Page 1

Mathrubhumi - Print

1 of 4

http://www.mathrubhumi.com/new09/php/print.php?id=197605

വയ്വസായവത്കരി

ക അെല ല് ില്, നശി

േഡാ. േജാസ് െസബാസ്യന് േവണം നമു െക്കാ

വികസനപരിേ

അടിസ്ഥാനപരമായി േനാ

ക്ഷയ്ം: 3

ാള് േകരളം ഇ

വലിെയാ വിഭാഗം മലയാളികള് ജീവിത സാഹചരയ്മാണ്. ഇ പേക്ഷ, തീര് അയയ മൂ

ളാക്കിമാ ാന്കഴി

ിെലാെ

ഏെറ

ിലു ം ഇവിെട

ാല്, ഇ െ

സാധിക്കാവു

് സൂക്ഷ ്മ മായി

ല ല് ാ

ശ്ന

ളുെടയും ിക്കെ ടു

ിക്കായി കുടിേയറാന് നിര്ബ െ

ശ്നെമാ

പ വെ ടു

ാ ിേലക്ക് ഇറ

മല ല് . ഇ

ിെ

ടക്കം

് നാം കയ ി

ി മൂലയ്വര്ധിത

മതി െചയയ്െ ടു

ഉത്പ

ളില്

ഉത്പാദി ിക്കാനായാല് മലയാളികള്ക്ക് കുടിേയേറ

െറ ഇല ല് ാതാവും. േകരള

കണക്കിെലടു

ഏതാെ

ം േപാംവഴികളില ല് ാ

അസംസ്കൃതവസക്കള് ഇവിെട

ഉത്പ

േനരിടു

അവസ്ഥ

ൈജവ, പാരിസ്ഥിതിക

പെ ടു

ിയ ഒ

േതയ്കതകളും ആവാസവയ്വസ്ഥയും വയ്വസായവത്കരണ ത ംെകാ ് ഇത്

േതയു ൂ . ഒ

േദശ

മു

ിെ

വയ്വസായവത്കരണ

പാധികളായ നാലു കാരയ്

ള് അസംസ്കൃതവസക്കള്,

മ ഷയ്േശഷി, വിപണി, മൂലധനം എ റ

ര്, നാളിേകരം, സു ഗ

ഖനേനാത്പ ട

ിന്

വയ്

ിവയാണേല ല് ാ.

ള്,

ള്, വനവിഭവ

ള്, മ

യ്സ

ിയ അസംസ്കൃതവസക്കളാല് സ

േകരളം. ഇ

മാണ്

് അവയുെട സിംഹഭാഗവും അേത

മ ് സംസ്ഥാന

ില്

ളിേലേക്കാ രാജയ്

ളിേലേക്കാ കയ ു മതി െചയയ്െ ടുകയാണ്. അവയില് മിക്ക ം ഉത്പ ളായി തിരിെക ഇവിെട

ിേച്ച

താണ്

ൈവപരീതയ്ം. മ ഷയ്േശഷിയുെട കയാെണ ില് 45 ലക്ഷം െചറു ക്കാരാണ്

കാരയ്െമടു

എംേപ ല് ായ്െമ ് എക്സ്േച െതാഴിലി

കാ

ിരി

കാരയ്മാെണ ില് ഇ ശതമാനം മാ

ംവ

ഉത്പാദി ി

ത്. വിപണിയുെട യ്യുെട ജനസംഖയ്യുെട മൂ മലയാളികളാണ് ഇ

യ്യില്

ഉപേഭാഗവസക്കളില് 10 ശതമാനം

ഉപേഭാഗം െചയയ്ു

കണ

്ത ് ു കളില് രജിസര് െചയ

ത് എെ

ാെക്ക ചില അനൗേദയ്ാഗിക

കളു .് േകരളം യഥാര്ഥ ില് ഉപേഭാഗവസക്കളുെട ഒ കൂ ന് വിപണിയാണ്. ഇതില് 80 ശതമാന ി േമല് പു റ നി ് ഇറ മതി െചയയ്ുകയാണ്. മൂലധനന ിെ കാരയ് ില്

േകരള മാന

ിെല ബാ നനിേക്ഷപം ഒ

രലക്ഷംേകാടി

പേയാളമാണ്. ഇതില് 60-65 ശതമാനനം

േമ ഇവിെടവായ ്പ യായി െകാടുക്കാന് കഴിയു

ആളുകള് മു േ ാ ു വ വയ്വസായവത്കരണ

ില ല് എ

്പ െയടുക്കാന് ൂ . വയ്വസായ ആവശയ് ള്ക്കായി വായ താണ് ബാ കള് അഭിമു ഖീകരി ന ശ്നനം. ഇ െനന

ിനന് എ

െകാ

ുംസ

മായ ഒ

േദശം എ

െകാ

04-Jul-11 1:41 PM


Mathrubhumi - Print

2 of 4

http://www.mathrubhumi.com/new09/php/print.php?id=197605

വയ്ാവസായികമായി പി ഇതിെ

കാരണ

ാക്കംേപായി എ

ത് ആെരയും ഇ

ി ചി

ളിേലക്ക് ഇറ

ിെച്ചല ല് ു േ ാള് േകരള ിെ അടിസ്ഥാനനപരമായ പാളിച്ചകള് വയ്ക്തമാവും. സ ാതന യ് മു ന്ൈകയില് േകരളം വയ്വസായവത്കരണ സ ാതന ന

യ്ാനന ള്തെ

ര കാലഘ നനട

സാമൂഹികനനിയന

ില് ഒ

ി ി

വയ്വസായവത്കരണതന ിന മു

ത്പാദനനെ

വന്കുതി ് നനട

ണവും സ

ക്കാള് ന

ിയതാെണേ

ാര്ക്കണം.

ാന് േബാധപൂര്വമായ

ധാനനം ഉത്പാദേനനാപാധികളുെട

പു നനര്വിതരണവുമാെണ

ിെ

ിെ

് സര് സി.പി.യുെട

ില് പേക്ഷ, ഈ കുതി ിെനന തളര്

.സ

താണ്.

് മലയാളിസമൂഹെ

വിശ സി ിച്ച ന

സ്ഥാനന ള്ക്ക് സ കാരയ്സംരംഭകെ മു ന്ൈക തകര്േക്ക അനനിവാരയ്മായി . അറുപ കളിെലയും എഴുപ കളിെലയും െതാഴില്സമര

ത്

ളും െഘരാേവായും കേയാ െചയ. െതാഴിലാളികെള

ഒ ു മു ക്കാല് സ കാരയ് വയ്വസായ െളയും പൂ ി കേയാ നനാടുകട ചൂഷണം െചയയ്ാ െപാ േമഖലാ സ്ഥാപനന ളാണ് േകരള ിനന് പ ിയെത സ്ഥാപിെച്ചടു

. െപാ വിഭവ

െക ിെ ാക്കി. ഇ

്ഇ

ചൂഷണം ഒഴിവാക്കാന്േവ

ം ചൂഷണം െചയെകാ

ിരി

കയാണ്. പ ിക കാണി

ീകൃതമായ വയ്വസായവത്കരണ തന

ിെ

േപാെല

അശാസ്ന

നനയ്തയും പകല്േപാെല വയ്ക്തമാെണ ിലു ം സ കാരയ്േമഖലേയാടു

മാ മില ല് ാെത

ട കയാണ്. ഉത്പാദനന സംവിധാനന

ം െപാ േമഖല േപാെല

ാെണ

സ കാരയ്േമഖലാ സംരംഭ െതാഴില് െകാടു

െള

സ കാരയ്േമഖലേയാടു

ീയതയും

ചി

നനയം

ള് ഏ േമഖലയിലാെണ ിലു ം സമൂഹ

െതാഴിലു ം വ മാനനവും

ം അംഗീകരിക്കെ ടു

ഷ്ടി

ിെ

താണ്

ില ല് . ഉത്പാദനനേമഖലയില് 100 േപര്ക്ക്

വയ്വസായ സ്ഥാപനനംേപാലു ം കഴി

സ കാരയ്േമഖലയില് സ്ഥാപിതമായില ല് എ

പി

ളു സംസ്ഥാനനമാണ് ി ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനന ള് ഇ ്

ിതനനഷ്ടം ആയിരക്കണക്കിനന് േകാടികളുേടതാണ്.

െപാ േമഖലാ േകന ഫല

ള്

യ്യില് ഏ വും കൂടുതല് െപാ േമഖലാ സ്ഥാപനന

െമാ

അവയുെട സ

െനന

ള് നനിര്േലാഭം െചലവി ് 120-ല ്പ രം െപാ േമഖലാ സ്ഥാപനന

േകരളം. സ കാരയ്സംരംഭകെ െപാ സമൂഹെ

്അ

ു വര്ഷ

ിനനിെട

ത് യാ ്ഛചികമല ല് .

ഈ സമീപനനം മാറാ

ിടേ

ാളംകാലം േകരള

ിെ

വയ്ാവസായിക

ട കേയയു ൂ . വയ്വസായരംഗ ് േകരള ിനന് വയ്ക്തമായ േമല്ൈക്കയു കുേറ .് ഇ ് മ ു സംസ്ഥാനന ളിേല ം രാജയ് ളിേല ം കയ ിയയയ ്ക്ക െ ു െകാ ിരി

ാക്കാവസ്ഥ

േമഖലകളു നന ു െട അസംസ്കൃതവസക്കള്െകാ േലാകെ

വിെടയും ആവശയ്ക്കാ

േലാകം മു ഴുവന് വില്ക്കാന

്ഉ

ാക്കാവു

്. ഇവെയാെക്ക േലാകനനിലവാര യ്സ

മു ന്-പിന് ബ

ള് (യമരക്ഷന ില ല ശ്◌ിന ില ◌ാ

വികസനനതന

ം േകരള

ിെ

മണ ്ണ ില് േവ

ഇവിെടയാണ് സംരംഭകത

ിെ

ിലു

ഉത്പ

്, വനനവിഭവ ക്ഷമഷവീ) ന

ള് എ

ളാക്കി മാ ി റ

ിവയുമായു

േയാജനനെ ടു

ിു

ത്. ഈ

ിയതാണ്.

സക്തി. േലാകവിപണിയിെല

ചിേഭദ

ള് സസൂക്ഷ ്മ ം

ളു ാക്കാന് കരളുറ ു സംരംഭകര്േക്ക കഴിയൂ. തനനത വും സാേ തികവിദയ്യും സംഘാടകേശഷിയുെമാെക്ക ഒ ി േ ാഴാണിത്

നനിരീക്ഷിച്ച് അവെയ സംഭവി

ള്ക്ക്

അവസരമാണ് ആേഗാളീകരണം നന ു െട മുന്പില്

നന ു െട കാര്ഷികേമഖല, ഖനനനനേമഖല, മ

ഷ്ടിപരതയും ന

മൂലയ്വര്ധിത ഉത്പ

പ ്ത ിെ ടു

ഉത്പ

ത്. രാനഷീയക്കാ െടയും സര്ക്കാര് ഉേദയ്ാഗസ്ഥ െടയും കളിസ്ഥലമായ െപാ േമഖലാ

04-Jul-11 1:41 PM


Mathrubhumi - Print

3 of 4

http://www.mathrubhumi.com/new09/php/print.php?id=197605

സ്ഥാപനന വളര്

ള്ക്ക് പറ

ി ു തല ല് ഇെതാ ം. അ രം കുേറ ചു ണ ികെള േബാധപൂര്വം ു വരികയാണ് േകരള ിെ വയ്ാവസായിക പി ാക്കാവസ്ഥയ പരിഹാരം.

ിെക്കാ

വയ്ാവസായികമായി പു േരാഗതി ന ഉത്പ

ാപിച്ച ഏെതാ

ജനനന

ളുെടയും േപരിലാണ് അറിയെ ടു ീയുംേപാലു ൈമേനകര്ാ സംരംഭ

ചി

ത് ബു

ി

ി

രം സംരംഭകര്

ത്പാദനന

ില് ഏര്െ

അരക്ഷിതത േബാധമാണ് ഉ നനില് െവ

ാള്തെ

ത് എേ

ാര്ക്കണം. ഇതിന പകരം കുടുംബന

ളിലാണ് േകരള

വളരാന

ിരി

ിെ

ീയും

വയ്വസായഭാവി എ

കാല

ത്. ഇതിെ

്ഒ

ിെല എണ ്ണ ംപറ

ൈവവിധയ്വത്കരണ

രീക്ഷം േകരള

വേരാട് േകരളസമൂഹ

മ ് സംസ്ഥാനന

ലാണ്. അടു

േകരള

േദശവും കുേറ സംരംഭക െടയും

നനയ്തയാണ്.

നനിര്ഭാഗയ്വശാല് അ സ

ടി ഒ

കാല് ഉറ ി

സംഘടനന നനട

വാന

ില് അവ െട

ിയ പഠനന

75-ല ്പ രം സംരംഭകര് വിപു ലീകരണ

ില് ക

ത്

ിന ം

ി ു ത് മ ് സംസ്ഥാനന ളാെണ േന . േവെറ എെ ല ല് ാം കാരണ ള് പറ ാലു ം േകരള ില് എേ ാള് േവണെമ ിലു ം െപാ ി ു റെ ടാവു െതാഴില് കുഴ ള്െക്കതിെരയു ന തിേരാധമാണിെത ് വയ്ക്തം. േകരള ില് ബിസിനനസ്

െചയയ്ുേ ാഴു ഈ പഠനന

ാകു

ിന ം തിരെ

മേനനാഭാവം അവരില്

ഏ വും വലിയ െതളിവ് േകരള

ളില്

ിെ

ില് ഇല ല് .

ടു

മാനനസികസ

ില് പെ ടു

ര്ദം മ ് സംസ്ഥാനന

വരില്

രിപക്ഷവും പറ

ളില് അന ഭവെ ടു

ത്. കഴി

എളു ിെ അടിസ്ഥാനന ില് ഇ യ്യിെല 17 നനഗര ിയേ ാള് െകാച്ചിക്ക് കി ിയത് 16-◌ാ◌ം സ്ഥാനനമാെണേ ാര്ക്കണം.

താരതമയ്െ ടു

വയ്വസായികെള ക്ഷണിക്കാന് മന

െള

ിമാ ം ഉേദയ്ാഗസ്ഥ ം വിേദശ

ത് 1967 മു തല് േകരളം

ടര്

ാണ്

വര്ഷം േലാകബാ ്

ബിസിനനസ് െചയയ്ാന

അലയുകെയ

ില ല് എ

ളിലു ം മ ു സംസ്ഥാനന കലാപരിപാടിയാണ്. ഇ െനന

ളിലു ം

ചു വ ു പരവതാനനി വിരിച്ച് ആനനയിച്ചവരില് ചിലര് ഈ നനാടിേനനാട് െചയ ്ത അകൃതം നനാം അന ഭവിച്ചതാണ്. ഇ ക ാല് നന ു െട സംരംഭകര്െക്കാ ം വയ്വസായം െചയയ്ാന കഴിവിെല ല്

് േതാ ത് എ

നനമു

ിേ ാകും. േലാകെ

ഏെതാ

താണ് സതയ്ം. െതളിവ് ഇന

വയ്വസായംെചയ ്ത ് അവര് വിജയി പു റ

നനി

് ആ ം വ െമ

എ ്ന

സംരംഭകെര

ഷ്ടി

കതെ

അവെര െകാ

ാടുകയും െചയയ്ുേ

സംരംഭകേനനാടും കിടപിടി

മാന തെ

തീക്ഷിേക്ക

ംന

സംരംഭകരാണ്

തികൂലമായ അ

രീക്ഷ

. നനമു ക്കായി വയ്വസായം നനട

ിലു ം ാന്

തില ല് . ഒേരാ സമൂഹവും അതിനനാവശയ്മു

േവണം. സര്ക്കാറു ം സമൂഹവും സംരംഭകരില് വിശ ാസമര് ി ാള് സ ാഭാവികമായി സംഭവി

കയും

താണിത്.

പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം മറയാക്കി ഉത്പാദക സംരംഭ ന

ളുെട േനനേര വാതില് െകാ ിയടയ ഭീഷണി. തീര്ച്ചയായും പാരിസ്ഥിതികമായ പരിഗണനനകള് േകരളെ

വണതയാണ് മെ ാ

സംബ

ിച്ചിടേ

ാളം ന

പു കയും മാലിനനയ്വും ഉ

ധാനനെ ാ

സാേ തികവിദയ്യിെലാെക്ക ഉ സമീപനനമാണിത്. േകരള ഉത്പാദകസംരംഭ േവ

ത്. വല ല് നനി

തെ

വയാണ് എ ായി ു ിെ ന

വ കൃതി

യാണ്. പേക്ഷ, ഉത്പാദകസംരംഭ കാഴ ്ച ാടുതെ ിച്ച പു േരാഗതി ക

നനാണ്.

നനടിച്ചു ം ആവാസവയ്വസ്ഥയം േചര്

െള വിേവചനനപൂര്വം തിരെ ിയുമുെ

പഴ

െളല ല് ാം െപാടിയും

ില് വയ്വസായ

ടു

് േന

േള േവ

ിെല ല്

ാ എ

ാഹി ി

കയാണ് ഇവിെട

േകരള

ിെല ടൂറിസം

04-Jul-11 1:41 PM


Mathrubhumi - Print

4 of 4

http://www.mathrubhumi.com/new09/php/print.php?id=197605

േലാബിയുെട ദു ഷ്ടലാക്ക് ഇവിടെ േകരള എ

ിെ

ഭാവിെയ സംബ

െവക്കാവു

പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികള് തിരിച്ചറിയു ിച്ചിടേ

ഉയര് ഏെറ ന

ാളം വയ്വസായവത്കരണം േവണേമാ േവ

ഒ കാരയ്മല ല് . വയ്വസായവത്കരി

(കൃലു ◌ീറിഹമാഹീവ ◌്◌ി ◌്യവിഹീസ) എ ിയത് നകര്ാ

ക അെല ല് ില്, നനശി

മുന ാവാകയ്ം കഴി

ദര്ശിയായ സര് എം. വിേശ ശ രയയ്യാണ്. ഇ

സക്തമാവുക േകരള

ിെ

ില ല് എ

കാരയ്

ിലായിരി

താണ് കഷ്ടം. േയാ

ക ിെ

ആദയ്പാദ

ളില്

് ഈ മുന ാവാകയ്ം ഒ പേക്ഷ,

ം.

(അവസാനനിച്ചു)

04-Jul-11 1:41 PM

Commerce  
Commerce  

mathrubhumi