Page 1

Pedagogik och inriktning Svanbergaenheten har ingen särskild pedagogisk profil, utan vi ser pedagogiska och sociala vinster med att välkomna alla barn och ungdomar oavsett intressen och förmågor. Vårt värdegrundsarbete och vår verksamhetsidé präglar dock skolans pedagogiska inriktning och vår syn på barn och ungdomars lärande och utveckling. Vår verksamhetsidé kan sammanfattas i fyra hörnstenar * Individen som utgångspunkt Vi strävar efter att möta varje barn/elev som en individ, som till fullo respekteras utifrån sina egna förutsättningar, och vi vill tillsammans med vårdnadshavare stimulera varje individ till optimal utveckling. Detta innebär att individens fysiska ålder minskar i betydelse och att den faktiska motoriska, emotionella och intellektuella utvecklingen fokuseras. Detta synsätt kräver öppna arbetsstrukturer. Att arbeta individinriktat betyder att eleven ges möjlighet till att pröva sina egna tankar tillsammans med andra. * Växa genom lärande Intellektuell och känslomässig utveckling sker under människans hela liv. För att växa genom lärande krävs att barn och ungdomar har en grundläggande tillit till sin egen förmåga att aktivt söka kunskaper och erfarenheter. För att bli god medmänniska behöver barn och ungdomar leva under sådana betingelser att de kan växa i sin person och förstå den värld hon/han lever i. I skolan sker detta genom utveckling av elevernas talanger, intressen och förmågor. Att eleven är medskapare i sitt lärande och utveckling är något som genomsyrar vårt förhållningssätt och vår planering av olika lärmiljöer och lärprocesser. * En trygg och trivsam miljö Målet med vårt värdegrundsarbete är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskap. I en miljö präglad av trygghet och trivsel ska vi möta barnen och ungdomarna med respekt för deras person och arbete. På så sätt skapas en god utveckling i tänkandet och en god kunskapsutveckling. Vi tror att alla har förutsättningar att lyckas. Med den positiva grundsynen arbetar vi för en gemensam värdegrund här på enheten. Värdegrunden skall vara integrerad i den dagliga verksamheten. Att arbeta med en tydlig VI-känsla är också ett viktigt arbete för oss alla. * Offensiv framtidstro Framtidstro är en känsla av att kunna påverka sin tillvaro. Att besitta självtillit och tro på sin egen kompetens ger grunden för förmåga att blicka framåt och att styra sitt liv. Känslan av att kunna ha överblick och sammanhang ger förutsättning för att kunna medverka i en demokratisk process. Vi arbetar medvetet kring


att bredda elevernas syn på vad kunskap kan vara och med att göra dem medvetna om att de besitter talanger och förmågor som inte alltid kommer fram i skolans värld. Vi arbetar för att ta fram elevernas och de vuxnas entreprenöriella kompetenser i en skola som är framåtsyftande. Vår vision lyder Svanbergaenheten genomsyras av ansvarsfulla och ansvarstagande vuxna och barn. De lärmiljöer som finns är meningsskapande och ger möjlighet till förståelsefördjupande processer. Pedagogerna finns nära barnen och ungdomarna och är professionella i mötet med dem. Det finns en utvecklingskraft där kunskaps-och ämnesintegration är det självklara valet av arbetsmetod. När eleverna avslutar sin grundskoletid på vår enhet är de rustade med god självkänsla, gott självförtroende och de kan göra sitt eget val inför fortsatta studier inom gymnasieskolan. De är omvärldsorienterade och rustade för framtiden.

Test  
Test  

Test test test test

Advertisement