__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

NYHED:

TEMA:

Træk håndværkeren fra i skat

Virksomhedsprofil

3­8

2

SE SIDE

SE SIDE 

Det er nu, der skal renoveres! lig Nyt er ment som en inspira­ &!2"'&!*'3%)'*4.%)%5'6%)'7"#%)'8' seks af de leverandører, som er  tilknyttet  vores  ordning.  Må­ .9%' #!..%' :!)9.20$%#.;)27*%)' kan være med til at sætte skub  vedligeholdelsesplan eller slebet  i  projekterne  rundt  omkring  i  gulv, så kan der være stor forskel  andelsboligforeningerne.  på, hvor meget man skal punge  op med. Derfor er det vigtig at  Vi  åbner  i  hvert  fald  op  for  en  !"#$%"&%' (%)%' &!*+,#-' ./' 01"' (!<-'./'8'$1)'0,*!<$%#'=2)'1&'.%-' altid  er  sikret  den  bedste  pris.  hvilke kompetencer de har og på  Her  kommer  Andelsportal.dk  ind i billedet. 

5($+&/$6"#&(1/78&$92410'&'$2':&;+&'$7$<;&:/744&1$17/$ 2(+&/#:0/7890'&(7(8&'(&#$90'+&/3$=&(1&($&'$/26>$*-(+­ 6"'4&'(&$*2'$17+$08$#-$&'$,'7#&($,-$:)88&?21&'72/&'$ *&/1$7$:@(+3$A&'90'$&'$+&1$(@>$+&'$#42/$'&(06&'&#3 Renten er steget en anelse, men  det ændrer ikke på, at den sta­ dig er meget lav, hvilket gør det  billigt at låne til renoveringer af  ejendommen.  Så  er  din  andelsboligforenings  økonomi i orden og i stand til at  låne penge, så er det nu et rigtigt  godt tidspunkt at kaste sig ud i  et byggeprojekt. Hvad enten det  drejer sig om et nyt gårdanlæg,  nye carporte, eller et omfangs­ dræn,  der  skal  sikre  kælderen  imod  fugtskader.  Situationen  kan  nemlig  se  helt  anderledes  ud om få år.  

FÅ TRE TILBUD

den måde måske se, hvad de kan  gøre for netop din forening.    

Hver eneste dag hjælper vi nem­ lig andelsboligforeninger med at  modtage  de  bedste  priser,  når  de  indhenter  tilbud  på  bygge­ projekter. Igennem årene er det  blevet til rigtig mange sparede  penge, og vi er naturligvis også  klar til at hjælpe din forening.  

LÆS DIG TIL INSPIRATION

Hvad enten I skal have lavet en  Denne særudgave af Andelsbo­

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4


KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

Nyheder

>4.'(%)%'"?$%#%)';/'@"#%*.;2)&1*5#9

Træk din håndværker fra i skat =&8&'7(8&($&'$,-$6&;$?&+$&1$()1$ 6"4#17(7172176>$+&'$#42/$876&$#421­ 1&9'2+'28$90'$7#12(+#"11&/#&$29$:0/7­ 8&(>$#2?1$,'2417#4$*;"/,$7$*;&??&13$ B0/78$C0:$D'+(7(8&(>$#0?$+&($*&+­ +&'>$42($876&$&1$"81&,2'$&1$17/#4@+$ ,-$0,$17/$EF3FFF$4'0(&'$-'/7813 Håndværkerbranchen jubler over det nye  vækstinitiativ, Bolig Job Ordning, som re­ geringen har indgået aftale om med Dansk  Folkeparti og Kristendemokraterne. Kort  fortalt  kommer  det  til  at  betyde,  at  dan­ skerne får mulighed for at trække hjælp i  hjemmet fra i skat. Det kan være ting som  almindelig rengøring, havearbejde, sneryd­ ning, men også store renoveringsprojekter  som udskiftning af tag eller etablering af  omfangsdræn.  

HAR FUNGERET I SVERIGE Håndværksrådet har  det  seneste  års  tid  presset på for at få indført ordningen, som  også kendes fra Sverige. ­ Vi har et stort problem med bl.a. uden­ landske byggevirksomheder, der arbejder  uden for love og regler i Danmark. Vi kan  se, at håndværkerfradraget i Sverige  er  en  god  forretning  for  statskassen.  Det  konverterer  sort  arbejde til hvidt og  derfor  giver  hver  krone 1,5­2 kr. til­ bage til statskas­ sen i bl.a. øgede  skatteindtægter.  Derfor  er  det  meget  positivt,  at  statsministeren  har  taget  vores  ide  til  sig, 

A&1$()&$#4211&9'2+'28$ 8"/+&'$*@#*;"/,$08$ 7#12(+#"11&/#&$29$*;&?­ ?&1$:-+&$@+&$08$7(+&3$ G&(8&(&$42($8-$17/$90'$ &4#&?,&/$'&(8<'7(8>$ ?2/7(8$29$#1@&>$&//&'$@+­ #4791(7(8$29$&1$1283$

2

siger Håndværksrådets  administrerende  direktør Ane Buch.

kan få et fradrag for lønudgifter på 30.000  kroner årligt.  Fradraget gælder såvel ejer­  andels­ og lejeboliger.

POSITIVT TILTAG

Opgaverne skal udføres af momsregistre­ rede  virksomheder  og  ansøgningen  om  fradraget kommer til at minde om almin­ delig internethandel. Hverken køber eller  sælger af serviceydelsen skal oprettes el­ ler registreres i forhold til ordningen, som  kommer til at bestå af et simpelt betalings­ modul, hvor man får adgang via NemID.  Ordningen løber som forsøg fra 1. juni 2011  til og med 2013.

En rundringning  til  en  række  af  An­ delsport.dk’s  leverandører  vidner  om,  at  også håndværkerne ude i marken er glade  for det nye initiativ.

­ Alt, der kan sætte skub i tingene er vi po­ sitive overfor. Og måske det her kan puffe  til bygherrerne og få dem i gang med nogle  projekter,  siger  direktør  Peter  Kranz  fra  Tæt Tag Danmark A/S.

FÅ DÆKKET EN TREDJEDEL AF LØNUDGIFTEN Skattefradraget svarer til et løn­ tilskud på godt en tredjedel af  lønudgiften.  Man  oplyser  sin udgift og CPR­nummer  til SKAT, som giver skatte­ fradrag. En husstand med  et  ægtepar  eller  to  ugifte  vok sne 

A&'$7(+9<'&#$/091$06&'$ +&1$#2?/&+&$?@/78&$17/­ #4@+>$+&'$#62'&'$17/>$21$&($ *@##12(+$?&+$10$604#(&$ *<;&#1$42($9-$&1$9'2+'28$ 90'$/<(@+8791&'$17/$#&'­ 67H&)+&/#&'$7$*;&??&1$,-$ EF3FFF$4'0(&'$-'/7813

A&'$&'$/281$0,$17/>$21$ 0'+(7(8&($#42/$6"'&$#-$ @:@'&2@4'217#4$#0?$?@­ /7813$A&'90'$90'&#/-#$+&1>$ 21$?2($0,876&'$#7($@+­ 8791$08$IG=J(@??&'$17/$ KL.M>$#0?$#-$#<'8&'$90'>$ 21$?2($9-'$#71$9'2+'283$

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4


KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

A%01B'C!)9.20$%#.;)27*

" !

!"#$%# &'()$%*)+,%

!"#$%&'$#&%$(&#$)*%'

FØR

EFTER

!"#$%&'()#"*+","*'-./0.,'+"0'",'+"*' 12'&)34'/.'/0.,'/%#"*'/(),-0')##","+"' 5,)'&%,6"*/07*+"*4'+)'8*+"#/9%#:6' ;<0' &=+"/' &"+' >"/-",' 5,)' ;)*/"*' ?7#$/",$:@"2

kund, så har den gravet sig ned i gulvet. Og  når lyset falder ind på det, så er det virkelig  noget man lægger mærke til, siger Jesper.

SÆLG HURTIGERE MANGE SPØRGSMÅL

A"0' &:*+",' %&' /%&&",2' !0"+"0' ",' B%,/6)+"' -.' ;=,,"9,%' %6' /"#$%&' (#%(("*'(7*'",'#:+0'%$",'%00"4'/.'C),' C)*')##","+"'%$",/0."0'+)6"*/'5=,/0"' 67#$#)(",:*62' D)*' C),' 0,)$#04' &"*' +",' (%&&",' "*+*7' &","' ,7*' -.4' *.,':*+7/0,:E'%6'/(%#"5",:",*"'6.,':' 6)*62' ­ Det er selvfølgelig praktisk for folk at tage  på ferie og så komme hjem til et ny gulv,  siger Jesper.  Jesper  Nansen  startede  virksomheden  D1".%"'E,*:.%):!F%'=2)'7)%'/)'.!#%"-'0%"' har over 11 års erfaring fra branchen. Der­ udover har han en tømreruddannelse, så  det er en mand man roligt kan overlade sit  gulv til. Det er i hvert fald bedre end at gøre  det selv. ­ Folk forsøger kun at slibe gulv én gang.  For det første kan det ikke betale sig, for  det andet så bliver resultatet for det meste  heller ikke særligt godt.  Maskinen skal bare stå stille i et mikrose­

­ Hvis det bliver presset, så må jeg knokle  *!#&'0%)%'%**%)'.4&&%'(%)%'=2*9';/5

Nansen Gulvservice udfører alt inden for  gulve – både for private, virksomheder og  andelsboligforeninger.  Kundekredsen  er  først  og  fremmest  bygget  op  omkring  en  god service. Folk har ofte mange spørgsmål  og ønsker at vide, hvordan gulvet kommer  til at se ud og selvom Jesper har en idé om  det, så ved han det i princippet ikke. Det af­ hænger nemlig blandt andet af, hvor gam­ melt træet er og hvor meget det suger til sig. ­ Derfor tilbyder jeg at komme ud og lave en  prøve på gulvet. Jeg sliber et stykke, hvor  man virkelig kan se lysindfaldet på det og  så laver jeg nogle prøver som de kan gå og  kigge lidt på og på den måde bestemme sig  for, hvordan det skal være. De er dog ikke  forpligtiget til at vælge mig, selvom vi kom­ mer ud og laver de her prøver – det er bare  en del af vores service. Han fortæller videre, at det for ham er utro­ lig  vigtigt  at  leve  op  til  kundens  forvent­ ninger. Helt konkret indebærer det blandt  andet, at man er færdig til den aftalte tid.

Et gulv  er  en  stor  del  af  en  bolig  og  folk  bemærker med det samme, hvis gulvet er  grimt og slidt. Derimod giver det et helt nyt  look, hvis gulvet er nylavet, ligesom en en­ kel opfriskning af gulvet giver rigtig, rigtig  meget. Det kan være specielt vigtigt i for­ bindelse med salg af bolig. ­ Jeg havde en kunde, hvor jeg lavede gulvet  i hans nye hus. Et halvt år efter ringede han  igen og sagde han ikke kunne få det gamle  hus solgt, hvorfor han lige ville give gulvet  en tur. Der gik 14 dage efter jeg havde været  der, så var det solgt.  Faktum er i hvert fald, at mange ejendoms­ mæglere påpeger, at det er vigtigt at slibe  sine gulve i en salgssituation. Det gør det  nemmere at få et salg igennem. Kontakt: Tlf: 44 44 47 48 Email: nansengulvservice@mail.dk Web: www.nansengulvservice.dk

" !

!"#$%# &'()$%*)+,%

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4

3


KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

A%01B'C!)9.20$%#.;)27*

FØR

EFTER

F.' $%,"/' 07,' ,7*+0' 0:#' "*' ,G(("' )5' $%,"/'#"$",)*+=,",'9#"$'+"0'%6/.'0:#' "0'/&70'5%,9:'8*+"#/9%#:65%,"*:*6"*' -.' H)#+"&),/6)+"' -.' H"/0",9,%2' D",'5)*+0'$:':*+"C)$",')5'I282'J)/­ &7//"*'8-!4'IC,:/'8)9<4':'6)*6'&"+' /:+/0"'5)/"')5'"0'/0%,0'%6'6"**"&6.­ "*+"',"*%$",:*6/-,%3"(02 Foreningen på Valdemarsgade havde længe  haft problemer med vand i kælderen, lige­ som fugt trængte op i lejlighederne i stue­ etagen. Også bygningens vægge var mær­ ket, hvilket meget tydeligt kunne ses den  forårsdag  Andelsbolig  Nyt  kiggede  forbi.  Malingen  på  facaden  var  ganske  enkelt  .91**%&'1='(%)%'.&%#%)-'.20'92".%9:%".'1=' den indtrængende fugt.  En vedligeholdelsesplan havde vist, at pro­ blemet var presserende og det skulle løses  hurtigt, hvis ikke skaderne skulle gribe om  sig.  G'H%&'$%)'%)'%"'.&2)'2;<1:%'=2)':2)%.'7)015' Vi har gravet op hele vejen rundt om funda­ mentet, som er blevet isoleret, hvorefter der  er blevet lagt omfangsdræn, samt lavet nye  brønde til disse, siger Chris Aaabye.  Han fortæller videre, at det kun er en lille  del af projektet for i samme omgang er hele  kloaksystemet i andelsboligforeningen ble­

4

vet skiftet ud. Tagvandet fra gadesiden er  blevet ført ned i kloakken, mens der også er  blevet indsat ventilationsriste i kælderen.

DET MÅ HAVE VÆRET EN DYR OMGANG? ­ Det er som regel meget dyrt at lave kloa­ ker. Dels fordi de ikke er til at komme til, da  de som regel er gravet ned, men også fordi  der efterfølgende altid er noget belægnings­ arbejde eller noget have der skal reetable­ res. Men alternativet er meget dyrere.  Og alternativet kunne være, at fugten be­ gyndte at trække op murværket og der på  et tidspunkt kunne gå råd i træværket. Et  typisk scenarie ville være, at stueetagens  gulve som det første ville begynde at rådne.  ­ Når man først dertil, så er problemet ty­ pisk meget større end en omgang fugtsik­ ring. Så skal der måske udskiftes bjælkelag,  i stedet for at sikre det, inden det kommer  så vidt, siger Chris Aabye.

­ De  har  lavet  et  godt  stykke  arbejde  og  kommunikationen  imellem  os  har  været  7"-'.!<%)'$1"5' Han fortæller videre, at da andelsboligfor­ eningen har en god økonomi, så har renove­ ringen kunnet foretages uden, at det betød  en stigning af de månedlige fællesudgifter.

LØSER ALLE OPGAVER Projektet er et af de større C.A. Rasmus­ sen  ApS  har  været  med  til  at  løse,  men  Chris Aabye fortæller, at ingen opgaver er  hverken for store, eller for små. De udfører  ganske enkelt alle former for kloakarbejde,  lige fra udskiftning af revnede dæksler og  riste hvor hængslerne er gået i stykker op til  store renoveringsopgaver som det nævnte  eksempel i denne artikel.  Kontakt: Tlf: 39 69 47 11 Email: info@carasmussen.dk Web: www.carasmussen.dk

INGEN STIGNING AF FÆLLESUDGIFTER Den tidligere formand for foreningen, der i  sin tid var med til at hyre C.A. Rasmussen  ApS til at udføre projektet, er tilfreds med,  hvordan det hele er forløbet.

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4


KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

A%01B'C!)9.20$%#.;)27*

FØR

EFTER

KG##"/),")#",*"'6"*","#0'%6'6.,+"*' /-"@:L(0'",'70,%#:6"'$:60:6"'%&,.+",' :'"*')*+"#/9%#:65%,"*:*62'A"0'",'C",' 5%,"*:*6"*/'9=,*'()*'*<+"'/%&&"­ ,"*' &"+' #"64' $)*+-3)/(' %6' 6<*6"­ 07,"'%6'+"'$%(/*"'&./("'*:--",'0:#' "*'6%+'M)/("',=+$:*'&"*/'+"'$"*+",' 9=55",'-.'6,:##"*2 N)*' ()*' /)60"*/' /"#$' 5%,/(=**"' 7+"),")#",*"' &"+' &)//",' )5' (*%­ 5"+04' &"*' /()#' +",' 5%,"0)6"/' /0%,"' G*+,:*6",'/.'",'+"0'$:60:60')0'5.'5)0':' "*'-,%5"//:%*"#'/)&),9"3+/-),0*",2' O'+"*'5%,9:*+"#/"'",'P<(G,/'8*#G6' 8-!' "0' %-#)60' 97+' 5%,' L,&)"0' C),' /0%,' "(/-",0:/"' :*+"*' 5%,' *<)*#G6' %6'9"-#)*0*:*64'#:6"/%&'+"'%6/.'7+­ 5=,",'#"6"-#)+/",'%6'6.,+&:#3=2 Bykærs Anlæg ApS har igennem de seneste  14 år udført rigtig mange spændende an­ lægsopgaver for virksomheder, private og  boligforeninger. Et eksempel er Boligfor­ eningen AAB på Frederiksborgvej, hvorfra  artikelbillederne er taget. 

FRA ASFALTØRKEN TIL GRØN OASE Foreningens gård gennemgik en transfor­ mation  fra  at  være  en  grå  og  gold  asfalt­ ørken til at blive en grøn og frodig oase for 

beboerne. Ligeledes blev den gamle dreje­ karrusel udskiftet med en helt ny legeplads  til stor glæde for foreningens børn. 

Ejer af Bykærs Anlæg, Torben Andersen,   var ude og opmåle gården og komme med  gode  råd  og  ideer  til  projektet.  Efterføl­ gende  afgav  han  et  tilbud  på  det  aftalte,  og da både pris og tidsramme passede for­ eningen indgik de to parter et samarbejde. 

nogle bestemte planter eller træer skal stå  et bestemt sted, hvor vi så må forklare, at  de ikke kan tåle at stå i skyggen og derfor  skal plantes et andet sted i gården, hvor der  er sollys, siger Torben Andersen. Det er ganske gratis at få Bykærs Anlæg ud  til et møde og en gennemgang af et projekt,  ligesom det tilbud de afgiver på opgaven er  uforpligtende. 

INTET FOR STORT, INTET FOR SMÅT ­ Anlægsarbejdet gik i gang på det aftalte  tidspunkt og vi har været rigtig glade for  :2)%.' "?%' (2&&%' </)#$1:%-' .20' $1)' <!:%&' hele ejendommen et løft. Vi har været så  <*1#%'=2)'I?94).'@"*4<-'1&'7)01%&'",'%)' fast tilknyttet vores forening, siger forman­ den for Boligforeningen AAB på Frederiks­ borgvej. 

VEJLEDNING ALFA OG OMEGA Torben Andersen fra Bykærs Anlæg bliver  ofte  kontaktet  af  andelsboligforeninger.  Første skridt i det videre forløb er at sætte  sig  ned  sammen  og  gennemgå  projektet,  for bestyrelserne har ofte masser af idéer  og forestillinger, som der rent praktisk må  (?&&%.'*!#&'),"#&';/5'

Virksomheden tilbyder alle former for ny­ anlæg, hvilket dækker alt lige fra græsplæ­ ner,  beplantning,  vedligeholdelse  til  sne­ rydning og saltning. Bykærs Anlæg har det  princip at kontakte bygherren samme dag,  som de modtager en henvendelse. Herefter  besigtiges opgaven og tilbuddet udfærdiges  og fremsendes inden for 48 timer. Kontakt: Tlf: 47 52 98 47 Email: info@bykaers.dk Web: www.bykaers.dk

­ For eksempel kan det være, at de synes 

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4

5


KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

A%01B'C!)9.20$%#.;)27*

DERES LÅSESMED

A7' C),' "*' #./' -.' +:*' +=,' 5=,/0' %6' 5,"&&"/0'5%,')0'5=#"'+:6'/:((",2'B%,0' /)60'/()#'+"*'5%,C:*+,"'797+*"'6G­ /0",2'Q6'+",'",'6%+'6,7*+'0:#')0'/:(,"' /:*' "3"*+%&' "55"(0:$0' $"+' /)&0#:6"' :*+6)*6"'5%,':5=#6"'A)*&),(/'!0)0:­ /0:(4'/.'",')*0)##"0')5':*+9,7+'/0"6"0' &"+'%$",'RS'-,%@"*0'/:+"*'TSS12'

René anbefaler,  at  andelsboligforeninger  får  et  låsesystem  med  kopisikre  nøgler.  På den måde har foreningen styr på, hvor  mange nøgler der er i brug i ejendommen,  hvilket ikke mindst er vigtigt i det øjeblik  =2*9'=)1(?&&%)'%"'*%3*!<$%#5'J10&!#!<'+*!:%)' låse i andelsboligforeningen også hurtigere  slidt, hvis der bruges kopinøgler. 

U*' ("+"#:6' 0"*+"*/4' /%&' %6/.' #)*­ +"0/')*+"#/9%#:65%,"*:*6",'9=,'5%,­ C%#+"'/:6'0:#4'5%,'$:,("#:6C"+"*',7*+0' %&(,:*6':'&)*6"'5%,"*:*6",'",4')0' +",'",'70)##:6"'(%-:*=6#",':'%&#=94' C$:#("0'6=,4')0'"*'*=6#"'C7,0:60'()*' 5)#+"':'CG*+",*"'-.'+"'5%,(",0"2'

­ Jeg tilbyder for det meste Medeco­låse,  som  er  de  mest  slidstærke  på  markedet.  Hvis man vælger den løsning med et låse­ system, som har man en løsning som vel  holder 30 procent længere, end hvis man  vælger Ruko eller en anden løsning.

GRATIS GENNEMGANG AF LÅSE OG NØGLER Andelsbolig Nyt inviterede René fra Deres  Låsesmede til en kop kaffe og en snak om,  hvad han kan tilbyde andelsboligforenin­ gerne.  ­ Først og fremmest tilbyder jeg et gratis  møde, hvor jeg kommer ud og snakker med  bestyrelsen og laver en gennemgang af for­ eningens låse og nøgler. Kort sagt kortlæg­ <%)':!'#%)%.'+%$2:'2<'7"#%)',#'1=-'$:2)#1"' deres budget er og derefter fremlægger vi  en løsning, som de kan tage stilling til. 

6

LAV TIMEPRIS Og, at sikkerheden også er i top understre­ ges  af,  at  Medeco  er  det  låsesystem,  der  bruges  hos  Pentagon,  Den  Amerikanske  Nationalbank og i Det Hvide Hus. Slidstyr­ ken og sikkerheden er altså optimal, hvis  man vælger et Medecosystem, men prisen  er også en anelse dyrere, når man vælger  den kopisikrede løsning. 

JO FLERE, DES BILLIGERE René fortæller, at der også er mulighed for  at opnå mængderabat, hvis en forening har  mange låse, der skal udskiftes.  ­ Jeg aftaler ofte, at jeg for eksempel kom­ mer en lørdag og ordner alle døre i en for­ ening. Det betyder, at jeg sparer den tid jeg  normalt bruger på at køre ud til den enkelte  og derfor kun behøver at fakturere en halv  time per dør i stedet for en time. Det kan  betyde en stor besparelse for foreningen. Deres Låsesmed tilbyder også Ruko Smart­ Air, som er en løsning, hvor der bruges et  kort i stedet for nøgle. Det betyder, at an­ delsboligforeningen selv kan styre systemet  elektronisk og eventuelt annullere et kort.  Kontakt: Tlf: 26 20 11 19 Email: rene@dereslaasesmed.dk Web: www.dereslaasesmed.dk

­ Materialeprisen  er  den  samme  hos  alle  forhandlere, så det parameter vi konkur­ rer på er timeprisen. Og der kan jeg stå inde  for, at der på vores hjemmeside står, at vi  kører til konkurrencedygtige priser.

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4


KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

A%01B'C!)9.20$%#.;)27*

K#","' %6' M","' )*+"#/9%#:65%,"*:*­ 6",' "50",/-=,6",' %$",+G(*:*6' )5' -),(",:*6/%&,.+",2' A"0' ",' *%6"0' &)*' &G,(",' C%/' I),V%-' 8W!4' /%&' ",' #"$",)*+=,' )5' @),-%,0"' 0:#' 9.+"' -,:$)0"'%6'$:,(/%&C"+",4'&"*'%6/.' 9%#:65%,"*:*6",2' K:,&)"0' ()*' %-­ /G00"'#=/*:*6",4'+",'+G((",')#0'5,)' "*'"*("#0'%-'0:#'%$",'XS'9:#",2' En bilvask kan nemt koste 100 kroner, så  det  er  få  bilejere,  der  er  glade,  når  de  en  trist efterårsmorgen kommer ud til en bil  overfyldt med skidt, visne blade og fugle­ klatter. En carport kan forhindre det sce­ narie. ­ En simpel overdækning kan betyde meget  for bilejeren, som kan spare både tid og be­ svær. Specielt om vinteren, hvor man med  en carport ikke behøver at gå ud og tænde  bilen en halv time før man skal af sted, si­ ger Peter Ager fra CarTop.

GRATIS ORIENTERINGSMØDE CarTop er specialister i carporte og leverer  også til andelsboligforeninger, hvorfra de i  øjeblikket oplever en stigende efterspørg­ .%*5' K%&%)' @<%)' =2)&4**%)-' 1&' 7)01%&' &1<%)' udgangspunkt  i  den  enkelte  andelsbolig­ forening og efter en opmåling præsenterer 

de en skræddersyet løsning for foreningens  +%.&?)%*.%5'H%)'%)'"%0*!<'(%)%':1*<0,*!<­ heder  i  materialer  på  gavle,  sider  og  tag,  .10&'0,*!<$%#'=2)'1(/.&%'),0'&!*'%9.%0­ pelvis cykler, mens der som sagt også skal  kigges på den plads foreningen råder over  til et eventuelt parkeringsareal. ­ Typisk bliver vi kontaktet af for eksem­ pel formanden fra andelsboligforeningen.  Vi kommer så ud til et gratis orienterings­ møde, hvor vi kigger på det, der skal laves.  Hvis  det  drejer  sig  om  carporte  inklusiv  levering og montering, så leverer vi en pris  og tegninger over projektet, som kan deles  ud  til  bestyrelsen  og  til  medlemmerne  i  foreningen.

TJEN PENGE PÅ JERES CARPORTE Det koster fra 20.000 kroner per overdæk­ ning inklusiv moms alt efter størrelse og  hvor mange det drejer sig om. Altså en in­ vestering for foreningen, som der skal sky­ des en pæn sum penge i, men faktisk også  en, hvor man kan hente lidt afkast. 

en indtægtskilde ved at leje nogle af carpor­ tene ud, siger Peter Ager. Han  nævner  som  eksempel  en  boligfor­ ening i Odense, for hvem CarTop har lavet  24 carporte, som har valgt at udleje dem.  På den måde får man penge for et parke­ ringsareal,  som  tidligere  blot  stod  til  rå­ dighed for beboerne. Med en overdækning  er de pågældende arealer gjort til en ind­ tægtskilde. Udover carporte laver CarTop alle former  for overdækninger til for eksempel både cy­ kel­ og rygeskure. Desuden har de lavet en  garageløsning til en ejerforening i Køben­ havn, hvilket dog typisk er en lidt dyrere  løsning.  Kontakt: Tlf: 70 70 17 13 Email: info@cartop.dk Web: www.cartop.dk

­ Først  og  fremmest  sparer  man  vand,  penge, samt tid i vinterperioden, når man  ikke  længere  skal  skrabe  is  og  sne  væk. Men der er også foreninger, der gør det til 

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4

7


KØBENHAVN  |  JUNI  2011  |  4 . ÅRGANG  |  NR. 5 

A%01B'C!)9.20$%#.;)27*

V"0@%*'8W!'",'"0'L,&)'8P'?,7--"*' C),'/)&),9"3+"0'&"+':'M","'.,'%6'+"0' C),'$G,"0'6"**"&6."*+"':'+"*'5""+­ 9)@('$:'C),'&%+0)6"0'5,)'$%,"/'9,7­ 6","4')0'+"0'",'"0'L,&)4'+",'9%,6",' 5%,' ($)#:0"02' B$)#:0"0"*' ()*' V"0@%*' *7'%6/.'/(:#0"'&"+4'"50",/%&'+"'+"*' Y2'&)3'9#"$'O!Q'ZSSS'@",0:L@","0')5' 9<66",:"0/'($)#:0"0/(%*0,%#2'

dre del af projektet. Det vil sige at vi gerne  sætter os for bordenden som byggeledelse  eller som projekteringsansvarlig, men også  gerne deltager som underrådgiver i et min­ dre aftalt omfang med ansvar for et delom­ råde eller delproces, siger Henrik Tetsche. 

FÅ BUGT MED SKIMMELSVAMP

Tetcon ligger centralt placeret på Sjælland,  hvilket medfører, at de uden problemer på­ tager sig opgaver overalt på øen, herunder  København og Nordsjælland, ligesom de i  mange tilfælde også påtager sig opgaver på  Fyn og Jylland. 

Tetcon A/S  beskæftiger  ingeniører,  byg­ ningskonstruktører  og  arkitekter  og  ud­ fører mange forskellige opgaver inden for  byggeri. Det gælder alt lige fra byggeansøg­ ninger, byggetegninger, statiske beregnin­ ger, tilsyn og byggestyring. 

Også inden for skimmelsvampe har Tetcon  etableret  sig  med  erfaring  og  ekspertise.  Firmaet har således en medarbejder, som  er specialiseret i området svampe, fugt og  skimmel, ligesom de har et tæt samarbejde  med laboratoriums til prøveanalyser. Der­ ,#2:%)'$1)'#%'.;%F!1*!.&7)01%)'&!*9"?&&%&' til fjernelse af skimmelsvampe.

For andelsboligforeninger  er  det  måske  særlig vigtigt at vide, at Tetcon også laver  skimmelsvampeundersøgelser, vedligehol­ delsesplaner,  tilstandsrapporter,  ligesom  de energimærker ejendomme.

KAN KLARE DET HELE

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER Netop energimærkning af andelsboligfor­ eninger er noget de hos Tetcon mærker stor  efterspørgsel efter. ­ Vi har oparbejdet stor ekspertise og er­ faring inden for dette område, der gør at  vi også prismæssigt er meget attraktive. Vi 

8

hører tit fra andelsboligforeninger, at vi var  meget billigere end de andre de adspurgte,  siger Henrik Tetsche, der er civilingeniør,  beskikket byggesagkyndig og energikonsu­ lent hos Tetcon.

Kontakt: Tlf: 59 44 64 00  Email: info@tetcon.dk Web: www.tetcon.dk

Siden Tetcon  startede  i  2002  har  de  løst  mange opgaver inden for byggebranchen af  både varierende art, kompleksitet og stør­ relse. Kort sagt er Tetcon en aktiv partner  i nybyggeri, tilbygning, ombygning, reno­ vering eller erhvervsbyggeri og kan deltage  !'1**%'=1.%)'*!<%'=)1'!#L=1.%"'&!*'1(%:%)!"<5' ­ Vi påtager os meget gerne opgaver, hvor  vi er styrende gennem hele projektet, men  også gerne hvor vi deltager som underråd­ giver eller med et særligt ansvar for en min­

!"#$%&'&$()*&+&'$,-$.(+&/#,0'12/3+4

Profile for AB Gruppen A/S Andelsportal.dk & Ejerportal.dk

Andelsbolig Nyt 2011 virksomhedsudgave  

I denne udgave af Andeslbolig Nyt, har vi udvalgt seks virksomheder, hvortil vi har skrevet en profil af dem.

Andelsbolig Nyt 2011 virksomhedsudgave  

I denne udgave af Andeslbolig Nyt, har vi udvalgt seks virksomheder, hvortil vi har skrevet en profil af dem.

Profile for jokro

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded