Page 1

1

Afsnittets titel står som sideoverskrift

Et formål beskrives for hver IWB-side Anvendelse henviser til sidetallet på elevens grundside, hvor aktiviteten forekommer

IWB-side-vejledningen Af vejledningen til hver enkelt IWB-side vil det fremgå, hvad formålet er med arbejdet med siden, og hvilken grundside den knytter an til. Desuden vil det fremgå, hvis IWB-siden lægger op til anvendelse af kopiark. I venstre side vil der være en praktisk vejledning til, hvordan undervisningen kan forløbe i et samspil mellem lærer, elev og IWB-side.

Afstande i Danmark IWB-side 28. Afstande i Danmark

Overordnet formål IWB-side 28-30 præsenterer eleverne for målebjælken. De skal desuden opnå en forståelse af, hvordan man på et kort måler ikkerette linjer samt lære at læse og oprette tabeller.

Formål Eleverne skal få en fornemmelse af, hvornår enheden km er anvendelig og få en idé om, hvordan den samme afstand kan forekomme både kort og lang alt efter kontekst. Samtidig præsenteres de for målebjælken som en repræsentant for et korts målestoksforhold. Eleverne lærer desuden, hvordan man kan måle afstande på et kort med snor og lineal. Anvendelse Knytter sig til grundside 14. Sidens organisering • Teksten fortæller først om, hvilken enhed vi måler afstande med mellem byer i Danmark. Derefter fortæller den, hvordan man måler afstanden ved hjælp af en målebjælke i et atlas. Målebjælken er illustreret. • Illustrationen viser et vejskilt med afstanden til Rom derfra, hvor skiltet står. • Der er lagt op til en aktivitet med at måle afstande med lineal og snor. Forslag til samtale Hvornår bruger man kilometer som enhed? Er en kilometer langt? Hvornår føles det langt? Hvornår føles det kort?

28 Vejledning 1: Indled med at tale om illustrationen. Her kan det faglige ord afstand kobles på elevernes førfaglige sprog. Tal om, hvor langt der er til Rom, derfra hvor I er, og hvor langt der er til Rom fra vejskiltet. 2: Tal om, hvor lang en kilometer er. Konkretiser det ved at fortælle, hvor mange gange man skal løbe rundt om fx skolens idrætsbane for at løbe en kilometer. Tal om, at en kilometer kan være lang, hvis man fx skal løbe, men ikke lang hvis man kører i bil til Rom og mangler én kilometer, før man er fremme. Læs derefter den øverste tekst.

4: Kig på målebjælken og tal om, hvad den repræsenterer. Læs teksten Afstande i et atlas.

Specielle features Målebjælken kan kopieres over på IWB-siden med danmarkskortet.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Vejledning giver en hurtig fornemmelse af, hvordan undervisningen kan tilrettelægges ud fra IWB-siden

3: Lad eleverne selv finde længden af en kilometer opgjort i, fx antallet af omgange rundt om skolen.

5: Udfør aktiviteten med at måle afstande med lineal og snor. Se den pædagogiske og didaktiske vejledning.

Sidens organisering beskrives kort

Danmark · IWB-vejledning

Den relevante IWB-side præsenteres med titel og IWB-sidetal

Generelle features på IWB-siderne På de fleste sider kan man flytte figurer og tekster. På udvalgte sider kan man aktivere lyd. Teksterne kan låses op og er herefter redigerbare. Fx kan man erstatte centrale faglige ord med streger og skrive ordene i tekstbokse, lige til at flytte på plads.

Den relevante IWB-side vises som miniature

Specielle features fortæller om den enkelte sides særlige muligheder for interaktivitet

Danmark · IWB-vejledning

Indholdet fra de 19 grundsider til DigiTema Danmark er tilrettelagt på 33 IWB-sider. Disse er udviklet til den daglige undervisning med grundsiderne i materialet. På IWB-siden kan man, sammen med eleverne, gennemgå grundsidernes tekster, oplæg til undersøgende aktiviteter og opgaver, og man kan løse opgaverne på traditionel vis som på grundsiderne eller under udnyttelse af IWB-sidernes interaktivitet i form af bl.a. flytbare elementer, tilrettelagte søgninger og lyd. Endvidere kan man ændre og skabe nye sider, når man anvender IWB-tavlens software. Når dagens arbejde er til ende, kan man gemme IWB-siderne med løsninger og notater, så disse fx kan anvendes til repetition.


Danmark

Overordnet formål IWB-side 2-5 skal afklare elevernes forforståelse af emnet gennem aktiviteter, hvor eleverne præsenteres for danmarkskortet, og hvor de selv udformer et kort baseret på deres egen virkelighed. Desuden diskuteres forskellige oplysninger, og eleverne forberedes på læringsindholdet i kapitlet.

Formål At elevernes forforståelse af, at kort og signaturer er en repræsentation af virkeligheden, repeteres. De præsenteres her til danmarkskortet og skal forsøge at placere sig selv på kortet. Anvendelse Knytter sig til grundside 2. Sidens organisering • Illustrationen skal danne grundlag for en samtale, der kan afklare elevernes forforståelse af emnet. I illustrationen af danmarkskortet er Danmarks fem største byer markeret med en rød prik. • Eleverne skal finde ud af, hvor på kortet de selv bor og navngive de givne signaturer. Desuden skal byer, som eleverne kender, sættes ind på kortet. Forslag til samtale Kan I se, hvad dette kort viser? Ved I, hvor på kortet I selv bor? Hvad kan man bruge et kort til? Er det vigtigt, at et kort er en meget nøjagtig tegning af, hvordan landet/byen/området i virkeligheden ser ud? Hvorfor? Kan man undvære tegn/signaturer på et kort?

Vejledning 1: Tal om hvad et danmarkskort er, hvad det skal, kan eleverne se, at kortet viser Danmark? Hør, hvad eleverne genkender på kortet. 2: Få eleverne til at komme med et bud på, hvor på kortet I bor. Noter det med et X på IWB-siden. Hvilke byer kender de ellers, og ved de, hvor de ligger? Skriv byerne ind på kortet efter hukommelsen, sådan som I kan blive enige om det. 3: Tal om signaturerne her på siden, og hvad de betyder. Tal om signaturer generelt, og om hvorfor de er nødvendige at have på et kort. 4: Lad eleverne i makkerpar finde de byer, I har sat på kortet ved at kigge i et atlas, og derefter sætte dem mere nøjagtigt ind på kortet i bogen.

Specielle features Bynavne kan skrives på danmarkskortet.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 2. Sæt X på kortet, hvor du mener, du bor

2


Find vej

Formål Eleverne skal tegne deres eget skattekort, som skal aflæses af deres kammerater. Derved skal de opnå en forståelse for, hvad et kort skal indeholde for at gøre det læsbart. Anvendelse Knytter sig til grundside 2 og 3. Sidens organisering • Teksten forklarer opgaven, hvor eleverne skal tegne et skattekort og bagefter evaluere kortets læsbarhed. • Illustrationen viser en pige i færd med at tegne et kort. • Der kan evt. tegnes et fælles kort, hvor nogle af de ting indføres, som I har talt om kunne lette kortlæsningen.

Vejledning 1: Lad eleverne tegne skattekortene i makkerpar. Der byttes kort indbyrdes makkerparrene imellem, og skattejagten begynder. 2: Lad makkerparrene selv evaluere kortets læsbarhed til en start. Derefter samles der op ved tavlen, og udsagnene kategoriseres og navngives.

Forslag til samtale Hvor let var det at finde skatten? Var det præcist nok? Kunne I bedømme afstandene? Var der noget, I savnede på kortet?

Specielle features Der kan tegnes og skrives på siden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 3. Gem en skat – Tegn et skattekort ...

3


Find vej

Formål Det at finde vej diskuteres. Samtidig opridses læringsindholdet i kapitlet, så eleverne forberedes på det, de kommer til at møde gennem arbejdet med emnet. Anvendelse Knytter sig til grundside 3. Sidens organisering • Teksten om at finde vej er skrevet i et letforståeligt hverdagssprog og forbereder eleverne på, hvad de skal arbejde med i kapitlet. Forslag til samtale Hvor tit tænker I over, hvordan I kommer omkring, når I skal steder hen, I kender godt og kommer til tit? Hvad tænker I over, når I skal et sted hen, I ikke kender? Hvordan får I de oplysninger, I har brug for for at kunne komme derhen? Er det gode/rigtige oplysninger?

Vejledning 1: Modulér teksten Find vej for eleverne. Se den pædagogiske og didaktiske vejledning. 2: Fortsæt på samme måde med at modulere teksten Hvor, hvordan og hvor langt? 3: Relater teksten til oplevelserne fra aktiviteten med at tegne skattekort. 4: Vend tilbage til teksten i forbindelse med næste IWB-side, hvor betydningen af ord om kort bearbejdes.

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 4. Find vej

4


Find vej

Formål De skolefaglige begreber i ordboksen skal kobles på hverdagssproget i teksten Find vej. Anvendelse Knytter sig til grundside 3 og evt. kopiark 5. Sidens organisering • Ordboksen indeholder formelle skolefaglige ord og begreber om geografiske emner.

Vejledning 1: Lad eleverne arbejde i makkerpar med at skrive en forklarende sætning med hvert ord. Det kan evt. blive nødvendigt at slå nogle af ordene op. 2: Vend tilbage til tekstafsnittet Hvor, hvordan og hvor langt? på forrige IWB-side. Find steder i teksten, der omhandler ord fra ordboksen.

Forslag til samtale Er der nogle af ordene, I ikke forstår? Er der nogle af dem, der er lettere at forklare end andre? Kan I finde steder i teksten fra forrige side, som handler om ordene fra ordboksen? Supplerende arbejde med faglig læsning og skrivning På kopiark 15 er der mulighed for at arbejde med en tekst svarende til teksten Hvor, hvordan og hvor langt? blot i et formelt skolefagligt sprog. De faglige ord understreges, og der skrives en sætning med hvert ord på samme måde som før. Teksten kan danne grundlag for en samtale om fordele og ulemper ved tekster skrevet i et fagligt sprog.

Specielle features Ordene kan skilles ad.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 5. Ord om kort – hvad betyder de?

5


At finde oplysninger

Overordnet formål IWB-side 6-9 lærer eleverne at søge oplysninger og at forholde sig kritisk til kilderne. Desuden erfarer eleverne gennem en øvelse, hvor svært det kan være at videregive præcise oplysninger.

Formål At eleverne lærer, hvilke medier vi kan bruge til at søge oplysninger, og hvilke medier, der er relevante at anvende i søgningen efter specifikke oplysningstyper. Anvendelse Knytter sig til grundside 4. Sidens organisering • Teksten indeholder forslag til steder, hvor oplysningerne i opgaven kan søges. • I opgaven skal eleverne finde ud af, hvilke steder de kan finde forskellige oplysninger. Forslag til samtale Hvor finder I oftest jeres oplysninger? Tænker I nogensinde over, om de oplysninger, I finder, er rigtige? Er der en måde at finde ud af, om oplysningerne er rigtige?

Vejledning 1: Læs teksten i fællesskab. For hver mediekategori kan man finde underkategorier. Fx kan underkategorier til mediekategorien bøger være leksika, kalendere, fagbøger osv. 2: Lad eleverne arbejde sammen i mindre grupper. Lad dem komme med forslag til steder at søge oplysningerne til opgaven. Få dem til at afprøve forslagene og notere ned, hvor de fandt de forskellige oplysninger. Selve oplysningen noteres også. 3: Sammenlign oplysninger og tal om, hvor de er fundet. Tal om, hvorvidt svar, der er ens, er fundet de samme steder. Ved forskellige oplysninger diskuteres, hvor de er fundet, og hvilken oplysning der må være mest korrekt, baseret på kilden.

Specielle features Sætningerne kan flyttes fra hinanden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 6. At finde oplysninger

6


At finde oplysninger

Formål Eleverne får talt aktiviteten fra forrige side igennem med en begyndende kildekritisk forståelse. Anvendelse Knytter sig til grundside 4. Sidens organisering • Teksten, der forklarer om, hvorfor kilder ikke altid er til at stole på, er holdt i et hverdagssprog. • Billedet viser et foto taget fra luften. Det illustrerer, hvordan en virkelighedsnær gengivelse kan være sværere at hente oplysninger fra end en repræsentation af virkeligheden. Forslag til samtale Tror I altid på de oplysninger, I finder på nettet/i bøger/i leksika? Hvad kan få jer til at tænke over, om det mon er korrekt, det der står? Kigger I på, hvor gammelt et leksikon er, når I bruger det? Tjekker I, hvem der har lagt oplysningerne ud på nettet?

Vejledning 1: Modulér teksten for eleverne og relater undervejs indholdet til aktiviteten på forrige side. Tal om, hvad der kan være årsager til opgivning af forkerte oplysninger, fx uddatering, brug af forkerte kilder osv. Diskuter, hvordan man vurderer korrektheden af de oplysninger, man finder. 2: Lad fotoet danne grundlag for en diskussion om, hvordan et tegnet kort, som repræsenterer virkeligheden, kan være nemmere at hive oplysninger ud af end et foto, som er en langt mere virkelighedstro gengivelse.

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 7. Oplysninger er ikke altid til at stole på

7


At finde oplysninger

Formål Eleverne præsenteres for to oplysninger, som de skal forholde sig kritisk til, og forsøge at påpege kildernes svagheder. Anvendelse Knytter sig til grundside 4.

Vejledning 1: Lad eleverne arbejde sammen i mindre grupper, der læser teksten. Efterfølgende diskuterer grupperne rigtigheden af oplysningerne, og hvorfor de evt. ikke er korrekte.

Sidens organisering • Teksten kan anvendes til at anspore elevernes kritiske sans i forhold til rigtigheden af de oplysninger, der gives. Den indeholder to oplysninger baseret på to forskellige kilder. • Illustrationen forestiller en dreng, der finder oplysninger i et atlas.

2: Saml op ved tavlen med en fælles diskussion, hvor grupperne fremsiger deres overvejelser og argumenter for, hvorvidt oplysningerne er korrekte/ikke korrekte og hvorfor/hvorfor ikke.

Forslag til samtale Hvad mener I om Kalles/Johannes påstande? Hvor har Kalle fået sine oplysninger fra? Hvor har Johanne fået sine oplysninger fra? Hvad kan der være galt med de måder, de har fundet deres oplysninger? Hvordan vil I tjekke, om deres påstande er rigtige? Hvorfor er det en god måde at tjekke det på?

3: Slut af med at lade eleverne tjekke Kalle og Johannes påstande ved selv at søge oplysningerne. Tal om, hvilke medier de vil bruge og hvorfor.

Supplerende arbejde med at søge oplysninger Eleverne kan tjekke Kalle og Johannes påstande ved at søge efter oplysningerne selv.

Specielle features De korrekte oplysninger samt hvor de er fundet, kan skrives på siden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 8. Tror du på det?

8


At finde oplysninger

9 Vejledning

Formål

1: Lad eleverne hver for sig tegne et kort over deres boligområde.

Her skal eleverne selv give oplysninger i form af et tegnet kort over det område, de bor i. Dette vil styrke deres forståelse for anvendeligheden af de standarder, der bruges til korttegning. Anvendelse Knytter sig til grundside 5. og evt. kopiark 4. Sidens organisering • Teksten forklarer opgaven, hvor eleverne dels skal tegne et kort over deres boligområde ud fra hukommelsen, dels skal sammenligne dette med et kort fra et atlas. • I opgaveløsningen kan eleverne støtte sig til ordboksen og hente idéer til, hvad der kan tegnes ind på kortet. Forslag til samtale Hvordan ser jeres kort ud i forhold til kortet i atlasset? Hvad var lighederne/forskellene? Er der nogle ting på kortet i atlasset, I ikke har på jeres, som gør kortet fra atlasset mere anvendeligt end jeres? Hvad? Har I tegnet noget på jeres kort, som ikke er på kortet i atlasset, og som gør jeres kort mere anvendeligt end det fra atlasset? Hvad?

2: I makkerpar kan eleverne sammenligne deres kort med et kort fra et atlas. Lad dem kigge efter forskelle og ligheder. Disse kan evt. skrives ind i Venn-diagrammet på kopiark 14. 3: Slut af med at samle alle input ved tavlen. Brug evt. også kopiark 14 her. Forskelle og ligheder kan samles i kategorier efter, hvad de relaterer sig til, fx målestoksforhold, signaturer osv. 4: Tal om, hvorvidt de genrekaraktertræk, der eksisterer for kort, er en styrke eller svaghed i forhold til kortets anvendelighed.

Specielle features Forskelle og ligheder kan noteres på siden. Ordene i ordboksen kan flyttes fra hinanden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 9. Her bor jeg – Tegn et kort ...


Kom omkring

Overordnet formål IWB-side 10-14 skal definere og cementere betydningen af ord og begreber relateret til transport for eleverne, således at eleverne kan optage og bruge dem i deres aktive ordforråd.

Formål Elevernes formelle skolefaglige sprog skal opbygges til at tale om transport. Anvendelse Knytter sig til grundside 6. Sidens organisering • Teksten præsenterer begreberne transportmidler, tognet og transportveje. • Tegningerne illustrerer forskellige transportformer og danner grundlag for den indledende samtale om emnet Kom omkring. Forslag til samtale Hvad forestiller tegningerne? Hvad kan vi samlet set kalde det? Kan I komme i tanker om flere måder at komme omkring på? Hvor bruger man de forskellige transportmidler? Hvor kører I fx, når I kører i bil?

Vejledning 1: Tal om illustrationerne. Skab i fællesskab en overkategori til illustrationerne af transportformer, der hver især udgør en underkategori. Overkategorien kunne fx være Sådan kommer vi omkring. Få eleverne til at komme med forslag til yderligere transportformer og noter dem på en liste. 2: Tal om, hvor man ville bruge de forskellige transportformer. Her kan begrebet transportveje evt. præsenteres. 3: Gennemgå herefter teksten ved at modulere den for eleverne.

Specielle features

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 10. Hvis du skal omkring i verden...

10


Kom omkring

Formål Eleverne skal arbejde med førfaglige ord, der knytter sig til underkategorier af transportveje og transportmidler. Desuden skal disse sættes i relation til hinanden. Anvendelse Knytter sig til grundside 6. Sidens organisering • Skemaet indeholder forskellige transportveje. Eleverne skal sætte transportmidler ind i skemaet og sætte kryds ved den transportvej, der passer til. • Illustrationen viser forskellige transportmidler.

Vejledning 1: Hvis I på forrige side allerede har sat transportformer sammen med transportmidler, kan eleverne udfylde skemaet i makkerpar. 2: De kan evt. tale med de andre makkerpar om, hvilke transportformer de har indført i skemaet. 3: Lav en opsamling ved tavlen ved at udfylde skemaet i fællesskab. Lad eleverne skrive evt. manglende kategorier på.

Forslag til samtale Er der nogle transportmidler, der passer til flere transportveje? Hvilke? Kan I komme på flere kategorier af transportveje, som ikke er nævnt her?

Specielle features Skemaet kan udfyldes i fællesskab.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 11. Hvilke transportmidler passer til hvilke transportveje? – Transportmidler ...

11


Kom omkring

Formål Eleverne skal anvende de førfaglige ord fra forrige aktivitet til at skrive korte, beskrivende sætninger om, hvornår de bruger hvilke transportmidler. Anvendelse Knytter sig til grundside 6. Sidens organisering • Teksten forklarer skriveaktiviteten med at skrive om, hvornår de forskellige transportmidler anvendes i elevernes egen dagligdag. • Illustrationen støtter elevernes hukommelse i forhold til forskellige transportmidler.

Vejledning 1: Læs teksten og tal om, hvad skriveaktiviteten går ud på. 2: Lad eleverne skrive korte, beskrivende sætninger hver især. De må gerne skrive mere end én sætning om hvert transportmiddel. 3: Saml op på tavlen. Eleverne kan på skift komme med en sætning. Tal om, om eleverne nogle gange bruger mere end ét transportmiddel for at nå hen til et bestemt sted.

Forslag til samtale Hvilke transportmidler bruger I oftest og hvortil? Bruger I nogle gange flere transportmidler på en tur til et bestemt sted, fx bus og tog, bil og færge, tog, fly og så bus?

Specielle features Elevernes sætninger kan samles på tavlen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 12. Hvilke transportmidler passer til hvilke transportveje? – Hvornår bruger du...

12


Kom omkring

Formål Eleverne skal her få en forståelse for, at fysiske kort, på trods af umiddelbar lighed, er forskellige alt efter det formål, de er tiltænkt. Anvendelse Knytter sig til grundside 7. Sidens organisering • Teksten forklarer, hvordan kort adskiller sig fra hinanden og skal læses forskelligt alt efter, hvad de skal bruges til. • Illustrationen viser et kort over Torup, Tielshøj og omegn samt tilhørende signaturer. Forslag til samtale Er det ligegyldigt, hvilket kort man bruger, eller skal man overveje, hvad kortet skal bruges til, inden man vælger et? Hvorfor er det ikke ligegyldigt? Ville I kigge på en globus, hvis I skulle ud at vandre på et fjeld? Hvad ville I bruge, hvis I skulle køre langt i bil, fx til Italien?

Vejledning 1: Kig på de forskellige medbragte kort, globussen og kort på nettet. Tal om forskellene, og hvad de kan og ikke kan. Hvad ville man fx bruge, hvis man skulle finde ud af, hvor Danmark ligger i forhold til Frankrig, og hvor stort Frankrig er i forhold til Danmark? Og hvad ville man bruge, hvis man skulle finde en cykelrute i skoven? 2: Modulér teksten for eleverne. Undervejs kan I finde kort, der passer til de situationer, der er nævnt i teksten. 3: Hvis det falder naturligt, kan I tale om illustrationen af kortet og signaturerne. Ellers vent med dem til på næste side (IWB-side 14).

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 13. Kort er forskellige

13


Kom omkring

Formål Eleverne skal have udvidet deres signaturkendskab til også at omfatte andre signaturer end dem, der knytter sig til bykort. Anvendelse Knytter sig til grundside 7. Sidens organisering • Teksten forklarer begrebet signatur. Desuden er der en tekst, der opfordrer eleverne til at gætte på betydningen af signaturerne fra kortet på illustrationen. • Illustrationen viser et kort over Torup, Tielshøj og omegn samt tilhørende signaturer. Forslag til samtale Hvorfor tror I, der er forskel på, hvilke signaturer der er på et kort? Har man brug for signaturer for fx togstationer og motorveje på et kort over skoven? Hvilke signaturer har man brug for der?

Vejledning 1: Indled med at tale om de tre svære førfaglige begreber: vådområde, bebyggelse og levende hegn. Tal om, hvordan de kan forstås, og hvordan de skal forstås. 2: Lad eleverne arbejde sammen i makkerpar og på kortet finde områder med de forskellige signaturer. Derefter kan de gætte på, hvad de tre signaturer nedenfor betyder. Saml op på deres svar ved tavlen og diskuter, om de passer. Nå til enighed om én betydning for hver signatur og noter den på IWBsiden. 3: Kig efterfølgende efter signaturer på kortene, der blev brugt ved IWBside 71. Tal om, hvordan der er forskel fra kort til kort og om, hvilke signaturer der er vigtige. 4: Modulér teksten for eleverne.

Specielle features Signaturernes betydning kan skrives på siden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 14. Signaturer

14


Kom omkring

Formål Eleverne skal på egen hånd finde oplysninger i et atlas til brug for besvarelse af et givent spørgsmål. Desuden skal de arbejde med spørgsmål, der har flere mulige svar. Anvendelse Knytter sig til grundside 7. Sidens organisering • Teksten forklarer aktivitetens opgaver med at finde flere måder at komme fra Frederikshavn til København. • Illustrationen viser en dreng, der kigger i et atlas. Forslag til samtale Hvilke ruter har I valgt fra Frederikshavn til København? Hvad har I valgt ruten efter? Hastighed, hvor direkte den er, om man skal sejle med færge eller noget helt andet? Hvilke mulige fejlkilder er der ved at løse opgaven med skolens atlas? Hvordan ville I finde ruten, hvis I selv måtte vælge, hvilket medie I kunne benytte? Hvorfor tror I, at det ville være et bedre medie at benytte? Ville det være mere korrekt eller gå hurtigere at løse opgaven med noget helt tredje? Supplerende aktivitet Eleverne kan løse den samme opgave, men ved hjælp af nettet eller en gps i stedet for atlasset.

Vejledning 1: Lad eleverne arbejde i makkerpar eller små grupper, som ved hjælp af et danmarkskort finder måder at komme fra Frederikshavn til København. 2: Saml op ved tavlen. Hvilke ruter har de valgt? Tal om, hvorvidt de valgte ruter er mulige. Måske er skolens atlas gammelt og indeholder færgeruter, der ikke længere eksisterer osv. Er der andre fejlkilder? 3: Eleverne kan løse den samme opgave igen, men nu ved hjælp af nettet eller en gps. Hjælp dem med, hvordan man kan variere valget af ruter ved at indtaste forskellige kriterier såsom den hurtigste rute, den grønneste rute osv. 4: Tal om, hvilken metode der var lettest at bruge til at løse opgaven, og hvilken der var mest nøjagtig.

Specielle features Ruterne kan skrives ind på siden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 15. Vis, at du kan læse et skoleatlas

15


Dit lokalområde

Overordnet formål IWB-side 16-19 skal give eleverne en forståelse af begrebet lokalområde ved at lade dem arbejde med deres eget lokalområde både i form af et tegnet kort og beskrivende tekster.

Formål Eleverne skal opnå en fornemmelse af, hvad deres eget lokalområde dækker over, og hvad området rummer af faciliteter. Anvendelse Knytter sig til grundside 8. Sidens organisering • Teksten definerer begrebet lokalområde. I indledningen bliver aktiviteten fra IWB-side 67 koblet sammen med teksten. • Illustrationen viser to børn, der cykler rundt i lokalområdet.

Vejledning 1: Kig på illustrationen og tal om den. Tal om, hvordan pigerne på illustrationen kommer omkring, og hvor det højst sandsynligt er, de færdes. Spørg ind til elevernes lokalområde ved at høre dem, hvor de som regel færdes i deres fritid, og hvad de laver der. 2: Modulér teksten for eleverne. Tal om jeres lokalområde. Hvad indeholder det? Hvad kan man lave? Bor der mange mennesker? Måske bor eleverne i forskellige lokalområder.

Forslag til samtale Har I nogle bestemte steder i området, I kommer tit? Hvad laver I der? Er det en del af jeres lokalområde? Hvad ligger der I jeres lokalområde? Ligger jeres skole der? En sportshal? Bor jeres venner der? Bor andre fra jeres famile der?

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 16. Dit lokalområde

16


Dit lokalområde

Formål Elevernes viden om kort skal anvendes i praksis. Desuden skal eleverne opnå en fornemmelse af skolens placering i forhold til verdenshjørnerne og andre centrale bygninger/områder i nærheden. Anvendelse Knytter sig til grundside 8 og evt. kopiark 1. Sidens organisering • Teksten over det store tomme felt forklarer aktiviteten med at lave et kort over lokalområdet. • Ordboksen giver idéer til, hvad der kan laves signaturer til eller på anden vis markeres på kortet. • Teksten nederst forklarer opgaven med at indsætte nord på kortet. • Kopiark 7 lægger op til en aktivitet med at undersøge retninger fra skolen med et kompas. Forslag til samtale Hvor meget fra kortet synes I, der skal med for at vise lokalområdet? Hvordan finder man nord på kortet? Vidste I godt, hvor alle tingene lå, inden I lavede kortet? Tilknyttet praktisk undersøgende arbejde Skolen bruges som udgangspunkt til at undersøge retninger med et kompas. Derved får eleverne placeret skolen i forhold til verdenshjørnerne og får trænet deres brug af et kompas - kopiark 7.

Vejledning 1: Find et kort over byen på nettet. Find et passende udsnit, som eleverne kan tegne af. Brug evt. kalkerpapir til at overføre printet til bogen. Eleverne skal markere særlige typer områder og tegne signaturer til. Ordene i ordboksen kan bruges som inspiration. Tal om forskellige måder, signaturerne kan laves. 2: Indsæt en pil, som viser nord på kortet. Tal om, hvordan man finder nord og giv evt. eleverne et kompas til hjælp. 3: Diskuter ting, som eleverne gerne vil undersøge om lokalområdet. Skriv det på en liste og gem den til aktiviteten med fotosafari på IWBside 76. 4: Udfør aktiviteten på kopiark 7, hvor eleverne finder interessante bygninger og områder og placerer retningesmæssigt i forhold til skolen.

Specielle features Ordene i ordboksen kan flyttes fra hinanden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 17. Lav et kort over dit lokalområde

17


Dit lokalområde

Formål Eleverne skal præsenteres for det at skrive i den beskrivende tekstgenre. De skal gøre sig overvejelser omkring interessante ting i deres lokalområde samt have øget deres kendskab til dette. Anvendelse Knytter sig til grundside 9 og evt. kopiark 2. Sidens organisering • Teksten forklarer, hvordan man skriver en beskrivende tekst og instruerer i, hvordan der skal sættes fotos ind i beskrivelsen. • Illustrationen viser to børn, der cykler rundt i lokalområdet. • Der lægges op til en aktivitet med at tage på fotosafari. Forslag til samtale Hvad sker der med en tekst, når vi skriver det i stedet for jeg? Eller er i stedet for var? I hvilke slags bøger ville I forvente at møde beskrivende tekster? Kender I bøger, der bruger foto som en støtte til teksten? Hvilke slags bøger? Hvad er der i jeres lokalområde, som I synes er spændende, og som I gerne vil vise jeres klassekammerater? Tilknyttet praktisk undersøgende arbejde Eleverne skal cykle rundt i lokalområdet og tage fotos af steder, de kommer ofte. Fotoerne skal bruges til beskrivelsen af lokalområdet.

Vejledning 1: Gennemgå det faglige sprog fra undervisningen igen og skriv en ordliste, der kan opmuntre eleverne til at anvende det faglige sprog aktivt. 2: Kopiark 8 kan præsenteres kort i forbindelse med tekstens første afsnit. 3: Modulér teksten for eleverne. Tal om de nævte ordklasser og deres virkning i en tekst. Lav gerne eksempelsætninger, der kan bruges som udgangspunkt for en diskussion om dette. 4: Fotosafarien kan forberedes under gennemgangen af tekstens andet afsnit. Hør eleverne, om de kender til tekster, hvor fotos anvendes til at støtte tekstens indhold. Tal om ting fra lokalområdet, som eleverne synes er spændende og gerne vil vise de andre. Bidrag selv med idéer og tilføj til den påbegyndte liste. 5: Tag på fotosafari med udgangspunkt i den fælles opbyggede liste.

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 18. Beskriv dit lokalområde

18


Dit lokalområde

19 Vejledning

Formål

1: Repeter det faglige sprog, og lav en ordliste hvis nødvendigt.

Eleverne skal prøve kræfter med den beskrivende tekstgenre ved at skrive en beskrivelse af deres lokalområde. Anvendes sammen med Knytter sig til grundside 9 og evt. kopiark 2. Sidens organisering • Teksten forklarer opgaven med at skrive en beskrivelse af lokalområdet. • Det store tomme felt kan bruges til en fælles gennemgang af opbygningen af beskrivende tekster og en eksempeltekst. • Ordboksen kan give inspiration til ting fra lokalområdet, der kan beskrives. Forslag til samtale Hvad kunne være en god og dækkende overskrift til en beskrivelse af jeres lokalområde? Hvad findes der i jeres lokalområde, der er interessant og som I gerne vil beskrive? Synes I, at de tekster I har skrevet, overholder de krav der er til en beskrivende tekst? Hvorfor/hvorfor ikke? Var der nogle af kravene der var svære at leve op til? Hvilke og hvorfor?

2: Eleverne kan arbejde i makkerpar. Start med at gennemgå opbygningen af en beskrivende tekst. Tal om overskrift, klassifikation og beskrivende sætninger. Kopiark 8 kan med fordel benyttes til at notere på. 3: Lav en eksempeltekst med de af eleverne der har brug for det, således at de ved hvad der forventes af dem i opgaveløsningen. Tal om hvad en god overskrift kan være. Fortsæt med klassifikationen, og tal om det sproglige hierarki der er karakteristisk for en klassifikation. Få eleverne til at nævne interessante ting i lokalområdet, og noter dem. Skriv beskrivende sætninger med ordene fra listen. Lad eleverne fortsætte på egen hånd, efterhånden som de føler sig klar. 4: Lad eleverne læse højt for hinanden af deres bekrivelser. Lad dem diskutere hvorvidt teksterne lever op genrekravene, og hvordan.

Specielle features Ordene i ordboksen kan flyttes fra hinanden. Det store tomme felt kan bruges til en fælles gennemgang.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 19. Min beskrivelse af lokalområdet


Dit eget danmarkskort

Overordnet formål IWB-side 22-22 skal give eleverne en dybere indsigt i danmarkskortet og dets udformning ved selv at udfylde et ud fra en instruktion, hvor eleverne inddrager opnået viden og metoder fra tidligere i kapitlet.

Formål Eleverne skal lære at orientere sig på danmarkskortet samt at finde oplysninger selvstændigt. Ydermere skal deres viden om verdenshjørnernes indbyrdes placering cementeres. Anvendelse Knytter sig til grundside 10 samt danmarkskortet grundside 11. Sidens organisering • Det første tekstafsnit er en instruktion i at udfylde danmarkskortet. • Teksten Retningen nord på kort forklarer, hvorfor verdenshjørnerne er det bedst anvendelige til kortlæsning, og beskriver brugen af et kompas. Forslag til samtale Hvilke byer har I sat på kortet? Har I forbundet dem alle med veje? Hvor fandt I de oplysninger, I skulle bruge? Var alle oplysningsstederne lige gode? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvornår giver det god mening at bruge højre og venstre til retningsangivelser? Hvornår gør det ikke? Hvad bruger man så? Hvorfor? Hvor ligger nord på fotoet?

Vejledning 1: Find et egnet danmarkskort at vise frem. Vis eleverne, hvordan man kan orientere sig på kortet, evt. ved at få en elev til tavlen, og støtte denne i at finde en by på kortet efter eget valg. Vis eleverne, hvordan man kan bruge sin viden om, hvor byen ligger, til at finde byens placering på kortet på IWBsiden. Indtegn byen på IWB-siden. Indsæt en ny by, som er forbundet med den første med en motorvej. Indtegn vejen mellem de to. Lad eleverne fortsætte på egen hånd i deres bøger ved at finde oplysninger på nettet eller i et atlas. Tal om nettet og atlasset som kilder til de nødvendige oplysninger i denne opgave. 2: Tekstens indhold i teksten om retninger moduleres for eleverne. Efter hvert tekstafsnit kan man tale om elevernes egne erfaringer, som kan underbygge teksten. I det sidste tekstafsnit kan det udleverede kompas inddrages i samtalen. 3: Lad eleverne kigge på fotoet og i makkerpar tale om, hvor verdenshjørnerne er.

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 20. Dit eget danmarkskort

20


Dit eget danmarkskort

Formål Eleverne skal få en relativ fornemmelse af Danmarks størrelse og en idé om, hvordan befolkningen er og har været bosat. Anvendelse Knytter sig til grundside 10 samt danmarkskortet grundside 11. Sidens organisering • Teksten giver en fornemmelse af Danmarks størrelse og nævner Danmarks fem største byer. • I illustrationens billedtekst fortælles om, hvordan danskernes spredning i byer og på landet har ændret sig gennem de sidste 200 år. Forslag til samtale Hvor mange byer tror I, der er i Danmark? Hvad er forskellen på en by og en landsby? Hvorfor tror I, at der bliver færre og færre mennesker, der bor på landet? Tror I, at der vil være endnu færre, der bor på landet om 100 år?

Vejledning 1: Start med at lade eleverne komme med et bud på antallet af byer i Danmark. Diskuter definitionen på en by/en landsby. Afslut med at slå definitionen op på nettet. Tal om, hvorvidt postulatet i elevbogen om Danmarks 142 byer holder vand, samt om størrelsesrækkefølgen er korrekt. 2: Tal om illustrationen. Hvordan kan det mon være, at flere og flere mennesker bor i byen? Her vil det være oplagt at bruge tallene fra illustrationsteksten til at arbejde med brøkdiagrammer. Se den pædagogiske og didaktiske vejledning.

Specielle features Den tomme plads på siden kan evt. bruges til at skrive definitionen på byer og landsbyer og/eller tegne brøkdiagrammer over mennesker der bor på landet.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 21. Byer i Danmark

21


Dit eget danmarkskort

Formål Eleverne skal selv udfylde danmarkskortet ud fra de givne instrukser i den røde boks. Anvendelse Knytter sig til grundside 10 og 11. Sidens organisering • I den røde boks er der instruktioner til de ting, der skal udfyldes på danmarkskortet. • Illustrationen viser danmarkskortet, som eleverne skal udfylde. Forslag til samtale Hvad er en kompasrose? Hvad skal man bruge en kompasrose til? Hvordan fandt i syd, øst og vest, når I kendte nord? Hvad hedder Danmarks fem største byer? Hvordan fandt I ud af hvor de ligger? Hvad var forskellen på at bruge nettet og atlasset til at finde oplysningerne? Supplerende kortlege Eleverne kan træne brugen af feltangivelser på kort, ved at lege skattejagt på danmarkskortet eller andre kort eleverne selv finder. Se den pædagogiske og didaktiske vejledning.

Vejledning 1: Indled med at finde kompasrosen på illustrationen og tal om, hvad en kompasrose er. Eleverne skal nu anvende den viden, de har tilegnet sig fra teksten Retninger på kort til at skrive retningerne på kompasrosen. Saml op ved tavlen og skriv retningerne på kortet i fællesskab. 2: Lad eleverne finde navnene på Danmarks fem største byer ved at kigge i teksten Byer i Danmark. Byernes placering kan eleverne lede efter i både atlas og på nettet og derefter tegne dem ind på kortet. Saml op ved tavlen og tegn byerne ind i fællesskab. Tal om forskellen på at søge i de to medier. Brug også tid på at lære eleverne om anvendelsen af registeret i et atlas, og hvad en betegnelse som “7 B6“ betyder. 3: I makkerpar kan eleverne lege skattejagt på danmarkskortet ved fx at skulle finde den by, der ligger i feltet C2 osv. 4: Kopier danmarkskortet fra denne side ind på næste IWB-side, så I kan skrive videre på det.

Specielle features Retningsangivelserne kan flyttes ud af teksten og placeres på kortet. Danmarks fem største byer kan flyttes ud af teksten og placeres på kortet.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 22. Skriv retning på kortet

22


Store og små byer

Formål Eleverne skal selv udfylde danmarkskortet ud fra de givne instrukser i den røde boks. Anvendelse Knytter sig til grundside 10 og 11. IWB-siden er en fortsættelse af forrige IWB-side (IWB-side 22). Danmarkskortet kan med fordel kopieres ind på denne side, så alle indtegninger samles på ét kort. Sidens organisering • I den røde boks er der instruktioner til de ting, der skal udfyldes på danmarkskortet. • Illustrationen viser danmarkskortet, som eleverne skal udfylde. Forslag til samtale Hvilke bynavne har I sat på kortet? Er det byer, I kender? Hvordan fandt I dem? Hvilke veje, broer osv. har I sat på kortet? Kan man nu komme fra alle byer til alle byer? Hvor fandt I disse oplysninger? Hvilke signaturer skal vi have på kortet, så kortet bliver til at navigere efter?

Vejledning 1: Eleverne kan nu selv finde bynavne at tegne ind på kortet. Eleverne kan enten kigge på danmarkskortet og finde byer, de genkender navnene på, eller de kan søge efter specifikke byer. Lad efterfølgende eleverne komme til tavlen på skift og sætte et bynavn på kortet. Tal om, hvilken metode eleverne brugte til at finde byerne. 2: Lad eleverne finde oplysninger om transportveje på nettet eller i atlasset, så de kan tegne disse ind på kortet. Saml op ved tavlen ved i fællesskab at tegne veje, tognet, broer osv. ind på kortet. 3: Skriv i fællesskab udvalgte signaturer til kortet. Derefter kan eleverne selv lave signaturer, som passer til deres egne kort i bøgerne. Gem IWB-siden.

Specielle features De fælles signaturer kan skrives ind på siden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 23. Mindre byer du kender

23


Store og små byer

24 Vejledning

Overordnet formål

1: Lad eleverne læse og tale om teksten i makkerpar.

IWB-side 24-27 er en fortsættelse af elevernes arbejde med kildekritik. Samtidig skal eleverne få en begyndende forståelse for demografi.

Formål Elevernes faglige sprog skal opbygges til at tale om byers størrelser.

2: Saml op ved tavlen. Tal om, hvad indbyggertal betyder, og hvad signaturerne viser.

Anvendelse Knytter sig til grundside 12. Sidens organisering • Teksten forklarer, hvilke signaturer, der bruges til at fortælle om størrelsen af byer. Ordet indbyggertal defineres i det sidste tekstafsnit. • Signaturerne for bystørrelse er vist på siden. • Illustrationen viser en lille by. Forslag til samtale Hvorfor tror I, at der er flere slags signaturer for byer på kortet? Hvad betyder indbyggertal? Hvilken signatur passer til jeres by?

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 24. Store og små byer


Store og små byer

Formål Eleverne skal søge oplysninger på flere måder og få en fornemmelse af størrelsen af Danmarks store byer. Anvendelse Knytter sig til grundside 12 samt danmarkskortet på grundside 11. Man kan med fordel kopiere danmarkskortet fra IWB-side 22 og 23 ind på siden, så bystørrelserne kan markeres herpå. Sidens organisering • Signaturerne for bystørrelse er vist på siden. • Overskriften fortæller, hvad opgaverne nedenunder handler om. • Illustrationen viser et danmarkskort, som ikke er udfyldt. Forslag til samtale Hvor mange indbyggere fandt I i de forskellige byer? Hvordan fandt I oplysningerne? Var det en god måde? Kan man stole på de oplysninger? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan kan man ellers finde oplysningerne? Var de tal, I fandt ved netsøgningen, anderledes end dem, I havde fundet før? Hvorfor/hvorfor ikke?

Vejledning 1: Indled med at lade eleverne afprøve deres nye viden om, at signaturer kan være størrelsesangivende. Dette gøres ved, at de hver især finder signaturerne i et atlas og aflæser byernes størrelse. Marker i fællesskab bystørrelserne på kortet fra IWB-side 80 og 81. Derefter kan eleverne overføre dem til deres eget kort på side 37 i elevbogen. Skriv signaturer ind på kortene. 2: Tal om, hvordan eleverne fandt oplysningerne om byernes størrelser, og om det var en god måde. Diskuter, hvilke andre måder man kunne finde oplysningerne på. 3: Lad eleverne søge de samme oplysninger på nettet ved at indtaste „indbyggertal samt byens navn“. Tal om, hvorvidt de oplysninger, de får her, afviger fra dem, de fandt før.

Specielle features Signaturerne kan kopieres og placeres på kortet.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 25. Indbyggertal i Danmarks byer

25


Store og små byer

Formål Her skal eleverne opnå en forståelse af, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til ændringer i indbyggertal. Anvendelse Knytter sig til grundside 13. Sidens organisering • Teksten forklarer, hvordan indbyggertal hele tiden forandrer sig og dermed vigtigheden af en tidsangivelse på tallene. • Illustrationen viser faktorer, der påvirker indbyggertal. Den kan bruges som udgangspunkt for en samtale om, hvordan de forskellige faktorer påvirker, og i hvilken retning de trækker indbyggertallet. Forslag til samtale Hvad viser illustrationen? På hvilken måde kan disse tre personer ændre et indbyggertal i en by? Hvad kan få indbyggertallet til at vokse? Hvad kan få indbyggertallet til at falde? Har det nogen indflydelse på indbyggertallets rigtighed lige nu, hvornår tallene er skrevet ned? Hvorfor? Supplerende arbejde med faglig skrivning Ved at skrive en forklarende eksempeltekst bliver sidens første tekstafsnit let at formidle til eleverne. Se den pædagogiske og didaktiske vejledning.

Vejledning 1: Kig på illustrationen og tal om den. Få eleverne til at forestille sig, hvordan de tre personer kan påvirke indbyggertallet i en by. Måske har eleverne selv oplevet, at deres familier har ændret på indbyggertallet ved fx at flytte eller få en lillesøster/bror. 2: Skriv en forklarende eksempeltekst om, hvordan indbyggertallet i en by kan ændre sig. 3: Lad eleverne læse det første afsnit af teksten i makkerpar og lav en fælles opsummering af indholdet. 4: Inden andet afsnit læses, kan man tale om forældelse af tal. Vil man kunne regne med et gammelt tal og hvorfor ikke? 5: Læs resten af teksten i fællesskab. Tal om, hvorfor man skal skrive, hvornår indbyggertallet er fra. Vend evt. tilbage til brøkdiagrammerne fra IWB-side 21. Tal om, hvorvidt tallene passede, selv om det var tal fra for 200 år siden.

Specielle features Ingen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 26. Indbyggertal fra gamle dage og i dag er forskellige

26


Store og små byer

Formål Eleverne skal her forholde sig kritisk til de oplysninger, de har fundet. Anvendelse Knytter sig til grundside 13. Sidens organisering • Overskriften fortæller, hvad opgaverne nedenunder handler om. Forslag til samtale Er der forskel på atlassets udgivelsesår og tidsangivelserne for de oplysninger, I fandt på nettet? Hvilken betydning har den forskel? Hvor tror I, man kan finde de nyeste tal? Hvilke hjemmesider ville I bruge, hvis I skulle være sikre på at finde de nyeste og mest korrekte tal?

Vejledning 1: Få eleverne til at finde udgivelsesåret på atlasset og årstalsangivelserne for kilderne på nettet og notere dem i bogen. Tal om, hvad de er kommet frem til og skriv det på IWB-siden. 2: Tal om, hvordan man finder de nyeste tal. Lad dem undersøge det i makkerpar. Saml op ved tavlen og hør, hvor de fandt de nyeste tal. Noter på IWB-siden. Tal om, hvordan man kan vide, om det er en kilde, man kan stole på. 3: Lad eleverne arbejde videre i makkerpar med at finde indbyggertal i fem andre byer, de kender, og derefter sætte dem ind på kortet med signaturerne som størrelsesangivere.

Specielle features Der kan skrives på siden under den fælles gennemgang.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 27. Årstal for indbyggertal

27


Afstande i Danmark

Overordnet formål IWB-side 28-30 præsenterer eleverne for målebjælken. De skal desuden opnå en forståelse af, hvordan man på et kort måler ikkerette linjer samt lære at læse og oprette tabeller.

Formål Eleverne skal få en fornemmelse af, hvornår enheden km er anvendelig og få en idé om, hvordan den samme afstand kan forekomme både kort og lang alt efter kontekst. Samtidig præsenteres de for målebjælken som en repræsentant for et korts målestoksforhold. Eleverne lærer desuden, hvordan man kan måle afstande på et kort med snor og lineal. Anvendelse Knytter sig til grundside 14. Sidens organisering • Teksten fortæller først om, hvilken enhed vi måler afstande med mellem byer i Danmark. Derefter fortæller den, hvordan man måler afstanden ved hjælp af en målebjælke i et atlas. Målebjælken er illustreret. • Illustrationen viser et vejskilt med afstanden til Rom derfra, hvor skiltet står. • Der er lagt op til en aktivitet med at måle afstande med lineal og snor. Forslag til samtale Hvornår bruger man kilometer som enhed? Er en kilometer langt? Hvornår føles det langt? Hvornår føles det kort?

Vejledning 1: Indled med at tale om illustrationen. Her kan det faglige ord afstand kobles på elevernes førfaglige sprog. Tal om, hvor langt der er til Rom, derfra hvor I er, og hvor langt der er til Rom fra vejskiltet. 2: Tal om, hvor lang en kilometer er. Konkretiser det ved at fortælle, hvor mange gange man skal løbe rundt om fx skolens idrætsbane for at løbe en kilometer. Tal om, at en kilometer kan være lang, hvis man fx skal løbe, men ikke lang hvis man kører i bil til Rom og mangler én kilometer, før man er fremme. Læs derefter den øverste tekst. 3: Lad eleverne selv finde længden af en kilometer opgjort i, fx antallet af omgange rundt om skolen. 4: Kig på målebjælken og tal om, hvad den repræsenterer. Læs teksten Afstande i et atlas. 5: Udfør aktiviteten med at måle afstande med lineal og snor. Se den pædagogiske og didaktiske vejledning.

Specielle features Målebjælken kan kopieres over på IWB-siden med danmarkskortet.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 28. Afstande i Danmark

28


Afstande i Danmark

Formål Eleverne skal lede efter kilder til at finde afstande på nettet og samtidig få en fornemmelse af, at man kan måle afstande på mange måder. Eleverne skal derudover arbejde med at aflæse og udfylde tabeller. Anvendelse Knytter sig til grundside 14 og 15. Sidens organisering • Den øverste tekst fortæller og instruerer i, hvordan man kan finde afstande på nettet. • Den næste tekst forklarer, hvordan eleverne skal finde afstande på forskellige måder. • Tabellen viser afstandene mellem Danmarks fem største byer i km. Den nederste del skal eleverne selv udfylde. Forslag til samtale Hvordan kan man se i en søgning på nettet, om de hits, man finder, er brugbare? Kan I nævne flere forskellige måder at måle afstande på? Prøv at aflæse afstanden mellem København og Aalborg i tabellen. Hvor langt er der? Hvor langt er der mon så fra Aalborg til København? Er der forskel på afstanden mellem de to samme byer alt efter, om man måler fra den ene by til den anden eller omvendt?

Vejledning 1: Modulér den første tekst for eleverne. Brug tid på at tale om ordet ruteplanlægger. 2: Vis eleverne, hvordan man kan lave den foreslåede søgning på nettet. Tal om, hvilke hits, der er brugbare og hvorfor. Vis eleverne et par søgninger og sæt de fundne afstande ind i tabellen på næste IWB-side (IWB-side 88). 3: Læs teksten Afstande på mange måder. Eleverne har allerede målt afstande med lineal og snor og kommer i opgaven Sæt afstande ind i tabellen til at finde afstande på yderligere flere måder. 4: Kig på tabellen og tal om den. Tal om, hvordan de variable i både rækker og søjler er ens i denne tabel. Tal om, hvad afstande i km betyder, der hvor rækker og søjler krydser hinanden. Få eleverne til at aflæse specifikke afstande og sørg for, at alle kan finde ud af at aflæse tabellen. Tal om, at frem og tilbage er lige langt, og lad derefter eleverne udfylde den nederste del af tabellen.

Specielle features Afstandene kan skrives ind i tabellen.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 29. Afstandstabel for Danmarks store byer

29


Afstande i Danmark

Formål Eleverne træner deres tabelforståelse ved både at skulle udbygge og udfylde en tabel. Eleverne skal finde oplysninger på forskellig vis og sætte disse i system tabellen. Anvendelse Knytter sig til grundside 15. Sidens organisering • Teksten over tabellen forklarer opgaven. • Tabellen viser afstande mellem byer i Danmark målt på forskellige måder. • Nederst på siden skal eleverne evaluere metoderne og begrunde deres svar. Forslag til samtale Hvad er det, tabellen skal vise? Hvad mangler der i tabellen? Kan I komme på flere byer og målemetoder, vi kan sætte ind? Hvad er det, vi måler, og hvilken enhed skal vi bruge? Hvor skal det stå? Hvad er afstanden mellem Esbjerg og København målt med en snor? Hvor skal det skrives i tabellen? Er der nogle afstande mellem jeres byer, som I ikke kunne finde med alle metoderne?

Vejledning 1: Kig på tabellen og tal om, hvad den skal vise. Hør eleverne, hvad der mangler at blive udfyldt på tabellen. Hvilken enhed skal der bruges, og hvor skal den stå? Hvor skal afstandene skrives, og hvilke afstande er det? Kan de finde på flere byer og flere målemetoder? Hvor skal de stå i tabellen? Osv. 2: Eleverne kan enten deles i grupper, der fordeler delopgaverne imellem sig, eller opgaven kan løses sammen som klasse, hvor hver elev finder udvalgte oplysninger. 3: Saml til sidst alle oplysningerne på tavlen, så eleverne kan skrive af og få udfyldt de felter, de mangler i tabellen. Vær opmærksom på, om eleverne kan have valgt forskellige variabler.

Specielle features Der kan skrives i skemaet.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 30. Sæt afstande ind i tabellen

30


Din bog om dit lokalområde

Formål Eleverne skal strukturere og skriftligt formidle arbejdet fra kapitlet. Den opnåede forståelse kan cementeres, og eleverne kan anvende det faglige sprog aktivt i fremstillingen af en bog. Anvendelse Knytter sig til grundside 16 samt kopiark 2. Sidens organisering • Teksten instruerer i, hvordan bogen om Danmark og lokalområdet skal udformes. • Den farvede boks indeholder et forslag til en indholdfortegnelse. • På kopiark 2 er der en skriveskabelon til beskrivende tekster. Denne kan anvendes i forbindelse med beskrivelserne af hvert kapitel i bogen. Forslag til samtale Hvad indeholder en bog normalt? Hvordan er den inddelt? Kigger I normalt på indholdsfortegnelsen/registret i en bog? Hvilken rækkefølge synes I, at kapitlerne skal komme i, for at bogen hænger bedst sammen? Kan andre lære noget af at læse jeres bøger? Ville I selv have lyst til at læse i dem?

Vejledning 1: Elevernes bøger kan laves i ringbind med plastiklommer. På forsiden af hver plastiklomme kan beskrivelsen af kapitlet være, efterfulgt af den beskrevne opgave på bagsiden. Således vil hver plastiklomme udgøre et kapitel. Bogen kan også laves i bookcreator. Kig evt. i fagbøger efter inspiration. Eleverne kan enten kopiere deres besvarelser fra elevbogen eller bruge dem som kladde og ud fra disse tegne flottere kort og med støtte rette deres tekster til. 2: Tænk over en indholdsfortegnelse. Den skal være på plads, inden arbejdet går i gang. Indholdsfortegnelsen på siden er blot et forslag. Måske vil I ændre på rækkefølgen eller lave den helt anderledes. 3: Brug kopiark 2 til at lave de beskrivende tekster. Se også eksemplet i den pædagogiske og didaktiske vejledning. Skriv eksempler på både beskrivende tekster og på, hvordan eleverne kan nævne deres kilder samt forholde sig kritisk til dem. 4: Afslut med at lave et register.

Specielle features Sætningerne i beskrivelsen af kapitelindholdet kan skilles ad. Indholdsfortegnelsens punkter kan skilles ad.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 31. Din bog om Danmark og dit lokalområde

31


Har du tjek på kort

Overordnet formål IWB-side 32-34 giver eleverne mulighed for at vise deres forståelse af begreber, der knytter sig til kort og transport. Desuden kan de fremvise deres evner til at tegne et kort ud fra en instruktion samt en fortolkning af kortet.

Formål Opgaverne evaluerer elevernes forståelse af begrebet lokalområde, både som specifikke områder i elevernes lokalområde og som en mere generel forståelse af signaturer til kort over små områder. Anvendelse Knytter sig til grundside 16. Sidens organisering • Teksten forklarer opgaverne, hvor man skal forklare, hvad et lokalområde er, fortælle om områder i eget lokalområde samt finde på og tegne fem signaturer. • Ordboksene indeholder ord om kort, som eleverne kan støtte sig til i opgaveløsningen. Disse findes ikke på den tilsvarende elevbogsside.

Vejledning 1: Læs opgaveteksterne og tal om, hvad der bliver bedt om i opgaverne. 2: Lad eleverne løse opgaverne hver især. 3: Saml op ved tavlen. Hvordan har eleverne defineret et lokalområde? Skriv nogle af elevernes svar på IWB-siden og prøv evt. at formulere en fælles betegnelse for et lokalområde. 4: Tal om, hvilke områder eleverne har nævnt fra lokalområdet. Skriv nogle af dem på siden. Måske kommer eleverne i tanker om flere områder under gennemgangen. 5: Tal om signaturerne. Kunne eleverne finde på nogle? Hvilke? Har de husket at skrive, hvad de betyder? Tal om, hvorfor det sidste er vigtigt.

Specielle features Der kan skrives på siden under den fælles gennemgang. Ordene fra ordboksene kan flyttes fra hinanden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 32. Lokalområdet

32


Har du tjek på kort

33

Formål

Vejledning

Opgaverne evaluerer, om eleverne forstår de to begreber transportformer og transportveje.

1: Gennemgå, hvad der forventes af eleverne i deres besvarelser.

Anvendelse Knytter sig til grundside 16. Sidens organisering • Teksten forklarer opgaverne med at nævne transportformer og skrive, hvilke transportveje disse kan bruges til. • Ordboksene indeholder ord om kort, som eleverne kan anvende i opgaveløsningen.

2: Lad eleverne løse opgaverne hver især. 3: Saml op ved tavlen. Hør, hvad eleverne har svaret, og om de har kunnet finde relevante transportveje til de transportformer, de nævner.

Specielle features Der kan skrives på siden under opsamlingen. Ordene fra ordboksene kan flyttes fra hinanden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 33. Danmark


Har du tjek på kort

Formål Opgaverne evaluerer, om eleverne kan følge en instruktion, om de ved, at nord altid er opad på et kort, og om de kan lave anvendelige signaturer til et kort. Anvendelse Knytter sig til grundside 17 og kopiark 3. Sidens organisering • Det første tekstafsnit forklarer, hvad opgaven overordnet går ud på. • Resten af teksten er korte instruktioner til, hvordan opgaven skal løses. • Kopiark 3 lægger op til en aktivitet med at udfylde en afstandstabel og beskrive den tegnede ø. Faglig læsning og skrivning Kopiark 3 evaluerer elevernes evne til at anvende en målebjælke og skrive i den beskrivende tekstgenre.

Vejledning 1: Start med at læse det første tekstafsnit. Tal om, hvad eleverne skal i opgaven, så de er forberedte. 2: Læs instruktionerne igennem. Sørg for, at alle forstår, hvad opgaven går ud på. Lad eleverne arbejde selvstændigt med opgaven. Saml op ved tavlen og tal om, hvordan eleverne har løst opgaven. Opmuntr eleverne til at tegne de ting ind på kortet under gennemgangen, som de ikke fik gjort på egen hånd. 3: Præsenter eleverne for kopiark 9. Start med at gennemgå den nederste opgave med afstandstabellen. Tal om tabellen, så alle eleverne forstår, hvad opgaven går ud på. Lad dem udfylde tabellen hver især. Saml op ved tavlen og tal om, hvordan tabellen er blevet udfyldt. 4: Fortsæt med at lade eleverne lave beskrivelsen af øen på kopiark 9. Ved opsamlingen kan I tale om de generelle genretræk for beskrivende tekster.

Specielle features Teksten med delopgaverne kan skilles ad. Der kan skrives og tegnes på siden.

DigTea . DigiTema Danmark - Lærervejledning IWB

Danmark · IWB-vejledning

IWB-side 34. Signaturer og afstande

34

5 Danmark - IWB vejledning