Page 1

SCHOOLBROCHURE 2012 - 2013


INHOUD INHOUD................................................................................................................. 2 0. VISIE ............................................................................................................ 3 1. CONTACT ...................................................................................................... 4 2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL ....................................................................... 4 3. SAMENWERKING .......................................................................................... 22 4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN ..................................................................... 25 5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN ....................................................... 26 6. AFWEZIGHEDEN ........................................................................................... 26 7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) ....................................... 27 8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS ................................................................ 28 9. ONDERWIJS AAN HUIS .................................................................................. 28 10. BIJDRAGEREGELING ..................................................................................... 29 11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING ........................................ 30 12. VRIJWILLIGERS ............................................................................................ 30 13. WELZIJNSBELEID ......................................................................................... 30 14. LEEFREGELS ................................................................................................ 33 15. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN .................................................................... 36 16. OUDERLIJK GEZAG. ...................................................................................... 38 17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE ........................................................................... 39 18. PRIVACY ...................................................................................................... 40 19. ENGAGEMENTSVERKLARING .......................................................................... 40 20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING..................................................... 43

2


0. VISIE Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Met deze gemeenschappelijke visie willen we samen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. In het geheel van onze werking eerbiedigen wij de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Vanuit onze inspiratiebron Jezus Christus willen we uw kind de christelijke waarden meegeven in ons denken en doen. De school is er in de eerste plaats om te leren. We streven daarom naar een totale vorming voor ieder kind: een harmonische ontwikkeling van de complete persoon. Om dit doel te bereiken, volgen wij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs. Op basis van deze leerplannen bereiden we de kinderen voor op een betere toekomst via doelbewust gekozen leer-en werkvormen met eigentijdse attitudes en vaardigheden. Wij willen ervoor zorgen dat uw kind zich goed voelt bij ons. Daarom houden we maximaal rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van uw kind zonder daarbij de draagkracht van de school zelf uit het oog te verliezen. We delen de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders - als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind - en externen. Wij streven naar een cultuur van veiligheid en gezondheid door de wettelijke taken uit te voeren betreffende preventie, bescherming en welzijn op de school.

3


1. CONTACT

1.1 De school Vestigingsplaats De Vleugel Koning LeopoldIII-plein, 69 8530 Harelbeke  056/ 71 94 92 devleugel@skynet.be Hoofdschool O.L.V. van Vreugde Vlietestraat, 127 8531 Hulste  056/71 35 86  056/70 12 26 gvb.hulste@telenet.be

Contactgegevens

Directeur Bureel te Hulste Renaat Van Eetvelde  056/ 71 35 86  056/ 70 12 26 gvb.hulste@telenet.be Beleidsondersteuner vestigingsplaats De Vleugel Joke Denys  056/ 71 94 92 devleugel@skynet.be

Directie

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

2.1 Schooluren Voormiddag 8.35 uur – 11.40 uur Kom op tijd naar school.

(schoolpoort open om 8.20 uur)

Namiddag 13.15 uur – 16 uur (vrijdag 15uur) (schoolpoort open om 13 uur)

4


Voormiddag 10.15 uur – 10.30 uur Namiddag 14.55 uur – 15.10 uur

Speeltijden

 Bij aankomst gaan de kinderen van het kleuter en het 1ste leerjaar door naar de speelplaats met speeltuin. Het 2de t.e.m. het 6de leerjaar blijft op de grote speelplaats.  De leerlingen komen de school binnen via de groene schoolpoort en niet via de voordeur. De groene schoolpoort wordt gesloten bij aanvang van de lessen.  Te laat komen, stoort het klasgebeuren, ook in het kleuter. Als kinderen alleen naar school komen, zien ouders er op toe dat hun kind tijdig vertrekt, zodat het tijdig op school kan toekomen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda of deelt het schriftelijk mee aan één van de ouders. Bij herhaling neemt de directie contact op met de ouders. Maatregelen kunnen genomen worden in het belang van het kind.  Wie te laat komt, komt binnen via de voordeur van de school (LeopoldIII-plein 69) en meldt zich aan bij de beleidsondersteuner. Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet-gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt.  Mogen wij vriendelijk verzoeken om de kinderen pas naar school te sturen vanaf het tijdstip dat er toezicht voorzien is op school, m.a.w. niet voor 8.20 uur en niet voor 13 uur. Anders komt uw kind bij de opvang terecht en wordt een opvangvergoeding gerekend.  Voor en na de schooluren en tijdens de speeltijden komen de kinderen niet in de klaslokalen, tenzij met toestemming of in opdracht van de leerkracht.  Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de beleidsondersteuner/directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan ouders toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht die reeds voor de klas staat. Wanneer de beleidsondersteuner/directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. Ook de beleidsondersteuner/directeur kan aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

5


2.2 Opvang voor, ‘s middags en na de school

Tijdstippen

Verantwoordelijke Christine De Cokere  056/ 71 64 18 ’s Morgens 7.10 uur -8.20 uur ’s Middags 12.00 uur -13 uur ‘s Avonds 16.15 uur -18.15 uur op vrijdag 17.15uur !!!

Vergoeding

€0,70 per begonnen halfuur

Verantwoordelijke Natia Mortier  0494/81 22 36 Wanneer? Opvang woensdagnamiddag 12 uur – 15 uur Om 15 uur worden de leerlingen naar de Mariaschool gebracht (Schoolstraat 70), waar ze worden afgehaald door de ouders. Wanneer? Maandag, dinsdag- en donderdagavond van 16.15 uur tot 17.15 uur. Waar? Studie In het klaslokaal van de leerkracht die toezicht heeft. Voor wie? Op vrijwillige basis voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Vergoeding € 1,40 U krijgt jaarlijks een fiscaal attest. Tijdens schoolvakanties wordt geen opvang voorzien op school. Wie op zoek is naar opvang voor tijdens de vakanties kan hiervoor terecht bij Meldpunt kinderopvang Harelbeke  056/ 73 34 53 welzijn@harelbeke.be www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/harelbeke 6


2.3 Middagpauze Tijdstippen

11u.40 – 13u.15

Warme maaltijd van school Boterhammen van thuis

€2,20 (maaltijd, gebruik refter) (+€1,40 opvangvergoeding) €0,50 (soep, water, gebruik refter) (+€1,40 opvangvergoeding) Wie voor bij zijn boterhammen een drankje wil meebrengen van thuis, doet dit in een hervulbare beker/fles.

De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. U krijgt voor de opvangvergoeding jaarlijks een fiscaal attest.

2.4 Tussendoortjes Melk € 0,30 Fruitsap € 0,45 Water € 0,25 Fruitproject ‘Tutti Frutti’ op woensdag

Drankjes* Fruit* Koeken kleuter*

€ 5 voor 40-beurtenkaart

*vrijblijvend Drankjes Wie hiervoor kiest, dient dit te doen voor de duur van een trimester. Er wordt 1 drankje per dag voorzien. Leerlingen mogen altijd water meebrengen van thuis in een hersluitbare beker/drinkfles (=afvalvrij). Water uit de kraan is steeds beschikbaar voor de leerlingen, dit in afspraak met de leerkracht. Andere dranken worden niet toegestaan. Tutti Frutti In de loop van het schooljaar wordt de leerlingen wekelijks een gevarieerd aanbod van fruit aangeboden. Dit kunnen echter ook worteltjes,kerstomaatjes, … zijn. Dit is afhankelijk van het seizoen. Dit aanbod kadert in het gezondheidsbeleid op school. Wie hiervoor kiest, doet dit voor een gans schooljaar. Leerlingen mogen altijd een stuk fruit van thuis meebrengen. 7


Koeken Kleuter We beslisten met het team om de kleuters geen koeken meer te laten meebrengen van thuis. De kleuterleidster koopt zelf grote verpakkingen aan (minder afval). Elke dag wordt een andere koek aangeboden. Het voordeel van dit systeem is dat de samenhorigheid wordt gestimuleerd! Elk kind krijgt hetzelfde koekje, er is geen concurrentie onder elkaar. Op die manier zullen de kleuters hun koekjes ook niet meer wisselen onder elkaar. Het eten van een koek op school is uiteraard niet verplicht. Laat dit dan weten aan de kleuterjuf. Wie dit wenst kan fruit of groente meegeven ter vervanging van een koekje. Lager De leerlingen mogen een koek meebrengen als versnapering. Koeken met chocolade rond, chips, pistachenootjes en zoutkoekjes zijn niet toegelaten. We vragen de ouders om zoveel mogelijk grote verpakkingen te kopen en de koeken in een doosje mee te geven. Zo vermijden we afval.

2.5 Thuisrijen

De leerlingen worden in 3 rijen thuisgebracht.

8

Rij 1 Tot aan de Deerlijksesteenweg. Er wordt overgestoken aan de Groot-Brittanjelaan, LeopoldIIIplein, Beekstraat en Deerlijksesteenweg. Rij 2 Tot aan de Verenigde NatiĂŤnlaan. Er wordt overgestoken aan de pastorie. Rij 3 Tot aan de Arendsstraat. Er wordt overgestoken aan vroegere decoratiewinkel Dewaele.


Thuisrijen Onmiddellijk na de klasuren worden er thuisrijen voorzien. Wie naar huis gaat en niet afgehaald wordt, gaat mee met de rij. Uitzonderingen worden schriftelijk aangevraagd. Kinderen die ver van school wonen, kunnen per fiets komen. Ze moeten wel de rij volgen naar huis toe, tenzij ze vrijstelling bekomen na schriftelijke aanvraag. Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst worden. De rij staat onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Die verantwoordelijkheid eindigt bij het eindpunt van de thuisrij. Om de veiligheid te verhogen staan wij er op dat ‘alle’ leerlingen van onze school een veiligheidshesje met het embleem van de school dragen.

RIJ 1

RIJ 3 RIJ 2

9


2.6 Vakanties en vrije dagen Lokale vrije dagen Pedagogische studiedagen

Schoolvakanties 2011 - 2012

         

maandag 8 oktober ‘12 dinsdag 21 mei ‘13 woensdag 3 oktober ‘12 woensdag 27 februari ‘13 woensdag 8 mei ‘13 Herfstvakantie: 27/10 – 7/11 Kerstvakantie: 22/12 – 6/1 Krokusvakantie: 9/2 – 17/2 Paasvakantie: 30/3 – 14/4 Hemelvaart: 9/5 – 12/5

2.7 Huiswerkbeleid

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

 Wekelijks een taaltaak en een rekentaak die ongeveer een 15-tal minuutjes mogen duren.  Omdat het lezen wordt aangeleerd in het 1ste leerjaar, is een dagelijkse leesbeurt van ongeveer 10 minuten zeer belangrijk. Kinderen die dit niet doen, geraken vlug achterop in vergelijking met de klas, met alle gevolgen vandien. We verwachten hier van de ouders dat ze dan even tijd maken om erbij te zitten en dit om te vermijden dat de kinderen radend zouden lezen.  Wekelijks 2 taken van een 15-tal minuutjes.  Omdat het lezen verder geautomatiseerd wordt, wordt regelmatig lezen ook hier gestimuleerd. Ook ‘de tafels’ krijgen een belangrijke plaats. Omdat kinderen aan deze leeftijd nog te jong zijn om zelf het initiatief te nemen om te oefenen, is het belangrijk dat je als ouder hierbij helpt.  Een tweetal taken per week. De leerlingen krijgen hiervoor enkele dagen de tijd. Eerste stappen in het leren studeren. Hier wordt de nodige aandacht aan besteed. 10


bovenbouw

 De agenda wordt hier een belangrijk instrument om te leren plannen. In het 5de en het 6de leerjaar krijgen de leerlingen een huiswerkcontract. Ze krijgen hiervoor een week de tijd. Studeren wordt belangrijker. In klas wordt de nodige aandacht besteed aan leren plannen en het leren studeren zelf.

We beschouwen huiswerk als een verlengstuk van het leren op school. Huiswerk en wat erbij komt kijken, is een manier om met de kinderen te streven naar het bereiken van de eindtermen van ‘Leren leren.’ Als leerlingen bijvoorbeeld informatie voor een spreekbeurt of werkstuk verzamelen of iets uit de krant moeten meebrengen, dan wordt er gewerkt aan de eindterm ‘Verschillende informatiebronnen gebruiken.’ Als leerlingen hun schoolagenda leren gebruiken om te plannen, dan wordt er gewerkt aan de eindterm ‘Schriftelijk werk en andere opdrachten plannen en organiseren’. Zelfs nauwkeurigheid, een ordelijke schooltas en taken maken volgens afspraak, zijn een streven naar het bereiken van de eindterm ‘Een passende leerhouding aanleren’. Het is de bedoeling dat huiswerk zelfstandigheid bevordert. Dit houdt in dat als zoon of dochter iets niet begrijpt, ze het initiatief leren nemen om bijkomende uitleg te vragen aan de leerkracht. Vandaar dat leerlingen vanaf het 3de leerjaar een week tijd krijgen om aan hun huiswerk te werken. Dit geeft hen de kans om bijkomende uitleg te vragen. Doordat de leerlingen een week tijd krijgen, komen ook naschoolse activiteiten niet in het gedrang. Als ouder kan je je kind stimuleren door interesse te tonen voor het te maken huiswerk. Elk kind vraagt een aanpak die bij hem/haar past. De mate van zelfstandigheid bepaalt de mate van ondersteuning die nodig is. Daarom is het belangrijk dat je als ouder tijdig signaleert als huiswerk een probleem (duur, inhoud,…) vormt. Samen met de leerkracht en/of zorgcoördinator kan dan naar een passende maatregel worden gezocht.

11


Differentiatie Soms kan huiswerk verschillen van leerling tot leerling, eventueel in samenspraak met de leerling en/of de ouders. Dit kan gaan over de hoeveelheid of over de inhoud. Voorbeeld 1 Lezen verloopt niet zo vlot. Aan de ouders wordt gevraagd om met een leeskaart het lezen extra in te oefenen. Voorbeeld 2 De aandacht van een leerling was ver te zoeken in de klas, een belangrijke oefening dient nog te worden afgewerkt. Voorbeeld 3 Een deel van de klas krijgt een huistaak uit de groene scheurblok en een ander deel uit de blauwe scheurblok. Elk kleur heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. enz. … Een huistaak is een verplichting. We verwachten dat die met de nodige zorg wordt uitgevoerd.

2.8 Agenda, heen- en weerschrift

Kleuter

Lager

Heen- en weerschrift Hierin kan u terugvinden waar de kinderen mee bezig zijn in de klas. In de mate van het mogelijke probeert de kleuterleidster om af en toe iets persoonlijks over uw kind te noteren. Als u een boodschap hebt voor de leerkracht, kan u dit hier ook in noteren. In het 1ste kleuter worden de heen- en weerschriftjes dagelijks gecontroleerd door de kleuterleidster. Schoolagenda  Noteren van lessen en huistaken.  Noteren van brieven voor de ouders die de leerlingen mee naar huis hebben of via mail verstuurd werden (voor ouders die hiervoor intekenden).  Leren plannen (hogere leerjaren).  Nota’s van de leerkracht, gericht aan de ouders. 12


 Nota’s van ouders, gericht aan de leerkracht. Het is belangrijk dat je als ouder regelmatig de agenda inkijkt en handtekent. Zo blijf je als ouder op de hoogte.

2.9 Rapport 1ste leerjaar

2/6

de

leerjaar

herfst/ kerst

doelenrapport

Pasen/eind

punten/doelenrapport

herfst

attituderapport

Kerst/ Pasen/ eind

punten/doelenrapport

Doelenrapport In het 1ste leerjaar (1ste trimester) kiezen we voor een doelenrapport. In tegenstelling tot een puntenrapport word je als ouder duidelijker geïnformeerd in hoeverre uw kind de basisvaardigheden beheerst. Het helpt om de punten die op toetsen staan te interpreteren. Het is belangrijk te weten dat de resultaten op het puntenrapport in het 1 ste leerjaar niet kunnen vergeleken worden met hogere leerjaren. In een 1 ste leerjaar worden basisvaardigheden (lezen en rekenen tot 20) aangeleerd. Het goed beheersen van die basisvaardigheden zijn een voorwaarde om de leerstof die erop volgt te kunnen verwerven.

Puntenrapport Als team zijn we ervan overtuigd dat je een kind niet kan samenvatten in een totaalprocent. Een rapport dient als evaluatie-instrument. Het zijn de afzonderlijke delen die we belangrijk vinden. Wat loopt goed? Welke talenten heeft uw kind? Waar duiken er moeilijkheden op en moet er bijgestuurd worden? Op onze rapporten vind je dus geen totaalprocent. Op het puntenrapport worden ook de leef- en leerhouding geëvalueerd. Lichamelijke opvoeding en muzische vorming worden met doelen beoordeeld.

13


De ouders verbinden er zich toe  in te gaan op de schriftelijke uitnodiging om het rapport persoonlijk af te halen.  het gehandtekende rapport tijdig terug op school te bezorgen.  bij advies overzitten rekening te houden met het advies van het Multidisciplinair team (M.D.T.). Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat ze op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal. Zo vermijden we misverstanden achteraf.

2.10 Beleid ‘leren leren’ wereldoriëntatie

Eerste graad De functionele feitenkennis wordt op een speelse manier tijdens korte intense werkmomenten ingeoefend in de klas. De kinderen nemen hun weromap niet mee naar huis om te leren. Bij het einde van elk wero-thema wordt een toets afgenomen van de functionele feitenkennis. Na de toets kunnen de kinderen hun mapje meenemen naar huis om het aan de ouders te tonen. Derde leerjaar Kennis wordt occasioneel tijdens oefenmomenten geoefend in de klas. Er wordt, indien haalbaar bij het thema, een schema aangeboden bij de leerstofonderdelen. Aan de hand van dit schema wordt de leerstof in de klas overlopen en ingestudeerd. De leerkracht zet op papier wat er precies van de leerlingen verwacht wordt voor de toets nl. wat ze moeten kennen en hoe het kan worden opgevraagd. In het derde leerjaar wordt de eerste toets samen met de leerlingen voorbereid in de klas. Naar het einde van het schooljaar toe moet dit evolueren tot zelfstandig studeren. De leerlingen krijgen een voorbeeldschema van hoe ze de leerstof kunnen spreiden om te studeren.

14


Vierde leerjaar Kennis wordt occasioneel tijdens oefenmomenten geoefend in de klas. Er wordt, indien haalbaar bij het thema, een schema aangeboden bij de leerstofonderdelen. Aan de hand van dit schema wordt de leerstof in de klas overlopen en ingestudeerd. De leerkracht zet op papier wat er precies van de leerlingen verwacht wordt voor de toets, nl. wat ze moeten kennen en hoe het kan worden opgevraagd. In het vierde leerjaar studeren de leerlingen de leerstof zelfstandig in. Ze leren om zelf de leerstof te spreiden, door het gebruik van hun agenda of door het invullen van een studeerschema. Vijfde leerjaar Bij het einde van elk wero-thema wordt een toets afgenomen van de functionele feitenkennis. Tijdens de lessen wordt de hoofdgedachte gemarkeerd. Voor elke toets wordt aandacht besteed aan het leren leren van de aangeboden leerstof. Hierbij worden tips aangebracht zoals: markeren, schema gebruiken, samenvatting maken, aandachtig leren, schrijven, schetsen … Zesde leerjaar Na één of meerdere thema’s wordt een toets afgenomen van de functionele feitenkennis. Tijdens de lessen wordt de hoofdgedachte gemarkeerd. Voor elke toets wordt aandacht besteed aan het leren leren van de aangeboden leerstof. Hierbij worden tips aangebracht zoals: markeren, schema gebruiken, samenvatting maken, aandachtig leren, schrijven, schetsen …

2.11 Pestactieplan Pestsituaties kunnen in elke school voorkomen. Op onze school besteden we hier dan ook de nodige aandacht aan. Voorkomen van pesten Elk jaar brengen we volgende puntjes onder de aandacht.  Pesten melden = helpen en niet klikken  Pesten is niet ‘cool’ en wordt niet getolereerd.  Als een leerling zegt ‘STOP, dat heb ik niet graag’ , dan wordt er een grens aangegeven. 15


Wie dan toch verder doet, overschrijdt de grens van het plagen.  Opkomen voor jezelf (training versterken sociale vaardigheden).  Omgaan met ruzie (training versterken sociale vaardigheden). Melden van pesten Wij hebben een luisterend oor als het om pestproblemen gaat. We proberen om de exacte feiten na te gaan. De aanpak kan variëren.  Een enquête in de klas.  Afzonderlijk gesprek met de betrokken leerlingen of getuigen.  Een gesprek met de ouders . Het pesten stoppen De aanpak is afhankelijk van de inschatting van de ernst van de situatie, de leeftijdsgroep, …  Leerling aanleren om zich weerbaar op te stellen: ‘STOP, ik heb dat niet graag.’  Als de leerkracht zelf getuige is, wordt onmiddellijk ingegrepen.  De collega’s worden op de hoogte gebracht.  Duidelijke afspraken maken met de dader.  Bemiddelingsgesprek (na een afzonderlijk gesprek met dader en slachtoffer).  Bemiddelend klasgesprek. Rol van de ouders Het is belangrijk dat ouders niet ingrijpen op school. Dit kan de situatie alleen maar verergeren en het moeilijker maken om de problemen te stoppen.

2.12 Visie op zorg Brede zorg heeft twee dimensies. Een eerste dimensie is zorgbreedte. Dit is de aandacht voor de gewone zorgvragen van kinderen. 16


Ieder kind is anders, uniek en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Leerkrachten worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. Een goed zorgbeleid begint in de klas. De klasleerkracht probeert zijn onderwijs zo te organiseren zodat min of meer kan ingespeeld worden op de behoefte van verschillende soorten leerlingen Voorbeelden  instructie op verschillende niveaus  na klassikale instructie gaat een deel aan de slag, andere leerlingen krijgen nog verdere uitleg  verschillend oefenaanbod  leerlingen die klaar zijn, krijgen verdiepingsopdrachten, niet iedere leerling moet evenveel oefeningen maken, …  aanbieden remediëringsmateriaal als er problemen opduiken  leerlingen met specifieke leerproblemen anders evalueren De klasleerkracht stemt, indien nodig, zijn onderwijs af op de resultaten die leerlingen behalen tijdens het oefenen of op evaluaties. Voorbeelden  Enkele leerlingen hebben een oefening niet zo goed begrepen. De leerkracht geeft individuele ondersteuning tijdens de oefening.  De helft van de klas maakte een slechte toets. De klasleerkracht zoekt uit hoe dit komt en onderneemt de nodige stappen.  De klasleerkracht is bereid zijn aanpak/onderwijs bij te sturen indien dit kan leiden tot betere resultaten.  Door regelmatig bijscholen, verhogen de leerkrachten hun professionele draagkracht. Bijscholingen die kunnen bijdragen tot beter onderwijs, worden met het ganse team besproken, uitgeprobeerd en geëvalueerd. Een goed zorgbeleid gaat ook verder dan de klas. 17


Klasoverschrijdende activiteiten Door het organiseren van tutorlezen in het eerste leerjaar, in samenwerking met het 4de leerjaar geven we de kinderen meer kansen om tot goed technisch lezen te komen. Er worden ook uitwisselingsactiviteiten tussen het 3de kleuter en het 1ste leerjaar georganiseerd. Kindvolgsysteem Zowel in het kleuter als in het lager is er een kindvolgsysteem. In het kleuter is dit gebaseerd op de ontwikkelingsaspecten. In het lager volgen we lezen, rekenen en spelling op met genormeerde toetsen. Dit helpt ons de evolutie van de kinderen op een objectieve manier te volgen doorheen de basisschool. De socio-emotionele evolutie, leer- en leefhouding worden ook opgevolgd. De resultaten van dit kindvolgsysteem kunnen ook een aanzet zijn tot het ondernemen van actie bijv.: remediëren, differentiëren, doortesten (door de zorgleerkracht, het CLB, …), enz. … Een tweede dimensie is zorgverbreding. Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen van wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten leerkrachten op bijzondere zorgvragen. Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra… Zorgoverleg en multidisciplinair overleg (=MDO) Op regelmatige basis worden zorgleerlingen besproken met de zorgcoördinator. Dit overleg kan een aanzet zijn tot het ondernemen van actie ... o in de klas: remediëren, differentiëren, preventief te werk gaan bij nieuwe leerstof met al dan niet ondersteuning door de zorgleerkracht, ... o ondersteuning door zorgleerkracht buiten het klasgebeuren door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar vernieuwingen, nieuwe materialen, … Indien de ondernomen acties niet tot het verhoopte resultaat leiden, kan de hulp van het CLB worden ingeroepen tijdens een MDO. Dit kan leiden tot … o doortesten om op zoek te gaan naar de oorzaak: door zorgleerkracht, CLB, dokter, … 18


o advies voor buitenschoolse begeleiding: logopedie, revalidatiecentrum, kinesist, … o advies om over te zitten (dit gebeurt steeds in samenspraak met de leerkracht uit het voorgaande en het daaropvolgende leerjaar). o advies om over te stappen naar het beroepsonderwijs na het 5de leerjaar (als de leerling de leeftijd van 12 jaar heeft). o advies tot overstap naar het buitengewoon onderwijs. o advies tot overstap naar de brugklas. Er zijn elk jaar overgangsgesprekken tussen de klasleerkrachten. Zo heeft de leerkracht van het volgende leerjaar zicht op de kinderen die overgaan naar zijn/haar klas. Bij het verlaten van het 6de leerjaar wordt een BaSo*-fiche naar het middelbaar toe opgesteld. *BaSO: Basisonderwijs/Secundair onderwijs De zorgcoördinator De zorgcoördinator biedt vooral ondersteuning op school- en leerkrachtenniveau. Hij/zij coördineert de samenwerking met buitenschoolse begeleiding. De zoco biedt beleidsmatig ondersteuning op pedagogisch niveau. Leerstoornissen en/of gedragsstoornissen. Als een leerstoornis/ gedragsstoornis* werd vastgesteld, wordt in een MDO een handelingsplan opgesteld over de aanpak van de problemen. De ouders en de leerling worden hierin betrokken. Tevens wordt een document opgemaakt met een overzicht van de afspraken. Dit kan ook inhouden dat de evaluaties en rapportering niet conform zullen zijn met de rest van de klas. *(bijv. dyslexie, dyscalculie, NLD (=non learning disorder), autisme, ADHD (= attention deficit hyperactiv disorder),…)

19


Wat als de leerplandoelen niet haalbaar lijken? Als school moeten we streven naar het bereiken van de eindtermen bij iedere leerling. Op school gebruiken we de leerplandoelen van het katholiek onderwijs als leidraad. Soms kan het echter zijn dat dit voor een leerling niet haalbaar blijkt te zijn. Dan kan er beslist worden om te werken aan het bereiken van de leerplandoelen van het vierde leerjaar, zodat de leerling vanaf de leeftijd van 12 jaar alsnog naar het beroepsonderwijs kan. Overgaan volgend leerjaar Om vlot te kunnen overgaan naar een volgend leerjaar is het noodzakelijk dat de leerlingen een minimum aan vaardigheden hebben. Dit is zeker zo bij de aanvang in het lager onderwijs. Kinderen hebben een zekere basis nodig. Als een kind aan het begin van de lagere school niet over voldoende basis beschikt en overgaat naar een volgend leerjaar, heeft niemand daar baat bij. Afhaken en een negatief zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. Het is dus belangrijk dat ouders het advies niet zomaar naast zich neerleggen, maar het advies zien in het belang van hun kind . Soms kan het belangrijk zijn het verwachtingspatroon als ouder ondergeschikt te maken aan het welbevinden van het kind. Wettelijk gezien kan een ouder enkel beslissen om zijn/haar kind naar het 1ste leerjaar te laten overgaan tegen het advies van de school in. Bij de overgang van het ene leerjaar naar het andere leerjaar, heeft de school beslissingsrecht bij het al dan niet laten overgaan.

20


2.13 Sport op school Kleuter: 2 lestijden Lager: 2 lestijden Vanaf lagere afdeling: turnpantoffels, grijze T-shirt met logo school en groen broekje van school.  €7,50 voor het T-shirt  €7,50 voor het broekje Wanneer? Minstens om de 3 weken. Een zwembroek of zwempak met handdoek. Zwemshorts zijn niet toegelaten.  1ste tot en met 5de leerjaar: €2,00  6de leerjaar: gratis*

Bewegingsopvoeding

Kledij

Vergoeding Zwemmen

Kledij

Vergoeding

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alleen om medische redenen (doktersbriefje) kan een leerling vrijgesteld worden van gym- of zwemles.

*Sedert

1 september 2000 heeft elke leerling lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen. Op voorstel van de vroegere participatieraad en het LOC is dat ieder schooljaar het 6de leerjaar. De schoolraad zal dat bevestigen.

21


3. SAMENWERKING

3.1 Met ouders

december eind maart begin april Oudercontacten mei

juni

eind augustus Infomomenten september

lager/kleuter bespreking rapport/evolutie lager/ kleuter (3de) bespreking rapport/evolutie kleuter (1ste – 2de) bespreking evolutie kleuter (1ste) open klasdag lager bespreking eindrapport/overgang opendeur lager/kleuter kennismaking met de nieuwe klas lager/kleuter infoavond over het klasgebeuren

Het bureel van de beleidsondersteuner bevindt zich op de 1ste verdieping (trap naast de voordeur). Voor vragen of een gesprek omtrent ‘De Vleugel’ kan u hier terecht. De directeur werkt vanuit Hulste. Hij is telefonisch bereikbaar voor ouders die dit zouden wensen. De ouders kunnen de leerkrachten spreken vóór de klasuren. Het kan ook na de klas of tijdens de gymles, maar dan eveneens na afspraak. Tijdens klasuren of toezicht zijn de leerkrachten niet beschikbaar voor een gesprek omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

22


Samenstelling: zie www.kbhonline.be

Oudercomité

Het oudercomité informeert ouders en biedt vormingskansen aan. Zij vertegenwoordigt de ouders als groep bij de directie en de leerkrachten. Zij bespreekt en lost algemene bekommernissen en vragen op. Het oudercomtité biedt financiële ondersteuning aan de school door het organiseren van activiteiten. Ook niet-leden van het oudercomité kunnen een suggestie doen om een agendapunt voor te leggen op de volgende bijeenkomst, waar ze eventueel ook kunnen aanwezig zijn. Het oudercomité heeft voor onze school vooral een ondersteunende functie.

Samenstelling: zie www.kbhonline.be

Schoolraad

Deze raad is een overlegorgaan bestaande uit telkens 2 vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het schoolbestuur toe en komt drie maal per schooljaar samen.

3.2 Met leerlingen Leerlingenraad

Maandelijks

Vertegenwoordigers

2 leerlingen per klas

Verantwoordelijke

De zorgcoördinator

Op regelmatige basis komen vertegenwoordigers van het 1 ste tot en met het 6de leerjaar samen. Ze bespreken er hun eigen bekommernissen. Ze maken hun ideeën en suggesties kenbaar.

3.3 Met externen

CLB Centrum Leerlingbegeleiding

Schoolbegeleider Arts Verpleegster 23

Nele Lust Ingrid Deckx Claire Van Bruaene


Maatschappelijk werker

Angelique Demyttenaere

Deerlijksestraat 133 8550 Zwevegem  056/ 24 97 00

Contact

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Er is een verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken. Wat het CLB doet, kunt u vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving op onze schoolsite en op www.kbhonline.be .

Beroepscommissie

Vicariaat voor het onderwijs H. Geeststraat 4 8000 Brugge

Bij orde- en tuchtmaatregelen. Commissie inzake leerlingenrechten

Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel

Wanneer een school uw kind weigert in te schrijven. Commissie Koning Albert II-laan 15 Zorgvuldig Bestuur 1210 Brussel De wettelijke principes waaraan een school zich moet houden vindt u terug op www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur .

3.4 Schoolbestuur Voorzitter

E.H. Wilfried Aneca vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke Tuinstraat 20 8530 Harelbeke

Contact

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator en de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in onze scholen. De samenstelling ervan vindt u op www.kbhonline.be .

24


3.5 Scholengemeenschap Coördinerend directeur

Johan Coopman Tuinstraat 20 8530 Harelbeke  056/29 57 27 info@kbhonline.be

Contact

V.B.S. Heilig Hart

Tuinstraat 21

8530 Harelbeke

V.B.S. Mariaschool

Schoolstraat 70

8530 Harelbeke

V.B.S. St.-Augustinus

Stasegemdorp 32

8530 Harelbeke

V.B.S. Sint-Rita

Zandbergstraat 24

8530 Harelbeke

V.B.S. De Wingerd

Bruyelstraat 8

8531 Bavikhove

V.B.S. O.L.V. Vreugde

Vlietestraat 127

8531 Hulste

V.B.S. De Vleugel

Kon.Leopold III-plein 69 8530 Harelbeke

4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN

4.1 Inschrijvingsperioden

 Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar

4.2 Instapdata kleuters       

de de de de de de de

eerste eerste eerste eerste eerste eerste eerste

schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag

na de zomervakantie na de herfstvakantie na de kerstvakantie van februari na de krokusvakantie na de paasvakantie na hemelvaartsdag 25


De inschrijvingsvoorwaarden om toegelaten te worden tot het lager onderwijs vindt u terug in de infobundel onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be . In uitzonderlijke gevallen kan een school uw kind weigeren in te schrijven. Voor meer info verwijzen we eveneens naar de bovenstaande link.

5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

6. AFWEZIGHEDEN

6.1 Wegens ziekte  Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.  Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.  Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

26


6.2 Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

6.3 Problematische afwezigheden De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Luxeverzuim Elk kind is verplicht om aanwezig of gewettigd afwezig te zijn vanaf de eerste dag van het schooljaar tot en met de laatste dag van het schooljaar. Vroeger op vakantie vertrekken of later terugkomen is geen gewettigde afwezigheid, maar wel ‘luxeverzuim’, een vorm van ongewettigde afwezigheid. Om die reden plegen ouders die hun kinderen vroegtijdig mee op reis nemen of te laat laten terugkeren een inbreuk op de wet op de leerplicht (29 juni 1983).

7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) Leerlingen nemen het best zoveel mogelijk deel aan buitenschoolse activiteiten. De school gaat er zonder tegenbericht van de ouders van uit dat de leerling mag meegaan. U mag weigeren uw kind te laten meegaan op activiteiten, maar dan moet u de school vooraf schriftelijk verwittigen. De kinderen die niet deelnemen aan de activiteiten moeten wel aanwezig zijn in de school als de activiteit doorgaat op een schooldag. Voorbeelden van meerdaagse extra-muros activiteiten: bosklas, sportklas, zeeklas, boerderijklas, theaterklas …

27


8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad baseert zich daarvoor op volgende criteria:  de inschrijving als regelmatige leerling  de leerling volgde het 6de leerjaar  de rapportering van het 6de leerjaar waarbij de leerling gemiddeld 50% behaalt op de leergebieden wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie en Frans  de attitudes naar leerhouding, motivatie en sociale competentie  leerlingen met een aparte leerlijn (curriculumdifferentiatie) kunnen het getuigschrift behalen als ze slagen op een genormeerde eindtoets

9. ONDERWIJS AAN HUIS Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

28


10. BIJDRAGEREGELING Niet-verplicht aanbod Maaltijden

eigen lunchpakket warme maaltijd

€ 0,50/ € 2,20/

middag middagmaal

max. 150 dagen per jaar

Opvang en studie (fiscaal attest)

’s morgens ‘s middags ’s avonds

€ 0,70 per begonnen half uur

€ 1,40

voor een uur

max. 182 dagen in een jaar

Drank Fruit op school Tijdschriften Gelegenheidsuitgaven Lees- of leerbevordering

melk fruitsap water

max € 0,30/ max € 0,45/ max € 0,25/

Tutti Frutti

max € 6,00

folders met aanbod worden met het kind meegegeven klasfoto en individuele foto folders met aanbod worden met het kind meegegeven

drankje drankje drankje

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

Verplichte activiteiten Zwemmen max.11 beurten

Verplaatsingen en inkomgelden bij activiteiten

6de leerjaar

gratis

1ste t.e.m. 5de leerjaar

€2/beurt

Één/halve dag : sportactiviteit culturele activiteit didactische activiteit schoolreis

29

Maximumfactuur Kleuter 2/3jaar 25 euro 4jaar 35 euro 5 jaar 40 euro Lager 70 euro


Verplicht aanbod buiten de maximumfactuur (na goedkeuring schoolraad) Verkeersopvoeding

veiligheidshesje

€4

Gymkledij

sportbroekje sporttrui

€ 7,50 € 7,50

1ste leerjaar

zeeweekend

2de/4de leerjaar

driejaarlijks kasteelweekend

Uitgebreide maximumfactuur: Max. 400 euro voor volledige duur lager onderwijs (vanaf 1/09/2008)

Meerdaagse uitstappen

5de/6de leerjaar

theaterweekend avonturenweekend

11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING Zie infobrochure onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be .

12. VRIJWILLIGERS Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via de infobrochure onderwijsregelgeving te vinden op www.kbhonline.be .

13. WELZIJNSBELEID

13.1 Preventie De school streeft ernaar in samenwerking met alle betrokkenen van de schoolwerking een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Het preventiebeleid wordt geïntegreerd in diverse activiteiten en opdrachten om de probleemaspecten van de veiligheid en de risico’s te kunnen inschatten, elimineren of beperken. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakt schoolafspraken houden. 30


13.2 Verkeersveiligheid  Erop toezien dat de kinderen hun uniforme veiligheidshesje van de school dragen.  Parkeren op de voorziene parkeerstroken.  De kus- en wegzone niet gebruiken als parkeerplaats.  De lagere schoolkinderen dragen steeds het uniforme veiligheidshesje van de school.  Op uitstap houden de kinderen zich strikt aan de gemaakte afspraken met de leerkrachten en de begeleiders.

Verwachtingen naar de ouders toe

Verwachtingen naar de kinderen toe

13.3 Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte EERSTE HULP

Wie?

Personeelslid van toezicht Personeelsleden met brevet EHBO  Bruno Victoor  Nathalie Vermoere  Natia Mortier

31


Hoe

Ziekenhuis Dokter

 Betrokken personeelslid verwittigt beleidsondersteuner.  Ouders worden gecontacteerd (bij afwezigheid worden de opgegeven noodnummers gebruikt).  (Huis)dokter / ambulance wordt gecontacteerd.  Naar (huis)dokter of spoedafdeling. Spoedafdeling Groeninge Kortrijk Huisdokter van het kind Dichtstbijzijnde beschikbare dokter

VERZEKERINGSPAPIEREN

Procedure

 Betrokken personeelslid meldt het ongeval aan beleidsondersteuner.  Leerkracht van toezicht vult de omstandigheden van het ongeval in.  Verklaring dokter wordt meegegeven naar dokterskabinet of ziekenhuis.  Onkostenverklaring wordt afgegeven aan de ouders.  De ouders bezorgen de aangifte en de doktersverklaring af op het secretariaat.  Nadat de ouders een overzicht ontvingen van de ziekenbond, bezorgen ze dit met verder gemaakte onkosten.  Secretariaatsmedewerker stuurt alle documenten naar verzekeringsmaatschappij.

13.5 Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds.

32


14. LEEFREGELS

14.1 Interne schoolafspraken

Speelplaats

 Voor de aanvang van de school spelen de kleuters en het 1ste leerjaar op de speelplaats met het speelplein. De andere leerlingen spelen op de grote speelplaats.  Alle leerlingen spelen buiten. Wie ziek is, blijft in de speelzaal. Wie geen briefje mee heeft van thuis, speelt buiten.  Er mag enkel gevoetbald worden op het voetbalveld. Daarbuiten zijn andere balspelen toegelaten, maar geen voetbal.  Per dag is er een aparte regeling uitgewerkt voor het gebruik van het voetbalveld of het volleybalnet.  Wie toekomt met fiets of step, stapt af binnen de schoolpoort.  Alle fietsers moeten hun fietsen in het fietsenrek plaatsen, zolang er nog plaatsen vrij zijn.  Er wordt niet gespeeld in de zone van de fietsen.  Als het regent mogen enkel die kinderen buiten spelen die een regenjas dragen. Paraplu’s worden niet toegelaten (veiligheid). De anderen spelen in de zaal of onder het afdak.  Er mogen tijdens de speeltijd geen jassen gehaald worden in de gangen.  Wie ’s morgens toekomt, zet zijn schooltas netjes tegen de muur in de omgeving van de klasrij. De kinderen die uit de opvang komen, zetten ook hun schooltassen buiten.  Bij het eerste belteken stopt iedereen zijn spel en gaat in de rij staan. Bij het tweede belteken is het stil in de rijen.  Iedereen gaat in stilte naar boven. 33


Opvang

Gang/klas

Speeltuin

Zaal

Bij uitstappen

Middagpauze

Verjaardagen

Kleuter Wie toekomt hangt zijn/haar jas aan de kapstok van de klas en zet zijn boekentas in het rek. Lager Wie toekomt hangt zijn jas (met het haakje) aan de kapstok in de zaal en zet zijn/haar schooltas netjes op een rij. Als de bel ’s morgens gaat, gaan de jassen en tassen mee naar buiten. Laat de opvangverantwoordelijke weten dat je bent aangekomen of vertrekt. Tijdens de pauzes loopt niemand in de gangen/ klassen zonder toelating.  Enkel kleuters mogen voetballen op het gras.  Als de rode vlag uithangt, mag er niet op het gras gespeeld worden.  Geen voetbal in de zaal.  Niet zitten/ rechtstaan op de vensterbanken.  Niet op de sportramen klimmen. Bij uitstappen doet elke leerling zijn fluohesje met het embleem van de school aan.  Namen op de lunchdozen.  Lunchdozen gaan ’s morgens in de klas in de voorziene bak. Na de maaltijd gaan ze terug in de juiste bak die dan mee naar de klas gaat om 13.15uur  Kinderen die warm eten, eten minstens 2 van de 3 ingrediënten. In de klassen (kleuter en lager) worden de jarigen in de kijker gezet. Door de jarige wordt niets meegebracht voor de klasgenootjes. We vragen om discreet om te gaan met uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes. Zo voorkomen we problemen bij kinderen die niet uitgenodigd worden of zelf geen feestje geven. 34


14.2 Kleding Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes en fatsoenlijk kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. In de klas- en andere schoollokalen worden geen hoofddeksels gedragen.

14.3 Persoonlijke bezittingen  Tijdens de schooluren mogen geen GSM’s gebruikt worden.  Er worden ook geen zaken geruild of verkocht onder de kinderen zonder toestemming van de directie (bijv. kinderrommelmarkt op school).  Er wordt geen speelgoed meegebracht van huis, tenzij de juf of meester opdracht geeft.

14.4 Milieubeleid  Jaarlijks klasoverschrijdend project.  Compostbak.  Verzamelen oude batterijen en inktcartridges.  Koekjes in kleuter: aankoop grotere verpakkingen.  Dikke truiendag.  Aansporen tot zuinig gebruik elektriciteit/ verwarming. Zuinig met papier  Hergebruik enkelzijdig bedrukt papier (kopieermachine).  Verkleind kopiëren.  Nieuwsbrieven via e-mail.  Lunchpakket in lunchdoos (geen aluminiumfolie).  Water in herbruikbare fles.  Koeken zonder papier in herbruik-baar doosje.  Naam op herbruikbare doos/ fles.

Schoolacties

Verwachtingen naar ouders

35


 Geen papier op de grond of in de compostbak, maar in de vuilnisbak.  Fruitafval in de emmer voor de compostbak.  Alert zijn voor zuinig gebruik: bijv. lichten uitdoen, kranen goed dichtdraaien, deuren sluiten.

Verwachtingen naar kinderen

14.5 Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

15. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn:  een verwittiging in de agenda  een strafwerk  een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 36


Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  een schorsing van één dag  een schorsing van meerdere dagen  een uitsluiting Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2.

De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.

3.

Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier.

4.

Na het gesprek neemt het schoolbestuur/ de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.

Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2.

De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.

3.

Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

4.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

37


Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

16. OUDERLIJK GEZAG.

16.1 Samenlevende ouders Samenlevende ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag over het kind uit. Elke ouder die alleen een handeling stelt, wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit geldt zowel voor gehuwde als voor ongehuwde samenlevende ouders.

16.2 Niet samenlevende ouders  Co-ouderschapsregeling Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder.  Exclusief ouderlijk gezag In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan echter een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van de kinderen, de instemming van beide ouders vereist is. Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. 38


Dit toezichtrecht houdt het recht in om op de hoogte te worden gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen (maar geen beslissingsrecht). De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op feitelijk gescheiden echtparen, uit de echt gescheiden ouders, ouders die vroeger (of nooit) samenleefden.  Echtscheiding Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. We verwachten dat beide ouders steeds samen deelnemen aan oudercontacten en zorgoverleg. Ouders engageren zich hierbij om zich vrij te maken op hetzelfde ogenblik.

17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

39


18. PRIVACY

18.1 Verwerking persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

18.2 Publiceren van foto’s De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

19. ENGAGEMENTSVERKLARING

Intense samenwerking met de ouders ENGAGEMENT SCHOOL

Klaswerking

ouderavond

september

Informeren

   

op geregelde tijdstippen

Evolutie van uw kind

heen-en-weerschrift schoolagenda rapport (nieuws)brieven

oudercontacten

40

Herfstverlof (op aanvraag of op initiatief van de leerkracht) , december, paasverlof, juni


ENGAGEMENT OUDERS

 U werkt nauw samen met de school rond de opvoeding van uw kind en gaat steeds in op de uitnodigingen tot oudercontact (of u stelt een alternatief overlegmoment voor).  Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden wij misverstanden achteraf.  U neemt contact met ons op bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen ENGAGEMENT OVERHEID Bij regelmatige aanwezigheid:  verkrijgt en/of behoudt u de schooltoelage.  wordt uw kind toegelaten tot het eerste leerjaar. Meer info zie onderwijsregelgeving via www.kbhonline.be . ENGAGEMENT OUDERS  Uw kind is dagelijks en op tijd op school.  U verwittigt ons voor 9u.00 bij afwezigheid van uw kind.

Individuele leerlingenbegeleiding ENGAGEMENT SCHOOL  We volgen gericht de evolutie van uw kind.  We geven gerichte individuele begeleiding aan kinderen die er nood aan hebben.  We informeren u hoe deze begeleiding zal georganiseerd worden en wat de verwachtingen zijn. ENGAGEMENT OUDERS  U gaat in op de vraag tot overleg.  U leeft de afspraken die we samen maakten na.

41


Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal ENGAGEMENT SCHOOL  We begeleiden uw kind zo goed mogelijk bij zijn/haar taalontwikkeling.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U stimuleert uw kind bij het leren van het Nederlands. Dit doet u bijvoorbeeld door: • Zelf Nederlandse lessen te volgen. • Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. • Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. • Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. 42


• • •

Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.kbhonline.be . De inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de (digitale) nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

43


44

schoolinfo de vleugel 2012-2013  

school, info, devleugel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you