Hasselts

gemeentebestuur

zwemmen

verbindingsvaart die in 1858 naar Hasselt

en pootje baden onzedig vindt en een

gegraven wordt, stopt in de kanaal- of

verbod

zwaaikom.

op Hasselts grondgebied. Het trefpunt van

de

uitvaardigt

om

te

zwemmen

watersportliefhebbers

is

de

Het is aan deze vertakkingsarm of aan dit

“Muntersherberg” in Stockroye, in de

Kempisch kanaal dat de Hasselaren voor

volksmond bij “Graet” en later, na 1920,

het eerst in het begin van de twintigste

naar Graets dochter, bij “Betje Munters”

eeuw een min of meer georganiseerde

genoemd. In de Muntersherberg kunnen

vorm van watersport gaan beoefenen.

de Hasselaren zich omkleden en hun

De geschiedenis van de “Royal Hasselt

bootjes en materiaal opbergen.

Yachting

Club”

loopt

parallel

Hasseltse

Zij richten in het begin van de jaren 1900 de feitelijke vereniging “Union Nautique“

“Stockroye”, vroeger een afzonderlijke

op. De exacte oprichtingsdatum is niet

gemeente, die thans deel uitmaakt van

gekend, maar schommelt vermoedelijk

groot

rond de eeuwwisseling.

van

de

Hasselt,

verschillende

“Koninklijke

met

Zwemvereniging”. Het is in de gemeente

deze

dat

de

Hasselaren

watersporttakken

de

HET BEGIN VAN HET GEORGANISEERD WATERSPORT IN HASSELT

Hoofdstuk 2

1915 - 1920: Hasselaren beoefenen de roeisport in het kanaal te Stockroye

gaan

beoefenen.

De oudste foto van enkele roeiers in ons bezit dateert van 1905. Zij beoefeneen

De Hasselaren zijn genoodzaakt dit in

verschillende takken van de watersport

Stockroye te doen omdat het toenmalige

zoals zwemmen, roeien en kleine zeilerij. Roeiers ter hoogte van de Muntersherberg - 1905

15


1922-1925: De eerste bootloodsen van de “Union Nautique” en de “Skiffclub”

16

Oprichting van de aparte afdeling “Cercle de Natation Hasseltois” - 1913


Op 1 mei 1913 gaan de zwemmers van de “Union Nautique“ zich in een aparte afdeling profileren onder de benaming van “Le Cercle de Natation Hasseltois“. Zo wordt de basis van de Hasseltse zwemclub gelegd. De roeiers richten omstreeks 1920 op hun beurt nog een onderafdeling van de “Union Nautique” op onder de benaming van de “Union Nautique

Skiffclub”.

Deze

onderafdeling

van

niet-zwemmers is de voorloper van de “Hasseltsche Yachting Club”. Zij

Zicht op het nieuwe kanaal, de Muntersherberg en de dorpskom van Stockroye

De zwemmers met hun “Cercle de

fanatieke

Natation

watersporters

doen

zelfs

Hasseltois” zijn

al

H2 HET BEGIN VAN HET GEORGANISEERD WATERSPORT IN HASSELT

organiseert roeiwedstrijden en enkele

eerder

pogingen om op het amper 20 meter

verhuisd naar het stedelijk zwembad,

brede kanaaltje te zeilen.

gelegen aan de watertoren van de Willekensmolenstraat.

Als tussen 1930 en 1938 het Kempisch kanaal verdiept en verbreed wordt, zal

Oorspronkelijk is dit een privézwembad

dit ernstige gevolgen hebben voor de

van de familie Preuveneers dat door de

verdere beoefening van de watersport,

stad Hasselt wordt aangekocht en ter

zowel in negatieve als in positieve

beschikking gesteld van de zwemclub

zin.

wordt

en de Hasseltse bevolking. Uiteindelijk

verbonden met Luik en omgedoopt tot

ontwikkelt zich uit de “Le Cercle de

Albertkanaal.

Natation

Het

Kempisch

kanaal

Hasseltois”

de

Verbredingswerken aan het Kempisch kanaal - 1930

Hasseltse

zwemvereniging. De Muntersherberg blijft oorspronkelijk bestaan, maar verdwijnt achteraf om

De “Union Nautique” en de ”Union

plaats te ruimen voor een nieuwe brug,

Nautique

namelijk de brug van Stockroye.

ontbonden,

Skiffclub” maar

worden

bijna

dankzij

enkele

verwoede anciens onder leiding van Alles loopt in het honderd voor de

Professor

Hasseltse watersportbeoefenaars en ze

de

moeten een nieuwe locatie zoeken voor

vootgezet

de beoefening van hun geliefkoosde

“Hasseltsche Yachting Club”.

Françis

Claesen

watersportactiviteiten onder

de

worden

dan

toch

benaming

sport. Aanleg van de “Nieuwe Weg” en de brug van Stockroye net voor de oorlog

17


Verzoekschrift ingediend met plan in 1936. Toelating van 10/07/1937

18


DE FEITELIJKE VERENIGING “HASSELTSCHE YACHTING CLUB” Hoofdstuk 3

H3

De aanvraag wordt geofficialiseerd op 10 juli

ontruimen en terug in de oorspronkelijke staat

Yachting Club” bij monde van de heer Ward

1937 als gevolg van een verslag van de conducteur

zetten zonder aanspraak te kunnen maken op

Buntinx een aanvraag bij de Dienst van de

van het vierde district, van 27 mei 1937. Deze

eender welke vergoeding.

Scheepvaart voor de ingebruikname van een

aanvraag wordt goedgekeurd op 10 juli 1937

stuk staatsgrond, met als doel:

mits een lichte wijziging: het bouwen van de

Op 12 mei 1938 doet professor Claes een

betonnen trap in het talud wordt vervangen door

aanvraag voor het bouwen van een tweede

het bouwen van een houten steigertje in het talud

loods van 7 x 6,20 meter bedekt met pannen.

- de oprichting van een loods

DE FEITELIJKE VERENIGING “HASSELTSCHE YACHTING CLUB”

In 1936 doet de feitelijke vereniging “Hasseltsche

(goedkeuring 11 februari 1938).

op die grond;

Hiervoor krijgt hij de bouwtoelating op 28 juli

- het bouwen van een betonnen trap in het talud van het kanaal;

De skiffloodsen van de “Union Nautique”

1938 van het Ministerie van Defensie dat in die

worden in Stockroye gedemonteerd en over

tijd, gezien het nakende oorlogsgevaar, mee

het kanaal met kano’s en de motorboot van

beslist over de toekenning van staatsgronden.

Professor Claes versleept om in Hasselt terug in

- het leggen van een betonnen buis in een gracht voor de loods.

elkaar te worden gestoken. Het is dan, dat voor

Op 13 september 1938 krijgt de H.Y.C. op

het eerst, de letters H.Y.C. op de voorgevel van

aanvraag van Yvo Verbeeck van de Dienst voor

een loods prijken.

de Scheepvaart toestemming voor de bouw van de tweede loods op 341 meter afwaarts der as

Het

bewuste

Albertkanaal,

stuk

grond

rechteroever,

ligt op

langs 333

het

Er is wel een probleempje: de staatsgrond waarop

meter

de loodsen staan wordt enkel ter beschikking

afwaarts der as der brug van Hasselt, op

gesteld door de dienst van de scheepvaart en de

grondgebied van de stad Hasselt. (d.w.z. op de

militaire overheid en dus moet de H.Y.C. ze, als

plaats van de huidige Keramo-fabrieken)

de overheid daarom verzoekt, ze onmiddellijk

der brug van Hasselt.

19


Militaire goedkeuring van 28/07/1938 voor bouw tweede loods

20

Verzoekschrift ingediend met plan in 1938. Toelating van 13/09/1938


De loods mag enkel dienen voor

nodige kuis- en verfraaiingswerk zijn

De bakstenen gaan later hergebruikt

Het schiereiland is ontstaan door de

het

ze geschikt om als tweede loods te

worden

kruising van het Albertkanaal met de

roeimateriaal.

dienen.

paviljoen op de linkeroever.

Voor het bouwen van deze loods

De club koopt op de rechteroever

De “Hasseltsche Yachting Club” is nu

schenkt de stad Hasselt aan de

ook een huis dat moet afgebroken

gesetteld op de rechteroever van het

club

bergen

enkele

van

roeibootjes

voor

de

bouw van

het

die

worden. Dat is een goede investering

kanaal, maar enkele bestuursleden

vroeger gelegen waren aan de Sint-

want het huis wordt gekocht voor een

laten hun oog vallen op de kop van

Truidersteenweg bij de watertoren.

bedrag van 500 frank en enkel de

het schiereiland aan de linkeroever

Die

doorverkoop van de pannen brengt

van het kanaal.

werden

woonbarakken

en

afgekeurd

door

de

gezondheidsdiensten maar na het

oude darse (insteek) naar Hasselt.

de club 1.500 frank op.

H3 DE FEITELIJKE VERENIGING “HASSELTSCHE YACHTING CLUB”

Eerste oorspronkelijke skiffloods rechts, samen met tweede loods op de rechteroever van het kanaal - 1938

21


Enkele stichtende leden: van links naar rechts: AimĂŠ Hox, Meng Vanbrabant, Eddy Bemelmans, ThĂŠo Hox en Freddy Willems

22


OPRICHTING VAN DE VZW “HASSELT YACHTING CLUB“ H4 OPRICHTING VAN DE VZW “HASSELT YACHTING CLUB“

Hoofdstuk 4 Op 30 november 1938 komen enkele leden van de feitelijke vereniging H.Y.C. samen om de v.z.w. Hasselt Yachting Club op te richten. Deze oprichting wordt geregistreerd op 13 december 1938 en verschijnt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad nr. 365 van 31 december 1938, nummer 2044, pagina 965. Onder de leden van de feitelijke vereniging zijn er acht waarvan de namen officieel verschijnen in het Belgisch Staatsblad en die ook het eerste bestuur vormen.

23


Oprichtingsactie VZW

24


Eerste bestuur vzwd “H.Y.C”:

- Françis Claesen, voorzitter - Paul Schoups, ondervoorzitter - Aimé Hox, secretaris - Louis Nolens - Eugène Degreef - Martin Wolfs

H4 OPRICHTING VAN DE VZW “HASSELT YACHTING CLUB“

- Alfons Volkaerts - René Neven

Het doel van de club wordt als volgt omschreven:

“De vereniging heeft voor doel de roei-, pagaai- en zeilsport te bevorderen. Zij stelt dus belang in dit sport, verschaft en geeft gelegenheid aan de Hasseltsche bevolking dit sport te beoefenen, ze bestudeert de propagandamiddelen en kan ter dien einde wedstrijden, uitstappen en voordrachten inrichten.”

De officiële naamgeving loopt niet van een leien dakje. Er is wel een consensus over de naam van de club “Hasselt(sche) Yachting Club” of afgekort H.Y.C., maar niet over de uitspraak. De meeste leden zijn voorstander van de in die tijd bij de yachting clubs gangbare Engelse uitspraak. Zo wordt de officiële benaming “Hasselt Yachting Club”.

25


Commodore Françis Claesen ( 1938 – 1941 )

26


(1938 - 1941)

COMMODORE FRANÇIS CLAESEN Hoofdstuk 5

H5

- een betonnen trap te mogen bouwen in

Het schenken van bieren en sterke drank is

Hasselt en Kwaadmechelen doet de vzw H.Y.C.

het binnentalud naar het kanaal met een

verboden op het bezette perceel staatsgrond.

op het einde van 1938, bij monde van de

toegangsweg tot de loods;

De cijns voor het bezitten van deze staatsgrond

toenmalige secretaris Aimé Hox, een aanvraag

COMMODORE FRANÇIS CLAESEN

Na de realisatie van het Albertkanaal tussen

bedraagt jaarlijks 426 frank.

bij de Dienst der Scheepvaart om zich te

- een houten steigertje te mogen plaatsen in

mogen vestigen op de linkeroever van het

het binnentalud van het kanaal vóór de loods.

Albertkanaal aan de ingang van de kanaalkom.

Op 8 mei 1939 komen er twee bevelschriften van de Dienst der Scheepvaart die de vorige

De toelating voor dit alles is slechts ten

vergunningen toegestaan op 11 februari 1938

Op 8 juni 1939 krijgt de vzw H.Y.C. als gevolg

voorlopige titel en kan te allen tijde terug

en deze toegestaan op 13 september 1938

van een gunstig verslag van de Conducteur van

ingeroepen worden om welke reden dan ook,

intrekken.

het 4de district toelating om:

zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op enige vergoeding.

De club is gehouden de percelen op de

- een perceel staatsgrond te mogen bezetten

rechteroever

langs het Albertkanaal, linkeroever, op het

toestand te herstellen. Dit gebeurt en de oude

onmiddellijk

in

de

vorige

einde van de losoever op het grondgebied van

loodsen worden afgebroken.

de stad Hasselt; De oorspronkelijke plannen voor de nieuwe - op gezegd perceel een uiteenneembare loods

loods voorzien een oppervlakte van 15 x 18,80

te mogen oprichten waarrond bloemperken

meter, dus een totale oppervlakte van 282 m².

aan de voorzijde met een afsluiting in rond

Verzoekschrift voor de bouw van een loods op de linkeroever,

ijzeren draad moeten worden gezet;

met de goedkeuring van 8 mei 1939

27


Een

loods

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger

bestaande uit twee delen: een eerste

tweede

optie

is

een

België binnen. Toch wordt er gestart

deel van 15 bij 10,80 meter en een

met de bouw van het paviljoen dwars

tweede loods die dwars op de eerste

in het midden voor de houten loods.

komt te staan met een breedte van 6

De werken worden uitgevoerd door

en een diepte van 7 meter.

H.Y.C.-lid en aannemer Douchard, die de hulp krijgt van gedreven

Als gevolg van een verslag van 20 juni

clubleden

zoals Albert

en

Louis

1939 van de conducteur van het 8ste

Nolens, Aimé Hox, René Neven en

district wordt op 5 juli 1939 toelating

vele anderen.

gegeven voor de eerste optie, maar de loods mag verlengd worden tot

Het

paviljoen

wordt,

tegen

de

20 meter en er mag een roltrap in

instructies van de Scheepvaart in,

de dijk gebouwd worden voor het

opgetrokken in harde materialen.

te water laten en het uit het water nemen van de bootjes.

Voor de bouw gebruikt men de bakstenen die gevonden worden in

Na

deze

toelating

de

de drooggelegde bedding van de

werkzaamheden aan de botenloods

darse van het kanaal en de bakstenen

aangevat. De botenloods zal gebouwd

van het oude huis dat eerder was

worden

aangekocht

door

een

worden

timmerman

op

de

rechteroever.

uit Zonhoven voor de som van

De bakstenen van de rechteroever

10.000 frank. Alles wordt notarieel

worden met een ponton vervoerd

vastgelegd bij notaris Hechtermans

naar de linkeroever.

op het Leopoldplein. De heer Cornu, directeur van de mijn van Winterslag,

Op het einde van de zomer van 1941

staat borg voor de terugbetaling van

is het paviljoen zo goed als voltooid.

de lening.

Ondanks de oorlog kent de club een grote bloei. Op 27 juli 1941 richten de

De bestuursleden zitten niet stil en

leden onder het motto “winterhulp”

nog hetzelfde jaar worden op verzoek

een watersportfeest in ten voordele

van de clubleden een wijziging aan

van de minstbedeelde Hasselaren en

de plannen aangebracht. Het betreft

slachtoffers van de oorlog. Er wordt

de bouw van een paviljoen dwars op

geroeid, gezeild en aan kuipvaren

de loods en dit op de plaats waar men

gedaan.

oorspronkelijk gevraagd heeft één kleine dwarsloods te bouwen. Verzoekschrift voor de bouw van een loods op de linkeroever,

28

met de goedkeuring van 8 mei 1939


De clubleden vormen een hechte familie en de activiteiten verlopen in een

Na voorlegging van de kandidatuur aan de beheerraad wordt er in geheime

gezellige, vriendschappelijke sfeer. Oorspronkelijk staat de club enkel open voor

stemming over een eventuele toelating beslist.

de gegoede burgerij en dit om twee redenen: In 1941 wordt de club getroffen door het plotse overlijden van haar stichtende

1. het eerder hoge inkomgeld en lidgeld;

Commodore, professor Françis Claesen.

2.

Hij heeft de club van Stokrooie naar Hasselt overgebracht en hij was de eerste

de strenge voorwaarden voor de opname in de club: om te kunnen worden

opgenomen moeten de kandidaten tenminste twee clubleden als peter hebben

Hasselaar die een motorboot bezat.

en schriftelijk hun kandidatuur stellen.

H5 COMMODORE FRANÇIS CLAESEN

Eerste loods gebouwd in 1939

29


Commodore Paul Schoups (1941 – 1946)

30


(1941 - 1946)

COMMODORE PAUL SCHOUPS Hoofdstuk 6

H6 COMMODORE PAUL SCHOUPS

In december 1941 wordt Paul Schoups uit de Persoonsstraat verkozen tot nieuwe commodore. Hij is een harde en zwijgzame werker en een bekwaam vakman die ook de boten van de clubleden herstelt. Begin 1942 wordt onder zijn voorzitterschap het paviljoen afgewerkt en er wordt een betonnen vloer in de loods gegoten. Ingenieur Billiet werkt een systeem uit om de boten in en uit het water te laten. De club heeft nog altijd een film over deze periode, die op het einde van februari 1942 in de bovenzaal van cinema Plaza werd vertoond. Deze film werd gemaakt door Gilbert Moors. In de zomer van 1942 wordt het paviljoen officieel ingehuldigd. Het is de heer Henri Vanstraelen, schatbewaarder van de vroeger “Union Nautique

Skiffclub�, die de gelegenheidstoespraak houdt. In hetzelfde jaar krijgt de club ook toelating van de Scheepvaart om afneembare masten te plaatsen op een betonnen voetstuk. Zeilen op het kanaal met een sharpie - 1943

Zicht vanuit het pasgebouwde paviljoen op het Albertkanaal - 1941

31


Die dienen om de boten in en uit het water te tillen. Het gaat om een verticale mast van 6 meter hoog en een draagmast van 6,5 meter. (zie plan) Er wordt een sportbestuur opgericht dat zal gaan zoeken naar jonge sportievelingen die zullen worden opgeleid en getraind tot bekwame roeiers. Daarnaast

wordt

samengesteld stadscentrum

en

er

een

men

op

zoek

feestcomiteit gaat

in

naar

het een

vergaderlokaal voor de winter. Het oog zal vallen op de “Continental“, bij marraine, de huidige King George. Op 7 oktober 1942 ontvangt de club een brief van “Le Comité Central de la

Fédération Belge du Yachting” met de bevestiging dat de Hasseltse yachtclub één van de 20 erkende Yachtclubs is. Grondplan 1943

32

Schets van de eerste houten botenkraan - 1942


H6 COMMODORE PAUL SCHOUPS

Zeilen op het kanaal omstreeks 1943

Voortaan maakt de club deel uit van

In december 1944 wordt er beslist om

het Belgisch Yachting Verbond en

over te gaan tot de aanstelling van

dit zowel voor de afdeling zeilboten

een man die belast wordt met het in

als roeiboten. In 1943 krijgt de club

orde houden van het clubhuis en de

enkele

tuin.

bijkomende

percelen

van

de Scheepvaart rond het bestaande gebouw.

Hij zal tijdens de weekends en op zomerdagen ook “het buffet” open

Het in- en uithaalsysteem voor boten

houden.

wordt op punt gesteld en er worden

Ledenlijst met de botennummers - 1943

enkele reparaties uitgevoerd aan de

In 1945 verhoogt de Scheepvaart

hangar en het paviljoen. Het is ook

drastisch zijn rechten met 40%. Dit

in datzelfde jaar dat de boten van de

heeft meteen financiële implicaties

leden een nummer krijgen.

voor de club. 33


Commodore Fernand Holm (1946 – 1965)

34


(1946 - 1965)

COMMODORE FERNAND HOLM Hoofdstuk 7

H7 COMMODORE FERNAND HOLM

In 1946 wordt er een nieuwe Commodore gekozen voor een oorspronkelijke duur van drie jaar. De keuze valt op de heer Fernand Holm. Fernand Holm is een begoed man die in zijn tijd een garage bouwt op het Guldensporenplein met daarboven de eerste Hasseltse appartementen., Hij is jarenlang Ford-concessionaris. Onder zijn voorzitterschap dat bijna twee decennia duurt, krijgt de club allure. Op 16 februari 1946 wordt een groot galabal ingericht, de opbrengst dient voor herstellings- en verbeteringswerken aan de accomodatie van de club. Na toelating van de scheepvaart worden de betonnen trappen in de dijk verlengd en verbreed tot 22 meter. Er wordt een springplank met een officiĂŤle hoogte in uitneembare stalen buizen geplaatst. Er worden schuttingen geplaatst in de damescabines. Aanvraag voor het verlengen van de bestaande trap - 1946

35


De heer Jean Ordies wordt belast met een studie voor een blijvende elektrische

aansluiting

van

het

gebouw. Er wordt ook overgegaan tot de aankoop van enkele kano’s en de nieuwe voorzitter schenkt zelfs een kano aan de club. De bootsman is vanaf 1 maart elke namiddag

op

de

club

aanwezig

om alles in orde te maken voor de opening van het seizoen. In 1947 wordt voor de tweede maal het “Bal van de Yachting” georganiseerd om geld in het laatje te brengen. Het bal heeft in de stad al een zekere renommé verworven. Nog in 1947 wordt een aanvraag ingediend om lid te worden van de

“Belgische

Zwemverbond”

Federatie van en

de

het

uitvoering

van de volgende werken wordt in het vooruitzicht gesteld: - het plaatsen van een nieuwe solide kraan voor het in- en uithalen van de boten; - het in orde brengen van een speciale speelplaats voor kinderen van de leden en het aanleggen van een betonnen weg tussen de dijk en de loods.

36

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 1948, verstuurd naar alle leden


In 1948 wordt er orde op zaken gesteld. Door de opkomst van de motorboten dienen de statuten immers dringend aangepast te worden. De club heeft inmiddels 79 leden en/of abonnementen. Op 24 april 1948 worden de nieuwe statuten aangepast en goedgekeurd door dertig stichtende en stemgerechtigde leden. Ze verschijnen pas één jaar nadien, op 19 februari 1949, in het Belgisch Staatsblad. Eugène Aerden wordt gevraagd een logo te ontwerpen. Hij pakt uit met het logo dat we vandaag nog altijd

H7

gedeeltelijk gebruiken.

Ledenlijst van 1948

COMMODORE FERNAND HOLM

37


38 Ledenlijst van 1948


H7 COMMODORE FERNAND HOLM

Nieuwe statuten van 1948 gepubliceerd in 1949

39


Het doel van de vereniging wordt als volgt omschreven: “De vereniging heeft tot doel de roei-, pagaai-, zeil-, en motorsport te beoefenen en alle andere vormen van watersport aan te moedigen, te verspreiden onder de bevolking, door het ter beschikking te stellen van loodsen, clublokalen, boten en sportmateriaal aan de personen die lid zijn of over een abonnement beschikken”.

(zie verslag 26/4/1948) Op de jaarlijkse vergadering van 12 maart 1949 wordt een bedrag van 20.000 frank ter beschikking gesteld van het sportcomité voor de aankoop van materiaal. Binnen het bestuur zijn er vijf mandaten te hernieuwen. Fernand Holm wordt herbevestigd als Voorzitter, Eugène Aerden wordt aangesteld als boekhouder en de heren Jean Ordies en Emmanuel Willems worden als commissarissen herkozen. Er wordt voorgesteld om zo snel mogelijk een nieuwe stalen kraan te plaatsen ter vervanging van de bestaande labiele houten constructie. Deze kraan wordt ontworpen door Valère Wolfs. Verder wordt aan de ingang van de tuin een nieuwe poort in stalen buizen geplaatst met daarin de letters H.Y.C. verwerkt. Deze inmiddels gerestaureerde poort bestaat nog altijd en bevindt zich op het einde van de parking. Er wordt beslist dat de club zal deelnemen aan de eerste naoorlogse carnavalstoet. Aan de versieringskosten van de wagen mag niet meer dan 1.500 frank besteed worden.

40


H7 COMMODORE FERNAND HOLM

1948 - 1949: Vooraanzicht van de club met de stalen poort

41


Valère Wolfs eskimoteert met zijn kayak-telemark

In 1949 organiseert H.Y.C. een groots watersportfeest.

Hoogtepunt

van

het feest is een show verzorgd door de

Luikse

waterskiclub.

Tijdens

dit feest wordt de nieuwe metalen hijskraan

ingehuldigd.

Voortaan

kunnen de steeds groter wordende boten gemakkelijker gemanipuleerd worden. De ontwerper van de kraan, Valère Wolfs, pakt tijdens de feestelijkheden uit met een opvallende demonstratie in het eskimoteren d.w.z. in een afgesloten kano met peddels een buiteling van 360° maken. Hij is het eerst lid dat deze beweging onder de knie heeft. Ook de raceboten van de Royal Motor Union van Luik maken indruk op het feest. Een van de deelnemers is de Belgische kampioen van 1949, de heer Berweerts. Zijn boot draagt het nummer 107. 42

Watersportfeest van 1949 met inhuldiging van stalen hijskraan


Op de algemene vergadering van 29 maart

In ons archief bevindt zich nog altijd een

1950 zijn 26 van de 38 stemgerechtigde leden

pentekening van een Amerikaan die met onze

aanwezig. De commodore vraagt de leden om

leden verbroederde.

zich allen in te spannen om de lang verwachte vloot van de “Pavillon d’Or“ op de vierde oogst

Nog in 1950 vraagt Lucien de Magnée om

behoorlijk te ontvangen. Het betreft hier een

enkele verdienstelijke dames stemgerechtigd

internationale toervaart die België en zo ook

lid te maken. Vermoedelijk liet hij zich daarbij

Hasselt aandoet.

inspireren door de invoering van het algemeen stemrecht voor vrouwen in 1948.

Hij

hoopt

dat

een

stimulans

dit zal

internationale betekenen

watersportbeoefening

in

onze

voor

feest de

contreien.

In 1951 plant het bestuur een hele reeks uitstappen:

De deelnemers worden door het Hasseltse stadsbestuur ontvangen.

club wordt bekend in binnen- en buitenland.

COMMODORE FERNAND HOLM

Het evenement kent een enorm succes en onze

H7

1. een internationale roeiregatta in Parijs; 2. een bezoek aan de champagnestreek; 3. de eerste afdaling van de Lesse; 4. een verbroederingsfeest met de Royal Motor Union van Luik; 5. en een filmavond met bevriende Nederlandse Clubs.

De Commodore wil de club verder uitbreiden met

als

doel:

“de

mooiste

en

sterkste

maatschappij van de stad en de provincie te worden“. Ook in 1952 worden er uitstappen en feestjes georganiseerd en de club sluit aan bij de Belgische roeifederatie. Enkele dames onder impuls van Georges Gerard, ondervoorzitter, en de toenmalige

Verzoekschrift voor uitbreiding en het bouwen van 2 tennispleinen - 1953

schatbewaarder Jef Theunis zijn er voorstander van om de activiteiten van de club uit te breiden met de in die tijd elitaire sporttak Bootsman - barman op de pui van het clubhuis - 1952

“tennis“. 43


Mosselfeest 1953

En in 1953 is het zover: met de daadwerkelijke

De watersporters doen hun jaarlijkse activiteiten

hulp van al de leden wordt de afdeling tennis

en beschikken inmiddels over een vierpunt Skiff.

in het leven geroepen. Deze realisatie, die achteraf gezien heel normaal lijkt, zal geweldige

De afdeling tennis treedt toe tot de “Koninklijke

krachtinspanningen vergen. De clubkas wordt

Lawn tennisfederatie“. Zij organiseert ook het

volledig leeggemaakt en al de bestuursleden en de

eerste tornooi, de “Challenge Fernand Holm“,

leden die zich aangesproken voelen, dragen een

waarin de toenmalige Limburgse clubs strijden

extra briefje van duizend frank bij.

voor de wisselbeker.

Op 1 augustus 1953 worden twee prachtige

In 1955 schrijft de club zich voor het eerst in

tennispleinen ingehuldigd die door de leden

voor de interclubwedstrijden en dit met twee

eigenhandig

dan

herenploegen en een damesploeg. Er wordt

kan er dus ook getennist worden. De oudere

steeds meer geoefend en weldra gaan de beste

leden halen hun rackets uit de kast en ook de

spelers zich meten met spelers van andere

jongeren die tot dan enkel pingpong beoefenen,

clubs. Zo zijn de kleuren van H.Y.C. onder meer

krijgen de smaak te pakken. Men gaat van start

vertegenwoordigd op de Limburgse tornooien te

met een clubkampioenschap en zo wordt de

Winterslag, Zwartberg, Houthalen en op Excelsior

Op 1 augustus 1955 wordt de eerste steen gelegd

competitiegeest gestimuleerd.

Hasselt. Op zeer korte tijd heeft de club haar plaats

van de nieuwe en moderne kleedkamers. In

verworven in de tenniswereld.

hetzelfde jaar wordt er ook beslist een telefoon te

werden

aangelegd.

Vanaf

1954 is een goed jaar voor de club, zowel de

44

Nieuwjaarfeest in het casino van Hasselt - 1953

installeren, over te gaan tot de aankoop van een

afdeling watersport als de afdeling tennis kennen

H.Y.C. beschikt echter nog niet over behoorlijke

geluidsinstallatie en een nieuwe frisdrank in het

een grote bloei.

vestiaires, maar daar komt al snel verandering in.

clubhuis uit te proberen: Coca-Cola.


Er ontstaat in die tijd ook een

Georges Gerard doet een voorstel voor

reglement in verband met het beheer

het uitschrijven van nieuwe obligaties

van de ballen tijdens de interclubs.

om de aanleg van die bijkomende

Raar maar waar: deze taak wordt

tennispleinen te bekostigen, en Henri

toevertrouwd aan de “Bootsman”.

Vandepoorte bezorgt de club 10.000 tweedehandsbakstenen voor de bouw

Tandarts Ordies heeft ondertussen het

archief

nog

overgedragen

steeds

aan

de

van de nieuwe vestiaires.

niet

toenmalige

Tijdens

de

bestuursvergadering

secretaris Bob Renders. Vermoedelijk

van 5.10.1955 wordt er een brief

is het verloren gegaan.

voorgelezen van de heer Lecocq waarin hij zijn ontslag aanbiedt als

Op 3 augustus 1955 geeft secretaris

algemeen secretaris.

Bob Renders zijn ontslag. Paul Lecocq Zijn

voorwaarde

waargenomen

worden

door

tennis met een apart bestuur wordt

heer

Aerden,

toenmalig

opgericht onder voorzitterschap van

boekhouder van de club.

dat

er

een

afdeling

functie Eugène

zal

voorlopig

H7 COMMODORE FERNAND HOLM

wil het secretariaat overnemen op

de

ondervoorzitter Georges Gerard. De statuten zijn niet meer aangepast Zo wordt Georges Gerard de eerste

aan de werking van de club en

niet-statutaire

moeten dringend opnieuw aangepast

voorzitter

van

de

afdeling tennis met als secretaris

worden.

Henri Vandepoorte. Er wordt dat jaar voor het eerst een clubkampioenschap

georganiseerd

met als inzet een schilderij van de Hasseltse kunstenares Jeannot Peeters. Voorzitter

Holm

neemt

contact

op met de heer De Rudder van de scheepvaart voor het bekomen van bijkomende

gronden

voor

extra

tennispleinen.

Zeilregatta’s voor het clubgebouw - 1955

45


Begin

1956 wordt

bijkomend

stuk

scheepvaart

er een

grond

gehuurd

groot

van

en

de

worden

er twee bijkomende tennispleinen aangelegd. De watersport stagneert en om deze sporttak nieuw leven in te blazen, wordt beslist om een apart comité op te starten. Tijdens de vergadering van 3 mei 1956 wordt het ontslag van de secretaris Jean

Ordies

definitief

geacteerd.

Tijdens dezelfde vergadering wordt de

Heer

Paul

Lecocq

opnieuw

officieel aangesteld als secretaris. Onze A-tennisploeg wordt kampioen van Limburg in de zesde afdeling. Minister

Leburton

brengt

een

privaat bezoek aan onze club en belooft om het bal van 1957 met zijn

aanwezigheid

te

Ledenlijst (stichters-stemgerechtigde leden) - 1957

vereren.

Dankzij het lobbywerk van Emile

Aanpassing van de statuten - 1957

Sampermans bij de minister krijgt de club subsidies voor de bouw van de

een

nieuwe vestiaires. Uit

de

verslagen

vereniging

in

blijkt

1957

een

dat

de

geslaagd

heeft

neergelegd

watersportfeest, tennistornooien met

van

meningsverschillen

talrijke deelnemers, en een afvaart

ondervoorzitter Georges Gerard.

ten

gevolge met

van de Lesse.

Jozef

Theunis

en Albert

Nolens

nemen ontslag uit de raad van bestuur.

De

nieuwe

afdeling

petanque kent onder de impuls van Het jaar 1958 gaat van start met

grote

Daniel Jacquemin een enorme bijval.

Eugène Aerden stelt zich niet meer

het jaarlijkse galabal. Er wordt een

herkiesbaar als bestuurslid en hij

reglement

orde

Elke zaterdag en zondag worden er

Er wordt een nog grotere oppervlakte

wordt

Louis

samengesteld, afgedrukt en aan ieder

tripletten gevormd. De vier gebruikte

aan terrein in concessie genomen en

Veldeman. Deze laatste wordt na

lid bezorgd. De financiële kant van

pistes zijn van een goede staat en

aangepast beplant. De club gonst van

de

de bedrijvigheid. Er is een prachtig

schatbewaarder

voorjaarsbal met minister Leburton,

de

uitbreiding heeft genomen.

46

buitengewoon

vervangen

verkiezing heer

door

onmiddellijk benoemd

Theunis

deze

van

inwendige

tot

de verbouwingen wordt definitief

volstaan voorlopig. Er wordt wel al

vermits

geregeld. In het clubhuis wordt een

gedroomd van twee overdekte pistes.

functie

kolenkachel geplaatst.


H7 COMMODORE FERNAND HOLM

Kampioenen van Limburg C30/3 1958: van links naar rechts en van boven naar onder: Georges Gerard, Emiel Sampermans, Guy Renders, Yvan Veydt, Albert Barthels, Léon Deprez, Yvan Ballings en Bob Renders

Ondanks

Voor de afdeling tennis is het een

Begin

het

zeer gunstig seizoen. De wisselbeker

braakliggende

watersportcomité de jeugd moeilijk

“Fernand Holm“ wordt gewonnen

club fatsoeneren en van de nodige

aan het roeien.

door Excelsior tennisclub.

beplantingen

Er is maar weinig medewerking en

Het

inzet van de leden.De buitenboord motorkoers in samenwerking met

van

de

de

zware

trainers

inspanningen krijgt

1959

wil

het

bestuur

terreinen voorzien.

vergaderingen

Na

de

De

de

in de toekomst in het clubhuis

bestuursvergaderingen

gaan

plaatsvinden.

vele

besprekingen

Er ontstaat veel heisa over het gedrag

aangevat

en

van Yves Theunis, zoon van Jef

afdeling en de vele deelnames aan

het resultaat mag gezien worden.

Theunis. Hij zou tennisactiviteiten

de

in

Het clubhuis wordt opgefrist en bij

verstoord hebben en wordt hiervoor

de “Motor Union de Liège” kent dan

de tenniswereld leveren de club

wijze van experiment wordt het op

door het bestuur geschorst. Jef laat

weer wel een enorm succes.

twee vertrouwensposten op in het

woensdagavond opengehouden.

het hier niet bij en valt zijn collega’s

vijfjarig

bestaan

verschillende

van

activiteiten

Limburgse tennisbestuur.

de

worden

de

en

van

werken

bestuursleden aan. 47


Wij kunnen dit voorval beschouwen

dames in de C-klasse, terwijl Nicole

De roeibond eist echter dat de club

Het jaar 1960 wordt ingezet met een

als een eerste hetze tussen tennis en

Vandepoorte

kampioen

enkele skiffs zelf moet aankopen en

succesrijk en inmiddels traditioneel

watersport.

wordt bij de kadetten. Bij de heren

ter beschikking moet stellen van de

galabal

wordt

leden.

Genkersteenweg. Tijdens de talrijke

In

1959

produceert

H.Y.C.

haar

Limburgs

Françis

Walhor

Limburgs

kampioen in de C-klasse.

in

“Nitella”

zaal

op

de

bestuursvergaderingen van dat jaar

eerste tenniskampioenen. Aan de

Gezien

die

worden er besprekingen gevoerd

basis van de goede resultaten ligt

hiermee gepaard gaan, de grote

om de houten loods te vervangen of

de

onderhoudskosten en de trainings-

eventueel te verbouwen. Er worden

leiding van Luc Stas behalen we in

en verplaatsingskosten

omdat

plannen gemaakt, maar het bestuur

de interclubwedstrijden heren de

slechts een beperkt aantal leden

wordt afgeschrikt door het nogal

Limburgse titel in de vijfde afdeling

hiervan kan genieten, meent het

hoge kostenplaatje.

en een eervolle plaats in de vierde

bestuur dat aan dit verzoek geen

afdeling.

gevolg moet gegeven worden.

goede

jeugdopleiding.

Onder

de

grote

bedragen

en

De

watersportafdeling

voorzitterschap

van

onder

het

Albert

de

De dames moeten afrekenen met de

De stad Hasselt en het feestcomiteit

Permentier draait eerder op een

onbeschikbaarheid van hun beste

doen een beroep op de watersporters

laag pitje. Het is onder impuls van

speelsters. De jeugdspeelsters die

om met hun boten de Rijn- en

Jim Piron met zijn “Cracker Box”

hen vervangen, doen het uitstekend,

wijnfeesten

De

en Baudouin Hage-Goetsbloets met

Raymonde Salden en Françis Walhor - 1960

op

te

luisteren.

jaarlijkse botenrace, die we samen

zijn nieuwe Engelse “Aluminium

Hoog aangeschreven in de toenmalige

met

inboard” dat de waterski zijn intrede

Op individueel vlak nemen de dames

tenniswereld valt H.Y.C. de eer te

inrichten, kent een groot succes en

echter weerwraak. Raymonde Salden

beurt uitgenodigd te worden voor de

kan op flinke belangstelling van het

wordt kampioen van Limburg bij de

beker “Quintin” bij Metalic Overpelt.

gemeentebestuur rekenen.

maar dat volstaat niet.

de

Motor Union van

Luik

doet op onze club. Er verschijnen

een

paar nieuwe

leden op de club die de volgende Het

internationale

Einde jaren vijftig is de club op

jaren grote invloed zullen hebben

waarden kan niet anders dan onze

contact

zoek naar een nieuwe identiteit.

op

jeugdige spelers ten goede komen.

De commodore wil nagaan of er

watersport. Het zijn onder meer

Het

op

grashockeyploeg

Paul Manshoven, Bernard Renson,

met als inzet de wisselbeker “Fernand

kan opgericht worden. Dit zou dan

Clement Smets, Jean-Pierre Hurbin

Holm“ wordt voor het eerst sinds de

de eerste hockeyploeg in Limburg

en Guy Vriamont.

oprichting door een team van onze

worden.

jaarlijks

met

vriendschapstornooi

H.Y.C.

geen

club gewonnen. In tot

men

bedoening.

Er

bestaat een kans dat H.Y.C. kan uitkomen met roeiploegen en zo kan Raymonde Salden en Françis Walhor met trainer Mezzi

48

afwachting

voetbalploeg

familiale

verdere

uitbouw van

de

De petanque-afdeling draait op een

De watersport is intussen geëvolueerd een

de

deelnemen aan regatta’s.

wordt

er

al

samengesteld

overweegt

om

ook

een en een

volleybalteam in het leven te roepen.

laag pitje.


Alles wordt overheerst door de bloeiende tennisafdeling onder leiding van ondervoorzitter Georges Gerard, die gezien de veelvuldige afwezigheid van de Commodore tijdens de diverse activiteiten, zelf voorzitter speelt en zich laat bijstaan door de heer Luc Stas en het goed georganiseerde tenniscomité. Volgende tennisprestaties dienen wij voor 1960 in herinnering te brengen:

Raymonde Salden

Françis Walhor

1. kampioen van Limburg

1. kampioen van Limburg

dames B-reeks 2. kampioen van Limburg juniores

heren B-reeks 2. kampioen van Limburg juniores

3. achtste finale eindronde

nationaal in Brussel

nationaal in Brussel

Corinne Salden

Hubert Vanderlinden

1. kampioen van Limburg

1. kampioen van Limburg

dames C-reeks

heren C-reeks

H7 COMMODORE FERNAND HOLM

3. halve finaliste eindronde

2. kwartfinaliste eindronde

2. achtste finale eindronde

nationaal in Brussel

nationaal in Brussel Kampioenschap van Limburg, dubbel dames, van links naar rechts: mevr. de Schaetzen, Chantal Boes,

Pogingen om op woensdagavond de

Liliane Lecocq en Raymonde Salden

bar open te houden, kennen geen grote bijval.

de aankoop van een grasmachine en over de ombouw van de loods tot een

Voor de noodzakelijke herstelling van de Kiezelweg wordt voor 75 frank kiezel aangekocht en de firma Sampermans stelt een paard ter beschikking om de weg opnieuw te wellen.

Hubert Vanderlinden, Corinne Salden, Françis Walhor en Raymonde Salden 1960 Belgische kampioenen in de B- en C-reeks

Het

bestuur

turnzaal die ook als feestzaal dienst kan doen. Men stelt vast dat er een onevenwicht is tussen inkomsten en uitgaven met als gevolg dat de lidgelden moeten aangepast worden. Net als vorig jaar wordt het jaar 1961 ingezet met een galabal in de feestzaal “Nitella”. De watersport wordt meer en meer gemotoriseerd en het aantal bootleden

debatteert

over

de

verkoop van hotdog in de bar, over

stijgt. Het lijkt er naar dat de zeilsport stilaan zal moeten wijken voor de motorboten. De petanquers nemen deel aan een tornooi ingericht door de “Léo petanque club“ van Brussel en dit met een eervol resultaat. 49


Dit alles veroorzaakt een werkelijke heropleving van de activiteiten in de club. Gezien de verdere ontwikkeling van de club en de stijging van het aantal leden zal de raad van bestuur begin 1964 een reorganisatieplan opstellen. Dit plan bestaat uit twee delen nl. de organisatie van de activiteiten en de geest waarin het beheer dient uitgeoefend te worden. De watersport kent een reële heropleving. Er zijn contacten met vele andere clubs, het watersportprogramma barst uit zijn voegen, er wordt een elektrische lier op de hijskraan gemonteerd, al de boten worden bij de nationale federatie gehomologeerd en tot slot schaffen de watersporters zich allen een blazer aan met daarop het logo van de club.

25-jarig bestaan van de v.z.w. H.Y.C. (1938-1963) met ontvangst op het stadhuis - 1963

Het tennis blijft een grote bloei kennen.

De vraag is groter dan het aanbod. Dit

Weer boeken onze beste spelers prachtige

alles heeft te maken met de snel groeiende

resultaten. Luc Stas is inmiddels de hoogst

populariteit van de waterskisport.

gerangschikte speler van Limburg. Bij de bestuursverkiezingen is er commotie De kleinsten worden niet vergeten. Zij

als

krijgen een apart speelpleintje met een

nodig heeft om herbevestigd te worden.

de

Commodore

twee

zandbak. Er wordt een begin gemaakt met

De voorzitters van het tennis- en het

de bouw van een nieuwe botenloods.

watersportcomité

stellen

stemrondes

beiden

hun

mandaat ter beschikking. In 1962 start Ivan Ballings met de uitgifte van

50

een clubblad. Zo wordt de “H.Y.C.-Periodiek”

Tijdens de raad van bestuur van 19.9.1962

in het leven geroepen. Eindelijk staat de

wordt

nieuwe botenloods er. De vrees die de

van

beheerraad koestert dat de nieuwe botenloods

onderafdelingen en de oprichting van een

te groot gaat zijn, blijkt ongegrond.

ontspanningscomité.

de

besloten comités

tot

de

herschikking

van

de

verschillende

Zeilen op het kanaal - 1965


Er is ook een heropbloei van de zeilsport. De oude sharpie van de familie

Zij schrijft in 1964 de tornooien van Tongeren, Beringen, Excelsior en H.Y.C. op

Sampermans, de BM-klasse van de familie Aerden, de scheldejol van de familie

haar naam.

Ponteur en een zelfgebouwde zeilboot van Carine en Tom Piron krijgen het gezelschap van enkele nieuwe zeilboten, onder andere een “Vaurien” van Edgard

Tijdens de statutaire algemene vergadering van 29 januari 1965 geeft Commodore

Aerden, een “Flying Junior” van Robby Nolens, een “Phenec” van Raymond

Fernand Holm zijn ontslag. Na twintig jaar voorzitterschap heeft hij van de club

schrijvers, een “420” van Yolande Dejonghe en een “470” van Guy Vriamont.

een prestigieuze vereniging gemaakt met nationale vermaardheid.

De tennisafdeling blijft het goed doen. Onze damesclubkampioen Janine

Onder een daverend applaus wordt hij tot erevoorzitter uitgeroepen.

Michiels is inmiddels B.0 en maakt deel uit van de Belgische ploeg juniores.

Georges Gerard wordt zijn logische opvolger.

H7 COMMODORE FERNAND HOLM

Luchtfoto H.Y.C. - 1955

51


Voorzitter Georges Gerard (1965 - 1970)

52


(1965 - 1970)

VOORZITTER GEORGES GERARD Hoofdstuk 8 Georges Gerard is afkomstig van

De

Fernand

Holm“

Dit is een driedaagse regelmatigheidsrally die in Hasselt vertrekt om via Luik

een oude Hasseltse familie die zeer

verdwijnt en ruimt plaats voor “de

en Hoei terug in Hasselt aan te komen. Ter gelegenheid van deze driedaagse

actief is in de textielsector. In zijn

schaal Gerard“. Onze dames en heren

zal de vedette “Liberation” van de zeemacht, samen met haar bemanning, de

eerste jaar als voorzitter wordt hij

tennissers

feestelijkheden opluisteren. De beheerraad van onze club en de deelnemers aan

geconfronteerd met zware uitgaven.

titels en bij de interclubwedstrijden

winnen

4

Limburgse

VOORZITTER GEORGES GERARD

“Challenge

H8

de rally worden op het stadhuis ontvangen.

behalen wij drie Limburgse titels. Gezien

het

succes

watersportafdeling

van

dienen

de

Jammer genoeg begint de herenploeg

de

flink te vergrijzen.

oude steigers hersteld te worden en

steigers

De lidgelden zijn al 6 jaar niet

aangelegd worden. Bovendien moet

er

moeten

meer aangepast en er wordt een

de

ernstige verhoging voorgesteld, de

elektrische

nieuwe aansluiting

totaal

vernieuwd en aangepast worden.

aansluitingen bij de diverse federaties dienen apart betaald te worden.

Ook

de

omheining

van

de

tennispleinen wordt vernieuwd en

Tijdens het weekend van 28, 29

de

en 30 mei 1966 organiseert onze

petanquepleinen

worden

van

verlichting voorzien.

watersportafdeling samen met de clubs

“Yacht

Club

Meuse-Liège“

De watersporters nemen actief deel

en de watersportclub van Huy de

aan diverse manifestaties in Brussel

“Pavillon Bleu”.

(B.R.Y.C.), Breskens, Visé en Temse. Ontvangst op het stadhuis van de Pavillon Bleu - 1966

53


Het

evenement

met

een

wordt

groots

afgesloten

diner

met

de

burgemeester als eregast.

Wij rekenen nog altijd op Janine Michiels die kampioen van België wordt in de B-reeks. Haar goede andere resultaten promoveren haar

De kapitein van de “Liberation”

tot de eerste en enige A-speelster in

schenkt de club als aandenken van

Limburg.

zijn bezoek en als dank voor de gulle ontvangst een prachtig schild: het

Ondertussen

leggen

sommige

embleem van zijn schip. Dit schild

jongeren toch wat meer ernst aan

pronkt vandaag nog steeds op de

de dag. Christiane Vanbockrijk wint

schouw van ons paviljoen.

het kampioenschap van Limburg in de C-reeks. Johny Bodson haalt het

De

tennissers

tornooi van de hoop binnen en Jacky

zijn dit jaar niet zo schitterend. De

Hox wint de beker “de Borman“ bij

topspelers worden een dagje ouder

de kadetten.

en

resultaten

vele

van

de

(nochtans

begaafde

getalenteerde)

jongeren

leggen

De watersport is in volle ontplooiing.

onvoldoende ernst aan de dag bij de

Onze

watersporters

organiseren

trainingen. Toch wint Janine Michiels

opnieuw de “Pavillon Bleu” en zij

het kampioenschap van Limburg,

nemen deel aan diverse rally’s in

het tornooi van de Hoop, de schaal

Temse, Waulsort, Givet, Visé, Liège,

Gerard, ons eigen tornooi, en dat van

enz.

Beringen en Tongeren. Jean-Pierre Hurbin neemt zelfs deel

De beheerraad heeft plannen om drie vijfde van de oude botenloods

In ons clubhuis wordt dat jaar de

aan een internationale rally: van

af te breken en te vervangen door een luchtige ruime zaal van 10 bij

kolenkachel

een

Lyon naar Arles en terug. Hij behaalt

12 meter met een overdekt terras van 2 bij 12 meter.

petanquespelers

de zesde plaats op vierentwintig

gashaard

vervangen

en

de

door

verheugen zich omdat een stukje

Tijdens de algemene vergadering van 25 januari 1968 wordt de

deelnemers.

verbouwing van een gedeelte van de oude loods goedgekeurd

van de oude loods mag omgevormd worden tot een overdekte piste. In

1967

voorzitter

54

wordt van

de de

heer

Gerard

de

en de werken gaan al gauw van start. De uitvoering zal luxueuzer

afdeling petanque “de nacht van de

worden als oorspronkelijk voorzien. De beheerraad maakt eveneens

petanque“.

van de gelegenheid gebruik om een keuken en een bergplaats te

Op

12

augustus

organiseert

bouwen. Alles wordt bekostigd door twee leningen van de brouwerij

Koninklijke

Belgische Lawn-tennisbond, afdeling

Hieraan nemen ploegen deel uit

Wielemans en de vooruitbetaling van lidgelden voor drie jaar door

Limburg. Dit belet echter niet dat

Waremme, Visé en Overpelt. Van 15u

sommige leden vrijwilligers.

onze afdeling tennis stagneert. Het

tot 2u in de nacht wordt er non-stop

tornooi “schaal Gerard” wordt zelfs

gespeeld, gediscussieerd en pintjes

Het watersportcomité richt voor het eerst een waterskirace in, en

niet uitgespeeld.

gedronken.

organiseert de rally van de vier bruggen.


H8 VOORZITTER GEORGES GERARD

Prijsuitreiking �Vier bruggen rally� 1965, van links naar rechts: Jean-Pierre Hurbin, Georges Gerard, Clement Smets, Burgemeester Paul Meyers

Onze boten zetten hun beste beentje

te nemen, onder andere Brigitte

De watersporters doen mee aan

De heer Jacquemin, voorzitter van

voor bij verplaatsingen naar Namen,

Sampermans, Jacky Hox en Robby

een Chanel crossing, een uitstap

de afdeling petanque, stelt zich geen

Nieuwpoort en Temse.

Beeken.

naar Drimmelen met een doorvaart

kandidaat meer voor de beheerraad.

van de Biesbossen. Ze besluiten het

August Roosen zal hem vervangen als

Net als de afdeling tennis drukt ook

In

seizoen met een afvaart van de Lesse.

voorzitter van de afdeling petanque.

de afdeling watersport de hoop uit

petanquersafdeling op de voorgrond.

om meer jongere actieve leden te

Zij winnen de finale van Metallic

Om de samenhang van al de leden

Op het einde van het seizoen laat

mogen verwelkomen, zowel voor het

Overpelt met 16 tegen 8 en slepen de

te bevorderen, wordt voor het eerst

voorzitter Georges Gerard weten dat

zeilen als voor de waterski.

beker van Limburg in de wacht.

op het einde van het seizoen een

hij zijn mandaat in de beheerraad

omnisportdag ingericht.

niet wenst te verlengen.

Voor de tennisafdeling is het een

Bij

mager

Raymonde

seizoen

ten

gevolge

van

1969

de

treedt

afdeling

vooral

tennis

Salden

de

wordt

Limburgs

1970 wordt een jaar in mineur. Een

forfaits en het vertrek van enkele

kampioen in de B-reeks en de heer

gebrek aan enthousiasme is duidelijk

leden. Toch is er een lichtpunt. Er

Westhovens in de C-reeks.

voelbaar.

zijn enkele zeer beloftevolle jongeren

Mejuffrouw Michiels verliest spijtig

die klaar staan om het heft in handen

genoeg haar A-klassement. 55


Voorzitter Paul Lecocq (1970 – 1978)

56


(1970 - 1978)

VOORZITTER PAUL LECOCQ Hoofdstuk 9 De nieuwe beheerraad krijgt de zware

Gerard was al geruime tijd secretaris

taak de club te doen herleven en de

van de club.

oprichting van een dagelijks bestuur

VOORZITTER PAUL LECOCQ

De opvolger van de heer Georges

H9

wordt al als zeer positief beschouwd. In

het

hij

een

professionele labo

van

leven

leidt

extracten

dat

In

het

jaar

1972

voornamelijk leverancier is voor de

erelidmaatschap

drank- en voedingsnijverheid. Hij

volgende personen:

wordt

verleend

het aan

is ook gemeenteraadslid voor de liberale partij.

de heer Kestens Hoofdingenieur-directeur

Tijdens de algemene vergadering

Albertkanaal

van 29 januari 1972 spreekt voorzitter Lecocq zijn bezorgdheid uit over een zekere misnoegdheid die er in de club heerst en die een eventuele reorganisatie kan teweegbrengen. Hij noemt het verschijnsel normaal.

de heer Paul Meyers Burgemeester

Internationaal damestornooi 1973 Winnares Janine Michiels, uiterst rechts en wedstrijdleider Léon Vanbockrijk

de heer Willy Claes Minister van Nationale Opvoeding

Hij beschouwt het als een tienjaarlijks

In 1973 koopt de beheerraad een ballenwerpmachine aan. Eén der onderdelen begeeft het vroegtijdig en zo blijft de machine geruime tijd buiten werking. Een

fenomeen en haalt enkele alinea’s

de heer Vandervelden

hoogtepunt voor de afdeling tennis is het vierde internationale tennistornooi,

aan uit een verslag van 1962.

Directeur-generaal van Dienst der

waar erg veel buitenlanders aan deelnemen.

scheepvaart

57


I. Eerste plannen voor de aanleg van een watersporthaven

58

II


Toenmalig secretaris Fred Colson schrijft in zijn jaarverslag volgende bedenking: “Te onthouden dat deze afdeling vooral weet hoe dergelijke aangename activiteiten aan te pakken en tot in de puntjes weet voor te bereiden.”

H9 VOORZITTER PAUL LECOCQ

H.Y.C. hockeyploeg 1973

III De watersportafdeling kent het grootste dieptepunt sinds het bestaan van de club. Er is quasi geen enkele activiteit, dit ten gevolge van de vertraging die de verbredingswerken van het kanaal oplopen. Het is praktisch onmogelijk een boot te water te laten. De “King Hockeyploeg“, die al drie jaar bestaat en op zoek is naar een vaste locatie wordt in 1974 de nieuwe sportafdeling van onze club. Daarmee wordt de droom van voormalig Commodore Fernand Holm werkelijkheid. De opname van de hockeyploeg wordt op 7 december 1974 gevierd met een groots feest.

H.Y.C. hockeyploeg 1975

59


De beheerraad zal het stemgerechtigd lid Edgard Aerden als vertegenwoordiger van deze nieuwe afdeling in de beheerraad opnemen. De watersport kent door het traag vorderen van de verbredingswerken aan het kanaal een tweede jaar in mineur. Ook de petanque-afdeling laat haar ballen onder het stof liggen. De afdeling tennis heeft nog altijd de wind in de zeilen. Het hoogtepunt van het jaar wordt het vijfde internationaal tennistornooi. Op het einde van het seizoen wordt er gestart met de aanleg van een vijfde tennisterrein en de verlichting van de eerste twee velden. Voor het eerst sinds jaren wordt het clubkampioenschap volledig uitgespeeld en de kleedkamers worden twee douches rijker. De motorboten worden op het einde van het jaar dan toch nog met veel moeite in het water geloodst over een stalen hellend vlak, ontworpen door de heren Moreau de Bellaing en Piquet. En ook al vorderen de werken aan de kleine binnenhaven in de ogen van de watersporters erg traag, uiteindelijk komt ze er. En iedereen is het erover eens dat het wachten de miserie dubbel en dik waard is geweest. De verwezenlijking

Plaatsen van aanlegankers september 1975

van de lang verwachte droom “de binnenhaven� betekent een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze club, die haar naam van Yachtclub terug waardig wordt.

60

Uitbaggeren van de jachthaven - 1975

Toekomstige toegang van de haven september 1975


H9 VOORZITTER PAUL LECOCQ

Eindelijk water in de haven einde september 1975

Officiële inhuldiging van de haven in beperkte kring

van links naar rechts: Jean-Pierre Hurbin, Emile Sampermans en Moureau de Bellaing

(Mw. Jeanne Schrijvers)

Lint doorgeknipt door de echtgenote

Onze

tijdens

Tijdens de algemene vergadering van

Het terrein is in de winter, als

van

de

Belgische

hockeyploeg

scoort

ambassadeur

het seizoen slechts matig, maar zij

de Koninklijke Belgische Hockeybond

gevolg

Raymond Schrijvers (Jeanneke Gilissen,

brengt veel leven in de brouwerij.

krijgen wij voor dit tornooi felicitaties

onbespeelbaar en er dient dringend

oud-lid van in de beginperiode).

De club is één weekend op twee in

van de bondsvoorzitter.

samen met de stad naar een nieuwe

het winterseizoen geopend en de bar Dankzij

de

heer

Jean

Bijnens

draait dan op volle toeren.

worden er mooie betonnen trappen

van

wateroverlast,

soms

oplossing gezocht te worden. Maar er bestaan echter geen rozen zonder doornen en een van die

Er

heeft over

een

ingebouwd in de dijk voor ons

Het hoogtepunt van het seizoen zal

doornen is het terrein dat de stad ons

plaats

clubhuis.

het tweedaags tornooi in augustus

toegewezen heeft.

werkingsmiddelen.

de

grote

discussie

toekenning

van

zijn.

61


De hockeyafdeling brengt veel geld binnen maar heeft ook werkingsmiddelen nodig. Toenmalig schatbewaarder Vandepoorte stelt voor om elke afdeling een budget toe te kennen waarvan de uitgaven achteraf dienen gestaafd te worden. De watersportafdeling boekt in 1976 een groot succes. De nieuwe infrastructuur is hier niet vreemd aan. Het ledenaantal booteigenaars verdubbelt op een jaar tijd! Een derde Kempische ronde, de jaarlijkse uitstap naar de Biesbos, een opendeurdag en vele andere activiteiten waaronder de show van een Amsterdamse waterskiclub besluiten een welgevuld watersportseizoen. Het tennisjaar kent zijn klassieke verloop. Ondanks de grote belangstelling zijn er geen uitschieters en wij evolueren eerder naar het recreatieve tennis. Philip Gielen wenst in het tennisbestuur niet meer herkozen te worden. Het

Schermutselingen voor doel op eigen tornooi - 1977

nieuwe tennisbestuur wordt toevertrouwd aan de heren Beeken, Schreurs, Van

Van links naar rechts: Johan Van Ostayen, Reginald Hage en keeper Edgard Aerden

Briel en Walhor. Dit jaar organiseert de hockeyafdeling in augustus een groot internationaal tornooi.

Ploegkapitein Baudouin Hage-Goetsbloets - 1977

Hier nemen diverse buitenlandse ploegen aan deel zoals de Bohemians van Praag, twee Nederlandse ploegen uit Emmen en Eindhoven en een Franse ploeg uit Lens. Uit het binnenland nemen ploegen deel zoals: Daring uit Brussel, LitorĂŠ en Standard uit Luik, Spa, Verviers, Tienen en vele anderen.

62

H.Y.C. hockeyploeg op bezoek in Emmen (NL) - 1977


H9 VOORZITTER PAUL LECOCQ

Sticker en embleem van het H.Y.C.-hockeyteam - 1977

Het H.Y.C.-hockeyteam boekt voor-

In 1978 neemt Paul Lecocq om

haar eigen weg te gaan omdat zij niet

uitgang en de resultaten in het

persoonlijke

akkoord gaat met het beleid van de

Belgisch

kampioenschap

redenen

ontslag

als

zijn

voorzitter en hij stelt zich ook niet

bevredigend. De spelers nemen deel

meer herkiesbaar als lid van de

aan de tornooien van Oostende,

beheerraad. Ook zijn zoon Achille

Eindhoven

stelt zijn fuctie van secretaris ter

en

Overpelt

en

in

samenwerking met Tienen aan de

schatbewaarder.

beschikking.

tornooien van Parijs en Knokke. Er is discussie met de afdeling hockey De stad Hasselt belooft dat wij vanaf

over

de

budgetten.

De

afdeling

1977 over een degelijk en exclusief

heeft een nieuw terrein van de stad

hockeyterrein kunnen beschikken.

bekomen en dreigt ermee opnieuw 63


Voorzitter Henri Vandepoorte (1978 – 1984)

64


(1978 - 1984)

VOORZITTER HENRI VANDEPOORTE Hoofdstuk 10 De nieuwe voorzitter is aannemer van

De

niet

Het zeilen heeft ietwat afgedaan als

Het

beroep en sinds jaren schatbewaarder

onmiddellijk zijn ploeg samenstellen.

voorzitter

kan

gevolg van het drukkere verkeer

diverse manifestaties. Er is echter

van de club. en

organiseert

op het kanaal. Maar er duikt een

duidelijk minder enthousiasme waar

aandringen

nieuwe vorm van watersport op: het

te nemen en het aantal ingeschreven

Verhoogen

windsurfen.

boten ligt gevoelig lager dan de vorige

Na

lang

De nieuwe voorzitter bestudeert de

zal

hij

evolutie van de club en constateert

aanduiden als secretaris en Yves

dat er een status quo is geweest tussen

Vandepoorte

1938 en 1953 en dat er sindsdien elke

De voorzitter wijst erop dat de club

vijf jaar iets tot stand is gekomen

sinds 1977 overgeschakeld is naar

dat de infrastructuur van onze club

een boekhoudkundig plan en dat

In 1980 is de afdeling tennis zeer

heeft vergroot. Al de werken worden

de

actief en er is een stijgende trend

De viering van het 150-jarig bestaan

gedeeltelijk gefinancierd met eigen

boekhouding voorbij is.

in de affiliaties. Het bestuur van de

van België is het hoogtepunt van

tennisafdeling

tijd

zoeken

watersportcomité

Kenneth als

van

schatbewaarder.

een

amateuristische

middelen, door het uitgeven van

jaren. Misschien zit er slijtage op het Het hockeyteam gaat terug zijn eigen

programma? Ligt het aan de oliecrisis?

weg.

Of aan een zekere misnoegdheid in het watersportcomité zelf?

uitgebreid

het seizoen. Het wordt besloten

kasbonnen, door de voorafbetaling

In 1979 voert de feitelijke vereniging

tot zes leden door de coöptatie

met een grootse barbecue op onze

van lidgelden en door leningen.

Ghijsens-Bohrmann diverse werken

van

Binnen

terreinen in aanwezigheid van de

uit aan het sanitair en de inkomhal

het comité wordt de jeugdwerking

burgemeester, het schepencollege,

Het

uitgroeien

Lambert

wordt

Dujardin.

van

een

kleine

van de kleedkamers. Het toekennen

speciaal onder de loep genomen.

de directie van de scheepvaart en

een

betrekkelijk

van budgetten per afdeling heeft

Voor het eerst sinds 14 jaar haalde de

de commandanten van de diverse

grote vereniging en de algemene

een competitie tussen watersporters,

club nog eens de Limburge titel bij

legerboten.

mentaliteitswijziging hebben de oude

hockeyers

de dames senioren.

clubgeest

gevolg. Elke afdeling probeert zoveel

familieclub

tot

zeker niet verminderd,

maar wel de opvattingen gewijzigd.

en

tennisspelers

tot

VOORZITTER HENRI VANDEPOORTE

nieuwe

H10

mogelijk geld naar zich toe te trekken. 65


De watersporters organiseren hun

De jeugdinitiatie draait op volle

tweede

toeren.

nationale

waterskikoers.

Om

brengen

geld

in

het

laatje

wordt

er

onder

In de Formule I – klasse behaalt

te

ons lid Erwin Verlies een tweede

deskundige en toegewijde leiding van

plaats. Ondanks de aanhoudende

Hubert Joosten en de eeuwig jeugdige

energiecrisis heeft de achteruitgang

Vic

van het aantal ingeschreven boten

dobbel tornooi georganiseerd waarin

zich gestabiliseerd.

de elementen recreatie en competitie

Beirens,

het

eerste

de

dubbel-

op een zinvolle en plezierige manier Op

26

november

organiseren

gekoppeld worden.

secretaris Kenny Verhoogen en Ivo Severy een eerste culturele avond.

Vic

Beirens

voorzitterschap

te stellen, die dit jaar haar eerste matchen speelt. Het tenniscomité

de

verliest in 1982 plots zijn stuwende

schermutselingen

met

de

hockeyafdeling. Oscar Vangeel zal

kracht,

Yvo

Vanbriel.

zijn mandaat voorlopig verder zetten.

bijna acht jaar de volle last van het tennisgebeuren

binnen

Yvo de

om professionele redenen ontslag neemt.

club

gedragen, de club vertegenwoordigd

is

eerste

in het gewest en bij andere clubs. Hij

snelheidswedstrijd waterski voor ons

is gekend en geliefd in heel Limburg.

de

organisatie van

de

clubhuis dankzij de tussenkomst van ons lid Cyriel Bruyninx. Er wordt

De afdeling kiest noodgedwongen

gestreden voor de “Beker van Het

een nieuw comité met volgende

Belang van Limburg“. De Formule

leden: Micheline Beckers, Michel

I verplaatst zich van Zolder naar

Beeken, Vic Beirens, Jos Dumon,

Hasselt, maar dan op het water.

Philip Gielen en A. Van Reyten. Het koppel Viviane en Jos Dumon

Er wordt na de afscheiding van

richten dit jaar een wel geslaagd

de hockey een poging gedaan om

clubkampioenschap in.

een amateur voetbalploeg samen 66

afdeling

In 1983 stelt men een algemene

heeft

Het enige markante feit van 1981

de

het

stilaan meer en meer te profileren.

en een succesvol tornooi.

in als beheerder tengevolge van

1983

overnemen van Philip Gielen die

zich uit in het aantal interclubploegen

Edgard Aerden dient zijn ontslag

van

in

Het nieuwe tenniscomité begint zich

heropbloei van het tennis vast, wat Grote prijs van België waterskiën, Formule I - 1983

zal

Grote prijs van België waterskiën, Formule I - 1983


Buiten de perfecte inrichting van de

Het rommelt in het watersport-

waterskirace “Grote prijs van België”,

comité. De heren Gathy, Nysten,

waar ons lid Erwin Verlies een vierde

Carlier, Persoons en Kutnar geven

plaats behaalt, zijn er buiten de

hun ontslag. De crisis blijft doorgaan

jaarlijks terugkomende inrichtingen

en het aantal booteenheden daalt

geen noemenswaardige feiten aan te

naar 31.

halen bij de watersportafdeling. Voor het tennis wordt het jaar van 1984 is het eerste jaar sinds het

de

bestaan van de club dat de omzet

een crisisjaar, onder meer door een

Olympische

spelen

eveneens

van de bar en het ledenaantal dalen

slechte natte zomer. Maar er broeit

vergeleken bij het vorige jaar.

iets in het tennisbestuur dat zich onder impuls van Hubert Joosten degelijk structureert en een goede

enkelen zullen onder leiding van het

jeugdpolitiek voert.

H10 VOORZITTER HENRI VANDEPOORTE

Dit schudt sommige leden wakker en jonge bestuurslid Jean-Pierre Peeters de bar hernieuwen.

Boten gymkana - 1984

Tijdens

statutaire

Zij worden vervangen door de heren

vergadering van 16 februari 1985

de

algemene

Joosten en Beirens, verdienstelijke

heeft er een paleisrevolutie plaats.

leden

van

het

tenniscomité.

De

uittredende voorzitter Vandepoorte is Er zijn vijf beheerraadsleden die

woest en gooit al de documenten die

uittredend en herkiesbaar zijn, doch

hij bij zich draagt in het Albertkanaal,

er zijn tien kandidaten. Bij de nieuwe

waarop Fréderic Hurbin als redder

vijf kandidaten zijn er vier leden van

des

het inmiddels goed georganiseerde

water springt om zoveel mogelijk

tenniscomité.

documenten te redden.

De

heren

Henri

vaderland

in

het

ijskoude

Vandepoorte,

voorzitter en Oscar Vangeel worden niet herkozen. Optreden van de harmonie Sint-Hubertus tijdens de nacht van de petanque 1984

67


Commodore Kenneth Verhoogen (1985 – 1987)

68


(1985 - 1987)

COMMODORE KENNETH VERHOOGEN Hoofdstuk 11 Op 9 juni wordt een historische nacht

te vermijden tussen de watersport en het

der dubbels voor de vier Hasseltse clubs

tennis gaat de secretaris in functie voorlopig

georganiseerd

het voorzitterschap op zich nemen en zo een

barbecue. De finale eindigt om drie uur in de

dubbel mandaat uitoefenen.

morgen met winst voor onze club.

De club wordt voor de opening van het

In 1986 wordt er opnieuw een infoblad

seizoen volledig opgefrist. De watersport

gemaakt. Het is de algemene wens dat dit

kent een lichte heropflakkering en er worden

blad terug een degelijke informatiebron

weer diverse manifestaties georganiseerd.

wordt.

Het

watersportcomitĂŠ

trekt

zich

met

een

COMMODORE KENNETH VERHOOGEN

Om de gemoederen te bedaren en een hetze

H11

doorlopende

echter

terug uit Limburg Waterski en de landelijke

De club beschikt inmiddels ook over een

federatie.

flinke voetbalploeg. De kinderziektes zijn

Af te breken gedeelte van de oude botenloods - 1986

achter de rug en het team is definitief op weg De beheerraad zorgt ervoor dat de watersport

om, onder leiding van Piet Roeges, de naam

kan beschikken over een mooie houten

H.Y.C. hoog te houden.

loods waarin zij allerhande materiaal kan opbergen, dit ook anticiperend op de afbraak

Er wordt een biljarttafel aangekocht, iets wat

van het laatste stuk oude hangaar.

de clubsfeer zeker zal vergroten. En er zijn plannen om op de plaats van de oude hangaar,

Er is een volledig nieuw gestructureerd

tegen de grote bar, een multifunctionele

tennisbestuur van een achttal leden die elk

ruimte met plat dak te bouwen.

een specifieke taak krijgen toegewezen.

Oudejaarsavond 1986-1987: ra ra ra wie is dit?

69


Voorzitter Vic Beirens (1987 – 2003)

70


(1987 - 2003)

VOORZITTER VIC BEIRENS Hoofdstuk 12 In zijn intentie- en beleidsverklaring bestempelt

van 14 februari 1987 zal Vic Beirens verkozen

hij de club als “het kleine Monaco” waarvan de

worden tot voorzitter. Vic is de eerste voorzitter

beheerraad de unieke structuur en het speciale

niet-Hasselaar. Hij is in het dagelijks leven

karakter dient te behouden, te bestendigen, te

lesgever in het kunstonderwijs.

stimuleren en zelfs verder uit te bouwen.

VOORZITTER VIC BEIRENS

Na de verkiezingen en de statutaire vergadering

H12

Het jaar 1988 staat volledig in het teken van de voorbereiding van het 50-jarig bestaan van onze club. De

watersporters

verzorgen

de

verdere

Voetbalploeg anno 1988

afwerking van hun binnenhaven en hebben diverse activiteiten met onder meer een uitstap van Maaseik naar Nijmegen. Bij de tennissers behalen de dames, jong senioren in de tweede afdeling de nationale titel. De voetballers doen het niet slecht. Zij spelen hun thuiswedstrijden op de pleinen van Hoger Op Hasselt.

Nationale titel voor de dames “Jong senioren” 1988 Van links naar rechts: Christiane Spaas, Nora Van der Avort,

Bouw van nieuwe polyvalente ruimte - 1988

Bichette Lippens, Rozy Emmer en Magda Colson

71


Eindelijk is het zover, de H.Y.C. wordt koninklijk. Gans het jaar 1988 zal in het teken staan van deze viering. Het

officiële

gedeelte wordt

als volgt

gepland:

26 mei persconferentie

11 juni ontvangst op het stadhuis

25 juni officiële ontvangst van de genodigden met toespraken en receptie

26 juni opendeurdag met waterskishow en tennisdemonstraties

Ontvangst op het stadhuis ter gelegenheid van 50 jaar Vzw Hasselt Yachting Club

3 september een “Koninklijk“ galabal

Er wordt dat jaar overgegaan tot de vorming van een dagelijks bestuur. Hierin zetelen drie tennissers en een watersporter. Zowel tennis- als watersport kennen

in

1989

een

beduidende

vooruitgang. Nationale titel voor de dames “Jong Senioren” - 1989

72

Receptie op het stadhuis, van links naar rechts: voorzitter Vic Beirens, Stichtend Oud-Secretaris Aimé Hox, Willy Claes, Paul Manshoven


De voetbalploeg doet het minder

Dit zal een extra mogelijkheid bieden

goed

aan de club voor de uitbreiding van

door

het

afhaken

en

het

overlopen van spelers naar andere

haar infrastructuur.

clubs. Zij wordt later ontbonden. Raymond Leyssens dient in 1990 Tijdens dit jaar viert de scheepvaart

zijn ontslag in als voorzitter van

50 jaar Albertkanaal.

het

watersportcomité.

Hij

wordt

opgevolgd door Jean Slechten. De Verschillende Limburgse tennisclubs

watersporters vragen de beheerraad

tekenen een zevenjarige conventie

om

en roepen het “Planeten circuit“ in

botenloods. Dit wordt principieel

het leven. Dit is een overkoepeling

toegezegd.

een

uitbreiding

van

de

van de diverse tornooien. De beste Bij de tennissers wordt de vooruitgang

rackets kruisen.

van het voorbije seizoen verder gezet

H12 VOORZITTER VIC BEIRENS

spelers van deze tornooien gaan de

en zij maken hun tennispleinen klaar De scheepvaart is begonnen met de

in eigen beheer.

afbraak van de spoorwegberm. Grondplan nieuwe pontons

De afbraakwerken aan de berm lopen

Het verwerven van de spoorwegberm

vertraging op omwille van het feit dat

blijft nog steeds de grootste prioriteit

gas-, water- en elektriciteitsleidingen

van de voorzitter.

dienen verwijderd of verplaatst te worden.

Dankzij

de

tussenkomst

van

Luc Catteeuw worden er in 1992 Het door

jaar een

1991

kenmerkt

heropleving

van

zich de

vijf

aanlegsteigers

geheid

in

de

binnenhaven.

watersportafdeling, dit dankzij een jong en dynamisch bestuur. Nemen wij daarbij de gestage bloei van de tennis en de fijne samenwerking van de twee voornaamste afdelingen, dan kunnen wij stellen dat de club in de lift zit.

Damesploeg senioren kampioen van Limburg - 1990

Nieuwe pontons in jachthaven - 1992

73


Minder gezellig is het bezoek van de arbeidsinspectie. Het gevolg van het bezoek is dat de tijd van het amateurisme voorbij is en dat het clubmanagement dient aangepast te worden. In 1996 worden volgende werken uitgevoerd:

- camerabewaking van de parkings;

Viktor en Marie-Thérèse tijdens een clubfeest 1995

Er wordt een procedure uitgewerkt - nieuwe verlichting op pleinen 1 en 2, verlichting op plein 5 met de recuperatie van de armaturen van plein 1 en 2; Inhuldiging van de nieuwe pontons - 1992

De

brouwerij

Interbrew

voorziet

De

cafetaria

- afsluiting van de club met een nieuwe

wordt

volledig

datzelfde jaar het clubhuis van een

opgesmukt en voorzien van nieuw

nieuwe

barverlichting.

meubilair. De club wordt geplaagd

Tijdens de winter van 1992-1993

door diverse diefstallen van en in de

worden, onder de leiding van onze

wagens.

toog

en

Om die reden beslist de raad van

nieuwe omheining en verlichting.

bestuur om, na de toelating van de

bouwen

besloten botenloods

de te

nieuw te plaatsen

toegangsweg.

“binnenhaven“ te verplaatsen. Vele werken worden noodgedwongen verder gezet na de opening van het

74

seizoen in 1995. Er worden nieuwe

einde van het jaar 1993 een uitstap

plafonds met verlichting geplaatst

naar de Ardennen met een beperkte

in de kleine bar en het bureel wordt

bijdrage van de club. Gaston en Peter

eveneens van wandkasten voorzien.

worden de nieuwe baruitbaters voor

De ramen en buitendeur van de

het seizoen 1994.

kleine bar worden vervangen.

een

geautomatiseerde

toegangspoort. De stad Hasselt heeft nieuwe regels ingevoerd

voor

de

betoelaging

sportclubs. De club heeft een aanvraag

sluiten en de ingang naar de kant

De raad van bestuur doet op het

de

van

omheining; en verlichting van de

op de gronden van de afgegraven spoorwegberm.

van

verkrijgen

van

Scheepvaart, de club volledig af te Er wordt

sleutel

het

toegangspoort en gedeeltelijke nieuwe

dynamische voorzitter, de pleinen 1 en 2 verlegd en voorzien van een

voor

Afbraak van de oude spoorwegbrug - 1995

infrastructuurwerken

voor

ingediend om in aanmerking te komen voor deze toelagen.


H12 VOORZITTER VIC BEIRENS

Jeugdsterrencircuit 1996

Canal race 1996

Hierop reageert de stad positief: ze komt voor de eerste maal tussen met een toelage van 50% voor de uitgevoerde werken. Het

“pleinenteam”

Vic,

Hubert

en Lambert zorgen ervoor dat de tennispleinen tijdig klaar zijn voor de interclubwedstrijden. De tennissers hebben hun eigen feestcomité dat een hele reeks van organisaties orkestreert waaronder een

Maleisische

culturele

avond,

een kaas- en wijnavond, een fuif en een Red Bull-party, een nacht der dubbels, een tennis Lady-dag enz.

Poncelet reünie

75


De watersportafdeling organiseert dit

Het zestigjarig bestaan van de club

jaar een zeer geslaagde Kempische

wordt gevierd met een denderende

ronde. De “Canal race” wordt spijtig

Beachparty op 22 augustus en een

genoeg afgelast.

herfstgalabal op 10 oktober.

De tennisafdeling draait op volle toeren en geniet al sinds enige tijd de financiële steun van de BBL. Emiel Sampermans en Rik Marx dienen hun ontslag in na lange jaren lid geweest te zijn van de raad van bestuur. De club dankt hen voor hun jarenlange onverdroten inzet. Het

opstellen

voor

het

van

het

verkrijgen

dossier

van

een

bouwvergunning voor de botenloods Aanleg midi-plein aan de tennismuur - 1997

is lang en moeilijk. Maar uiteindelijk komt de goedkeuring er toch. De

De watersporters werken hun klassiek

Gevolg is dat de voorzitter en de club

watersportafdeling neemt zelf het

programma af, met als hoogtepunten

worden beboet. Op het einde van

dossier in handen voor de uitvoering.

de jaarlijkse “Canal Race” en een

het seizoen zijn er geschillen met de

“Poncelet reünie”.

voormalige uitbaters van de bar over

De watersporters beperken zich in

hun ontslag. Deze geschillen monden

1998 niet alleen tot de Kempische

uit in een rechtszaak die jarenlang de

ronde,

financiën van de club hypothekeert.

bijkomende

Op

de

plaats

van

de

oude

spoorwegberm wordt er in 1997 een multifunctioneel tennisterrein

De

de

plan

instanties.

Wegens

starten

met

“Alternatieve

een

ronde”,

oftewel de Antwerpse ronde.

aangelegd, dit na goedkeuring van bevoegde

maar

watersporters

dienen

een

in

bouwen

van

Als

(loods).

Zes

zij de “Hit FM-Canal race”, die

voor

het

botenwerkplaats

absolute

topper

meningsverschillen worden Gaston

een

en Peter niet meer weerhouden

aannemers maken een prijsofferte.

voorafgegaan

wordt

voor de baruitbating. Die wordt

De werken worden toegekend aan de

waterskishow

van

nu toevertrouwd aan het koppel

firma Vangeel & Hurbin.

waterski-showteam.

organiseren door het

een

Genkse

Boonen-Muscella. Een aanvraag tot wijziging van de

De “Yachting Open” kent weer een

Een negatieve noot is het bezoek van

statuten, samen met de ledenlijst en

enorm succes en een uitzonderlijke

de arbeidsinspectie die vaststelt dat

de samenstelling van de beheerraad,

aantrekkingskracht bij de Belgische

de inschrijving van een personeelslid

worden op de griffie gedeponeerd.

tenniselite.

niet in orde is. 76

Gala avond - 1997


Het bestuur heeft haar uiterste best

Tijdens het pinksterweekend trekt

De club neemt ook afscheid van

infrastructuren in. Het is nog altijd

gedaan, om met haar “Visie” de

een hele groep booteigenaars naar

een van haar oudste actieve leden,

de “Rooie”, alias Carlo, die op zijn

Yachting uit te bouwen tot een van de

het Veerse meer. Ze maken vele

Emiel

filosofische manier de bar uitbaat.

mooiste clubs. Zij krijgt daarvoor veel

verplaatsingen,

Commodore,

complimenten van de buitenwereld.

Dinant, Maastricht, Luik, Seneffe,

officieel gedragen heeft. Hij was een

De Heren +35 , afd. 5 van kapitein

Beverlo, Mol en Temse. De “Canal

watersporter in hart en nieren, die als

Valkenborg

Race” en het waterskikamp van de

het hem zinde, jonge tennisspelers

kampioen en er is weer een groots

stad gaan dit jaar niet door.

nog een lesje durfde te geven.

geslaagd jaarlijks tornooi.

tijdig af te breken, net voor de

Als nabeschouwing over de “Yachting

De

opening van het nieuwe seizoen.

Open 1999” kunnen wij stellen dat

millenniumjaar

het de beste “Open” is die ooit op

kunstplein rijker en de watersporters

voorzitterschap over aan Frédéric

De

Vlaamse

gemeenschap

heeft

in 1999 de club geholpen in haar

onder

meer

naar

Sampermans, die

de

nooit

eeuwige de

titel worden

Limburgs

betrachting, door de spoorwegbrug

Het

bouwen

loodsen

met

de is

de

is

een

in

het

polyvalent

In

het

watersportcomité

afdelingsvoorzitter

Severi

draagt het

nieuwe

onze club werd gehouden. Dat is te

nemen hun mooie nieuwe loods in

Hurbin, die met dank aanvaardt. Bart

voorafgaande

danken aan de onverdroten inzet

gebruik. Op 15 september huldigt

Claessen neemt het secretariaat over

dit

van voorzitter Vic Beirens en zijn

de

van Jo Vanhoutteghem.

assistent Michel Borzee.

Smets, officieel deze beide nieuwe

jaar

de

voornaamste bekommernis van het

schepen

van

sport,

Brigitte

H12 VOORZITTER VIC BEIRENS

voorbereidingen

van

tennisafdeling

bestuur.

Bouw van nieuwe botenloodsen - 1999

77


In december wonen beiden een colloquium bij in verband met de nieuw

Tijdens het winterseizoen worden een nieuwe oeververdediging en kaaimuur

opgerichte federatie waartoe wij in de toekomst gaan behoren, namelijk de

geplaatst aan de losplaats van Versele. De doorgang naar de club wordt tijdens de

AWWV, wat staat voor Associatie Wind- en Watersport Vlaanderen.

wintermaanden afgesloten. De watersporters zijn plots literair ge誰nspireerd en besluiten hun jaarverslag met een gedicht :

Ingevolge meningsverschillen met de voorzitter worden de vertegenwoordigers van de watersport volledig weggestemd uit de nieuwe beheerraad. Nog nooit is de opkomst voor een stemming zo belangrijk geweest als op de statutaire

De Belgische frank is vergaan.

algemene vergadering van 2001. Er zijn 204 stemmen vertegenwoordigd. De euro is ontstaan.

Er wordt voor een vorm van afwisseling in de activiteiten gezorgd. Zo zal JeanPierre Peters enkele (geslaagde) wijnproeverijen inrichten. Frank Valkenborg organiseert een omnisportdag aan de haven met veel ludieke acties die vooral

De boten staan op stal.

inslaan bij de jeugd. En diezelfde Frank Valkenborg waagt er zich toe het seizoen 2001 af te sluiten met een denderend Salsa Feest. Er wordt ook aan de brandveiligheid van de infrastructuur gewerkt. De commandant van de brandweer doet een rondgang begin 2002 en legt uit welke

Maar dat wisten jullie al.

Een nieuw seizoen komt eraan.

acties wij moeten ondernemen. Dat zal jullie zeker niet ontgaan.

De loodsen en steigers zijn volzet.

Maar dat bederft zeker niet de pret.

We gaan er tegenaan.

Volgend jaar zullen wij er weer staan.

De werken aan de kaaimuur aan de ingang van de club zijn net voor de opening van het seizoen 2002 voltooid. Eddy en Marleen, onze uitbaters, geven een openingsdrink en de firma Eurodrink wordt behouden als drankleverancier. De kassa wordt aangepast aan de euro en er wordt een muziekcomputer ge誰nstalleerd. 78

Nieuwe oeververdediging - 2001


Het jaarlijks watersportdiner heeft

In de ogen van Victor Beirens blijkt

dit jaar plaats aan de binnenhaven

het dat Edgard Aerden, die pas sinds

met als thema: “Water en Vuur“.

1999 door toevallige omstandigheden

Eerst aperitief op de pontons en

terug lid is geworden, de geknipte

daarna met 110 aanwezigen op een

figuur is om zijn taak verder te zetten.

proppensvolle “Limburgia”. Die is hiervan zelf niet overtuigd Buiten

het

klassieke

jaarlijks

terugkomend

programma

Jan,

Fré

Piet

en

recordpoging

te

nemen

en vraagt bedenktijd. De voorzitter, samen

met

secretaris

Lambert

deel

aan

een

Dujardin, spelen dan in op zijn

Genk

om

met

gevoelige snaar en beloven dat zij

120 man gedurende één mijl te

hem in het begin met raad en daad

waterskiën achter één boot. Spijtig

gaan bijstaan.

genoeg mislukt deze stunt. Het

2002 af met een receptie op de stand

weigeren.

van “Limburg waterski” tijdens de

onder voorbehoud van een correct

Grenslandracing-show.

verloop

Tot groot jolijt van de jeugd wordt er in een gedeelte van de burelen een soort

wordt

moeilijk

Tenslotte van

de

zeg

om

te

ik

toe

aanstellings-

H12 VOORZITTER VIC BEIRENS

Oude bootloodsen met de her aan te leggen trekweg - 2002

De watersporters sluiten het seizoen

en

verkiezingsprocedure.

internetcafé georganiseerd. Om modern te doen en het betalingscomfort aan de

De

bar te verhogen wordt er een Bancontacttoestel geplaatst. Naar democratisering

gezondheidsproblemen en denkt dat

toe wordt er een jeugddelegatie verkozen die op de maandelijkse vergaderingen

het tijd wordt om de fakkel door te

van de beheerraad haar standpunten en grieven mag kenbaar maken.

geven.

Bouly en Hilde tekenen voor de kleintjes een kinderhoek uit in de polyvalente

Het is niet gemakkelijk voorzitter te

ruimte en die wordt voorzien van aangepast kindermeubilair. De club krijgt haar

zijn van een club met een diversiteit

eerste e-mailadres en de jeugd beschikt in het park over haar eigen chalet.

aan sporttakken. Goed doen voor

Voorzitter

kent

enkele

iedereen is een utopie. De club is Er wordt een bouwcommissie samengesteld die voorstellen moet formuleren

inmiddels

om aan onze infrastructuur een “new look” te geven. De wegen rond het terrein

geëvolueerd naar een kleine KMO

moeten heraangelegd worden omdat het wegdek op veel plaatsen oneffen is

en dient professioneel te worden

door opstotende wortels.

aangepakt.

Het tennis beleeft weer een topjaar: niet minder dan 15 ploegen voor

Hij gaat in het najaar 2002 op zoek

volwassenen en 8 jeugdploegen schrijven zich in voor de interclubwedstrijden.

naar een eventuele opvolger die

De jeugdspelers Gilles Vanderstraeten, Maxime Vanstraelen en Cedric Tilman

de club kent en als neutraal figuur

behalen de Limburgse interclubtitel bij de jongens 14/3. De firma Thermic

kan

wordt de vervanger van de BBL als nieuwe hoofdsponsor van ons denderend

verschillende afdelingen.

viersterrentornooi “Yachting Open 2002”.

van

aanvaard

een

familieclubje

worden

door

de

79


Commodore Edgard Aerden (2003 – 2014)

80


(2003 - 2014)

COMMODORE EDGARD AERDEN Hoofdstuk 13 de

algemene

statutaire

COMMODORE EDGARD AERDEN

Tijdens

H13

“Geachte leden, aan alles komt een eind.

vergadering van 8 februari 2003 richt voorzitter Beirens zich tot de leden. Hieronder een kort uittreksel uit deze toespraak:

Zo zijn wij beland bij de zoveelste algemene vergadering, de laatste echter, die ik ditmaal als ontslagnemend voorzitter mag voorzitten. Sinds mijn aanstelling op 3 november 1987 door de toenmalige raad van bestuur als voorzitter van de Yachting club, heb ik met de nodige inzet en doorzettingsvermogen getracht van de Yachting een in alle opzichten gezonde club te maken. Dit zowel op financieel als op sportief vlak. Bij sommigen ben ik daarbij op bepaalde ogenblikken misschien hard overgekomen, maar diegenen die zich de moeite hebben getroost om te peilen naar de diepere beweegreden, zullen moeten beamen dat ik me steeds onbaatzuchtig heb opgesteld en open stond voor alle positieve suggesties, meningen of standpunten, en indien deze oprecht bleken, ook wist ze te waarderen en te verdedigen. Een van de voornaamste kunsten des levens is en blijft daarbij het vermogen om te relativeren.

Positieve en negatieve ervaringen, alles heeft zijn nut en belang. Niets behoudens onze gezondheid heeft echter een absoluut belang. …………………. “

81


Tijdens

de

verkiezingen

wordt

Edgard Aerden na 23 jaar afwezigheid in de raad van bestuur terug verkozen en aangesteld als voorzitter. Hij wordt bijgestaan door: Marc Tilman ondervoorzitter

Jos Dumon penningmeester

Jean-Pierre Peters secretaris

Zetelen als leden in de raad: Roland Beeken Aanleg bijkomend tennisterein - 2003

Jean-Pierre Dirkx

Verfraaiing van het oude paviljoen met oa. aanleg van het terras - 2003

Lambert Dujardin Jos Lycops

Het betaamt niet dat een voorzitter in functie de

Peter Van Engelant

geschiedenis van zijn eigen voorzitterschap schrijft. Die taak is misschien weggelegd voor een van onze nazaten

Frank Valkenborg

die later de draad terug wil opnemen en de historiek van de club wenst te vervolledigen.

Guy Vanstraelen De nieuwe voorzitter is Hasselaar en komt uit de verzekerings- en financiĂŤle wereld. Hij is een verwoed zeezeiler die als kind zijn eerste watersportervaringen 82

H.Y.C.

opdoet

in

Toch wil

ik,

omdat

de

club

de

laatste

10

jaar

grondige veranderingen heeft ondergaan, een korte chronoligische opsomming geven van de voornaamste verwezenlijkingen:


2003 • •

Het terug oprichten van een vlaggenmast Vernieuwing van het wegdek rond de club, aangevraagd door de vorige voorzitter

• • • • • •

Modernisering van keuken en bijkeuken Plaatsing van een koelcel Aanleg van een houten terras aan de rotonde Opfrissen van het bureel Volledig vernieuwen van de kleine bar Aanleg tennisplein 6, beslissing van de vorige RVB

2004

COMMODORE EDGARD AERDEN

• • •

H13

Buitenschilderwerken Opfrissing toog en vervanging van de frigowand Teak terrasmeubelen aan de rotonde RHYC 65 jaar - 2003

2005 • •

Nieuw terras met langere nieuwe luifel aan de tenniszijde Nieuwe riolering en klinkers op de paadjes

RHYC 65 jaar - 2003

RHYC 65 jaar - 2003

83


2006

2008

• • •

• • • • • •

Plaatsing van zinken dak boven de zijingang Nieuw afwateringssysteem rond pleinen 1 en 2 Nieuwe verlichting pleinen 3 en 4

2007 •

84

Het afgraven van plein 5 Het bouwen van een bijkomende botenloods Volledige heraanleg van plein 1 en 2 Installatie van verlichting aan plein 6 Afbraak van de oude botenloods Plaatsen van een chalet bij de petanquepleinen

Volledige vernieuwing van de vestiaires en de sanitaire ruimte

Tornooi 2006, Van links naar rechts: Edgard Aerden, Edgard Vanderstraeten, Michel Froidmont, Brigitte Smets en Marino Keulen


2009 • • • •

Opstarten van de havenwerken Het omvormen van het kunstplein naar een gravelplein Afbraak van de oude houten loods aan de haven Herbouwen en beschermen van de tennismuur

2010 • • • •

Plaatsen van twee nieuwe toegangspoorten Aanpassen van de toog in de polyvalente ruimte Water in de nieuwe haven en inhuldiging

Van links naar rechts: Eric Portugaels, Edgard Aerden, Willy Claes en Hilde Claes - 08/2010

Aanpassing van de statuten

H13 COMMODORE EDGARD AERDEN

2011 • •

Afwerking van de haven met een elektriciteit- en watervoorziening Start van de dakwerken

2012 • • •

Voortzetting van de dakwerken Verplichte invoering van het BTW-stelsel Plaatsing van een diepvriescel Inhuldiging gedenkplaat haven - 08/2010

Toespraak Commodore, inwijding Jachthaven Willy Claes - 08/2010

Inhuldiging gedenkplaat loods - 08/2010

85


27-04-2010: Luchtfoto uitbaggeren haven

86


Gezien de zware uitgaven van de laatste twee jaar worden er in 2013 geen ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd. Dit, om na tien jaar van zware investeringen, die ook voor een groot stuk gesubsidieerd zijn, even op adem te komen. Wij zijn een gezonde club en hebben alles gerealiseerd met eigen middelen en subsidies. Vandaag beschikken wij nog altijd over gezonde financiën en zijn wij vrij van schulden. De wetgevingen veranderen evenwel en het zal met de tijd moeilijker worden onze club op de oude wijze verder te beheren. In de toekomst zullen wij ons professioneel moeten opstellen en de club beheren als een middelgrote

H13 COMMODORE EDGARD AERDEN

onderneming. Ik heb er erg van genoten te kunnen grasduinen in de oude documenten, foto’s en archieven van onze club. Ze hebben bij mij vele jeugdherinneringen opgeroepen. Ik voel het als een plicht deze korte geschiedenis op schrift te stellen opdat hij niet zou verloren gaan voor het nageslacht, want “wie geen verleden heeft, heeft geen toekomst”.

Hasselt, december 2013

Edgard Aerden

87


Zicht op de Willy Claes jachthaven en de nieuwe bootloods - 08/2010

88


Ereleden Royal Hasselt Yachting Club

De Heer Willy Claes, minister van staat en voorzitter van de raad van bestuur van NV de Scheepvaart De Heer Victor Beirens, past - voorzitter R.H.Y.C. De Heer Eric Portugaels, gedelegeerd - bestuurder NV de Scheepvaart De Heer Chris Danckaerts, algemeen - directeur NV de Scheepvaart De Heer Paul Kumpen, voorzitter VOKA Limburg en beheerder NV de Scheepvaart

89


27-04-2010: Luchtfoto R.H.Y.C.

90


Raad van bestuur 2013 – 2014

Commodore Ondervoorzitter

Edgard Aerden Jean-Pierre Peters

Vice-commodore

Fréderic Hurbin

Secretaris

Guy Vanstraelen

Schatbewaarder Leden

Jan Degreef Thierry Bielen Luc Bijnens Baudouin De Booseré Jean-Pierre Dirkx Matty Martens Luc Van Der Steen Peter Van Engelant Tony Vanwinge

91Bibliografie Le Canal Albert tome 1, door ir. A.Delmer, sécretaire général du Ministère des travaux publics. 1939

50 Jaar Albertkanaal , door de ambtenaren, personeelsleden en medewerkers van de NV de Scheepvaart

Libert Alex, 1988

Paul Manshoven, interviews met oude leden 1988

Kroniek van het zwemmen in Hasselt 2003

Vic Beirens, 2004

De archieven van de Royal Hasselt Yachting Club

Dit boek werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

Formdrill - Limburgse Boringen - P & R Medical - Marileibeau - Vangeel & Hurbin Serrebouw - De Madre, Lenoir & Cie 93
EEN TERUGBLIK

100 JAAR UNION NAUTIQUE VZW ROYAL HASSELT YACHTING CLUB In dit boek over honderd jaar Union Nautique – Royal Hasselt Yachting Club heb ik getracht een beeld te schetsen van het ontstaan van het georganiseerd watersport in Hasselt. Van de Muntersherg in Stockroye, waar alles begon, naar de Hoogbrugkaai, op de linkeroever in Hasselt, ontwikkelde onze club zich onder negen Commodores of Voorzitters als Vzw tot een professionele organisatie. Waar er oorspronkelijk enkel aan watersport gedaan werd, kwam ons 60 jaar geleden de afdeling tennis vervoegen. Zowel de afdeling watersport, als de afdeling tennis kende hoogten en laagten maar hebben al die jaren standgehouden doordat wij ons steeds hebben kunnen aanpassen aan de noden van een snel evoluerende maatschappij. Ik heb getracht de grote lijnen te schetsen van historische feiten en anekdotes, zonder in detail te gaan, dit geïllustreerd met enkele originele foto’s en documenten. Ik hoop dat met dit boek de grote lijnen van onze geschiedenis zullen gevrijwaard blijven. Bovendien heb ik er erg van genoten te kunnen grasduinen in de oude documenten, foto’s en archieven van de RHYC. Ze hebben bij mij vele jeugdherinneringen opgeroepen. Ik voel het eveneens als een plicht deze korte geschiedenis op schrift vast te stellen opdat hij niet zou verloren gaan voor het nageslacht, want “wie geen verleden heeft,

heeft geen toekomst”.

Hasselt, december 2013

Edgard Aerden 96