Page 1

Ouderenzorg Enkele voorbeelden uit de praktijk, voor verbetering van de zorgkwaliteit Nr. 1, jaargang 2015

STRUCTURELE OPLOSSINGEN VOOR DE INTRAMURALE OUDERENZORG

Jolanda de Mooij is al vele jaren verpleegkundige in de ouderenzorg. Haar affiniteit met de psychogeriatrische zorgverlening heeft ertoe geleid dat zij een bijdragen wil leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor

Enkele voorstellen uit de praktijk, voor verbetering van de zorgkwaliteit.

mensen met dementie en ouderen in het algemeen. In 2010 verscheen haar eerste boek Zorg naar eer en geweten. In deze

Door Jolanda de Mooij, Verpleegkundige Ouderenzorg

uitgave maakt Jolanda de lezer deel van haar ervaringen in de ouderenzorg. Het boek werd goed ontvangen en kreeg de nodige politieke belangstelling. De afgelopen jaren heeft Jolanda besloten om samen met de arts Milly van der Ploeg een leerboek te ontwikkelen waarin zij theorie en praktijk konden combineren. Na ruim 2 jaar aan voorbereidingen is het boek Dementie Inzicht het resultaat geworden. In de toekomst willen Milly en Jolanda hun onderwijsactiviteiten zoals het geven van lezingen en bij- en nascholingen verder uitbreiden. Ook zijn zij bezig met het ontwikkelen van meer lesmaterialen.

1


STRUCTURELE OPLOSSINGEN VOOR DE INTRAMURALE OUDERENZORG Enkele voorstellen uit de praktijk, voor verbetering van de zorgkwaliteit. Door Jolanda de Mooij, verpleegkundige ouderenzorg. volg Jolanda

Inleiding De toenemende complexere zorg intramuraal vraagt meer kennis en kunde van alle betrokkenen. De ontwikkelingen in de zorg gaan erg snel, in tegenstelling tot de competentieontwikkeling in de instellingen en de samenstelling van de teams. Dit leidt aantoonbaar tot kwaliteitsverlies in de zorghuizen. Werkwijzen die in instellingen en teams gebruikelijk zijn wringen meer met de toegenomen zorgzwaarte. De aanwezigheid van zorgverleners met een hoog opleidingsniveau zijn noodzaak, met name MBO verpleegkundigen niveau 4 en HBO verpleegkundigen niveau 5. De huidige teams bestaan veelal in hoofdzaak uit verzorgenden-IG MBO niveau 3 en helpenden MBO niveau 2. Deze zorgverleners zijn vaak jaren werkzaam in de zorg en zijn in de loop der tijd doorgestroomd vanuit een verzorgingshuis of werken langere tijd in hetzelfde huis. VOORSTEL. Verzorgenden-IG, MBO 3 verplicht bijscholen op zorginhoud en competentieontwikkeling aansluitend bij de complexe zorgvraag (dementie, zware complexe zorg). Helpenden MBO 2 in staat stellen om zich te kwalificeren tot verzorgenden-IG MBO 3. De huidige MBO 3 opleiding verdiepen met meer kennis over dementie vanuit de GPV opleiding (Gespecialiseerd Psychiatrie Verzorgende), dit toevoegen aan de reguliere opleiding. Opleiding Geriatrie Verpleegkundige aanbieden aan alle verpleegkundigen ( bijscholing MBO 4 en HBO 5). Een positieve ontwikkeling is de Proeftuin ouderenzorg = kwaliteit verhogend. Proeftuin ouderenzorg is gestart vanuit V&VN ( Leeratelier). Een team met een mix van niveau 2-3-4-5 zodat er voldoende competenties in het aanwezig zijn van elkaar leren. Dit vraagt om sterke leidinggevenden die de teams in de onderlinge communicatie en taakverdeling ondersteunen. VOORSTEL Verpleegkundigen (4 en 5) inzetten voor taken die passen bij het opleidingsniveau en de gelegenheid bieden om een stukje regie te voeren, zodat er uitdaging blijft. Daarmee wordt ouderenzorg ook aantrekkelijker voor jongeren en het werkt verhogend op de kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen structureel een aantal uren uitroosteren van de werkvloer om beleidsmatig mee te doen/denken over hoe de zorg verbeterd kan worden en te helpen knelpunten inzichtelijk te maken (bijv. 8 uur per maand). Verpleegkundigen een coachende rol geven op de werkvloer, (over niveau 2 en 3) en hen zoveel mogelijk afdelingbreed / overstijgend inzetten, niet puur op 1 woongroep (7 bewoners) laten werken. Structureel zorg dragen voor kennisoverdracht door klinische lessen. (bijv. interne opleiders) VOORSTEL In alle opleidingen voor zorgverleners opnemen het kennis maken met ouderenzorg door het verplicht stellen van een stage ouderenzorg. Optimale stage begeleiding bieden waarmee ook het vaak negatieve denkbeeld over de ouderenzorg bij de jongeren om kan worden gezet in positieve praktijk ervaringen. VOORSTEL Zorgverleners uitsluitend zorgtaken laten uitvoeren en GEEN HUISHOUDELIJK werk (zoals dagelijks de toiletten en badkamers schoonmaken en het stofzuigen/dweilen van de huiskamers). Het is beter daartoe een aparte huishoudelijke functie te creÍren. Het schoonmaakwerk gaat ten koste van zorgtijd voor bewoners en andere kwaliteitsaspecten van de zorg. (bijv. zorgdossiers en persoonlijke begeleiding bewoner / familie. De werkdruk neemt er door toe. Het is demotiverend (met name voor niveau’s 3,4,5 ) om deze taken te moeten uitvoeren. (Het voelt niet goed!) Zorgverleners niveau 2 die niet kunnen omscholen naar niveau 3 inzetten in huishouding en ontbijtdiensten. De formatie huishouding moet voldoende zijn om de afdeling schoon te houden. VOORSTEL De afstand tussen werkvloer en alles wat daar boven zit, teamleider, manager, directeur, bestuur, wordt ervaren als te groot. Zo ontstaat onbegrip. Weet wie er in je huis woont en werkt en wat dat werk concreet inhoud. Blijf in gesprek met elkaar. Leidinggevende en manager komen twee keer maand op de koffie op de afdeling. Op een woongroep. Directie / raad van bestuur komen ten minste twee keer per jaar in de huizen en- praten met aanwezigen zorgverleners/familie en bewoners. Managers en bestuur hebben zorgervaring. Inzicht in wat zorgverlening concreet inhoud! Niet praten over Zij en WIJ maar over SAMEN zorgen voor kwaliteit.

2


VOORSTEL Ieder huis heeft 1 arts als behandelaar. Dit is bij voorkeur een SOG (Specialist Ouderen Geneeskunde), of SOG is als supervisor beschikbaar voor de huisarts/verpleegarts. Korte lijnen- duidelijkheid. VOORSTEL Per huis 1 PG-woning voor mensen met ZZP 7 (gedragsproblematiek) waar extra personeel is. Twee zorgverleners op een groep met 7-8 bewoners die hier speciaal voor getraind zijn en er zelf voor kiezen. Psycholoog is altijd beschikbaar en begeleidt de zorgverleners. Duidelijke richtlijn voor gedragsprobleem is aanwezig. Psychosociale interventies inzetten met als doel het gebruik anti- psychotica en M&M beperken. Eventueel CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) inschakelen bij vastgelopen situaties. Het koken op de groep wordt overgenomen door huishoudelijk medewerkers ( /familie). De beschikbaar gekomen (kook) tijd inzetten voor extra begeleiding en zorg voor bewoners. Voldoende middelen beschikbaar zoals lage bedden, domotica, snoezel materiaal, PDL-kleding . VOORSTEL Familieparticipatie bevorderen/ aansturen. Per huis een familiecoach (zorgverlener of AB-er) die concrete afspraken maakt met familie (wat kun je doen, wanneer en hoe). Bijvoorbeeld kookschema familie per groep, wandelclub oprichten enz. Begeleiding bieden bij verwerking dementie proces familie. Het rouwproces van de familie veroorzaakt vaak onbegrip wederzijds en irreĂŤle verwachtingen over de zorg. Twee keer per jaar familie avond organiseren. Verpleegkundig spreekuur familie, informatie en uitleg ziekteproces dementie. VOORSTEL Regionale Kwaliteitsteams opstellen die gaan kijken bij elkaar en leren van elkaar. Verpleegkundige werken 1 week mee in een ander huis / organisatie om de daadwerkelijke kwaliteit van de uitvoerende zorg op de werkvloer te meten / observeren. Verpleegkundigen voeren dit uit. Concrete checklijst observatie punten. Overleg IGZ- bevindingen. Opstellen verbeter punten. Structureel evalueren. VOORSTEL Hoe kan het dat twee ontslagen bestuurders samen een ontslagvergoeding van 4 ton krijgen, na een dienstverband van 2 jaar. Vragen: Waar komt het geld vandaan? Gaat dit ten koste van het budget voor de handen en hersens aan het bed? Wet en Regelgeving Toptarieven normaliseren. Alle kosten en uitgaven op eenvoudige wijze en voor eenieder begrijpelijk inzichtelijk maken.

3

Profile for Jolanda de Mooij

Structurele oplossingen voor de intramurale ouderenzorg  

Enkele voorstellen uit de praktijk, voor verbetering van de zorgkwaliteit. Door Jolanda de Mooij, verpleegkundige ouderenzorg.

Structurele oplossingen voor de intramurale ouderenzorg  

Enkele voorstellen uit de praktijk, voor verbetering van de zorgkwaliteit. Door Jolanda de Mooij, verpleegkundige ouderenzorg.

Advertisement