Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN | MAJ 2009 | 3. ÅRGANG | NR. 4

Dyrere at have andelsboliglån

Få rentefradrag på foreningens realkreditlån

Se side 2

Se side 2

Fokusemner: VVS/Kloak

Fokusemner: Vinduer

Se side 3

Se side 4

Andelsforeninger får ikke del af vækstpuljen I forlængelse af den meget omtalte vækstpulje har Andelsn få portal.dk undret sig over at andelsboligforeninger ikke kan en del af kagen. Da puljen bliver finansieret af skattemidler, r, bør alle skatteborgere også få lige mulighed for at få en del af den. Og hér tænkes især på døre, vinduer og tagudskiftnin-ger, som villaejere kan få tilskud til, men fordi man bor i en n al. boligforening er man forhindret i at få tilskud. Andelsportal. dk finder det besynderligt, at man straffer folk som bor i anndelsboligforeninger. Men et flertal i Folketinget mener åbennlyst, at villaejerne ikke er blevet begunstiget nok de sidste år med skattestop og stigende friværdi. Andelsportal.dk har kontaktet de fire ansvarlige boligordføørere, for at få en forklaring på udelukkelsen af andelsboligforeninger. Desværre fik vi kun reelle svar fra to trods fleree henvendelser til alle ordfører. Villum Christensen, Liberal Alliance: Kendte ikke præcist argumentationen og ville vende tilbage, hvilket han ikke nåede inden deadline. Anita Knakkergaard, Dansk Folkeparti; ”Det var helt bevidst at holde ejer-, andels- og almennyttige boligforeninger uden for puljen. Argumentationen er at den ville blive tømt for hurtigt og fordelt til primært hovedstaden og de større provinsbyer.”

Foreningerne er ikke glade for beslutningen Åbenlyst er andelshavere og deres forening ikke glade for at være udelukket for at få deres del af renoveringspuljen. Rent faktisk synes 84 % af de adspurgte i en afstemning på Andelsportal.dk, at

6603 AB_nyt_Maj.indd 1

det er urimeligt, at foreninger ikke kan få del af puljen. Kun 13 % synes at det er i orden at udelukke andelsforeninger. Ved ikke 2,8%

Ja 13,4%

Louise Schack Elholm, Venstre: Vendte aldrig tilbage på Andelsportal.dk’s to henvendelser Knud Kristensen, Konservative: Sendte en grundig udredning, som i hovedtræk konkluderer, at puljen ville blive tømt for hurtigt og hvis udlejningsejendomme også skulle med, ville det måske konflikte med EF-traktatens statsstøtteregler.

f

33 12 12 12

f f

Låsesystemer Dørtelefoner Adgangskontrol

Postkasser – leveres og monteres

Priser fra 483,- ekskl. moms

Nej 83,3%

23/04/09 11.46


KØBENHAVN | MAJ 2009 | 3. ÅRGANG | NR. 4

Den finansielle bankkrise rammer desværre også andelshavere. For selvom renten er faldet støt og roligt fra ultimo 08 hvor den lå på 5,5 % frem til marts i år, hvor diskontoen (Nationalbankens udlånsrente) faldt til 2,25 % er renten ikke faldet tilsvarende på andelsboliglån. Ifølge en analyse som Mybanker.dk har gennemført for Andelsportal.dk hos landets tre største banker, så er renten på andelsboliglån ikke faldet tilsvarende. Rent faktisk er rentemarginalen (forskellen mellem diskontoen og bankernes udlånsrente) fordoblet de sidste år og det koster andelshaverne dyrt. Et lån på kr. 1.000.000 er fra 1. jan. 07 til marts 09 nominelt steget med kr. 22.500 årligt på grund af den højere rentemarginal –

som det kan ses af skemaet, så falder renten ikke lige så markant som diskontoen. Andelsportal.dk har naturligvis talt med de tre banker, som kommer med følgende forklaring: Elisabeth Toftmann Asmussen cheføkonom fra RD; ”Pengemarkedet er blevet langt sværere at optage lån i, og risikopræmien er steget væsentligt det sidste år. Derfor kan Danske Bank ikke låne til samme billige rente, som for et år siden – bedst illustreret af Bankpakke 1, hvor udlånsrenten ligger på 10 %. Samtidig er andelsboliger også påvirket af de faldende priser, og derfor er lån til denne boligform ikke risikofri.” Jørgen Lund Pedersen, Direktør indland, Jyske Bank; ”Det er korrekt, at vi har

øget forskellen mellem f.eks. indskudsbevisrenten og variabelt forrentede lån til andelsboliger med 2,75 %. Denne forøgelse skal ses på baggrund af fortsat høje renter på de finansielle markeder samt betalinger til Bankpakke 1. Der er ikke tale om et særligt tillæg på andelsboliger, idet lån til ejerboliger har gennemgået samme udvikling.” Claus Christensen, Pressechef, Nordea; ”De generelt stigende rentemarginaler skyldes, at vi står midt i en kraftig lavkonjunktur med øget risiko for tab. Samtidig er der omkostninger til bankpakke 1, kapitalomkostningerne er steget, ligesom der i øjeblikket skal betales en væsentlig højere pris for de langfristede indlån, der er en del af finansieringen af langfristede udlån som fx. andelsboliglån. Disse øgede omkostninger afspejler sig i prisen for forbruge-

Marginal

ren. Nordea har været nødt til at øge marginal renten – men generelt mindre end konkurrenterne.” Nationalbanken: Bekræfter en skærpelse på udlånssiden Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 09 passer tendensen meget godt. Den viser bl.a. at kreditvilkårene, især for private, er strammet hos pengeinstitutterne i form af højere priser og skærpede krav til sikkerhedsstillelse i 1. kvartal 2009. Samtidig viser undersøgelsen at pengeinstitutterne oplevede en faldende efterspørgsel fra private efter lån – for både eksisterende og nye kunder. Faldet skete specielt i de store pengeinstitutter, mens de mellemstore pengeinstitutter oplevede uændret efterspørgsel. Læs hele undersøgelsen på Andelsportal.dk

Marginal

Marginal

1. jan 2007

3,75

6,00

2,25

6,10

2,35

6,00

2,25

24. okt. 2008

5,50

8,75

3,25

7,85

2,35

9,00

3,50

6. marts 2009

2,25

7,00

4,75

5,10

2,85

7,25

5,00

Få rentefradrag på foreningens realkreditlån Som omtalt i sidste udgave af Andelsbolig Nyt, så kan det lade sig gøre, at få rentefradrag på foreningens realkreditlån. Den mest op-

kunne fordeles ligeligt – og så er der penge at spare. Hvis 20 lejere eksempelvis skal ud og låne kr. 40 mio. timale situation vil være ved til at købe og efterfølgende stiftelse af en ny forening. omdanne deres udlejningsFor hér står alle lige i forejendom til andelsbolighold til belåningen og derfor forening, er der rigtig god fornuft i at fordele de kr. 40 vil hele foreningens gæld mio. til individuelle lån på kr. 2 mio., så den enkelte kan få rentefradraget. Det ville i dette eksempel betyde at den enkelte andelshaver kan spare netto mellem 2500-3000 kr. pr. måned. Modellen bliver straks mere kompliceret ved

6603 AB_nyt_Maj.indd 2

Kilde: MyBanker

Dyrere at have andelsboliglån

ældre og mindre forgældet andelsforeninger. Dog kan der stadig være fornuft i at bruge modellen ved eksempelvis altanprojekter – også i ældre andelsboligforeninger. Et eksempel på en altansag vil blive bragt i næste udgave af Andelsbolig Nyt.

Redaktionen Andelsbolig Nyt udgives af: AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4836 ekspl. www.andelsportal.dk

23/04/09 11.47


KĂ˜BENHAVN | MAJ 2009 | 3. Ă…RGANG | NR. 4

Fokusemne Kloak & Faldstammer

Stik en finger i jorden – det er et bestyrelsesanliggende Hvis I ikke allerede har afholdt, sü er det snart tid for at holde generalforsamling. Her skal beslutningerne om nÌste ürs budgetter tages og müske skal taget udskif-

tes, altanerne renoveres og vinduerne males. Men hvad med det, der ikke umiddelbart kan ses? Bestyrelsen skal jo huske, at de ikke kun har et ansvar for alle de synlige forbedringer, men ogsü for kloakrør og faldstammer, der ligger gemt i

Kloakservice, VVS-arbejde og rottebekÌmpelse Kvaliteten i højsÌdet – hele døgnet! Kontakt os pü www.kjehr.dk eller tlf. 36444341

Kontakt Peter Meyer A/S Tlf: 56 56 20 38 Fax: 56 56 21 38 E-mail: peter@meyer-as.dk Web: www.meyer-as.dk

Skader pü kloak- og faldstammer kan blive en dyr fornøjelse �Vedligeholdelse af faldstammer og kloakledninger i den private del af ledningssystemet lader i almindelighed en del tilbage at ønske, og nür man før eller siden opdager, hvor galt det müske stür til, bliver man i reglen slemt overrasket� fortÌller Morten Andersen fra Aarsleff Rørteknik, som Andelsportal.dk har talt med. Han betragter tilstanden i de private kloakledninger som – i bedste fald - vÌrende pü samme lave niveau som tilstanden i det offentlige ledningsnet. �Konsekvenserne af et dürligt vedligeholdt ledningsnet er primÌrt et miljømÌssigt problem, hvilket blandt andet viser sig i udsivning af forurenet vand

i undergrunden og risiko for rotteproblemer. Men det kan ogsü ende med at blive en sÌrdeles bekostelig affÌre, nür man skal udføre ekstraordinÌre dyre og store udgravningsarbejder i forbindelse med reparationerne, som kunne vÌre løst ved et tidligere indgreb� fortÌller Morten Andersen. Skadernes omfang skal synliggøres For at skabe et overblik over ledningernes tilstand, kan det derfor anbefales, at der bliver udarbejdet en fornyelsesplan. Det kan eksempelvis foregü ved at man undersøger afløbsnettet med en tv-inspektion for at synliggøre eventuelle brud eller slitage. Folk ved udmÌrket, at der kan opstü problemer med faldstammer og kloakkerne, men hvis skaderne bogstaveligt talt kommer frem i lyset, er det som regel lettere at fü afsat penge pü budgettet.

s NyanlĂŚg af kloakker s Reparation og vedligeholdelsesarbejde s Renovering og modernisering

Entreprise

s Tv-inspektion af kloak

ALS-Entreprise ApS Aut. kloakmester VestervĂŚnget 38 4000 Roskilde Tlf.: 20751770 E-mail: cu@als-e.dk

s OmfangsdrĂŚn

s Fugtisolering af kÌldervÌgge s Gravearbejde s BelÌgningsarbejde s Støbearbejde s Jord og betonarbejde

6MFI::7IVZMGI%7 Â’VWXIHWZIN6MFI

TrĂŚnger kloakken til renovering? t t t t

TV-Inspektion Strømpeforing Kloakrenovering Rørspuling

Et godt samarbejde starter lige her ...

6603 AB_nyt_Maj.indd 3

vÌgge og jord ved ejendommen. De bliver slidte og bør ogsü tages i betragtning, nür budgetterne skal lÌgges.

:MYHJ VIV 6IRSZIVMRKEJFEHIZÂ&#x;VIPWIV 9HWOMJXRMRKEJWXMKIV VJEPHWXEQQIV ZERHSKZEVQIERPÂ&#x;K

::7 6)23:)6-2+ 2=&=++)6-

-RXIXIVJSVWXSVXIPPIVJSVWQoXXMPSWˆ:ML VIVKIVRIJVEHMK

/SRXEOXSWTo

23/04/09 11.47


KĂ˜BENHAVN | MAJ 2009 | 3 Ă…RGANG | NR. 4

Fokusemne Nye vinduer er ingen videnskab – og dog dersøg evt. muligheden for at udvide rudearealet, uden at gü pü kompromis med det arkitektoniske udtryk.

Nür man stür over for at skulle udskifte vinduer er der flere forhold, som er vÌrd at sÌtte sig ind i, sü man für den optimale løsning büde nu og i fremtiden. Nedenfor er et udsnit af punkter man bør tage med i sine overvejelser:

Energi Renovering af gamle vinduer med pümonteret forsatsglas er ofte energimÌssigt en lige sü god løsning, som nye vinduer, men mindre brugervenligt. VÌr blot opmÌrksom pü, at bygningsreglementets energibestemmelser skal overholdes.

Sundhed/indeklima Nye eller renoverede vinduer giver boligen en ekstra tÌthed, og du bør derfor vÌre ekstra opmÌrksom pü at lufte ud regelmÌssigt for at opretholde et sundt indeklima.

Støj/lyd En eftermonteret forsatsramme giver ofte en sÌrdeles god lydisolering. Koblede vinduer, hvor der er 2 vinduesrammer er ogsü effektivt mod støj.

Dagslys VÌr opmÌrksom pü, om den valgte løsning tilfører samme mÌngde dagslys, som den eksisterende løsning. For hvis de tilfører mindre dagslys kan det fü betydning for elregningen pü sigt. Un-

Levetid Husk at have fokus pĂĽ om renovering af vinduet stĂĽr

mül med den forventede efterfølgende levetid. Da den tekniske levetid ofte er kortere end den mulige, bør du overveje om dine forventninger og behov bliver indfriet ved renovering af vinduet. Pris Fü altid mindst to skriftlige

tilbud pü en vinduesrenovering og sammenlign dem indgüende inden den endelige leverandør vÌlges. Tilbuddene bør ogsü omfatte levetidskriterier og vedligeholdelse. I forbindelse med en udskiftning bør du altid undersøge, hvilke kvalitetsog garantiordninger producenten er tilsluttet.

4Â’MRERlRMAET(ELBYG

V/TĂ˜ MRERMESTER

JESPER

s.Y OM TILBYGNING s2EPARATIONOGVEDLIGEHOLDELSE s"YGNINGSRENOVERING s$Â’REOGVINDUER

JENSEN

s-ONTAGEARBEJDEHERUNDER KÂ’KKENMONTAGE s,OFTOGGULVE s%GETSNEDKERVÂ?RKSTED

JPBYGOGMONTERING@GMAIL.COM

CARPORTE

DĂ˜RE

GULVE

KĂ˜KKENER

TAGE

TERRASSER

VINDUER

Aamarkens TømrerďŹ rma Vi løser en lang rĂŚkke forskellige opgaver og altid til din tilfredshed. Fra traditionelt tømrer- snedkerarbejde til totalentrepriser. Nybygninger, tilbygninger, døre, vinduer, køkkener, gulve, trapperenoveringer, tag og isolering.

(ELBYGq6ALBYGĂ?RDSVEJq6ALBYq4LFqWWWHELBYGNU

.RQWDNWRVSnWOIIRUPHUH LQIRUPDWLRQVDPWHWJRGWRJXIRUSOLJWHQGHWLOEXG ‡ ‡ ‡ ‡

$OOHW\SHUGÂĄUHRJYLQGXHU 5HSDUDWLRQRJYHGOLJHKROGHOVH %\JQLQJVUHQRYHULQJRJPRGHUQLVHULQJ 0RQWDJHDUEHMGHKHUXQGHUNÂĄNNHQHUJDUGHUREHUPP

Find inspiration pĂĽ hjemmesiden eller ring og fĂĽ et uforpligtende tilbud. Tlf. 27513623 – Charlotte Amalies Kv 58 – 2680 Solrød Strand www.aamarkenstf.dk – aamarkenstoemrerďŹ rma@hotmail.com

6603 AB_nyt_Maj.indd 4

ZZZDPDUE\JGN‡DPDUE\J#PDLOGN‡.XUODQGVJDGH‡.EK6

23/04/09 11.47

Andelsbolig Nyt - Maj 2009  

Dyrere at have andelsboliglån - Få rentefradrag på foreningens realkreditlån - Skader på kloak- og faldstammer kan blive en dyr fornøjelse -...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you