Page 1

รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

คานา บล็อค(blog) คืือเว็บไซต์ที่เจ้าของหรือ admin ที่ตัวเจ้าของเองนั้น สามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อเผยแพร่ หรือต้องการเก็บงานได้ตลอดเวลา โดยการสร้างเว็บบล็อคนั้น สามารถทาเองได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถหาวิธีทาได้ ในเว็บไซต์ www.google.com โดยระบบโดยรวมจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ อัปโหลดรูปภาพ บันทึกกิจกรรมต่าง และอีกมากมาย รายงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน การศึกษาและการตกแต่งเว็บบล็อค(wordpress, Google blogspot, Google site) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (ARTI3319) สอนโดย ผศ. ประชิด ทิณบุตร หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย นาย ไกรฤกษ์ สารากร ผู้จัดทา


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

การปรับตกแต่ง Wordpress Wordpress คือ open source web software ที่มีเครื่องมือไว้สาหรับสร้าง Blog แต่ ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆ จนสามารถสร้างเป็นเว็บของตนเองได้

วิธีเปลี่ยนภาษาใน Wordpress ขั้นตอนที่1 คลิกไอคอน W ตรงมุมบนขวา หรือหน้าควบคุมของ Wordpress

ขั้นตอนที่2 ให้คลิกคาว่า Settings


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

เมื่อเข้ามาแล้วหน้าจอจะปรากฎตามนี้

ขั้นตอนที่3 คลิกคาว่าInterface languagegเพื่อนเปลี่ยนภาษ และกด save เสร็จ สมบูรณ์


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

ผลที่ได้เมื่อเปลี่ยนภาษา


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

วิธีตัดหน้าข้อความที่โชว์ เืพื่อไม่ให้ยาวเกินไป ขั้นตอนที่1

ผลลัพธ์ที่ได้


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

วิธีเปลี่ยน Header และเพิ่ม widget สิ่งที่สาคัญมากในการเปลี่ยน Header คือต้องวัดขนาดให้พอดีกับหน้า Header ของ wordpress ด้วย ขั้นตอนที่1 เข้าไปที่หน้าควบคุมของ Admin หรือ Dashboardและเลือก Appear

เมื่อไืด้เข้ามาหน้าจอนี้จะปรากฎ ในเราเลือกรูปที่ต้องการ และกด save เสร็จสมบูรณ์


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

การปรับตกแต่ง Blogspot Blogger เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่จะช่วยให้คุณมีพื้นที่สาหรับเขียนเรื่อง ราว ต่างๆที่คุณต้องการในลักษณะของ Webblog บริการเหล่านี้คุณสามารถใช้งานได้ฟรี โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์ส่วนตัวแต่ไม่อยากมี ค่าใช้จ่าย blogger สามารถช่วยคุณได้หากคุณต้องการใช้ blogger เพียงแค่ สมัคร Gmail ก็สามารถ สร้าง blog ได้อย่างมากมาย นอกจากนี้การสร้างblogด้วย blogger นั้นเชื่อมโยงพื้นที่เก็บรูปภาพเข้ากับ picasaซึ่ง เป็นบริการด้านภาพถ่าย ทาให้คุณมีพื้นที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรูปภาพที่สัมพันธ์กัน

หน้าแรกของ Blogspot


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

วิธีการโพสบทความลงบน Blog ขั้นตอนที่1 เลือกรูปปากกา

ขั้นตอนที่2 พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป และกด Publish เสร็จสมบูรณ์


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

วิธีดู Html ของBlogspot ขั้นตอนที่1 กดคาว่าHTML

ขั้นตอนที่2 HTML จะปรากฎขึ้นและมีรหัสไว้แก้ไขได้


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

วิธีการเพิ่ม Gadget ลงไปในเว็บบล็อค ขั้นตอนที่ 1 กดคาว่า Layout

ขั้นตอนที่ 2 เลือกคาว่า Add a gadget


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

เมื่อคลิกเข้าไปแล้วหน้าจอนี้จะปรากฎขึ้น หากเราต้องการ ใช้ gadget สามารถกดไปที่ สัญลักษณ์บวก เพื่อเพิ่ม gadget ได้

เมื่อเพิ่มขึ้นมาแล้วที่หน้าจอจะเพิ่ม gadget ขึ้นตามลูกศร


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

เมื่อเข้าไปดูใน View blog ก็จะเป็นในกรอบสีเขียวนั่นคือ Gadget


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

การปรับตกแต่ง google site เว็บไซต์Google(www.Google.com) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของ อินเตอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลจากข้อความ หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป แล้วทาการค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือเว็บเพจที่เกี่ยวข้องนามาแสดงผลเว็บไซต์ Google ได้รับความนิยมอย่างมาก ใน กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องการค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ Google แบ่งหมวดหมู่ของการค้นหาออกเป็น 4 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้คือ 1. เว็บ(Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่างๆิ ทั่วโลก โดยการแสดงผลจะแสดง เว็บไชต์ ที่มีคาที่เป็น Keyword ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นั้น 2. รูปภาพ(image) เป็นการค้นหารูปภาพจากการแปลคา Keyword 3. กลุ่มข่าว(News) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในข่าว ซึ่งมีการระบุชื่อผู้เขียนข่าว, หัวข้อข่าว, วันที่และเวลาที่โพสต์ข่าว 4. สารบนเว็บ(Web directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซต์ออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งเรา สามารถค้นหาเว็บในเรื่องที่ต้องการตามหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วได้เลย การเขียนและแก้ไขข้อความบน Google site ขั้นตอนที่1 คลิกตรงแท่งดินสอด้านบนซ้าย


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

ขั้นตอนที2่ เมื่อคลิกแล้วจะมีแถบด้านบนขึ้นทาให้เราสามารถแก้ไขหน้านี้ได้

วิธีการจัดหน้าและแก้ไขเว็บเพจ ชั้นตอนที่1 คลิกคาว่า More และไปที่ Manage site


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

ขั้นตอนที่2 เมื่อเข้ามาแล้วหน้าจอนี้จะปรากฎขึ้น และเราสามารถปรับเปลี่ยน หน้าตาเว็บเรา ได้


รายงานสรุปการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2555

สรุปการเรียนการสอน  

นายไกรฤกษ์ สารากร 5311310451 กลุ่ม 102

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you