__MAIN_TEXT__

Page 1

PAKUTUVĖNŲ

KRONIKA 1995-2008 m.


© „Kroniką“ rinko, rašė, maketavo Jolanta Klietutė, 2014 m.

(paskutinė redakcija 2015-05-16) Nuotraukos J. Klietkutės, G. Numgaudžio, Pakutuvėnų bažnyčios archyvo. Jeigu „Kronikoje“ rasite klaidų (kad ir gramatinių), netikslumų, praleistų faktų, labai prašau mane informuoti el. paštu jolanta@pakuta.lt


Įvadas Pakutuvėnų kaimas yra 11 km į rytus nuo Kartenos, 11 km į vakarus nuo Plungės. Tai buvęs didžiulis kaimas, kuriame 1923 m. buvo 47 sodybos ir 276 gyventojai. 1976 metais kaime minima apie 200 gyventojų. 2012 m. - 48 gyventojai. 1938 metais Plungės kleboną P. Pukį aplankė pakutuvėniškiai brolis ir sesuo Juozapas bei Justina Stropai, kurie norėjo savo žemę ir trobesius paaukoti bažnyčiai. Gyvenamas namas buvo naujas, statytas taip, kad tiktų klebonijai. Tačiau klebonas, neseniai pabaigęs Plungės bažnyčios statybas, neskubėjo priimti naujo pasiūlymo. Patarė palaukti. Prasidėjus Plungės bombardavimui prelatas Povilas Pukys davė pažadą: jei Dievas apsaugos Plungės bažnyčią, miestas ir bažnyčios trobesiai liks karo nepaliesti, Pakutuvėnuose pastatyti bažnyčią. Bažnyčia išliko, tad pažadą reikėjo įvykdyti. 1941 m. Telšių Vyskupijos Kurija patvirtino statomos Pakutuvėnų bažnyčios komitetą: Pirmininkas Prel. P. Pukys, nariai: Stanislovas Grigalauskas, Petras Grigalauskas, Liudvikas Poškus, Konstantinas Rūtė ir Konstantinas Rūtė (sūnus). 1941 metais buvo sudarytas bažnyčios planas, kurį braižė Kretingos apskrities inžinierius J. Zubkus. Statant bažnyčią pamaldos vyko klebonijos kambaryje. Kadangi Pakutuvėnų klebonijos kambarys buvo per mažas šv. Mišioms, susirūpinta laikinomis patalpomis liturgijai. Tarpukario laikotarpyje antrajame Plungės bažnyčios šventoriaus gale ties vartais į Kretingos gatvę, buvo medinis namelis bažnyčios inventoriui. Baigus statyti Plungės bažnyčią, joje atsirado vietos ir visiems daiktams susidėti. Namelis liko nereikalingas. Plungės parapijos komitetas jį kaip koplyčią atidavė pervežti į Pakutuvėnų kapines ir ten pastatyti. Telšių vyskupo įgaliotas kunigas Povilas Pukys pašventino koplyčią, kurioje tuojau šv. Mišias pradėjo aukoti vietos klebonas. 1942 m. pavasarį atvykęs J. E. Telšių vyskupas Justinas Staugaitis pašventė naujosios bažnyčios pamatus ir kapines. Vasarą buvo pastatytos bažnyčios sienos, uždėti pastoliai stogui, pamūrytas bokštas. Stogą skiedrom, o po to skarda dengė Vincas Vaitkus iš Kulių valsčiaus Santakių kaimo. Langus, duris ir klaupkas bažnyčiai padarė ir sudėjo vietinis stalius Salys Stanislovas. Mašinas parvežti cementui iš Latvijos davė Plungės linų fabriko savininkas L. Kučinskas. Pakutuvėniškių Rupeikų, Stropų, Dobilų ir daugelio kitų kaimo vyrų, prisidėjusių prie bažnyčios statybos, pavardės buvo surašytos ir įmūrytos bažnyčios pamatuose. Marija Stonkienė perpus sudėjusi pinigus su savo giminaite Kazimiera Stonkute-Žūtautiene iš Norvaišių kaimo, nupirko bažnyčiai tabernakulį. 1943 m. lapkričio 29 d. J. E. Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius naująją bažnyčią iškilmingai pakonsekravo Šv. Antano Paduviečio vardu. Bažnyčia tinkuoto mūro, turi klasicistinių bruožų, stačiakampio plano (22x12 m), su bokštu ir bokšteliu. Naujajai parapijai priskirti kai kurie Kartenos, Kulių, Plungės ir Šateikių parapijų kaimai. Prie bažnyčios ėmė kurtis ir miestelis, atsirado smulkių prekių krautuvėlė. Tačiau karo metų aplinkybės bei pokario trėmimai neleido Pakutuvėnams išaugti, bet ir beveik sunaikino šį kaimą.

3


1991 metai Broliai pranciškonai pasistatė Pakutuvėnuose molinę trobelę rekolekcijoms.

4


1993 metai Liepos 2 d. jaunimo ir brolių pranciškonų piligriminis žygis pėsčiomis Kretinga - Pakutuvėnai. Liepos 2-5 d. rekolekcijos jaunimui prieš piligriminį žygį į Žemaičių Kalvariją. Dalyvavo apie 100 jaunų žmonių, 5 broliai pranciškonai iš Italijos, broliai Paulius Vaineikis OFM, Edmundas Atkočiūnas, Faustas Meškuotis, Audrius Šarka, Vaidis Liaugaudas, Rolandas, Renaldas Reivytis.

1995 metai Pavasarį Pakutuvėnuose, brolių pranciškonų molinuke, apsigyveno pirmieji „pustelnikai“ (taip vėliau Pakutuvėnų bendruomenės gyventojus pavadins žmonės - nuo slaviško žodžio „pustynia“ - t.y. tie, kurie išėjo į dykumą): Kostas Ketlerius (iš Klaipėdos), Ričardas Lygnugaris (iš Klaipėdos), Darius Kazakevičius (iš Kauno).

Pavasarį gauta Vokietijos organizacijos „LAZARUS-Hilfswerk“ (koordinatoriai Konrad ir Wendy Schmidt) dovana - 2 jūriniai konteineriai: vienas įrengtas kaip gyvenama patalpa (5 pakeliami gultai), rašomasis stalas, krosnis (taip vadinama „buržuika“) šaldytuvas, elektrinė plytelė (nors elektros 5


1995 m.

Pakutuvėnuose tuo metu nebuvo), antrasis - dirbtuvės su visom priemonėm ir įrankiais, taip pat rūbų labdara. Tačiau pustelnikai liko gyventi molinuke, o įrengtą konteinerį paliko svečiams. Balandžio 24 d. metams išrinkta Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos taryba. Pirmininkavo br. Gediminas Numgaudis OFM; sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Dalyvavo Kretingos parapijos jaunimas (25 žmonės). Prezidentu išrinktas Algirdas Malakauskis (12 balsų), patarėjai - Jūratė Kubiliutė (14), Rūta Domarkaitė (13), Edita Breimelytė (15), Šarūnė Jasiūnaitė (12), iždininkė - Aldutė Kerpytė, religinis patarėjas - br. Gediminas Numgaudis OFM. Pakutuvėnai - Tarnybos veiklos ir rekreacijos bazė. Gegužės 11 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos Taryba, aplankiusi Telšių Vyskupą Antaną Vaičių, užsuko į Pakutuvėnus.

6

Birželio 10 d. Bažnyčiai padarytas ąžuolinis altorius (projekto autorius br. Gediminas OFM, padarė - Kazimieras Ramonas). Birželio 11 d. Šv. Antano atlaidai. Giedojo šv. Antano Kolegijos choras. Nuo šios dienos kiekvieną sekmadienį 15 val. Pakutuvėnuose bus aukojamos šv. Mišios. Birželio 26 d. Išleisti giesmynai „Pakutuvėnai ‘95“ (vieno vnt. savikaina 17 Lt). Birželio 29 d. Pakutuvėnuose apsigyveno dar vienas „pustelnikas“ – Audrius Petrikas (iš Radviliškio). Liepos 1-2 d. Jaunimo stovykla-rekolekcijos prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. Dalyvavo 86 žmonės iš visos Lietuvos (amžius 10-30 metų), taip pat 13 žmonių grupė iš Maihingen’o (Vokietija) evangelizacinės mokyklos ir 3 žmonės iš Karaliaučiaus srities. Liepos 1 d. evangelizacija Aleksandravo kaime (6.5 km nuo Pakutuvėnų). Liepos 2 d. evangelizacija Karklėnų kaime (4 km nuo Pakutuvėnų). Šios evangelizacijos buvo kartu ir pirmoji pažintis su aplinkinių kaimų žmonėmis. Liepos 17 d. Šv. Antano Kolegijos studentai Šarūnė Jasiūnaitė, Algirdas Malakauskis, Otilija Rutkauskaitė, Edvina Utemišėva Karklėnų kaimo vaikus pradėjo mokyti katekizmo - ruošti Pirmajai Komunijai. Liepos 28 d. naktį, užsilipę ant konteinerio stogo gėrėme arbatą, Ričkelis brazdino gitarą ir laukėme pasirodant garsiosios Halio kometos. Liepos 30 d. Bažnyčios altoriai grąžinti į Plungės bažnyčią. Liepos-rugpjūčio mėn. dvi mergaitės iš Panevėžio žemės ūkio mokyklos atliko praktiką. Rugpjūčio 4 d. atvyko 10 žmonių ICPE (Tarptautinė Katalikų Evangelizacijos programa) evangelizacinė komanda iš Italijos. Rugpjūčio 6-13 d. Šv. Pranciškaus Trečiojo Ordino jaunimo stovykla „TAU“. Konferencijas vedė br. Mykolas Letkauskas OFM, br. Jeronimas Alvidas Remesa OFS, br. Juozapas Kaminskas OFM, br. Antanas Grabnickas OFM, br. Severinas Holocher OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM. Dalyvavo 30 jaunų žmonių iš visos Lietuvos. Vadovai Jolanta klietkutė ir Juozas Ruzgys. Rugpjūčio 14-20 d. rekolekcijos Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitėms seserims iš Panevėžio. Rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidai. 22-iems Karklėnų kaimo vaikams ir 4-iems suaugusiems tai buvo Pirmosios Komunijos šventė („Susitaikinimo sodyba” pasiekė kulminaciją - 43 išpažintys per dieną).


1995 m.

Rugpjūčio 17-19 d. dalinama „Lazarus“ rūbų labdara Karklėnuose. Rugpjūčio 18 d. Apsilankė Motinos Teresės seserys su vaikų grupe. Rugpjūčio 25 d. savanoriams su br. Gediminu OFM kelionė laivu „Rusnė“ Atmatos upe. Rugpjūčio mėn. apsilankė keliautojas fotografas Paulius Normantas. Rugpjūčio mėn. apsilankė menotyrininkė (Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotoja) Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, ieškodama paveikslo „Kristaus grabas“, kurį nutapė Antanas Kazonas (1888–1981), – Kristų nutapęs kaip gyvą ir pats jo išsigandęs. Paveikslą padovanojo Pakutuvėnų bažnyčiai, kur jis būdavo pakabinamas Didžiajame altoriuje Didžiąją Gavėnios savaitę. Spalio 18 d. Kretingos raj. AB Vaismedžių medelynas paaukojo 64 įvairių rūšių vaismedžių sodinukus. Spalio mėn. sodinamas sodas. Rudenį pustelnikai vyrukai apsigyveno kapinių koplyčioje (esant minusinei temperatūrai konteineryje ant krosnies kaitino akmenį ir jį nešėsi į lovą, kad būtų šilčiau). Konteineris, kaip buvimo ir gyvenimo vieta, pasitarnauja tik dieną, o nakčiai ir toliau lieka svečių privilegija. Lapkričio mėn. Edita Breimelytė kartą į savaitę vykdavo į Pakutuvėnus pustelnikams vesti paskaitų apie bendruomenę. Lapkričio 20 d. Telšių apskrities valdytojo administracijos įsakymu Nr. 524 Tarnybai 50-čiai metų išnuomota 49.25 ha žemės Pakutuvėnuose. Lapkričio 26 d. organizuojama video filmo peržiūra bei diskoteka Karklėnuose. Lapkričio mėn. gauti dar du konteineriai („LAZARUS” iš Vokietijos auka). Gruodžio 3 d. prasideda kalėdojimai Karklėnuose. Gruodžio 10 d. Karklėnų kaimo vaikus kalėdinių giesmių ir žaidimų pradeda mokyti Lina Pudžiuvelytė ir Šarūnė Jasiūnaitė. Gruodžio 15-20 d. Bažnyčioje dedamos medinės grindys (pakutuvėniškiai: Steponas Milašius, Povilas Gėryba, Stasys Daukša, kretingiškis Irmantas Tamošauskas), mūrijama krosnis ir židinys (Antanas Lygnugaris iš Klaipėdos). Gruodžio 25 d. Kalėdos. 19.00 val. iškilmingos Kalėdinės šv. Mišios, kurias aukojo br. Benediktas OFM, br. Astijus OFM, br. Gediminas OFM.

7


Prieš šv. Mišias Euroskautų misterija, kalėdinė Karklėnų vaikų programėlė. Mišių metu giedojo Kretingos Votyvos vaikų choras. Pirmą kartą bažnyčioje švietė elektra, kurią tiekė benzininis motoras. Bažnyčios zakristijoje apgyvendinti ir neseniai gimę triušiukai, nes tai vienintelė kūrenama ir žmonių negyvenama vieta visuose Pakutuvėnuose. Gruodžio 28 d. Paruoštas projektas (Kultūros ministerijai) Pakutuvėnų sodybos pastatui. (1996 03 mėn. ministerija šį projektą atmetė).

1996 metai Sausio 5-10 d. Pustelnikai Audrius Petrikas ir Darius Kazakevičius dalyvavo „Jono kurse“ Kaune, kurį organizavo „Gyvieji akmenys“. Vasario 2 d. Padaryti ąžuoliniai: tabernakulis ir pultas šv. Raštui (projekto autorius - br. Gediminas OFM, padarė – vienuolyno meistras Kazimieras Ramonas). Vasario 3 d. Šarūnė Jasiūnaitė ir Edita Breimelytė sekmadieniais pradėjo mokyti Karklėnų vaikus šokių (ruošia Velykų šventėms). Vasario mėn. Visiškai užsnigti keliai. Į pamaldas Pakutuvėnuose tenka klampoti sniegu arba čiuožti slidėmis.

8


Kovo 30 d. Susitaikinimo vakaras Karklėnų kultūros namuose, Verbų šv. Mišios. Išpažinčių klausė ir šv. Mišias aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM. Šlovino Kretingos pranciškoniškasis jaunimas. Balandžio 7 d. Šv. Velykos!

1996 m.

Balandžio 17-19 d. „molinuko“ remontu užsiima Ričardas Lygnugaris, padeda Jolanta Klietkutė. Molinukas „užgyveno“ erdvią verandą. Balandžio 29 d. Pradėta vesti elektra; gautas vienas konteineris iš Vokietijos. Pavasarį Pakutuvėnų bendruomenės ūkį sudarė 2 ožkos, daug ožiukų, labai daug triušių ir šuo niufaulendas Efris (Efraimas). Vasarą dar prisidės kelios vištos. Gegužės 1 d. rekolekcijos Kretingos šv. Antano kolegijos IV kurso studentėms. Gegužės 2 d. Gauti dar du konteineriai.

Gegužės mėn. Liturginius indus ir rūbus bažnyčiai dovanojo broliai pranciškonai iš Vokietijos VelbertNeviges miesto, taip pat liturginių rūbų dovanojo seserys iš Vokietijos Bonn miesto. Birželio 12 d. Į Italiją išlydėjome brolius Algelį (Jaunimo Tarnybos prezidentą) ir Ričkelį (pustelninką). Birželio 26 d. Telšių dailės mokyklos studentė Rima Čekėnaitė (iš Utenos) apsigynė diplominį darbą tema: „15-kos stočių kryžiaus kelio koplyčių projektas Pakutuvėnų kaime“. Vasarą-rudenį Pakutuvėnuose gyveno Rima Čekėnaitė, pagal kurios projektą buvo statomos Kryžiaus kelio stotys. 9


Vasaros pradžioje Pakutuvėnuose apsigyveno Jolanta Klietkutė (iš Vilniaus). Iki šalčių gyveno Kornelijaus Liutkaus ir skautų statytame vigvame miške, vėliau persikėlė į bažnyčios zakristiją (gyveno iki 1999 metų žiemos, 2000-2001 m. vasaromis, nuo 2009 m. - vasaromis). Liepos 9 d. atvyko Šiaulių hidrogeodezija daryti gręžinį geriamo vandens šuliniui. Liepos 12 d. pirmą kartą Pakutuvėnuose ėjome Kryžiaus kelią aplinkui visus 50 ha (Kryžiaus kelio projekto autorė Rima Čekėnaitė). Kryžiaus kelias truko 4 val.

1996 m.

Liepos 15-19 d. Septyni skautai iš Prancūzijos iškasė ir apdengė „Kristaus kapą“ kryžiaus keliui. Liepos 15-26 d. Placidas Jasiūnas (Ukmergė) padedamas Arvydo iš Šiaulių pastatė medinę „Antrojo Jėzaus suklupimo“ koplyčią kryžiaus keliui. Liepos 22-28 d. Siuvinėjimo stovykla. Dalyvavo apie 20 mergaičių. Siuvinėti mokė Nina Kazakevičienė iš Kauno. Liepos 22-28 d. Šeimų stovykla „Šeima - pilnutinio susitaikinimo ženklas“. Dalyvavo 50 šeimų iš visos Lietuvos (152 žmonės), 10 žmonių darbo grupė. Paskaitas vedė t. Etienne (šv. Jono bendruomenės brolis) iš Austrijos, br. Gediminas OFM. Atgaivos vakarais koncertavo G. Storpirštis, broliai pranciškonai Audrius ir Arūnas, t. Etienne, „Mėguvos“ etnografinis ansamblis. Stovyklos vadovė Rūta Domarkaitė.

10


Liepos 25 d. Gręžinys veikia (70 m gylis)! (prie jo kelerius metus ir prausimės, ir indus plausime, ir skalbsime).

1996 m.

Liepos 28 d. Pirmosios Komunijos šventė Aleksandravo kaimo vaikams, kuriuos kelias savaites mokė Šarūnė Jasiūnaitė. Liepos 29 - rugpjūčio 10 d. Ikonografijos stovykla. Dalyvavo 15 žmonių ir apie 10 laisvų klausytojų. Ikonas tapyti mokė br. Carlo Bertagnin OFM (Italija).

Liepos - rugpjūčio mėn. Vokiečių labdaros organizacija „Lazarus“, padedama jaunimo statė gyvenamą konteinerių kompleksą žiemai. Rugpjūčio mėn. Režisierius Virginijus Vyšniauskas stato Kristaus kapo koplyčią. Rugpjūčio 12 d. Atvyko šv. Klaros sesė Margarita iš Italijos Mantuvos miesto. Seserys ieško Lietuvoje vietos savo vienuolynui steigti. Viena iš numatomų vietų yra Pakutuvėnai. Rugpjūčio 11-18 d. Pranciškoniškoji savaitė. Vadovavo broliai pranciškonai (noviciai) grįžę atostogų iš 11 Italijos. Dalyvavo apie 100 jaunų žmonių.


Rugpjūčio 17 d. Krikščioniškos muzikos festivalis. Rugpjūčio 30-31 d. Rekolekcijos Kretingos Katalikiškosios mokyklos mokytojams. Rugsėjo 2 d. Naujos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos Tarybos rinkimai Kretingoje: dalyvavo 50 žmonių, 28 žmonės apsisprendė tapti Tarnybos nariais. Pirmininkavo Edita Breimelytė, sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Prezidente išrinkta Rūta Domarkaitė (25 balsai). Tarėjai: Irmantas Tamošauskas (42), Dalius Mackela (17), Andrius Mizgiris (14), Žibutė Krasavina (13). Rugsėjo mėn. Placidas Jasiūnas darbuojasi prie konteinerių komplekso įrengimo žiemos gyvenimui. 1996/1997 mokslo metais Jolanta Klietkutė dirbo Aleksandravo mokykloje tikybos mokytoja. Iš jos gaunamo 70 litų atlygnimo gyveno visa bendruomenė. Atlyginimo dieną iki mokyklos ateidavo kuris nors pustelnikas su didele kuprine ir Aleksandravo parduotuvėje pripirkdavome maisto už visus pinigus. Rugsėjo 17 d. Kretingos firma „Edija“ labdaringai pastatė kryžiaus kelio koplyčią „Jėzus susitinka savo motiną“. Spalio 12 d. stebėjome dalinį saulės užtemimą, kuris buvo matomas ir Lietuvoje (16:21-18:37 val.). Ruošėmės stebėti šį įvykį ir net teleskopą kažkas buvo atvežęs. Lapkričio 10 d. LTV filmavo Pakutuvėnus, pustelnikų interviu laidai „Liudykime Kristų“. Gruodžio 22 d. Bažnyčioje – Aleksandravo pagrindinės mokyklos mokinių Kalėdinių piešinių parodėlė. Mokytoja – Jolanta Klietkutė. Gruodžio mėn. laikinai bažnyčios klebono pareigas perėmė br. Aurelijus Gricius OFM.

1997 metai Kovo 19 d. Lietuvą pasiekė „LAZARUS“ auka Pakutuvėnams - senutėlis traktorius su visais žemės įdirbimo padargais. Jais rūpinasi kaimynas Steponas Milašius. Kovo 23 d. pirmą kartą po daugybės metų atgaivinti šv. Juozapo atlaidai (kurie šiemet sutapo su Verbų sekmadieniu). Dalyvavo nemažai žmonių iš Karklėnų ir Aleksandravo kaimų. Pavasarį Audrius Petrikas, Judita Liepaitė, Virgutė Mickutė kryžiaus kelyje prie „Kristaus kapo“ koplyčios pasodino obelų sodą. Gegužės 11-14 d. pustelnikai talkino Kretingoje siūdami vėliavas Sekminių šventei, kuri vyks 19 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Gegužės 21 d. apsilankė J.E. Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Birželio 1-6 d. iškasti du priešgaisriniai tvenkiniai šalia būsimojo namo pamatų. Išlyginta vieta angaro pamatams. Buldozerio nuomą parėmė Kretingos UAB „Edija“. Birželio 2 d. rekolekcijos br. Bernardui OFM. Birželio 15 d. Šv. Antano atlaidai. Pirmą kartą užplūdo tokia daugybė žmonių (priskaičiuota net 90 automobilių šalia bažnyčios). Išpažinčių klausė br. Aurelijus Gricius OFM. Birželio 16 d. UAB „Edija“ atvežė keturis karkasus vasaros stovyklų tualetams. Birželio 16-22 d. Karklėnų kaimo vaikus Sutvirtinimo sakramentui ruošė Jolanta Klietkutė. Birželio 17 d. Apsilankė br. Benediktas OFM su misionieriumi br. Doniu OFM, vėliau - br. Gediminas ir sesė Ignė Marijošiūtė (iš Putnamo). Birželio 19-26 d. euroskautų stovykla. Birželio 21-22 d. svečiavosi Kretingos mokiniai su mokytoja Zita Skariene. Birželio 27 d. Apsilankė iš Italijos Lucca vienuolyno sugrįžę broliai Ričardas, Algis, Albinas, net trys Pauliai, Juozelis, Valdas, Egidijus, Arūnas bei br. Astijus. Vakare einamas Kryžiaus kelias dvasine stiprybe ir jėga prilygo pirmą kartą pernai eitam Kryžiaus 12 keliui.


Birželio 29 d. Karklėnų bei Aleksandravo kaimų vaikams Pirmosios Komunijos šventė. (Kelias savaites juos mokė Jolanta Klietkutė). Birželio 23-30 d. Europos skautų seserijos vasaros stovykla.

1997 m.

Birželio 28-30 d. stovykla-rekolekcijos prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. Stovyklavo 100 žmonių. Liepos 2-5 d. numelioruotas bažnyčios šventorius ir „Kristaus kapo“ koplyčia (Plungės melioracijos tarnybos pastangomis). Liepos 18-27 d. Šeimų stovykla „Šeima - tikėjimo ir evangelizacijos bendruomenė“. Dalyvavo 280 žmonių (su vaikais) bei 10 žmonių darbo grupė. Stovyklą rėmė Lietuvos Kultūros ministerija, skyrusi 10.000 Lt. Konferencijas vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, t. Astijus Kungys OFM, kun. Renaldas Reivytis, kun. V.Karvelis, Arūnas Peškaitis. Atgaivos vakarais koncertavo vietiniai ir kviestiniai atlikėjai: Rasa Lapienė ir draugai (Kretinga), Angelė Joknytė ir „Šulinys“ (Vilnius), Asta Ališauskaitė (Kaunas), Sigutė Tamošaitytė (Kretinga), Ilona Papečkytė ir vaikų grupė „Karuselė“ (Kaunas). Liepos 18-27 d. Gobelenų audimo stovyklą vedė menininkė Nina Kazakevičienė iš Kauno. Liepos 27 d. kelioms savaitėms padėti angaro pamatų statybose atvyko pranciškonų broliai postulantai Raimondas, Sergejus ir Kęstas. Liepos 28 d. apsilankė žurnalistė Jurga Baltrukonytė ir fotografas Algis Kriščiūnas iš žurnalo „Panelė“. Liepos 30 - rugpjūčio mėn. Statomas angaro karkasas. Darbuojasi Placidas Jasiūnas, Konrad Schmidt, septyni kandidatai į pranciškonus, broliai Aurelijus, Virginijus, Egidijus Griciai. Kretingos UAB „Edija“ parėmė krano nuomą. Liepos mėn. Seserys iš Vokietijos Kasel miesto dovanojo tris liturginių rūbų komplektus. Liepos mėn. Placidas Jasiūnas (iš Ukmergės) kloja pamatus angaro statybai.

13


Rugpjūčio 22-24 d. rekolekcijos trims šeimoms iš Kretingos. Rugsėjo 1-3 d. Placidas Jasiūnas ir Egidijus Gricius sumontavo laiptus į bažnyčios bokštą (laiptus padarė Kretingos vienuolyno meistras Kazimieras Ramonas). Rugsėjo 27-29 d. Rekolekcijos Euroskautams. Rugsėjo - spalio mėn. Placidas Jasiūnas, Egidijus Gricius, Nerijus Staponkus, Laura Gasiliauskaitė dengia stogą angarui, kurį laiką talkino ir Konrad Shmidt. Spalio 8-12 d. Rekolekcijos šešiems broliams postulantams iš Kauno Žaliakalnio konvento. Spalio 8 d. Naujos Tarnybos Tarybos rinkimai Kretingoje. Dalyvavo 30 Tarnybos narių (užsirašė 8 nauji žmonės). Pirmininkavo br. Gediminas Numgaudis OFM, sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Prezidente išrinkta Rūta Domarkaitė (29 balsai). Tarėjai: Andrius Mizgiris (28 balsai) - tarnybos sekretorius, Jolanta Klietkutė (9 balsai) - Susitaikinimo Sodybos Pakutuvėnuose atstovė, Nerija Bučnytė (6 balsai) - Jaunimo organizacijų atstovė, Tomas Virbalis (6 balsai) - „Muzikinės Oazės“ atstovas. Spalio 22 - gruodžio 2 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos misijos JAV (br. Gediminas Numgaudis OFM, Rūta Domarkaitė, Andrius Mizgiris, Angelė Joknytė), tuo metu Pakutuvėnų klebono pareigas perėmė kunigas Renaldas Reivytis Telšių kunigų seminarijos prefektas. Lapkričio-gruodžio mėn. UAB „Edija“ (LAZARUS užsakymu) kasa kanalizacijos sistemą pastatams ir angarui. Lapkričio 15 d. pabaigtas statyti angaras! Taip pat bažnyčioje pabaigta statyti dar viena „stiklinė“ zakristija (krikštykla), kurią įrengė Placidas Jasiūnas pagal br. Gedimino OFM projektą. Lapkričio 28 d. Bažnyčioje įvestas telefonas. Nr. 218 46680. Gruodžio 9 d. Bažnyčioje pradėtas statyti ikonostasas, kurį nukalė kalvis iš Vilniaus (ikonostasas taip ir nepabaigtas, po kelerių metų buvo demontuotas).

1997 m.

1997 metais Pakutuvėnuose gyveno ir Kalėdoms bažnyčiai akmeninį stovą Tabernakuliui (judėjų aukuro formos) nukalė Mindaugas Šimkevičius iš Telšių.

14


1998 metai 1997 gruodžio 31 - 1998 sausio 4 d. Pakutuvėnų bendruomenės nariai (visa darbo grupė - 29 tarnybos žmonės) darbavosi Naujametiniame šeimų suvažiavime „Šventoji Dvasia - šeimos globėja“ vykusiame Palangoje „Vanagupės“ poilsio bazėje. Dalyvavo apie 50 šeimų ir 100 vaikų (iš viso 211 dalyvių). Konferencijas vedė Donalt ir Patricia Turbitt iš JAV, kun. V. Karvelis, br. Gediminas   OFM, dalyvavo kunigai t. Benediktas Jurčys OFM, t. Astijus Kungys OFM, t. Severinas Holocher OFM, kun. R.  Reivytis. Patalpų nuomai 20000.00 Lt. paaukojo Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. Sausio 5 d. Apsilankė Donald ir Patricia Turbitt (misionierių šeima iš JAV), kurie meldėsi už Pakutuvėnų bendruomenę. Sausio 9-10 d. Rekolekcijas Lietuvos Euroskautams vedė pustelnikas Audrius ESF. Sausio 22 d. Kretingoje įvyko Pakutuvėnų bendruomenės, t. Gedimino OFM, t. Benedikto, OFM ir Klaipėdos AIDS centro darbuotojų susitikimas. Pakutuvėnuose planuojama įkurti narkomanų reabilitacijos centrą, šia intencija turėtų būti statomas namas. Sausio 26-27 d. Konrad Schmidt, Artur Reuter ir Daniel atvežė iš Vokietijos„Lazarus-Hilfswerk“ labdarą (40 tonų) būsimo namo statyboms. Vasario 10 d. Dar viena mašina su kroviniu būsimam namui iš Vokietijos. Kovo 21-22 d. Klaipėdos Euroskautų stovykla ir įžodis. Balandžio 28 – gegužės 15 d. Pakutuvėnų bendruomenės nariai: Audrius Petrikas, Darius Kazakevičius, Jolanta Klietkutė bei Laura Gasiliauskaitė dalyvavo Italijoje (La Vernoje) vykusiame pranciškoniškojo jaunimo suvažiavime, po to lankėsi C.E.I.S. narkomanų bei alkoholikų bendruomenėse bei priėmimo namuose, susipažino su jų gyvenimu, struktūra. Pavasarį Audrius Petrikas miške tarp baltalksnių prisodino eglių, o prie takelio link maudyklos – visas ten augančias pušeles. Gegužės 23 d. Pirmosios bendruomenės narių vestuvės. Susituokė Rimas Ramonas ir Rima Čekėnaitė. Birželio 14 d. Šv. Antano atlaidai. Žmonių kasmet vis daugiau ir daugiau. Šiemet bažnyčia buvo sausakimša. Žmonės po šv. Mišių neskubėjo skirstytis, bet patys atgaivino seną tradiciją ir pietavo žolynėlyje, kalbėjosi, ilsėjosi. Taip pat šią dieną buvo galutinai suformuota ir patvirtinta Pakutuvėnų bendruomenės regula (patirtis iš Italijos ir tai, kas per ketverius bendruomenės gyvavimo metus susigulėjo širdyse). Birželio 28 – Liepos 1 d. Bendruomenės nariai Darius ir Jolanta dalyvavo rekolekcijose Kryžių Kalne prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. 50-čiai stovyklos dalyvių karinėje virtuvėje, skolintoje iš „Geležinio vilko“ gamino maistą. 15


Liepos 15 d. Visą dieną stovyklavo vaikų su negale grupė iš Kretingos „Rūpestėlių“ suorganizuotos stovyklos. Liepos 17-26 d. Šeimų stovykla „Santuoka Kristaus Sandoros šviesoje“. Dalyvavo apie 500 žmonių (195 vaikai). Sesuo Marie-Pia iš Šv. Jono bendruomenės Prancūzijoje skaitė paskaitų kursą apie žmogaus pasirinkimo paslaptį: „Kito asmens pasirinkimas – filosofinė ir psichologinė analizė“, „Pasirinkimas – asmens kilnumo deklaracija“, „Tikra seksualumo vieta kito asmens pasirinkime“. Tos pačios bendruomenės sesuo Dominique-Marie (lietuvė) aktyviai dalyvavo diskusinėse grupelėse, vertė sesers Marie-Pia paskaitas iš prancūzų kalbos. Svečiai iš JAV Carmine ir Pat Ferrangamo meldėsi užtarimo malda už žmones, konkrečias jų problemas, skausmus. Br.  Gediminas Numgaudis OFM kalbėjo apie nuolatinį Dievo kvietimą žmogui sueiti į artimą ryšį su Juo, atstatyti suardytą santykį per Jėzaus meilės auką bei Šventosios Dvasios dovanas. Taip pat Br. Gediminas kiekvieną dieną su stovyklos žmonėmis šventė Mišias, pravesdavo rytinę maldą. Kun. Renaldas Reivytis padarė kompaktišką įvadą į Senąjį ir Naująjį Testamentą, pateikė egzegetinę kai kurių Naujojo Testamento tekstų analizę. Br. Nerijus Čepulis OFM (studijuojantis Jeruzalėje) kalbėjo apie sandoros reikšmes Šventajame Rašte, santuokos instituciją Senajame Testamente bei apie santuoką kaip sandorą ir santuoką Kristaus Naujosios sandoros šviesoje. Kun. Juozapas Pudžemis OFM dvi dienas intensyviai klausė išpažinčių. Labai džiugu stovykloje buvo sulaukti gerbiamo tėvo Placido Bariaus OFM, provincijolo br. Benedikto Jurčio OFM. Stovyklai paramą skyrė Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa – 17000 litų (stovyklos išlaidos – 20000 Lt.). Dalyvavo 30 žmonių darbo grupė. Liepos 27 d. Verslininkas Juozas Rupeika iš Plungės paaukojo naujus langus bažnyčios apšiltinimui. Rugpjūčio 12 d. Palaiminimo („pamainos perdavimo“) šv. Mišias aukojo br. Gediminas. Į Vilniaus kunigų seminariją išvyko mokytis Audrius Petrikas, pas Betliejaus brolius Italijon vienam mėnesiui išvyko Darius Kazakevičius, į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti socialinio darbuotojo specialybės išvyko Laurutė Gasiliauskaitė. Pakutuvėnuose liko nauji žmonės: Virgis (iš Klaipėdos), Raigedas (iš Plungės), Vidas (iš Kretingos), Gediminas (iš Pakruojo), bei Vita (iš Telšių). Iš senųjų pustelnikų liko Jolanta (iš Vilniaus), laukiame sugrįžtant Dariaus (iš Kauno). Rugpjūčio 14 d. Gautas 33-jų metų kombainas „Matador“ iš Vokietijos („LAZARUS“ dovana). Rugpjūčio 22-23 d. Europos skautų vilkiukų stovykla. Rugpjūčio 24 d. Gydymo šv. Mišias aukojo br. Gediminas ir broliai misionieriai iš Indijos Vincento Pauliečio bendruomenės: kunigai Jose John Vettiyankal, John Cheriaveliyil, dalyvavo sesutė Margaritha Valappila bei pasaulietis pamokslininkas Jayanand Devadar, Pakutuvėnų draugai iš Vokietijos Konrad ir Wendi Schmidt’ai. Dalyvavo skautai (vaikai) iš Klaipėdos, Arūnas Raudonius su 16


šeima (iš Plungės), penki naujieji pranciškonų postulantai. Rugpjūčio mėn. Mažeikių raj. ardoma šimtametė klebonija, kurią padovanojo Pakutuvėnams. Rąstus sužymėjo ir sunumeravo Placidas Jasiūnas, kad pavasarį jau galima būtų statyti trobą-kleboniją (deja, šie rąstai peržiemoję Pakutuvėnuose tapo visiškai netinkami statyboms). Rugsėjo 10 d. Nukultas pirmasis kviečių derlius (12 t). Rugsėjo 11-12 d. euroskautų rekolekcijos. Rugsėjo 23 d. įvesta elektra į bažnyčią (kol kas tik viena rozetė klausykloje). Šiuos darbus materialiai parėmė Jūratė Pauliukonytė-Gentlesk iš JAV (1000 USD). Rugsėjo 25 d. Rekolekcijos pustelnikams Palangoje pas brolius Tomą ir Marių Viluckus. Tema – gyvenimas bendruomenėje. Rugsėjo 28 d. LTV filmavo Pakutuvėnų vaizdus šv. Pranciškaus dienos laidai „Šventadienio mintys“. Spalio 7 d. Tarnybos Tarybos rinkimai Kretingoje. Pirmininkavo br. Gediminas Numgaudis OFM, sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Užsirašė 16 naujų narių. Išrinkta nauja Taryba: prezidentė - Judita Liepaitė (26 balsai); tarėjai: Margarita Lizdenytė (21), Rita Bertulytė (15), Ramunė Solovjova (13), Gytis Vaineikis (13); Pakutuvėnų bendruomenės atstovai - Jolanta Klietkutė ir Darius Kazakevičius. Spalio 7 d. LTV filmavo Pakutuvėnų vaizdus laidai „Iš tiesų, iš tiesų“, kurioje Darius dalijosi patirtimi apie gyvenimą bendruomenėje. Spalio 16 d. Sudėti antrieji langai bažnyčioje. Stiklus aukojo Julius Banys ir Vaidas iš Mažeikių. Spalio 13-14 d. Vadovaujant meistrui Placidui Jasiūnui sutvirtintas angaro stogas. Armatūrą aukojo Julius Banys ir Vaidas iš Mažeikių, metalines konstrukcijas aukojo „Edija“ iš Kretingos. Spalio 18 d. Atvyko labdara iš Vokietijos Neviges miesto: suolai bažnyčiai, kelios palapinės, patalynė. Spalio 19 d. Bendruomenės susitikimas su Mažeikių „Meilės žodžio“ Bažnyčia. Lapkričio 7 d. Pakutuvėnų bendruomenė turėjo savo pirmąjį Adoracijos vakarą. Pagaliau atsirado tas Centras, apie kurį sukasi visas bendruomenės gyvenimas.

1998 m.

17


Lapkričio 11 d. Močiutė Šilgalienė iš Mardosų kaimo padovanojo ožką. Lapkričio 22-25 d. Rekolekcijas pustelnikams (vyrukams) Plateliuose pravedė br. Ričardas OFM (buvęs pustelnikas). Gruodžio 8 d. Darius ir Jolanta dalyvavo Rietavo katalikiškosios mokyklos moksleivių klubo „Ąžuoliukas“ suorganizuotame dispute apie narkomaniją jaunimo tarpe. Gruodžio 19-20 d. Tarnybos nariai Judita, Ramunė, Edvina, Onutė, broliai postulantai Saulius ir Arnas, br. Ričardas, Pakutuvėnų bendruomenės atstovai Raigedas Šulcas ir Vidas Butkevičius dalyvavo Radviliškio Gražinos vid. mokykloje ir Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje vykusioje, Radviliškio jaunimo organizuotoje Adoracijos šventėje „Kristaus meilė trokšta pasiekti jaunimo širdis“. Gruodžio 30 d. Bendruomenės nariai Darius ir Jolanta dalyvavo Panevėžio A. Lipniūno kultūros centro organizuotoje jaunimo (14-18 metų) stovykloje Užpaliuose (Utenos raj.) „Iššūkiai 2000-iesiems artėjant“. Tema, pasidalijimas – „Narkomanija“.

1999 metai Sausio 28-31 d. Tarnybos narės Jolanta Klietkutė ir Jūratė Kubiliūtė dalyvavo Teresin-Niepokalanov mieste (Lenkija) vykusiame Europos jaunimo lyderių forume „Europe Arise“. Viso dalyvavo 140 narių iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Slovakijos, Maltos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos. Gegužės 21-22 d. Pakutuvėnų bendruomenės darbo grupė darbuojasi Kretingos bažnyčios šventoriuje: stato padangtę Sekminių šventėms. Gegužės 23 d. Kretingoje Sekminių vigilijos metu buvo pakrikštyta Vita iš Telšių (pusmetį gyvenusi Pakutuvėnuose). Birželio 4-6 d. Euroskautų pažintinė stovykla (Kretinga, Kartena). Vadovas Faustas Meškuotis. Birželio 13 d. Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišias aukojo br. Astijus Kungys OFM. Iškilminga procesija su švč. Sakramentu ėjo aplinkui bažnyčią.

18

Birželio 18-20 d. Ateitininkų iš Kretingos stovykla. Birželio 27-30 d. Stovykla Naujojoje Akmenėje prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. Dalyvavo apie 90 žmonių. Pakutuvėnų atstovai Darius ir Jolanta visai stovyklai gamino maistą vietos „Caritas“ valgyklėlėje, Virgis Ruikis – atsakingas už įgarsinimo aparatūrą ne tik stovykloje, bet ir viso žygio metu. Liepos 4 d. „Parapijiečių“ Krikštas: Rusnė-Marija Ramonaitė, Gabrielė Griciūtė, Ramunė-Elzė Poškutė ir Augutė-Teresėlė Tamašauskaitė. Liepos 9 d. Pagaliau baigta vesti elektra bažnyčioje! Darbavosi Stasys Veitas. Rėmėjai ir labai aktyvūs talkininkai Pruckus Pranas iš Kretingos UAB „Pramentas“, rėmėjai: Julius iš Mažeikių, Kretingos klebonas. Liepos 10-18 d. Šeimų stovykla „Tėvystės paslaptis ir misija“. Dalyvavo 500 žmonių. Pakutuvėnų bendruomenės atstovai – virtuvės darbo komanda, taip pat atsakingi už mediciną.


1999 m.

Liepos 24 d. Karaliaučiaus srities vaikų vienos dienos stovyklėlė (atvyko iš Pagėgių stovyklos 25 vaikai). Vadovai: Onutė Darbutaitė, Judita Liepaitė, Neringa Tilvikaitė, Giedrius Skara, br. Kazimieras Kasparavičius OFM, br. Paulius Vaineikis OFM. Liepos 24-25 d. Vaikų globos namų (iš Bajorų) vaikų stovyklėlė. Liepos 30 d. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos Tarybos, Pakutuvėnų bendruomenės ir brolių susirinkimas Pakutuvėnuose. Dalyvavo: br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Paulius Vaineikis OFM, Judita Liepaitė, Margarita Lizdenytė, Onutė Darbutaitė, Valdonė Kučinskaitė, Virgis Ruikis, Darius Kazakevičius, Jolanta Klietkutė. Iš brolių pranciškonų pusės nutarta uždaryti Pakutuvėnus metams (ar keliems). Iki spalio mėn. visiems čia gyvenantiems liepta susirasti darbą ir gyvenamą vietą. Rugpjūčio 6-8 d. Rietavo katalikiškos mokyklos vaikų stovykla. Vadovas Egidijus Gricius. Rugpjūčio 11-13 d. Europoje studijuojančio Lietuvos jaunimo stovykla „Europa ‘99“. Dalyvavo apie 20 studentų. Atsakingas Juozas Ruzgys. Rugpjūčio 14-15 d. Euroskautų vadų stovykla. Rugpjūčio 18-21 d. Stovykla „Mes Tėvo glėbyje“ Tarnybos nariams ir Instituto studentams. Dalyvavo apie 50 žmonių. Paskaitas vedė br. Leopoldas Scheifele OFM, br. Astijus Kungys OFM, Gintautas Vaitoška, Lizdenis, br. Nerijus OFM. Rugsėjo 18-19 d. Klaipėdos moksleivių stovykla (10 vaikų). Vadovė Neringa Tilvikaitė. Rugsėjo 30 d. Jolantos, Dariaus ir Virgio daiktai keliauja į Kretingą. Tačiau dar savaitei lieka du „sargai“. Spalio 1-3 d. Pakutuvėnų „turtas“ keliauja į Tarnybą. Spalio 4 d. Atjungta elektra konteineryje. Gyvenimas grįžta į pradžią – prie žvakių. Spalio 6 d. Pakutuvėnus paliko paskutinieji pustelninkai. Spalio 19 d. Juridiškai įregistruota Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapija. Gruodžio 4-6 d. Uraganas „Anatolijus“, aplankęs Lietuvą, visiškai sudraskė angaro tentus, bažnyčios stogą papuošė keliomis labai nemažomis skylėmis. Visa, ko nespėjo sunaikinti stichija „priglaudė“ svetimam turtui „gailestingi“ kaimo žmonės.

19


2000 metai

2000 m.

Sausio 27 d. Išsiųstos ataskaitos Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai už 1999 metus (atlyginimus ir kanceliarijos išlaidas), taip pat sąskaitos už elektros įvedimą Pakutuvėnuose (1996 m.) bei autobusėlio įsigijimo dokumentai (1998 m.). Didįjį Tridienį Pakutuvėnuose praleido Rima Neverauskytė ir Jolanta Klietkutė. Nuo Velykų vėl kiekvieną sekmadienį 15.00 val. aukojamos Šv. Mišios. Atvyksta br. Gediminas OFM. Dalyvauja ir gieda Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos nariai. Balandžio 15 d. talka tvarkant teritoriją ir bažnyčią. Darbuotis atvyko Kretingos jaunimas (apie 20 žmonių). Gegužės 22 d. Jolantos Klietkutės kvietimu bažnyčios stogo (kurį labai apgadino uraganas) apžiūrėti atvyko Gargždų firmos „Midos stogai“ specialistai. Įvertino, jog stogo, lubų ir sienų remontui reikia 50.000 Lt. Susitikime dalyvavo br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Paulius Vaineikis OFM, Jolanta Klietkutė ir Aidas Dromantas (firmos direktorius). Birželio 7-8 d. Rekolekcijas 3 broliams pranciškonams novicijams, sugrįžusiems iš Vokietijos vedė br. Paulius OFM. Birželio 8 d. Talka, ruošiantis Šv. Antano atlaidams. Darbavosi Rimas Ramonas, Andrius Butkus, Jolanta Klietkutė, Darius Kazakevičius, kaimynai Steponas, Leonidas, Povilas, Veronika Simutienė. Buvo nušienautas šventorius, pastatyti du tualetai prie bažnyčios, nupinti vainikai prie paveikslų, iššluota ir išplauta bažnyčia, bažnyčioje paruošta nedidelė parodėlė apie Pakutuvėnų kaimo gyvenimą. Birželio 11 d. Šv. Antano atlaidai ir Sekminių iškilmė. Šv. Mišias už visus buvusius ir esamus Pakutuvėnų kaimo gyventojus aukojo br. Gediminas OFM. Dalyvavo per 300 žmonių, J.E. Telšių vyskupas Antanas Vaičius su palyda. Giedojo PJT jaunimas. Po šv. Mišių – agapė šventoriuje, pasidalijimas mintimis, prisiminimais, atminimo medaliais (pagamintais Juozo Šakinio) buvo apdovanoti iškilūs kaimo gyventojai. Visi nutarė susitikti čia ir kitais metais.

20

Birželio 19 d. Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto studentės Virginija Mickutė ir Agnė Pociūtė14 Karklėnų kaimo vaikų pradėjo ruošti Pirmajai Komunijai ir du Sutvirtinimo Sakramentui. Birželio 25 d. Šv. Mišių liturgiją ruošė Karklėnų kaimo vaikai (su mokytojomis): vietoje pamokslo vaidino spektakliuką apie Mažąjį Princą ir lapę, nešė aukas, labai nuoširdžiai giedojo giesmes.


2000 m.

Liepos 1 d. Pirmosios Komunijos šventė Karklėnų kaimo vaikams. Liepos pradžioje senuosius tris kryžius atnaujino Audrius Petrikas. Liepos 4-5 d. Rekolekcijas 28 merginoms prieš žygį į Žemaičių Kalvariją vedė teologijos magistrė Rima Neverauskytė. Pagrindinė konferencijų tema - „Ką reiškia atgaila man?“ Liudijimu dalijosi pranciškonė misionierė iš Indijos s. Cecilija (s. Sicily Matew Mundiyankal FMSC). Liepos 6-7 d. Merginų atgailos žygis į Žemaičių Kalvariją. Maršrutas: Pakutuvėnai - Gondinga - Plungė - Babrungėnai - Plateliai - Gegriai - Žemaičių Kalvarija. Šv. Mišias vakarais aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM. Žygio vadovė - Margarita Lizdenytė. Rekolekcijose ir žygyje dalyvavo 28 merginos. Liepos 26 d. Išsiųstas užklausimas Nyderlandų fondui ar finansuotų bažnyčios stogo remontą. Atsakinga Jolanta Klietkutė. Liepos - rugsėjo mėn. Jūratė Pauliukonytė-Gentlesk JAV lietuvių radijuje nuolat skelbia trumpas žinutes prašydama piniginių aukų Pakutuvėnų bažnyčios stogo remontui. Rugsėjo 16 d. Pakutuvėnus aplankė JungtiniųTautų vystymo programos ŽIV/AIDS projekto koordinatorius Rytų  Europoje ir Baltijos valstybėse dr. Konstantinas Popas, Klaipėdos savivaldybės gydytoja Janina Asadauskienė, seimo narė Irena Šiaulienė, Klaipėdos priklausomybės ligų centro vyriausiasis gydytojas Aleksandras Slavickis ir br. Astijus Kungys OFM, kurie svarstė galimybes čia įkurti narkomanų reabilitacijos centrą. Rugsėjo 21 d. Vaidas Žilakauskas, Jolanta Klietkutė, Rimas Ramonas vyko į Pakutuvėnus katalikų televizijai filmuoti dabartinės bažnyčios būklės. Rugsėjo 28 d. Jolanta Klietkutė išsiuntinėjo straipsnius į įvairius laikraščius apie Pakutuvėnus su prašymu aukoti stogo remontui. Rugsėjo 29 d. Jolanta Klietkutė išsiuntinėjo prašymus aukoms bažnyčios stogo remontui daugiau nei šimtui šeimų kadaise stovyklavusių Pakutuvėnuose. Spalio 12 d. Br. Gediminas Numgaudis ir Jolanta Klietkutė pasirašė sutartį su Gargždų UAB „Midos stogai“ dėl bažnyčios stogo remonto. Darbų kaina 24365 lt. Spalio 12 d. Susipažinti su Kretingos jaunimo veika atvyko 15 studentų ir vyresnio amžiaus žmonių grupė iš Vokietijos Berlyno parapijos ir Kolpingo bendruomenės iš Nastatten-Schonau. Svečiai aplankė Kretingos bažnyčią, Bajorų vaikų namus, Pakutuvėnus. Spalio 27 d. UAB „Midos stogai“ iš Gargždų pradėjo stogo remonto darbus. 21


Lapkričio 1 d. Atgaivintas „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenės gyvenimas. Šiandien čia gyventi atvyko du vaikinai. Bendruomenės vadovas Kostas Ketlerius. Lapkričio 16 d. Tarnybos Taryba ir dvasinis asistentas vyko į Telšius susitikti su JE Telšių vyskupu A. Vaičiumi ir vyskupu augziliaru J. Kaunecku. Gavome vyskupų rekomendaciją Pakutuvėnų bažnyčios remontui (kurią išsiuntėme Nyderlandų fondui), kalbėjomės apie jaunimo ir Bažnyčios situaciją Lietuvoje, Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos veiklą. Lapkričio 19 d. Šv. Mišiose dalyvavo Pranciškonų pasauliečių grupelė iš Klaipėdos. Lapkričio 19-20 d. Ona Darbutaitė, Jolanta Klietkutė, Kristina Labanauskaitė, Kostas Ketlerius, Igoris Tolkačiovas dalyvavo rizikos grupių ir jų tėvų konsultantų paruošimo seminare organizuotame Kretingos organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ Kretingos viešojoje bibliotekoje. Lapkričio 30 d. Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnyba Pakutuvėnų bažnyčios remontui atidarė atskirą sąskaitą Vilniaus banke, a/s Nr.20700107, valiut.sąsk.Nr.109070101. Gruodžio 7 d. Igoris Tolkačiovas išvyko misijoms į Karaliaučiaus parapiją kur padės organizuoti Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių programą. Gruodžio 8, 12, 14 d. Plungės nakvynės namų vyrai nukasė žvyrą iš bažnyčios pastogės. Gruodžio 9 d. UAB „Midos stogai“ iš Gargždų pabaigė stogo remonto darbus. Gruodžio 31 d. Iki šios dienos Pakutuvėnų bažnyčios stogo remontui Lietuvoje surinkta 4000 Lt aukų; 21582 Lt surinko geradariai iš Amerikos ir Kanados.

2000 m.

2000 metais Pakutuvėnuose gyveno Rima Neverauskytė, čia iš anglų kalbos vertė Katerinos de Hueck Doherty knygą „Pūstynė“ apie krikščioniškųjų Rytų dykumą mieste gyvenančiam žmogui.

22


2001 metai Sausio 5 d. Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai skyrė 25000 litų bažnyčios stogo remontui (Jolantos Klietkutės projektas). Dabar galima remontuoti ir bažnyčios vidų - įrengti pakabinamas lubas, palėpėje įrengti gyvenamas patalpas, perdažyti sienas. Sausio 15 d. „Susitaikinimo sodyba“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VĮ „Sugrįžimas“ (Kaunas). Sausio 20 d. Šv. Mišiose dalyvavo per 150 žmonių iš Klaipėdos (atvyko keliais autobusais). Sausio 23 d. Kretingos UAB „Edija“ pradėjo kanalizacijos pajungimo į „konteinerius“ ir bažnyčios lubų ardymo darbus. Sausio 26 d. Bažnyčioje pabaigtos ardyti senosios lubos. Sausio 28 d. Šv. Mišiose dalyvavo Anoniminiai Alkoholikai iš Palangos, Kretingos, Kauno. Vasario 1 d. Kretingos UAB „Edija“ pradėjo bažnyčioje dengti naujas lubas, šiltinti stogą ir dėti grindis palėpėje.

Vasario 22 d. „Gargždų duona“ sutiko vasario-kovo mėn. kas savaitę paaukoti „Susitaikinimo sodybai“ po 5 kepaliukus duonos ir po 10 kepaliukų batono. Kovo 7 d. Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai skyrė dar 26600 litų bažnyčios stogo ir lubų remontui. Kovo 7 d. Apsilankė Klaipėdos apskrities viršininkė Virginija Lukošienė ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centro gydytoja Dalia Jurgaitienė. Kovo 8 d. „Susitaikinimo sodybos“ gyventojams (kurių dabar yra 7) apie gyvenimą bendruomenėje, reabilitacijos pakopas ir pagrindus kalbėjo VĮ „Sugrįžimas“ (Kaunas) atstovai Valdas Šiškus ir Albertas Lučiūnas. Kovo 10 d. „Susitaikinimo sodybos“ gyventojus aplankė vysk. Jonas Kauneckas. Kovo 12 d. Valstybinei Jaunimo Reikalų Tarybai pateikta paraiška dėl Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodybos” (reabilitacija jaunuoliams, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybių) finansavimo. Prašoma suma 24419.20 Lt. Atsakinga Jolanta Klietkutė. (2001 05 11 VJRT skyrė 10400 lt.). Kovo 12 d. AB „Klaipėdos mediena” paaukojo medienos konteinerių apšiltinimui. Kovo 13 d. „Susitaikinimo sodyba” užregistruota elektroninėje konferencijoje, skirtoje žmonėms dirbantiems su asmenimis priklausomais nuo narkotinių medžiagų. 23


Kovo 14 d. Kanados Lietuvių Fondui pateikta paraiška dėl kanalizacijos įvedimo bei tualetų ir dušų pajungimo finansavimo. Prašoma suma 10000 USD. Atsakinga Jolanta Klietkutė. (2001 05 01 gavome 1500 CAD čekį). Kovo 28 d. „Krantas schipping” (Klaipėda) paaukojo 500 Lt. Kovo 30 d. Apsilankė socialinės rūpybos skyriaus viršininkė Audronė Liesytė, Klaipėdos priklausomybės ligų dispanserio vedėjas Aleksandras Slatvickis, sveikatos apsaugos departamento pirmininko padėjėjas Algirdas Laurenčikas. Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl vasaros stovyklų finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Balandžio 21-22 d. Rekolekcijas Euroskautėms vedė br. Gediminas Numgaudis OFM. Balandžio 27 d. „Susitaikinimo sodybos“ gyventojai (kurių yra 8) vyko į Klaipėdos dramos teatrą žiūrėti Šiaulių dramos teatro spektaklį „Paskenduolė“. Balandžio mėn. Bendruomenės nariai įsirengė sau gyvenamas patalpas „konteinerių“ komplekse: apšiltino sienas, jas apkalė, išdažė baltai, prie kiekvieno gulto (kurie yra dviaukščiai) įvedė po elektros lemputę, susikalė lentynas daiktams susidėti.

24


Balandžio pab. – gegužės pr. padedant Jovitai Kvaraciejienei užsėti daržai įvairiomis daržovėmis. Taip pat atsirado ūkis: vištos, kalakutai, avis su avinėliu, ožka, šuo. Gegužės 1 d. Kanados Lietuvių Fondas skyrė 1500 CAN Pakutuvėnų susitaikinimo sodybos kanalizacijos projektui (paraiška kovo 14 d.). Gegužės 9 d. Valstybinė Jaunimo Reikalų Taryba informavo, kad projektui „Susitaikinimo sodyba“ skyrė 10400 Lt. (paraiška kovo 12 d.).

2001 m.

Gegužės 12 d. Rekolekcijos Kretingos vaikų Eucharistiniam sąjūdžiui (30 vaikų), naujų narių įžodis. Gegužės 15 d. Apsilankė Peter Abrams (Vokietija), kuris kalbėjo apie savo gyvenimo krizę ir kokiu būdu pavyko ją nugalėti. Dalijosi savo darbo su našlaičiais, čigonais, žmonėmis su negale patirtimi. Gegužės 20 d. Apsilankė 2 misionierės iš „Madona house“ bendruomenės Kombermeryje (Kanada) namų Magadane. Pasakojo apie savo bendruomenės gyvenimo patirtį, pristatė (jau išleistą ir lietuvių kalba) K. Doherty knygą „Pūstynė“. Gegužės 26 d. Kretingoje vykusiai XI Bažnytinių vaikų chorų šventei emblemą sukūrė „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenės gyventojai Redas ir Eduardas. Gegužės mėn. UAB „Edija“ (Kretinga) pabaigė remonto darbus Pakutuvėnuose: bažnyčioje įrengė pakabinamas lubas, įvedė elektrą, sutvarkė apšvietimą, nulakavo grindis, plytelėmis išklojo plotą prie tabernakulio, naujai nubalino sienas, lubas, įrengė židinį, palėpėje įrengė konferencijų salę, apšiltino lubas, įrengė du gyvenamus kambariukus, suremontavo mažąjį bažnyčios bokštelį, „konteineriuose” įrengė prausyklą ir dušus, išklojo grindis, pajungė gręžinio vandenį. Gegužės 28 – Birželio 2 d. Pasiruošimo Sekminėms rekolekcijas bendruomenei (9 žmonėms) vedė br. Gediminas Numgaudis OFM. Temos: Susitaikymas su Dievu, su savimi, su artimu, su kūrinija, susitikimas su savimi Dievo akivaizdoje. Birželio 2 d. Apsilankė kun. Juozapas Pudžemis OFM (Pajūralio Tėveliukas), klausė bendruomenės narių išpažinčių. Birželio 3 d. Sekminių šv. Mišios, kurių metu bendruomenės nariai pasirašė sutartis. Bendruomenės vadovu paskirtas Kostas Ketlerius. Nuo šiandien jie bus vadinami ne narkomanais, o pustelnikais (žmonėmis, kurie išėjo į dykumą atgailauti už savo ir pasaulio nuodėmes). Birželio 10 d. Šv. Antano atlaidų šventė. Po šv. Mišių koncertavo Gediminas Stropirštis su sūnumi. Birželio – 12-14 d. kelionė į Vilnių, pažintis su narkomanų reabilitacijos centrais ir jų darbu. Birželio 18 d. Virginija Mickutė ir Agnė Pociūtė atvyko ruošti Karklėnų kaimo vaikus Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Birželio 27 d. „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenė (10 žmonių) vyko į Rufo Pereiros (Indija) gydymo 25 pamaldas Kaune.


2001 m.

Birželio mėn. Bendruomenės nariai įrengė valgomąjį „konteinerių” komplekso verandoje, sudėjo grindis; sutvarkė prausyklos grindis ir išklojo jas linoleumu. Liepos 1 d. Pirmosios Komunijos šventė dvylikai Karklėnų kaimo vaikų. Liepos 1-7 d. „Susitaikinimo sodybos” bendruomenės nariai (4 žmonės) su Pranciškoniškuoju jaunimu ir broliais pranciškonais ėjo į piligriminį atgailos žygį Žemaičių Kalvarijon. Žygio tema „Permaldavimas už tėvų nuodėmes”. Liepos 6 d. Apsilankė J. Daukšienės (Zarasų raj.) reabilitacijos centro atstovai. Liepos 7 d. Bendruomenė (10 žmonių) vyko į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, dalyvavo jaunimo dienoje. Liepos 8 d. Pirmoji bendruomenės organizuota sekmadieninė poilsio išvyka prie jūros. Liepos 14 d. Bendruomenės (11 žmonių) ir kaimynų vaikų (4) išvyka į delfinariumą (Smiltynėje). Liepos 16-20 d. Keturi „Susitaikinimo sodybos” bendruomenės nariai darbavosi Babrungo seniūnijos (Plungės raj.) šeimų bendruomenėje „Tėviškė”, vakarais dalyvavo diskusijose su vietiniu jaunimu. Liepos 22 d. Išvyka į atsinaujinimo dieną Kretingoje. Liepos 23-30 d. Iškastas tvenkinys prie molinuko. Liepos 24 d. Apsilankė Peter Abrams (Vokietija). Bendruomenės nariams kalbėjo apie žmogaus, kuris jaučiasi visų apleistas ir paliktas situaciją, santykį su aplinka ir kokiu būdu jis gali būti keičiamas. Liepos 24 d. Prasidėjo paruošiamieji darbai įrengiant stovyklavietę. Liepos 27-28 d. Br. Algirdas OFM mokė pustelnikus groti gitara psalmes. Liepos 30-31 d. Iškastas šulinys prie konteinerių (taip ir nepradėtas naudoti). Liepos 30 d. Bendruomenės nariai vyko į grupės „Skylė” projektą „Svetimi” Plungėje. Liepos 31 d. Apsilankė pranciškonų vizitatorius br. Ulrich Zankanella OFM (Vokietija). Rugpjūčio 1 d. „Susitaikinimo sodyba” pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomene „Tėviškė”. Rugpjūčio 2 d. Parašyta paraiška Phare „Acces“ programai dėl „Susitaikinimo sodybos“ finansavimo 2002 metams (2001 gruodžio 4 dieną gavome neigiamą atsakymą). Rugpjūčio 4 d. Bendruomenė apsilankė šalia Kretingos įsikūrusioje Ruandos vaikų stovykloje, vadovaujamoje P. H. Šulco. Rugpjūčio 5-12 d. Pranciškonų pasauliečių ordino ir pranciškoniškojo jaunimo stovykla (Šv. Pranciškaus draugų) „Dvasia ir gyvenimas“. Konferencijas pranciškonizmo tema vedė Benedetto Lino ofs (Italija), globalizacijos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro atstovas Arūnas Kučikas, Lietuvos ekumeninės Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius Julius Norvila, savanoriškumo – Janina Danielienė. Stovyklautojus aplankė vyskupas Jonas Kauneckas. Dalyvavo 95 žmonės iš visos Lietuvos. Koncertavo „Skylė“, „Atika“. Organizavo Jolanta Klietkutė ir Margarita Lizdenytė.

26


2001 m.

Rugpjūčio 8 d. Apsilankė P. H. Šulcas su 12 vaikų iš Ruandos. Rugpjūčio 14-16 d. „Susitaikinimo sodyboje” svečiavosi Kauno VĮ „Sugrįžimas” bendruomenė. Rugpjūčio 19 d. Apsilankė vyskupas Placidas Baltakis (JAV). Rugpjūčio 20-24 d. Bendruomenėje gyveno br. Evaldas Darulis, kuris pravedė bendruomenės nariams dvasinius pokalbius. Rugpjūčio 24-26 d. Mažeikių, Šilutės, Palangos, Kretingos, Telšių AA (anoniminių alkoholikų) bei Alnon (alkoholikų artimųjų) stovykla (apie 50 žmonių). Konferencijas vedė br. Gediminas Numgaudis OFM. Rugpjūčio 25 d. Apsilankė Maskvos lietuvių bendruomenės įkūrėjas Antanas. Rugpjūčio 26 d. Atvyko architektas Kastytis Aleknavičius (iš Palangos), kuris projektuoja naują tvartą bendruomenės gyvuliams ir Placidas Jasiūnas (iš Ukmergės), kuris vadovaus pradedamų tvarto statybų darbams. Rugpjūčio 28 d. Klaipėdos sveikatos centras „Lorna” paėmė visų bendruomenės narių kraują ŽIV ir hepatitų tyrimams. 27


Rugpjūčio 30 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Kretingoje vykusiame koncerte prieš narkomaniją „Paduok, sesule, man gitarą”. Rugsėjo 9 d. Telšių AA Juozas supažindino su AA atsiradimo istorija, veiklos kryptimi, pristatė 12-kos žingsnių programą.

2001 m.

Rugsėjo 10 d. Apsilankė Peter Abrams (Vokietija) su Vokietijos moksleivių grupe. Rugsėjo 16 d. Psichiatrė Jovita Kvaraciejienė kalbėjo apie hepatitus A, B ir C, supažindino su autogenine treniruote, asmenybės testais. Po pietų Telšių AA pravedė susirinkimą, kurio metu pradėta 12kos žingsnių programa (1 žingsnis). Rugsėjo 20 d. Atvyko psichologas Petras (Klaipėdos psichiatrinė ligoninė). Rugsėjo 22 d. Pakutuvėnuose gyvenančių jaunuolių tėvų ir artimųjų susitikimas. Patirtimi dalijosi Alytaus ir Kauno tėvų savitarpio pagalbos grupės.

28

Rugsėjo 23 d. Telšių AA ir Pakutuvėnų pustelnikų grupė: antras žingsnis. Rugsėjo 24 d. Pradėta statyti užtvanka upelio vagoje. Joje apgyvendinti upėtakiai, kuriais turi rūpintis bendruomenės nariai. Deja, po kokio mėnesio, užėjus lietui užtvanka patvino ir upėtakiai išplaukė į Miniją. Rugsėjo 27 d. Atvyko psichologas Petras (Klaipėdos psichiatrinė ligoninė). Rugsėjo 28 d. Atvyko kun. Juozapas Pudžemis OFM iš Pajūralio. Rugsėjo 30 d. Telšių AA ir Pakutuvėnų pustelnkių grupė. Rugsėjo mėn. bendruomenės vyrai kastuvais kasė pamatus tvarteliui.


2001 m.

Spalio 1-6 d. Plungės nakvynės namų vyrai padeda betonuoti pamatus tvarteliui ir tvarkyti upelio aplinką. Spalio 6 d. Pakutuvėnų bendruomenė dalyvavo šv. Pranciškaus šventėje Kretingoje. Spalio 7 d. Telšių AA ir Pakutuvėnų pustelnkių grupė trečias žingsnis. Dalyvavo svečiai iš Klaipėdos, Mažeikių. Spalio 10 d. Upelio užtvankoje apgyvendinti upėtakiai. Spalio 11 d. Atvyko psichologas Petras (Klaipėdos psichiatrinė ligoninė). Spalio 13 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Nevarėnuose vykusiame jubiliejiniame Telšių AA suvažiavime. Spalio 20 d. „Susitaikinimo sodyboje” gyvenančių ir gyvenusių jaunuolių tėvų bei artimųjų susitikimas. Pokalbio tema „Skyrybos”. Spalio 28 d. Telšių, Mažeikių, Palangos ir Pakutuvėnų bendruomenės AA grupė. Lapkričio 10-11 d. Rekolekcijas I kurso studentams vedė br. Gediminas Numgaudis OFM. Lapkričio 23 d. Pabaigtas apšiltinti gyvenamas konteinerių kompleksas. Lapkričio mėn. Bendruomenės narys Kostas Ketlerius Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą. Gruodžio 4 d. Gavome Phare programos „Acces“ neigiamą atsakymą į mūsų paraišką 2002 metų „Susitaikinimo sodybos“ projekto finansavimą. Gruodžio 22 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Kaune vykusiame AN susitikime. Gruodžio mėn. Bendruomenės narys Virgis Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą. Gruodžio mėn. Bendruomenės nariai vyksta į Kauno, Palangos ir Kretingos AA grupes. 2001 metais: Pavasarį įsigijome jauną šunelį - vokiečių aviganių veislės kalytę Šyvą. Ją prižiūri Jolanta. Pakutuvėnuose gyveno Rima Neverauskytė, čia iš anglų kalbos vertė Katerinos de Hueck Doherty knygą „Evangelija be kompromisų“. Knygą sudaro pokalbiai bei dvasiniai mokymai visų pirma skirti Madonos namų bendruomenės nariams apie pagrindinį krikščionio pašaukimą – gyventi iš tiesų vadovaujantis pagrindiniu Dievo duotu meilės įsakymu – rimtas iššūkis tikėjimo kelio ieškančiam šių dienų žmogui. 29


2002 metai

2002 m.

Sausio 18 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Plungėje vykusioje atsinaujinimo dienoje „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“, kurią vedė br. Gediminas OFM. Sausio 19-20 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Palangos AA jubiliejuje. Sausio 27 d. Bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Bolderis“ (Kretinga). Sausio mėn. Bendruomenės narys Redas Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą. Vasario 2 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Mažeikių AA jubiliejiniame susirinkime. Vasario 9 d. Bendruomenės nariai (taip pat ir palikusieji bendruomenę) bei jų artimieji dalyvavo Kauno priklausomybės ligų centro priklausomybės ligų konsultantės Irenos Pacevičienės seminare „Priklausomybė nuo narkotikų: liga, simptomai, sveikimas šeimoje“ Kretingoje. Vasario 9 d. Bendruomenės narės Dianos Jakubovskajos kūrybos vakaras Kretingos Instituto salėje. Vasario 28 – kovo 1 d. du bendruomenės nariai (Jolanta ir Kostas) dalyvavo „Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programos“ seminare „Narkomanų reabilitacijos projektai ir narkomanijos prevencijos programos“ (Socialinių darbuotojų rengimo centras prie SADM, Vilniuje). Kovo 6 d. Įsikūrė NA (Narkomanų Anonimų) grupė „X“, kuri susitiks trečiadieniais ir penktadieniais 19.00 val. Kretingoje, Pabrėžos g. 2 / Vilniaus g. 4 (akmeniniame namelyje prie bažnyčios tvoros) bei tęs jau nuo vasaros prasidėjusius susitikimus sekmadieniais 15.00 val. Pakutuvėnuose. Kovo 25-29 d. Keturi bendruomenės nariai dalyvavo „Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programos“ seminare „Reabilitacinio darbo su narkomanais metodai, ypatumai ir patirtis“ (Socialinių darbuotojų rengimo centras prie SADM, Vilniuje). Kovo mėn. Bendruomenės narė Diana Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą. Kovo 31 d. Velykų iškilmės.

30

Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai narkomanų reabilitacijos ir narkomanijos prevencijos projekto „Susitaikinimo sodyba“ finansavimo. Atsakinga Jolanta Klietkutė. Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Valstybinei jaunimo reiklaų tarybai dėl projekto „Susitaikinimo sodyba“ finansavimo. Atsakinga Jolanta Klietkutė. Balandžio 1 d. Telšių ir Pakutuvėnų AA ir NA atviras susirinkimas Pakutuvėnuose. Balandžio 5-7 d. Keturi bendruomenės nariai dalyvavo Palūšėje vykusiame seminare„Narkomanų gyvenimas reabilitacijos bendruomenėse – blaivėjimo patirtis“. Balandžio 11-19 d. Bendruomenės narys Virginijus praėjo kursą Varšuvoje (Lenkija) Tarptautinėje konsultantų mokykloje (S. Batoro fondo). Balandžio 30 d. Kretingos bažnyčia Pakutuvėnų bažnyčiai paskolino 27 medinius suolus. Senieji Pakutuvėnų suolai perkelti į kapinių koplyčią. Balandžio mėn. Bendruomenės narė Oksana Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą.


Gegužės 4 d. Bendruomenė dalyvavo Kretingos AA „Vilties kelias“ jubiliejiniame susirinkime Kretingoje. Birželio mėn. pradžioje pradeda išryškėti dvi bendruomenės Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodyboje“ – tai sveikstančių narkomanų bendruomenė ir bažnytinė bendruomenėlė, kuri priima svečius ir dirba tvartelio statybose. Todėl toliau Kronikoje nebus smulkaus kurios nors vienos bendruomenės gyvenimo aprašymo, o tik bendri svarbesni „Susitaikinimo sodybos“ gyvenimo įvykiai. Birželio 7 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Vilniuje vykusiame susitikime. Birželio 9 d. Šv. Antano atlaidų iškilmės. Birželio 11-12 d. Stovyklavo 7 klasių moksleiviai iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos. Birželio 17 d. „Balticum“ televizijos laida „Toks gyvenimas“ apie Pakutuvėnus. Birželio mėn. pradėtas statyti naujas tvartelis. Darbams vadovauja Placidas Jasiūnas iš Ukmergės bei Modestas Žadvydas iš Klaipėdos. Talkina Plungės nakvynės namų vyrai.

2002 m.

Liepos 5-7 d. Lietuvos Euroskautų stovykla. Liepos 6-14 d. AA (Anoniminių Alkoholikų) ir NA (Narkomanų Anonimų) Žemaitijos regiono vasaros stovykla. Liepos 7 d. NA grupės „X“ krikštynos. Liepos 18 d. Gediminas Numgaudis ir Jolanta Klietkutė dalyvavo VJRT vykusiame susitikime su PHARE dvynių projekto ekspertais iš Ispanijos, dirbančiais narkomanijos prevencijos srityje. Liepos mėn. Kretingoje atsidarė Adaptacijos namai, kuriuose galės kelis mėnesius gyventi jaunuoliai išėję iš Pakutuvėnų reabilitacinės bendruomenės. Liepos mėn. nutiestas kelias pro bažnyčią į statybų aikštelę.

31


2002 m.

Rugpjūčio 3-11 d. Brolio Pranciškaus draugų stovykla „Aš savo dalį atlikau, ką turite daryti jūs – tepamoko jus Kristus“ Pakutuvėnuose. Dalyvavo 111 žmonių iš visos Lietuvos. Konferencijas vedė „Atvirų durų“ bendruomenės įkūrėjas Roy Hendy (Anglija), br. Gediminas Numgaudis, Lina Montvydaitė, Virginija Mickutė. Vakarais koncertavo folklorinis iš Plungės, J.Šeduikytė, S.Buivydas, jaunimo choras „Drugys“ iš Plungės.

32


Rugpjūčio 23-24 d. Telšių AA grupė talkino tvarkant aplinką. Rugpjūčio 24 d. Poilsinė reabilitacinės bendruomenės išvyka prie jūros bei Kretingą, į kiną. Rugpjūčio 30 d. Reabilitacinės bendruomenės kultūrinė išvyką į kiną Kretingoje. Rugsėjo 1 d. Trejos AA grupės narių vestuvės. Rugsėjo 14 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba Pakutuvėnuose įsteigė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio broliją (ad experimentum), kurios pagrindinė paskirtis ugdyti naują ordino narių kartą. Brolijos vyresniaisiais paskirti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS ir Pakutuvėnuose tuo metu gyvenęs Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ministras br. Modestas Žadvydas OFS. Įsteigus eksperimentinę broliją, ugdymui priimti 10 kandidatų iš Kauno, Kretingos, Klaipėdos ir Plungės, kurie 1-2 kartus per mėnesį rinkdavosi į ugdymo savaitgalius. Rugsėjo 14-15 d. Reabilitacinės bendruomenės nariai dalyvavo Vilniaus AA grupės „Erdvė“ jubiliejiniame susitikime. Rugsėjo 16-17 d. Reabilitacinės bendruomenės nariai vyko susipažinti su Rygos reabilitacinių bendruomenių gyvenimu. Rugsėjo 18 d. Reabilitacinės bendruomenės narys pasiliko Kauno priklausomybės ligų centre praeiti Minesotos programą. Spalio mėn. Bendruomenėje dirbti su merginomis savanore liko reabilitaciją praėjusi Aistė. Spalio mėn. Kretingos adaptacijos namuose apsigyveno du jaunuoliai iš bendruomenės. Spalio 26 d. „Ieškojimai“ – „Špitolėje“ Dianos Jakubovskajos ir Aido Mosėno kūrybos vakaras. Lapkričio 18-20 d. Keturi bendruomenės nariai dalyvavo Medicinos ir socialinių tyrimų instituto organizuotame seminare „Priklausomybės gydymo aktualijos: sergančiojo motyvavimas gydytis, sveikti, keistis“ vykusiame Kauno apskrities priklausomybės ligų centre. Lapkričio 22 d. Kretingos bibliotekoje vyko piešinių ir plakatų parodos, skirtos AIDS dienai, atidarymas. Pakutuvėnų bendruomenė bendradarbiavo su Kretingos pedagogais padėdama ją organizuoti. Lapkričio-gruodžio mėn. Psichoterapijos grupės susitikimus kartą savaitėje praveda psichologė iš Klaipėdos. 2002 metais: Pakutuvėnuose apsigyveno Modestas Žadvydas, pasauliečių pranciškonų ordino brolis. Jis įsijungė į Pakutuvėnų gyvenimą kaip ūkvedys: padėjo organizuoti statybos, buities reikalus. Vėliau jo veikla išsivystė į UAB „Dangiškas medus“. Pakutuvėnuose gyveno iki 2004 m.

2002 m.

33


Vasarą šventoriuje pastatyta stacionari padangtė - scena. Rugpjūtį įrengti amfiteatro suolai (einant nuo tvartelio link bažnyčios). Rugsėjį Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba Pakutuvėnuose įsteigė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio broliją (ad experimentum), kurios pagrindinė paskirtis ugdyti naują ordino narių kartą. Brolijos vyresniaisiais paskirti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS ir Pakutuvėnuose tuo metu gyvenęs Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ministras br. Modestas Žadvydas OFS. Įsteigus eksperimentinę broliją, ugdymui priimti 10 kandidatų iš Kauno, Kretingos, Klaipėdos ir Plungės, kurie 1-2 kartus per mėnesį rinkdavosi į ugdymo savaitgalius. Po metų kandidatavimo, naujokais tapo 6 asmenys, o dar po metų liko tik 4, todėl buvo nutarta naujokus ugdyti Kretingoje kartu su naujokais iš Klaipėdos ir Kretingos, o 2005 m. spalio 29 d. įžadus davusius ordino narius paskyrus į Kretingos, Kauno ir Klaipėdos brolijas, Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio brolijos veikla sustabdyta, nors brolija neuždaryta ir atsiradus 5 įžadus davusiems nariams bet kada gali būti atkurta.

2003 m. Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl šv. Pranciškaus draugų stovyklos finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Gegužės 9-11 d. Stovyklų vadovų seminaras. Vedė GTI lektorės Vilhelmina Raubaitė ir Rozvita Varkojienė. Dalyvavo 15 savanorių. Organizavo Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT). Gegužės 16-18 d.Kretingos religijos studijų instituto prie KTF VDU ir pranciškoniškojo jaunimo rekolekcijos. Dalyvavo 13 žmonių. Organizavo KPJT. Liepos 12-20 d. Šeimų stovykla „Vidinis išgydymas – nauja perspektyva santuokai“. Lektoriai: t. Mathew Linn  SJ  (JAV), Roy Hendy, The Open Door („Atvirų durų“) bendruomenės įkūrėjas (Didžioji Britanija), kun. br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Arūnas Peškaitis OFM. Koncertavo etnografinis „Gondinga“. Dalyvavo apie 350 žmonių.

Rugpjūčio 15-24 d. Pranciškaus draugų stovykla „Pranciškoniškasis dvasingumas ir būdas“. Dalyvavo 193 žmonės. Konferencijas vedė kun. br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Nerijus Čepulis OFM, br. Arūnas Peškaitis OFM, Lina Montvydaitė, Rima. Rugpjūčio 23 d. žydų šokių diena. Šokių mokė Martyna Uljanova. 34


Vasarą nupirkta 50 avilių (25 palikti Kryžių kalne). Bites padovanojo moteris iš Plungės. Bičių priežiūra užsiėmė Andrius Noreika iš Prūsalių ir Modestas Žadvydas. Tok didelis kiekis avilių buvo tik 1 sezoną. Vėliau liko 5-6 aviliai. Jų piežiūrą perėmė s. Vitalija PAMI. Rugsėjo 14 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio brolijoje naujokų pažadą davė 6 asmenys: Margarita Lizdenytė (Kretinga), Dalia Kanclerytė (Pakutuvėnai), Violeta Gaubytė (Plungė), Nerijus Staponkus (Kretinga), Raimondas Sadauskas (Klaipėda). Lapkričio 22 d. Kristaus Karaliaus šventės proga vyko diskoteka, kurios vedėjais buvo Artūras ir br. Evaldas. Gruodžio 20 d. Flotistikos pamokos. Gruodžio 25 d. Kalėdinis šokis – misterija Tvartelio kieme.

35


2004 m.

2004 m.

Sausio 20 d. Telšių vyskupijos kunigų taryba Pakutuvėnų bažnyčią perdavė Mažesniųjų brolių Ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijai ir įkūrė Pakutuvėnų parapiją, kuriai priskyrė Šložių, Santakių, Pakutuvėnų kaimus. Šiuo metu parapijos teritorija ribojasi su Mažiavų, Mamių, Baltmiškių, Aleksandravo kaimais, Minijos upe, keliu Plungė–Kuliai. Balandžio 4 d. Nyderlandų bendradarbiaujantiems fondams išsiųsta paraiška dėl Pakutuvėnų bažnyčios langų bei durų renovacijos. Atsakinga Matgarita Lizdenytė, paraiška Jolantos Klietkutės (fondas skyrė 29.500 eurų). Balandžio 2 d. Pakutuvėnų bendruomenė bei savanoriai iš Plungės grėbliais ir kastuvais lygino ir tvarkė pavasario polydžio sudarkytą žvyrkelį iki bažnyčios. Nuo gegužės mėn. renkami parašai po prašymu LR Susisiekimo ministrui išasfaltuoti kelią nuo Aleksandravo iki Pakutuvėnų. Gegužės 29-30 d. Sekminių iškilmės. Rekolekcijos Kretingos pranciškoniškajam jaunimui. Birželio 7 d. Angaro projekto aptarimas su darbų vykdytojais (atsakinga Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba). Liepos 3-11 d. Šeimų stovykla „Skyrybų prevencija“. Konferencijas vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Nerijus Čepulis OFM, psichologas-edukologas Ričardas Pagojus. Apsilankė br. Placidas Barius OFM ir br. Benediktas Jurčys OFM. Dalyvavo apie 400 žmonių, 35 savanoriai, 15 Pakutuvėnų bendruomenės narių. Vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Vakarais vyko poilsio ir kultūros programa. Koncertavo „Pelenai“, „Next“, Rasa Lapienė ir draugai, Angelė Joknytė, Česlovas Gabalis, Arina, Nijolė Miščiukaitė, Arpinė, pristatytas Alekso Mažono mono spektaklis, indiškus šlovinimo šokius pristatė s. Gregoria Medina Suarez FMSC. Stovyklos vadovė Rūta Domarkaitė.

36


Liepos 31 – rugpjūčio 8 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla. Konferencijas vedė br. Algiras Malakauskis OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM. Vyko amatų grupės: floristikos, mazgų rožiniams rišimo, piešimo ant akmenėlių, kūryba darže. Dalyvavo 75 žmonės, 31 savanoris, 12 Pakutuvėnų bendruomenės narių. Vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Meniniai vakarai: Rasa Lapienė ir draugai, Angelė Joknytė (naujo albumo pristatymas), Arpinė, Alekso Mažono mono spektaklio „Nostalgija“ pristatymas, „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenės narių liudijimo vakaras.Vadovė Margarita Lizdenytė.

Rugpjūčio 15-22 d. Paauglių ir jaunimo stovykla „Jėzus – kelias į Tėvo namus“. Atsakinga Margarita Lizdenytė ir Gediminas Numgaudis OFM. Dalyvavo 110 jaunų žmonių, 30 savanorių (iš kurių 14 – vadovai), 10 Pakutuvėnų bendruomenės narių. Mokymus vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Paulius Vaineikis OFM, br. Carlo Bertagnin OFM, br. Evaldas Darulis OFM, psichologė Gražvilė Judelevičienė, Liuda Vyšniauskienė. Darbą grupėse vedė savanoriai: piešimas ant akmenėlių, rožinio mazgų rišimas, juostelių audimas. Virginija Mickutė su jaunimu statė spektaklį „Mažasis princas“, kurį pristatė stovykloje. Kasdien vyko susitikimai su įdomiais žmonėmis: Aleksu Mažonu – šokių meistru, tarptautinių konkursų lauretu, Dalia Kancleryte – TV laidų „Nuskaidrinti šviesa“ kūrėja ir režisiere, „Susitaikinimo sodybos“ nariais. Vyko koncertai: „Ashtrey“ (Vilnius), „Gyvai“ (Vilnius), Bendraamžių grupė Taurimas ir draugai (Kretinga). Buvo organizuotos filmų peržiūros, vyko akcijos, žygiai bei pačių jaunuolių pasirodymai. Lapkričio 4 d. pradėti angaro atstatymo darbai. Dalį sumos paaukojo norintis nežinomu išlikti geradaris. 2004 metų žiemą br. Gediminas iš JAV parvežė Jūratės PauliukonytėsGentlesk pelenus, kurie iškilmingai buvo palaidoti Pakutuvėnų kapinėse. Ant kapo pastatytas ąžuolinis kryžius, pagamintas pagal br. Gedimino projektą. 37


2005 m. Sausio 1 d. Naujametinis Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas. Sausio 4 d. gautas laiškas apie bažnyčios langų ir durų projekto Nr. 1096/04 OR/CL finansavimą 29.500 eur. (apie 102 tūkst Lt). Finansavo Nyderlandų fondai: SKAN fund ir Laurensinstituut. Paraiška Jolantos Klietkutės, už projekto vykdymą atsakinga Margarita Lizdenytė. Vasario 14-26 d. Krikščioniškos ikonografijos kursas. Kursą vedė Br. Carlo Bertagnin OFM ir Paulius Vaineikis OFM. Dalyvavo dvi sesės vienuolės ir Anastazija Šopagienė.

2005 m.

Vasario 23-28 d. ruošiamos paraiškos Lietuvos socialinei Darbo apsaugos ministerijai dėl Pakutuvėnų infrastruktūros plėtros bei kitiems narkomanijos prevencijos plėtros fondams. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Kovo 22 d. Juridiškai įregistruotas Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas. Čia apsigyveno broliai Gediminas Numgaudis, Paulius Vaineikis, Carlo Bertagnin. Kovo 28 d. Šv. Velykų iškilmės. Šv. Mišiose šlovino Kretingos pranciškoniškasis jaunimas. Balandžio 15 d. Misionierių diena.

38


Balandžio mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųsta paraiška „Pakutuvėnų Susitaikinimo sodyba“ dalyvauti narkomanų psichologinės ir socialinės reabilitacijos projektų atrankos konkurse 2006 m. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl vasaros stovyklų finansavimo. Atsakinga Rūta Domarkaitė. Numatomi lektoriai: br. Paolo Dorio, s. Ignė Matjošiūtė, Roy Hendy (Anglija). Gegužės 1 d. KPJT šlovinimo tarnystė šv. Mišiose. „Šašlykų balius“ parapijiečiams.

2005 m.

Birželio 3-5 d. savanorių mokymai, pasiruošimas vasaros stovykloms. Organizavo KPJT. Birželio 12 d. Šv. Antano atlaidai. Šv. Antano atlaidai. Kadangi bažnyčios vidus remontuojamas, šv. Mišios vyko šalia bažnyčios šventoriuje. Po šv. Mišių – Rositos Čivilytės koncertas.

39


2005 m.

Birželio 17 d. į Pakutuvėnus atvyko gyventi (ir rūpintis bendruomenės reikalais) sesė Virginija Semaškaitė PAMI – Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė. Birželio mėn. į Pakutuvėnus gyventi atvyko režisierė Dalia Kanclerytė (videostudijoje „Pakūta“ kurs filmus). Liepos 3-10 d. Šeimų stovykla „Smurto prevencija šeimose“. Lektoriai: Roy Hendy (Anglija), br. Gediminas Numgaudis OFM, s. Dominik-Marija (Šv. Jono bendruomenė), Vidas Karvelis. Su paaugliais užsiėmė Mindaugas Radušis ir Rasa Zinkevičienė. Šlovinimo grupė turėjo pastovylę su dainininke Rosita Čivilyte, kurie po savaitės intensyvių repeticijų parengė šlovinimo giesmių vakarą. Koncertavo Marija Krupovec su Vytautu Mikeliūnu (smuikas) ir Eugenijumi Kanevičiumi (kontrabosas), Vytautas V. Landsbergis.

40

Liepos 5 d. diskoteką tvartelio kieme vedė Rimas Šapauskas. Liepos 17-18 d. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo grupės rekolekcijos, skirtos pasiruošti į Vokietijoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas tema „Mes atvykoma Jo pagarbinti“. Konferencijas vedė br. Paulius Vaineikis OFM, Virginija Mickutė. Liepos 31 – rugpjūčio 7 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla „Šv. Pranciškus ir Šv. Raštas“. Lektoriai br. Paulo Dozio  OFM (Veronos Šv. Bernardino teologijos instituto direktorius), br. Gediminas  Numgaudis OFM, br.  Paulius Vaineikis OFM, Neringa Ulevičienė. Br.  Carlo  Bertagnin   OFM ir Virginija Mickutė paruošė meditaciją apie SanDamiano kryžių, pranciškoniškasis jaunimas rodė miuziklą „Emmanuelis – Dievas su mumis“. Stovyklos metu veikė „Pakūtos radijas“ (atsakingi A. Pociūtė, V. Mickutė, R. Sabakonis, A. Stonys). Vyko Porciunkulės atlaidų ir Susitaikinimo Sakramento šventimas, užtarimo maldos. Rugpjūčio 25-28 d. paauglių ir jaunimo stovykla„Būkim drauge, likim kartu“. Lektoriai s. Ignė Marijošiūtė MSV (Švč.  Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija), Vaida Spangeleičiūtė. Šoko „Jaunimo misija“, vyko liudijimai ši Pasaulio jaunimo dienų, grupelių prisistatymai, diskoteka, naktinė Adoracija. Pranciškoniškasis jaunimas kartu su sesėmis pranciškonėmis misionierėmis (iš Kretingos) dirbo grupelių vadovais, virtuvėje, šlovino, vedė vakarus. Veikė „Pakūtos radijas“ (atsakingi A. Pociūtė, V. Mickutė, A. Stonys, V. Brasas). Spalio 20 d. Pranciškonų gimnazijos I-ųjų gimnazijos klasių mokinių rekolekcijos. Pranciškoniškasis jaunimas – savanoriai: šlovino, liudijo, organizavo grupelių darbą (dalyvavo Aušra Vitkauskaitė, Veronika Šlionskytė, Agnė Pociūtė, Virginija Mickutė). Vyko jaunimo šv. Mišios ir PU (pranciškoniškojo  ugdymo) programa. Liudijo s. Gregoria Medina Suarez FMSC (Švč. Širdies pranciškonė misionierė iš Kretingos). Spalio 22-23 d. rekolekcijos programos „Būkite geri, jeigu galit“ (KPJT) nariams. Spalio 26-28 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Narkotikų kontrolės departamento seminare Vilniuje. Spalio 29-30 d. rekolekijos PU (pranciškoniškojo ugdymo programa, organizuojama KPJT) šokio studijos


dalyviams. Atsakinga Agnė Pociūtė. Spalio 29 d. Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio brolijos veikla sustabdyta, įžadus davusius ordino narius paskyrus į Kretingos, Kauno ir Klaipėdos brolijas, nors brolija neuždaryta ir atsiradus 5 įžadus davusiems nariams bet kada gali būti atkurta. Lapkričio 14 d. rekolekcijos pranciškoniškajam jaunimui. Floristikos mokė bendruomenės narė Audra.

2005 m.

Lapkričio 20 d. Kristaus Karaliaus šventė, Pakutuvėnų 10-ies metų jubiliejus. Atvyko daug čia gyvenusių ir šią vietą mylinčių žmonių. Programą su 10 metų įdomiausių akimirkų vaizdo medžiagos peržiūra organizavo Dalia Kanclerytė. Prie šlovinimo prisijungė Kretingos pranciškoniškasis jaunimas.

41


Lapkričio mėn į bažnyčią įvesta kanalizacija. Gruodžio 3-4 d. rekolekcijos tema „Brolystė“ Kretingos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nariams ir PU programos dalyviams. Vedė br. Gediminas Numgaudis OFM „Jėzus – mažesnysis mūsų brolis“, s. Gregoria Medina Suarez FMSC „Dievas man davė brolius“, apie pranciškoniškojo jaunimo broliją liudijo Virginija Mickutė, Agnė Pociūtė, apie Pakutuvėnų‚Susitaikinimo sodybą“ pasakojo s. Jolita Šarkaitė PAMI. Susitaikinimo pamaldose dalyvavo br. Juozapas Pudžemis OFM. 2005 metais:

2005 m.

Kovo 22 d. Juridiškai įregistruotas Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas. Pavasarį pakeistos bažnyčios durys ir langai, įstiklinti balkonas ir zakristijų langai, gavus lėšų iš Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Birželio 17 d. į Pakutuvėnus atvyko gyventi (ir rūpintis bendruomenės reikalais) sesė Virginija Semaškaitė PAMI – Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė. Lapkričio mėn į bažnyčią įvesta kanalizacija. Lapkričio 20 d. Pakutuvėnų 10-ies metų jubiliejaus susitikimas.

42


2006 m. Sausio 3 d. KPJT (Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos) šlovinimo tarnystė Pakutuvėnuose šv. Mišiose. Sausio 28 d. rekolekcijos jaunimui.

Vasario 26 d. išsiųsta paraiška „Susitaikinimo sodyba“ Narkotikų kontrolės departamentui asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos projektų atrankos konkursui. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Kovo 4 d. Valstybinei jaunimo reikalų tarybai išsiųsta paraiška jaunimo narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo ir psichologinių krizių (savižudybių) prevencijos projektų konkursui. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Kovo 11 d. Pranciškoniškojo jaunimo programos jaunimo „Būkit geri, jeigu galit“ šlovinimas, bendravimas, buvimas kartu, Nepriklausomybės dienos atkūrimo šventimas, susitikimas su skautais, br. Evaldu Daruliu OFM, sesėmis pranciškonėmis misionierėmis iš Kretingos, filmo „Sparnuotas desantas“ peržiūra. Kovo mėn. visuomenei pristatytas Dalios Kanclerytės dokumentinis filmas „Palūta mano meilė“. Kovo mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųsta paraiška „Pakutuvėnų Susitaikinimo sodybos bendruomenės infrastruktūros plėtra 2006 m.“ dalyvauti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos konkurse 2006 m. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl paauglių ir jaunimo stovyklos „Šoksiu tau, Viešpatie“ finansavimo. Atsakinga Virginija Mickutė. Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl šeimų stovyklos „Pavydo apraiškos šeimoje“ finansavimo. Atsakinga Rūta Domarkaitė, paraiška Margaritos Lizdenytės. Gegužės 15 d. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl šv. Pranciškaus draugų stovyklos „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“ finansavimo. Atsakinga 43 Margarita Lizdenytė.


2006 m.

Pavasarį prie Minijos maudykloje pastatytas erdvus namelis persirengimui. Birželio 2 d. Pakutuvėnuose vyko šeimos šventė „Būkime kartu“ Nausodžio vidurinės mokyklos mokiniams, tėveliams ir mokytojams. Birželio 18 d. buvusių pustelninkų ir Pakūtos draugų susitikimas, džiazo muzikos koncertas (Arvydas Jofė, Vytautas Labutis, Eugenijus Kanevičius). Birželio 24 d. atvyko Vacys Leikus, kuris bus ūkvedžiu ir prižiūrės garso aparatūrą. Liepos 2-9 d. Savaitė Pakutuvėnuose „Pasilikite mano meilėje“ su t. F. Ciardi kunigams, klierikams, sesėms ir broliams vienuoliams. Mokymai, apmąstymai, liturgija, adoracija, diskusijos, bendravimas, bei bendrystės patirtis. Gyvenimas palapinėse, mokymas bažnyčioje, bendravimas gamtoje. Viena diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Organizavo Vienuolijų konferencija. Liepos 7-9 d. atsinaujinimo savaitgalis „Tikėjimo patirtis sovietiniame lageryje“. Lektorius Petras Plumpa. Liepos 9-16 d. Šeimų stovykla „Pavydo apraiškos šeimoje”. Konferencijas vedė broliai Gediminas ir Paulius bei kun. kun. Kęstutis Brilius MIC. Vakarais koncertavo etnografinis ansamblis, Rasa Lapienė ir draugai, „Baltic guitar quartet“, saksofonininkai Petras Vyšniauskas, Dominykas Vyšniauskas, dūmaišininkai Todaras Kaškurevičius, Gvidas Kovėra, būgneliais grojo Rytis Kaminaitis. Vyrai didžiojoje palapinėje ant sienos pasikabinę televizorių žiūrėjo tiesiogines krepšinio varžybas.

44

Liepos 19 d. ikonografų susitikimas.


Liepos 23-30 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“. Vedė br. Jacomo Bini OFM (buvęs Mažesniųjų brolių ordino generolas, daugiau kaip 10 metų praleidęs misijose Afrikoje). Liepos 27 d. Eugenijaus Kanevičiaus, Vytauto Labučio, Arvydo Jofės koncertas. Vasarą Kryžiaus kelyje ant kalno pastatyti nauji trys kryžiai (pakeitę Kosto Ketlerio 1995 metais statytuosius). Kryžius sukalė Nerijus ir Vytautas. Statė visa bendruomenė, nes kryžiai daug aukštesni už senuosius ir labai sunkūs. Rugpjūčio 2 d. Vaikų grupės King‘s Kids Team iš Korėjos programa.

2006 m.

Rugpjūčio 4-6 d. rekolekcijos vadovų grupei – pasiruošimas paauglių ir jaunimo stovyklai. Vedė br. Paulius  Vaineikis OFM „Mortos ir Marijos“, Karen Purves (Tarptautinės misijos „Jaunimo misija“ (YWAM Kerygma Teams) vadovė, gyvenanti Plateliuose) „Darbas komandoje“. Rugpjūčio 6-13 d. Paauglių ir jaunimo stovykla „Šoksiu Tau, Viešpatie“. Šokio teorija ir praktika, pažintys su įdomiais šokio mokytojais, šokio samprata Šventajame Rašte. Šokių mokytojai Tatjana ir Vadims Čerepanovai (šokių grupė „Extreme“, Latvija) ir brazilų šokio grupė „Ceifa“.

45


Rugsėjo 23 d. Andriaus Mamontovo koncertas Pakutuvėnų angare (projekto PAX ET BONUM baigiamasis koncertas).

2006 m.

Rugsėjo 29 d. naktį nuo žvakės liepsnos sudegė molinukas. Užgesinus ugnį sienos dar stovėjo, tačiau gaisrininkams paleidus putas – įgriuvo ir sienos. Spalio 6-8 d. Pranciškoniškojo jaunimo pirmasis Nacionalinės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyta Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo misija ir vizija, trijų Nacionalinės tarybos kadencijos metų (2006-2009 m.) planas, JauPros registravimas valstybiniu lygmeniu, biudžetas ir kiti klausimai. Šeštadienį vietinių brolijų prezidentai pristatė rugsėjį brolijose surengtų tarybų rinkimų rezultatus. Keliavusieji į rugpjūčio mėnesį Asyžiuje vykusį IV Europos Pranciškoniškojo jaunimo kongresą papasakojo apie šio kongreso nutarimus ir vizijas. Nacionalinė ugdymo 46 magistrė Agnė Pociūtė pristatė naują ugdymo programą. Asamblėjos metu buvo sudarytas 2006-2007 metų veiklos planas. Vienas iš didžiausių metų renginių – tradicinis visos Lietuvos


Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas, kitų metų vasario 16-18 dienomis vyksiantis Klaipėdoje. Jo organizacija patikėta pačiai jauniausiai – Klaipėdos Pranciškoniškojo jaunimo brolijai, kuri šiemet dar tik ruošiasi pirmajam Pažadui. Pranciškoniškojo jaunimo atstovai diskutavo, kaip padėti toms brolijoms, kurių pradžia nėra lengva ir kurios yra ypač reikalingos pagalbos. Viena iš tokių – Šiaulių brolija, besiglaudžianti prie Kryžių kalno mažesniųjų brolių. Aptartas ir JauPros brolijos kūrimo Kaune klausimas. Šiuo metu visos Pranciškoniškojo jaunimo grupės yra asistuojamos Mažesniųjų brolių ordino (OFM), bet yra atvira galimybė kurtis brolijoms prie mažesniųjų brolių konventualų ir kapucinų. Ypatingą dėmesį Pranciškoniškasis jaunimas šiais metais skirs pasiruošimui Lietuvos Jaunimo Dienoms, vyksiančioms kitų metų birželio 30–liepos 1 dienomis Klaipėdoje. Bent dalis Pranciškoniškojo jaunimo žada dalyvauti Pasaulio Jaunimo Dienose Sidnėjuje 2008 metais. Kitą vasarą suplanuotos ir kelios išvykos: 3 atstovų dalyvavimas tarptautiniame JauPros delegatų susitikime Ispanijoje, JauPros grupės kelionė į Pranciškaus šventę Alandų salose ir į Mažesniųjų brolių rengiamą tarptautinį jaunimo susitikimą Asyžiuje. Po posėdžio Pranciškoniškasis jaunimas vyko į Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos, Krikščioniškų šeimų Karalienės, paveikslo karūnavimo išvakarėse vykusį Jaunimo vakarą. Tokia metinė asamblėja, maldoje ir brolystėje praleistas savaitgalis Lietuvos Pranciškoniškajam jaunimui taps tradicinis ir vyks kiekvieną rudenį. Lapkričio 14, 15, 17 d. Rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos gimnazistams. 2006 metais: Broliai Broliai Carlo Bertagnin ir Paulius Vaineikis nutapė San Damiano kryžių Pakutuvėnų bažnyčiai. videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą „Pakūta mano meilė“. Režisierė Dalia Kanclerytė, prodiuseris Gediminas Numgaudis, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierius Vaidotas Reivytis, režisieriaus asistentė Marija Drungilaitė. Rudenį sudegė brolių statytas molinukas. Rudenį Raudonių šeima (iš Mažeikių) padovanojo avelių Pakutuvėnų ūkiui. Žiemą iš Kryžių kalno vienuolyno atvežti du bobteilų veislės šunys Šamanas ir Šumera.

2007 m. Sausio 12 d. apsilankė Betliejaus seserys. Sausio 4 d. Rekolekcijos Pranciškonų gimnazijos mokytojams. Sausio 8 d. filmo „Pakūta mano meilė“ premjera Pakutuvėnuose. Sausio 31 d. išsiųsta paraiška „Susitaikinimo sodyba“ Narkotikų kontrolės departamentui asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos projektų atrankos konkursui. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Vasario 12 d. Broliai Carlo Bertagnin, Paulius Vaineikis kartu su kretingiške Anastazija Šopagiene pabaigė tapyti Kryžiaus kelio ikonas Gomelio (Baltarusija) katalikų parapijai (pradėtos tapyti 2006 m. gruodžio pradžioje).

47


2007 m.

Vasario 14 d. gyventi atvyko brolis diakonas Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM, kuris pakeis į Italiją išvykstančius ikonografus brolius Paulių Vaineikį OFM ir Carlo Bertagnin OFM. Vasario 21 d. Pelenų diena. Apsilankė ypatingai daug svečių: iš „Ramybės arkos“ AA bendruomenės, esančios netoli Kražių; iš Rusnės; iš Kybartų. Vasario 24 d. atvyko psichologas Donatas iš Vilniaus ir socialinė darbuotoja Ilona iš Plungės. Ryte bendruomenė turėjo bendrą grupę, po pietų - asmeniniai pokalbiai. Kovo 1 d. Kretingos Pranciškonų gimnazijos salėje buvo rodomas filmas „Pakūta - mano meile“. Kovo 3 d. Brolių Pauliaus Vaineikio OFM ir Carlo Bertagnin OFM išleistuvės į Italiją. Kovo 15 d. Pirmą kartą Pakutuvėnų bendruomenėje „Lectio divina“ (kuri vėliau tapo tradicija, prierašas 2013-01-16). Kovo 20 d. Pakūtos vakaras Plungės kultūros centre. Kovo 21 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos susitikimas su Rendy ir Karen Purves (Tarptautinės misijos „Jaunimo misija“ (YWAM Kerygma Teams) vadovai, gyvenantys Plateliuose), aptarta evangelizacinės mokyklos vizija. Dalyvavo br. Gediminas Numgaudis OFM, Agnė Pociūtė, Virginija Mickutė. Balandžio 9 d. Šv. Velykos. Šv. Mišiose šlovino Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, grojo „Supermergaitės“. Po pietų koncertavo folkloro grupė „Gondinga“ iš Plungės.

48

Balandžio 20 d. Vilniaus Skalvijos kino centre pristatytas dokumentinis filmas „Pakūta mano meilė”. Balandžio 28 d. mokymai tema „Malda“. Mokymus vedė br.Gediminas Numgaudis OFM, įvadą pravedė kun. Rolandas Karpavičius iš Kartenos. Balandžio 29 d. brolio Kęstučio Reizgio OFM primicijos Pakutuvėnuose.


Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai šeimų stovyklos finansavimo. Atsakinga Rūta Domarkaitė. Gegužės mėn. išsiųsta paraiška Evangelizacijos paramos fondui dėl šv. Pranciškaus draugų stovyklos finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė. Gegužės 5 d. mokymai tema „Malda“. Mokymus vedė kun. Rolandas Karpavičius iš Kartenos. Gegužės 12 d. mokymai tema „Malda“. Mokymus vedė kun. Rolandas Karpavičius iš Kartenos. Gegužės 13 d. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo ir br. Kazimiero Kasparavičiaus OFM susitikimas Pakutuvėnuose. Aptarta kelionė į Vokietiją ir pagalba Trečiajame Europos lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas“. Dalyvavo Romanas Sabakonis, Jolita Aukštuolytė, Monika Šlionskytė, Agnė Pociūtė. Gegužės 19 d. atsinaujinimo svaitgalis „Jaunosios Bažnyčios daktarės mokymas“, konferenciją vedė Šarūnė Jasiūnaitė. Gegužės 20 d. „Paslėptas gyvenimas tapęs misionierišku“, konferenciją vedė Šarūnė Jasiūnaitė. Gegužės 27 d. Palangos kultūros centre „Ramybė“ (Vytauto g. 35) režisierė Dalia Kanclerytė ir br. Gediminas Numgaudis OFM pristatė dokumentinį filmą „Pakūta mano meilė”. Pavasarį pastatytas namukas svečiams, kuris vėliau įgaus „Teatriuko“ pavadinimą, nes šią vasarą šeimų stovyklos metu jame gyvens „Teatriuko“ aktoriai.

2007 m.

Birželio 1 d. koncertas „Laisva muzika“ angare. Birželio 15-16 d. Pakutuvėnuose lankėsi šv. Teresėlės relikvijos.

49


Birželio 22-24 d. Narkomanų anonimų Lietuvos regiono asamblėja. Liepos 15-22 d. Šeimų stovykla „Vienatvė šeimoje, poroje, draugystėje“. Paskaitas vedė: sutuoktiniai Sabina ir Jean Marc Poujade (Prancūzija), psichologė Manana Kandelaki (Gruzija). Dalyvavo apie 600 žmonių. Liepos 15 d. 21 val. aktorių trio „Teatriukas“ spektaklis „Kad vaikams būtų linksma“. 22 val. kinas „Pakūta mano meilė“, sustikimas su filmo autore režisiere Dalia Kancleryte. Liepos 17 d. Jazz/funk grupės „2Good“ koncertas. Liepos 18 d. Alekso Mažono koncertas bei pantomimos spektaklis. Liepos 19 d. muzikos ir poezijos vakaras su Šarūnu Kačionu (fagotas) ir teatro bei kino aktoriumi, režisieriumi Valentinu Masalskiu. Liepos 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta steigti viešąją įstaigą „Pakutuvėnų susitaikinimo sodyba“. Liepos 21 d. Visą savaitę „Teatriuko“ aktoriai su stovyklos vaikais ruošė spektaklį „Pelės maldos“. Vakare - spektaklio premjera stovyklautojams. Po spektaklio - romų ansamblio „Žemčiužina“ bei merginų šlovinimo grupės „Icons“ koncertai.

2007 m.

Liepos 22 d. br. Gedimino Numgaudžio nuotraukų paroda prie bažnyčios. Liepos 26-29 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla. Liepos 30 d. - rugpjūčio 2 d. piligriminis žygis į Porciunkulės atlaidus Kretingon. Liepos mėn. į bažnyčią atvežti naujai pagaminti suolai (29 vnt.). Senieji sugrąžinti Kretingos bažnyčiai.

50


Rugpjūčio 3 d. Juridiškai įregistruota VŠĮ „Pakūta“. Rupjūčio 14 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas ir Plungės rajono savivaldybė įsteigė VšĮ „Susitaikinimo sodyba“ veiklai Pakutuvėnuose vystyti. Rugpjūčio 24-26 d. Evangelizacinės mokyklos pristatymas. Organizatoriai Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Pakutuvėnų broliai pranciškonai ir YWAM Kerygma Teams (vadovai Lietuvoje Rendy ir Karen Purves „Jaunimas misijoje“). Rugpjūčio 26 d. aukcionas tvartelio kiemelyje. Rugpjūčio mėn. bažnyčios antrame aukšte įrengtos celės broliams ir svečiams.

Rugsėjo 28-30 d. I-asis evangelizacinės mokyklos susitikimas „Ar pažįsti Tėvą?“. Spalio 9 d. Juridiškai įregistruota VŠĮ „Susitaikinimo sodyba“. Spalio mėn. šeštadieniais rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos penktų klasių mokiniams. Gruodžio 7-9 d. III-asis evangelizacinės mokyklos kandidatų susitikimas „Pagirdyti viena Dvasia“. Mokymus vedė Dalė Šmerauskaitė (VšĮ Katalikų interneto tarnyba vadovė). Gruodžio 21 d. Aleksandrave rodomas filmas „Pakūta - mano meile“. Gruodžio 27 d. Evangelizacinės mokyklos vadovų susitikimas, 2008 m. veiklos planavimas. 2007 metais: Mažesniųjų brolių Kapituloje buvo išsakyta mintis, kad Pakutuvėnai turėtų tapti Evangelizacijų ir Misijų bendruomene. Į Pakutuvėnus atvyksta broliai Kazimieras ir Kęstutis. Su naujais broliais keitėsi ir brolijos gyvenimas. Buvo įvestas internetas, nupirktas televizorius, įrengta video montažinė studija, sukurtas filmas apie LT jaunimo dienas Klaipėdoje. Vasarą apsigyveno Vacys Leikus, kuris bus ūkvedžiu ir prižiūrės garso aparatūrą. Juridiškai įregistruotos VŠĮ „Pakūta“ bei VŠĮ „Susitaikinimo sodyba“.

51


2008 m.

2008 m.

Sausio 25-27 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas. Aušra Mizgirienė (teologijos magistro mokslus baigusi JAV) kalbėjo apie tai, kaip Bažnyčia moko skaityti Šventąjį Raštą. Kunigas relig. m. mgr., teol. lic. Saulius Tamošaitis kalbėjo apie Pauliaus misiją. Vasario 22-24 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas. Kovo 6 d. Br. Gediminas rekolekcijose Radviliškyje, brolis Kęstutis - Plungėje, o Pakutuvėnuose šv. Mišias aukojo Radviliškio vikaras Mindaugas Grigalius. Kovo 24 - balandžio 6 d. Brolis Gediminas su šlovinimo grupe išvyko į rekolekcijas Italijon. Kovo 28-30 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas. Gegužės 4 d. Šeštinės, Motinos diena. Po šv. Mišių koncertavo country grupė „Ciongs“ (Lina ir Vaclovas Kaubriai iš Salantų). Amfitetatre buvo kepama labai daug šašlykų. Gegužės 10 d. Sekminių išvakarių atsinaujinimo popietė, kurios metu Arūnas Raudonius dalinosi savo šlovinimo patirtimi ir įžvalgomis. Kadangi buvo darbo šeštadienis (teko atidirbti už Motinos dienos ir gegužės 1-osios šventes), žmonių susirinko labai nedaug. Gegužės 10-11 d. Bendruomenė dalyvavo Sekminių vigilijoje Šiluvoje „Tautų Sekminės“. Gegužės 17 d. Tema„Marija - Šventosios Dvasios buveinė“ savo įžvalgomis dalinosi Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (PAMI) sesė Vitalija Fedaravičiūtė. Gegužės 24 d. Pasiruošimas Devintinių - Dievo kūno šventei. Šv. Mišių metu buvę pustelnikai Rimas ir Rima Ramonai šventė 10 metų santuokos sukaktį. Gegužės 27 d. Etnokultūros klubo „Paveiziek“ susitikimas su Pakutuvėnų broliais Pranciškonais. Gegužės 31 d. Tėvo dienos išvakarėse, gilinomės į vyriškosios tėvystės uždavinius ir patirtis. Birželio 7 d. susitikimas su Lietuvoje gyvenančiomis Švč. Jėzaus Širdies pranciškonėmis misionierėmis, jų liudijimai. Birželio 13 d. popietė „Šv. Antanas Paduvietis ir malda“. Birželio 14 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Po agapės angare filmas „Antanas - Dievo karys“, įgarsino PJT narė Virginija Mickutė. Birželio 21-24 d. Europos skautų Vilkiukų stovykla.

52


Birželio 21 d. šlovinimo patirtimi dalinosi Arūnas Raudonius. Birželio 22-24 d. aplinkos tvarkymo talka. Birželio 24 d. talka: darbavosi, o vakarop žaidė joninių žaidimus Kretingos šv. Antano dienos centro vaikai ir savanoriai. Birželio 24 d. 19 val. bažnyčios šventoriuje meditacinių šokių vakaras, kurį vedė šokėja Joyce Dijkstra iš Italijos jau 13 metų dirbanti socialinį pastoracinį darbą, susijusį su meditaciniu šokiu. Liepos 5 d. Tema „Vertybės kaina“ kalbėjo br. Benediktas OFM, Kretingos vienuolyno gvardijonas. Liepos 5-6 d. rekolekcijos (Betliejaus tvartelyje) savanoriams dirbsiantiems šeimų stovykloje. Dalyvavo 20 savanorių. Liepos 5-6 d. anoniminių lošėjų stovykla (palapinių miestelyje). Organizavo Klaipėdos LA. Dalyvavo apie 20 žmonių su šeimomis iš visos Lietuvos, svečiai iš Latvijos.

2008 m.

Liepos 6-13 d. šeimų stovykla „Bendradarbiavimas santykiuose“. Dalyvavo apie 500 žmonių iš visos Lietuvos. Paskaitas vedė Peter ir Solvei Stohl sutuoktiniai misionieriai iš JAV, bendradarbiaujantys su „The Bridge International“ krikščionių misija, įsikūrusia Floridoje; kaip mokytojai ir pasauliečiai patarėjai, plačiausiai tarnystę šeimai realizuoja Rytų Europoje. Nuo 1993 m. P. ir S. Stohl darbuojasi Lietuvoje, Latvijoje, Kazachstane ir Rusijoje su krikščionimis, atstovaujančiais skirtingoms denominacijoms. Šiuo metu jie gyvena Lietuvoje ir konsultuoja šeimas. VšĮ „Vaikų linija“ - Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė, Marina Blagoveščenskaja, psichologė kalbėjo tema „Patyčios tarp vaikų ir paauglių“. Dvasinio atsinaujinimo popietes bei vidinio išgydymo pamaldas vedė Šv. Apaštalo Tomo kunigų misionierių bendruomenės narys iš Indijos t. Zacharias Thudippara. Svečiavosi seni Pakutuvėnų draugai Konrad ir Wendy Shmidt iš Vokietijos. Kalbėjo br. Gediminas OFM, Pakutuvėnų parapijos klebonas, visą savaitę išpažinčių kantriai klausė tėveliukas - br. Juozapas Pudžemys OFM. Stovyklą jau 13 kartą organizavo Rūta Domarkaitė. Dienotvarkėje: asmeninė ir bendruomeninė malda, paskaitos, individualios konsultacijos, darbas grupėse, vakarais - originalūs meniniai projektai su profesionaliais kūrėjais, pastovyklės vaikams pagal amžiaus grupes, kūrybinis projektas paaugliams su aktorių trupe „Teatriukas“. Liepos 6 d. pašventinta Betliejaus tvartelyje naujai įrengta koplyčia čia gyvenančioms Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserims. 53


2008 m.

Liepos 6 d. 21:30 val. koncertavo Alina Orlova su grupe (angare). Liepos 7 d. 08:30 val. Šlovinimas (bažnyčia), 09:00 Pusryčiai (stovyklavietė), 10:00 Informacija (bažnyčia), 10:15 Paskaita: Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 12:30 Grupės, 13:30 Pietūs (stovyklavietė), 16:00 Paskaita: T. Zaharijas, Indija (bažnyčia), 18:00 Šv. Mišios (bažnyčia), 19:30 Vakarienė (stovyklavietė), 21:00 Andriaus Kulikausko ir Sauliaus Bareikio autorinių dainų vakaras (angaras). Liepos 8 d. 10:00 Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 16:00 T. Zacharias, Indija (bažnyčia), 21:00 mažiesiems – animacinis filmas H. K. Anderseno pasaka „Princesė ant žirnio“ (angaras), Lietuvių liaudies dainų vakaras „Vai tu, rugeli“, prof. Juozas Rimas (bažnyčia). 23:00 val. V. V. Landsbergio filmas „Kai aš buvau partizanas“ (angare). Liepos 9 d. 10:00 bei 16:00 val. VšĮ„Vaikų linija“ - Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė, Marina Blagoveščenskaja, psichologė kalbėjo tema „Patyčios tarp vaikų ir paauglių“: pagalba ir prevencija“ (angaras), 21:00 val. Aktorių trupė „Teatriukas“, spektaklis „Kalvio pasaka“ (angaras). Liepos 10 d. grįždamas iš Platelių gimnazijos, Pakutuvėnų šeimų stovyklą aplankė LR Prezidentas Valdas Adamkus. Po trumpo prisistatymo Pakutuvėnų bažnyčioje Jo Ekscelencija pasivaikščiojo po stovyklos palapinių miestelį, sustodamas pasisveikinti su vaikais ir jų tėveliais. Vaišindamasis prie mažesniųjų brolių stalo, jis domėjosi stovyklos tikslais, gyvenimo sąlygomis ir Pakutuvėnų Susitaikinimo sodybos reikalais. Po trumpų vaišių Prezidentas sugrįžo į Bažnyčią, kur susirinkusiems stovyklautojams kalbėjo, kokios svarbios šeimoms yra tokios iniciatyvos, kai ne deklaruojama prieš rinkimus, o tiesiog sudaromos tinkamos sąlygos bendrauti vieniems su kitais. Kartu su Prezidentu Pakutuvėnų stovyklą aplankė ir jo atstovė spaudai Rita Grumadaitė, Seimo narys Jonas Jagminas, Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis, Plungės rajono merė Elvyra Valerija Lapukienė, Administracijos direktorius Albertas Krauleidis ir kt. Susitikimo pabaigoje stovyklautojai Prezidentui ir kitiems svečiams pagiedojo tradicinę giesmę: „Viešpatie, laimink juos“.

54

Liepos 10 d. 10:00 Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 21:00 Vakaras jaunimui su grupe „Atika“ (angaras). Liepos 11 d. 10:00-13:00 Pasirinktinai: t. Zaharijas, Indija (bažnyčioje), Peter ir Solvei Sthol‘ai „Emocijų valdymas“ JAV (angare), 15:00-18:00 vidinio išgydymo pamaldos t. Zaharijas, Indija (bažnyčia), 18:00 Šv. Mišios (bažnyčia), užtarimo malda t. Zaharijas, Indija (bažnyčia), 23:00 Nakties koncertas tata festivalio kamerinis orkestras, dirigentas Vytautas Lukočius (bažnyčia). 00:30 val. Šlovinimo naktis (angaras).


Liepos 12 d. 10:00 Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 16:00 br.Gedimino OFM paskaita, stovyklautojų liudijimai, 21:00 val. Vaikų spektakliukas „Nojaus arka“ (ruoštas su „Teatriuko“ aktoriais), 22:00 val. Džiazo vakaras. Petras Vyšniauskas ir Co (Bažnyčia). Liepos 13 d. iki Šv. Mišių - stovyklautojų liudijimai. 12:00 val. Šv. Mišios, pietūs, stovyklos pabaiga. Registruotų dalyvių buvo apie 410, iš jų ~50% vaikai iki 18 m., plius apie 30 savanorių (dirbusių su vaikais, bei muzikantai), Pakutuvėnų bendruomenė, svečiai: dienos metu būdavo ~460-500 žmonių. Liepos 20-27 d. Žemaitijos AA regiono vasaros stovykla. Dalyvavo apie 100 žmonių. Liepos 30 - rugpjūčio 1 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokytojams. Dienotvarkė: 8.00val. - kėlimasis, 8.30 val. - bendra malda, 9.00 val. - pusryčiai, 10.00 val. - konferencija, 13.30 val. pietūs, laisvas laikas, 16.00 val. - pasidalijimas grupelėse, konferencija, 18.00 val. - Šv. Mišios, 19.00 val. - vakarienė, 20.00 val. - talentų vakaras. Turėti miegmaišius, palapines, 50Lt. maistui (suaugusiam) ir 30 Lt. (vaikui). Galima buvo vykti su visa šeima. Rekolekcijas vedė brolis Gediminas, OFM. Rugpjūčio 5 - rugsėjo 1 d. Kretingoje Anastasija Šopagienė nutapė Pakutuvėnų bažnyčiai 2 ikonas: Dievo Motinos („Kosrunskaja“) ir Kristaus Pantokrato.

2008 m.

Rugpjūčio 6-11 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla „Dievas tau siunčia ramybę, mano brangus broli“ (Šv. Pranciškus) „Nūdienos raupsuotieji – kas jie?!“. Konferencijas vedė br.Gediminas Numgaudis (ofm), br. Algirdas Malakauskis (ofm), s. Vitalija (PAMI), s. Onutė (PAMI), Virginija Mickutė (JauPra), Dalia Kanclerytė (OFS), J. Bastin. Stovyklą organizavo Margarita Lizdenytė (OFS). Šių metų stovykla buvo ypatinga tuo, kad joje kaip niekada daug dalyvavo pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo, mat stovyklos metu, svarbius klausimus aptarinėjo net dvi tarybos: Lietuvos pranciškoniško jaunimo brolijos (JauPra) ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) nacionalinės tarybos. Dalyvavo apie 250 žmonių. Rugpjūčio 5 d. Pakutuvėnų broliai pašventino „Žemsuodos“ užeigą, kuri gamina maistą šeimų stovykloms. Rugpjūčio 6 d. 9:00 – 13:00 – Registracija. Įsikūrimas. 13:00 – stovyklos atidarymas. Šlovinimas, Dievo žodis ir malda už vadovus. „Tėve mūsų“ malda. Stovyklos palaiminimas. Grupelių suskirstymas/ susipažinimas grupelėse. 14:00 – Pietūs. 15:30–17:30 - Šlovinimas/konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, OFM. 18:00 – Šv.Mišios. 19:30 – Vakarienė. 20:30 – Icon‘a grupės koncertas (Angare). 21:30 – Dokumentinio filmo premjera. 23:00 – Tyla. Rugpjūčio 7 d. 8:00 – Ryto malda: Šlovinimas. Dievo žodis. Visuotinė malda ir Tėve mūsų. Palaiminimas. 9:00  –  pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje - tarnystės. 10:00 – 12:30 – Šlovinimas/ konferencija  – brolis Algirdas Malakauskis, OFM. 12:30 – 13:30 – Diskusijos grupelėse. 55


2008 m.

13:30 –  pietūs. 15:30 – Šlovinimas/Temos pagal asmeninį pasirinkimą: 1) Gailestingumo darbai  – s. Onutė; 2) Švč. Sakramento adoracija, malda – s. Vitalija; 3) Jaunimo pastoracija –  Virginija Mickutė (Pranc. jaunimas); 4) Šių dienų misionieriai – Dalia Kanclerytė, OFS. Diskusijos grupelėse. 18:00 – Šv.  Mišios. 19:30 – Vakarienė. 20:30 – Atgaivos vakaras: Dievo žodžio skaitymai, muzika, šokis. 20:30 – Susitikimas su filmų režisieriumi. 23:00 – Tyla, miegas.

56

Rugpjūčio 8 d. Susitaikinimo diena. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje - tarnystės. 10:00 – 11:00 – Šlovinimas/Įvadas į Susitaikinimo dieną – brolis Gediminas Numgaudis, OFM. 11:15 - Konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, OFM. 13:30 – Pietūs. 15:30 – Šlovinimas/Susitaikinimo pamaldos - išpažintys, užtarimo maldos. 18:00 – Vakarienė. 19:00 – Kryžiaus Kelias. Apie 21:30 – Šv.Mišios. 23:00 – Tyla. Rugpjūčio 9 d. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje - tarnystės. 10:0012:30 –  lovinimas/konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, OFM. 12:30 – 13:30 – Mokymas „Šv.Dvasios dovanos“ – brolis Gediminas Numgaudis, OFM. 13:30 – Pietūs. 15:30 – Šlovinimas/ Mokymas – „Šv. Dvasios dovanų atpažinimas“ – J.Bastin/ Šlovinimas/ Užtarimo maldos. 18:00 – Šv. Mišios. 19:30 – Vakarienė grupelėse. 21:00 – Grupės „Gyvai“ koncertas. 23:00 – Tyla, miegas. Diena buvo skirta Pasauliečiams pranciškonams, atvyko broliai ir sesės iš Kretingos, Klaipėdos. Rugpjūčio 10 d. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje/tarnystės. 10:00 – 11:45 Šlovinimas/konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, OFM. 12:00 - Šv. Mišios. 14:00 – Pietūs. 15:30 – Šlovinimas/Temos pagal asmeninį pasirinkimą: 1)Šv.Dvasios dovanų atpažinimas – J.Bastin; 2) Jaunimo pastoracija – Virginija Mickutė (JauPra); 3) Šių dienų misionieriai – Dalia Kanclerytė, OFS. Diskusijos grupelėse. 18:00 – Malda bažnyčioje (rožinis, vakarinė – Liturginės valandos). 19:00 – Laužas/Dešrelių piknic‘as/ grupelių prisistatymas. 21:30 – A.Raudoniaus „Evangelija giesmėmis“ autorinis vakaras. 23:00 – Tyla. Rugpjūčio 11 d. Šv. Klaros šventė. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:25 - Darbai stovykloje tarnystės. 10:40 – Šlovinimas/liudijimai. 12:00 - Šv. Mišios. 14:00 – Pietūs. 15:00 – Stovyklos pabaiga.


Rugpjūčio 14 d. talka puošiant bažnyčią Žolinės šventei, kuriai vadovavo profesionali floristė Dalia. Rugpjūčio 15 d. Žolinės šventė. Šv.Mišios - sekmadienio tvarka, t.y. 12.00 val. Rugpjūčio 16-17 d. Evangelizacinės mokyklos stovykla. Rugpjūčio 24–27 d. ieškantiems savojo pašaukimo - rekolekcijos „Žvaigždė“. Rugsėjo 25 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos 1Gb klasei. Spalio 4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio – gyvūnų globėjo diena. 11.00-12.00 Seminaras apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje; seminaras apie šunų veisles, Vaikų kūrybinės veiklos organizavimas; 12.1513.00 Pranešimai apie Lietuvoje perinčius ir žiemojančius paukščius; Spektaklis; 13.00-14.00 Pietūs; Koncertas; 14.00-15.00 Diskusija vaikų auklėjimo, švietimo gyvūnų gerovės klausimais; Vaikų kūrybinės veiklos pristatymai; 15.00-16.00 Renginio apibendrinimas (paminėjimai, padėkos, pagerbimai); 16.00-17.00 Šv.Pranciškaus pašlovinimas kūrinyje; 18.00 Šv. Mišios Spalio 10 d. Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos posėdis Pakutuvėnuose dėl šlovinimo stovyklos organizavimo 2009 metais. Spalio 29-30 d. rekolekcijos Kretingos Šv. Antano dienos centro vyresniųjų vaikų grupei. Dalyvavo 7 vaikai (12-16 metų), dienos centro darbuotojai – Margarita, Kristina ir Pranciškoniškojo jaunimo nariai – Agnė Pociūtė ir Virginija Mickutė. Vaikams apie gyvenimą su Jėzumi kalbėjo br. Paulius Vaineikis OFM. Lapkričio 8 d. šeštadienio popietė: Gintaras Razgus ir kvartetas. Lapkričio 14-26 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas „Dvasinės kovos ginklai“. Lapkričio 15 d. šeštadienio popietė: Dalia Kanclerytė. Skaitymai: „Giesmių giesmė“. Lapkričio 22 d. Rasa Lapienė: muzikinis liudijimas. Lapkričio 24-26 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas „Dvasinės kovos ginklai“. Lapkričio 29 d. Ekogrupės folklorinis ansamblis „Saulakrislė“. Gruodžio 6 d. KU folkloro grupė „Auksodis“: advento giesmės. Gruodžio 13 d. Romualdas Miškinis: muzikinis liudijimas. Gruodžio 20 d. Arūnas Raudonius: muzikinis liudijimas. Gruodžio 27 d. Margarita Lizdenytė: muzikinis liudijimas.

2008 m.

2008 metais: 2008-ieji Telšių Vyskupo buvo paskelbti Blaivybės Metais. Br. Gediminas Vyskupo prašymu skaitė paskaitas apie priklausomybių ligas, prevenciją ir gydymą. Advento ir Gavėnios metu kartu su Vyskupu važinėjo po parapijas ir vedė konferencijas kunigams, tikybos mokytojams. Taip pat su br. Kęstučiu važinėjo po mokyklas šviesdami jaunimą šia tema. Nuo pavasario į Pakutuvėnų šlovinimą įsijungė Lena Kaubrytė (Salantai). Rugsėjo 4 d. gyventi atvyko Neringa Kubiliūtė iš Marijampolės. Ją galima pavadinti Pakūtos administratore: atsakinėjo į laiškus, priiminėjo svečius, rūpinosi jų buitimi, buvo atsakinga už „Kromelį“ - dirbo viską, ko reikėjo. 2012 m. lapkričio mėn. išvyko toliau tarnauti pas seseris Panevėžyje. Išleistas Rasos Lapienės giesmių albumas (CD) „Paukštis baltas“. Videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą „Misionierius“ apie tėvo Leopoldo Scheifele OFM veiklą Tūbausių parapijoje. Režisierė Dalia Kanclerytė. Išleistas Pakutuvėnų šlovinimo grupės giesmių CD (mp3 formatu). Pradėtas statyti naujas namas priklausomiems žmonėms „Vyrų namas“. Išrinkta vieta ir nupirkta mediena Provincijos eremityno statybai. Provincijai apsisprendus už VŠĮ Pranciškonų Gimnazijos Kretingoje įkūrimą, rugsėjo mėn. į Pakutuvėnų broliją paskiriamas br. Juozapas Marija, spalio mėn. iš Italijos sugrąžinamas į bendruomenę br. Paulius. Jie abu paskiriami dirbti Gimnazijoje kapelionais, o br. Gediminas direktoriaus pavaduotoju dvasiniam ugdymui.

57

Profile for Jolanta Klietkutė

Pakutuvėnų kronika 1995-2008 m.  

Pakutuvėnų kronika 1995-2008 m. © Jolanta Klietkutė

Pakutuvėnų kronika 1995-2008 m.  

Pakutuvėnų kronika 1995-2008 m. © Jolanta Klietkutė

Advertisement