Page 1

Arkitektskolen Aarhus

Johann Magnus Kjartansson

“FORM FOLLOWS FLOW”

121


indholdsfor tegnelse fase 1 og 2: udvĂŚlgelse i n s p i r e r e n d e b i l l e d e r f r a m e x i c o f a se 3: sa m p lin g a g g r e g a t s a m p l i n g a g g r e g a t s k i t s e f a s e

3 5 9

fase 4: aggregat pin- up M o d e l 3 fase 5: klar hed ens skr if t p r o g r a m s k r i v n i n g k o n t e k s t o g l y

16 18

fase 6: for m follows f low k o n c e p t f o r n y t p r o j e c t f o r m , k o n c e p t o g b e n s p ĂŚ n d n y e k o n s t r u k t i o n e r u d f r a e t k l a r t s y s t e m hver konst r uk t i on repre senterer hovedbevĂŚ gelse e t o v e r o r d n e d s y s t e m f o r a l l e t u n n e l e r n e h v o r d a n o p s ĂŚ t t e s u d s t i l l i n g e n? p r o j e c t p r e s e n t a t i o n r e f l e k t i o n

21 25 32 36 41 44 49 54

14


projected star ter med at shoppe 3 inspirationer fra M ex M ap L ab bazaren


FORM FOLLOWS FLOW

fase 1 og 2: udvælgelse

E xSample M ex

SPE

JLI

NG

At se nog et skjult m ed spejlin g

VAND

du kigger ned At se op når Hvor

dan s er de tte

ud sp ejlet?

Far vehav

rg e j b sse

Ka

Trapper

Kan man tænk br uge de er “A hh, d tte et er

for m ud Teoth en at fol k iuaca n”?

for l o b Sym CO I X E M

4


sample inspirationer fra billeder


FORM FOLLOWS FLOW

fase 2: sampling

E xSample M ex

6


FORM FOLLOWS FLOW

fase 2: sampling

E xSample M ex

a

a

A A

A A

a a

7


FORM FOLLOWS FLOW

fase 2: sampling

E xSample M ex

8


aggregat skitsefase med generisk arbejdsmetode


E xSample M ex

R ING

fase 2: sampling

S K ALE

FORM FOLLOWS FLOW

10


FORM FOLLOWS FLOW

fase 2: sampling

E xSample M ex

model 1

11


FORM FOLLOWS FLOW

fase 2: sampling

E xSample M ex

model 3

12


FORM FOLLOWS FLOW

fase 2: sampling

E xSample M ex

model 3

13


FORM FOLLOWS FLOW

fase 3: aggregat pin-up

E xSample M ex

isometri

plan

opstalt venstre side

opstalt højre side

opstalt forside

opstalt bagside

14


FORM FOLLOWS FLOW

fase 3: aggregat pin-up

E xSample M ex

15


program skr ivet med udgangspunkt i ar k itek to niske elementerne ly og kont ekst udfra citater fra digtet “klarhedens skrif t�


FORM FOLLOWS FLOW

fase 5: klarhedens skrift

E xSample M ex Ly fra storbyens kaos

Derinde er derudenfor, er overalt og og intetsteds, tingene er de samme og dog andre, spærret inde i et prisme sidder et insekt og spinder musik... Stille vande at være alene i. Barn blandt fåmælte voksne med deres forfærdende barnlighed.... Vulkaner og templer, som en fjerkappe bredt ud over vandet... De bader i ild, de hviler i luft. De er på den anden side. Jeg hører dem ikke. Hvad er det de siger? De siger ingenting: de taler, de taler... Land af sammenvævede ekkoer... I tidens centrum er der ikke længere tid, der er bevægelsen fikseret, cirklen ophævet af sin kredsen. Bølgende skygger, dagslys og ekkoer, ikke skrift af tegn, men af lyde...

17


kont ekst: plaza valladolid, morelia, mexic o

ly: ly fra stor byens stress og kaos


FORM FOLLOWS FLOW

fase 5: klarhedens skrift

E xSample M ex

pla z a valladolid, morelia, mexic o

19


FORM FOLLOWS FLOW

fase 5: klarhedens skrift

E xSample M ex

sk it sekontekst af bølgepap

20


finde konc ept for ny t project med udgangspunkt i aggregat, kontekst og ly


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

Dynamisk Tunnel

k o n c e p t 1: t u n n e l m e d d y n a m i s k o g r y t m i s k f ø l e l s e

22


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

Tuneller som følger bevægelsesmønstrer på et specifikt sted konc ept 2: tunneler ne sæt tes op ef ter bevægelsesmønstrer på travle bypladser

23


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

arkitektur road-show

Arkitektoniskt Road-Show

ko n c e p t 3: f ly tbar udstilling som kan sæt tes op på bypladser over hele verden o g får ny t for m hver eneste gang den får ny kontekst .

24


for m: tunnel

benspĂŚnder: flytbarhed midler tigt

konc ept: dynamik r ytme bevĂŚgelse


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

26


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

1:

50 0 10 1:

27


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

1 : 200

Tunnel 1

28


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

Tunnel 1 i Kontekst

1 : 200

29


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

2 ben = Ustabilt

3 ben = Stabilt 30


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

Tunnel 2

31


lave system udfra tunnel 2 for at finde nye form varianter


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

5m

8m

E xSample M ex

33


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

= +

=

+

= = 34


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

35


hver konst r uk t i on representerer en hovedbevægelse på bypladsen og får hver sin far ve


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

37


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

38


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

39


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

40


finde et system som laver tunneler udfra konst r uk t i oner ne

et overordned system for alle


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

1

Form_1 placeres med siden på venstre retningslinjen.

2

Avstand mellem venstre og højre retningslinje bestemmes af bredden på Form_1.

3

Siden på Form_2, festes på benet til Form_1. Form_2 roteres så 15° ud fra midten.

4

Siden på Form_3, festes på benet til Form_2. Form_3 roteres indtil siden rammer venstre retningslinjen. Denne procedure fortsættes med de næste fomerne.

5

Når man roterer Form_5 efter prodecuren, overlapper formens ben siden på Form_4. Hvis det sker, skal proceduren genstartes, Form_5 roteres da 15° fra siden af Form_4.

5

15°

4 3

15°

2 1

42


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

43


hvordan opsættes så udstillingen på et byplads ?


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

by plads kontekst 1.1. Site kontekst

45


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

2. register ing af bevægelsesmønstrer 2. registering af flow på site

46


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

3. diagram over bevÌgelsesmønstrer lavet 3. Flow diagram lavet

47


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

4. ops æt telse af konst r uk t i oner 4. Opsættelse af tunneler

48


project presentation


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

50


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

51


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

52


FORM FOLLOWS FLOW

fase 6: form follows flow

E xSample M ex

53


j e g er ik ke n o r mal, j e g er li dt ander l e de s end det sædvanlige j e g er den der f år di g t il at t ænke at du er glad fo r at væ re ganske “ n o r mal ” jeg rejser fra by til by og er hur tig til at tilpasse mig t il m enne sker ne på hver t ste d j e g er ik ke n o g et du k i g g er på, j e g er ik ke n o g et du hører på, jeg er noget du oplever simpelthent ved at gå den samme vej og du altid går på vej hjem. jeg opleves kun ved din bevægelse, der for føler du dig som en del af mig mens du går iggenem mig og sammen er vi lidt “unor male” i et øjeblik. j e g er ik ke her fo r at b live o g du er e g ent li g li dt glad når jeg rejser væk fordi så er tingene normale igen m en du husker mi g hver gang du er på ste det v i mødtes j e g møder di g måske i g en senere et andet ste d i ver den m en j e g kan ik ke l ove at j e g ko mm er t il at se ens ud o g j e g gør nu fo r di j e g er m e g et påv ir ket af m enne sker ne r undt mi g o g m enne sker b evæ g er si g j o fo r ske lli gt f r a ste d t il ste d

MaxMixPub 2009 - Form Follows Flow  

Johann Magnus Kjartansson

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you