Page 1


úU - 2008

¿úWôûP

Eu]R NØRôVm TûPj§P A¦ §WsÅo! Sm Ui¦u ûUkRoLú[! ¿úWôûP«u C²V Y¥LôpLú[! UôR CRr EeLs Aû]YûWÙm ‘¿úWôûP’ CRr êXm Nk§lT§p ùTÚm U¡rf£ AûP¡ú\u. R²fÑtßdÏ UhÓm “Lô]l T\ûY LXLùXàm KûN«Ûm Lôtß UWeL°ûPd LôhÓm CûNL°Ûm B£¬Vo ¿Xl ùTÚe LPp Rô²ûNdÏm KXj§àm Btß ¿úWôûP AÚ®«u J-«²ûU £. U¬V TuÉoRôÑ úLô Rô]ÕúY EVok§Óm CûN«²úX” 9486658252 Gu\ CVtûL«u £¬l©p... Sm ¿úWôûP RûX£\kRÕúY. “FdÏ®dL B°ÚkRôp é®t¡\Yu áP T§lTô[o úRdÏ ®t¡\Yu BYôu..” Gv. TÜp Cv©¬jÕ Gu\ L®ûR Y¬Ls Gu U]j§ûW«p BZUôn T§kÕ®hP EQoÜLs. ûYWm 18þA, Auû] ùRWNô NôûX, TônkR YôojûR ØjÕdLs. GÕ YôrdûL Guß úLhPôp ©\¬u YôrûY TôojÕ SPlTRpX. Ru YôrûY ©\úWôÓ T¡okÕùLôsYÕRôu YôrdûL. Ru]Xm ùL[¬YôdLm LÚRô ©\oSXúU §VôL YôrdûL. ùNuû] þ 600 303 TÕûY ײR AkúRô²Vô¬u AÚs ©¥«p YôÝm SUÕ YôrÜ ©\ÚdÏ 09323160324 GÓjÕdLôhPôn AûUÙm. Sm EQoùYàm ùTôeÏLP-p CÚkÕ ×\lThP ¿úWôûP Y\iÓúTô] CRVeLÞdÏ ×jÕ«o RÚm Gu\ Sm©dûL«p EeLú[ôÓ Guû]Ùm CûQjÕdùLôiúPu. ×WYXoLs ‘¿úWôûP’ ùYqúY\ôL ©¬kÕ¡PdÏm Sm EQoÜLÞdÏ Ko Y¥Lôp... Gv. ûUdúLp BuP² þ Ù.Gv.H. ®¬Yô]m. * úU UôRm Auû]«u AÚû[ ¨û]k§Óm * Gv. ú_ôNl AùXdv þ ùNuû] UôRm... Auû]VÚdÏ U¦ UÏPm ãh¥Óm UôRm. * G@l. BpToh þ ÕTôn ‘Sm YôrûY YNkRUôdL Ru YôrûY úNôûXY]Uôd¡VYs * ¥. v¼Tu þ TdÃu Sm Auû]... UôùTÚm Áh©u Gm. AUXRôv þ ùNuû] * YWXôtû\ SUdÏj RkR CúVÑûY * ¥. ×xTWôw þ ÏÚN¥ SUdÏ ûLV°jÕ Ru YôrûY ùYßûU Bd¡VYs Sm Rôn Auû].. Bm U¬Vôs. * ©. ùLu]¥ þ ÏÚN¥ CmUôRm SUdÏ EQoj§Óm TôPØm CÕRôu. CmUôR ¿úWôûP CRr Auû]dÏ Gv. ÀhPo Tôp þ ùNuû] * ×LrUôûX ãhÓ¡\ TôUôûX. * Gm. _ôow ®uùNuh þ ùNuû] T¦L°p UhÓm ¾®Wm Lôh¥V G]dÏ ReLú[ôÓm ReL°u EQoÜ TûPl×Lú[ôÓm T¡okR°dL Ck¿úWôûP CRr LûX ùTôd¡Nm. * Gp. G. ú_ô þ ùNuû] ‘¿úWôûP’ B£¬VWôL T¦Vôt\ YônlT°jR ¿úWôûP CR¯u T§lTô[o ´. U¬V _ôi þ ÏÚN¥ * §ÚªÏ. TÜp Cv©Ãj AYoLÞdÏm ×WYXoLÞdÏm ùSgNôokR Su±Ls.

¿úWôûP

ùNn§ Utßm ®[mTWm Gl. AÚ[lTu þ ÏÚN¥ Y¯Lôh¥Ls AÚhNúLô. ÀhPo Tôp þ ØmûT AÚhT¦. ùULXu AÚhT¦. ùPu£e

Ck¿úWôûP.. * ײR¬u BºûW ¨û\Yôn ùTô¯Ùm JÚ ×§V úYRôLUm. * GiQeLû[ Juß §Wh¥Óm.. §ÚlTôtLPp.. * JtßûUûV Y[oj§Óm JÚ êYoQ ùLô¥... * E¬ûULû[ ØZdLªÓm U¦ØWÑ. CkSpúYû[«p, Sôm Ju\ôn CûQkÕ T¦ùNnúYôm! §\kR U]ÕPú] LÚjR°lúTôm! SUÕ FûW Y[UôdÏúYôm.. U²Rm UXW U²RoL[ôúYôm... Sh×Pu, £. TuÉo RôÑ úLô. 1


úU - 2008

¿úWôûP

Auû]«p Au× Lôh£

XôNúXjÕ þ ©WôuÑ 1846 þ ùRôÏl× : ¿úWôûP “Rô²VeLs CpXôRúTôÕ ¿eLs ®ûRjRôÛm AÕ ®û[VôÕ. TVu RWôÕ. ¿eLs ®ûRdÏm T«ûWùVpXôm ®XeÏLs §uß J¯dÏm. JÚúYû[ Øû[jR T«o Y[okRôÛm AûR L[j§úX úTôW¥d¡u\ úTôÕ Rô²VeLs ùSôße¡j ç£VôL Uô±lúTôÏm. GuàûPV UdLs U]k§Úm©]ôp LtTôû\Ls úLôÕûUd Ï®VpL[ôL Uôßm; RôUôL EÚû[d ¡ZeÏLs Øû[jÕ ùTÚ¡®Óm”. Lôh£«u Ø¥®p Lôh£ LiP JÚYo J°«u UeûLVô¡V U¬Vuû] AUok§ÚkR Tôû\«u JÚ £ß ÕiûP EûPdL Øû]kRôo. AjRÚQj§p Tôû\«²uß JÚ ¿o Ftß ÑWkRÕ. ARtÏØu Aq®Pj§p ¿o¨ûX Ju±ÚkRÕ. B]ôp UûZd LôXj§Ûm T²d LôXj§Ûm Uôj§WmRôu A§p ¿o CÚkÕYkRÕ. ClúTôÕ A§p ¿o ùRôPof£VôLl ùTÚ¡ KP BWm©jRÕ. A§p ÑWkR ¿ûW JÚ ×h¥«p AûPjÕ SLÚdÏs GÓjÕYkR]o. ¿iP SôhL[ôL úSôÙt±ÚkR JÚ ùTiÔdÏ AkR ¿o A°dLlThPÕ. AlùTiU¦ U¬Vuû]dÏ JÚ SYSôû[j ùRôPe¡ SôsúRôßm Ak¿¬p £±R[Ü TÚ¡YkRôs. JuTRôYÕ Sô°p AYs ØÝ SXUûPkÕ Ru TÓdûLûV®hÓ GÝkÕ Ru YZdLUô] T¦L°p DÓTP BWm©jRôs. Auú\ At×RUôL ÏQUûPkÕ ®hPôs. CkRd Lôh£«p, UdLÞdÏ GfN¬dûL ®ÓdLúY U¬Vuû] úRôu±]ôo. U²RûW ®ÑYôNj§p FdLUûPVf ùNnVÜm, AYoLû[ ùNTjÕdÏm, RYjÕdÏm AûZlTRtLôLÜm U¬Vuû] úRôu±]ôo. U²R C]j§u Yô¬ÑLÞdÏj ¾ûULs úSWôRT¥j RÓdL ùNTØm RYØm Rôu ªLjúRûY G] Eߧ á±]ôo. Sm TôYeLÞm Ït\eLÞm A[Ytß ùTÚ¡®hP]. AYt±tÏ ÁhTWô¡V ¡±vÕ®p UhÓmRôu T¬LôWm ¡ûPdÏm. CûR AYÚdÏm SUdÏm RôVô] Lu²U¬ ¨û]îhÓ¡\ôo. G]úY ¡±vÕ®p Sôm YôZúYiÓm. AYúWôÓm AYo êXUôLÜm Sôm ùNTj§Ûm §VôLj§Ûm DÓTP úYiÓm. AûRf ùNnRôpRôu Cû\Y²u RiPû]«- Ú kÕ Sôm Rl©dLØ¥Ùm. CRtÏ U¬Vuû] SUdÏ AûZl× ®Ód¡\ôo. AYÚûPV ùNôtLÞdÏ ùN®UÓjÕ AYt±uT¥ Sôm ùNVpTPúYiÓm.

ùUXô² Gu\ JÚ ùRÚ®p ©fûN GÓdÏm Bs. Ts°l T¥l× HÕU±VôRYo. LojRo Lt©jR ùNTjûRÙm, AÚs ¨û\kR U¬úV Gu\ ùNTjûRÙm Uôj§Wm ùR¬kÕ ùLôiPYo. B]ôp BuÁL BoYm ùLôiPYo. úUÛm Ts°l T¥lT±VôR B]ôp Td§Ùs[ Ud£ªu, úU¬ B¡V êYÚdÏm XôNúXj§p U¬Vuû] úRôu±]ôo. ªu²j ÕXe¡V úTùWô°«u Uj§«p U¬Vuû] J°Úm U¦UÏPm A¦k§ÚkRôo. B]ôp AYWÕ §ÚYR]m LYûX úRônkÕ LôQlThPÕ. AYWÕ BûP J°l©ZmTôL ªu²VÕ. AYWÕ LôX¦L°p úWô_ô UXoLs CÚkR]. AYWÕ LÝj§- Ú kÕ ùTôu]ôXô] JÚ TôÓThP ÑìTm Ne¡- « p ùRôe¡dùLôi¥ÚkRÕ. AlTôÓThP ÑìTj§u JÚ TdLj§p JÚ Ñj§VÛm UßTdLj§p JÚ ÏWÓm CÚkR]. AYWÕ Lu]eL°p ùR°kR Li½o Õ°Ls Y¯kúRô¥]. ØR- p Lôh£ LiPYoLú[ôÓ U¬Vuû] ©ùWgÑ ùUô¯«pRôu úT£]ôo. B]ôp ©u× AYoLÞdÏl ׬ÙmYiQm AYoLÞûPV Fo ùUô¯«úXúV úTN BWm©jRôo. “GuàûPV UdLs ¸rlT¥V UßjRôp Sôu Rôe¡dùLôi¥ÚdÏm Gu §ÚUL²u LWeLû[d ¸úZ ®hÓ®P úS¬Óm. AdLWeLs TÞªdL TôWm ¨û\kR LWeLs. AûYLû[ Gu]ôp C² Rôe¡dùLôs[ Ø¥VôÕ. GjRû] SôhLÞdÏjRôu EeLÞdLôL Sôu úYRû]lTÓYÕ! G²àm Gu §ÚULu EeLû[j Rs°®Pô§ÚdÏmT¥ CûP®PôUp EeLÞdLôL Uu\ô¥ YÚ¡ú\u. B]ôp CûR ¿eLs £±Õm LiÓQokRRôLj ùR¬V®pûX. YÚeLôXj§p ¿eLs GqY[ÜRôu ùN©jRôÛm, ¿eLs GqY[ÜRôu Suù]±«p SPkRôÛm Sôu EeLÞdLôL AàT®jR ÕuTeLÞdÏ ¿eLs DÓùNnV Ø¥VôÕ.” “Sôh¥p T«oLs A¯kÕ®hP]. ARtÏ ¿eLs Rôu LôWQm. ùNu\ Bi¥úXúV EÚû[ ¡ZeÏL°u A¯®u êXm EeLÞdÏ GfN¬dûL ®ÓjúRu. B]ôp ¿eLs AûRd LiÓ ùLôs[ôÕ LYûXVtß CÚkÕ®h¼oLs. ARtÏ G§olúTôh¥VôL EÚû[d¡ZeÏLs AÝ¡VúTôÕ ¿eLs NôTªhÓ G]Õ §ÚUL²u ùTVûWj çt±ÉoLs. EÚû[d¡ZeÏl T«o úUÛm AÝ¡ ¡±vÕ ©\l× ®ZôÜdÏs GpXôm úNRUô¡ A¯kÕ úTôÏm.” 2


úU - 2008

¿úWôûP “ÑûULû[j çd¡ ÑLÅ]m ùLôiPYoLú[ Gu]Ú¡p YôÚeLs... Guß úRßRp á±V BßRp U²RûW....”

Sm F¬u Y[of£dLôL קRôL ùTôßlúTtßs[ AÚsT¦Vô[o Øû]Yo W. _ôow ®uùNuh AYoLû[l Tt±.. Ko LiúQôhPm. 1950 þ 1965 þ 1967 1970 1973 1980 1980 1981 1982 1983 1986 1988 1994 1998 1999 1999 2002 2005 2008

þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ

ùNlPmTo 2þ úUX UQdÏ¥«p ©\l× çV AXôn£Vv ÏÚUPj§p AolT¦l×, LôoUp úUp¨ûXl Ts°«p T¥l× L¦Rj§p UôYhPj§p CWiPôªPm ©¥l× §Úf£«p EVoLp®dLôL JlTûPl× LÚUôjço þ Lpí¬«p TpLûXdLZLj§p ØRPm ùTt\ é¬l× AÚhT¦Vô[Wôn Aof£l× Ts°Vô¥«p ER® T¦Vô[Wôn TR®úVt× GhPôûP Te¡p ER®T¦Vô[Wôn ùTôßlúTt× Uôj§W®û[, úUpTôûX TeÏL°p Li¥l× HlWp 11. L¥VlThPQj§p TeÏlT¦Vô[Wônl ùTôßl× úU 18 þ úLôY[m Te¡p ×ÕlTûPl× _øûX 8 þ ÏßmTû] TeÏT¦Vô[Wôn Uß©\l× ùTlWY¬ þ EVoLp® LtL ùTp´Vm Sôh¥tÏ TûPùVÓl× SYmT¬p þ Kn®p Ruû] CûQl× ùTlWY¬ þ ùLôh¥pTôh¥p TeÏlT¦VôWôn ÁiÓm CûQl× Ï[fNp YhPôW þ ØRuûUl T¦Vô[Wôn TR®úVt× _øu 21 þ Uû\UôYhP §ÚUQ ¿§Uu\ ¿§T§Vôn þ A¬VûQúVt× AdúPôTo þ EVoT¦dLôn Ce¡XôkÕ Ï¥ùTVoÜ úU þ ÏÚN¥ TeÏ T¦Vô[Wôn Ruû] CûQl×

“Sôu Åh¥tÏ Ht\lTÓm ®[dLpX.. EX¡tÏ Ht\m RkR ¡ZdÏ... Gu\ Oô²Vôn Smêo Yk§hP Øû]YúW! A¿§ CÚh¥p ùRôûXkRYoLÞdÏ ¿§ J°Vôn ¨uß... NhPm LôdL YôrjÕ¡\Õ ¿úWôûP. §ÚjRXj§u ULjÕYm LôdL... EiûU ºP]ôn YôrjÕ¡\Õ. 3


úU - 2008

¿úWôûP

Gf£lúTn...

Su± Su±

ùNu\ UôR ¿úWôûP CR¯p §ÚU§. úWôNmUôs AYoLs ‘êPSm©dûLLû[ ®WhÓúYôm” Gu\ RûXl©p Gݧ]ôoLs. AlúTôÕ GeLÞs JÚ úLs® GÝkRÕ. AÕ Gu]ùYu\ôp ùY°«p CÚkÕ Nôl©ÓmúTôÕ Gf£lúTn SmûU A¥dÏm Guß ùNôpÛYôoLú[ AÕ EiûUVô?

¿úWôûP GeLs FÚdÏ GpXô®R SuûULû[Ùm ùNn¡\Õ. ARtLôL GeLs SiToLs ÏÝ NôoTôL Su±ûV ùR¬®jÕd ùLôs¡ú\ôm.

êPSm©dûLLû[ ®WhÓúYôm Gu\ RWUô] TûPl× EeLÞs êPSm©dûLûV ®WhÓm Gu\ Sm©dûL EiÓ. B]ôp ReL°u êPSm©dûLûV AÕ Y[ojÕ®Óm Gu\ôp... ReL°u A±VôûUûV GuùNnYÕ?

K.X. ùWªXô, A. ù_ú]ô, D. Aà`ôúU¬ EPu F.X. NomXô, F. A²`ô, A. B£Lô

“Sm©dûL... Sm©dûL... Ru]m©dûL

CÕúY U²R²u ®Pô Sm©dûL”

B£¬Vo : Tôd¥¬Vô TPm YûWVf ùNôuú]u GeLPô? UôQYu : Tôd¥¬Vô LiÔdÏj ùR¬VôÕ Nôo. UôQYoLs : BLô.....! Bo úYXv, ÏÚN¥ ¸Zj ùRÚ. JÚYo Ut\Yo JÚYo

JÚYo

: CkR AhWv GeúL CÚdÏÕuà ùLôgNm TôojÕ ùNôpÛeLú[u? Ut\o ; EeL ûL«X Rôu CÚdÏÕ. M. ÑTôv YkRYo : CkR úNûX NôVm úTôÏUô? LûPdLôWo : NôVm úTôfÑiQô LôÑ úYiPômeL YkRYo : AlúTô NôVm úTô\ úNûXVô TôojÕ 10 úNûX ùLôÓeL.

: 50 ìTôn LPu ùLôÓeL. : “ÑjRUô” TQm CpûXeL. : AÝdLô CÚkRôÛm TWYô«pûXeL. ùW´Xô, £k§Vô, £×.

B£¬Vo : BßdÏ úUX Gu]YÚm? UôQYu : TôXm YÚm Nôo. UôQYoLs : ??... ??... S. Ñ´u 4


úU - 2008

¿úWôûP

þ ´. U¬V _ôi, ÏÚN¥ ©Wôu£vLu NûT UôSôÓ : C[úY²tLôX Cߧ«p ײR ©Wôu£v A££Vôo ùTôÕUôSôÓ áh¥«ÚkRôo. CÕ YÚPj§tÏ CÚØû\ áhPlTÓm. ARôYÕ çV B®Vôo §Ú®Zô®u úTôÕm çV ªdúLp A§çRo §Ú®Zô®uúTôÕm, CjRô- « p A££ SL¬p ùRtÏ Am¬Vô®p (CÕ úWôm Bh£dÏhThPÕ) GpXô Õ\®LÞm áP LhPû[ ©\l©dLlThPÕ. CmUôSôÓ Ød¡VjÕYm YônkRRôL LÚRlThPÕ. Hù]²p C§p ײR ©Wôu£v A££Vôo Ru اo YV§Ûm GpXô Õ\®Lû[Ùm TôodL BYXôL Yk§ÚkRôo. A££VôWÕ Õ\®Ls JÚúYû[ CÕ Cߧ Nk§lTôL CÚdLXôm G] ¨û]j§ÚkR]o. ÑUôo 3000 Õ\®LÞdÏ úUp LXk§ÚkR]o. CmUôSôh¥p ײR NôªSôRÚm LXk§ÚkRôo. AkúRô²VôÚdÏm CmUôSôh¥p LXkÕùLôs[ Yônl× ¡ûPjRÕ. £l©dÏs ØjRôL CÚkR ײRûW VôÚm A±k§ÚdL®pûX. EPp TXÅ]júRôÓ Rôu LôQlThPôo. Õ\®Ls CÚYo, êYWôL Am¬Vô UûX Ef£ APokR Lôh¥tÏ AÚ¡p áhPUôLd á¥]o. AkúRô²Vôo JÚ ûLjR¥ ER®ÙPu ùTÚêfùNÓjÕ ùUÕYôL UûXúV±dùLôi¥ÚkR úSWj§p ¡Wô£Vôu Gu\ Õ\® AYÚdÏ ER®LWm ¿h¥ UûX Ef£dÏ AûZjÕfùNu\ôo. Ruû] A±ØLm ùNnÕùLôiP ײRo Rôu úUôúWôdúLô ùNu\Õ, úSôn YônlThPÕ. §Úm×múTôÕ LP- p HtThP ×Vp, ££- j ¾®p LûW úNokRÕ Tt± ®[d¡]ôo. “CÕ LPÜ°u §hPUôL CÚdLXôm” Gu\ôo ¡Wô£Vôu. R²ûUVôL CÚkR ײRÚdÏ ÕûQVôL CÚkRôo.

CÚYÚm A££Vôo CÚkR Ï¥ûN TdLm YkÕ úNokR]o. A££VôûW TôodL CYoLÞdÏ Øû\YkRúTôÕ ¡Wô£Vôu AkúRô²VôûW A±ØLm ùNnÕûYjRôo. “RkûRúV! CYo ùTVo AkúRô², úTôofÑLp SôhûP NôokRYo. ײR AÏv§]ôo NûT«-ÚkÕ CWiÓ YÚPeLÞdÏ Øu SUÕ NûT«p úNokRôo. úYR úTôRLj§tLôL úUôúWôdúLô ùNpÛmúTôÕ úSôÙtß §Úm©Ùs[ôo” Gu\ôo. A££Vô¬u TôoûY AkúRô²Vô¬u úUp ®ÝkRÕ. TXÅ]Uô] CÚûLLû[ çd¡ YWúYt\ôo. AkúRô²Vô¬Pm NlRUôL úTN ®Úm©]ôo. Ø¥VôR ¨ûX«p ER®dLôL TdLj§- Ú kR Õ\® G- V ô£Pm ùUÕYôL úT£]ôo. RkûR ©Wôu£v “LPÜs EmûU AYWÕ J°«p Y¯SPjÕYôo. AqùYô°«p ¿Úm ©\ûW Y¯SPjRúYiÓm” Gu\ôo. CÚYÚm A££Vô¬u Øu RûXLû[ ϲkR]o. AYoL°u RûX«p £ÛûY AûPVô[ªhÓ Y¯ Aàl©ûYjRôo. Õ\® ¡Wô£Vôu AkúRô²VôûW JÚ Ï¥ûN«às AûZjÕfùNu\ôo. £±V, £±V Ï¥ûN«às áhPm áhPUôL Õ\®Ls Re¡«ÚkR]o. L°UiQôp Yû]kR ÑY¬u úUp áûW KûXVôp úYVlTh¥ÚkRÕ. CqY[Ü ùT¬V áhPj§tÏ EQÜ Gu] CÚkRÕ ùR¬ÙUô? £±V A[Ü ùWôh¥Ùm, 3 úLô¦ ¨û\V TZeLÞmRôu. ײR NôªSôRo A££Vô¬Pm CjRû] úTÚdÏm CqY[Üm úTôÕUô? Gu\ úLs®dLûQûV ChPôo. ùRôPokR ײR NôªSôRo “GpXô Õ\®LÞm ûUpLQd¡p SPkÕ YkÕs[]o. UhÓªu± T£úVôÓm CÚlTo” Gu\ôo. A££Vôo ×u£¬l×Pu CÚkRôo. ºPoLs CúVÑ®Pm 5


úU - 2008

¿úWôûP

“GeL°Pm IkÕ AlTeLÞm CWiÓ ÁuLÞm R®W úYß GÕÜm CpûX (Uj. 14:17) “E«o YôZ GûR EiTÕ GûRd Ï¥lTÕ Guú\ô LYûXùLôs[ô¾oLs (Uj. 6:25). “LPÜû[ Sm×eLs, AYo EQÜ A°lTôo” Gu\ôo A££Vôo. Ntß úSWj§p A££Vôo Re¡«ÚkR Ï¥ûN«u Øu JÚ ùT¬V Yi¥ûV LÝûR Ru ØÝ Nd§ÙPu LxPlThÓ CÝjÕYkRÕ. JÚ ®YNô« ×uØßYÛPu C\e¡YkÕ CRû] GÓjÕdùLôsÞeLs Guß á±VúTôÕ C[m Õ\® JÚYo YkÕ TôojRúTôÕ Yi¥«àsú[ TX úLô¦Ls Utßm ©u]p áûPLs AÓd¡ ûYdLlh¥ÚkR]. Õ\®Ls AûYLû[ C\d¡]o. A§p ÑPfÑP ùWôh¥, Ï®VXôL áûPL°p §WôhûNl TZeLs, Åh¥p ùNnR TôXôûPd Lh¥, Tôp, Lôn, TXRWlThP L²Ls, ùTô¬jR Cû\f£, B-q GiùQn, EQÜdÏl©u Nôl©Óm TZeLs Ø R - V ] C Ú k R ] . ® Y N ô « “RkûRúV Cuàm úTôÕUô] ùTôÚhLs YÚm. GeLs F¬u ùTiLs CeÏ UôSôÓ SPlTûR A±kÕ GjRû] Õ\®Ls CeÏ CÚd¡\ôoLs

GuTûR ùR¬kÕYW ÏZkûRLû[ Aàl©«Úd¡\ôoLs”. AYo RUdÏ Ag£ SPlúTô¬u ®ÚlTjûR ¨û\úYtßYôo; AYoL[Õ Uu\ôhÓdÏf ùN®NônjÕ AYoLû[d LôlTôtßYôo. (§.T. 145:19). Cû[Oú] GÝk§Ú ùYoùNp- GuàªPj§p UdLÞdÏ T¦ ùNnÕùLôi¥ÚkRúTôÕ U¬jR JÚYô-TàûPV EPûX APdLm ùNnYRtLôL çd¡f ùNu\]o. AY]Õ ùTtú\ôo RôeLØ¥VôR LYûX«p CÚlTûRd LiP AkúRô²Vôo AYoLs úUp U]ªWe¡]ôo. éR EPûX AYo ùRôhPÜPú] AYoLs ¨u\]o. EPûX ùRôhÓ ùUü]UôL LPÜ°u U¡ûU ùY°lTP ùN©jRôo. AYu ÁÕ CÚûLLû[Ùm ®¬jÕ “Cû[Oú] SôNúWjço CúVÑ®u ùTVWôp Sôu E]dÏ áß¡ú\u GÝk§Ú” Gu\ôo. EPú] Yô- T u GÝkÕ EhLôokRôu. CûRdLiP Aû]YÚm ®VlTôp Cû\Yû]l ×LrkÕ úTôt± Su± á±]o. (ùRôPÚm)

YÚkÕ¡ú\ôm SUÕ Fo ãûNVlTo ùRÚûYf úNokR §Ú ÏUôo ªdúLpWôw AYoL°u RkûR §Ú. AkúRô²ØjÕ AYoLs 19.05.2008Auß Cû\Y]¥f úNokRôo. C² AYo RUÕ EûZl©-ÚkÕ KnÜ ùTßYôo. (§ùY 14:13)

§Ú. AkúRô²ØjÕ

Au]ô¬u ©¬Yôp YÚkÕm ULu, SiToLs, Et\ôo E\®]oLÞdÏ ¿úWôûP Ru BrkR CWeLûXj ùR¬®jÕdùLôs¡\Õ.

19.05.2008 6


úU - 2008

¿úWôûP

6 S.A. ùWj§] Rôv, B.E., ØuLûR ÑÚdLm :

“¿eL Rôu Buú\ôYô?” “BUô... ¿eL?” “v¼Tu Nôo Aàl©]ôeL....” “K.. .” “XdúL_ ÏÓeL Nôo... YôeL Lôo ¨dÏÕ. ÕYôdÏ¥ úTôLXôm...” Buú\ô ©WªjRôu. AYo ©u ùNu\ôu. Lôo ¡[m©VÕ. ÕYôdÏ¥ Bd]³u Åh¥u úTôo¥dúLô®p YhPU¥jÕ Lôo ¨u\Õ. C\e¡]ôu. Yi¥ Kh¥VYo ûTûV GÓjÕdùLôiÓ Øu SPdL CYu ©uùRôPokRôu. Ko AZ¡V Aû\ CYû] EsYôe¡d ùLôiPÕ. “Rest GÓeL Nôo... IVô... JuTÕ U¦dÏ YÚYôeL...” Buú\ô úSWjûRl TôojRôu þ 5.38. R² Aû\... ®Úk§]o LÞdLôL... V.I.P. ®Úk§]o LÞdLôL AûUdLlTh¥ÚkR Aû\. R]dÏm Ru RϧdÏm ùLôgNØm NmUkRªpXôR CkR Aû\dÏs TÕe¡, TÕe¡ SPkRôu. AUokRôu, TÓjRôu... Liê¥]ôu. Bd]v ùR¬kRôs AZÏPu £¬jRT¥... U]ÕdÏs UVe¡]ôu. ®¯jRôu, L¯l©Pm ùNu\ôu, Ï°jRôu, RVôWô]ôu. úSWm 8.15. RûXûVj ÕYh¥VT¥ Bd]³u AlTô v¼Tu Wôw Aû\dLRûYj Rh¥]ôo. Buú\ô GÝkÕ §\kRôu. Bd]³u NôûP AYo ØLj§p LiPôu. UXokRôu. ûL ál©]ôu... “YôeL Nôo” “TVQm SpXô CÚkRRô?” “BUô Nôo...”

Buú\ôÜm Bd]Ñm JÚYôW Nk§l©]ôp U]m CûQ¡u\]o. AÚhNúLôR¬ T«t£dLôL YkR Bd]v Buú\ô®u CpXm ùNuß, AY]Õ ÏÓmT YßûUûV EQokÕ, AYàdÏ ERÜ¡\ôs. Buú\ô Bd]³u RkûRûVf Nk§dL §Úf£dÏl TVQUô¡\ôu.

úTÚkÕ ®ûWkÕùLôi¥ ÚkRÕ. Buú\ô®u U]m ©uú]ôd¡ SLokÕ Bd]û^úV ¨û]kÕ ù L ô i ¥ Ú k R Õ . §Úf£dÏf ùNuß Gu] ùNnYÕ? GlT¥ AY[Õ RkûR«Pm úTÑYÕ Guß ¨û]dL BWm©d ÏmúTôùRpXôm AY[Õ AÚs ØLúU ØuYkÕ ¨u\Rôp GûRÙm úVô£dL Ø¥V®pûX. AY[Õ ¨û]Ü Ls LiLû[d L]dL ûYjR]. Liê¥]ôu. çe¡®hPôu. ®¯jRúTôÕ úTÚkÕ ¨ûXVj§p úTÚkÕ ¨ßjRlThÓ BhLs C\e¡dùLôi¥ÚkRÕ ùR¬kÕ Ñtßm Øtßm TôojRôu. §Úf£Wôl Ts° _eNu G] GÝRlTh¥ÚkRûRl TôojRÕm C\e¡]ôu. Cuàm ØÝYÕm ®¥V®pûX. ûTûV GÓjÕdùLôiÓ ¸úZ C\e¡]ôu... “Nôo” JÚ Bs ál©hPôo. “Gu]?” 7


úU - 2008

¿úWôûP

“CeL ¿eL freeVô CÚdLXôm. ùYhLlTP úYi¥V AY£Vm CpûX. You call me uncle...

ùRôPokÕ EûZjÕd ùLôiúP«Ú. Á§ûV BiPYo TôojÕdùLôsYôo.” AYWÕ YôojûRLs AYàdÏs ®ûRLû[j ç®]. JÚ ×Õ®R YôrdûLdÏs A¥ùVÓjÕ ûYdLj Ruû]j RVôWôd¡]ôu. v¼Tu Wôw ùNôu]ÕúTôXúY Buú\ôÜdÏ JÚ ùT¬V £®p LuvhWdNu LmùT²«p úUtTôoûYVô[o úYûX ¡ûPjRÕ. ùT¬V ùT¬V Lh¥PeL°u úYûXLû[d LiLô¦lTÕ, ùTô±Vô[ÚdÏ ER®ùNnYÕ úTôu\ úYûXLs. ØRpSôs T¦ Ø¥kÕ ÅhÓdÏ YkRôu. CWÜ 7.30 U¦ YûW v¼Tu Wôw YW®pûX. JÚ úYûXVôs YkRôo. “IVô EeLÞdÏ úTôu...” “G]dLô?...” “BUô IVô.. Bd]v AmUô úTNf ùNôu]ôeL...” U¡rf£ÙPu ùRôûXúT£ûV GÓdLf ùNôu\ôu. þ ùRôPÚm.

ok...”

“N¬ Nôo... N¬ Ae¡s” “m LôûX«úX RVôWôÂh¼eLú[... ok.. YôeL Nôl©PXôm. LôûX EQÜdÏ AUokRôoLs. v¼TuWôw AuùTôÝL úT£dùLôi¥ÚkRôo. úLhÏm úLs®LÞdÏ UhÓm Buú\ô T§p á±d ùLôi¥ÚkRôu. “Sôu G]dÏj ùR¬kR JÚ Civil Gu´²V¬Pm áh¥hÓl úTôú\u. AYo ùLôÓd¡\ úYûXûVf ùNnÙeL. Part time diploma T¥lTRtÏm HtTôÓ ùNnÕ RÚ¡ú\u. T¥lúTôÓ úYûXûVÙm ùNnÙeL. ÅhÓdÏ GlúTô GqY[Ü TQm úRûYúVô RVeLôU úLÞeL, RÚ¡ú\u. CeÏ Gu Åh¥úXúV Re¡d ùLôs[Xôm.” “CqY[Ü ER® ùNnÈeL... CÕdÏ Sôu GlT¥ ûLUôß ùNn\ÕiúQ ùR¬VÄeL.” “¿ ùT¬V B[ô YWÔm. YÚYôn. AÕdLôLd ùLôgNm LxPlThúP BLÔm.

RLYp L[g£Vm 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. NeLLôX CXeûL YWXôtû\d LôhÓm èpLs VôûY? ULôYmNm, ¾TYmNm 9. ºd¡V URjûRj úRôtß®jRYo Vôo? AYo GkR BiÓ ©\kRôo?

GkR Sôh¥p §ûWVWeÏLú[ CpûX?

éPôu Ck§Vô®p ùUôjRm GjRû] ®Uô]¨ûXVeLs Es[]? 64 RTôp AhûPûV ØRuØR-p A±ØLlTÓj§V SôÓ GÕ? B v § ú W V ô GkR SôÓ IúWôlTô®u ùRôh¥p Guß AûZdLlTÓ¡\Õ? Ñ®hNoXôkÕ EX¡úXúV A§LUôL ReLm EtTj§ ùNnÙm SôÓ GÕ? ùRuBl©¬dLô AùU¬dLô®u ùTôtLRÜ Guß GÕ AûZdLlTÓ¡\Õ? Nôu©Wôu£vúLô UôSLWm NeLLôX AWÑL°u Ød¡V YÚYônLs ¨XY¬, Y¦LY¬

10.

11. 12. 13. 14. 15.

8

ÏÚSô]d þ ¡.©. 1469 Ck§V ÑRk§WjÕdLôLl TôÓThP ùTiU¦LÞs JÚYo Au²ùTNuh AmûUVôo Missile Man of India Guß AûZdLlTÓTYo? PôdPo H.©.ú_. AlÕpLXôm I.Sô. NûT GeÏs[Õ? ¨ÙVôod RônXôkÕ Sôh¥u TûZV ùTVo? NVôm EX¡u ØRp Li Ye¡ ÕYdLlThP SôÓ? CXeûL Rª¯u ØRp úTÑm TPm? Lô°Rôv þ ù_. TôpWôw


úU - 2008

¿úWôûP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

+2 úRo®p Nô§júRôûW TôWôhÓ¡ú\ôm.

SUÕ Fo Lp® úUmTôh¥tÏ A¥dLp Sôh¥YÚm ײR AkúRô²Vôo úUp¨ûXlTs°«p Tu²WiPôm YÏl©p úRoùYݧV UôQYoLs ®YWm. * úRoùYݧV ùUôjR UôQYoLsþ 43 * ùYt± ùTtú\ôo þ 38 * úRof£ ®ÝdLôÓ þ 88% YPdÏd úLôQjûRf NôokR U¦Wôw, úU¬ CYoL°u ULu NLôVWôw 988 U§lùTiLs ùTtß Sm Ts°dÏ ùTÚûU úNojRôo. ØR-Pm ùTt\ UôQY²u ùTtú\ôûWÙm ùYt±dÏ EûZjR Ts°«u B£¬VoLû[Ùm, ØVt£ Sp¡V RûXûUVô£¬VûWÙm TôWôhÓ¡ú\ôm.

Cû\Y]¥ úNokRôo

C. Uôo¥u úU¬ (YVÕ 72)

Sm Fo 45, ùRtÏj ùRÚûYf úNokR LôXgùNu\ Øu]ôs SLoUu\ Eßl©]o §Ú. úRYNLôVm AYoL°u ÕûQ®Vôo C. Uôo¥u úU¬ (YVÕ 72) AYoLs 03.05.2008 N²d¡ZûU Auß Cû\Y]¥ úNokRôo. Au]ôo AYoLs ¿úWôûP CR¯u ×WYXo §Ú. ¥. ùLu]¥ Utßm 24þYÕ YôoÓ SLoUu\ Eßl©]o ¥. AUpWôw B¡úVô¬u AÚûU RôVôWôYôo. Au]ô¬u ©¬ûY RôeLôÕ YôÓm ©sû[Ls, úTWu, úTj§Ls, E\®]oLs Aû]YÚdÏm ¿úWôûP R]Õ BrkR CWeLûXj ùR¬®jÕdùLôs¡\Õ. §ÚU§. C. Uôo¥u úU¬ AYoL°u BjÕUô Nôk§VûPV Cû\Y²Pm úYiÓ¡\Õ.

9


úU - 2008

¿úWôûP

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 K. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 D. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 D. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 D. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 S. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 R. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 P. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 P. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

“Sôu SpXùRôÚ úTôWôhPj§p DÓThúPu. Gu KhPjûR Ø¥jÕ®húPu. ®ÑYôNjûRd LôjÕdùLôiúPu.” 2¾úUô 4:7

úRôt\m 20.09.1947

úRYRôNu

Uû\Ü 08.05.2004

©¬Yôp YÚkÕm, Uû]® : -p-úU¬ ULsLs : úLjR¬u úU¬ ùU¬h Nôk§ Buú\ô ù_² ùUo- u UÚULuLs : TÜp Cv©¬jÕ Tôv¥u §XL Wôw úTj§ ùTªu Sôu£ úTWu úLNu

“£\Ï CÚlTRôp T\dL®pûX Em £jRm CÚlTRôp T\d¡ú\ôm GmØs Eû\kR CRV ùRnYúU... GeÏm ¨û\kR Sm©dûL«p ùRnYUôn YQeÏ¡ú\ôm.

10


úU - 2008

¿úWôûP

12 Gm.H. ù_Xv¥u, LôÚiVôSLo, ÏÚN¥ Sôm GÓdÏm SpX Ø¥ÜL[ôp Sm Yôr®p YNkRm ÅÑm. SmØûPV ÏÚN¥ Ui¦u Øuú]ô¥LÞm, Cuû\V اV RûXØû\«p AúSL úTÚm EûZlTôp EÚYôd¡V ùNôodLúXôLúU ÏÚN¥ Gàm Cl×i¦V éª. Sm Rôn RkûRV¬u JqùYôÚ úYoûYjÕ°Ùm Sm YôrÜ TVQj§p Y¯Lôh¥Vôn AûUk§ÚlTûR Sôm A±VôUp CÚkÕ®Ó¡ú\ôm. “®W- p AÝdÏl©¥dLôUp, ®VoûY JÚÕ°Ùm £kRôUp YôZúYiÓm G] GiÔm ÑLYô£Ls éªdÏlTôWm, NôªdÏj çWm” þ Gu¡\ôo Cû\Vu×. Sm ùTtú\ôoLs ThP LxPeLÞd ùLpXôm ®¥ûY EÚYôdL ØVpúYôm. AYoL°u EûZlûT U§lúTôm. Sm F¬p AúSLUôú]ôo Lh¥P úYûXLû[f ùNnúR Sm ©sû[Lû[ Y[ojÕ B[ôd¡ Es[]o. CRtLôL ùY°Uô¨XeLs, ùY°SôÓLÞdÏf ùNuß ReL[Õ ùNk¿ûW ®VoûYVôd¡ EûZjÕ EÚYôdÏ¡u\ ÏÓmTj§p ©\kÕs[ Sôm AYoL°u EûZl©tÏ Gu] U¬VôûR ùLôÓd¡uú\ôm? úWûLûVl TôojÕ úLôhûP®PôUp ReLs úWûLY¬Ls A¯kÕúTôÏm A[®tÏj ReLû[ YÚj§ SUdLôL EûZdÏm Sm Rôn RkûRVÚdÏ, EPu©\l×LÞdÏ Gu] ùNnVlúTô¡ú\ôm, CpûX Gu]Rôu ùNnÕsú[ôm....? “EûZjÕ EiÔm YôrdûLRôu EVoYô]Õ” Gu\ Lôk§«u £kRû]ûV SmØuú]ôoLs GqY[Ü EVoYôL U§jÕs[]o GuTûR Sôm Guß A±úYôm?

ReLû[lúTôXj ReLs ÏZkûRLs Yôr®p TôÓTPdáPôÕ Guß ReLû[ YÚj§ EûZjÕdùLôi¥ÚdÏm CYoLÞdÏ Sm Cû[V RûXØû\ ùLôÓdÏm U¬VôûR úTôÕUô?... CYoLs SmØPú] YôÝm ùRnYeLs ApXYô? GjRû] Au×Pu, GjRû] TôNjÕPu CYoLû[ Sôm YQeLúYiÓm. Tôû\«-ÚkÕ £ûRkÕ ®Ým JqùYôÚ ÕLÞm úRôp®VpX, AÕRôu AZLô] £ûXRû] ùY°lTÓjÕm ùYt± £R\p. AÕúTôXjRôú] ReLs EPm©p CÚkÕ £kÕm JqùYôÚ ®VoûY Õ°VôÛm Sm ùTtú\ôo ReLs EÚûY ùLôgNm ùLôgNUôL CZkRôÛm, AYoLs EÚYôd¡V ÏZkûRLû[f £\kR Nôuú\ô]ôdL ØVp¡u\ôoLú[, ARtÏ Sôm ùLôÓdÏm ®ûX Gu]? UôùTÚm Õ\®«u £\l× YÚûLûV A±kÕ AWNu AYûW BYXôn YWúYtß, Ru SôhÓl ùTÚûUûV ®[dL ®Úm© TXjR TôÕLôl×Pu ûYdLlTh¥ÚkR ûYWdLp Juû\d Lôh¥ AY¬Pm á±]ôu: “Õ\®VôúW! EX¡p ªL EVokR ûYWdLp CÕRôu, CRu úUÛs[ úYûXlTôÓLs EXLúU A±VôRûY” Gu\ôu. Õ\® úLhPôo, “CûR TWôU¬dL §]Øm GqY[Ü ùNXYô¡\Õ?” Gu\ôo. “B«WdLQd ¡p TQm ùNXYô¡\Õ” Gu\ôu AWNu. “CR]ôp E]dÏ GqY[Ü YÚUô]m?” Õ\®«u úLs®Vôp §ûLjÕl úTô]ôÛm AWNu ÑRô¬jÕdùLôiÓ “JÚ ûTNô áP 11


úU - 2008

¿úWôûP

YÚUô]m CpûX. B]ôp G]dÏ ùTÚûU CÚd¡\Õ” Gu\ôu. AkR AWN²Pm Õ\® CûR®P ªLªL EVokR Lp Juß EiÓ EUdÏ ùR¬ÙUô” Gu\ôo. TRt\jÕPu AWNo, “CûR®P ªL ªL EVokR LpXô? GkR Sôh¥p Es[Õ? GqY[Ü ®ûX?” Guß BoYjÕPu úLhPôo. ARtÏj Õ\® “Eu Sôh¥úX AkRd Lp Es[Õ” Guß ¨Rô]UôL T§p á\, §ûLjÕ¨u\ AWNu, ‘GeúL’ Guß ®Vl×Pu úLhPôo. Õ\® AWNû] AûZjÕf ùNuß, SLÚdÏl ×\múT CÚkR ŧ«p CÚs ãrkR Ï¥ûN«p BhÓ EW- p êRôh¥ JÚj§ UôYôh¥dùLôi¥ÚkR BhÓ EWûXf Ñh¥dLôh¥]ôo. ©u]o êRôh¥«Pm “Tôh¥ CkRd LpûXl TWôU¬dL GqY[Ü ùNXYô¡\Õ?” Guß úLhL, AlT¥ Jußm ùNX®pûX” Gu\ôo êRôh¥. “CR]ôp ○

GqY[Ü YÚUô]m YÚ¡\Õ?” Guß Õ\® úLhL, Gu ÏÓmTjÕdÏf úNôß úTôÓYúR CÕRôú] Nôª...!” Guß U¡rÜPu êRôh¥ á±]ôs. AWNûWl TôojÕj Õ\® úLhPôo. “GÕ ®ûX U§lTt\Õ? JÚ ûTNô áP YÚUô]m RWôR ûYWdLpXô? Ru AeLjûRúV úRnjÕj §]k§]m ÏÓmTjûRúV LôlTôtßm BhÓ EWXô?” Bm, GÕ U§l× ªdLÕ, úLô¥dLQd¡p NmT[m Yôe¡dùLôiÓ TgÑ êhûPLû[j çd¡ S¥dÏm £²Uô vPôoL°u ®VoûYVô? JÚ ûTNô TXu G§oTôWôUp E]dLôLl ×ݧ«p ×WÞm Eu AlTô AmUô®u ®VoûYVô...? U§lúTôm SUdLôL EûZdÏm Sm ùTtú\ôo, EPu ©\l×Lû[. AlúTôÕ Sôm úUtùLôsÞm YôrÜl TôûR Cuàm ®NôXUôÏm. AkR Yô]m Sm YNUôÏm. þ úRPp ùRôPÚm ○

RûXVô] Ï\s 1. 2. 3.

FoLÞs JÚ Fo ÏÚN¥ Aqîo FoLÞd ùLpXôm RûX. GÝjR±Ü UhÓúU Lp®VpX U²Rû]

... Euû]úV EtßlTôo... ØVuß úRôtßlTôo, AjúRôp®«Ûm JÚ ùYt± CÚdÏm EûZjÕd Lû[jÕlTôo, AdLû[l©Ûm JÚ ×jÕQoÜ ¡ûPdÏm Euû]úV EtßlTôo, Eu TXm E]dÏj ùR¬Ùm YôrdûLûV YôrkÕ Tôo, A§p Yôr®u

GÝmT ûYlTúR Lp®. Rô]m ùNnYÕ Suß AR²àm Li Rô]m ùNnYÕ ªL Suß.

AÚûU ׬Ùm!

K.X. ùWªXô, ù_ú]ô, NomXô, A²`ô, ´

- K.X. ùWªXô 170/A Holy Cross Road Kurusady 12


úU - 2008

¿úWôûP

1. ¿úWôûP Hu LôXRôURUôn YÚ¡\Õ? úLôûP«u ùYmûUVôp ¿¬u YWjÕ Ïû\kÕRôú] úTôÏm. TX RûPLû[ RLojÕ ®hÓ ¿úWôûP TônYRôp RôURUô«ÚdLXôm. RôURjûR R®oj§P ØVt£lúTôm. 2. SôeLs ¿úWôûP«p Gݧl úTôÓm L®ûRLs úYß HRôYÕ FÚdÏ ùNp¡u\Rô? úYß FÚdÏ EeLs L®ûR úTôYÕ ùTÚûUVô]Ruú\ô... ¿úWôûP CRr

YôNLo L¥Rm UôRkúRôßm ×jRm×Õ ®`VeLû[j RkÕ ×jRm ×Õ UXWôL UXÚm ¿úWôûP CkR Øû\Ùm £\lTôL ùY°Vô¡ Es[Õ. U]§p Rôu U¡rf£ Es[Õ GuTûR ùYßûUVôL ùNôpXôUp, AûR ùY°lTÓjR ᱫÚdÏm LÚjÕdLs ¨_Uô]ûY. EiûUVôLúY AkR Y¯Øû\ U¡rf£ûV HtTÓj§VÕ. úUÛm, ×ÕdL®ûR GÝÕYÕ GlT¥, AûR ùY°«ÓYÕ GlT¥

ùNpÛªPùUpXôm EeLs L®ûRjç\p ©\o U]ûR Sû]j§Óm. £X L®ûRLs úUÛm ùUÚúL± ùY°YÚm. Gu] CÚkRôÛm ¿eLs ULô L®Rôu. 3. SôeLs GÝÕm L®ûRLs AZLôL CÚd¡u\]Yô? AZÏ GuTÕ GÝj§XpX. LÚj§p Rôú].. ÏlûTdÏsÞm Uô¦dLm ©\dÏUpXYô? AlT¥ Gu\ôp EeLs L®ûRLÞm AZÏRôú].

GuTûRùVpXôm AÚûUVôL á±, L®OoLs TXûW EÚYôd¡®hPÕ. ¿úWôûP GlúTôÕúU AYNW ×j§ Es[YoLÞdÏ, Y-Ls YôrdûL«p EÚYôÏm GuTúRôÓ ®PôUp AûR R®odL Gu] ùNnVXôm GuTÕm á\lThÓs[Õ. G]úY ¨Rô]jûRúRÓúYôm. DWÛdÏ Y- Gu\ RûXl©p ùY°Vô] LÚjÕdLs TVàs[ûYúV. úSWm ÅQôYRtLô] LôWQeLs, UôQYoLÞdÏ Hu, úSWm ÅQô¡\Õ. GlT¥ ÅQô¡\Õ GuTûR ׬kÕ, úSWjûR ªfNlTÓjR ÕûQ ùNnRÕ. CÕYûW«p TXÚdÏm ùR¬VôR, TXÚm A±VôR TX ®`VeLs Es[] GuTûR A±kÕùLôiúPu.

SpX Uû]Vôs §\ûUYônkR U]j§PØs[ Uû]Vôû[d LôiTÕ ªL ªL A¬Õ; AYo TY[jûR®Pl ùTÚU§l×s[Ys. AYÞûPV LQYu AYû[ U]UôW Smס\ôu; AY[ôp AYàdÏ SXØm Y[Øm ùTÚÏm (¿§ùUô 31:10þ11) 13


úU - 2008

¿úWôûP

9. ‘CYu LPÜû[l TûLd¡\ôu’ Guß Uû\èp A±OoLs RUdÏs Hu ùNôu]ôoLs? CúVÑ AYoLÞûPV Sm©d ûLûVd LiÓ ØPdÏYôRØt\Y² Pm/ “ULú], Õ¦úYô¥Ú, Eu TôYeLs Uu²dLlThP]” Guß á±VRôp Uû\ èp A±OoLs CYu LPÜû[ T¯d¡\ôu” Guß RUdÏs ùNôp-d ùLôiP]o. (UjúRÙ 9:2,3) 10. HNôVô EûWjR Cû\Yôd¡uT¥ CúVÑ GûR A±®lTôo? CúVÑ UdL°]eLÞdÏ ¿§ûV A±®lTôo. (UjúRÙ 12:18) 11. ‘Rôŧu ULú] GeLÞdÏ CWeÏm’ G] Lj§d ùLôiúP CúVÑûYl ©u ùRôPokRYoLs Vôo? TôoûYVtú\ôo CÚYo CúVÑûY ©uùRôPokR]o. (UjúRÙ 9:27) 12. ®iQW£p ªLf £±VYÚm VôûW ®Pl ùT¬VYo? §ÚØÝdÏ úVôYôu (UjúRÙ 11:11) 13. CúVÑ Vôo Øu²ûX«p UßRlúTu G] áß¡\ôo? ®iÔX¡p CÚd¡\ Gu RkûR«u Øu²ûX«p UßR-lúTu Guß CúVÑ áß¡\ôo. (UjúRÙ 10:33) 14. KnÜ Sô°p ùNnVdáPôRûR ºPoLs ùNn¡\ôoLs G] T¬úNVoLs Ïû\ á±VúTôÕ CúVÑ GûRVpX GûR ®Úmסú\u G]d á±]ôo? ‘T- û V ApX, CWdLjûRúV ®Úmסú\u’ Guß CúVÑ á±]ôo. (UjúRÙ 12:7) 15. CúVÑ Tu²ÚYûWÙm Aàl©VúTôÕ A±®dLf ùNôu] ùNn§ Gu]? ©\ C]jRô¬u GlTϧdÏm ùNpXúYiPôm Gußm, NUô¬Vô®u SLo G§Ûm ÖûZV úYiPôm Gußm, Uô\ôL, Y¯ RY±lúTô] BÓL[ô] CvWúVp UdL°PúU ùNpÛeLs Guß CúVÑ á±]ôo. (UjúRÙ 10:5,6) - L.A. ùNpYWô¦ NLôVWôw, ÏÚN¥, YPdÏjùRÚ.

®®V ®]ô ®ûP 1. úSoûUVô[ÚdϬV ûLmUôß ùTßTYo Vôo? úSoûUVô[o JÚYûW úSoûUVô[o Guß HtßdùLôsTYo úSoûUVô[ÚdϬV ûLmUôß ùTßTYo. (UjúRÙ 10:41) 2. ‘Gu RôÙm NúLôRWoLÞm’ G] Vôo TdLm ûLûV ¿h¥ CúVÑ á±]ôo? Rm ºPo TdLm ûLûV ¿h¥ “Gu RôÙm NúLôRWoLÞm CYoLú[“ Guß CúVÑ á±]ôo. (UjúRÙ 12:49) 3. úTf£ZkRYo úT£VÕ GlúTôÕ? úTûV CúVÑ Kh¥VÕm (UjúRÙ 9:33) 4. RkûRûV A±TYo Vôo VôùW] CúVÑ á±]ôo? ‘ULàm AYo VôÚdÏ ùY°lTÓjR úYiÓùUuß ®Úmס\ôúWô AYÚUu± úYß GYÚm RkûRûV A±Vôo’ Guß á±]ôo. (UjúRÙ 11:27) 5. ºPo VôûWlúTôÛm T¦Vô[o VôûWlúTôÛm BLhÓm G] CúVÑ á±]ôo? ‘ºPo Rm ÏÚûYl úTôÛm, T¦Vô[o Rm RûXYûWl úTôÛm BLhÓm’ G] CúVÑ á±]ôo. (UjúRÙ 10:25) 6. çV B®dÏ G§WôL úTÑúYôo ¨ûX Gu]? ‘çV B®dÏ G§WôL úTÑúYôo CmûU«Ûm UßûU«Ûm Uu²l×l ùT\ UôhPôo.’ (UjúRÙ 12:32) 7. UjúRÙ Åh¥p CúVÑúYôÓ Tk§«p ®ÚkÕiPYo Vôo? Y¬RiÓTYoLs, Tô®Ls, AYÚûPV ºPúWôÓm Tk§«p ®ÚkÕiPôo (UjúRÙ 9:10) 8. YW®ÚlTYo ¿o RôúUô ApXÕ úYù\ôÚYûW G§oTôodLúYiÓúUô? Gu\ úVôYô²u úLs®dÏ UßùUô¯ áßmúTôÕ CúVÑ VôûW úTßùTtú\ôo G] ϱl©Ó¡\ôo? (CúVÑûY) Guû]j RVdLªu± HtßdùLôsúYôo úTßùTtú\ôo (UjúRÙ 11:6) 14


úU - 2008

¿úWôûP

Cû[OoLs ClT¥ YôrkRôp SôÓ Gu]YôÏm G] ¨û]jR AYo, “R²U²Rú] GpXôl ùTôÚhLû[Ùm A[ÅÓ ùNnTYu. Hù]²p AYu Ruû]úV A±kÕùLôiPôXu± U§lÀÓ N¬VôL YWôÕ. BLúY Euû]úV ¿V±Yôn” Sôu Øuú]\ Sôu Guû] G]Õ ¨û\Ïû\Lú[ôÓ HtßdùLôs[úYiÓm. Guû] Su\ôL ׬kÕ ùLôs[úYiÓm. ARôYÕ, Sôu Guû] Au× ùNnVúYiÓm. AlúTôÕ Rôu Sôu ©\ûW Au×ùNnV Ø¥Ùm. Sôm GpúXôÚm ùTôÕYôL êYWôL Esú[ôm. * Sôm VôùWuß Sôm ¨û]d¡ú\ôúUô AkR Sôm * Sôm VôùWuß ©\o ¨û]d¡\ôoLú[ô AkR Sôm * EiûU«úXúV Sôm VôúWô AkR Sôm. ØR-p Es[ Ruû] A±V Sôm SmûUúV BrkR T¬úNôRû] ùNnVúYiÓm. CWiPôYÕ SmûU A±V SiToLs, ùTtú\ôo B¡úVô¬Pm úLhÓ ùR¬kÕ ùLôs[úYiÓm. êu\ôYÕ SmûU A±V ú_ôNl Xô@lh, aô¬ CuLôm B¡V CÚYÚm CûQkÕ ú_ôaô¬ _u]ûX Y¥YûUjR]o. ARû] Smªp T¬úNô§jÕ TôodLúYiÓm. Sôu A±kRÕ Sôu A±VôRÕ ©\o A±kRÕ 1 §\kR Tϧ 2 ÏÚhÓ Tϧ Ut\Yo A±VôRÕ 3 Uû\kR ApXÕ 4 CÚiP Tϧ Uû\dLlThP Tϧ SpX BÞûU Y[of£ AûPkRYoL°Pm §\kR Tϧ A§LUôL CÚdLúYiÓm §\kR Tϧ A§LUôL, * SUÕ §\ûULû[ ùY°lTÓjRúYiÓm. * ùTtú\ô¬Pm U]m §\kR EûWVôPp úYiÓm. * Sm©dûLdϬV SpX Sh× úYiÓm. * §]Øm BuU T¬úNôRû] ùNnRp úYiÓm. * §\kR U]ÕPu Aû]YúWôÓm E\YûUdL úYiÓm. CYt±u êXm §\kR TϧûV A§L¬dLXôm.. U¡rf£VôL YôZXôm.. ¿iP BÙs ùT\Xôm.

- A. AUXô úN®Vo ù_¬ U²RoL[ô¡V Sôm GpXôÚúU SUÕ Rô«u Y«t±p EÚYôÏmúTôúR SUdÏ BÞûU«u A¥jR[m CPlTÓ¡\Õ. SUÕ ùTtú\ôo JÚYo JÚY¬Pm ùLôi¥ÚdÏm E\Ü Øû\Ùm, AYoLs ReLs AVXô¬Pm ûYj§ÚdÏm ùRôPo×m, CVtûLÙPàm Cû\YàPàm AYoLs ùTt±ÚdÏm Ju±l×m LÚYôL CÚdÏm SUÕ BÞûUûV EÚYôdL ÕYeÏ¡u\]. Sôm ©\kR ©\Ïm ¨û\V YÚPeLs SUÕ BÞûU«u EÚYôdLm ùRôPo¡u\Õ. BÞûU BÞûU Gu¡ú\ôm. B]ôp BÞûU Gu\ôp Gu]? TX YÚPeLÞdÏ Øu× ¡úWdL S¥LoLs úUûP«p S¥dÏmúTôÕ ØLê¥ úTôhÓ S¥jR]o. AYoLs UdLÞdÏ GlT¥ úRôt\U°jRôoLú[ô AûRúV BÞûU Guß á±]o. B]ôp, BÞûU GuTÕ R²lThP JÚ U²R²u ùY°júRôt\m UhÓUuß, AY]Õ £kRû], ùNôp, ùNVp, SPjûR GpXôm úNokRÕ. G]úY BpToh GuTYo, “BÞûU GuTÕ R²U²R²u GiQeLs, ùNVpLs CYtû\ GÓjÕdLôhÓm U], EPp áßLs” Guß á±]ôo. G]úY ©\o JÚ U²Rû]l Tt± GqY[Ü A±kÕs[ôoLs GuTûR ®PÜm, AYu Ruû] GqYôß A±kÕs[ôu GuTÕúY ªL Ød¡Vm. SUÕ BÞûUûV úYß VôÚm Y[odL Ø¥VôÕ. B]ôp Y[odL ERYXôm. “R²U²Rú] GpXôl ùTôÚhLû[Ùm A[®Óm A[ÅÓ. Hù]²p AYuRôu ªL EVokR ùTôÚs”. HùRuv SôhÓ úNô©vÓLs CdùLôsûL Cû[OoLû[ ªLÜm LYokRÕ. Hù]²p, LPÜû[ SmTúY úYiPôm. ®ÚlTmúTôX YôZXôm. G§oLôXjûRl Tt±V LYûX úYiPôm. G]úY RôuúRôu±jR]UôL YôZj ÕYe¡]o. 15


úU - 2008

¿úWôûP

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Cû\Y²u U¥«p....

Oô. Oô]ùNpYm vR²vXôv 09-05-2005

“GeLs CRVd úLô«- p þ ERVUô] ùRnYúU... Gußm GeLÞs YôÝm ËYú]... GeLs RôúV YQeÏ¡ú\ôm ¨Rm... ULuLs Gv. _ôi úTôvúLô, Gv. ¡úWv úS®v ©WôvTo, Gv. ToQTôv, NúLô. Gv. ÀhPo TôpWôw, Gv. _ôi ©[ôv¥u, Gv. TÜp Cv©¬jÕ, Gv. úNÑ ùWj§]m

UÚUdLs ú_. Tôd¡V ùNpYm, úL. ÌXô, ....................................... .......................................... G. vùPpXô Tôn, ¥. úLjRÃu úU¬, Gm. WU¦ ù_- v

úTWl©sû[Ls

ú_. ëXo úTôvúLô, ú_. ë- h úU¬, ú_. ël¬h úU¬, ú_. ëdWh Tôn, ´.©. úUdv úNôúXô, ´.Gv. úUdv úNô_u ´,Gv. úUdv úNôú]ô, ú_. Buú\ô vPôu- , ú_. Buú\ô vR²v, ©. ùT²u Sôu£, ú_. ù_vUô úU¬, ú_. Bd]v vR²vUô

Utßm Au] ×xTm þ AªoRWôw ÏÓmTj§]o, YPdÏd úLôQm.

16


úU - 2008

¿úWôûP

ÑûU

¿úWôûP * * *

Rôn LÚYû\«p ÑUd¡\ôs RkûR úRô°p ÑUd¡\ôo LôRXu CRVj§p ÑUd¡\ôu B]ôp Sôu Euû] ÑUdL®pûX LôWQm Sh× ÑûUVpX.. ÑLUô]Õ. S. A²vPô, úLôQm

Cû\Yû] LiPYu CpûX ¿úWôûPûV ùYpTYu CpûX. A\m ùNnV ®Úm× ¿úWôûP TdLm §Úm× BßYÕ £]m ¿úWôûP JÚ WLm. þ Buú\ô Nôe¡°u VI - ײR AkúRô²Vôo ùRôPdLlTs°

ùRôûXj( k )R áhPm

AY£Vm úRôp® YkRôp ùTôßûU AY£Vm ùYt± YkRôp T¦Ü AY£Vm G§ol× YkRôp Õ¦Ü AY£Vm GÕ YkRôÛm Sm©dûL AY£Vm.

C[ûUûV TL- p ùRôûXjÕ®hÓ CRVjûR ®Wd§«p ùRôûXjÕ®hÓ TLûX CWYôp ×ûRjÕ®hÓ

®hÓdùLôÓ

AZûL ×ûL«p TûLjÕ®hÓ

¿ VôÚdLôL Yôr¡\ôúVô AYoLÞdLôL £XYtû\ ®hÓdùLôÓ E]dLôL Vôo Yôr¡\ôoLú[ô AYoLû[ ©\ÚdLôLÜm Rh¥d ùLôÓ. þ _ôo´Vôo Au©Vm

YôrûY AXh£Vj§p ùRôûXjÕ®hÓ U¡rûY U(ô)Õ®p ùRôûXjÕ®hÓ U]ûR UeûL«Pm ùRôûXjÕ®hÓ ùUnûV ùTôn«p ùRôûXjÕ®hÓ G§oLôXjûR ¨LrLôXj§p ùRôûXjÕ®hÓ Ruû]úV R]dÏs ùRôûXjÕ®hÓ

YôrúY CpûX YiQeLs úRôtßlúTô]ôp Yô]®p Ce¡pûX E\ÜLs úRôtßlúTô]ôp EXLúU SUd¡pûX GiQeLs úRôtßlúTô]ôp Øuú]t\m Rô²pûX TôNeLs úRôtßlúTô]ôp YôrúY ©\od¡pûX úSNeLs AtßlúTô]ôp ײRúU Smªp CpûX - A. U¬V RÀRô, JuTRôm YÏl×

(A)SôLÃL ×ûRϯdÏs ÅrkÕùLôiÓ ×Xmס\Õ Ko Yô- T odáhPm.

- A. AUXô úN®Vo ù_¬

“Cû\Yu ùTVûW EfN¬dÏm ERÓLû[®P úNûY ùNnÙm LWeLú[ £\kRÕ” 17


úU - 2008

¿úWôûP

YôrdûL GuTÕ JÚ ãRôhPm Guß ¨û\V úTo ¨û]d¡\ôoLs. YôrdûL«u ùYt± úRôp®Ls úRoRp Ø¥ÜLsúTôp ÏZlTUô]ûY ApX.. úRo®u Ø¥ÜúTôp ¾odLUô]ûY. YôrdûL«p ùYt±ùT\ ¨û]dÏm Cû[OoLÞdÏ Gu SpYôrjÕdLs.. úRoÜ Ø¥ÜLú[ôÓ Sô¥«p ûL ûYjÕd ùLôiÓ ùYt± ¡ûPdÏUô G] He¡Óm CkSôhÓ Uu]oLú[... ùYt±dÏ Y¯ Gu]? ùNôp¡ú\u.

þ Tôû[. TuÉo Rôv ùUàLôo¥p LûP£«p Es[ûR úRoÜ ùNnRôu. úaôhPp T¦Vô[o “Rm© AùRpXôm ¡ûPdLôÕ. LôWQm AÕ GeL ØRXô°«u ùTVo” Gu\ôu. Cû[Ou AYUô]j Rôp ùY°úV±]ôu. ClúTôÕ Sôm CÚdÏm ¨ûX Gu]? Sôm ùNnV úYi¥V ØVt£Ls G û Y ? GûY? Gu\ ®¯l×QoÜ Smªp úRôu±®hPôp ùYt± ¨fNVm. GeúL CÚd¡ú\ôm? GeúL úTôL úYiÓm? GlT¥ úTô¡ú\ôm? Gu\ ùR°úY ùYt±«u §\ÜúLôp.

Gu²Pj§p ER® úLhÓ £X Cû[OoLs YÚYÕiÓ. A§p Ko CûOu ‘AnVô! G]dÏ úYûX Yôe¡ ùLôÓeLs’ Gu\ôu. Gu] úYûX! Guß úLhúPu. ‘HRôYÕ úYûX Yôe¡ RôÚeLs’ Gu\ôu. Sôu YÚjRlThúPu. Gu] úYûX Gu¡\ ùR°Ü CpXôUp HRôYÕ úYûX Gu\ôp GRtÏ ØVt£ ùNnYÕ? GuàûPV úYûXûVj Rôu RWØ¥Ùm, AYWôp ùNnVØ¥ÙUô? CÕ ªL Ød¡VUô] ®`Vm. GûR AûPV úYiÓm Gu¡\ ùR°Ü CÚkRôp Rôú] AûR ¿eLs AûPVØ¥Ùm. SUdÏ GÕúYiÓm Gu¡\ ùR°Ü úYiÓm.

AùU¬dL _]ô§T§VôL §LrkRYo _ôu G@l ùLu]¥. AYo Ruû] LôQYk§ÚdÏm TôoûYVô[oL°Pm SôsúRôßm £X¨ªPeLs JÕd¡ úTÑYôo. JÚØû\ AYûW TôodL Ts° UôQYoLs TXo YkR]o. UôQYoL°p T°fùNu\ ×u]ûLÙPu CÚkR UôQYu JÚY²u Lu]jûRj Rh¥ “Eu G§oLôX Xh£Vm Gu]?” Gu\ôo ùLu]¥. TÇùWuß “Cuß ¿eLs CÚdÏm CPj§p Sôû[ Sôu CÚdLúYiÓm. CÕRôu G]Õ Xh£Vm” Gu\ôu Af£ßYu. ®¯Lû[ EVoj§®hÓ ‘Ïh... Li¥lTôL ¿ AUoYôn” Guß Yôrj§®hÓf ùNu\ôo ùLu]¥.

“Gi¦V Ø¥Rp úYiÓm. SpXúY GiQ úYiÓUuú\ô! úaôhP- p TXúTo Gu] Nôl©ÓYÕ Gu\ ùR°Ü CpXôUp ùUàLôoûP TôojÕdùLôiúP CÚlTo. JÚØû\ Ko Cû[Ou úaôhPÛdÏf ùNu\ôu. úaôhPp T¦Vô[o ùUàLôoûP ¿h¥]ôo. AYàdÏ GkR EQûY úLhTÕ Guß ùR¬VôUúX

©tLôXj§p Af£ßYu AùU¬dLô®u _]ô§T§Vô]ôu. AYu úYß VôÚUpX, 18


úU - 2008

¿úWôûP Cû[Ou. Sôm LôXjûR ÅQôdÏ¡ú\ôm Gu\ Ït\ EQoúY CpXôR CYu GlT¥ Øuú]ßYôu?

×LrùTt\ ©p¡°iPu Rôu. AYWÕ GiQm ùYßm BûNVpX. ¾odLUô] ¾oUô]m. AR]ôp AÕ SPkÕ®hPÕ. ClT¥ SPdÏUô Gu\ AYSm©dûL«p CÚdÏm Cû[OoLú[, U]m CÚkRôp UôodLm EiÓ. EeL°u ùYt± SmêÚdÏm ¨û\Yô] ùYt± RÚm. EeL°u YôrdûL Ko TôPUôn AûUÙm. CûRdúLhP, Cuù]ôÚ Cû[Ou Gu²Pm YkÕ NlRªpXôUm Ko úLs®úLhPôu. ùTôßûUVôL, “Rm©! Gu] ùNôp” Guú\u. “AlTôÜdÏ ER® JjRôûNVôL CÚd¡ú\u” Gu\ôu. CkR èt\ôi¥p ClT¥ JÚ Cû[O]ô? Gu\ CuT A§of£ÙPu ‘AlTô Gu] ùNn¡\ôo?’ Guú\u. ÑmUô ÅhÓX CÚdLôo’ Guß ùY¥ÏiÓ Å£]ôu AkR

CûR úLhP EeLÞdÏs £u] £u] úLs®Ls CÚdÏm. ùLôgNm ùLôgNUôL ®ûPLs ¡ûPdL ùRôPeÏm. Juû\ U\kÕ®Pô¾oLs. GqY[Ü ùT¬V LRÜdÏm RôrlTôs £u]ÕRôu. éhúPô AûR®Pf £u]Õ. Nô®úVô AûR®P £u]Õ. £u] Nô® éhûP §\dÏm. RôrlTôs §\dÏm. ùT¬V LRúY G°RôL §\dÏm. G]úY £u]f£u]d úLs®Ls ùT¬V ùT¬V úLôhûP Yô«pLû[j §\dLlúTôÏm Nô®Ls. EeLû[ ¿eLú[ úLÞeLs. CûR ¿eLs EQokRôp ùYt± ¨fNVm Rôu.

(ùYt± TVQm ùRôPÚm.) ™™™™

ÏÚN¥... YôrL! YôrL! GeLs Fo Ko ékúRôhPm þ A§p YôÝm ÏZkûRLs Ko SßUQ UXojúRôhPm... TÕûY ײR¬u LÚûQ LiúQôhPm... BLôVm úTôp TWkR Gm TeÏl úTWûY... Ïuù\] EVokÕ J° Å£Óm úLô«p ã¬Vu Nk§Wu úTôu\ UdLs áhPm FokÕ §¬k§Óm úLôsLù[] TeÏ úRúWôhPm ©\o ÑûU C\d¡P ÑûURôe¡ùV] TeÏRkûR.. Ru]Xm LÚRô ªu]ùX] SLoUu\ Eßl©]o KhPm EXûL Ñt±Óm ÏZkûRL[ôn.. ØLYôhPm JÝdLm þ Lp® þ Td§ CYtû\ EWUôn RkÕ EiûU«p Yôrk§P.. EjRUo RkR E«o YhPm Gm ÏÚN¥ Fo.. YôrL! YôrL! K.X. ùWªXô ÏÝ®]o. 19


úU - 2008

¿úWôûP

500 ìTôn

T„

2

1

3

4 6

5 7

8

9

11

10

12 14

13

15 17

16 18

19 21

20 23 30

22

24

25

26

27

28

29

éUôûX. 24. CkÕdLs ùSt±«p CÓYÕ. 25. ×\ôdLs EiÔm EQ®p Juß. 29. CuTm G§ofùNôp.

CPªÚkÕ YXm 1. U²R ùY¥ÏiÓdÏ T- V ô] ©WRUo, 4. Sôn YûLû[f úNokR ×-, 5. LôUWô_o JÚ þþþþþþþþ, 7. §ÚfNûT«u §\ÜúLôûX CúVÑ ùLôÓjR ºPo. 9. Es°, TpXô¬ ùYhÓmúTôÕ YÚYÕ, 10. úRÉ úNL¬lTÕ. 11. FoYXm ÏZm©«Úd¡\Õ. 12. CWjRm. 13. ®ÚkÕ ùLôÓlT§u Be¡XYôojûR. 15. £²UôÜdÏ ùNuNôo CpXôR SôÓ. 16. Yt\ôR S§. 17. LP-p ùNpÛm YôL]m. 18. LRo èp GÓdLlTÓm RôYWf ùN¥. 19. úYtßûU. 20 Õ¦ ûRlTYu. 21. £¬l×. 22. ùTiLs A¦Ùm A¦LXu. 23.

úU ÚkÕ ¸r 1. §ûWlTPm. 2. Lp®dLi §\kR ØRpYo. 3. ùYeLPôNXT§ CÚdÏm CPj§u ùTVo. 5. TPÏ. 6. Ïh¥úTôÓm Tôm×. 8. Es[ôûPL°p Juß. 14. £¬l× 18. ÑY¬p Jh¥dùLôsYÕ. 22. ùLô¥ûV C§p HtßYo. 23. ã¬Vu. 24. Rôn Be¡X YôojûR. 25. Øuú]ôoLs AûWdL TVuTÓj§VÕ. 28. ûRdL ERÜYÕ ¸¯ÚkÕ úUXôL Es[Õ. 30. úTôûR RÚYÕ. 20


úU - 2008

¿úWôûP

V.C. Roselin V.C. Vincelin

A. Amala Xavier Jerry

L. Levin Tina Std. V South Street Kurusady. Nagercoil.

S. Dhanusha

A. Jebin Ashiha 21


úU - 2008

¿úWôûP

EXûL BÞm LûX

þ §. L]LWôNu UkReLôÓ, YXeûLVô[o.

“SpXôo JÚYo E[úWp AYoùTôÚhÓ GpXôodÏm ùTnÙm UûZ”

1989þBm Bi¥p Boª²Vô®p HtThP ¨XSÓdLj§p, JÚ Rôn R]Õ êuß YVÕ ÏZkûRÙPu C¥TôÓLÞdÏs £d¡«ÚkR GhÓ SôhLÞm Ru ÏZkûRdÏ Ru ®WpLû[ F£Vôp Ïj§d Ïj§ WjRjûR GÓjÕ TôXôLd ùLôÓjÕ LôlTt± Es[ôo Gu\ôp Rô«u AolT¦l×dÏ GpûXúV CpûX. AYs Cußm BoÁ²Vô Sôh¥u RûX£\kR RôVôL YôrkÕùLôi¥Úd¡\ôs. Nô§jR, Nô§dLj Õ¥dÏm UdLÞdÏ AolT¦l× GiQúU ØRpT¥VôÏm. Juû\ CZkRôp Rôu Utù\ôuû\ ùT\Ø¥Ùm. Auû] ùRWNô®u AolT¦l× AYûW ײûRVôd¡ Es[Õ. AYo YôrkR LôXj§p SôØm YôrkúRôm G]dá\ ®ûZ¡u\Õ. Rô«u CRVm ÏZkûR«u TôPm GuTôoLs. Rô«u CRVm AolTQUôÏmúTôÕ Rô]ôLúY ÏZkûR TôPm LtßdùLôs¡u\Õ. úU¬ ¡ë¬«u AolTQjRôp ®ûXU§l×ªÏ “úW¥Vm” Gàm EúXôLm EXÏdÏ A±ØLUô]Õ. AYWÕ AolTQ CRVjRôp AYÚûPV LQYo, AYÚûPV ULs EhTP JúW ÏÓmTj§p êuß úSôTp T¬ÑLû[l ùTt\ ×LrªdL ÏÓmTm G]l úTôt\lTÓ¡u\Õ. NúLôR¬ ¨úY§Rô LpXôûU CÚû[ ALt± A±ùYô° Ht±P R]Õ YôrSôû[ AolT¦jRYo. AqY¬V AolTQjRôp AYo YWXôt±p YôrkÕùLôi¥Úd¡\ôo. Gm.Gv. Ñl×XhѪ CûNdLôL Rm YôrûY AolT¦jÕ CûNYô¦l ThPjúRôÓ NôRû] TûPjRôo. ùLXu ¡pXo Ru AolTQ Yôr®u êXm F]Øt\oLÞdÏ U]§p F]ªpûX G] ¨ì©jÕd Lôh¥]ôo. AolT¦l× CpXôR YôrÜ AûW Yôr®tÏ NUUôÏm. Nô§dLj Õ¥lTYoL°u CWL£Vm (EXûL BÞm LûX ùRôPÚm)

Gu\ Ï\Þd¡QeL EXLm JÚ£X ULôuL[ôp EnjÕdùLôi¥Úd¡\Õ. TûPl×Lû[ YQeÏYûR®P, TûPjRYoLû[ YQeÏYÕ NôXf £\kRRôÏm. TûPl×dLPÜs ©WmUû] TôojR§pûX ùRôÝ¡uú\ôm. B]ôp SmûU LÚ®p ÑUkÕ §ÚûYjRkÕ Sm U]§p ¿eLôR Sm RôûV GjRû]úTo YQeÏ¡uú\ôm Guß ®]®]ôp ®ûP SmûUúV ®VdLûYdÏm. AolT¦l× UôRô, ©Rô, ÏÚ, ùRnYm Gu\ ùTôuùUô¯«p ØRuØR-p NPùWô°VôLl ©WLô£lTÕ “UôRô” Gu\ôp ªûLVuß. SYUôRUô] CmUôRj§p UôRôûY YQe¡ “EXûL BÞm LûX” Gàm C²VùRôPo ¿úWôûP«p TY²YW E[léoY U¡rûYÙm AuûTÙm T¡o¡uú\u. A¡Xj§p AolT¦l× ªÏk§ÚlTRôp Rôu “Rôn LiLiP ùRnYm” G]lúTôt\lTÓ¡\ôo. JÚ ÏZkûRûVl ùTtù\ÓjÕ, Y[ojÕ B[ôdÏY§úX AolT¦lûT Sôm A±¡uú\ôm. ×WôQj§p T¸WRu RûXØû\ RûXØû\VôL RYªÚkÕ LeLôúR®ûVl éªdÏ YWYûZjRôu Gu¡\Õ. LeûL 骫p úRôu±VÕ LeûL úR®dLôL ApX, CléÜXL UdLÞdLôL GuTRu êXm AolT¦jRp BWmTUô¡u\Õ. BRXôpRôu Sm Sôh¥p UiûQ, SôhûP, S§Lû[, Rôn G]lúTôtß¡uú\ôm. §ÚfNûTL°úX RôndÏ Ød¡VjÕYm ùLôÓd¡uú\ôm. “Rôn Gu\ôúX AolTQm” GuTúR ùTôÚs. ײûR UôodùWh U¬Vôs GuTY°u çV AolT¦l× úNûYVôp “CúVÑ ¡±vÕ R]Õ §Ú CÚRVjûRj §\kÕ Lôh£V°jÕ §ÚCÚRV BiPYWô]ôo”. CjRûLV ײRªdL AolT¦l× RuûUúV EXûL BÞm Eu]R LûXVôÏm. Ru WjRjûRúV TôXôd¡VYs JÚYo R]Õ YôrûY HúRàm JÚ Õû\«p ØÝûUVôL AolT¦jRôp ¨fNVUôL AYo “ûYVj§p YôrYôeÏ YôrYôo”. 22


úU - 2008

¿úWôûP

“CúVÑ Lôh¥VÕ ×§V §ûN AûR úSôd¡ SLokRÕ úNû]Vo ®ûN”

ÏÚN¥ TeÏlT¦Vô[o ùTgNªu X¥vXôv AYoLs ØLôªû] ùRôPe¡ ûYjÕ YôrjÕûW YZe¡]ôo. íoÕ SôV¡ BiLs اúVôo ©Wº¥V ùTôßlTô[o NúLô. ûPt\v AYoLs Su±ÙûW Bt±]ôo. ùRôPokÕ 40 úTÚdÏ CWjRj§u YûLLs A±Ùm úNôRû] SPjRlThPÕ. CWjRj§p NodLûW A[®û] A±V 60 úTÚdÏ T¬úNôRû] SûPùTt\Õ. C§p 10 úTÚdÏ CWjRj§p NodLûW CÚlTRôL LiÓ©¥dLlThÓ E¬V £¡fûN A°dLlThPÕ. Ru]Xm LÚRô ùTôÕSXm LÚ§V UÚjÕYoLs úWôv- u WúTdLôs, A. T j U - e L m , D. ÑRô, A. c_ô B¡úVôo LXkÕùLôiÓ £\l©jR]o. RôÙs[m ùLôiP U¬Vô«u úNû]Vô¬u Rôn Es[j§û] TôWôhÓúYôm... LôXj§u úRûYûV LÚj§p ùLôiÓ ×§V Y¯jRPm AûUj§Óm úNû]Vô¬u LÚûQ LiúQôhPm ùRôPW YôrjÕ¡\Õ ¿úWôûP.

ÏÚN¥ U¬Vô«u úNû]«]o, SôLoúLô®p, úWôhP¬ ¡[l, SôLoúLô®p PVô ¡[l CûQkÕ SPj§V CXYN CWjRYûL A±Rp, CWjRj§p NodLûW«u A[®û] A±Ùm £\l× ØLôm 04.05.2008 Oô«tßd¡ZûU LôûX 10 U¦ØRp 1U¦YûW ײR AkúRô²Vôo úUp¨ûXl Ts°«p SûPùTt\Õ. ùTiLs اúVôo ©Wº¥V Eßl©]o GvL- u Cû\úYiPp TôP, íoÕ SôV¡ BiLs اúVôo ©Wº¥V RûXYo NúLô. ûUd¡s Bu\² AYoLs CuØLjÕPu Aû]YûWÙm YWúYt\ôo. êLôm©ûL UÚjÕYd Lpí¬ LiLô¦lTô[o UÚjÕYo AÚQôfNXm AYoLs ØLôªu Ød¡VjÕYm Tt± úT£]ôo. úWôhP¬ NeL RûXYo Rtn. ù_³kRô RoUô RûXûU EûWVôt±]ôo.

YôNLoLú[...

¨û]®tÏ... úLs®dÏl T§p þ ùRôPo _øûX UôR CRr êXm BWmTUô¡\Õ. YôNLoLs ¿úWôûP NôokR SUÕ Fo NôokR ùTôÕYô] úLs®Lû[ SßdùL] úLhLXôm... T§p Ñoo G].. þ ¿úWôûPdLôL B£¬Vo.

23

RôeLs GÝÕ¡\ TûPl×Lû[ ùNlT²P B£¬VÚdÏ ØÝ E¬ûU EiÓ. TûPlTô°L°u TûPl×Ls Aû]jÕm ùNôkRUô]ûYúV... VôûWÙm ×iTÓjÕmT¥ GkR TûPl×m GÝRlTP®pûX. TûPl×Lû[ YWúYt¡ú\ôm.


úU - 2008

¿úWôûP

X. _ôuúU¬

CkR YûL«p ùNu\ 1500 BiÓ L[ôL ‘RûXVô] TôYeLs’ (Capital sins) G] HÝ Ït\eLû[ §ÚAûY ϱl©hÓYkRÕ.

Uû\ÙiûULû[Ùm

§ÚjçRo LôXkùRôhÓ Y¯Y¯Vôn YÚ¡u\ çV TôWmT¬VjûRÙm §ÚAûY TÝR\ LôjÕYÚ¡u\Õ. CjÕPu §ÚAûY«u LPûU Ø¥kÕ®ÓY§pûX; ¨uß®ÓYÕ ªpûX.

1. RtùTÚûU 2. TûLûU 3. ùTÚm¾² 4. LôUYu×Qof£ 5. úLôTm

§ÚjRkûR 6þBm TÜp áß¡\ôo, “§ÚAûY«p ¨XÜm ©Wf£û]Lù[pXôm EX¡p ¨XÜm ©Wf£û]L°u ©W§T-lúT”. C§-ÚkÕ ùR¬YùRu]? EXLØm §ÚAûYÙm R²jR²Vô]ûY ApX. CkR EX¡p CÚkÕ, EX¡tÏl T¦VôtßYúR §ÚAûY. EX¡tÏ ùY°úV §Ú AûYdÏ T¦úV CpûX. G]úY StùNn§«u EhLÚjRôp EX¡u Aû]jÕj Õû\Lû[Ùm úSoY¯lTÓjÕYÕm, çnûUl TÓjÕYÕm §ÚAûY«u LPûUVôÏm. CÕúY Cuû\V úRûY. CÕúY EiûUVô] §ÚjçÕl T¦.

6. úTWôûN 7. úNômTp CkR Th¥V-p §ÚjRkûR 6þBm ùT]¥dh úUÛm HÝ Ït\eLû[ A±®jÕs[ôo. 1. ÑtßfãZûX UôÑTÓjÕYÕ, 2. UWTÔ Uôtß úYûXLs, 3. úRûYdÏ A§LUôL ùNôjÕ úNolTÕ, 4. YßûUûV EÚYôdÏYÕ, 5. úTôûRlùTôÚs LPjÕYÕ þ TVuTÓjÕYÕ, 6. A\ùS±ûV ºoÏûXdÏm úNôRû]Lû[f ùNnYÕ,

CkR YûL«p, §ÚAûY Cuß EÚùYÓjÕ YÚ¡u\ TpúYß NêLj ¾ûULû[ UdLÞdÏ EQoj§, AYtû\ ®Xd¡®P A±ÜßjÕ¡u\Õ, NêL A\ùS±dÏ JqYôR, U²RjûRf £ûRd ¡u\ NêL Ahå¯Ve Lû[f Ñh¥dLôhÓYÕ §Ú AûY«u LPûU VôÏm.

7. A¥lTûP U²R E¬ûULû[ ÁßYÕ. Cj¾ûULs Cuß U²R UôiûT ùT¬Õm ÏûXjÕdùLôi¥Úd¡u\]. CYtû\j R®olTÕ SUÕ LPûUVôÏm.

24


neerodai_may-june_2008  

Y¯Lôh¥Ls AÚhNúLô. ÀhPo Tôp þ ØmûT AÚhT¦. ùULXu AÚhT¦. ùPu£e Ck¿úWôûP.. * ײR¬u BºûW ¨û\Yôn ùTô¯Ùm JÚ ×§V úYRôLUm. * GiQeLû[ Juß §Wh¥Óm.. §Úl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you