Page 1


ßÉ îðïî ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ÝÑÒÌÛÒÌÍ

п¹» Ì»®³- ¿²¼ ݱ²¼·¬·±²Ð®±¼«½¬ Í·¦·²¹ Ì¿µ·²¹ Ý¿®» Ü»-·¹² Í»®ª·½»-

î í ì ë

ØÑÓÛ ßÝÝÛÒÌÍ Ý±ª»®´»¬- ¿²¼ Ý«-¸·±²Ì¸®±©Ó¿¼» ¬± Ó»¿-«®» Ý¿-¸³»®» Ý«-¸·±²Ó¿¼» ¬± Ó»¿-«®» Ý«-¸·±²Ó¿¼» ¬± Ó»¿-«®» Þ»´¹·«³ Ô·²»²

ê ¬± è ç ïð ïï ¬± ïë ïê ¿²¼ ïé ïè

ÞÛÜ Ô×ÒÛÒ Ü«ª»¬ Í»¬-

ïç

ÝØ×ÔÜÎÛÒ Ú¿-¸·±² ½±´±«® ´·²»² ײº¿²¬ ó Þ»¿²·»- ¿²¼ ¾´¿²µ»¬Õ×ÜÍ ó Þ´¿²µ»¬-ô ½±ª»®´»¬- ¿²¼ Ý«-¸·±²Þ®·¹¸¬- ó Þ»¿²·»- ¿²¼ Þ»¼¼·²¹ Þ»¼¼·²¹ ó Ô·¬¬´» Ô¿¼·»Þ»¼¼·²¹ ó Þ·¹ Þ±§Ì±§-

îð îï îî ¿²¼ îí îì îë îê îé

ÒßÐÛÎÇ Ò¿°»®§

îè ¿²¼ îç

ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ·- ¬¸» ¼·-¬®·¾«¬±® ±º Ö±´»K ر³» ó ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ÐÑ Þ±¨ îììô λ-»®ª±·®ô Ê·½¬±®·¿ íðéíô ß«-¬®¿´·¿ и±²» ðí çìðî ïîîï Ú¿¨ ðí çìêî ïëíê -»®ª·½»à¶±´»¸±³»ò½±³ò¿«

v

w ß´´ ·³¿¹»- ¿²¼ ¼¿¬¿ °®±ª·¼»¼ ·² ¬¸·- °¿½µ¿¹»ô ·²½´«¼·²¹ ½¿¬¿´±¹«»-ô °®·½»´·-¬-ô ¿²¼ ±²´·²» ¿¬ ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ¿®» °®±°»®¬§ ±º ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ׬»³- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ¿®» ²±¬ ¬± -½¿´»ò λ°®±¼«½¬·±² ±º ½±´±«®- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ·- ¿- ¿½½«®¿¬» ¿- °®·²¬·²¹ °®±½»--»- ¿´´±©ò É» ¼± ®»-»®ª» ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ¿¼¶«-¬ ¿²§ ¬»®³- ¿²¼ ½±²¼·¬·±²- ©·¬¸±«¬ ²±¬·½» ·º ²»½»--¿®§ò ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ßÞÒ ëç ïîé ïèë ìéç ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ï

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ßÉ îðïî ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ÌÛÎÓÍ ßÒÜ ÝÑÒÜ×Ì×ÑÒÍ

Ñ®¼»®ÓÑÊ ó üëð𠺱® º·®-¬ ±®¼»®-ô ¬¸»®»¿º¬»® ÒÑ ÓÑÊò Ѻº·½·¿´ Ы®½¸¿-» ±®¼»® ª·¿ º¿¨ øðí çìêî ïëíê÷ ±® »³¿·´ ø-»®ª·½»à¶±´»¸±³»ò½±³ò¿«÷ ©·´´ ¾» ®»¯«·®»¼ ±² ½±³°¿²§ -¬¿¬·±²¿®§ô ±® Ö±´»ù ر³» ±®¼»® º±®³ -·¹²»¼ ¿²¼ ¼¿¬»¼ ¾§ ¾«§»® ñ °«®½¸¿-»®ò Ü»´·ª»®§ Ú×Í º±® ¿´´ ±®¼»®- ±ª»® üïððð ø»¨ ÙÍÌ÷ ¬± Ó»´¾±«®²» ³»¬®±°±´·¬¿² ¿®»¿-ò ̸» º®»·¹¸¬ ±º ±®¼»®- «²¼»® üïððð ø»¨ ÙÍÌ÷ ¬± ³»¬®±°±´·¬¿² ¿®»¿- ±º Ó»´¾±«®²»ô Ý¿²¾»®®¿ô ͧ¼²»§ô Þ®·-¾¿²»ô 뮬¸ ¿²¼ ß¼»´¿·¼» ¿®» ½¸¿®¹»¼ »·¬¸»® ¬¸» ¿½¬«¿´ º®»·¹¸¬ ½±-¬ ¾§ ½¿®®·»® ±® ïíû ±º ¬¸» ¬±¬¿´ ª¿´«» ±º ¬¸» ·²ª±·½»ô ©¸·½¸»ª»® ·- ¬¸» ´»--»® ¿³±«²¬ò Ù±±¼- -±´¼ ¿¬ ½´»¿®¿²½» ©·´´ ¾» ½¸¿®¹»¼ ¬¸» ½±-¬ º®»·¹¸¬ò Ю·½»ß´´ °®·½»- -¸±©² »¨½´«¼» ÙÍÌô ¿²¼ ¿®» ª¿´·¼ ¿¬ ¬·³» ±º °®·²¬ò Ю·½»- ½¸¿®¹»¼ ©·´´ ¾» ¬¸±-» ®«´·²¹ ¿¬ ¬¸» ¬·³» ±º ¬¸» ·²ª±·½»ñ°®·½»´·-¬ ¿²¼ ¿®» -«¾¶»½¬ ¬± ½¸¿²¹» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò п§³»²¬ Ò»© ¿½½±«²¬ P ß°°´·½¿¬·±²- º±® ²»© ¿½½±«²¬- ©·¬¸ ÖÝÒÎ ©·´´ ¾» ±² ¿ °®± º±®³¿ ¾¿-·- ¿²¼ °¿§³»²¬ ©·´´ ¾» ®»¯«·®»¼ ¾§ ½®»¼·¬ ½¿®¼ô ½¸»¯«» ±® ¼·®»½¬ ¼»¾·¬ ¿¬ ¬·³» ±º ½±²º·®³·²¹ §±«® ±®¼»®ò ß°°´·½¿¬·±²- ³«-¬ ¾» ½±³°´»¬»¼ ·² º«´´ ¿²¼ -·¹²»¼ ©¸»®» ·²¼·½¿¬»¼ò Û¨·-¬·²¹ ¿½½±«²¬- P п§¿¾´» ©·¬¸·² í𠼿§- º®±³ ¬¸» ¼¿¬» ±º ·²ª±·½»ò É» ®»-»®ª» ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ½¸¿®¹» íû ·²¬»®»-¬ °»® ³±²¬¸ ±² ¿´´ ¿½½±«²¬- »¨½»»¼·²¹ í𠼿§-ò д»¿-» ½¿´´ ±«® ±ºº·½» ðí çìðî ïîîïò ׺ °¿§³»²¬ ·- ²±¬ ®»½»·ª»¼ ©·¬¸·² ±«® ¬®¿¼·²¹ ¬»®³-ô §±«® ±®¹¿²·-¿¬·±² ©·´´ ¾» ´·¿¾´» º±® º»»- ®»´¿¬·²¹ ¬± ¼»¾¬ ®»½±ª»®§ ¿²¼ ´»¹¿´ ¿½¬·±²ò Ý´»¿®¿²½» -¬±½µ ß´´ ±®¼»®- ©·´´ ®»½»·ª» ¬¸» ¼·-½±«²¬ ¬¸¿¬ ¸¿- ¾»»² ¿°°´·»¼ ¬± ¬¸» ½´»¿®¿²½» °®±¼«½¬ ±²´§ò Ò± »¨½¸¿²¹»- ¿½½»°¬»¼ «²´»-- º¿«´¬§ò Ý´¿·³ß´´ ½´¿·³- ³«-¬ ¾» ©·¬¸·² é ø-»ª»²÷ ¼¿§- ±º ¬¸» ·²ª±·½» ¿²¼ ³«-¬ ¯«±¬» ¬¸» ·²ª±·½» ²«³¾»®ò д»¿-» ¿¼¼®»-- ¿´´ ½´¿·³- ¬± -»®ª·½»à¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ß²§ ½´¿·³- ³¿¼» ¿º¬»® ¬¸·- ¬·³»ô ©·´´ ²±¬ ¸¿ª» º®»·¹¸¬ ®»º«²¼»¼ò Ì·¬´» ß´´ ¹±±¼- ®»³¿·² ¬¸» °®±°»®¬§ ±º ¿²¼ ®»¬¿·² ´»¹¿´ ¬·¬´» ¬± ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ «²¬·´ ¬¸» °«®½¸¿-» °®·½» ±º ¬¸» ¹±±¼- ¸¿ª» ¾»»² °¿·¼ º±® ·² º«´´ ¾§ ¬¸» °«®½¸¿-»®ò ݱ²º±®³·¬§ ±º Ù±±¼Í°»½·º·½¿¬·±²- ¿²¼ ¼»-½®·°¬·±²- ±º °®±¼«½¬- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ¿®» ²±¬ ·²¬»²¼»¼ ¬± ¾» ¾·²¼·²¹ ¿²¼ ¿®» ·²¬»²¼»¼ ±²´§ ¬± ¹·ª» ¿ ¹»²»®¿´ ¼»-½®·°¬·±² ±º ¬¸» °®±¼«½¬-ò Ú«®¬¸»®³±®»ô ¬¸» ½±´±«® ®»°®±¼«½¬·±² ±º ¬¸» °®±¼«½¬ ·- ¿ ½´±-» ®»°®»-»²¬¿¬·±²ô ¿²¼ ·- ¿¿½½«®¿¬» ¿- ¬¸» °®·²¬»® ±® ½±³°«¬»® -§-¬»³ «-»¼ ½¿² -¸±©ò ׬»³- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ¿®» ²±¬ -¸±©² ¬± -½¿´»ò É» ¼± ®»-»®ª» ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ¿¼¶«-¬ ¿²§ ¬»®³- ¿²¼ ½±²¼·¬·±²- ©·¬¸±«¬ ²±¬·½» ·º ²»½»--¿®§ò Ó±®» ¼»¬¿·´- ¿®» ±² ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿«

ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ·- ¬¸» ¼·-¬®·¾«¬±® ±º Ö±´»K ر³» ó ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ÐÑ Þ±¨ îììô λ-»®ª±·®ô Ê·½¬±®·¿ íðéíô ß«-¬®¿´·¿ и±²» ðí çìðî ïîîï Ú¿¨ ðí çìêî ïëíê -»®ª·½»à¶±´»¸±³»ò½±³ò¿«

v

w ß´´ ·³¿¹»- ¿²¼ ¼¿¬¿ °®±ª·¼»¼ ·² ¬¸·- °¿½µ¿¹»ô ·²½´«¼·²¹ ½¿¬¿´±¹«»-ô °®·½»´·-¬-ô ¿²¼ ±²´·²» ¿¬ ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ¿®» °®±°»®¬§ ±º ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ßÉ îðïî ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ Í×Æ×ÒÙ

Ö±´»K ر³» ´·²»² ·- ³¿¼» ¬± ß«-¬®¿´·¿² -¬¿²¼¿®¼ -·¦»-ò ر©»ª»® ©» ¸¿ª» ¿´-± ¬¿µ»² ·²¬± ½±²-·¼»®¿¬·±² ¬¸¿¬ ³¿²§ ¾»¼- ¿®» ´¿®¹»® ¿²¼ ¼»»°»® ¬¸¿² ·² ¬¸» °¿-¬ô -± ©» ¸¿ª» ·²½®»¿-»¼ -±³» -·¦»-òòòòò ¶«-¬ ¿ ´·¬¬´»ò ÍØÛÛÌ ÍÛÌÍ øÔ ¨ É÷ ÞßÍÍ×ÒÛÌ ÝÑÌ Í×ÒÙÔÛ ÜÑËÞÔÛ ÏËÛÛÒ Õ×ÒÙ ÒòÞ Ü»»°»® ©¿´´- ±² º·¬¬»¼ -¸»»¬-

ÐñÝ¿-» Ú´¿¬ ͸»»¬ Ú·¬¬»¼ ͸»»¬ Òß ïîð ¨ èð½³ çê ¨ ëë ¨ ïì½³ êð ¨ ìð½³ ïéð ¨ ïïë½³ ïìí ¨ éë ¨ îð½³ éí ¨ ìè½³ øï÷ îìð ¨ ïçð½³ ïçð ¨ çð ¨ ìð½³ éì ¨ ìè½³ øî÷ îìð ¨ îíë½³ ïçð ¨ ïíë ¨ ìð½³ éë ¨ ìè½³ øî÷ îëë ¨ îëë½³ îðë ¨ ïëë ¨ ìð½³ éê ¨ ìè½³ øî÷ îëë ¨ îèð½³ îðë ¨ ïèð ¨ ìð½³ Þ¿--·²»¬ ó Ú·¬- Ô»¿²¼»® Ó¿¬®»-- ¿²¼ ³±-¬ ½®·¾Ý±¬ ó Ú·¬- ÞÑÑÎ× ®»½±³³»²¼»¼ ³¿¬®»-- -·¦» ¿²¼ ³±-¬ °±®¬¿ ½±¬-

ÜËÊÛÌ ÍÛÌÍ øÔ ¨ É÷ ÐñÝ¿-» ëé ¨ íè½³ éí ¨ ìè½³ øï÷ éí ¨ ìè½³ øî÷ éì ¨ ìè½³ øî÷ éë ¨ ìè½³ øî÷

ÝÑÌ Í×ÒÙÔÛ ÜÑËÞÔÛ ÏËÛÛÒ Õ×ÒÙ

Ü«ª»¬ ݱª»® ïìð ¨ ïðð½³ îïð ¨ ïìð½³ îïð ¨ ïèð½³ îïð ¨ îïð½³ îïð ¨ îìð½³

ÝÑÊÛÎÔÛÌÍ ßÒÜ ÞÔßÒÕÛÌÍ ÝÑÌ Í×ÒÙÔÛñÕ×ÒÙ Í×ÒÙÔÛñÜÑËÞÔÛ ÜÑËÞÔÛñÏËÛÛÒ ÏËÛÛÒñÕ×ÒÙ

ïðð ¨ ïðð½³ ñ ïðð ¨ ïîð½³ ïíð ¨ ïéð½³ ñ ïêð ¨ îëð½³ îíð ¨ îëð½³ îìð ¨ îêð½³

ÝËÍØ×ÑÒÍ ÛËÎÑÐÛßÒ ÍÝßÌÌÛÎÍ

êð ¨ êð½³ ñ ëð ¨ ëð õ ïð½³ íð ¨ ìð½³ ñ ìð ¨ ìð½³ ñ íð ¨ ëð½³ ñ íð ¨ êð½³ ñ ìë ¨ ìë½³ ñ ëð ¨ ëð½³

ÓßÜÛ ÌÑ ÓÛßÍËÎÛ É» ¿´-± ¸¿ª» ±«® ³¿¼» ¬± ³»¿-«®» ®¿²¹»-ò ̸»-» °·»½»- ±º ½±«®-» ¿®» ³¿¼» ¬± §±«® ®»¯«·®»³»²¬-ô -± ·º ©» ¼± ²±¬ ¸±´¼ ¿ ®¿²¹» ¬¸¿¬ ·- §±«®»¯«·®»¼ -·¦»ô °´»¿-» ¿´©¿§- ¿-µ ·º ©» ½¿² ¹»¬ ©¸¿¬ §±« ´·²» ·² §±«® -·¦»W §±« ²»ª»® µ²±© §±«® ´«½µÿ

ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ·- ¬¸» ¼·-¬®·¾«¬±® ±º Ö±´»K ر³» ó ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ÐÑ Þ±¨ îììô λ-»®ª±·®ô Ê·½¬±®·¿ íðéíô ß«-¬®¿´·¿ и±²» ðí çìðî ïîîï Ú¿¨ ðí çìêî ïëíê -»®ª·½»à¶±´»¸±³»ò½±³ò¿«

v

w ß´´ ·³¿¹»- ¿²¼ ¼¿¬¿ °®±ª·¼»¼ ·² ¬¸·- °¿½µ¿¹»ô ·²½´«¼·²¹ ½¿¬¿´±¹«»-ô °®·½»´·-¬-ô ¿²¼ ±²´·²» ¿¬ ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ¿®» °®±°»®¬§ ±º ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ׬»³- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ¿®» ²±¬ ¬± -½¿´»ò λ°®±¼«½¬·±² ±º ½±´±«®- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ·- ¿- ¿½½«®¿¬» ¿- °®·²¬·²¹ °®±½»--»- ¿´´±©ò É» ¼± ®»-»®ª» ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ¿¼¶«-¬ ¿²§ ¬»®³- ¿²¼ ½±²¼·¬·±²- ©·¬¸±«¬ ²±¬·½» ·º ²»½»--¿®§ò ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ßÞÒ ëç ïîé ïèë ìéç ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

í

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ÌßÕ×ÒÙ ÝßÎÛ Ö±´»ù ر³» °®±¼«½¬ ·- ¿´´ ¿¾±«¬ ¯«¿´·¬§ ¿²¼ ½¿®»ò É» ©¿²¬ ¬± ¹·ª» §±« ª¿´«» º±® ³±²»§ ¾§ -«°°´§·²¹ ¿ °®±¼«½¬ ¬¸¿¬ ·- ¹«¿®¿²¬»»¼ ¬± ´¿-¬ ©·¬¸ -·³°´» ½¿®»ò ÉßÍØ×ÒÙ Ö±´»ù ر³» ®»½±³³»²¼ ©¿-¸·²¹ §±«® ¾»¼ -¸»»¬- ¿²¼ ¼«ª»¬ ½±ª»®- ¿¬ ´»¿-¬ ±²½» ¿ ©»»µå ¬¸·- ©·´´ »²-«®» ¬¸¿¬ §±«® ¾»¼ ´·²»² ½±²¬·²«»- ¬± ´±±µ ª·¾®¿²¬ô ¿²¼ ¿ª±·¼ ¿²§ ¼·-½±´±®¿¬·±²ò ̱ °®±¬»½¬ §±«® º¿¾®·½ù- ½±´±«®- ¿²¼ ¿²§ ¾»¼ ´·²»² º»¿¬«®»-ô ©» -«¹¹»-¬ ©¿-¸·²¹ §±«® ¾»¼ ´·²»² ·²-·¼» ±«¬ò ß´©¿§- ©¿-¸ -»°¿®¿¬»´§ º®±³ ¼¿®µ ½±´±«®- ·² ½±±´ ±® ©¿®³ ©¿¬»® ø©» ¼±²L¬ ®»½±³³»²¼ ¸±¬ ©¿¬»®ô ¿- ¬¸·- ½¿«-»- º¿¾®·½ ¬± -¸®·²µ÷ò Ö±´»ù ر³» -«¹¹»-¬ «-·²¹ ¿ ¼»¬»®¹»²¬ ©¸·½¸ ·- º®»» º®±³ ¾´»¿½¸·²¹ ¿¹»²¬- ¿²¼ ©¸·¬»²»®-ô ¿- ¬¸»-» ½¿² ½¿«-» ¼¿³¿¹» ¬± º¿¾®·½ ¿²¼ ½±´±«®- ¬± º¿¼»ò ß´©¿§- º±´´±© ·²-¬®«½¬·±²- °®±ª·¼»¼ ±² §±«® ·¬»³ º±® ½¿®» ¿²¼ ±² §±«® ¼»¬»®¹»²¬ °¿½µò ÜÎÇ×Ò٠׺ §±« °®»º»® §±«® ¾»¼ ´·²»² ©·¬¸ ³·²·³¿´ ½®»¿-»-ô ©» -«¹¹»-¬ ¿ -·³°´» §»¬ »ºº»½¬·ª» ³»¬¸±¼ò Ì¿µ» ¬¸» ¾»¼ ´·²»² ±«¬ ±º ¬¸» ©¿-¸·²¹ ³¿½¸·²» ¿- -±±² ¿- ¬¸» ½§½´» ¸¿- º·²·-¸»¼ ø²»ª»® ´»¿ª» ·¬ -·¬¬·²¹ º±® ¬±± ´±²¹÷ô °®»º»®¿¾´§ ¸¿²¹ ¬± ¼®§ ±² ¬¸» ´·²» ±® §±« ½¿² ¼®§ º´¿¬ô ¬¸·- ©·´´ ¼·-½±«®¿¹» ½®»¿-»-ò λ³»³¾»® ïððû Ы®» ݱ¬¬±² ©·´´ ½®»¿-»ô «²´·µ» ³¿²§ ³¿² ³¿¼» º¿¾®·½-ò ر©»ª»®ô ©·¬¸ ¬·³» ¬¸» ݱ¬¬±² º¿¾®·½ ©·´´ -±º¬»² ¿²¼ ½®»¿-·²¹ ©·´´ ®»¼«½»ò ß²±¬¸»® »ºº»½¬·ª» ±°¬·±² ·- ¬± «-» ¿ ¬«³¾´» ¼®§»® ø±² ©¿®³ -»¬¬·²¹÷ò ܱ ²±¬ ±ª»® ¼®§ ¿²¼ ¿´©¿§- ®»³±ª» ·¬ °®±³°¬´§ ¬± ®»¼«½» ½®»¿-·²¹ò ×ÎÑÒ×ÒÙ É» ¼±²ù¬ ¿´´ ·®±² ±«® ¾»¼ ´·²»²ô ¾«¬ ¬± µ»»° ·¬ ´±±µ·²¹ -³¿®¬ Ö±´»ù ر³» -«¹¹»-¬ ·®±²·²¹ §±«® ´·²»² ©¸»² ·¬ ·- -¬·´´ -´·¹¸¬´§ ¼¿³°ò ݱ³°´»¬»´§ ¼®§ º¿¾®·½- ¿®» ¿´©¿§- ¸¿®¼»® ¬± ·®±²ò Ö«-¬ ¿²±¬¸»® ¬·°ô -¸±«´¼ §±« ©¿²¬ ¬¸» L·®±²»¼ ´±±µùô §±« ½¿² -·³°´§ ·®±² ¬¸» Ú´¿¬ -¸»»¬ ¬±° º±´¼ô ¿²¼ ¬¸» °·´´±© ½¿-»-ò ɸ»² ·®±²·²¹ô »²-«®» §±« ·®±² º®±³ ¬¸» ½±®²»® ·²©¿®¼ô ¬¸·- ¿´´»ª·¿¬»- ½±®²»® ½®»¿-·²¹ò ÝßÎ×ÒÙ ÚÑÎ ÑËÎ ÝßÍØÓÛÎÛ Ý¿-¸³»®» ·- ¬¸» º·²»-¬ ®¿®» º·¾»® ·² ¬¸» ©±®´¼ô -± ½¿®·²¹ º±® ¬¸»-» ·¬»³- ·- ¿ ´·¬¬´» ³±®» ¬¸¿² ¶«-¬ ©¿-¸·²¹ ·² ¿ ³¿½¸·²»ò Ý¿-¸³»®» -¸±«´¼ ¾» ¸¿²¼ ©¿-¸»¼ ·² ´«µ» ©¿®³ ©¿¬»® ©·¬¸ -±¿° º´¿µ»- ±® ´·¯«·¼ -±¿°ò ܱ ²±¬ ¬©·-¬ ±® ®«¾ ¬¸» °·»½» ¿- ¬¸·- ³¿§ ½¿«-» °·´´·²¹ò ߺ¬»® ©¿-¸·²¹ ®·²-» ¬¸» °·»½» ©·¬¸ ½±±´ ©¿¬»® »²-«®·²¹ ¿´´ -±¿° ¸¿- ¾»»² ©¿-¸»¼ ±«¬ò É®·²¹ ¬¸» °·»½» ¹»²¬´§ ¬± ¹»¬ ®·¼ ±º »¨½»-- ©¿¬»®ò Ô»¿ª» ¬¸» °·»½» ¬± ¼®§ ²¿¬«®¿´´§ ±«¬ ±º ¼·®»½¬ -«²´·¹¸¬ ±® ¸»¿¬ò Ѳ½» ¼®§ §±« ½¿² ·®±² ´·¹¸¬´§ ±² ¿ ½±±´ -»¬¬·²¹ «-·²¹ ¿ ¼¿³° ½´±¬¸ ±® -¬»¿³ò Ú±´´±©·²¹ ¬¸»-» ·²-¬®«½¬·±²- ©·´´ »²-«®» §±«® °·»½» ±º ´«¨«®§ ©·´´ ´¿-¬ º±® ³¿²§ §»¿®- ¬± ½±³»òòòòòòòòò »²¶±§ò

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ì

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ßÉ îðïî ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ÜÛÍ×ÙÒ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ

É» ¿¬ Ö±´»ù ر³» ±ºº»® ¿ ¼»-·¹² ¿²¼ ¼»ª»´±°³»²¬ -»®ª·½»ô -±«®½·²¹ ¬¸» °®±¼«½¬ »-°»½·¿´´§ º±® §±«ô §±«® -¬±®» ±® -°»½·¿´ ·²¬»®·±® ¼»-·¹² °®±¶»½¬ò É» -»®ª·½» ¾±¬¸ ®»¬¿·´ ¿²¼ ¿½½±³±¼¿¬·±² ·²¼«-¬®·»-ô ¿²¼ ¿®» ¿´©¿§´±±µ·²¹ º±® ¬¸» ²»¨¬ ±°°±®¬«²·¬§ ¬± -¸·²»ò Ñ«® -¬¿ºº ¿¬ Ö±´»ù ر³» ¸¿ª» ¾»»² ·² ¬¸» ¼»-·¹² ·²¼«-¬®§ º±® ¿´³±-¬ ï𠧻¿®-ò Þ±¬¸ ¿®½¸·¬»½¬«®¿´ô ·²¬»®·±® ¿²¼ ¿´-± ¼»ª»´±°·²¹ °®±¼«½¬ º±® -±³» ±º ¬¸» ´¿®¹»-¬ ®»¬¿·´»®- ·² ß«-¬®¿´·¿ò Ñ«® ¬»¿³ ©·´´ º±´´±© §±«® ¾®·»º ¿²¼ ¿--·-¬ ·² ¼»ª»´±°·²¹ ¬¸» °®±¼«½¬ ¬¸¿¬ ©·´´ -«·¬ §±«® ®»¯«·®»³»²¬-ò É» ¿®» ¿©¿®» ±º ¬¸» °®±¼«½¬ ·² ±«® ³¿®µ»¬ô ·¬- °®·½» ¿²¼ ·¬- ´·º»ò ̸»®»º±®» ©¸»² ·¬ ½±³»- ¬·³» ¬± -±«®½·²¹ ±® ¼»ª»´±°·²¹ °®±¼«½¬ º±® §±«ô ©» ©·´´ »²-«®» ¬¸¿¬ ·¬ ·- ²±¬ ±²´§ ½±³³»®½·¿´ ¾«¬ ·- ¿ºº±®¼¿¾´» º±® §±« ¿²¼ §±«® ½«-¬±³»®ò É» -±«®½» ±«® °®±¼«½¬- º®±³ -±³» ±º ¬¸» ¾»-¬ º¿½¬±®·»- ¬¸®±«¹¸±«¬ Û«®±°» ¿²¼ ß-·¿ò ̸» °®±¼«½¬ ©» -±«®½» ±® ¼»ª»´±° º±® §±« ½¿² ¾» ¿²§ ¬§°» ±º -±º¬ º«®²·-¸·²¹ §±« ®»¯«·®» ¬± ¿¼¼ ¬± §±«® ½«®®»²¬ ®¿²¹»- ±® -°¿½»ò ͱ³»¬·³»- ¬¸¿¬ ²»© °·»½» º±® ¬¸» ¾»¼ ®±±³ô ´±«²¹» ±® µ·¬½¸»² ½¿² -»´´ ¬¸» ©¸±´» -¬±®§ò Ö±´»ù ر³» ¸¿ª» -«°°´·»¼ ù-°»½·¿´ ¾®¿²¼»¼ù °·»½»- º±® ¸±¬»´-ô §¿½¸¬- ¿²¼ ®»¬¿·´»®- ©¸± ©»®» ´±±µ·²¹ º±® ¿² »¨½´«-·ª» °®±¼«½¬ò É» ©·´´ ¿´©¿§- »²-«®» ¬¸¿¬ ¿²§ °·»½» ±® ®¿²¹» ¬¸¿¬ §±« ©·-¸ ¬± ¼»ª»´±° ©·¬¸ «- ·- ®·¹¸¬ º±® §±« ¿²¼ §±«® ½´·»²¬ò ɱ®µ·²¹ ©·¬¸ ¬¸» º¿½¬±®·»- ©» ¸¿ª» ±ª»® ¬¸» §»¿®- ¸¿- »²¿¾´»¼ «- ¬± -»½«®» -³¿´´ ±®¼»® ¯«¿²¬·¬·»- º±® ±«® ½´·»²¬-ò ɸ·½¸ ·² ¬«®² ¿´´±©- ±«® ½´·»²¬ ©¸± ·- ´±±µ·²¹ ¬± ¹®±© ¬¸»·® ¾®¿²¼ º±® ¬¸» º·®-¬ ¬·³» ±® ±«® ½´·»²¬ ©¸± ·-·³°´§ ´±±µ·²¹ ¬± º·¬±«¬ -±³» ¿°¿®¬³»²¬-ô ±® ¿¹¿·² ¶«-¬ «°¼¿¬» ¿ ½«®®»²¬ ®¿²¹» ·² -¬±®» ½¿² ¼± -± »¨½´«-·ª´»§ò É» ¿¬ Ö±´»ù ر³» °®·¼» ±«®-»´ª»- ±² ±«® °»®-±²¿´ -»®ª·½» ¿²¼ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ³»»¬ ©·¬¸ §±« ¿¬ ¿²§ ¬·³»ò д»¿-» ¼± ²±¬ ¸»-·¬¿¬» ¬± ½±²¬¿½¬ Ò·½±´» α©´¿²¼- ¼·®»½¬ ±² ðìðç ìîè îëìô º±® ¿²§ º«®¬¸»® »²¯«·®·»- ±² ¼»-·¹² -»®ª·½»-ò ß´¬»®²·¬¿ª»´§ ±«® ½«-¬±³»® -»®ª·½» ¼»°¿®¬³»²¬ ·- ¿´©¿§- ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ¬¿µ» §±«® ½¿´´ ðí çìðî ïîîï ±® »³¿·´ -»®ª·½»à¶±´»¸±³»ò½±³ò¿«

ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ·- ¬¸» ¼·-¬®·¾«¬±® ±º Ö±´»K ر³» ó ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ÐÑ Þ±¨ îììô λ-»®ª±·®ô Ê·½¬±®·¿ íðéíô ß«-¬®¿´·¿ и±²» ðí çìðî ïîîï Ú¿¨ ðí çìêî ïëíê -»®ª·½»à¶±´»¸±³»ò½±³ò¿«

v

w ß´´ ·³¿¹»- ¿²¼ ¼¿¬¿ °®±ª·¼»¼ ·² ¬¸·- °¿½µ¿¹»ô ·²½´«¼·²¹ ½¿¬¿´±¹«»-ô °®·½»´·-¬-ô ¿²¼ ±²´·²» ¿¬ ©©©ò¶±´»¸±³»ò½±³ò¿« ¿®» °®±°»®¬§ ±º ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ׬»³- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ¿®» ²±¬ ¬± -½¿´»ò λ°®±¼«½¬·±² ±º ½±´±«®- ·² ¬¸·- ½¿¬¿´±¹«» ·- ¿- ¿½½«®¿¬» ¿- °®·²¬·²¹ °®±½»--»- ¿´´±©ò É» ¼± ®»-»®ª» ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ¿¼¶«-¬ ¿²§ ¬»®³- ¿²¼ ½±²¼·¬·±²- ©·¬¸±«¬ ²±¬·½» ·º ²»½»--¿®§ò ÖÝÒΠݱ Ь§ Ô¬¼ ßÞÒ ëç ïîé ïèë ìéç

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ë

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝÑÊÛÎÔÛÌÍ ßÒÜ ÓßÌÝØ×ÒÙ ÝËÍØ×ÑÒÍ

ÖÞÎÑÍì

α-¿²²¿ ݱª»®´»¬

ÖÝÎÑÍ

α-¿²²¿ Ý«-¸·±²

ÖÛÎÑÍ

α-¿²²¿ Ý«-¸·±²

Í·¦»

îìð¨îêð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

êð¨êð ½³

ݱ´±«®

©¸·¬»

ݱ´±«®

©¸·¬»

ݱ´±«®

©¸·¬»

Ó¿¬»®·¿´

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïðçòðð ÓÑÏ ï

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îíòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îçòðð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

ÖÞßÒÜì

ß²¼¿´«-·¿ ݱª»®´»¬

ÖÝßÒÜ

ß²¼¿´«-·¿ Ý«-¸·±²

Í·¦»

îìð ¨ îêð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ -±º¬ ¹±´¼ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ -±º¬ ¹±´¼ -¬·¬½¸

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïïíòðð ÓÑÏ ï

Ю·½»

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü îéòðð ÓÑÏ î

ÖÞëìê

Ý´·± ݱª»®´»¬

ÖÞêîê

Ó¿²¸¿¬¬¿² ݱª»®´»¬

ÖÞèéì

Ì®·¿²±² ݱª»®´»¬

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

Í·¦»

ïêð ¨ îëð½³

Í·¦»

ïêð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

ݱ¬¬±²ô Í¿¬·² Ì®·³ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü êðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ݱ¬¬±²ô îë𹳠ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ëðòðð ÓÑÏ ï

Ю·½»

ü

ïððòðð ÓÑÏ

ï

ï

ÖÝëìê

Ý´·± Ý«-¸·±²

ÖÞêîè

Ó¿²¸¿¬¬¿² ݱª»®´»¬

ÖÞèéë

Ì®·¿²±² ݱª»®´»¬

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

ݱ¬¬±²ô Í¿¬·² Ì®·³ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü êïððòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ݱ¬¬±²ô îë𹳠ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü èðòðð ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ ï

ü Ю·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

îðòðð ÓÑÏ

î

Ю·½»

ï

Ю·½»


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝÑÊÛÎÔÛÌÍ ßÒÜ ÓßÌÝØ×ÒÙ ÝËÍØ×ÑÒÍ

ÖÞÍ×Þì

Í·¾»´´»

ÖÝÍ×Þ

Í·¾»´´»

Í·¦»

îìð ¨ îêð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¾´¿½µ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¾´¿½µ -¬·¬½¸

Ó¿¬»®·¿´

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ççòðð ÓÑÏ ï

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îìòðð ÓÑÏ

Ю·½»

î

ÖÞÍ×ÞìÝ

Í·¾»´´»

ÖÝÍ×ÞÝ

Í·¾»´´»

Í·¦»

îìð ¨ îêð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³ ©·¬¸ ©¸·¬» -¬·¬½¸

ݱ´±«®

Ý®»¿³ ©·¬¸ ©¸·¬» -¬·¬½¸

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ççòðð ÓÑÏ ï

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îìòðð ÓÑÏ

ÖÞîíîÉ

Ó¿§ ݱª»®´»¬

ÖÝîíîÉ

Ó¿§ Ý«-¸·±²

ÖÞéîêóÙ

Ú»´·²» ݱª»®´»¬

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

Ù®»§

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îíòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

б´§ -¸»´´ô ©·¬¸ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïððòðð ÓÑÏ ï

ÖÞÓßÇíóÛ

Ó¿§ ݱª»®´»¬

ÖÍÓßÇóÛ

Ó¿§ Ý«-¸·±²

ÖÝéîêóÙ

Ú»´·²» Ý«-¸·±²

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Û½®«

ݱ´±«®

Û½®«

ݱ´±«®

Ù®»§

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëðòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü é îíòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

б´§ -¸»´´ô ©·¬¸ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïïòðð ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ î

ï

Ó¿¬»®·¿´

ï

Ю·½»

î

î

î

Ю·½»


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝÑÊÛÎÔÛÌÍ ßÒÜ ÓßÌÝØ×ÒÙ ÝËÍØ×ÑÒÍ

ÖÞÐ×Ìì

з¬· ݱ¬¬±² з¯«» ݱª»®´»¬

ÖÐÐ×Ì

з¬· ݱ¬¬±² з¯«» з´´±©½¿-»

Í·¦»

îìð ¨ îêð½³

Í·¦»

ìè ¨ éí½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µñÝ®»¿³ ©·¬¸ ½®»¿³ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ©·¬¸ ½®»¿³ -¬·½¸

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïëðòðð ÓÑÏ î

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïïòðð ÓÑÏ

ÖÝííî

з¬· з¯«» Ý«-¸·±²

ÖÞíìêß

Ú·²´¿§ ݱª»®´»¬

Í·¦»

êð ¨ êð½³

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µñÝ®»¿³ ©·¬¸ ½®»¿³ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

Ò¿¬«®¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü íðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

Ô·²»² ñ ݱ¬¬±² ü ïîðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

ï

ÖÝÍØßÒ

ݸ¿²¬»´´» ݱª»®´»¬

ÖÞëîé

Ô¿²½¿-¬»® ݱª»®´»¬

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

Ò«¬³»¹

ݱ´±«®

Ó·´µ ݸ±½±´¿¬»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

Í·´µ Ê»´ª»¬ô Í·´µ Ì®·³ô ݱ¬¬±² Ú·´´ ü îíðòðð ÓÑÏ ï

Ю·½»

б´§ ݱ¬¬±² ü ïððòðð ÓÑÏ

ÖÞíìîÝ

ß´³¿- ݱª»®´»¬

ÖÝíìíÝ

ß´³¿- Ý«-¸·±²

ÖÝíìîÝ

ß´³¿- Ý«-¸·±²

Í·¦»

îìð ¨ îêð½³

Í·¦»

êð ¨ êð½³

Í·¦»

íð ¨ êð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

б´§ Í¿¬·²ô ݱ¬¬±² Ú·´´·²¹ ü ïððòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

б´§ Í¿¬·²ô ݱ¬¬±² Ú·´´·²¹ ü î è îðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

б´§ Í¿¬·²ô ݱ¬¬±² Ú·´´·²¹ ü ïêòðð ÓÑÏ î Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

Ю·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ï

Ю·½»

ï

Ю·½»


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÞÔßÒÕÛÌÍ ßÒÜ ÌØÎÑÉÍ

ÖÕÒ×Ìè

Ý´¿--·½ ݸ«²µ§ Õ²·¬ ̸®±©

ÖÞîéì

Û®³»´·²¼¿ Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

ÖÌÞÌ

Þ·®¼ Ì©·´´ ̸®±©

Í·¦»

ïíð ¨ ïèð½³

Í·¦»

îìð ¨ îêð½³

Í·¦»

ïéð ¨ ïìð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

éèû Þ¿³¾±± îîû ݱ¬¬±²ô ïððû Í·´µ ¾±®¼»® Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ëðòðð ÓÑÏ

ÖÕÒ×Ìç

Ù»±³»¬®·½ שּׁ»®² ̸®±©

ÖÞîéîÝØ

Í·¦»

ïíð ¨ ïèð½³

Í·¦»

ݱ´±«®

Ù®»§ñɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìðòðð ÓÑÏ

ÖÞîí

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

ÖÞîï

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

ÖÞîî

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

Í·¦»

ïíð¨ïéð½³

Í·¦»

ïíð¨ïéð½³

Í·¦»

ïíð¨ïéð½³

ݱ´±«®

Ù®»»²

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

з²µ

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô ïëû Ò§´±²ô íðû ß½®§´·½

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô ïëû Ò§´±²ô íðû ß½®§´·½

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô ïëû Ò§´±²ô íðû ß½®§´·½

Ю·½»

ü

îéòîë ÓÑÏ

ï

ï

î

Ù®»§ñ ¾´¿½µ

Ю·½»

ïððû Ó±²¹±´·¿² ɱ±´ ü çðòðð ÓÑÏ

Û®³»´·²¼¿ Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

ÖÞîéìÝØ

Û®³»´·²¼¿ Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

ïíð ¨ ïéð½³

Í·¦»

îìð ¨ îêð½³

ݱ´±«®

ݸ¿®½±¿´

ݱ´±«®

Ó¿¬»®·¿´

éèû Þ¿³¾±± îîû ݱ¬¬±²ô ïððû Í·´µ ¾±®¼»® Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

Ю·½»

Ю·½»

ü

ü

ü

ïìëòðð ÓÑÏ

êïòðð ÓÑÏ

îéòîë ÓÑÏ

ï

ï

î

Ю·½»

Ю·½»

ï

ݸ¿®½±¿´ éèû Þ¿³¾±± îîû ݱ¬¬±²ô ïððû Í·´µ ¾±®¼»®

ü

ü

ïìëòðð ÓÑÏ

îéòîë ÓÑÏ

ï

î

ÖÞîì

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

ÖÌÕÑÑïÞ

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

ÖÌÕÑÑîÞË

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

Í·¦»

ïíð¨ïéð½³

Í·¦»

ïíð ¨ éð½³

Í·¦»

ïíð ¨ éð½³

ݱ´±«®

Þ»·¹»

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

Þ«®¹«²¼§

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô ïëû Ò§´±²ô íðû ß½®§´·½

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô îðû Ò§´±²ô îëû ß½®§´·½

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô îðû Ò§´±²ô îëû ß½®§´·½

ü Ю·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

îéòîë ÓÑÏ

î

Ю·½»

ü

ç îéòîë ÓÑÏ

ï

Ю·½»

ü

îéòîë ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ ï


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÓÑÒÙÑÔ×ßÒ ÝßÍØÓÛÎÛ

ÖÞïè

ß®¾«- Ý¿-¸³»®» Þ´¿²µ»¬

ÖÞïð

ß®¾«- Ý¿-¸³»®» Þ´¿²µ»¬

Í·¦»

ïðð¨ïîð½³ô îìð¹

Í·¦»

ïíð¨ïéð½³ô ìçð¹

ݱ´±«®

Ѻº ɸ·¬» ó Ýðëðï

ݱ´±«®

Í»¿º±¿³ ó Ýîðïê

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ó±²¹±´¿·² Ý¿-¸³»®» ü ïìëòìë ÓÑÏ ï

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ó±²¹±´¿·² Ý¿-¸³»®» ü îçëòìë ÓÑÏ ï

Ю·½»

Ю·½»

Ý¿-¸³»®» ®¿²¹» ½±´±«®- ó д»²¬§ ¬± ½¸±±-» º®±³ ¿²¼ ±²´§ ²± Ó Ñ Ï ÿÿ

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ïð

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝËÍØ×ÑÒÍ

Ñ«® ÍÑÔ×Ü Ý«-¸·±²- ¿®» ³¿¼» º®±³ ïðð ͬ®±²¹ ײ¼·¿² ݱ¬¬±²ò Ó¿½¸·²» ©¿-¸¿¾´»ô ¬¸»-» ¿®» °»®º»½¬ º±® ¬¸» »²¬»®¬¿·²·²¹ ¿®»¿ô ·²-·¼» ±® ±«¬ÿ

ÖÝÍÑÔíÝ

ͱ´·¼ Ý«-¸·±²

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïêòðð ÓÑÏ

ÖÝÍÑÔìÉÎ

ͱ´·¼ ͬ®·°» Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝÍÑÔíÎÝ

ͱ´·¼ ͬ®·°» Ý«-¸·±²

ÖÝÍÑÔíÎ

ͱ´·¼ Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ êð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñλ¼

ݱ´±«®

λ¼ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

λ¼

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïêòðð ÓÑÏ

ÖÝÍÑÔìÔÝ

ͱ´·¼ ͬ®·°» Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝÍÑÔíÔÝ

ͱ´·¼ ͬ®·°» Ý«-¸·±²

ÖÝÍÑÔíÔ

ͱ´·¼ Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ êð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

Ô¿¬»ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

Ô¿¬¬»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïêòðð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

Ю·½»

ÖÝÍÑÔìÉÞÔ Í±´·¼ ͬ®·°» Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝÍÑÔíÉÞÔ Í±´·¼ ͬ®·°» Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ êð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÞ´«»

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÞ´«»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïïïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

Ю·½»

î

î

î

Ю·½»

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

î

î

î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝËÍØ×ÑÒÍ

ÖÝÍÑÔìÉÞ

ͱ´·¼ ͬ®·°» Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝÍÑÔíÉÞ

ͱ´·¼ ͬ®·°» Ý«-¸·±²

ÖÝÍÉßîÉÞ Í©¿§ Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ êð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÞ´¿½µ

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÞ´¿½µ

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÞ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëòðð ÓÑÏ

ÖÝÝÎÑïÞ

Ý®±-- Ѫ»® Ý«-¸·±² ݱª»®

ÖÝÝÎÑîÞ

Ý®±-- Ѫ»® Ý«-¸·±² ݱª»®

ÖÝÝÎÑìÞ

Ý®±-- Ѫ»® Ý«-¸·±² ݱª»®

Í·¦»

êð ¨ êð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ¿²¼ ɸ·¬»

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ¿²¼ ɸ·¬»

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ¿²¼ ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïêòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü íîòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïìòðð ÓÑÏ

ÖÍéï

Ú¿²º¿·® Ý«-¸·±²

ÖÍéë

Ê»²·½» Ý«-¸·±²

ÖÍéé

Ê»²·½» Ô±²¹ Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬» ±² Þ´¿½µ

ݱ´±«®

Í·´ª»® ±² ɸ·¬»

ݱ´±«®

Í·´ª»® ±² ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îêòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îîòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îîòðð ÓÑÏ

ÖÍéî

Ú¿²º¿·® Ý«-¸·±²

ÖÍéì

Ê»²·½» Ý«-¸·±²

ÖÍéê

Ê»²·½» Ô±²¹ Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³ ±²É¸·¬»

ݱ´±«®

Û½®« ±² ɸ·¬»

ݱ´±«®

Û½®« ±² ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïîîêòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü îîòðð ÓÑÏ î Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

î

î

î

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü îîòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

Ю·½»

î

î

î

î

Ю·½»

î

î

î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝËÍØ×ÑÒÍ

ÖÝÝÎÑï

Ý®±-- Ѫ»® Ý«-¸·±² ݱª»®

ÖÝÝÎÑî

Ý®±-- Ѫ»® Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝÝÎÑì

Ý®±-- Ѫ»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

êð ¨ êð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³ ¿²¼ ©¸·¬»

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñɸ·¬»

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïêòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü íîòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïìòðð ÓÑÏ

ÖÝÍÉßîÝ

Í©¿§ Ý«-¸·±²

ÖÝÔ×Òí

Ô·²»¿´ Ý«-¸·±²

ÖÝÎÑÔí

α´´·²¹ Ô·²»¿´ Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñɸ·¬»

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñÌ¿«°»

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

ÖÝÔÑÙï

Ô±¹¹·²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝÓÉï

Ó·²· É¿ºº´» Ý«-¸·±² ݱª»®

ÖÝÓÉî

Ó·²· É¿ºº´» Ý«-¸·±² ݱª»®

Í·¦»

ëð¨ëðõïð½³

Í·¦»

êð ¨ êð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñɸ·¬»

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îéòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

б´§ ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

ÖÍïðè

Ù´·- Ý«-¸·±²

ÖÍïïð

Ù´·- Ý«-¸·±²

ÖÍïîð

Ù´·- Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

ìë¨ìë½³

ݱ´±«®

л¿®´

ݱ´±«®

ɸ·¬» Ù±´¼

ݱ´±«®

ͱº¬ Ù±´¼

Í·´µñÊ»´ª»¬ ü îéòîë ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

Ó¿¬»®·¿´

Í·´µñÊ»´ª»¬ ü ïíîéòîë ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Í·´µ ñ б´§ ®¿§±² ü îéòîë ÓÑÏ

î

î

î

Ó¿¬»®·¿´

î

Ю·½»

î

î

î

î

Ю·½»

î

î

î

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝËÍØ×ÑÒÍ

ÖÝÌÎÔï

Ì®«´§ Ý«-¸·±²

ÖÝÌÎÔî

Ì®«´§ Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÍïïè

Ù´·- Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Þ´«»-

ݱ´±«®

Þ´«»-

ݱ´±«®

Í·´ª»® ͬ±®²

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

Í·´µñÊ»´ª»¬ ü îéòîë ÓÑÏ

ÖÝÌÎËï

Ì®«» Ý«-¸·±²

ÖÝÌÎËî

Ì®«» Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÍïïç

Ù´·- Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Ù®»§-

ݱ´±«®

Ù®»§-

ݱ´±«®

ݸ¿®½±¿´ Þ¿®µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

Í·´µñÊ»´ª»¬ ü îéòîë ÓÑÏ

ÖÝØÛÎï

Ø»®®·²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝØÛÎî

Ø»®®·²¹ Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÍïïï

Ù´·- Ý«-¸·±²

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

Ó·¼²·¹¸¬

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

Í·´µ Ê»´ª»¬ ü îéòîë ÓÑÏ

ÖÝÞßÍí

Þ¿-- Ý«-¸·±²

Í·¦»

êð ¨ êð½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µñÝ®»¿³

î

î

î

Ю·½»

î

î

î

Ю·½»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü îéòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

ïì

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

î

î

î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÝËÍØ×ÑÒÍ

ÖÝÑÐßï

Ñ°¿´ Ý«-¸·±²

ÖÝÑÐßî

Ñ°¿´ Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÍÝßÌ

Ý¿-¸³»®» Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

íð ¨ êð½³

Í·¦»

êð ¨ êð½³ô ïçð¹

ݱ´±«®

Þ´¿½µñÌ¿²

ݱ´±«®

Þ´¿½µñÌ¿²

ݱ´±«®

Ì¿«°»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïîòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïîòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû Ó±²¹±´¿·² Ý¿-¸³»®» ü ïïðòðð ÓÑÏ ï

ÖÝÑÐËï

Ñ°«- Ý«-¸·±²

ÖÝÑÐËî

Ñ°«- Ô±²¹ Ý«-¸·±²

ÖÍÝßÞ

Ý¿-¸³»®» Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

íð ¨ êð½³

Í·¦»

êð ¨ êð½³ô ïçð¹

ݱ´±«®

Þ´¿½µñÌ¿²

ݱ´±«®

Þ´¿½µñÌ¿²

ݱ´±«®

Þ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïîòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïîòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû Ó±²¹±´¿·² Ý¿-¸³»®» ü ïïðòðð ÓÑÏ ï

ÖÝÐÔßïóÓ

д¿·² Ý«-¸·±²

ÖÝÐÔßîóÓ

д¿·² Ý«-¸·±²

ÖÞíìêß

Ú·²´¿§ ݱª»®´»¬

Í·¦»

êð ¨ êð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

îíð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

Ó·²µ

ݱ´±«®

Ó·²µ

ݱ´±«®

Ò¿¬«®¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïðòðð ÓÑÏ

Ô·²»² ñ ݱ¬¬±² ü ïîðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

î

ÖÝÍÉßï

Í©¿§ Ý«-¸·±²

ÖÝÍÉßî

Í©¿§ Ý«-¸·±²

Í·¦»

êð ¨ êð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ

ݱ´±«®

Þ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëïðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

Ю·½»

î

î

î

î

Ю·½»

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

ï


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Ó¿¼» ¬± Ó»¿-«®» Ô×ÒÛÒ Ý«-¸·±²-

ÖÍïê

ͬ»´´¿ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

ÖÍîî

ͬ»´´¿ Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ëð¨ëðõë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

͸»´´

ݱ´±«®

͸»´´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ô·²»² ü éìòëð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû Ô·²»² ü êçòëð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

ÖÍïç

ͬ»´´¿ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

ÖÍîë

ͬ»´´¿ Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ëð¨ëðõë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ì»¿´

ݱ´±«®

Ì»¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ô·²»² ü éìòëð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû Ô·²»² ü êçòëð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

ÖÍïé

ͬ»´´¿ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

ÖÍîí

ͬ»´´¿ Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ëð¨ëðõë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

п®½¸³»²¬

ݱ´±«®

п®½¸³»²¬

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ô·²»² ü éìòëð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû Ô·²»² ü êçòëð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

ÖÍïè

ͬ»´´¿ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

ÖÍîì

ͬ»´´¿ Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ëð¨ëðõë½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ù®¿²·¬»

ݱ´±«®

Ù®¿²·¬»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ô·²»² ü ïêêçòëð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ô·²»² ü éìòëð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

Ю·½»

ÿþýüüûúú ú ùøø ú÷öõýõúûõôúú óöõûüúòñðôïîþúú íûôýúöõúìïëþñûüöûêúú ú éèýëýúûñýúðïñúëþûõôûñôú òöýîýëçúèðæýåýñúäðïúûñýú æýüîðãýúþðúîñýûþýúæèûþú ýåýñúòöýîýúäðïúõýýôú æèýõúïëöõâúðïñúíûôýú þðúíýûëïñýúëýñåöîýêú áûüüúðñúýãûöüúõðæúþðú ñýîýöåýúûúàïðþýêêêúðñú ëöãòüäúðñôýñúóñðãúðïñú ñûõâýêú

î

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Ó¿¼» ¬± Ó»¿-«®» ÝÑÌÌÑÒ Ý«-¸·±²ÖÍî

Ô±®®¿·²» ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

ݱ®¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìëòðð ÓÑÏ

ÖÍç

Ô±®®¿·²» Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ݱ®¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìïòëð ÓÑÏ

î

ÖÍê

Ô±®®¿·²» ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìëòðð ÓÑÏ

ÖÍïí

Ô±®®¿·²» Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìïòëð ÓÑÏ

î

î

ÖÍï

Ô±®®¿·²» ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Í»¿º±¿³

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìëòðð ÓÑÏ

ÖÍè

Ô±®®¿·²» Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Í»¿º±¿³

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìïòëð ÓÑÏ

î

î

ÖÍé

Ô±®®¿·²» ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

ͬ±²»

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìëòðð ÓÑÏ

ÖÍïì

Ô±®®¿·²» Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

ͬ±²»

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìïòëð ÓÑÏ

ú

î

ÖÍë

Ô±®®¿·²» ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±² ìë ¨ ìë½³

ݱ´±«®

Ù®¿²·¬»

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìëòðð ÓÑÏ

ÖÍïî

Ô±®®¿·²» Ô±²¹ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ù®¿²·¬»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ìïòëð ÓÑÏ

ïé

òêëúöóúäðïúïëýúþèýëýúðïþôððñëçú ñýãýãÝýñúîðüðïñëúú îûõúóûôýúûóþýñúþöãý ú

î

Í·¦»

Ю·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

÷ðññûöõýúú ú ùøø úáðþþðõú éöîßúâïûâýçúòýñóýîþúóðñú ðïþôððñëúûõôúèöâèúïëýêú Þöõûüúòñðôïîþúú íûôýúöõúìïëþñûüöûêúú ú éèýëýúûñýúðïñúëþûõôûñôú òöýîýëçúèðæýåýñúäðïúûñýú æýüîðãýúþðúîñýûþýúæèûþú ýåýñúòöýîýúäðïúõýýôú æèýõúïëöõâúðïñúíûôýú þðúíýûëïñýúëýñåöîýêú áûüüúðñúýãûöüúõðæúþðú ñýîýöåýúûúàïðþýêêêúðñú ëöãòüäúðñôýñúóñðãúðïñú ñûõâýêú

î

î Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ÍØÛÛÌ ÍÛÌÍ

ÜËÊÛÌ ÍÛÌÍ

ײ½´«¼»- Ú·¬¬»¼ -¸»»¬ô Ú´¿¬ -¸»»¬ ¿²¼ з´´±©-¸¿³ñ-

ײ½´«¼»- Ü«ª»¬ ½±ª»® ¿²¼ з´´±©-¸¿³ñ-

ÜÍðð ÜÍðï ÜÍðïÕ ÜÍðî ÜÍðí ÜÍðì

ÜÜðï ÜÜðïÕ ÜÜðî ÜÜðí ÜÜðì

ݱ¬ Í·²¹´» Õ·²¹ Í·²¹´» ܱ«¾´» Ï«»»² Õ·²¹

ü ü ü ü ü ü

ïçðòðð íððòðð íìðòðð ìïéòðð ìîéòðð ëïðòðð

Í·²¹´» Õ·²¹ Í·²¹´» ܱ«¾´» Ï«»»² Õ·²¹

ÝËÍØ×ÑÒÍ

ü ü ü ü ü

íððòðð íìðòðð ìïéòðð ëîéòðð ëêîòðð

Ú´¿²¹» Ý«-¸·±² ì½³ º´¿²¹» ëð¨ëð íð¨ëð з°·²¹ Ý«-¸·±²Æ·° ±² »¼¹» ìë¨ìë íð¨ëð

ü ü ü ü

èðòðð êëòðð èðòðð éëòðð

Ю·½»- Û¨½´«¼» ÙÍÌ

ß Þ»´¹·¿² Ô·²»² ¿--±½·¿¬·±² ©¿- º±«²¼»¼ ¶«-¬ ¿º¬»® ɱ®´¼ É¿® î ò ̸»§ ½®»¿¬»¼ ¿ Þ»´¹·¿² Ô·²»² Ô±¹± ¿- ¿ ¯«¿´·¬§ ´¿¾»´ò ̱¼¿§ ¬¸» -¿³» ©»¿ª»®- ¿®» ®»ó·²¬®±¼«½·²¹ ¬¸·- ´±¹± ¿- ¿ ¹«¿®¿²¬»» º±® ¿ ¯«¿´·¬§ °®±¼«½¬ ³¿²«º¿½¬«®»¼ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¿´´ ¬¸» ®«´»- ±º ³±¼»®² -±½·»¬§ò Ý¿®» Ô·²»² ½¿² ¾» ´¿«²¼»®»¼ ©·¬¸ ½±²º·¼»²½» ¾§ º±´´±©·²¹ ¬¸» ¾»´±© ©¿-¸·²¹ ·²-¬®«½¬·±²-ò ׬ ·- ·³°±®¬¿²¬ ¬± -»´»½¬ ¬¸» °®±°»® ©¿-¸·²¹ ¿¹»²¬ò Ó¿²§ ¼»¬»®¹»²¬- ¬±¼¿§ ½±²¬¿·² ±°¬·½¿´ ©¸·¬»²·²¹ ¿¹»²¬- ¬¸¿¬ ©±®µ ©»´´ ±² ©¸·¬» ´·²»²-ò ̸»-» ¿®» ²±¬ ®»½±³³»²¼»¼ º±® ½±´±®»¼ ´·²»²-ô ¸±©»ª»®ô ¿- ¼·-½±´±®·²¹ ¿²¼ -°±¬¬·²¹ ³¿§ ®»-«´¬ò ɸ»² ©¿-¸·²¹ ½±´±®-ô ½¸»½µ ¬¸¿¬ §±«® ¼»¬»®¹»²¬ ¼±»- ²±¬ ¸¿ª» ©¸·¬»²·²¹ ¿¹»²¬-ô ±® ½¸±±-» ¿ -±¿° °±©¼»®ò ׺ §±« ¸¿ª» ¸¿®¼ ©¿¬»®ô ©·¬¸ ¿ ¸·¹¸ ´·³» ½±²¬»²¬ô ©» ®»½±³³»²¼ ¿ -±º¬»²·²¹ ¿¹»²¬ô »-°»½·¿´´§ º±® ¼¿®µ»® ½±´±®-ò Ú±® -¬¿·²-ô ¬®§ ¬¸» º±´´±©·²¹æ ײµæ ͱ¿µ ·² ³·´µô ±® ·² -±¿°ó¿²¼ó¿³³±²·¿ ³·¨¬«®»ô ¿²¼ ®«¾ ¬¸» -°±¬ò Þ´±±¼æ η²-» ·³³»¼·¿¬»´§ ·² ½±´¼ ©¿¬»®ò Ú®«·¬ô ½±ºº»»ô ¬»¿ ¿²¼ ½¸±½±´¿¬»æ Ϋ¾ ©·¬¸ ¿´½±¸±´ô ©¸·¬» ª·²»¹¿® ¿²¼ ¿³³±²·¿ò Ý¿²¼´» ©¿¨æ ͽ®¿¬½¸ ±ºº ¼®·»¼ ©¿¨ô ¿¾-±®¾ ®»-·¼«» ©·¬¸ ¾´±¬¬·²¹ °¿°»® ¿²¼ ©¿®³ ·®±²ò Ù®»¿-§ ͬ¿·²-æ Ϋ¾ ©·¬¸ ¿³³±²·¿ò λ¼ É·²»æ Ϋ¾ ·³³»¼·¿¬»´§ ©·¬¸ -°¿®µ´·²¹ ©¿¬»® ±® ©¸·¬» ©·²»ò ׺ -¬¿·²- ¼± ²±¬ ¼·-¿°°»¿®ô §±« ½¿² ¬®§æ ͱ¿µ·²¹ ¬¸» ´·²»² ·² ¿ ¹±±¼ ©¿-¸·²¹ ¼»¬»®¹»²¬ô ±® ¼·--±´ª·²¹ íòë ±¦ò -±¼·«³ ¾±®¿¬» ·² ¾±·´·²¹ ©¿¬»®ô ¬¸»² ¿¼¼·²¹ »²±«¹¸ ½±´¼ ©¿¬»® ¬± §·»´¼ ï ¹¿´´±²-ô ¿²¼ ´»¬ -±¿µ º±® ï ¸±«®ò Ò»ª»® «-» ½¸´±®·²» ¾´»¿½¸ ©¸·½¸ ³¿§ ¼¿³¿¹» ¬¸» º·¾»®-ò Ì®§ ¿ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ®»³»¼§æ -°®»¿¼ ¬¸» ´·²»² ±«¬ ±² ¿ -«²²§ ³»¿¼±© ±® §±«® ¾¿½µ §¿®¼ º±® ¿ º»© ¼¿§-ÿ ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ïè

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÜËÊÛÌ ÍÛÌÍ

Ö±´»ù ر³» ±ºº»® î -¬§´»- ±º Ü«ª»¬ Í»¬- ©¸·½¸ ¸¿ª» ¾»»² ¼»-·¹²»¼ º±® î °«®°±-»-å ïò Ó¿µ» §±« º»»´ ´·µ» §±«ù®» -´»»°·²¹ ·² °«®» ´«¨«®§ îò Þ» -»»² ±² ¿ ¾»¼ ¾±¬¸ ·² É·²¬»® ±® Í«³³»®ò ÖÜØÎðï

Ø»®®·²¹¾±²» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Í·²¹´»

ÖÜÓÍðïÙ

Ó¿²« ͬ®·°» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

ݱ´±«®

Ò¿¬«®¿´

Í·²¹´»

ݱ´±«®

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ݱ¬¬±² Í¿¬»»² ø«´¬®¿ -±º¬÷ ü ìðòðð ÓÑÏ ï

Ù®»§ñÞ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü éðòðð ÓÑÏ

ÖÜØÎðî

Ø»®®·²¹¾±²» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

ܱ«¾´»

ÖÜÓÍðîÙ

Ó¿²« ͬ®·°» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

ݱ´±«®

Ò¿¬«®¿´

ܱ«¾´»

ݱ´±«®

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ݱ¬¬±² Í¿¬»»² ø«´¬®¿ -±º¬÷ ü ëðòðð ÓÑÏ ï

Ù®»§ñÞ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü çðòðð ÓÑÏ

ÖÜØÎðí

Ø»®®·²¹¾±²» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Ï«»»²

ÖÜÓÍðíÙ

Ó¿²« ͬ®·°» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

ݱ´±«®

Ï«»»²

Ò¿¬«®¿´

ݱ´±«®

Ó¿¬»®·¿´

Ù®»§ñÞ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ݱ¬¬±² Í¿¬»»² ø«´¬®¿ -±º¬÷ ü ëêòðð ÓÑÏ ï

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïïðòðð ÓÑÏ

ÖÜØÎðì

Ø»®®·²¹¾±²» Ü«ª»¬ Í»¬

ÖÜÓÍðìÙ

Ó¿²« ͬ®·°» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Õ·²¹

Í·¦»

Õ·²¹

ݱ´±«®

Ò¿¬«®¿´

ݱ´±«®

Ù®»§ñÞ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ݱ¬¬±² Í¿¬»»² ø«´¬®¿ -±º¬÷ ü êïòðð ÓÑÏ ï

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïîðòðð ÓÑÏ

ÖÐØÎ

Ø»®®·²¹¾±²» Û«®±°»¿² з´´±©½¿-»

ÖÍÝßÞ

Ý¿-¸³»®» Ý«-¸·±²

Í·¦»

êë¨êë½³

Í·¦»

êð ¨ êð½³ô ïçð¹

ݱ´±«®

Ò¿¬«®¿´

ݱ´±«®

Þ´¿½µ

Ó¿¬»®·¿´

ݱ¬¬±² Í¿¬»»² ø«´¬®¿ -±º¬÷ ü èòðð ÓÑÏ î

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Ó±²¹±´¿·² Ý¿-¸³»®» ü ïïðòðð ÓÑÏ ï

Ю·½»

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

̸»-» ¼»-·¹²- ¿®» -·³°´» ½¿²ª¿-»- ©¸·½¸ ½¿² ¾» ¼®»--»¼ «° ©·¬¸ Í«³³»® ©¸·¬»- ¿²¼ ²»«¬®¿´- ±® ©¿®³»¼ «° ©·¬¸ É·²¬»® ¬»¨¬«®»±º -·´µ ª»´ª»¬-ô ½¿-¸³»®» ±® ¸»¿ª§ ½±¬¬±²-ò Ü»-·¹²»¼ ¬± ´¿-¬ò

Ю·½»

ïç

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

ï

ï

ï

ï


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Õ×ÜÍ

Ö±´»ù ر³»ùº«² ¿²¼ »¨½·¬·²¹ ïððû ½±¬¬±² µ²·¬¬»¼ ¬¸®±©- ¿²¼ ³¿¬½¸·²¹ -·´µ ª»´ª»¬ ½«-¸·±²·² ¹±®¹»±«- º¿-¸·±² ½±´±«®- º±® îðïîÿ

ÖÌÆ×Ù

Æ·¹¹§ Þ´¿²µ»¬

ÖÌÍÑÔÞ

ͱ´´§ Þ´¿²µ»¬

Í·¦»

ïðð¨ïìð½³

Í·¦»

ïðð¨ïìð½³

ݱ´±«®

Í«²-»¬

ݱ´±«®

Ì»¿´ñÝ®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ëðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìëòðð ÓÑÏ

ï

ÖÌÍÑÔÐ

ͱ´´§ Þ´¿²µ»¬

ÖÍïðí

Ù´·- Ý«-¸·±²

ÖÍïïê

Ù´·- Ý«-¸·±²

Í·¦»

ïðð¨ïìð½³

Í·¦»

ìë¨ìë½³

Í·¦»

ìë¨ìë½³

ݱ´±«®

É¿¬»®³»´±²ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

ݱ®¿´

ݱ´±«®

߯«¿ Ó¿®·²»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ìëòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

Í·´µ ñ б´§ ®¿§±² ü îéòîë ÓÑÏ

Ю·½»

Í·´µ ñ б´§ ®¿§±² ü îéòîë ÓÑÏ

ÖÍïïí

Ù´·- Ý«-¸·±²

ÖÍïðï

Ù´·- Ý«-¸·±²

Í·¦»

ìë¨ìë½³

Í·¦»

ìë¨ìë½³

ݱ´±«®

Ö¿ºº¿ Ñ®¿²¹»

ݱ´±«®

ß³»¬¸§-¬

Ó¿¬»®·¿´

Í·´µ ñ б´§ ®¿§±² ü îéòîë ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Í·´µ ñ б´§ ®¿§±² ü îéòîë ÓÑÏ

Ю·½»

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ï

Ю·½»

îð

î

î

Ю·½»

ï

î

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ×ÒÚßÒÌ

Ñ«® ®¿²¹» ±º -©»»¬ ·²º¿²¬ ¹·º¬- ¿®» ³¿¼» ©·¬¸ ²»© ¾±®² ·² ³·²¼ò Ô·¬¬´» ±²»- ©¸± ¿®» ²»©´§ ©»´½±³»¼ ·²¬± ±«® ©±®´¼ ¼»-»®ª» ´«¨«®§ º®±³ ¼¿§ ¼±¬ÿ

ÞÒì

ײº¿²¬ Ý®±½¸»¬ Ñ©´ Þ»¿²·»

ÞÒí

ײº¿²¬ Ý®±½¸»¬ Ñ©´ Þ»¿²·»

Í·¦»

ìð½³ ðóç³²¬¸-

Í·¦»

ìð½³ ðóç³²¬¸-

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

з²µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû Ó·´µ ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû Ó·´µ ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

ÖÕÒ×Ìïì

Õ²·¬¬»¼ ͬ®·°» Þ´¿²µ»¬

ÖÕÒ×Ìïí

Õ²·¬¬»¼ ͬ®·°» Þ´¿²µ»¬

Í·¦»

éê ¨ ïðð½³

Í·¦»

éê ¨ ïðð½³

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

з²µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±²

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îéòðð ÓÑÏ

î

î

Ю·½»

ü

îéòðð ÓÑÏ

î

î

ÖÞë

Ì®«´·»® Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

ÖÕÒ×Ìïî

Ø¿²¼³¿¼» ½®±½¸»¬ Ó×Ò× Þ´¿²µ»¬

ÖÕÒ×Ìïï

Ø¿²¼³¿¼» ½®±½¸»¬ Ó×Ò× Þ´¿²µ»¬

Í·¦»

ïðð¨ïîð½³

Í·¦»

éê ¨ éê½³

Í·¦»

éê ¨ éê½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

з²µ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû Þ¿³¾±±ô ïððû Í·´µ ¬®·³ ü ëðòðð ÓÑÏ î

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±²

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

î

Ю·½»

ü

ìðòðð ÓÑÏ

ÖÌÛÜí

Ø«¹¹§ Þ»¿® ú Þ´¿²µ»¬

ÖÌÛÜî

Ø«¹¹§ Þ»¿® ú Þ´¿²µ»¬

ÖÌÛÜï

Ø«¹¹§ Þ»¿® ú Þ´¿²µ»¬

Í·¦»

îë½³ ¬±§ô èð¨ïðð½³

Í·¦»

îë½³ ¬±§ô èð¨ïðð½³

Í·¦»

îë½³ ¬±§ô èð¨ïðð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

з²µ

Ó¿¬»®·¿´

éëû Þ¿³¾±±ô îëû б´§»-¬»® ü î îïìëòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

éëû Þ¿³¾±±ô îëû б´§»-¬»®

Ó¿¬»®·¿´

éëû Þ¿³¾±±ô îëû б´§»-¬»® ü ìëòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî î

Ю·½»

Ю·½»

ü

î

ìëòðð ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Õ×ÜÍ

ÖÕÒ×Ìïì

Õ²·¬¬»¼ ͬ®·°» Þ´¿²µ»¬

ÖÞì

Ì®«´·»® Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

ÖÞÐÏðïÞ

з¯«»§ ݱª»®´»¬

Í·¦»

éê ¨ ïðð½³

Í·¦»

ïðð¨ïîð½³

Í·¦»

ïêð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

Þ´«»

ݱ´±«®

Þ´«»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû Þ¿³¾±±ô ïððû Í·´µ ¬®·³ ü ëðòðð ÓÑÏ î

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îéòðð ÓÑÏ

Ю·½»

Ô·²»² ñ ݱ¬¬±²ô ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïððòðð ÓÑÏ ï

ÖÕÒ×Ìïí

Õ²·¬¬»¼ ͬ®·°» Þ´¿²µ»¬

ÖÞí

Ì®«´·»® Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

ÖÞÐÏðïÐ

з¯«»§ ݱª»®´»¬

Í·¦»

éê ¨ ïðð½³

Í·¦»

ïðð¨ïîð½³

Í·¦»

ïêð ¨ îëð½³

ݱ´±«®

з²µ

ݱ´±«®

з²µ

ݱ´±«®

з²µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû Þ¿³¾±±ô ïððû Í·´µ ¬®·³ ü ëðòðð ÓÑÏ î

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îéòðð ÓÑÏ

Ô·²»² ñ ݱ¬¬±²ô ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïððòðð ÓÑÏ ï

ÖÞë

Ì®«´·»® Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

ÖÞîéî

Û®³»´·²¼¿ Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

Í·¦»

ïðð¨ïîð½³

Í·¦»

ïíð ¨ ïéð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

éèû Þ¿³¾±± îîû ݱ¬¬±²ô ïððû Í·´µ ¾±®¼»®

Ю·½»

ïððû Þ¿³¾±±ô ïððû Í·´µ ¬®·³ ü ëðòðð ÓÑÏ î

ÖÞêîê

Ó¿²¸¿¬¬¿² ݱª»®´»¬

ÖÕÒ×Ìè

Ý´¿--·½ ݸ«²µ§ Õ²·¬ ̸®±©

Í·¦»

ïêð ¨ îëð½³

Í·¦»

ïíð ¨ ïèð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±²

î

î

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü êðòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ï

Ю·½»

Ю·½»

ü

ü

êïòðð ÓÑÏ

îîëðòðð

ÓÑÏ

Ю·½»

î

ï

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Õ×ÜÍ

ÖÞÆÑ

Ʊ± ݱª»®´»¬

ÖÞßÒðï

Ʊ± ݱª»®´»¬

ÖÕÒ×Ìç

Ù»±³»¬®·½ שּׁ»®² ̸®±©

Í·¦»

ïðð ¨ ïîð½³

Í·¦»

ïêð¨îëð½³

Í·¦»

ïíð ¨ ïèð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¹®»§ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬»

ݱ´±«®

Ù®»§ñɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü çðòðð ÓÑÏ ï

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ݱ¬¬±²ô îíð¹ ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ìðòðð ÓÑÏ î

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ìðòðð ÓÑÏ

ÖÍÆÑ

Ʊ± Ý«-¸·±²

ÖÍÆÑî

Ʊ± Ý«-¸·±²

ÖÍßÒðï

Ʊ± ͸»»¬ Í»¬

Í·¦»

íð ¨ ìð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

Í·²¹´»

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¹®»§ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¹®»§ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïìòðð ÓÑÏ

Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü èðòðð ÓÑÏ

ÖÞÔß

Ôß Ôß Ý±ª»®´»¬

ÖÞÍÑï

Ô¿ Ô¿ ݱª»®´»¬

ÖÞîéîÝØ

Û®³»´·²¼¿ Þ¿³¾±± Þ´¿²µ»¬

Í·¦»

ïðð ¨ ïîð½³

Í·¦»

ïêð ¨ îëð½³

Í·¦»

ïíð ¨ ïéð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¹®»§ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÙ®»§

ݱ´±«®

ݸ¿®½±¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ìðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü çðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

éèû Þ¿³¾±± îîû ݱ¬¬±²ô ïððû Í·´µ ¾±®¼»®

Ю·½»

î

î

Ю·½»

î

ï

ü

Ю·½»

êïòðð ÓÑÏ

ï

ï

ï

îí

ÖÍÔß

Ôß Ôß Ý«-¸·±²

ÖÍÔßî

Ôß Ôß Ý«-¸·±²

ÖÍÔßðï

Ô¿ Ô¿ ͸»»¬ Í»¬

Í·¦»

íð ¨ ìð½³

Í·¦»

ìë ¨ ìë½³

Í·¦»

Í·²¹´»

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¹®»§ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬» ©·¬¸ ¹®»§ -¬·¬½¸

ݱ´±«®

ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü îíïèòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

íððÌÝ Ý±¬¬±² Í¿¬»»² ü èðòðð ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ ï

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïìòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

Ю·½»

î

Ю·½»


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Õ×ÜÍ ó Þ»¿²·»- ¿²¼ Þ®·¹¸¬ Þ»¼¼·²¹

Üïâúïòúþèöëúæöõþýñú öõúÛÜÚÙØéúú Øûõôúáñðîèýþú òöýîýëúãûôýúóñðãúú ÞÒé ùøø úáðþþðõú

Ý®±½¸»¬ Ñ©´ Þ»¿²·»

ÞÒè

Ý®±½¸»¬ Ñ©´ Þ»¿²·»

Í·¦»

ìð½³ ðóç³²¬¸-

Í·¦»

ìð½³ ðóç³²¬¸-

ݱ´±«®

Þ´«» Ç»´´±©

ݱ´±«®

Ù®»»² з²µ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû Ó·´µ ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû Ó·´µ ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

î

î

ÖÞïç

ο·²¾±© Ý®±½¸»¬ Þ´¿²µ»¬

ÌÛÜÞßÔ

Þ±´´§ Þ¿´´

ÞÒï

ο·²¾±© Þ»¿²·»

Í·¦»

ïðð¨ïðð½³

Í·¦»

îð½³Ø

Í·¦»

ìð½³ ðóç³²¬¸-

ݱ´±«®

ο·²¾±©-

ݱ´±«®

ο·²¾±©-

ݱ´±«®

ο·²¾±©-

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû Ó·´µ ݱ¬¬±² ü ëëòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû Ó·´µ ݱ¬¬±² ü îîòðð ÓÑÏ

ÖÜßÔðð

ß´°¸¿¾»¬ Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

ݱ¬

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬· ©·¬¸ ܱ¬-

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü ëçòðð ÓÑÏ

ÖÜßÔðï

ß´°¸¿¾»¬ Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Í·²¹´»

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬· ©·¬¸ ܱ¬-

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü ééòðð ÓÑÏ

ÖÜßÔðïÕ

ß´°¸¿¾»¬ Ü«ª»¬ Í»¬

ÖÍßÔ

ß´°¸¿¾»¬ ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

ÖÞßÞÝ

ßÞÝ Ý±ª»®´»¬

Í·¦»

Õ·²¹ Í·²¹´» ñ ܱ«¾´»

Í·¦»

Ý«-¸·±²

Í·¦»

ïðð¨ïîð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬· ©·¬¸ ܱ¬-

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

ݱ´±«®

ɸ·¬»

Ó¿¬»®·¿´

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü îìïíòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ݱ¬¬±²ô ݱ¬¬±² Ú·´´·²¹ ü íëòðð ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ î

ï

î

ï

ï

Ó¿¬»®·¿´

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü çðòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

ï

Ю·½»

î

Ю·½»


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Õ×ÜÍ ó Ô·¬¬´» Ô¿¼·»- Þ»¼¼·²¹

ÖÜÝÝðï

Ý«° Ý¿µ» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Í·²¹´»

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü êðòðð ÓÑÏ

ÖÜÝÝðïÕ

Ý«° Ý¿µ» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Õ·²¹ Í·²¹´» ñ ܱ«¾´»

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

Ó¿¬»®·¿´

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü éëòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ï

ï

ÖÞîî

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

Í·¦»

ïíð¨ïéð½³

ݱ´±«®

з²µ

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô ïëû Ò§´±²ô íðû ß½®§´·½

Ю·½»

ü

îéòîë ÓÑÏ

î

ÖÞÝÝ

Ý«° Ý¿µ» ݱª»®´»¬

ÖÞÐÏðïÐ

з¯«»§ ݱª»®´»¬

ÖÌÕÑÑîÞË

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

Í·¦»

ïëð ¨ îðð½³

Í·¦»

ïêð ¨ îëð½³

Í·¦»

ïíð ¨ éð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

ݱ´±«®

з²µ

ݱ´±«®

Þ«®¹«²¼§

Ó¿¬»®·¿´

Ô·²»² ñ ݱ¬¬±²ô ݱ¬¬±² º·´´·²¹ ü ïððòðð ÓÑÏ ï îë

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô îðû Ò§´±²ô îëû ß½®§´·½ ü îéòîë ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ ï

Ó¿¬»®·¿´

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü éðòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

ï

Ю·½»

Ю·½»


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî Õ×ÜÍ ó Þ·¹ Þ±§- Þ»¼¼·²¹

ÖÜÍÍðï

Í»¿ Í·¼» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Í·²¹´»

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü êðòðð ÓÑÏ

ÖÜÍÍðïÕ

Í»¿ Í·¼» Ü«ª»¬ Í»¬

Í·¦»

Õ·²¹ Í·²¹´» ñ ܱ«¾´»

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü éðòðð ÓÑÏ

ÖÍÍÍ

Í»¿ Í·¼» ͽ¿¬¬»® Ý«-¸·±²

ÖÞÍÍ

Í»¿ Í·¼» ݱª»®´»¬

Í·¦»

íð ¨ ìð½³

Í·¦»

ïëð ¨ îðð½³

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

ݱ´±«®

ɸ·¬»ñÓ«´¬·

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü ïîòðð ÓÑÏ

Ю·½»

íððÌÝ Ý±¬¬±² -¿¬»»² ü éðòðð ÓÑÏ

ÖÞîí

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

ÖÞðîí

ͬ¿½µ ݱª»®´»¬ Í»¬

ÖÌÕÑÑïÞ

Ó±¸¿·® Þ´»²¼ ̸®±©

Í·¦»

ïíð¨ïéð½³

Í·¦»

îíð ¨ îìð½³

Í·¦»

ïíð ¨ éð½³

ݱ´±«®

Ù®»»²

ݱ´±«®

Ó·¨»¼ ½±´±«®-

ݱ´±«®

Þ´«»

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô ïëû Ò§´±²ô íðû ß½®§´·½ Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïððòðð ÓÑÏ îê

Ó¿¬»®·¿´

ëëû Ó±¸¿·®ô îðû Ò§´±²ô îëû ß½®§´·½

ü Ю·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

îéòîë ÓÑÏ

ï

ï

î

î

Ю·½»

ï

ï

Ю·½»

ü

îéòîë ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ ï


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÌÑÇÍ

ß´´ ¬±§- ¸¿ª» ¿´´ ¾»»² ¬»-¬»¼ ¬± ß«-¬®¿´·¿² ͬ¿²¼¿®¼-ò

ÌÛÜÌßÍ

Ì¿- Ì»¼¼§

Í·¦»

îð½³Ø

ÌÛÜÎÑÔ

α´ ο¾¾·¬

Í·¦»

ݱ´±«®

ת±®§ñÙ®»§

îð½³Ø

ݱ´±«®

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïíòðð ÓÑÏ

ת±®§ñÙ®»§

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïíòðð ÓÑÏ

ÌÛÜß×Î

б° д¿²»

ÌÛÜÞßÔ

Í·¦»

îð½³Ô

Í·¦»

Þ±´´§ Þ¿´´

ÌÛÜÞ×Î

Þ·¬¬· Þ·®¼

îð½³Ø

Í·¦»

ݱ´±«®

ת±®§ñÙ®»§

îð½³Ø

ݱ´±«®

ο·²¾±©-

ݱ´±«®

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïíòðð ÓÑÏ

ת±®§ñÙ®»§

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïðòðð ÓÑÏ

Ю·½»

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïîòðð ÓÑÏ

ÌÛÜÐËÐ Í·¦»

б°°§ Ы°°§

ÌÛÜÌËÎ

̱¬· Ì«®¬´»

ÌÛÜÔ×Ñ

Ô±´´§ Ô·±²

ìð½³Ô

Í·¦»

îê½³Ô

Í·¦»

îð½³Ø

ݱ´±«®

ת±®§ñ¹®»§

ݱ´±«®

ת±®§ñ¹®»§

ݱ´±«®

ת±®§ñÙ®»§

Ó¿¬»®·¿´

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïëòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïíòðð ÓÑÏ

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïíòðð ÓÑÏ

Ю·½»

î

î

î

л®º»½¬ Ò»© ¾±®² ¹·º¬ ÿ

ÌÛÜÙ×Î

Ù·¼¼§ Ù·®¿ºº»

ÌÛÜÆÛÞ

Ʊ±¬§ Æ»¾®¿

Í·¦»

îë½³Ø

Í·¦»

îð½³Ø

ݱ´±«®

ת±®§ñÙ®»§

ݱ´±«®

ת±®§ñÙ®»§

Ó¿¬»®·¿´

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü îéïíòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

б´§ ñ ݱ¬¬±² ü ïíòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

Ю·½»

î

î

î

Ю·½»

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

î

î

î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÒßÐÛÎÇ

ÖÐØÛÎ

Ø»®®·²¹ д¿½»³¿¬ ó Í»¬ ì

ÖÐØÛÎ

Ø»®®·²¹ д¿½»³¿¬ ó Í»¬ ì

Í·¦»

íí ¨ ìè½³

Í·¦»

íí ¨ ìè½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ñÝ®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëòðð ÓÑÏ

ÖÝØÛÎï

Ø»®®·²¹ Ý«-¸·±²

ÖÝØÛÎî

Ø»®®·²¹ Ô±²¹ Ý«-¸·±²

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

Í·¦»

íð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ñÝ®»¿³

ݱ´±«®

Þ´¿½µ ñÝ®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïëòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

îè

î

î

Ю·½»

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

î

î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÒßÐÛÎÇ

ÖÐÔ×Ò

Ô·²»¿´ д¿½»³¿¬

ÖÎÔ×Ò

Ô·²»¿´ Ϋ²²»®

ÖÝÔ×Òí

Ô·²»¿´ Ý«-¸·±²

Í·¦»

íí ¨ ìè½³

Í·¦»

íí ¨ ïìð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñÌ¿«°»

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñÌ¿«°»

ݱ´±«®

Ý®»¿³ñÌ¿«°»

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´ Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² Ú«-»¼ ü ïëòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² Ú«-»¼ ü ëòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïèòðð ÓÑÏ

ÖÐÎÑÔ

α´´·²¹ Ô·²»¿´ д¿½»³¿¬

ÖÎÎÑÔ

α´´·²¹ Ô·²»¿´ Ϋ²²»®

ÖÝÎÑÔí

α´´·²¹ Ô·²»¿´ Ý«-¸·±²

Í·¦»

íí ¨ ìè½³

Í·¦»

íí ¨ ïìð½³

Í·¦»

ëð ¨ ëð½³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

ݱ´±«®

Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² Ú«-»¼ ü ïëòðð ÓÑÏ

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² Ú«-»¼ ü ëòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü îðòðð ÓÑÏ

ÖÐÛÌØóÝ

Û¿®¬¸ д¿½»³¿¬ ó Í»¬ ì

ÖÎÛÌØóÝ

Û¿®¬¸ Ϋ²²»®

Í·¦»

íí ¨ ìè½³

Í·¦»

íí ¨ ïìð½³

ݱ´±«®

ɸ·°°»¼ Ý®»¿³

ݱ´±«®

ɸ·°°»¼ Ý®»¿³

Ó¿¬»®·¿´

Ó¿¬»®·¿´

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïìòðð ÓÑÏ

Ю·½»

ïððû ݱ¬¬±² ü ïïòðð ÓÑÏ

ÖÐÛÌØóÞ

Û¿®¬¸ д¿½»³¿¬ ó Í»¬ ì

ÖÎÛÌØóÞ

Û¿®¬¸ Ϋ²²»®

Í·¦»

íí ¨ ìè½³

Í·¦»

íí ¨ ïìð½³

ݱ´±«®

ݱݱ Þ®±©²

ݱ´±«®

ݱݱ Þ®±©²

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïïòðð ÓÑÏ Ð®·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ î

î

î

Ю·½»

î

Ó¿¬»®·¿´

ïððû ݱ¬¬±² ü ïìòðð ÓÑÏ Ð®·½» ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

î

îç

î

î

Ю·½»

î

î

î


ÐÎ×ÝÛÔ×ÍÌ ß«¬«³² É·²¬»® îðïî ÒÑÌÛÍ

ݱ°§®·¹¸¬ îðïî

íð

Ю·½»- »¨½´«¼» ÙÍÌ

Jole' Home AW 2012 Price List  

Range for AW 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you