Page 1

Et banebrydende asyl og integrationsprojekt


Indhold Side 1

Indledning

Side 2

Organisation og bestyrelse

Side 3

5 grunde til at støtte Trampolinhuset

Side 4

Trampolinhusets struktur

Side 7

Trampolinhusets værktøjer

Side 11

Budget


Trampolinhuset har fungeret siden d. 27. november 2010 og har i denne periode testet en ny tilgang til den måde, hvorpå vi modtager asylsøgere i Danmark. I det følgende beskriver vi med stolthed vores projekt og de metoder, som vi ved fungerer...


ORGANISATION Trampolinhuset er et brugerstyret kulturhus for danskere og asylsøgere.Vi har en enestående position på området, idet vi baserer alle aktiviteter på det ligeværdige møde mellem mennesker. Vi undgår at gøre asylsøgere til klienter fordi vi beder om deres hjælp, fremfor at tilbyde dem hjælp. Brugerstyret, ansvarlig ledelse og bestyrelse. Bestyrelsens opgave er at fundraise og at tilse at huset overholder sine egne formålsparagraffer og budgetter. Bestyrelsen ansætter den kreative koordinator, som ansætter de øvrige koordinatorer. Bestyrelsen Rektor v. Kunstakademiet Mikkel Bogh Advokat Christian E. Bonnesen Fhv. rektor, dr.phil. Else Marie Bukdahl Fhv. direktionssekretær Madeleine Ennerfelt Kunstner og medstifter af huset Joachim Hamou Professor, socialoverlæge Niels Michelsen Asylsøger David Mpagi Direktør Torkel Olrik Forfatter Alan Pary Socialrådgiver og forfatter Hanne Reintoft Advokat Poul Roepstorff Forfatter Kirsten Thorup

Brugerstyre

Bestyrelse

Koordinatorer


5 grunde til at støtte Trampolinhuset 1.500

Vi mindsker klientgørelsen af den enkelte ved at møde asylsøgere/flygtninge som ligeværdige individer med rettigheder og resurser. Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere. 1.125

De afviste rejser hjem uden den traumatiserende klient-identitet i bagagen. De der får ophold har fået en flyvende start på deres integration i Danmark. Social inklusion i civilsamfundet afløser isolation i asylcentrene, uden at staten lover juridisk inklusion, før den enkelte sag er afgjort.

750

Antallet af brugere øges dag for dag.

375

Praktikanter Aktive brugere 0 jan 11

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan 12

feb

Medlemmer Brugere

mar

apr

maj


Brugerstyrets struktur Bestyrelsen er ikke med i det daglige arbejde, og fremgår derfor ikke af dette diagram.

Ansat personale

Styrende organ

Arbejdsgrupper Brugerstyret aftenskole

Kreativ koordinator Iværksætter & Fundraising koordinator Programkoordinator Outreach & PR koordinator 3-4 Praktikanter

Kreative workshops

HUSMØDET Ansatte, grupperepræsentanter, brugere, praktikanter og frivillige mødes for at orientere hinanden og tage beslutninger

Kulturelle events Socialøkonomisk virksomhed Socialt netværk Social og juridisk rådgivning Sport Vedligeholdelse og drift NGO samarbejde


HUSMØDET

Lynkursus i demokratisk proces gennem inklusion af asylsøgere i Foreningen Trampolinhuset

BRUGERSTYRET AFTENSKOLE

Brugere underviser hinanden på tværs af kulturer

KREATIVE WORKSHOPS

Brugere udvikler kulturelle udtryksformer under professionel supervision


,

Foredrag og udstillinger

KULTURELLE EVENTS

Magasinproduktion www.visAvis.dk

Advokater, psykologer og socialrådgivere yder gratis rådgivning til asylsøgere

SOCIAL OG JURIDISK RÅDGIVNING


Ved at basere fællesskabet på gensidig nysgerrighed og respekt undgår vi godgørenhed, som fører til klientgørelse

SOCIALT NETVÆRK

Sport er en fantastisk motor for integration, da det ligesom de kreative fag er ikke-sproglige. SPORT


Vision for 2013-15 Introduktionskurser til arbejdsmarkedet

Husets frisør/skrædder/ stoftryk/café og bar mv. skal udvikles socialøkonomiske virksomheder.

Arbejdsmarked - kom indenfor Konsulentvirksomhed Mentornetværk

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED


Budget for Trampolinhuset 2013 56789+:" ;?-)92).-@+/92-/A,),1B/-@+912+/!"B/C.8D2*-/081E2)-,1/F/-,),1C/ "#/92E,1./-@+/92-/G1841*E/7881)2+*981B/.92--2+4/HI/-@+912+/%>B/C.8D2*-E,)JKL-H,1C/ '#/92E,1./-@+/92-/M1?4,1/:881)2+*981B/HI/-@+912+/%>B/C.8D2*-E,)JKL-H,1C/ '"/92E,1./.92--2+4//92-/N8D2*-/O3L1:.L99,1:881)2+*981B/HI/-@+912+/'"B/C.8D2*-/081E2)-,1C '"/92E,1./.92--2+4/92-/*)E2+.91*923/:881)2+*981B/HI/-@+912+/'"B/C.8D2*-/081E2)-,1C '"/92E,1./.92--2+4/92-/:8: "#/92E,1./.92--2+4//92-/),.24+,1B/HI/-@+912+/'"B/C.8D2*-/081E2)-,1C P?.-,K,B/0*.9,/?)4209,1 / ())*++,-.,/*0/01232--24, 5O+):@M/84/3,)-24,J8-),-.,/*0/)1209.E2)-,1 $ Q:92329,9,1 G18)?:928+.E*9,12*-,1/92-/N:1L)),12,9/84/R*0,,+ 78+981*192:-,1 S,-,08+B/E8M2-B/2+9,1+,9 GTU/H12+9,)/E*99,1B/O+9,1+,9/M?92:/ ;81.2:12+4,1 T,32.81/VW8+,1,./*0/.9*9.*?9$/T,3$/N@1,+/T*.M814X/ G8198/84/4,MY1,1 59*M-,12+4.8E:8.9+2+4,1/VJ,1?+),1/+Y9/:@::,+/84/8EMY4+2+4/*0/+Y/-8:*-,1$X ()*+,+-. W23,1.,/V6Z/*0/.*E-,),/8E:8.9+2+4,1X

!"#$%&' !"#$### %&#$### "%'$### "&'$### "&'$### '##$### %&#$### !&#$### %##$### '#$### 6#$### %$%##$### "##$### !#$### '#$6## %##$### "6$### # %$### <=#$### /01%202%% "'6$">6

3,+-.

/04/%0112

Trampolinhuset  

Et banebrydende asyl og integrationsprojekt

Trampolinhuset  

Et banebrydende asyl og integrationsprojekt

Advertisement