Page 1

Googlesite-Krilerg


Googlesite-Krilerg

คานา บล็อค(blog) คืือเว็บไซต์ที่เจ้าของหรือ admin ที่ตัวเจ้าของเองนั้น สามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อ เผยแพร่ หรือต้องการเก็บงานได้ตลอดเวลา โดยการสร้างเว็บบล็อคนั้น สามารถทาเองได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถหาวิธีทาได้ ในเว็บไซต์ www.google.com โดยระบบโดยรวมจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ อัปโหลดรูปภาพ บันทึกกิจกรรมต่าง และอีกมากมาย รายงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน การศึกษาและการตกแต่งเว็บบล็อค(wordpress, Google blogspot, Google site) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (ARTI3319) สอน โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย นาย ไกรฤกษ์ สารากร ผู้จัดทา


Googlesite-Krilerg

สารบัญ หน้า บทที1่ การปรับตกแต่ง google site

1

บทที2่ การเขียนและแก้ไขข้อความบน Google site

2


Googlesite-Krilerg

การปรับตกแต่ง google site เว็บไซต์Google(www.Google.com) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลก ของ อินเตอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลจากข้อความ หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป แล้วทาการ ค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือเว็บเพจที่เกี่ยวข้องนามาแสดงผลเว็บไซต์ Google ได้รับความ นิยมอย่างมาก ในกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องการค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ Google แบ่งหมวดหมู่ของการค้นหาออกเป็น 4 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้คือ 1. เว็บ(Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่างๆิ ทั่วโลก โดยการแสดงผลจะ แสดงเว็บไชต์ ที่มีคาที่เป็น Keyword ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นั้น 2. รูปภาพ(image) เป็นการค้นหารูปภาพจากการแปลคา Keyword 3. กลุ่มข่าว(News) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในข่าว ซึ่งมีการระบุชื่อผู้เขียน ข่าว, หัวข้อข่าว, วันที่และเวลาที่โพสต์ข่าว 4. สารบนเว็บ(Web directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซต์ออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่ง เราสามารถค้นหาเว็บในเรื่องที่ต้องการตามหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วได้เลย การเริ่มเข้าใช้งาน Google site เข้าไปที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/ คลิดคาว่า CREATE

สร้างชื่อเว็บไซต์ตนเอง โดยเิยนตรง Name your site และคลิก Create เมื่อเสร็จขั้นตอน


Googlesite-Krilerg

การเขียนและแก้ไขข้อความบน Google site ขั้นตอนที่1 คลิกตรงแท่งดินสอด้านบนซ้าย

ขั้นตอนที2่ เมื่อคลิกแล้วจะมีแถบด้านบนขึ้นทาให้เราสามารถแก้ไขหน้านี้ได้


Googlesite-Krilerg

วิธีการจัดหน้าและแก้ไขเว็บเพจ ชั้นตอนที่1 คลิกคาว่า More และไปที่ Manage site


Googlesite-Krilerg

ขั้นตอนที่2 เมื่อเข้ามาแล้วหน้าจอนี้จะปรากฎขึ้น และเราสามารถปรับเปลี่ยน หน้าตาเว็บ เราได้


Googlesite-Krilerg

googlesite-krilerg-5311310451  
googlesite-krilerg-5311310451  

googlesite-krilerg-5311310451