Page 1

Pædagogisk håndbog

Læsning med lyd – et boost til læse- og sprogtilegnelsen

DIGTEA

Kari Astrid Thynebjerg


Læsning med lyd – et boost til læse- og sprogtilegnelsen Kari Astrid Thynebjerg 1. udgave, 2017 DigTea Forlagsredaktion: John Præstegaard Grafisk tilrettelægning: Mette Bødker ISBN 978-87-7169-710-0 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftaler med Copydan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. digtea.dk

Lyt til lyden fra bogens syv eksempler: Scan QR-koderne inde i bogen med en smartphone eller tablet med kamera og få adgang til oplæsning af teksterne, der knytter sig til eksemplerne.


Pædagogisk håndbog

Læsning med lyd – et boost til læse- og sprogtilegnelsen

DIGTEA

Kari Astrid Thynebjerg


Bogens opbygning og brug Bogen giver anvisninger til lydstøttet læsning på dansk på følgende læseudviklingstrin på vej mod en effektiv læsning: førlæsning logografisk læsning

opdagende læsning semifonologisk læsning

alfabetisk læsning fonologisk læsning

overgangslæsning ortografisk læsning

(side 4-5)

(side 6-7)

(side 8-9)

(side 10-11)

Derudover behandles lydstøttet læsning på begyndersprogene engelsk (side 12-13), tysk (side 14-15) og fransk (side 16-17). Til hvert trin eller sprog er der beskrevet, hvilke forudsætninger barnet allerede har, og hvordan barnet via læsningen kan bringes videre. De angivne aldre og klassetrin i bogen er kun vejledende. Fokusér på de sider, der omhandler læse- og sprogtilegnelsen, som er relevant for dig, men supplér gerne din viden ved også at læse om de andre læseudviklingstrin, da det giver et helhedsbillede af, hvad der er på spil, når man ikke har den voksnes tekst- og talesproglige kompetence.

2


Al læring sker i en social sammenhæng, derfor er det vigtigt at knytte samtaler og samvær til barnets læsning af bøger, også når barnet principielt kan læse på egen hånd, som tilfældet altid vil være, når bøger er ledsaget af lyd. Læsning – Støt barnets interesse og udvikling Tal med barnet om de bøger, det vælger og hvorfor. Vis interesse for barnets læsning ved at lade det læse bogen eller et uddrag af denne højt for dig, når det har hørt/læst bogen et par gange. Tal med barnet om indholdet med åbne spørgsmål, fx hvem og hvad handlede bogen om? Har du selv oplevet noget, som bogen minder dig om? Sprogtilegnelse – Støt barnets forståelse Tal med barnet om hvilke bøger, der passer til dets niveau. Giv gerne ideer til læsestrategier som fx at lytte først, derefter lytte og følge teksten og til slut læse teksten og tjekke forståelsen af teksten vha. lyden. Lav altid en aftale med barnet om, hvad det skal kunne vise af færdigheder efter endt læse-arbejde. Fx kan det demonstrere ordkendskab, referere bogen kort, gennemføre en dialog, der svarer til den i bogen, eller læse et par sider højt med god udtale. 3


Førlæsning Børn i børnehaven – Logografisk læsning Barnet kan/kender: • bøger som medie • „læse“ billeder • begynde at opdage tekst • ikke sondre mellem bogstaver og andre tegn Styrken ved lydstøttet læsning • barnet får øjnene op for, at tekst er meningsbærende • barnet får en reel læseoplevelse og føler læsekompetence • barnet får mulighed for at afprøve sine gæt af indhold

Logografisk læsning Barnet opfatter tekst som billeder eller tegn, der symboliserer ting, de kender fra dagligdagen. De ved for eksempel at skilte med P og S betyder hhv. parkering og station og læser brandsnavne vha. logoer. 4


Uddrag af „Hvordan er vejret?“

Bøger med simple billeder samt tekst, der tydeligt gør opmærksom på sin tilstedeværelse og indikerer, at indholdet er særligt egnet til logografisk læsning. Her er indholdet en simpel dialog vist med talebobler, og indholdet i den ene taleboble er understøttet af taleboblens form. Særlig støtte til den logografiske læser Peg på teksten eller lad barnet gøre dette. Gør opmærksom på udvalgte bogstavers form og lyd, som fx barnets forbogstav eller særlige ords betydning. 5


Opdagende læsning Børn i 0. klasse – Semifonologisk læsning Barnet kan/kender: • udvalgte bogstaver • udvalgte bogstavlyde • sondre mellem tal, bogstaver og tegn • forsøge at læse ord ud fra det første bogstav med støtte i bogens billeder Styrken ved lydstøttet læsning • barnet får støtte til at træne fonologisk læsning • barnet får en reel læseoplevelse og føler læsekompetence • barnet får mulighed for at afprøve sine hypoteser om, hvad der står

Semifonologisk læsning Semi betyder delvist, og fonologisk læsning sker ved brug af kendskab til alfabetet. Barnet har en forståelse af, at ord er sat sammen af bogstaver, der repræsenterer lyde, der samlet udgør en ordlyd. 6


Uddrag af „Kan du blive prinsesse?“

Bøger med en overskuelig tekstmængde, en høj grad af læsestøtte i billederne og gerne mange gentagelser er særligt egnede til semifonologisk læsning. Her er der en kort sætning på hver side med samme simple opbygning og billeder, der understøtter indholdet. Særlig støtte til den semifonologiske læser Tal om forbogstaver og ord. Står der fx hestevogn eller karet. Tal om faste vendinger, som barnet kan opfatte som enkeltord fx Der var engang. Tal om gentagne ord og hyppige småord. 7


Alfabetisk læsning Børn i indskolingen – Fonologisk læsning Barnet kan/kender: • bogstavernes form og lyd • hyppige småord som ordbilleder • lydere korte lydrette ord • støtte afkodningen vha. billeder Styrken ved lydstøttet læsning • mulighed for at opbygge indholds-/forforståelse • mulighed for tilegnelse af stort ordbilledkendskab • barnet får en reel læseoplevelse og føler læsekompetence

Fonologisk læsning Fonologisk betyder læren om sprogets lyde. Denne viden kan anvendes, når barnet kender alfabetet og bogstavlydene. Læsningen er meget teknisk, da eleven møder mange ord for første gang. 8

Se krokodille, der svømmer i vandet.


Uddrag af „En nat dør Mo“

Bøger med en høj grad af læsestøtte i billederne og en høj grad af korte lydrette ord er særligt egnede til fonologisk læsning. Her er lidt tekst på hver side, som støttes af både billede og grafik (taleboble). Særlig støtte til den fonologiske læser Støt lydering af ukendte ord én gang og forær så barnet ordet. Tal om hyppige småord og deres evt. ikke-lydrette udtale. Hjælp med at finde mening i det læste.

Se krokodille angribe en bøffel.

9


Overgangslæsning Børn fra ca. 2. klasse – Ortografisk læsning Barnet kan/kender: • et stadigt stigende antal ord og begreber • begynde at anvende forforståelse af fx genre og komposition som læsestrategi • læse/forstå tekster, hvor 95% af ordene er kendt på forhånd Styrken ved lydstøttet læsning • mulighed for at opbygge en forforståelse inden læsningen • en støtte til at tilegne sig fremmede/ukendte ord • motivation for de svage læsere

Ortografisk læsning Barnet læser med genkendelse af et stadigt stigende antal ordbilleder og gør brug af fx morfemer og endelser. Læseforståelsen øges, efterhånden som læsningen bliver stadig mere automatiseret. 10


Uddrag af „En julegave til Aske“

Bøger med billeder, så forståelsen fortsat støttes. Letlæselig tekstfont og smalle tekstblokke. Sætnings- og kompositorisk kompleksitet øges. Fornuftigt indhold af udfordrende ord og udtryk. I eksemplet står tekstsporet tydeligt. Stemning og indhold er støttet af et billede. Særlig støtte til den ortografiske læser Støt barnet i at bryde lange ord ned i overskuelige enheder fx i morfem og endelse. Vis hvordan, man kan finde betydningen af nye ord. Tal om komposition og genre. 11


Begynderengelsk Børn fra 0.-2. klasse Barnet har/kan: • god forforståelse • flere ord end det læser • tilegne sig engelsk på en måde, der ligner modersmålstilegnelsen • ikke afkode engelske ord • ikke forstå en grammatisk sprogtilgang Styrken ved lydstøttet læsning • „læser“ ved at se og lytte • kan høre udtalen og støtte forståelsen i fx billeder og sammenhænge • begyndende ordbilledlæsning af hyppige ord

Forforståelse for engelsk Børn suger sprog til sig i hverdagen. De fleste børn genkender allerede i 0. klasse engelsk sprogtone og simple sætninger som What is your name? 12

Se krokodiller parre sig.


Uddrag af „What Colours are the Animals?“

Bøger med lyd, en overskuelig tekstmængde, en høj grad af læsestøtte i billederne og gerne mange gentagelser er særligt egnede til begynderengelsk. I eksemplet gentages de simple sætninger igen og igen, kun dyret og farven ændres. Lyd og billeder understøtter forståelsen. Særlig støtte til læsning i begynderengelsk Tal om ord og sætninger fra bogen, inden den læses. Lad barnet „læse” et par sider op fra bogen. Tal om ligheder og forskelle til dansk.

13


Begyndertysk Børn fra 5.-6. klasse Barnet kan/kender: • læse på dansk • til tysk sprogtone • mange transparente ord • tilegne sig tysk ved at parallelisere til dansk Styrken ved lydstøttet læsning • læser med og kan høre udtalen • giver hurtigt mange ordbilleder og kendskab til faste vendinger • giver overskud til at danne hypoteser om grammatik og sætningsopbygning

Forforståelse for tysk De fleste børn i 5. klasse kender den tyske sprogtone og kan sige simple ord og faste udtryk fx danke schön, nein og ja. De genkender let ord, som ligner danske, men har brug for udtalestøtte. 14

Se krokodille-unger blive fodret.


Uddrag af „Die Schatzsuche“

Bøger med lyd, en overskuelig tekstmængde, en høj grad af læsestøtte i billederne og gerne mange gentagelser er særligt egnede til begyndertysk. I eksemplet gentages grundleddet, mens udsagnsordet varieres. Svære ord bliver oversat. Lyd og billede støtter forståelsen. Særlig støtte til læsning i begyndertysk Tal evt. om ord og sætninger fra bogen, inden den læses. Lad barnet læse et par sider op fra bogen. Tal om ligheder og forskelle til dansk. 15


Begynderfransk Børn fra 5.-6. klasse Barnet kan/kender: • læse på dansk og ser hurtigt, at strategierne skal være anderledes på fransk • lidt til fransk sprogtone • nogle transparente ord • tilegne sig fransk ved at lære faste sætningskonstruktioner og vendinger Styrken ved lydstøttet læsning • lyden støtter tilegnelsen af ordbilleder • giver hurtigt kendskab til faste vendinger • lydgentagelser, illustrationer og tekst støtter forståelsen Forforståelse for fransk De fleste børn i 5. klasse kender lidt til fransk sprogtone og kan sige simple ord, fx bonjour og oui. De genkender ord, som ligner danske eller engelske, men har brug for læse- og udtalestøtte. 16


Uddrag af „Tu veux quelle voiture ?“

Bøger med lyd, en kort og simpel tekst, en høj grad af læsestøtte i billederne samt mange faste udtryk og gentagelser er særligt egnede til begynderfransk. I eksemplet gentages sætningen, og kun tillægsordet varieres. Lyd og billede støtter forståelsen. Bag i bogen er alle ord oversatte. Særlig støtte til læsning i begynderfransk Tal evt. om ord og sætninger fra bogen, inden bogen læses. Lad barnet „læse” et par sider op fra bogen. Tal om ligheder og forskelle til dansk og engelsk. 17


Læsning med lyd er en overskuelig håndbog, der giver praktiske anvisninger og en smule faglig baggrundsviden om, hvordan man kan støtte barnets tilegnelse af sprog og læsning.

Bogen beskriver særligt, hvordan lyd i en bog kan anvendes som støtte, uden at læringsmålet glemmes. I bogen er der vist eksempler på materialer, der egner sig til forskellige trin i læseudviklingen samt til begynderniveauerne i fremmedsprogene engelsk, tysk og fransk.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, bibliotekarer, forældre eller andre, der møder børn og deltager som aktører i deres udvikling af sprog og læsning.

Scan QR-koderne inde i bogen med en smartphone eller tablet og hør oplæsning af de tilhørende eksempler. ISBN 978-87-7169-710-0

DIGTEA

digtea.dk

Profile for DigTea

Læsning med lyd – et boost til læse- og sprogtilegnelsen  

Læsning med lyd er en overskuelig håndbog, der giver praktiske anvisninger og en smule faglig baggrundsviden om, hvordan man kan støtte barn...

Læsning med lyd – et boost til læse- og sprogtilegnelsen  

Læsning med lyd er en overskuelig håndbog, der giver praktiske anvisninger og en smule faglig baggrundsviden om, hvordan man kan støtte barn...

Advertisement