__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Andelsbolig Nyt - nyheder og rĂĽdgivning til bestyrelsen

NR. 1 | Marts 2014

Nye regler ved salg af andelsboliger

En grøn oase i storbyen

75 nye altaner uden stigning i boligafgiften

Har I styr pĂĽ vedligeholdelsesplanen?


| NR. 1

|

En elevator på bagtrappen bliver fremtidens standard!

7. ÅRGANG

ældre - og boligen vil stige markant i værdi.

|

at bo i opgangen for gangbesværede, børnefamilier og

marts 2014

Alle beboere får en lettere hverdag, det bliver muligt

2 | læs flere nyheder på Andelsportal.dk


Æblegården · Næstvedvej 60 · 4180 Sorø · Tlf. 70 70 20 18 · info@alevator.dk

|

elevator er klar til brug.

NR. 1

byggetilladelse, nedrivning og montage til den nye

|

Vi klarer alt fra den indledende besigtigelse, tegninger,

7. ÅRGANG

Som de første i Danmark kan vi rive køkken-

|

trappen ned og sætte en elevator op i stedet!

marts 2014

Fra trappe til elevator

3 | læs flere nyheder på Andelsportal.dk


4 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk


5 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Forandring fryder Årets første nummer af Andelsbolig Nyt er på gaden og vi har glædet os til at præsentere jer for et nyt og bedre Andelsbolig Nyt. Bladet vil stadig indeholde nyheder og rådgivning henvendt til bestyrelser i landets andelsboligforeninger. Men vi har valgt at udvide bladet, så det tæller endnu flere sider og samtidig har vi optimeret design og layout, så Andelsbolig Nyt kan blive endnu mere spændende og vedkommende.

Artikler i marts Upræcise ejendomsvurderinger kan også påvirke andelsboligmarkedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Med det nye år er der også kommet ny lovgivning i forbindelse med salg af andele. Du kan læse mere om lovændringen og hvad det nye såkaldte nøgletalsskema indebærer i vores tema om Nye regler ved salg af andelsboliger.

75 nye altaner uden stigning i boligafgiften . . . . .

8

I dette nummer af Andelsbolig Nyt kan du læse om de erfaringer, som to forskellige andelsforeninger har gjort sig i forbindelse med etablering af større projekter i deres forening. På side 8 kan du se, hvordan A/B Schneeklothsgården fik 75 nye altaner uden stigning i boligafgiften. Du kan også hente inspiration i artiklen En oase i storbyen, hvor du kan læse om, den fælles forhave som to andelsforeninger deler og administrerer i fællesskab.

Er bankerne ansvarlige for andelsforeninger med økonomiske problemer? . . .

13

Endvidere kan du i denne udgave af Andelsbolig Nyt finde tips og råd til udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan og du kan læse om, hvad energimærkning af andelsboligforeninger indebærer.

Nye regler ved salg af andelsboliger . . . . . . . . . . . . . .

14

Har I styr på vedligeholdelsesplanen? . . . . . . . . . . . .

18

Tilskud til energirenovering . . . . . . . . . . . .

22

Energimærkning af andelsboligforeninger . . . . . .

24

Kaffe og økonomi til bestyrelsesmødet . . . . . . . .

28

En grøn oase i storbyen . . .

31

På redaktionen bliver vi altid glade for kommentarer, idéer eller andre input. Dem kan I sende til os på info@andelsportal.dk. Endnu engang velkommen til et nyt og bedre Andelsbolig Nyt. Rigtig god læselyst.

Maria Carlsen, redaktør

Andelsbolig Nyt Udgives af andelsportal.dk som

Web:

www.andelsportal.dk

er en del af AB Gruppen A/S.

E-mail:

info@andelsportal.dk

Kristen Bernikows gade 4

Tlf:

7733 4006

1105 København K

Redaktør: Maria Carlsen Design:

Phillip Nissen & John Krogstrup

Oplag:

4.000


6 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Fakta: I lige år vurderer SKAT andelsboligejendomme. Vurderingsterminen er den 1. oktober i det år, hvori vurderingen er foretaget.

Upræcise ejendomsvurderinger kan også påvirke andelsboligmarkedet Foto: Pil Brink


7 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

I efteråret 2013 besluttede regeringen at udskyde arbejdet med de offentlige ejendomsvurderinger frem til 2015. I stedet vil ejendomsvurderinger for 2011 være gældende indtil de nye regler er på plads. Beslutningen blev truffet på baggrund af den kritik, som Rigsrevisionens tidligere på året rettede mod de offentlige ejendomsvurderinger.

Rigsrevisionens kritik af SKAT

I august 2013 kritiserede rigsrevisionen i en rapport SKATs forvaltning af ejendomsvurderingerne. Kritikken var så hård at man i oktober 2013 besluttede at udarbejde et helt nyt vurderingssystem. Derfor vil eksisterende ejendomsvurderinger være gældene 2 år yderligere. Rigsrevisionens kritik var meget hård, og i rapporten påpeges det blandt andet at borgere og virksomheder ikke er sikre på, at få en lige og fair behandling, når SKAT vurderer deres ejendomme. Det fremgår desuden at rapporten at SKATs Ejendomsvurderinger ganske kritisabelt vurderer beboelsesejendomme og andelsboliger på en anden måde end øvrige erhvervsejendomme. „Ved bevidst at fastholde en høj vurdering forsøgte SKAT at undgå klager fra andelsboligforeninger, der lægger den offentlige vurdering til grund ved formueopgørelsen“, skriver Rigsrevisionen i deres rapport. Med andre ord har det været usaglige hensyn, som har været bevæggrund for vurderingen af andelsboliger. Andelsboligforeninger betaler ikke ejendoms-værdiskat på baggrund af ejendomsvurderingen, som boligejere gør, men ejendomsværdien kan have betydning for hvad andelenes maksimalpris kan sættes til. En upræcis vurdering kan derfor have indvirkning på, hvilken salgspris man kan tage for sin andelsbolig.

Vurderingsmetoder

Andelsboligforeninger kan vælge at fastsætte deres andelskrone ud fra 3 forskellige metoder: anskaffelsesprisen, en valuarvurdering eller ud fra

den seneste offentlige vurdering. Anskaffelsesprisen er baseret på den pris, som ejendommen havde, da foreningen blev stiftet, samt et tillæg på de forbedringer, som er foretaget på ejendommen. En valuarvurdering er derimod den kontante handelsværdi på andelsboligens ejendom fastsat af en valuar, mens en offentlig vurdering foretages af Told og Skat og baseres på udlejningspriser for lejligheder i det samme geografiske område, som ejendommen er placeret i. Det er op til den enkelte forening at beslutte hvilken form for vurdering de ønsker at anvende. Langt de fleste andelsforeninger fastsætter lige nu deres ejendomsværdi ud fra de offentlige vurderinger. I en rundspørge foretaget på andelsportal.dk, er det 51% af de adspurgte, der fortæller, at deres andelskrone er fastsat efter de offentlige vurderinger. 25% svarer, at de anvender valuarvurderinger, 13% benytter anskaffelsesprisen, og 10% svarer, at de ikke ved hvilken metode, de benytter som grundlag for fastsættelse af andelskronen.

Upræcise ejendomsvurderingers indvirkning på andelsboligmarkedet Flere eksperter har påpeget, at usikkerhed omkring ejendomsvurderingernes korrekthed er dårlig begrundelse for udskydelsen af 2013-ejendomsvurderingen. Tværtimod påpeges det, at de vurderingsfejl og prismæssige forskydninger, som ejendomsvurderingerne er blevet kritiseret for, nu vil være gældende i yderligere 2 år.

Problematikken med de udskudte ejendomsvurderinger består blandt andet i, at andelshavere kan gå glip af store værdier, hvis deres ejendomsvurdering er sat for lavt. I værste fald kan andelshavere risikere at sælge til en maksimalpris basseret på en fejlagtig ejendomsvurdering og derved miste muligheden for at sælge til en langt højere markedspris. Eksperter har ligeledes påpeget, at hvis de offentlige ejendomsvurderinger er sat for højt, så kan det skabe utryghed på andelsboligmarkedet. Kommende købere kan frygte, at andelenes værdi kan ændre sig efter kort tid, fordi at ejendomsvurderinger vil blive korrigerret indenfor kort tid.

Rundspørge på andelsportal.dk:

Hvilken vurdering anvender jeres forening til at sætte jeres andelskrone? Offentlig vurdering Valuarvurdering Anskaffelsespris Ved ikke

10,53% 13,33% 51,22% 25,17%


8 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

75 nye altaner uden stigning i boligafgiften Efterspørgslen på altaner i andelsboligforeninger har i de senere år været støt stigende. Ifølge en opgørelse foretaget i efteråret 2013 bliver der i øjeblikket sat omkring 4000 nye altaner op hvert år på boligejendomme i Danmark. Andelsboligforeningen Schneeklothsgården er en af dem. De har netop afsluttet et større altanprojekt og kan nu tage deres 75 nye altaner i brug. Læs her om deres erfaringer og få gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at opsætte altaner i andelsforeningen. Hos andelsboligforeningen Schneeklothsgården, som er beliggende på Frederiksberg er man her i begyndelsen af 2014 netop blevet færdig med at opsætte altaner på samtlige af foreningens 75 andele. Schneeklothsgården begyndte opsætningen af altanerne sommeren 2013, men selve beslutningen om hvorvidt andelsforeningen skulle investere i altaner har været længere tid undervejs.

„At få altaner er en stor beslutning og derfor var det også en rimelig lang proces før vi fik endeligt vedtaget, at vi skulle påbegynde projektet“ fortæller Niels Jørgen Schelde, som er formand i AB Schneeklothsgården. Bestyrelsen i AB Schneeklothsgården har før fremlagt et forslag om implementering af altaner i foreningen. Forslaget blev nedstemt – blandt andet fordi at projektet ville blive for omkostningsfuldt for flere af andelshaverne. Nogle år efter blev et nyt oplæg til altaner derimod vedtaget, da det nye altanprojekt sikrede samtlige andelshavere en altan uden nogen form for husleje-stigning: „Det første forslag til altaner inkluderede ikke altaner til stuelejlighederne, fordi at altaner så lavt ville konflikte med cykelkældrene. Heldigvis kunne arkitektfirmaet tegne et forslag, hvor vi kom omkring denne problematik ved at rykke indgangene og trapperne til kælderen. Herved fik stuelejlighederne også altaner – eller

terrasser, som vi også kalder dem“ tilføjer Niels Jørgen Schelde.

Forventningsafstem internt i foreningen

Som forening kan man løbe ind i flere udfordringer, hvis man ønsker at sætte altaner op. Nogle beboere ønsker måske ikke altaner, fordi de ikke har penge til altan-erne, mens andre kan være bange for at altanerne medfører et reduceret lysindfald i deres lejlighed. Overvejer man at etablere altaner i andelsforeningen bør man derfor undersøge stemning og holdning blandt foreningens beboere så tidligt i processen som muligt. Ønsker man implementering af altaner på foreningens bygning, kan man med fordel invitere et altanfirma ud på en generalforsamling, som kan hjælpe med at svare på spørgsmål omkring priser, altanernes udformning og montering. Hos AB Schneeklothsgården var der i forbindelse med altanprojektet modvilje fra et

Jørgen Schelde » Niels Formand for foreningen AB Schneeklothsgården


9 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Illustration: Pålsson Arkitekter

mindretal af beboerne. Da Schneeklothsgården havde vedtaget at få opsat altaner på samtlige andele fik de beboere, som var imod altanerne også monteret altaner. Niels Jørgen Schelde håber og tror på at minoritetsgruppen i andelsboligforeningen vil skifte holdning til deres altaner, når

det bliver forår og beboerne for alvor kan gøre brug af deres nye altaner: „Lejlighederne bliver mere attraktive og så bliver det jo dejligt for beboerne at man kan nyde en kop kaffe i solen ude på altanen. Et par måneders irritation kan

Vidste du at?

Det kan være lettere at få bygningstilladelse til altaner ind til gården fremfor altaner ud til vejen. Fortsættes >

Foto: Pålsson Arkitekter


10 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

sagtens veje op for 20-30 års nydelse“ tilføjer formanden om beboernes indledende bekymringer.

Byggetilladelse og finansiering

Har et flertal besluttet at opsætte altaner og har foreningen samtidig fået en principgodkendelse af kommunen kan I afholde en endelig generalforsamling, hvor I vedtager, hvordan I vil finansiere altanerne og om I ønsker at tilknytte en arkitekt eller et altanfirma.

Et par måneders irritation kan sagtens veje op for 20-30 års nydelse

Det er en god idé at inddrage enten arkitekt, bygherrerådgiver eller altanfirma på et tidligt tidspunkt i forløbet, da de kan bidrage med rådgivning indenfor de fleste aspekter af altanprojektet og ligeledes er ansvarlige for at indhentning af den endelige byggetilladelse hos kommunen. Da AB Schneeklothsparken fik opsat altaner fik de stor hjælp fra deres arkitektfirma til flere aspekter af projektet. „Implementeringen af altanerne har været et meget

omfattende projekt. Og projektet blev meget lettere i kraft af den dygtige tekniske rådgiver vi havde inde over. De stod for hele processen omkring ansøgning til byggetilladelse og kontakten til entreprenøren, som opsatte altanerne. De gjorde et meget grundigt stykke arbejde, som vi er yderst tilfredse med“ fortæller Niels Jørgen Schelde om andelsforeningens samarbejde med Pålsson Arkitekter. Formanden tilføjer at altanprojektet blev en succes på grund af den dygtige tekniske rådgiver, men også fordi at foreningen fandt en finasieringsform, som ikke ville koste andelshaverne huslejestigninger: „Vi omlagde vores eksisterende lån og optog et nyt til altanerne, og de låneaftaler, vi endte op med, medførte at vores forening fik så sund en finansiering, at vi kunne

undgå huslejestigninger samtidig med at vi afdrog på lånene“ fortæller Niels Jørgen Schelde. AB Schneklothsgårdens altanprojekt har sammenlagt kostet foreningen 10 millioner, hvor hver altan har kostet ca. 100.000 kroner.

Økonomisk rentabelt med en altan

Montering af altaner er for en andelsboligforening ofte en fordelagtig løsning, fordi at det øger ejendommen og lejlighedernes værdi. Ifølge en opgørelse fra ejendomsmæglerkæden HOME viser en opgørelse for Frederiksberg og Københavns Kommune at kvadratmeterprisen for lejligheder med altan ligger 5.4% højere end lejligheder uden altan.

Sådan får I altaner i foreningen: ♦♦ Undersøg om lokalplanen for jeres forenings ejendom tillader at I

opsætter altaner

♦♦ Indhent tilbud fra altanfirmaer

♦♦ Indhent en principgodkendelse hos kommunen til at opsætte altanerne.

♦♦ Afhold generalforsamling og beslut finansiering, altanfirma og spørgsmål

vedrørende forsikring

(med hjælp fra altanfirma, arkitekt eller bygherrerådgiver)

♦♦ Indhent den endelige byggetilladelse hos kommunen


11 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Løsninger til andelsboligforeninger Bygningsforsikring til andelsboligforeninger Entrepriseforsikring til andelsboligforeninger 30 års erfaring i erhvervsløsninger Med Alka Erhverv får I bl.a. prisfordel på hver eneste forsikring, høj kundetilfredshed, døgnskadeservice og et forsikringsselskab, der netop har rundet de 110 år på mårkedet.

KONTAKT ALKA ERHVERV PÅ 70 12 14 16


12 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Anlægsgartner med faglig stolthed Nyanlæg af haver Beplantning Vedligeholdelse Flisebelægning Anlæg af parker

Hvad enten der er tale om nyanlæg og omlægning, beplantning og beskæring eller flisearbejde, står Torben Andersen og hans dygtige stab af anlægsgartnere og medarbejdere klar til at udføre et professionelt stykke arbejde i jeres forening. Virksomheden tilbyder alle former for nyanlæg, hvilket dækker alt lige fra græsplæner, beplantning og vedligeholdelse til snerydning og saltning.

Tlf: 47 52 98 47 E-mail: info@bykaers.dk Web: www.bykaers.dk

Scan QR-koden og læs mere på vores hjemmeside:


13 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Nyt fra andelsboligmarkedet

i

Er bankerne ansvarlige for andelsforeninger med økonomiske problemer? I årene op til finanskrisen indgik en række andelsboligforeninger aftaler om lån med renteswaps med deres banker. Aftalerne medførte at foreningerne er kommet i så alvorlige økonomise problemer, at de er gået rettens vej, da de mener at bankerne bør gøres ansvarlige for mangelfuld rådgivning. I den senere tid har Duegården, Bangsbohus og Doktorparken været omtalt i medierne som kriseramte andelsboligforeninger. Alle tre foreninger kæmper med deres banker eller kreditorer, fordi de ønsker at opløse foreningen med en konkursbegæring. Sagerne er blevet fuldt tæt, fordi at der findes flere andelsboligforeninger landet over, der sidder med lignende problemstillinger.

Teknisk insolvente foreninger

De kriseramte foreninger er typisk stiftet i perioden mellem 2005 og 2008 og er ofte finasieret med lån, der er tilføjet et renteswap med en såkaldt rentetrappe. Foreningerne kæmper med kæmpe gæld, stigende boligafgifter og usælgelige andele. Nogle af foreningerne er i så mange økonomiske problemer, at de er teknisk

insolvente, hvilket vil sige at foreningerne har mere gæld end, hvad deres andele er værd.

Swaplån

Et swaplån er en finansiel aftale mellem andelsboligforeningen og en bank eller en kreditor om at bytte rentevilkår – deraf udtrykket swappe. De omtalte foreninger har typisk haft et variabelt forrentet lån, som de via deres bankaftaler byttede med en fast rente, og til genæld forpligtede sig til at betale en fast rente i en given tidsperiode. Låneaftalerne med swaplån var på det tidspunkt de blev lavet en fordelagtige for foreningerne, fordi at de muliggjorde at foreningerne kunne få en billig, fast ydelse på et variabelt forrentet lån. I takt med at renten faldt kom foreningerne i alvorlige økonomise problemer.

På andelsportal.dk følger vi udviklingen i swapsagerne »

Håb forude

I midten af februar afgjorde Byretten i Viborg at andelsforeningen Engskoven skulle frigøres fra den swap-aftale, som foreningen havde indgået med Jyske Bank. Retten sagde god for at andelsforeningen havde modtaget utilstrækkelig rådgivning, da andelshaverne aldrig blev informeret om de risici, der var forbundet med swapsagerne. Sagen skabte opmærksomhed, fordi at det er den første swapsag, hvor en andelsboligforening vinder over deres bank i retten. Jyske Bank har allerede nu udmeldt, at de ønsker at anke sagen. Mange foreninger i lignende situationer holder derfor vejret og håber på at Engsskovssagen kan blive retningsgivende for andre sager. Læs mere om de kriseramte foreninger på andelsportal.dk


14 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Nye regler ved salg af andelsboliger Den 1. Januar 2014 trådte en lovændring til lov om andelsboliger i kraft. Lovændringen er indført for at skabe større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet, og indebærer blandt andet en udvidelse af oplysningspligten i forbindelse med salg af andelsboliger. Læs her hvilke nøgletal, der skal udleveres, hvem der bliver ansvarlig for indberetningen, og hvornår reglerne kommer til at gælde fra.

Sælger skal ifølge de nye regler udlevere følgende dokumenter før et salg til køber: 1: Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter 2: Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget 3: Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger 4: Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet 5: Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


15 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Gennemsigtighed på andelsboligmarkedet

Andelsboligmarkedet har i de senere år været præget af fortællinger om andelsboligforeninger i stor økonomisk krise. Foreninger, som typisk er finansieret med lån med renteswap, rentetrappe eller alt for optimistiske budgetter. Sagerne har skabt utryghed på andelsboligmarkedet, og derfor har man vedtaget et sæt nye regler for at gøre handelssituationen ved salg af andelsboliger mere overskuelig. Reglerne indebærer blandt andet, at der skal udleveres en række nøgleoplysninger om den enkelte andel og andelsboligforening til køber inden et salg. Med denne udvidelse af den såkaldte oplysningspligt er det intentionen at fremhæve økonomiske nøgletal via et nøgleoplysningsskema for herved at gøre det lettere for købere at gennemskue hvilke økonomiske risici, der er forbundet med køb af den pågældende andelsbolig. Skemaet er ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lavet for at skabe større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet. „Med skemaet sikres nem adgang til de vigtigste oplysninger om foreningernes økonomi og belåning, så købere bedre kan gennemskue disse forhold, når de skal købe en andelsbolig“ udtaler ministeriet til Andelsbolig Nyt.

Hvilke oplysninger skal køber have udleveret?

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejder to skemaer til nøgleoplysningerne. Det ene skema omhandler foreningen og skal udfyldes af foreningens bestyrelse eller foreningens administrator. Skemaet om andelsforeningen indeholder blandt andet grundlæggende oplysninger om andelsforeningen, foreningens drift, udlejningsvirksomhed og vedligeholdelse, samt enkelte oplysninger om finansielle forhold. Resterende oplysninger om finansielle nøgleoplysninger skal indberettes af de banker og realkreditinstitutter, som har ydet lån til foreningen.

Fortsættes >


16 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

10 Digital indberetning af nøgleoplysninger

Udlevering af oplysninger

Hvornår gælder reglerne i praksis?

Nye muligheder for sammenligning

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil etablere en hjemmeside, hvor andelsforeningerne kan indberette nøgleoplysningerne. Hver enkelt forening vil få en bruger, som enten foreningens administrator eller bestyrelsesmedlemmer kan logge ind på hjemmesiden med, og indberette de påkrævede oplysninger. Om indberetningen udtaler ministeriet: „Når oplysningerne indtastes i systemet, vil der komme vejledningstekster på skærmen. Disse vil fungere som en trin-for-trin beskrivelse af den proces, som foreningen skal igennem i forbindelse med indtastning af oplysninger af oplysninger på hjemmesiden“. Efter indberetning kan skemaet printes, eller det kan gøres offentlig tilgængeligt på eksempelvis foreningens hjemmeside.

De nye regler trådte officielt i kraft 1. Januar 2014, men kan dog først anvendes i forbindelse med salg, som indgås efter, at der foreligger et godkendt regnskab for det regnskabsår, der begynder den 1. Januar 2013 eller senere. Afholder man eksempelvis generalforsamling i foreningen i slutningen af april, og godkender regnskabet for det foregående år, skal de nye regler først anvendes på aftaler om salg, der indgås efter generalforsamlingen. Aftaler om salg, der indgås inden årsregnskabet for 2013 er godkendt, skal følge det gamle regelsæt for oplysningspligt i forbindelse med salg af andelsboliger.

Det er den enkelte andelshaver (sælgeren), der er ansvarlig for at udlevere oplysningerne til den kommende andelshaver (køber) i forbindelse med en overdragelse. Sælgeren kan indhente skemaet ved at henvende sig til bestyrelsen eller foreningens administrator, som er ansvarlige for at udlevere et udfyldt skema til sælgeren. Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal skemaet udlevere max 10 arbejdsdage efter henvendelsen. Oplysningsskemaet skal selvfølgelig udleveres til køberen så tidligt som muligt i handelssituationen.

Samtlige af landets andelsforeninger skal indberette nøgleoplysninger og der vil derfor være et helt nyt sammenligningsgrundlag i form af den data, som ministeriets system vil indeholde. På spørgsmålet om hvordan ministeriet vil anvende de data, som indsamles, lyder svaret: „De nye oplysninger vil først og fremmest blive brugt til at øge gennemsigtigheden for køberne [….] Herudover skabes nye muligheder, som vi selvfølgelig vil udnytte. Som noget af det vigtigste forbedres vores muligheder for at tage den økonomiske temperatur i andelssektoren“.


17 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Nye notekrav til foreningens årsregnskab Du kan læse mere om ændringerne i andelsboligloven og finde reaktioner fra interessenter på den skærpede oplysningspligt på andelsportal.dk.

Nøgleoplysningsskemaet indeholder følgende: »» Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen »» Oplysninger om foreningens drift »» Oplysninger om byggeteknik og vedligehold »» Oplysninger om foreningens finansielle forhold

I forbindelse med de nye regler om oplysningspligt bliver kravene til andelsforeningens årsrapport også skærpet. Det bliver et lovkrav at en lang række noter medtages i årsregnskabet. De ekstra noter skal gøre det lettere at udfylde nøgleoplysningsskemaerne, da de hurtigt kan overføres direkte til skemaerne. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med de nye notekrav revideret deres regnskabsvejledning for andelsboliger, således at de nye notekrav er indarbejdet i vejledningen. Regnskabsvejledningen kan findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside.

En løsning der gør hverdagen lettere... Let Administration er skabt for at hjælpe mindre foreningsbestyrelser. Enkelt, billigt - lige til at gå til. Du sidder i bestyrelsen for en forening. I er ikke mange – knap 20 boliger. Men du har som enhver anden travlt med alt muligt andet, og tiden er ikke lige til at banke på hos din søde nabo for at høre, hvorfor fællesudgifter eller vand- og varmeregninger stadig ikke er blevet betalt. Nej. Arbejdet med at sidde i en bestyrelse skal bare køre.

TION STRA ed. I N I elth ADM LET blik. Enk ed. Over ngeligh oms Tilgæ

0,0 5 . 2 1

muligt via mail at få rådgivning hos DATEA omkring den daglige administration.

- Et yderst smart og simpelt system – lige hvad vi har efterlyst, udtaler de første kunder allerede. Også let adgang for beboerne Let Administration giver også foreningen sin egen hjemmeside, hvor beboerne kan få de mest efterspurgte oplysninger. F.eks. de dokumenter man har brug for til at søge lån i sin bank. Ligesom det er muligt for bestyrelsen at orientere beboerne om diverse aktiviteter.

24/7 service Hent hjælp hos DATEA. Vi har udviklet en ny onlineløsning, så du døgnet rundt kan tjekke administrationen af jeres forening. - Her kan bestyrelsen online holde styr på alle foreningens dokumenter, håndtere huslejeopkrævning og bogføring, kvartal- og årsrapportering og der kan foretages elektronisk betaling af foreningens regninger. Det er også

+m

Her ses et lille udsnit af Driftsoversigten for en forening. Ønsker du mere information om Let Administration af mindre foreninger kan du kontakte Nicolai Christensen på telefon 45 26 05 83 eller nch@datea.dk.

Gør det let - Med Let Administration har vi bestræbt os på at gøre hverdagen let for den lille forening. Vi har skabt overblik, enkelthed og tilgængelighed i et og samme produkt. Og det synes vi er lykkes rigtig godt, slutter afd. direktør Anette Dyhl.

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer løsninger, der understøtter vore kunders forretning. Læs meget mere på datea.dk


18 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

En veligeholdelsesplan hjælper jeres forening med at prioritere, hvilke vedligehold i skal gå igang med først.

Har I styr på vedligeholdelsesplanen? Med en ordentlig vedligeholdelsesplan kan man undgå unødvendige overraskelser og derved også spare penge. Læs her hvorfor en vedligeholdelsesplan er et vigtigt værktøj for foreningen, og hvorfor man bør udnytte fageksperters erfaring, når vedligeholdelsesplanen udarbejdes.

TIP: Det primære formål med at have en vedligeholdelsesplan i andelsboligforeningen er først og fremmest, at man har en oversigt, hvor man kan få overblik over ejendommens tilstand, og samtidig har en opdeling af hvilke indsatsområder, man bør prioritere. I de fleste andelsboligforeninger er bestyrelsesmedlemmerne almindelige lægfolk, der ikke har den nødvendige viden omkring ejendommens tilstand og det kan derfor være svært at finde ud af, hvilke vedligehold man bør prioritere og hvilke vedligehold, der er mest hensigtsmæssige. Vedligeholdelsesplanen er derfor et værktøj til den siddende bestyrelse, som

kan fungere som en fortegnelse over, hvilke opgaver man bør udføre i hvilken rækkefølge. Samtidig kan man med vedligeholdelsesplanen få et økonomisk overblik over, hvilke tiltag man bør spare op til, og hvad man i foreningen rent faktisk har midler til. Vedtagelse af vedligeholdelsesplaner kan i mange andelsboligforeninger være en udfordring, fordi at beboernes personlige behov og ønsker er forskellige. Nogle beboere mener måske, at en renovering af trappeopgangene bør prioriteres, mens de beboere, der bor i stuen ønsker en efterisolering af kælderen. Med en

!!

Når man udarbejder vedligeholdelsesplanen er det en god idé at inddele opgaverne i kategorierne nice to have og need to have for at anksueliggøre, hvilke opgaver man bør prioritere.

langsigtet vedligeholdelsesplan kan man undgå at særinteresser styrer, hvilke vedligeholdelsesarbejder man bør prioritere.

Søg professionel rådgivning

Når man udarbejder foreningens vedligeholdelsesplan, er det hensigtsmæssigt at alliere sig med en uddannet fagmand, der


19 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

En fagmand kan rådgive foreningen, og fortælle om man bør renovere bagtrappen før loftrummet.

kan fungere som en uvildig partner og kan sørge for, at man i foreningen får prioriteret mellem, hvad der er en nødvendighed og hvad, der blot er ønskeligt. En uddannet fagmand er typisk en rådgivende ingeniør, en byggesagkyndig eller en arkitekt.

for at tage stilling til spørgsmål omkring vedligeholdelsesplanens holdbarhed og samtidig kan evaluere på, om man har nået de tiltag, man planlagde for det foregående år.

Morten Mathiasen fra Bolius Boligejernes Videncenter har mange års erfaring med vejledning til andelsforeninger omkring vedligeholdelsesplaner. Han fortæller, hvorfor at det er en god idé at modtage professionel rådgivning, når vedligeholdelsesplanen udarbejdes: „En byggesagkyndig er bare vigtig. Med al respekt, så sidder der mange bestyrelsesmedlemmer, som ikke har den viden, der skal til for at prioritere vedligeholdelsesarbejder. En byggesagkyndig kan bidrage med viden omkring nye krav eller tiltag, som man bør være opmærksom på og kan samtidig vejlede i henhold til foreningens økonomiske midler og tidshorisonter“.

Medbring fagmanden til generalforsamlingen

Det anbefales at en vedligeholdelsesplan er 10årig, men meget kan ske på 10 år og derfor er det en god idé at få en byggesagkyndig eller en faglig rådgiver til at hjælpe med at opjustere vedligeholdelsesplanen hvert andet år eller hvis muligt en gang om året. Morten Mathiasen påpeger i denne forbindelse, at jævnlige besøg fra en byggesagkyndig er gode, fordi at man derved kan få muligheden

Når foreningen har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan, er det en rigtig god idé, at man inviterer den faglige rådgiver med til den kommende generalforsamling for at gennemgå vedligeholdelsesplanen med foreningens beboere. „Der er mange overvejelser, som man ikke altid kan få proppet med ned på papir, når man udarbejder vedligeholdelsesplanen. Et klassisk tvivlspørgsmål ude i foreningerne er eksempelvis vinduer: Skal de eksisterende vinduer blot renoveres, eller skal vi vælge at udskifte dem? Når disse beslutninger skal træffes, er det rart at have en rådgiver, som kan bidrage med nogle faglige argumenter for hvilken løsning, der er den bedste for ejendommen“ fortæller Morten Mathiasen.

Good Cop - Bad Cop

En af fordelene ved at invitere den faglige rådgiver med til generalforsamlingen er ifølge Morten Mathiasen, at bestyrelses-

medlemmer kan undgå at blive bebrejdet for vedligeholdelsesplanens indhold ved at få støtte fra en fagmand, når planen fremlægges: „Bestyrelsesmedlemmerne gør et stykke frivilligt arbejde, men er nogle gange et lidt udskældt folkefærd. Det synes jeg er synd, og derfor kan jeg sagtens hjælpe dem med at overlevere nogle af informationerne. Så har jeg ikke noget imod, at vi aftaler en rollefordeling, når vi skal fortælle om vedligeholdelsesplanerne på generalforsamlingen. Jeg kan sagtens være bad cop og fortælle om de lidt mere kedelige vedligeholdelsesarbejder og så lade et bestyrelsesmedlem fungere som good cop, der fortæller om de mere interessante tiltag“, tilføjer Morten Mathiasen.

Ny andelsboliglov Lovændringerne i den nye andelsboliglov, som trådte i kraft 1. Januar 2014 kræver blandt andet, at en køber i forbindelse med overdragelse af en andel skal oplyse omkring foreningens forestående vedligeholdelsesplaner. Det skyldes blandt andet, at det er lettere at sælge en lejlighed, hvis køberen kan se hvilke planer, der er lagt for ejendommen.


20 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

GRUNDSTENEN HAR ALTID VÆRET INNOVATION Uanset om vi skal reparere huller eller asfaltere hele veje - ligger der 75 års erfaring og udvikling bag. Når vi har lavet et stykke asfaltarbejde, får du det bedst tænkelige, et produkt som kan leve op til vore høje kvalitets- og miljøkrav. Udført af vore bedste medarbejdere - som har udviklet, produceret og udlagt asfalten. Vores drivkraft er, at være branchens mest tillidskabende og nytænkende entreprenør - din foretrukne samarbejdspartner med konkurrencedygtige priser. Vi har gennem tiden løst alle tænkelige typer asfaltopgaver, så vi er godt klædt på, uanset hvilke udfordringer du stiller os. Vi kan tilbyde et højt fagligt niveau, miljøbevidsthed, kvalitetsprodukter og et bredt sortiment. Den nyeste teknologi og de bedste folk - kort sagt - din perfekte asfaltpartner.


21 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

VI HAR SKABT

NYE VEJE I

75 ÅR

Ring til den afdeling, der er tættest på dig og aftal en besigtigelse af det arbejde, du ønsker udført eller kontakt os via pankas.dk, så kommer vi med gode råd og beregner et godt tilbud - der holder i mere end én forstand. Pankas A/S er en 100% danskejet, internationalt orienteret entreprenørvirksomhed. Koncernen udfører belægningsentrepriser i hele Europa og har siden starten i 1939 opnået anerkendelse som en af de førende inden for fremstilling af asfaltmaterialer og asfaltbelægninger. Silkeborg afdeling, Tel. 8685 1322 • Sorø afdeling, Tel. 7023 6400

KVALITET HELE VEJEN

www.pankas.dk


22 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Tilskud til energirenovering Rigtig mange andelsboligforeninger har idag til huse i utætte etageejendomme, hvor energiforbedringer og renoveringer kan være tiltrængt. Står man som andelsboligforening overfor at foretage en energirenovering af ejendomen, bør man være opmærksom på at der findes et tilskud, som ydes af en række energi- og elselskaber til klassiske energirenoveringsopgaver. De danske energiselskaber (el, gas, fjernvarme og olieselskaberne) er blevet pålagt at bidrage til at danskerne reducerer energiforbruget. Som en del af en grøn støtteordning har alle energiselskaberne derfor nogle faste energisparemål, som de skal nå – typisk ved at opkøbe den energibesparelse, som en energirenovering medfører hos forbrugerne.

Søg inden I går i gang

Som andelsboligforening bør man være opmærksom på, at dette tilskud også kan søges af forenigner, når man går i gang med at energirenovere foreningen. Mange foreninger er måske ikke opmærksomme på det, men når man skal i gang med at energirenovere, kan man inden projektets start tage kontakt

til et energiselskab og derved søge om tilskud til energirenoveringen. Tilskuddet gives typisk til opgaver som lavenergivinduer, isoleringsopgaver og solceller – renoveringer, der sænker energiudslippet. Ønsker man at søge tilskuddet, skal man som forening huske, at tilskuddet skal søges, inden man indgår en aftale med håndværkerfirmaet, og man må heller ikke købe materialer, inden at tilskuddet er søgt og godkendt.

Liste over energiselskaber

Det er ikke alle energiselskaber, der giver tilskud til boligforeninger, men man kan se listen over de selskaber, der yder tilskud på energihjem.dk/ energisleksaber-med-tilskud. Energi-

selskaberne giver typisk mellem 25 og 35 øre pr. besparet kilowatt-time.

Håndværkerfradrag Andelsboligforeninger kan ikke modtage håndværkerfradrag, men det kan de enkelte andelshavere, hvis de selv betaler for arbejdet. Der gives altså ikke fradrag til den enkelte andelshaver, hvis udgifter, betales via boligafgiften, en vedligeholdelseskonto eller lignende. Arbejdet eller forbedringen af boligen skal derfor være udført under den enkelte andelshavers individuelle råderet.


23 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

BJ-Entrepriser Alt tømrer/snedker arbejde udføres • • • • • • • •

Udskiftning af døre og vinduer Renovering af tage Køkkenmontering Alt i trægulve Hegn Renovering af flyttelejligheder Rensning af tagrender Special løsninger

Endvidere tilbydes:

gør huse gladere.....

Støvlebækvej 11 4200 Slagelse

Alt i trægulve Hegn Renovering af flyttelejligheder Rensning af tagrender Special løsninger • • • • •

• Udskiftning af dører og vinduer • Renovering af tage • Køkkenmontering

v/tømrermester Søren Bastue Jacobsen Alt i tømrer/snedkerarbejde

BJ-Entrepriser

gør huse gladere.....

Klip ud og hæng op

Kontakt: Tlf: 7199 5848 www.bj-entp.dk

• Vedligeholdelse af grønne og grå områder • Snerydning


24 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Et af de mest rentable energirenoveringer for en andelsboligforening er ofte tagarbejder

Energimærkning af andelsboligforeninger Lovkravet om regelmæssig energimærkning for bygninger på 1000 m2 eller derover betyder, at langt de fleste andelsboligforeninger i dag har et energimærke. Formålet med energimærket er at synliggøre energiforbruget og ikke mindst at synliggøre de muligheder, som foreningen har for at spare på energien. Læs her, hvad en energimærkning indebærer, og hvad en andelsboligforening kan bruge deres energimærke til. Siden d. 1. Juli 2009 har det været lovpligtigt, at der i forbindelse med salg af en andelsbolig skal foreligge et gyldigt energimærke af den bygning, som andelsboligen er en del af. Med et energimærke

A

2020

A

2015

Energimærkningsskala til bygninger:

A

2010

får bygningen en energimæssig karakter, som er inddelt i alfabetisk rækkefølge fra A til G, hvor karakteren A er fordelt på henholdsvis A2010, A2015 og A2020. Karakteren A2020 gives til bygninger med

B

C

D

meget lavt energiforbrug, mens bygninger med karakteren G har et meget højt energiforbrug. Energimærket kan derfor sammenlignes med de energimærker, som man kender fra hårde hvidevarer,

E

F

G


25 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Ansvar

Det er ejer af andelsbolig/andelsboligsforeningen, som er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages. Som udgangspunkt er det som ved ejerlejligheder, foreningen, der skal betale.

Gyldighed

Energimærket er som udgangspunkt gældende i 7 år – dog med nogle få undtagelser.

hvor energimærket fortæller, hvor mange omkostninger man vil have til varme og el. Man bør dog være opmærksom på, at høje karakterer som A-mærket ikke forekommer så ofte på bygninger, som de gør på hårde hvidevarer. Energimærkningen af bygningen foretages af en energikonsulent, der er beskikket af Energistyrelsen, og som er certificerede efter ISO 9001.

Hvad er en energimærkning?

„Med et energimærke får foreningen oplyst bygningens energiforbrug nu og her, samtidig beskrives det, hvorfor forbruget er som det er og ikke mindst bliver man informeret om, hvad man kan gøre. Derved får man forslag til tiltag, man bør foretage sig for, at energioptimere bygningen, og dermed nedsætte energiforbruget“ fortæller Ole Sondrup fra Energihuset Danmark, der har foretaget mere end 5000 energimærkninger. En energimærkning sker på baggrund af en gennemgang af bygningen, hvor en energikonsulent vurderer alle former for bygningsmæssige forhold, der kan have indvirkning på energiforbruget. „Vi registrerer og vurderer alle bygningsmæssige forhold. Derfor ser energikonsulenten på alt lige fra tegninger af bygningen til alle de installationer, der har noget med bygningens energiforbrug at gøre, isoleringstykkelse og standen af vinduerne. Energikonsulenten foretager en besigtigelse af eksempelvis taget, loftsrum eller facaden“ oplyser om Ole Sondrup om energimærkning af etageejendomme.

Annoncer

Fra 1. Januar 2013 blev annonceringspligten for energimærker udvidet. Derfor skal alle annoncer i kommercielle medier, der reklamerer for salg af andele have et synligt energimærke som en del af annoncen – også selvom at salget foregår udenom en ejendomsmægler.

Elpærer

Det medtages også i energimærkningen om man anvender el-sparepærer i bygningen.

Energiforbedrende forslag

Efter besøget hos foreningen anvendes et software, som er godkendt af Energistyrelsen til at foretage beregninger på bygningens energimæssige tilstand. „Softwaren kan sammenlignes med den gode, gamle funktionsmaskine, som man kender fra matematiktimerne: Alle informationer om bygningen indtastes, og når informationerne er bearbejdet kommer resultatet ud og man får forslag til, hvad man bør gøre“ fortæller Ole Sonnerup. De energiforberedende forslag bliver inddelt i to kategorier: rentable forbedringer, som typisk er de energirenoveringer, der kan betales tilbage indenfor 10 år og de ikke-rentable forbedringer, der ofte har en tilbagebetalingstid højere end 10 år. Isolering af eksempelvis facade og loft er ofte én af de rentable forbedringer i en

Vidste du at?

Energimærket kan betragtes som en form for varedeklaration for bygningen, som købere af en andelsbolig vurderer bygningens energiforbrug efter. En andelsbolig med et godt energimærke er derfor ofte lettere at sælge.

i etageejendom, mens eksempelvis installation af solcelleanlæg på taget typisk har en længere tilbagebetalingstid end 10 år.

Rentable renoveringer i foreninger

Ifølge Ole Sondrup er de mest populære renoveringer i mange andelsboligforeninger ofte facadeisoleringer, tagarbejder og udskiftning af vinduer: „Andelsforeninger i etageejendomme kan ofte reducere deres energiforbrug betydeligt ved at optimere foreningens klimaskærm og eksempelvis udskifte deres tag eller efterisolere det. Facadeisolering eller udskiftning af gamle vinduer til energirigtige vinduer er ligeledes et energiforbedrende tiltag, der har kort tilbagebetalingstid og derfor er rentable for foreninger og samtidig kan være med til at forbedre deres energimærke“ fortæller Ole Sondrup.


26 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Energioptimer din bolig med MH-Byg ApS MH-Byg ApS er specialiseret inden for isolering af boliger. Vi bestræber os altid efter at levere et produkt af høj kvalitet, hvor du som kunde, ikke kun vil mærke en stor energibesparelse, men også en betydelig forbedring af din boligs indeklima. Vi arbejder altid løsningsorienteret og vores autoriserede energirådgivere kommer gerne ud til en gratis rådgivende samtale, hvor du kan høre om vores forslag til energioptimering af din bolig.

Tlf: 3030 4810 E-mail: mh@mh-byg.com

Anvend valuarvurdering og undgå tab Skal I snart til at fastsætte jeres andelskrone? Så bør I tænke jer om en ekstra gang inden I vælger at fastsætte andelskronen efter den offentlige ejendomsvurdering. Arbejdet med de offentlige vurderinger er nemlig udskudt to år, da SKATs ejendomsvurderinger er blevet kritiseret for at være mangelfulde. Som alternativ til den offentlige vurdering kan I vælge en valuarvurdering fra Gaarde Erhverv A/S. Med en valuarvurdering fra Gaarde Erhverv A/S, får jeres forening i stedet en korrekt og præcis vurdering af jeres forenings ejendom.

Skift til valuarvurdering De offentlige ejendomsvurderinger er udskudt to år, fordi at vurderingssystemet kritiseres for at være upræcist. Som andelsboligforening bør man derfor overveje, om man skal udskifte den offentlige vurdering med en valuarvurdering næste gang andelskronen skal vedtages. Notar Ejendom Erhverv har indgående kendskab til andelsmarkedet og mange års erfaring med vurderinger af andelsboligforeningers ejendomme. Notar Ejendom Erhverv kan derfor tilbyde jeres forening en retvisende vurdering af jeres ejendom og tilbyder i øvrigt en revurderet pris på alle genvurderinger.

Tlf.: 3333 0066 - E-mail@notarbolig.dk - www.notar.

Sænk varmeregningen med nye vinduer! Vil du være garanteret tømrerarbejde i højeste kvalitet, så er Sabroe Multibyg ApS dit firma. Størstedelen af firmaets opgaver er døre/vinduesudskiftninger samt renoveringsopgaver for forskellige boligselskaber, erhvervsejendomme og boligforeninger. Sabroe Multibyg ApS har desuden også stor ekspertise og erfaring med serviceopgaver for foreninger. Vi står for koordinering og udførelse af hele projektet, og med vores dygtige og stabile samarbejdspartnere sørger vi for en effektiv og glidende byggeproces. Ring nu – og få et uforpligtende tilbud på din opgave.

Tlf: 7020 4711 - E-mail: ge@gaarde.dk - www.gaarde.dk

Tlf: 2460 7017 E-mail: info@sabroemultibyg.dk www.sabroemultibyg.dk


27 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Leverandører du skal

holde øje med Deres Låsesmed introducerer nyt låsesystem i højeste sikringsklasse Deres Låsesmed er blevet forhandler af Dorma RS8 Låsesystem, Dorma RS8 Låsesystem er et Tysk kvalitetsprodukt, som kan anvendes til privatboliger, Erhverv & Boligforeninger.

.dk Dorma RS8 er specialdesignede sikkerhedscylinder, som er bore- & dirkefri og samtidig opfylder kravene til DS/EN 1303 6/2. Derfor er Dorma RS8 placeret sig i højeste sikringsklasse. Dorma RS8 Låsesystemer forhandles af Deres Låsesmed.

Tlf: 2620 1119 E-mail: rene@dereslaasesmed.dk www.dereslaasesmed.dk

Har jeres forening behov for nye dørtelefoner? Kaj Larsen Communication A/S er forhandler af AIPHONE GT systemet, som er et fleksibelt dørtelefonanlæg med flere faciliteter og muligheder. GT Systemet er velegnet til boligforeninger, fordi at de mange funktioner gør det muligt for jeres forening at sammensætte en løsning, der passer til jeres behov og ønsker. Med et GT System har I mulighed for et dørtelefonanlæg med eller uden videofunktion. Kontakt Ole v/Kaj Larsen Communication A/S for en uforpligtende samtale om, hvilken løsning til et dørtelefonsystem, der kan tilbydes jeres forening.

Tlf: 56879200 - E-mail: kajlarsen@kajlarsen.dk - www.kajlarsen.dk


28 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Teknik- og miljøborgmester Københavns Kommune


29 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Kaffe og økonomi til bestyrelsesmødet På Andelsportal.dk har vi i den senere tid modtaget en del henvendelser fra andelsforeninger, der er usikre på deres forenings finansielle situation eller som ønsker et bedre overblik over hvilken form for lån, der er mest fordelagtig for deres forening. Andelsportal har derfor indgået et samarbejde med nogle af Nordeas foreningsrådgivere, som har sagt ja til at deltage i bestyrelsesmøder og hjælpe foreninger med de spørgsmål, I har omkring finansiering og lån. Andelsboligmarkedet har i den senere tid været præget af negative avisoverskrifter om forgældede foreninger, der er ude af stand til at opfylde deres økonomiske forpligtelser. Heldigvis er det ikke alle foreninger, der behøver at bekymre sig om deres økonomiske forhold og med kyndig vejledning fra en bank kan bestyrelsen få et overblik over foreningens finansielle situation og muligheder. Assistance fra en bankrådgiver til bestyrelsesmødet er også et tilbud til foreninger om at få tilpasset finansieringen til foreningens vedligeholdelsesplaner og drift. Ligesom at mødet er en

Det kan banken hjælpe jer med: Gennemgang af foreningens langsigtede planer En uforpligtende samtale omkring foreningens økonomi Budgetlægning langsigtede vedligeholdelsesplaner

mulighed for at bestyrelsen kan indgå i dialog om, hvordan foreningen kan spare penge ved eksempelvis at omlægge foreningens lån.

Gratis rådgivning fra banken

Vælger I at invitere banken på besøg på næste bestyrelsesmøde får I først og fremmest mulighed for en gennemgang af foreningens økonomi. Under mødet vil rådgiveren fra Nordea Boligforeninger forklare sammenhængen i jeres forenings låneaftaler for at klæde jeres bestyrelse bedre på til at træffe kommende finansielle beslutninger. Samtidig vil rådgiveren tage en snak med jer om, hvilke planer I har for jeres forening for de kommende år og om de hænger sammen med de finansielle løsninger, som jeres forening har valgt. Ydermere kan bankens foreningsrådgiver sætte jer ind i fordelene og ulemperne ved jeres forskellige lån, samt mulighederne for en eventuelt låneomlægning.

Sæt foreningens økonomi på dagsordenen

Andelsportal er indgået i samarbejde med Nordea for at hjælpe bestyrelser, der savner overblik over økonomien. Som

bestyrelsesmedlem i en andelsforening har man et stort ansvar i forhold til foreningens økonomi og det er vigtigt at man løbende sikrer sig at foreningens finansielle løsninger stemmer overens med foreningens behov og prioriteter. Derfor er det en god idé, at man som bestyrelse i en andelsboligforening prioriterer at sætte økonomien på dagsordenen, når man afvikler bestyrelsesmøder. En professionel rådgiver kan i denne sammenhæng gøre gennemgangen af foreningens økonomi lettere og mere overskuelig. Foreningen behøver ikke at være kunde hos Nordea for at benytte tilbuddet og det er både selvadministrerende foreninger såvel som foreninger, der anvender administrator, der uforpligtende kan invitere banken med til et bestyrelsesmøde. Bestil et møde med banken på: www.andelsportal.dk/book


30 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Vi sætter kulør på din tilværelse Alle former for malerarbejde Altid gode råd om farver og produkter Vi påtager os renoveringsopgaver Alt fra småreperationer til større istandsættelsesopgaver

VI DÆKK ER HE LE SJÆL LAND

Tlf: 21 44 55 75 Fax: 46 38 55 40 E-mail: mkm@nordjyskmalermkm.dk

www.nordjyskmalermkm.dk

Bogholderi: Højenvej 46 Astrup 9800 Hjørring * Vi har til huse i Roskilde


31 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Foto: Livingwalls

En grøn oase i storbyen På Østerbro har to andelsboligforeninger valgt at renovere og udbygge et forfaldent haveanlæg i en cul-de-sac ud mod gaden. Haven er administreret mellem foreningerne A/B Holsteinsgade 49-51 og A/B Holsteinsgade 53-55 og fungerer som en stor, grøn forhave til de to foreninger. Haven skaber stor glæde blandt de to foreningers beboere, som bruger den til at sidde og læse i, til at drikke morgenkaffe, eller til at nyde et glas vin om aftenen. Samtidig fungerer haven også som et sted, hvor beboerne kommer for at mødes med hinanden indbyrdes.

Fra asfalt og fliser til grønt og frodigt

Ditte Channo fungerer som hovedansvarlig på haveprojektet. Hun er vokset op i

ejendommen og efter at hun uddannede sig til anlægsgartner fik hun idéen til at omdanne den forfaldne have og det asfalterede område til en frodig forhave.

4000 kroner. Pengene går til materialer som planter, gødning, ny haveslange eller til erstatning af ituslåede krukker.

I dag arbejder hun frivilligt i haven, hvor hun blandt andet fungerer som tovholder på arbejdsdage og står for den overordnede planlægning af havens vedligeholdelse, samt indkøb af materialer, gødning og planter.

Et byrum med alternative muligheder

Foreningerne betaler hver et årligt beløb

Haven er oprettet på en placering, hvor der engang var et lille anlæg. I designet af den nye have har Ditte Channo forsøgt at bibeholde idéerne fra det oprindelige anlæg, som blev skabt i starten af 1900-tallet. Fortsættes >


32 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Foto: Livingwalls

„Min intention var at skabe en oase med stor plantemangfoldighed. Med haven eksperimenterer vi med hvor stor biodiversitet vi kan få ind på så lille en skala. Vi undersøger hvilke sommerfugle og fugle vi kan få til at besøge haven.“ fortæller Ditte med reference til den store variation af flora og fauna, som findes i haven. Ditte Channo fortæller også at haven fungerer som et eksempel på, hvordan små sidegader kan bruges til andet end gennemgang og transport: „Med haven sætter vi også fokus på, hvordan man kan anvende de forskellige byrum til mere end bare transport. I dag tjener de mange smågader, som ikke længere har butikker og caféer, ofte kun det formål, at de skal transportere folk fra A til B. Enten i bil, på cykel eller til fods. Haven er et alternativ

til, hvordan man kan bruge byrummet til noget andet“ fortæller Ditte og tilføjer at forhaven herved er en mulighed til byboerne, hvor de kan sidde midt i bylivet, uden at det behøves at være på en café.

hele året rundt. Alle årstider skal markeres. Sidste år lavede vi en vinterkålhave og her til foråret har vi lagt løg i jorden til et ordentlig festfyrværkeri af forårsblomster“ fortæller Ditte Channo.

Af samme årsag er forbipasserende velkomne til at bruge haven – også selvom de ikke er beboere i foreningen.

Beboerdeltagelse

Havens fire årstider

Den lille grønne oase mellem de to foreninger tilpasses og optimeres til de forskellige årstider. Om vinteren skabes en særlig fuglefodringscafé og beboerne opsætter lyskæder, mens årets andre sæsoner blandt andet byder på sommerblomster eller spiselige planter. „Vi forsøger at tilstræbe, at der er liv i haven

Ditte Channo fungerer som frivillig koordinator på projektet med haven mellem de to foreninger, men beboerne bidrager også til haven - blandt andet ved at vande eller ved deltagelse på arbejdsdage. „Arbejdsdagene starter ofte med, at jeg underviser beboerne i de arbejdsopgaver, som vi har på programmet. Det er vigtigt, at de ved, hvordan de rent praktisk skal håndtere haven. Vil de gerne plante løg skal de vide, hvordan man sætter dem og ønsker de at luge er det ligeledes vigtigt


33 |

marts 2014

TIP:

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

!!

Har I etableret en have i jeres andelsboligforening er det en god idé, at I laver en vandingsordning, således at planter ikke tørrer ud under ferier eller bliver overvandet, fordi at I er flere, der går og passer dem.

at de ved, hvordan ukrudt ser ud“ siger Ditte Channo. Deltagelse i havens arbejdsdage er frivilligt for foreningernes beboere.

Hvordan kommer vi i gang?

Ditte anbefaler at man søger faglig ekspertise til at få hjælp til at sætte et projekt med en ny have i gang. Hun mener at det er en god idé at man anvender en fagperson til at lytte til de ønsker og behov, som man som forening har. En fagperson kan hjælpe foreningen med at vejlede beboerne med hvilke haveprojekter, der er realistiske – både i forhold til pris og vedligehold.

„Man bør diskutere havens omfang i fællesskab i foreningen og det er vigtigt at man nøje overvejer ambitionsniveau, tidshorisont og ikke mindst økonomi. Man kan jo spørge sig selv, hvordan man ønsker at haven skal se ud om tre år? Har man en ambition om at man selv vil holde haven eller vil man tilknytte en fagmand?“ siger Ditte Channo og fortæller at det er vigtigt at beboere kun påtager sig opgaver, som de er i stand til at udføre. Ønsker man at starte sin egen have i foreningen opfordrer Ditte Channo derfor til at man forventningsafstemmer internt og uddelegerer opgaver efter beboernes kompetencer. „Bare fordi at man kan holde liv i en urtepotte er man ikke nødvendigvis anlægsgartner, og det er ærgerligt at bruge en masse ressourcer på uholdbare løsninger“, konstaterer Ditte og anbefaler, at man køber den nødvendige ekspertise, hvis man ikke selv besidder den.

Gode råd til anlæg af haver i foreninger: Gennemgå i fælleskab hvilken form for have I ønsker. Dan eventuelt små arbejdsgrupper.

Overvej hvor mange ressourcer I ønsker at bruge på haven – både i form af tid og penge

Anvend fagfolk, hvis I ikke har dem blandt beboerne. Nedjuster jeres forventninger, hvis I ikke vil bruge penge på professionel hjælp.

Sørg for at planlægge havens vedligeholdelse på længere sigt, således at den have I anlægger ikke blot bliver midlertidig

Siden 2009 har vi været en god ven af Københavns boliforeninger. Vores sikre arbejdsmetode, sparer jer for udgiften til stilladset på en opgave. Vi har et hold af tømrer, murer og maler som står klar til at løse jeres opgaver i højden med erhvervs klatring. Gør som de andre boligforeninger, ring og få et gratis tilbud: 51 93 61 91

www.rebteknikeren.dk


34 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Vi gør en forskel der kan ses – og mærkes. Vi er nok ikke de første, der taler om godt håndværk i høj kvalitet. Men vi er helt sikkert dem, der gør noget ved snakken. Det er vores fælles holdning. Står I over for at male jeres andelsboligforening, så vælg en maler, der har erfaring med boligforeninger. SV. Fischer har erfaring med andelsforeninger og udfører alt fra facadearbejde, til trappeopgange til vægge og vinduer.

Vi er altid villige til at tage en snak – du ka’ regne med at vi involverer os og fungerer som din sparringspartner.

Generatorvej 37 2730 Herlev Telefon: 44 98 19 45 Fax: 44 44 53 59 E-Mail: Pia@svfischer.dk


35 |

marts 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 1

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Leverandørnøglen

Her kan du finde kompetente leverandører, der er klar til at hjælpe jeres forening med de opgaver, I må stå overfor. Leverandører, der er udvalgte og som samarbejder med Andelsportal.dk Branche: Anlægsgartner Område: Sjælland Web: www.j-m-j.dk E-mail: jakobse@mail.dk Telefon: 2174 0912

Branche: Anlægsgartner Område: Fyn Web: www.larsenanlag.dk E-mail: mail@larsenanlaeg.dk Telefon: 2297 6685

Branche: Dørtelefoner Område: Danmark Web: www.kajlarsen.dk E-mail: kajlarsen@kajlarsen.dk Telefon: 5687 9200

Branche: Entreprenør Område: Fyn Web: www.clausbruun.net E-mail: clausbruun5772@gmail.com Telefon: 5150 5589

Branche: Maler Område: Sjælland Web: www.kofodsmalerfirma.dk E-mail: hans@kofodsmalerfirma.dk Telefon: 4019 1725

Branche: Maler Område: Jylland Web: www.lenekaersner.dk E-mail: maler@lenekaersner.dk Telefon: 2374 8721

Branche: Murer Område: Fyn Web: www.hellerupsmf.dk E-mail: allanhellerup@live.dk Telefon: 4056 3842

Branche: Område: Web: E-mail: Telefon:

Murer Jylland www.murermester-randers.dk info@bma-gjerlev.dk 2929 0350

Branche: Råd & svampeskader Område: HT-området E-mail: jan-frolich@hotmail.com Telefon: 4045 2080  

 

ROSENBYG

Branche: Tømrer Område: HT- området Web: www.sabroemultibyg.dk E-mail: info@sabroemultibyg.dk Telefon: 2460 7017

Solhøjgaard Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Branche: Tømrer Område: Sjælland Email: kim@solhjgaard.dk Telefon: 2554 4021

Branche: Valuar Område: Sjælland Web: www.gaarde.dk E-mail: ge@gaarde.dk Telefon: 7020 4711

Branche: Tømrer Område: HT-Området Web: www.rosenbyg.dk E-mail: jan@rosenbyg.dk Telefon: 4245 6480

ROSENBYG  

Branche: Entreprenør Område: Vejle Web: www.boyeentreprise.dk E-mail: Boye.entreprise@gmail.com Telefon: 6022 2227

Branche: Maler Område: Fyn Web: www.molandersmalerfirma.dk E-mail: molandersmalerfirma@gmail.com Telefon: 4246 6061

Branche: Valuar Område: København Web: www.notarerhverv.dk E-mail: mail@notarerhverv.dk Telefon: 3333 0066

Ser dine faldstammer ligeså dårlige ud som disse? - Så tøv ikke, kontakt os i dag! Proline tilbyder med den patenterede teknik, en sikker relinining af afløbssystemer for regn- og spildevand til foreninger, som prioriterer hurtighed, bekvemmelighed, kvalitet og økonomi. Nysgerrig efter mere info om Proline og vores metode? Tlf: 63 61 85 45 • info@prolineas.dk • www.prolineas.dk Scan QR koden og se hvordan vi renoverer dine faldstammer samme dag.


ADMINISTRATION TILPASSET JERES FORENING

Cubus Administration er en professionel administrator for andelsboligforeninger.

Cubus Administration har fire advokater tilknyttet, som alle har stor erfaring med andelsboligforeninger. Samlet set har vi mere end 20 års erfaring med at administrere både større og mindre andelsboligforeninger. Ingen forening er hverken for stor eller for lille for Cubus Administration, og vi arbejder ud fra grundprincipperne om professionalisme og grundighed.

„ Vi leverer altid til tiden, og vi overholder alle de aftaler, vi laver med vores foreninger. Steen Skals, direktør

Cubus Administration | Dronningens Tværgade 30 | Postboks 9060 | 1022 København K | Telefon.: 33 23 10 10

Profile for AB Gruppen A/S Andelsportal.dk & Ejerportal.dk

Andelsbolig Nyt marts 14  

Andelsbolig Nyt er et trykt blad, der sendes ud til cirka 4000 andelsboligforeninger over hele landet. Bladet produceres af holdet bag Andel...

Andelsbolig Nyt marts 14  

Andelsbolig Nyt er et trykt blad, der sendes ud til cirka 4000 andelsboligforeninger over hele landet. Bladet produceres af holdet bag Andel...

Profile for jokro

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded