Page 1


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

¿úWôûP UôR CRr R²fÑtßdÏ UhÓm

YQdLm ¿úWôûP YôNLoLú[! ReLs ûLL°p ¿úWôûP CRr YW®pûXúV Gu\ HdLm ¨û\kR B£¬Vo úLs® ׬¡\Õ.. JqùYôÚ BiÓm ¿úWôûP CRr ùNlT²hÓ ùY°YWl £. U¬V TuÉo RôÑ úLô TpúYß §hPeLû[d áoûUlTÓjRúYi¥«ÚlTRôp CmUôRm UhÓm 9486658252 CÚUôR CRrL[ôL ùY°YÚ¡\Õ. ¿úWôûP CRr UôRj§p GlúTôÕ ùY°YÚm Gu\ ºo§ÚjR GiQØm GeLs GiQeL°p EiÓ... C² ÕûQVô£¬Vo RVdLm úYiPôm. N¬VôL ©W§UôRm TjRôm §V§ ¿úWôûP EeLs Gm.H. ù_Xv¥u ûLL°p RYÝm Gu\ ¾oUô]jûRl Tj§¬ûLd ÏÝ ¾oUô]Uôn ¨û\úYt± Es[Õ. 9843448095 NmU]ûNj ùRôhP T§lTô[o £u] NmU]ÑLs.. Gv. TÜp Cv©¬jÕ CkRf £\ôoLû[lúTôp 18þA, Auû] ùRWNô NôûX, ¿eLs Uô\ô®¥p ùL[¬YôdLm,ùNuû]þ600 303 ®iQW£p ÖûZVUôh¼oLs 09323160324 CÕ CúVÑ®u TôoúTôtßm EV¬V £kRû]. Smê¬û] BÞm קV ùTôßl× Htßs[ RûXYoLÞm T¦®ûP׬¡\YoL[ôn Uô± ¨oYôLdÏÝ £\ôoLû[lúTôp Ls[m LTPªu± Smê¬û]l ùTô-Yôd¡P ¿úWôûP * Gv. ûUdúLp BuP² þ Ù.Gv.H. U]UôWYôrjÕ¡\Õ. ©\o U]eLû[d LôVlTÓjÕYûR®P ©\o * Gv. ú_ôNl AùXdv þ ùNuû] LôVeLû[ Bt±Óm UÚkÕL[ôn Uô±P YôrjÕ¡ú\ôm. * G@l. BpToh þ ÕTôn ‘GeÏm ×ÕûU.. G§Ûm ×ÕûU’ Gu\ RjÕYj§p Smê¬u BXVm * ¥. v¼Tu þ TdÃu ×ÕlùTô-ÜPu Y[oYÕ JÚ ×\m. Utù\ôÚ×\m èt\ôiûP úSôd¡ ùULô * Gm. AUXRôv þ ùNuû] TeÏl úTWûY, CûR Gi¦ÓmúTôÕ Smê¬u Y[of£ SmûU GpXôm ¥. ×xTWôw þ ÏÚN¥ * EVojÕ¡\Õ. ¿úWôûP«u ùSÓSôs GiQm E«oùTßYÕ Ï±jÕ Gv. ÀhPo Tôp þ ùNuû] * U¡rf£Vôn Es[Õ. Gm. _ôow ®uùNuh þ ùNuû] * Gp. G. ú_ô þ ùNuû] YkRYùWpXôm Re¡®hPôp * * ´. U¬V _ôu þ ÏÚN¥ CkR 骫p SUdúL CPúUÕþGu\ LiQRôN²u Y¬Lû[ SURôd¡ * úL U¬V _ôu ú_ôNl þ ÏÚN¥ SôtLôd Ïf NiûPúTôPôUp SôtLô- V ôL CÚkÕ Smê¬u ÑûULû[f * ¥. ùLu]¥ þ ÏÚN¥ ÑLUôd¡P YôrjÕ¡ú\ôm. ¿ YôZ AÓjRYûWf NôL¥dLôúR! Uô\ôL ¿ Eu * Gv. AÚs ú_ô§ þ çjÕdÏ¥ Nô®p ©\ûW YôZûY. Ruû] A¯jÕ ©\ûWj §ÚjÕ... Gu\ * Gm.Bo. N¾x þ ÏÚN¥ ûYWY¬Lû[ Sôm BTWQeL[ôn A¦kÕ YXm YÚmúTôÕ Smêo * úL. AÚs TÜ u þ ÏÚN¥ ReLUôn ù_ô- d LôRô! G§Ûm ×ÕûU, G§Ûm ùTÚûU.. Es[j§p Y[ûU Gu\ EV¬V ùNn§ Utßm ®[mTWm GiQj§p ùNVpTÓm Smêo Nôuú\ôûW YôrjÕm úYû[«p ¿úWôûP Gl. AÚ[lTu þ ÏÚN¥ CRr TpúYß ùNn§l ùThPLeLÞPu ùY°YÚYÕ ùTÚûUúV. J°lTPl ©¬Ü YôNLoLú[! ¿úWôûP«p ùNn§jÕ°Ls ¨Wm© Y¯¡\Õ GuTRtLôL EeL[Õ £kRû]dÏj RÓlTûQúTôPô¾oLs... GÝR GÝRjRôu £kRû] Gu. WôRô¡ÚxQu £tTUôÏm.. £k§dL £k§dLjRôu Sm A±Ü áoûUVôÏm... 9443493468 EeLs GiQeLû[d úLs®dLûQL[ôn RôÚeLs Lô®VUôn CûQVjR[ Y¥YûUl× RÚ¡ú\ôm.. GiQeLû[ ¿úWôûP«u £kRû] TdLeL[ôdÏeLs... Gu] ú_. _ôu ú_ôToNu þ ùTeLðo ùNôp- Gu] BLlúTô¡\Õ Guß CÚk§PôUp GiQjûRf £kRû] Y¥YUôdÏeLs... ùNlT²P Lôj§Úd¡ú\ôm. 09845228705 NôRû] TûPdL Y¯Lôh¥Ls CjÕòiÓ ×j§ CÚkRôp AÚhT¦. ùULXu, áPlúTôÕØeL.. AÚhT¦. ùPu£e Nô§dLXôm YôeL AÚhT¦. AÚsú_ÑWô©u Au×Pu, AÚhNúLô. ÀhPo TôpWôw þ ØmûT

AÚhNúLô. Bp©Wh ®pVm

TuÉo Rôv - ú Lô 1


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

10

¿úWôûP

TÜp - CWjRNôh£VôL U¬jRp þ SôgûN Rôv.

‘¿o Guû] A¥dL GlT¥ BûQ ©\l©d LXôm’? G]dúLhP TÜ- P m AÚ¡p ¨u\Yo Ls ‘LPÜ°u RûXûUd ÏÚûYl T¯d¡\ôúV!’ Gu úLhP]o. EeLÞs GYo RûX«- Ú kÕm JÚ Ø¥áP ®ZôÕ Gu\ôo. JÚY¯VôLd LlTp EûPkÕ ¨ûX ¨tLúY A§-ÚkR ûL§Ls Aû]YûWÙm ùLôuß®P §hPªhP]o. B]ôp ètßYo RûXYu TÜûXd LôlTôt\ ®Úm©]ôu. CR]ôp Aû]YûWÙm LôlTôt±®P §hPªhÓl Tj§WUôL LûWúNojRôu. Aj¾Ü UôpRô GuTRôÏm. Ae¡ÚkÕ êuß UôReLÞdÏl ©\Ï LlTp H±l TX CPeL°p Re¡ CߧVôL TÜp EúWôûU YkÕ úNokRôo. AeÏ R²Åh¥p TÜp Re¡ùLôs[ AàU§Ùm ùTtßdùLôiPôo. ©u]o ØRuûUd Ï¥UdL°Pm Rôu Ït\Ut\Yu Guß SPkRûYLû[d á±]ôo. AeÏ YkRYoL°Pm Cû\Yû]l Tt±l úTô§jÕmYkRôo. CYÚûPV úTôRû] CWôVàûPV LmÀWUô] úLôhûPûVÙm ùNu\ûPkRÕ. AYoLs U]m Uô±]o. Ae¡ÚkR ¿úWô Uu]u NôjRô²u ùUôjR EÚYUôLd Lôh£V°jRôu. ÅhÓ £û\«p CÚkRT¥úV TÜp UdL°u U]eLû[ Uôt±]ôo. CWiPôiÓLs ¾odLUô] ®ÑYôNjúRôÓ EúWôûU«p Cû\T¦ûV úUtùLôiPôo. CWiPôiÓL°p TXo Uô±]ôÛm ÕodÏQØm, ùLôÓûUÙm ¨û\kR ¿úWô U]m Uô\®pûX. CqúYû[«p TÜûXl TûLjR ëRoLs

®úWôR ÏQm ùLôiPYoL[ôn ùNVpTP BWm©jR]o. ¿úWô Uu]²Pm CÚkÕ R]dÏ ¨VôVm ¡ûPdLôÕ GuTRû] TÜp EQokRôo. LôWQm ¿úWô Uu]u Ru RôûVÙm, Uû]®ûVÙm ùLôûX ùNnR ùLôåWu. AY]Õ TôÕLôl©p Rôu CÚlTÕ BTjÕ Gu\ôÛm CÚdÏmYûW Cû\T¦VôtßYÕ Guß TÜp ¾oUô²jRôo. B]ôp AYWÕ Sm©dûL ÅiúTôL®pûX. ¿úWô Uu]u ©¥«p CÚkÕ TÜp ®ÓRûXVôdLlThPôo. GÚNúXm, Ak§úVôd¡Vô, - d úLô² úTôu\ CPeL°p ùNuß ¾®WUôL Cû\Yû]l Tt±l úTô§jRôo. TpúYß RuûUùLôiP UdLû[Ùm §Új§]ôo. TpúYß T¦L°p Ruû]d LûWjÕdùLôiP TÜûX ëRoLs ÁiÓUôn ùLôûXùNnVj §hPªhP]o. ùLôåW U]m ùLôiP ¿úWô Uu]u êXUôL EúWôm G¬YRtÏ êXdLôWQm TÜpRôu Gu\ Ït\NôhúPôÓ TÜûXd ûLÕùNnÕ CÚiP £û\«XûPjR]o. AYûWf Nk§dL UdLs RVe¡]o. LôWQm Nk§lTYoLs Ït\m NôhPlThÓ Ri¥dLlTÓYo GuTRôp. TÜp ¿úWô Uu]u Øu Ït\Yô°VôL ¨ßjRlThPôo. ¿úWô Uu]àdÏl TVkÕ TÜÛdÏj ÕûQVôL YôRôP ¡úWdLoLÞm, úWôUoLÞm ØuYW®pûX. TÜp R² UWUô]ôo. Ae¡ÚkR ëRoLÞm úWôUoLÞm CYu úWôUô׬ G¬YRtÏ UdLû[j çi¥]ôu. Guß Ït\m ÑUj§]o. AqúYû[«p TÜp ùUü]Uôn ¨u\ôo. U] ûR¬VjúRôÓm AeÏ Ïݪ«ÚkR Cû\Yû] A±Vô UdLs 2


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

Cû\Yû] EQWúYiÓm Gu\ ¾odL £kRû]úVôÓ EWdLd Lj§ Cû\YôojûR JußRôu ùYt±RÚm GuTRû]Ùm ®[d¡]ôo. CqúYû[«p TÜ-u ØLm ã¬V J°úTôu±ÚkRÕ. CqúYû[«p LôpPô GuTYu TûPLú[ôÓ ¿úWô Uu]û] A¯dL YÚ¡\ôu GuTRû]d úLhP UdLs áhPm AeϪeÏUôLl T\kúRô¥VÕ... ¿úWô Uu]u LôpPô Uu]²u TûPLÞdÏ Ag£ SÓe¡ Ruû]úV A¯jÕdùLôiPôu. CqúYû[«p ÁiÓUôn TÜp CWôV²u ®NôWûQ UiPTj§- Ú kÕ CÚhPû\dÏl ×\lThÓf ùNu\ôo. Ae¡ÚkRT¥úV §úUôjúRÙ®tÏj R]Õ Cߧd L¥RjûRÙm Gݧ]ôo. TÜp ûLÕ ùNnVlThP AúR úYû[«p ëRoLs Uj§«p Cû\T¦ Vôt±]ôo Guß Ït\m NôhPlThP úTÕÚÜm £û\«p AûPdLlThPôo. úYtß SôhûPf úNokR ëRWôL úTÕÚ CÚkRT¥Vôp NÜdLôp A¥dLlThÓ £ÛûY«Xû\V BûQ©\l ©dLlThPÕ. B]ôp Cû\ULu UhÓm Rôu £ÛûY«p Aû\VlTP úYiÓm Guû]

RûX¸ZôL Aû\ÙeLs Gu\ úTÕÚ®u úYiÓúLôû[ Htß úTÕÚûY £ÛûY«p RûX¸ZôL Aû\kÕ ùLôu\]o. B]ôp TÜp úWôUdÏ¥Ù¬ûU ùTt\YWôL CÚkRT¥Vôp TÜp R²VôL AûZjÕf ùNpXlThPôo. AqúYû[«Ûm TÜp Ruû] AûZjÕf ùNpÛm L¥]U]m ùLôiP ÅWoL°Pm EߧVôLÜm ×u]ûLÙPàm úT£]ôo. R²VôL AûZjÕf ùNpXlThP TÜ-u RûXûV ùYh¥ AYûW ùLôûXùNnR]o. ùLôûX ùNnRYoLsúUp ThP CWjRúU AYoLû[f Nôh£Vôd¡VÕ. SpX úTôWôhPjûR úTôWô¥ KhPjûR Ø¥jÕ®hP TÜ- u ®ÑYôN YôrÜ SmªPØm UXok§P SmûUúV TÜXôdÏúYôm. §PUô] Sm©dûLÙm Cû\AàTYØm ùLôiÓ úTôWôPj RûXlTÓúYôm. Sm RûXLû[ Cû\YàdLôn TVuTÓjÕúYôm. þ Øtßm

SUÕ Fo UôQY²u NôRû] úR£V YôsÅfÑ

RªZLjÕdÏ 3 TRdLm úR£V YôsÅfÑl úTôh¥«p RªZLj§tÏ 3 TRdLeLs ¡ûPjRÕ. Amêuß TRdLeLs ùTßYRtÏ Smêo UôQYu Av®àm JÚ LôWQm. Bm, 17 YV§tÏhThP £ßYoLÞdLô] (úNTo) ©¬®p Av®u CkRl TRdLjûRl ùTtßs[ôo. CYo RtúTôÕ ùNuû]«p Y£jÕYÚ¡\ôo. CYWÕ AlTô ùTVo ©Wôu£v úN®Vo (ùNpYm) CYo ùTt\ T¬Nôp CYWÕ ÏÓmTm U¡rYÕúTôp ¿úWôûPÙm U¡r¡u\Õ. AmUôQYû]l TôWôhÓ¡u\Õ. 3


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

20-Bm Bm BiÓ ¨û]YgN

C\l× : 02.08.1989

©\l× : 03.05.1926

Gm. ©Wôuºv

Gu\

_ôow (¥ûWYo)

LÚRkÕ EÚRkÕ þ GûU LÚjÕPú] Lôj§hP Gm RkûRúV... Em YôrdûL GUdÏ K°VôLhÓm Gußm EURu©p ¨ûXjÕ YôZ Li½úWôÓ Em ¨û]ÜLû[ ¨û]dÏm, ©sû[Ls & UÚUdLs G@l. AªoRWôw þ úU¬ vùPpXô Wô_m G@l. ùPu²v ×ú\ôv þ -h®u Wô¦ G@l. Bp©Wh Wôw þ åv-u ùUpt± G@l. BuP² úU¬ ùNpYTôn þ UeL[ _ôow G@l. úU¬ Wô_m þ ® úVÑRôv G@l. BÄv úU¬ ¨oUXô þ Gm ©Wôuºv

4

úTWl©sû[Ls G. BuúPô `ô´u G. BXu ù`Tô¬u G. BgNúXô ùU´u ¥. PVô]ô ú\ôv, ¥. Pô²Vô ú\ôv, ¥. ùP²u ú_. Av®u _ô² ú_. A²v _ô², G@l. ùT©`ô, G@l ùT²Tô Utßm E\®]oLs & SiToLs SÓjùRÚ, ÏÚN¥.


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

®®-V úTôh¥ JÚ ùYt±dL²

YôrÜ YôrÜ GuTÕ úTôWôhPm þ A§p YôrdûL GuTÕ úRúWôhPm

TÜp BiÓ GuTûR U\k§ÚkR úSWj§p Gu £kûRûVj ùR°ÜTÓj§l TÜ- u YôrdûL YWXôû\j §Ú®®- V j§u Y¯Vôn ×Wh¥, ×Wh¥ §Vô²dL ùNnRÕ. ¿úWôûP«u ®®- V úTôh¥ CÕ JÚ T¬Ñ úTôh¥VpX! Uô\ôL, TX ùSgNeL°p Cû\YôojûRûV ®ûRjR úTôh¥ Su± ! Su±! Su±! Gu ¿úWôûP SiTàdÏ Eu T¦Ls Aû]jÕm GjRû] C²ûU Euú]ôÓ EûZdÏm EûZlTô[oLÞdÏm Su± ÁiÓm ùRôPWhÓm ®®- V l úTôh¥ G§oTôol×Pu TX ùSgNeLs!

Sh× GuTÕ LôpTkRôhPm þ G²p SPl× Gu\ôp AÕ JÚ élTkRôhPm Cû\Y²p CûQkRôp SUdÏs JÚ Au× úTôWôhPm ùRôPÚm Guß U]§p úRôußm £kRû] KhPm úNôLm GuTÕ EP-u ºWô] NôhPm S¥l× GuTÕ U²R YôrdûL«u ùRôPo KhPm Sôh¥Vm GuTÕ U²R²u Sôù[ôÚ BhPm þ B]ôp LûP£«p C\l× GuTÕ LPÜs ϱjR Sô°p! U²R²u Auû\V KhPlTkRVm þ G. AªWôª, AkúRô²Vôo ÏZkûRLs ¡WôUm

úSNm ã¬Vû] úS£ úUtÏ YÚm YûW Nk§Wû] úS£ ®¥Ùm YûW édLû[ úS£ E§Úm YûW! Yô]®pûX úS£ Uû\Ùm YûW SiTû] úS£ ©¬Ùm YûW B]ôp T¥lûT úS£ E«Ús[ YûW

- G. ù_£ ù_Lu YPúN¬

£¬eL... ùLôgNm LôRXu : Lh¥] ×PûYúVôÓ CWúY GuàPu YÚYRôLd á±V ¿ Hu YW®pûX? L ô R - : úStß Sôu ‘Ñ¥Rôo’ úTôh¥ÚkúRu! ARôu...! 5

¨ûX : 5 © ùTÚUôs×Wm ùTtú\ôo M. ®dPo AkúRô¦ V. U¬V Xô®uv


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

LYûXlTÓYûR ER±®ÓeLs þ §ÚU§. CmUôÏúXh ©l YôrÜ GuTÕ JÚ UXo TÓdûL ApX GuTÕ EiûU. ARtLôL AÕ Øs[ôXô] TÓdûL Gußm ùNôpYRt¡pûX. B«àm UdL°p TXo RôeLs G§oTôoj§ÚkRûY SPdLôRúTôÕm, HdLeLs HUôt\eL[ôn Uô±lúTô] úSWeL°p UhÓUpX Au\ôP Yôr®p LYûXlTÓYûRúV YôrYôLd ùLôi¥ÚlTûRd LôQXôm. LYûX GuTÕ Sm Yôr®u G§¬ G]Xôm. úUÛm AÕ BÞûU Y[of£dÏ ªLlùT¬V RûP. LYûX SmûUj ùRôPÚmúTôÕ, SUÕ YôrûYf ºW¯jÕ®Ó¡\Õ. BÞûUûVf £ûRj ® Ó ¡ \ Õ , ã r ¨ û X û V l Tô§d¡\Õ. SmûUúV CpXôRôdÏm A[Ü ÕWj§®Ó¡\Õ. CkRl Tô§l×Ls Tt± A±VôR UdL[ôn LYûXlTÓYûRúV YôrdûL Tô¦VôLd ùLôs¡u\]o. LYûXlTPôUp YôZúY Ø¥VôRô Guß GiÔmT¥VôL CÚd¡u\]o. SXUô] Yôr®tÏd LYûXûV ER±®P úYi¥VÕ ªL AY£Vm GuTûR U]§p CÚjÕúYôm. LYûX GqYôß EiPô¡u\Õ? AúSL úSWeL°p ©WfNû]LÞdÏ UdLs T§X°dÏm ®RúU AlT¥jRôu. AYoL[Õ G§oUû\Vô] LtTû]Ls ÕuTeLÞdÏ CÝjÕf ùNp¡u\]. ùTôÕYôL U¡rúSôdÏ £kRû]Ùs[ UdLs G§oUû\ £kRû] Es[YoLû[®P ©WfNû]Lû[ A§Lj §\ûUúVôÓ Nk§d¡u\]o. ©WfNû] ¾oÜLô] Bt\Ûs[YoLs EVo¨ûXdÏ ®ûW®p LPkÕ ùNu߮ӡu\]o. ©WfNû]Ls YÚmúTôÕ AYtû\l Tt± A§Lm £k§dLôÕ AYtû\j ¾olTRtLô] BúXôNû]L°p A§Lm LY]m ùNÛjRúYiÓm. GûY GpXôm ©WfNû]

EiPôdÏm Guß £k§lTÕ Uôj§Wm YôrûY Y[lTÓjRôÕ. G]úY ©WfNû]ûVf Nk§dÏm ®Rm LYûXdÏd LôWQUô¡\Õ. G§oLôXm Tt±V AojRUt\ TVeLs LYûXdÏ Ød¡V LôWQUô¡\Õ. LPkR LôXjûRl Tt±V GiQeLû[ ER±®P Ø¥VôRT¥ ÑUlTYoLs Li¥lTôL LYûXdÏ Es[ô¡u\]o. ¨LrLôXj§u ©WfNû]LÞdÏl T§pùLôÓdÏm ®Rm LYûXdÏd LôWQUô¡u\]. LYûX EP- p Ei PôdÏm Tô§l×Ls 1) Y«t±úX A§L AªXjRuûU HtTÓ¡u\Õ. ‘¿ AÝRôp Eu Y«ßm AÝm’ Gu\ ùTôu ùUô¯ JußiÓ. AÝmúTôÕ ÑWd ¡u\ ûa¥úWô Ïú[ô¬d §WYm ÏPûX A¬lTR]ôp ÏPt×i EiPôÏ ¡u\Õ. 2) LYûX U] AÝjRjûR EiPôdÏm. ØßdúL±V RuûU LôWQUôL EVo CWjR AÝjRm HtTÓ¡\Õ. ARu ®û[YôL êû[ UWjÕlúTôRp, CRVj§u UWjR RuûU, TdLYôRm úTôu\ûY EiPô¡u\]. 3 LYûX LôXj§tÏ Øk§úV ØÕûUûVd ùLôiÓYÚm. YôrSôs Ïß¡®Óm. LYûX ùNV- p EiPôdÏm Tô§l×Ls 1 LYûX A§LlTÓmúTôÕ U]m £k§dÏm Bt\ûX CZd¡\Õ. CVk§WeL°p úYûX ùNnÙmúTôÕ LYûXlThPôp LY]dÏû\Ü HtThÓ ®TjÕLs ¨Lr¡u\]. 6


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

2.

E\Ül©WfNû] EÚYôÏm. úLôTm LôWQUôL C²ûUVôLl úTN Ø¥VôÕ. NiûPLs ùY¥dÏm. 3. U]¨ûX Uô±dùLôiúP CÚlTR]ôp, SiToLs EeLû[ ®hÓ ®X¡f ùNpYo. 4. LYûXlTÓYRôp Øuú]t\m RûPlTÓm. 5. ¾oUô]m ùNnV Ø¥Y§pûX 6. ùNVpTPj RôURm EiPôdÏm. 7. 100% N¬Vô]Ytû\ úRokÕùLôs[ úYiÓm Guß ØVt£ ùNnÕ 100% RY\ô]Ytû\j úRokÕùLôsYo. LYûXûV úUtùLôs[ Y¯Ls 1. LYûXdÏd LôWQjûR AûPVô[m LiÓ Ï±jÕdùLôs 2. AYtû\ úUtùLôs[ Y¯ Øû\Lû[j úRÓ 3. LYûXlTÓYRôp TV²pûX GuTûRf £k§jÕl TôojÕ GiQ Uôt\jÕdÏ Yô 4. GiQ Uôt\m YôrûYúV Uôtßm 5. LYûXûV Tt±d úLs® úLhTÕ SpXÕ (G.Lô) 1. LYûXl TÓYR]ôp GYu Ru Y[oj§dÏ JÚ ØZm áhP Ø¥Ùm? 2 CkRl ©WfNû]ûVl TôolTRtÏ úYß Øû\Ls EiPô? 3 TVlTÓYRôp LYûXl TÓ¡ú\]ô? 4 LYûXlTÓYR]ôp Gu] CXôTm? 5 ClT¥ LYûXlTÓm SiTàdÏ Sôu Gu] ùNôpúYu? CÕúTôu\ úLs®Ls úLhTÕ ®ÓRûXdÏ Y¯ YÏdÏm. ùNVpØû\ BúXôNû]Ls 1. R[o¨ûX T«t£Ls þ EP- p SWm×Lû[ R[o¨ûXdÏ ùLôiÓYW BhúPô N_Nu (Auto suggetion) R]dúL LhPû[«Óm TdÏYm Uôt\jûR EÚYôdÏm (G.Lô.) 1. Lôp RûNSôoLs R[o¨ûXdÏ YWhÓm 2. BúXôNLo ER® SôÓRp þ SmUôp ©WfNû]dÏj ¾oÜLû[f £k§dL Ø¥VôR úYû[«p ©\¬u BúXôNû] úLhLXôm. 3. U]m®hÓl T¡oRp þ StLÚûQ SôRÚPu T¡oRp, SpX SiToLÞPu T¡oRp 4. N¬Vô] EQÜ TZdL YZdLm þ A§LlT¥Vô] úNôß Nôl©ÓYûRd Ïû\jÕ LônL±, L²

YûLLs, ¸ûWYûLLs CYt±p ãl RVô¬jÕ Nôl©ÓRp SpXÕ. 5. C²l× Nôl©ÓYûRd Ïû\jÕdùLôs[ úYiÓm. 6. N¬Vô] EPtT«t£ ùRôPokÕ ùNnRp. 7. úTôûR HtTÓjÕm ùTôÚhLû[j R®ojRp 8. úTôÕUô] KnÜ GÓjÕdùLôs[p AY£Vm. 9. Ru]m©dûL HtTÓjÕm SpX EûWLs, èpLs ER® ùTßRp. 10. Cû\Sm©dûL CÚkRôp Ø¥VôRÕ JußúU CWôÕ. GqYôß JÚ LtTû]d LûRáP A§L ER® ùNnV Ø¥Ùm TôÚeLs. LûR«u ùTVo ‘ûU]ôþVôû]’ LtTû]d LûR : Lôh¥úX JÚ Sôs ûU]ô Juß Vôû]«Pm EûWVôPf ùNu\Õ. “Vôû]VôúW EmUúX T\dL Ø¥Ùm” Gu\Õ ûU]ô J! Ø¥VôÕ Gu]ôp Ø¥VôÕ Gu\Õ Vôû]. EPú] Vôû] ùNôu] LÚjÕdÏ ÕûQ ¨tTÕ úTôu\ TX BúXôNû]Ls TX ªÚLeL°PªÚkÕ YkR]. Vôû]Vôp T\dL Ø¥ÙUô? Ø¥VúY Ø¥VôÕ. T\kRôÛm ®ÝkÕ®Óm. Ø¥VôRûR GlT¥ Ø¥Ùm Guß ùNôpX Ø¥Ùm? ClT¥ YkR AYSm©dûLVô] YôojûRLÞdÏf ùN®ùLôÓdL úYiÓm. ùTôÚhTÓjRôUp ®hÓ®Ó (Ignore them) Guß Y- Ù ßj§VÕ ûU]ô. “N¬N¬, ¿ ùNôpYÕ UhÓúU úLh¡ú\u Gu\Õ Vôû]” G]Õ CPÕ×\ C\dûL«- Ú kÕ JÚ C\Ï RÚúYu. ARu ùTVo Ru]m©dûL. AûR CPÕ TdLm Yô«p Lq®dùLôs[úYiÓm. YXÕTdL C\dûL«-ÚkÕ RÚm C\Ï®tÏl ùTVo Cû\Sm©dûL AûR YXÕTdLm ©¥jÕdùLôs[ úYiÓm. ©\Ï Ø¥Ùm Ø¥Ùm Guß ùNôu]ôp AlT¥úV T\kÕ®PXôm. Eu]ôp Ø¥VôRÕ JußúU CWôÕ” Guß ùNôu]Õ. ûU]ô ùNôu]ÕúTôX Vôû] ùNnRÕ. þ Ø¥Ü EeLs Sm©dûLûVl ùTôßjRÕ. U²RWôp CÕ CVXôÕ þ B]ôp LPÜ[ôp GpXôm CVÛm (Uj. 19:26) Sm©dûL«ÚkRôp EeL[ôÛm Ø¥VôRÕ JußúU CWôÕ. 7


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

B\ôm A±Ü

Øû\«hPôoLs ùTtú\ôoLs LPÜú[! CÕ Gu] Su±ùLhPj R]m? E]dÏ LiúQ CpûXVô? AYoLû[ ARh¥d úLhLd áPôRô? úLhP LPÜs AúR ×u]ûLÙPu AqY¯úV LPkÕ úTô]ôo. AlúTôÕ çRo úLhPôo: LPÜú[! JÚ NkúRLm! Su± ùLhP U²RoLû[ G§ojÕ, UWeLs, UôÓLs GpXôm Øû\«PôRúTôÕ, CkR U²RoLs UhÓm EeLû[ úSôd¡ Øû\«Ó¡\ôoLú[, Gu] LôWQm? ×u]ûL Uô\ôUp LPÜs ùNôu]ôWôm: LôWQUô? Sôu RkR B\ôYÕ A±ÜRôu! Ñt±Ûm CÚd¡\ Su± ùLhPjR]jûR ÅhÓdÏs ÖûZV ®PXôúUô? úLs® úLhLúY B\ôYÕ A±Ü! Yô«ÚkRôp Øû\«Óm Yô«pXô E«¬]eLs!

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

LPÜs Ru çRúWôÓ éªûVf Ñt±l TôojRôo ØR- p LôhÓ Y¯úV úTô]ôo Ru YôrSôs ØÝYÕm ¨ZûXÙm TZeLû[Ùm RkR UWeLû[ ùYh¥ Yi¥L°p Ht±dùLôs¥ÚkRôoLs U²RoLs UWeLs LPÜ°Pm GÕÜm Øû\«P®pûX AYo ×u]ûLÙPu LPkÕ úTô]ôo. AÓjÕ YVpY¯úV úTô]ôo LPÜs Ru YôrSôs ØÝYÕm EûZjR UôÓLû[ A¥UôPôL AûW®ûXdÏ ®tß Yi¥L°p Ht±dùLôi¥ÚkRôoLs U²RoLs UôÓLs LPÜ°Pm GÕÜm Øû\«P®pûX! AYo×u]ûLÙPu LPkÕ úTô]ôo. AûRVÓjÕ, Ko Fo Y¯úV úTô]ôo LPÜs. Ru YôrSôs ØÝYÕm ©sû[LÞdLôL EûZjR YVRô] ùTtú\ôûW AYWÕ ©sû[Lú[ A¥jÕj Õu×ßj§ ÅhûP®hÓj ÕWj§dùLôi¥ÚkRôoLs AeÏYkR LPÜû[j RÓjÕ ¨ßj§

þ Gv. Ѳ, ÏÚN¥

ùTôßûU«u ¨ZpLs

1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789

ùTiúQ! ùT[oQª ¨XYôn CÚ AUôYôûNVôn CÚiÓ ®PôúR! LPp AûXVôn CÚ ùRu\p Lôt\ôn CÚ LûWûV LPdÏm Ñ]ôª BLôúR! ×VXôn º± ®PôúR! AûU§Vô] éª RôVôn CÚ ùR°kR Yô]Uôn CÚ éLmTUôn ùY¥dLôúR!!! LÚm úULm ãZ ®PôúR! ®û[ ¨XUôn CÚ þ ù`oXô§ú]x, ÏÚN¥ Y\iP TôûXY]m BLôúR! 8


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

11- þ Bm BiÓ ¨û]Ü AgN-

UiQLm : 06.11.1935

®iQLm : 10.08.1998

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

ú_. Oô]ùNpYm

ER® úUXô[o (KnÜ), I¥I

AmUô Gu\ûZj§P HeÏRmUô Gm SôÜLs Ge¡ÚkRôÛm GeLs ÏWûXd úLhÏm Em ùN®Ls ‘AmUô’ Guß AûZj§P Cuàm JÚ ©\® ¿ GÓlTôVô? Gm BûNLû[ ¨û\úYtßYôVô,,,! LQYo ULuLs UÚULsLs ULsLs UÚULuLs úTWu &úTj§Ls

: ©. í«v _ôu (ER®j RûXûU B£¬Vo þ KnÜ) : Gp. Buú\ô _øh, Gp. Buú\ô ú_ô : ù_ªXô _øh, ©úWUô ú_ô : Gp. Buú\ô Wô¦ úN®Vo, Gp. Bdº-Vô ReLm ú_mv : úN®Vo _ôow, ú_mv : Gdv. BuP² Ëu, ú_. Av®u, ú_. Bv-u, G. ´@©u _øå, G. ´ú]ôXô, G. ANô]ô ú_ô, G. B£-]ô ú_ô Utßm ÏÓmTj§]o & SiToLs 84, úUtÏj ùRÚ, ÏÚN¥, SôLoúLô®p þ 4

9


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

GÚNúXm TVQ AàTYm

þ Gv. © l CkR CûPVo ¨Xj§tÏd LôûX«Ûm UôûX«Ûm JÚ Ï±l©hP úSWj§p Rôu ùNpX Ø¥Ùm. UôûX 2 U¦ ØRp 5 U¦ YûWÙmRôu Ñt±lTôodL AàU§ EiÓ. Ut\ úSWeL°p ùNu\ôp ÑtßÑYoLÞdÏs Es[ AlTϧ«u YôN-p ¨ußRôu AûRl TôojÕ®hÓYW CVÛm. SôeLs CúVÑ ©\kR CPj§p A§L úSWm ùNX®hPRôp ØÕ-p éh¥V LRÜ LÞdÏ ùY°úV ¨uß Rôu CûPVo ¨XjûR ú S ô d ¡ ® h Ó f ùNuß®húPôm. G]úY A Ó j R Ø û \ ®¯lTô«ÚkÕ Ï±l©hP úSWj§p AkR CPjûR AûPkÕ ùYÏúSWm AeúL ùNX®húPôm. BXVjÕs ùNuú\ôm CûPVoLs Re¡ «ÚkÕ ReL[Õ UkûRd Ïd LôYp ׬kR CPj§p ¡.©. B\ôm èt\ôi¥p LhPlThP BXVm Juß L m À W U ô L d Lôh£V°d¡\Õ. BXV ØLl©p Yô]çRo JÚYo SmûUùVpXôm YWúYt\ YiQUôL ¨t¡\ôo. BXV Ef£«úX ¡±vÕUv LôXeL°p Sôm BXVeL°Ûm ÅÓL°Ûm Ut\ CPeL°Ûm ùRôeL®Óm YôpShNj§Wm ªu²d ùLôi¥Úd¡\Õ. BXVjÕs ùNu\ôp Yô]çRo CûPVoLÞdÏj úRôu±VÕ ùRôPoTô] Lôh£Ls RjìTUôL BXVf ÑYoL°p

CûPVo ¨Xj§úX ¨uú\u “AlùTôÝÕ AlTϧ«p Es[ YVpùY°«p CûPVoLs Re¡ CWùYpXôm ReLs ¡ûPûVd LôYp LôjÕd ùLôi¥ÚkRôoLs” (íd 2:8) ùTjXúLØdÏ ÑUôo 2 ¡.Á. ùRôûX®p CúVÑ ©\kR ùNn§ûVd úLhP CûPVoLs Re¡«ÚkR CPm Es[Õ. CRû] CûPVo ùTôhPp ApXÕ CûPVo ¨Xm (Shepherd’s Field) G] AûZd¡u\]o. CeÏRôu, CeÏs[ YVpùY°«p Rôu Yô]çRo CûPVoLÞd Ïj úRôu± StùNn§ûV A±®jRôo. “AgNô¾oLs, CúRô GpXô UdLÞdÏm ùTÚm U ¡ r f £ ë h Ó m StùNn§ûV EeLÞdÏ A±®d¡ú\u. Cuß BiPYWô¡V ùU£Vô Guàm ÁhTo EeLÞd Ïj Rôŧu F¬úX ©\k§Úd¡\ôo” (íd 2:10þ11) CkRl Tϧ CúVÑ ©\kR CPj§tÏ AÚ¡- Ú lTRôpRôu CûPVoLs ®ûWkÕ ùNuß U¬VôûYÙm úVôúNlûTÙm ¾Y]j ùRôh¥«p ¡Pj§«ÚkR CúVÑ TôXû]Ùm LôQ Ø¥kRÕ. (íd 2:16) 10


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

£jR¬dLlThÓs[]. BXVj§tÏs ùNuß AdLôh£Lû[d LiÏ°Wd LiÓ U¡rkÕ Auß ®iQLj çRo úTW¦ CûPVoLÞdÏj úRôu±V çRúWôÓ úNokÕ Tô¥V “Eu]ReL°úX Cû\YàdÏ Uôh£ûU EiPôÏL...” (íd 2:13þ14) Guß ®iQ§Wd ÏWp GÝl©l Tô¥ TWYNUôú]ôm. BhÓd ÏûLdÏs: BÓLs Re¡«ÚkR ÏûLûV BXVj§u AÚ¡p TôojúRôm. ARàs CúVÑ ©\l× Ï¥p AûUjÕ ÏZkûR CúVÑûY CûPVoLs R¬£dÏm Lôh£ûVd LôQØ¥¡\Õ. TXo TôXu

CúVÑ®u TôRm T¦kRôoLs. £Xo AYûW ØjRªhPôoLs. GeLû[ Y¯SPj§f ùNu\ AÚhRkûR ùWnUih ú_ôNl AYoLs ªÏkR BoYØPu ‘Lu² Du\ ùNpYúU’ Gu\ ¡±vÕ ©\l× TôPûXl TôP SôeLs Aû]YÚm AYúWôÓ CûQkÕ ûLùLôh¥ BolT¬jÕlTô¥ U¡rkúRôm. Ue¡V J°«p AkRd ÏûLÙm A§- Ú kR ¡±vÕUv Ï¥Ûm ¡±vÕ ©\kR Sôû[Ùm AûRj ùRôPokÕ SPkR ¨LrÜLû[Ùm JqùYôu\ôL U]dLi Øuú] T°f£P ûYjR]. TXo AkRd ÏûLûV ®hÓ ùY°úV\ U]ªpXôUp Esú[úV ¨uß ùLôi¥ÚkRôoLs. (TVQm ùRôPÚm)

SMS ùXôsÞ

A to Z

*

*

*

*

ÅÓ YûW “Land Line” ŧYûW “Coin Box” LôÓYûW “Cellu” LûP£YûW “Billu” CÕ 2007 “Lollu”

AB dÏ Bore A¥fNô Gu] ùNnÙm? CD úTôhÓ TôodÏm/ EF dÏ EPm× N¬«pX]ô GeL úTôÏm? GH dÏ Rôu. IJKL- dÏ enemy Vôo? MN þ Rôu.

Tea cup p Tea CÚdÏm “Coffee cup p Coffee CÚdÏm World cup p world CÚdÏUô???

OP úW`àdÏ úTô]ô? Q la þ Rôu ¨tLÔm.

ùUÝÏYoj§ûV ûYjÕ ùUÝÏ ùNnVXôm ùLôÑ Yoj§ûV ûYfÑ ùLôÑ ùNnVXôUô?? Gu]Rôu LWôjúR«X Black ùTph Yôe¡«ÚkRôÛm ùY«X¥fNô §Úl© A¥dL Ø¥ÙUô?

R.S - dÏ RûX Y- f Nô? T þ Ï¥dÏm. UVWXYþdÏ ùTôÝÕ úTôLûX]ô? ‘Z’ oo þ dÏ úTôÏm! -G. A²Rô, Std. XI D.

S.G. A²Rô, M. Buú\ô L®Rô, ÏÚN¥ 11


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ùTôÕ A±Ül úTôh¥ þ9 1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ck§Vô®u ÁÕ ØRuØR- p TûPùVÓjR ØvÄm Uu]u A) ØLUÕ úLô¬ B) ØLUÕ L´² C) ØLUÕ ©u Lô£m D) ùNe¡vLôu Ck§Vô®p ØRuØû\VôL ÀWe¡ûVl TVuTÓj§VYo? A) ûRêo B) AXôܧu ¡p´ C) TôTo D) ù`o`ô 㬠Ck§Vô®p úTôofѸ¬V¬u Bh£dÏ A¥jR[ªhPYo A) YôvúLôPLôUô B) TôojRúXôªúVô PVv C) ApÁ¥Vô D) ApúTôu^ô ùY°l×\ CUVUûXL°u Utù\ôÚ ùTVo? A) åu ÏußLs B) £Yô- d UûXj ùRôPo C) Ào Tg_ôp UûXjùRôPoLs D) ÏUôîu UûXjùRôPoLs GÕ §hPªPlThP Ï¥«Úl×? A) Tôh]ô B) ù P p C) Ni¥Lôo D) ûaRWôTôj UdLs ùRôûL ªLd Ïû\kÕ LôQlTÓm Uô¨Xm? A) úLôYô B) §¬×Wô C) £d¡m D) SôLXôkÕ úRoRp ÏÝ AûUkÕs[ CPm? A) LpLjRô B) ùNuû] C) ¨ ë ù P p D) ØmûT ú_mv Tôih LRôTôj§WjûR EÚYôd¡VYo? A) CVôu ©[ªe B) ©.´. úYôhaÜv C) ùT¬úUNu D)Gosv úPuúXLôo¥]o ¨\j§u A¥lTûP«p GkR UûXdÏ ùTVo CPlThÓs[Õ. A) ùLôûPdLô]p B) ¿X¡¬ C) HtLôÓ D) ùLôp-UûX LPp Ri½o T²dLh¥VôL Uô\ ERÜm ùYlT¨ûX?

11. 12.

13.

14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

B) -2.50c C) 2.50c D) 00c A) 40c ù_oUu SôhÓf ùNXôY¦? A) Uôod B) ÏúWôù]o C) ùVu D) ¬Vôp JÚ ùTôÚ°u 6 SôhL°u ®ûX ì. 200, 210, 208, 160, 220, 250 G²p ARu ÅfÑ A) ì. 208 B) ì. 210 C) ì. 160 D) ì. 90 Rªrj ùRu\p G]lTÓTYo A) §Ú.®.L B) L®U¦ C) TôW§ D) TôW§RôNu ùTôÚjRôR ùNôp GÕ? A) AlTô B) ÑkRo C) NmTkRo D) AWNo ùTôÚkRôR ùNôp GÕ? A) Ls[u B) LsYu C) §ÚPu D) êPu ùTôÚkRôRf ùNôp GÕ? A) BiPôs B) JüûYVôo C) Sd¸Wo D) B§Uk§ 3+2+1+0þu U§l×? A) 9 B) 8 C) 10 D) CYt±p HÕm CpûX 25, 16,9.. Gu\ ùRôPo Y¬ûN«p AÓjR Gi? A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 4, 8, 24, 96... A) 480 B) 520 C) 560 D) 640 7,11,8,12,9,13,10... A) 14 B) 15 C) 16 D) 17

_øûX 2009þdLô] ùTôÕA±Ül úTôh¥«X AúSLm úTo LXkÕ¡hPôÛm VôÚúU N¬Vô] ®ûPûV GÝR-eL. CkR Øû\ G°ûUVô úLh¥ÚdÏ N¬Vô] ®ûPûV ( 9 ) ùNnÕ EPú] ¿úWôûPdÏ Aàl×eL... N¬Vô] ®ûPùVÝÕm 5 A§oxPNô-LÞdÏ RXô 100 ìTôn T¬Ñ Lôj§ÚeÏeúLô.... 12


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

5 Š RôXôhÓm

Š ALrYôûWj RôeÏm

ùRu\Xôn ÑYô£dÏm Lôt\ôn Guú\ô ÑYô£jR LôtßRôu Cuß ¿ ÑYô£jÕdùLôi¥ÚlTÕ.

¨Xm TjÕ UôReLs Auû] ÑUkRôÛm Auû]ûVf úNojՊ BiPôiPôn ÑUlTÕm Ck¨Xm

Š TôÓLs TXThÓ

Š

þ TôW§l ©¬Vu Š B§ U²Rú] ØRp BWônf£Vô[u LôÓLú[ L]ÜdÏs êr¡ AY]Õ BnÜd ¡PdÏm E]dÏ LtTû]VôLúY CÚdLhÓm áPeLs £d¡ Ød¡ LtLs Ck¨Xm. BnÜdLô] ùTôÚhLs ÑhùP¬jRôp ÑÓNômTp ¿ Š BnÜ SPj§VÕ B\¥ ¨XmáP Rôu ClúTôÕ ¡ûPlTR¬Õ... Auû\V ØRp

AjRû]Ùm Rôe¡ Euû]Ùm RôeÏm ¨Xm.

T£VPd¡ úNojR ùNpYeLs TôûP«p ®[dLlT¥ ¿ Lôtßm JÚ úTôÏmúTôÕ LXûYVôm ùYt± Lôtßd LXûY«páP TÓjÕ\eÏUôm. Š Lô¦ ¨Xm ¿ úYiPôm Nd§úV Š ùSÚlûTd LiPôu Š ØVt£Ls ÑYô£dÏm E«oLôtß LôQ ¨Xm Rô. ùYt±Ls AX±]ôu 21 ®ÝdLôÓRôu. úRôp®Ls SÓe¡]ôu Š CkR ùSÚl× Y¬Ls T«t£Ls ÑhùP¬dLhÓúU þ ÑPo ©WLô£dÏm

Š ®gOô]j§u

ùTôu TjÕ ¾

¾ ¾

¾ ¾

¾

A±Üs[, B]ôp TV]t\ LÚjÕdLû[d úLhPÜPu £¬d¡\ôVô? ¿ Oô²Vô¡d ùLôi¥Úd¡\ôn. CZdL CZdLjRôu, R°odÏm Ru]m©dûL R°o. YÚm ØuúVô£ ¿ Nu²Vô£ YkR©u ¨Rô]Uôn úVô£.. ¿ A±Yô° §û]V[Ü ER® UûXV[Ü EVÚm NôÜdÏ NYôp ®hPYoLs GußúU NôY§pûX

¾

¾ ¾

¾

ERÜTY²PùUpXôm ER® úLhPYu ERYôdLûWVôYôu YôZ ûYjRYûW Uu²lTYo U²Ro NôL¥lTYûW Uu²lTYo U²R ULôu NôRû]Vô[ÚdÏ F]Øm JÚ YônlúT NôÜ AWNû]Ùm Bi¥ûVÙm NUlTÓjÕm. ùLôiPôP úYi¥VÕ ùYt±Lû[ UhÓUpX úRôp®ûL[Ùm Rôu.

þ ùT dv 13


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

êu\ôm BiÓ ¨û]Ü AgN-

úRôt\m :

Uû\Ü :

16.10.1931

26.08.2006

Gv. úRYNLôVm

Øu]ôs SLoUu\ Eßl©]o

EûZlTôp EVokR EjRUú]! AuTôp GûU LôjR J°ÑPúW! ©\kR Ui¦tÏl ×Lr RkRôn! Tôol×LÝm ¨ûX AûPkRôn! GeLs E«o Es[ YûW Gußm EeLs ¨û]ÜLÞPú]...! ULuLs, ULsLs, UÚULuLs, UÚULsLs, úTWuLs, úTj§Ls & ÏÓmTjRôo 45, ùRtÏj ùRÚ, ÏÚN¥, SôLoúLô®p

14


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009 Uô A±úYô B«Wm s RLYpL

¿úWôûP

BÙReLs GqYôß 17 Y[of£Ùt\]? ùRôÏl× : ÏU¬ ¨XYu, LôÚiVô SLo, ÏÚN¥ úLôhûPLû[Ùm Rôi¥ HÜLûQLû[lúTôXl TônkÕ G§¬Lû[j RôdLdá¥VÕ. 13þBm èt\ôi¥p Ce¡Xôk§p Áu YßlTYWôL CÚkR úWôLo úTLu (Roger Bacon) ùY¥UÚkûRd LiÓ©¥jRôo. CRu ER®Vôp 1380þCp ØRp ÕlTôd¡ EÚYô¡VÕ. C§-ÚkÕ ×§V BÙReL°u Y[of£ ùRôPe¡VÕ. 15þBm èt\ôi¥u Uj§«p Aú]LUôL GpXô IúWôl©V SôhÓl TûPLÞm ÕlTôd¡, ùY¥UÚkÕLs, úTôodLlTpLs N¡Rm úTôodúLôXm éiÓ®hP]. 16þBm èt\ôi¥p ÑZp ÕlTôd¡LÞm, G±ÏiÓLÞm (Grenades) LiÓ©¥dLlThP]. 1862þCp AùU¬dLoLs CVk§Wj ÕlTôd¡ûV EÚYôd¡]ôoLs. 1866þCp Bp@©Wh úSôTp ÑWeL ùY¥UÚkûRd (Dynamite) LiÓ©¥jRôo. AlùTôݧ-ÚkÕ SôNm ®û[®dÏm BÙReL°u EtTj§ TuUPeLôLl ùTÚ¡VÕ. ØRp EXLlúTô¬p ©¬hPu PôeÏLû[ EÚYôd¡ ùYt±LWUôLl TVuTÓj§VÕ. CWiPôYÕ EXLlúTô¬p AùU¬dLoLs AÔÏiÓ Guàm TVeLW BÙRjûR EÚYôd¡ _lTôu ÁÕ G±kRôoLs. WôdùLhÓLÞm CúR NUVmRôu EÚYô«]. CWiPôm EXLlúTôÚdÏl ©u× BÙRj RVô¬l×j ùRô¯p TuUPeÏ Y[okRÕ. AjÕPu BÙRj Ï®lûTd LiÓ AYu AgNÜm ùRôPe¡]ôu. U²RoLs Aû]Y¬Ûm Rôm JúW ÏXjûRf NôokRYoLs Gu\ EQoÜm, A¥jÕdùLôiÓ NôY§p JÚ TVàm CpûX Gu\ A±Üm Guß YÚúUô AkRSôs Rôu U²RÏXj§u ùTôu]ô[ôL CÚdÏm.

B§LôX U²R²u ØRp BÙRm R¥dLm×. LôhÓ ®XeÏL°PªÚkÕ Ruû]d LôjÕdùLôs[ AYu CûRl TVuTÓj§]ôu. LpûX G±kRôp AÕ CûW«u EP-p SuÏ Rôd¡ AûRdùLôpÛm GuTûRd LiÓùLôiP ©u×, LpÛm BÙRm B«tß. AYu LtLû[d áWôd¡ ûYjÕdùLôiÓ úYhûPVôPf ùNu\ôu. ©u]o áoØû] ùLôiP LpûXd Lm×Pu úNojÕd Lh¥ AûR BÙRUôLl TVuTÓjRj ùRôPe¡]ôu. Sô[ôYhPj§p AYu G°§p Yû[Vdá¥V UWd¡û[ûV ®púTôX Yû[jÕ Am× GnÙm LûXûVd LtßdùLôiPôu. ªÚLeL°u ÏPp Sô[eLû[ Øßd¡ AmTôLl TVuTÓj§]ôu. ®pÛm, Am×m B«WdLQdLô] YÚPeL[ôL U²RàdÏ ®ÚlTUô] BÙRUôLl TVuThPÕ. 8000 BiÓLÞdÏ Øu ùNm× LiùPÓdLlThPÕ. ùNm×Pu RLWm úNojRôp ùYiLXm BÏm GuTûRd LiP U²Ru ùYiLXjûRj Rh¥ Lj§, Yôs úTôu\ BÙReLû[ EÚYôd¡]ôu. SôL¬Lm Y[of£VûPVj ùRôPe¡VÕm U²R NêLm ùYqúYß ÏÝd[ôLl ©¬kRÕ. JqùYôÚ ÏÝÜdÏm R²jR²l TûPLs úRôu±]. ¡.Ø. 355 Cp ULô AùXdNôkR¬u RkûRVô] ùUNTúPô²V AWNo ©-l, UWjRôXô] ×Õ CVk§Wm Juû\d LiÓ©¥jRôo. CkR CVk§Wj§u ER®Vôp G±VlTÓm L]Uô] LtLs TXUô] 15


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ùTiLû[Ùm YôZ ®ÓeLs þ AUXô úN®Vo ù_¬, ÏÚN¥ Sôm ClúTôÕ L¦²ÙLj§p YôrkÕùLôiÓ CÚd¡ú\ôm. BiþùTi NUUôL U§dLlTÓ¡\ôoLs G] Sôm ¨û]d¡ú\ôm. B]ôp AÕ EiûU ApX. CkRd L¦² ÙLj§p áP ùTiLÞdÏf NU E¬ûU ¡ûPlT§pûX. Hu £X NUVm ùTi Gu\ U§l× áP YZeLlTÓY§pûX. Cuû\V NØRôVj§p Es[ Aû]Y¬PØm CkR BQô§dLf £kRû]úV úUúXôe¡ Es[Õ. CkR GiQm JÚ Y[Uô] NØRôVm EÚYôLj RûPVôL Es[Õ. * ùRôPdLj§p LPÜs BûQÙm ùTiûQÙm NUUôLj Rm EÚ®p TûPjRôo. * AYWÕ ULu CúVÑ ¡±vÕ TX Øû\ ùTiLû[l ùTÚûUlTÓj§ TôWôh¥Ùs[ôo. * AÕ UhÓUpXôUp CúVÑÜdÏl TX ùTi ºPoLs CÚkR]o. * ØtLôXj§p ùTi ײûRLÞm, ùTi Cû\Yôd¡]oLÞm Bt±V T¦ Sôm A±VôUp CpûX. * ùTiûQl éªúVôÓ Jl©ÓYRôp ùTi GRtÏm ùTôßûUVôL CÚdLúYiÓm G] BQô§dL NØRôVjRôo LÚÕYÕ RYß. A¿§ ¨LÝm úTôÕ ùTi éLmTUôL Uô\ úYiÓm. * ùTi JÚ S§úTôX RûPLû[Ùm, ÕuTjûRÙm Rôi¥ ùY°YWúYiÓm. B]ôp Cuû\V ùTiLû[ CqYôß ùNVpTP BQô§dLoLs AàU§lT§pûX. ARû] TôW§Vôo ©uYÚUôß NôÓ¡\ôo: “ùTiÔdÏ Oô]jûR ûYjRôu þ ×® úT¦ Y[oj§Óm DNu UiÔdÏsú[ £XêPo þ SpX UôRW±ûYd ùLÓjRôo.”

ùTiL°u Y[of£ JÚ Sôh¥u Y[of£«û] ¨oQ«dÏm. G]úY ùTiL°u Y[of£dÏ ERÜúYôm. ERYô®hPôÛm RûPVôL CpXôUp CÚlúTôm. AÕúTôp JqùYôÚ ùTiÔm RûPLû[j Rôi¥ ùY°YÚm Õ¦fNp ùTt±ÚdLúYiÓm. ©WfNû]L°p ÕYiÓ ®PôUp G§o¿fNp úTôP úYiÓm. £ßLûR: JÚ £ß KûP«p ÁuLs ¿k§dùLôiÓ CÚkR].£X ÁuLs ¿¬u §ûN«úXúV ¿k§dùLôiÓ CÚkR]. Ut\ûY £X ¿¬u TôûRdÏ G§oj §ûN«p G§o¿fNp úTôhÓdùLôi¥ÚkR]. CûR ùYÏúSWUôL LY²jR T\ûY Juß G§o¿fNp úTôhP ÁuL°Pm “¿eLs Hu CqYôß LxPlThÓ ¿kR úYiÓm. AkR ÁuLs úTôp Bt±u §ûN«úXúV ¿kRXôúU?” Guß úLhPÕ. ARtÏ G§o¿fNp úTôhP ÁuLs UßùUô¯VTL, “SôeLs AqYôß ¿k§]ôp ùNjR ÁuLs úTôp BúYôm. GeLÞdÏ E«o Es[Õ. G]úY G§o¿fNp úTôÓ¡ú\ôm” Guß á±]. GkR JÚ ©WfNû]ûVÙm NUô°dL Ø¥VôUp CÚlTÕ _Pj§tÏ NUm. G]úY E«Ús[Yt±tϬV TiTô], ©WfNû]Lû[ G§oùLôsÞm Ti©û] Y[ojÕdùLôiÓ, NØRôVjûR Uôt\l ùTiLû[ FdÏ®lúTôm! £kRû]: ùTiúQ, úNôRû]«p ØPdLl TÓ¡\ôVô? úNôRû]ûVj Rôi¥ YW ØVt£ ùNn. ¿ _PUô, CpûX, E«Ús[ U²μVô úVô£! _PUôL CÚkRôp E«úWôÓ CûQV ©WfNû]ûV G§ojÕ G§o¿fNp úTôÓ! 16


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP £k§jÕlTôo! Cuß ¿ þ R¥ùVÓlTÕ TX E«oLû[ GÓlTRtÏ H]Pô! E]dÏ CkR ùLôûXùY± Sôm þ GpXôm Ck§Vo Gu\ Ko C]m Rôú] JtßûUûVd ûL«p GÓ EXLm Eû] AWYûQdÏm Gußm! þ ù_£ ù_Lu, YPúN¬

EXLm AWYûQdÏm U²Rô E]dÏ Nô§ ùY± úYiPôUPô Nô§dLl ©\kRYu þ ¿ U\kRôúVô! Auß SôhÓ RûXYoLs E«o ùLôÓjRÕ Eû] úTôu\YoLs YôrYRtÏ

WôÔY ÅW²u ùTÚûU Rô«u U¦dùLô¥ ûL«p Hk§ RôVLm LôdL GpûX«p úTô¬Óm WôÔY ÅWú]! Guù]uß ùNôpúYôm Eu ùTÚûUûV! Et\ôo E\®]o U\kÕ TkR TôNeLs Õ\kÕ úRNj§tLôL UhÓúU úTôWôÓm Eu úNûYûV GeM]m úTôtßúYôm!

L®ûRl úTôh¥ ØRp T¬Ñ

Rôn §ÚSôhûP LôdL TôÓTÓm WôÔY ÅWú]! Gj§dÏm Eu ùTÚûU úTNlTPhÓm Euû]l TôojÕ Sôh¥u SXm LôdÏm GiQm Sm Cû[OàdÏm YWhÓm Eu úNûY Sm úRNj§tÏj úRûY YÚYôoL[ô? Euú]ôÓ ûLúLôojÕ Sm Cû[OoLs?

þ M. ®´ ùY²v, ÏÚN¥

A±®Vp ùNn§

£¬dLXôm YôeL 1. Áu ©¥d¡\Yû] Á]Yuà ùNôpXXôm Uôu ©¥d¡\Yû] UôQYù]uß ùNôpXXôUô! þ ù_²To, ÏÚN¥ Teacher Student Teacher Student

2. 3. 4.

: : : :

What is the formula of water H,I,J,K,L,M,N,O What... Teacher yesterday you told formula of water is H to O (H2O) G. A²Rô, L NjVô, F. Aà`ô (X: D UôQ®Ls)

5. 6. 7.

17

U²R LûQVj§u GûP êfÑd ÏZ- u ¿[m U²R êû[«u GûP U²R CRVj§u GûP

þ þ þ þ

85 ØRp 100 ¡Wôm 10 ØRp 12 ùN.Á. 1.3 ¡Wôm 230 ØRp 280 ¡Wôm U²R LpÄW- u GûP þ 1.36 ¡Wôm £ß¿WLj§u GûP þ 150 ¡Wôm ûL«p Es[ GÛm×L°u Gi¦dûL þ30 þ Gm.H.


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

SmU FÚX SPkR ùNn§ûV UhÓúU ùNôpX Yk§ÚdúLu NôªúVôq.... * BXVj§p _øûX 12þBm úR§ TûZV TeÏl úTWûY ùTôÚ[Ú Yô£fN A±®lûTd úLhÓ TX UdLs BeLôeúL ¨uà ᥠᥠúT£¡hPôeL, A§p Gu] ®úNNm]ô.. TûZV ÕûQjRûXYúWôP NmNôWm úSW TûZV TeÏlúTWûY ùTôÚ[ÚdL Åh¥úXúTôn TeÏl úTWûYl ùTôÚ[o¡hP ¿ GlT¥ úLô«- X Yô£lTôuà AYeL UhÓªpX... AYeL ùNôkRdLôWeLÞm YkÕ ùTôÚ[ÚhP úLhPôeL[ôm.. CÕ AkR Au©Vj§p Es[ UdLs TôojÕd¡hÓf ùNôu]ÕeL.. NôªúVôq Gu Lô§XÙm ThPÕ.. EeLÞdÏm ùNôp- h úPu.. NôªúVôq. ¾ ×Õl TeÏlúTWûY áhPm ×Õ AÛYXLj§p SPdLÔmà TeÏNôª BûNTÓ\ôÚ... AÕ]ôX ØPe¡d ¡PkR úYûX ªL ØmUWUôL ØÝÅf£p SPk§h¥ÚdÏ NôªúVôq... ¾ BXV Y[ôLj§X SpX Lô¬Vm SPdLôU £X ¾V Lô¬VeL CWÜ úSWj§X SPdÏÕeL. Rh¥d úLhP Ym× YkÕÚm úTô- Ú dÏeL NôªúVôq... ¾ BXV ØuUiPTd LhÓUô]l T¦ ªLj ¾®WUô SPdÏÕeL.. NôªúVôq... ¾ קV TeÏl úTWûYdLôL GjRû]úVô ×Õ ×Õ §hPeLs ¾hPlThÓ Uû\ØLUôLÜm, úSW¥VôLÜm TXúYûXLs SPkÕeúLô.. ¾ Uû\dLp® Uu\jX T¥l× Utßm, YVÕ B¡V Rϧ A¥lTûP«X 2 ¼fNÚm JÚ ¨oYô¡Ùm ¿dLlTh¥ÚdLôeL NôªúVôq.. ¿dLlTh¥ÚdLôeL... ¾ BLvÓ 15þBm úR§ BXV Y[ôLj§p úR£VdùLô¥ Ht\ûXeL.. LôWQm úLhPô LhÓUô] T¦ SPd¡\Õ]ôXuà ùNôp- h PôeL NôªúVôq... ¾ BLvÓ 15þBm úR§ LûX ¨Lrf£Lû[ SmU FÚ YCS, £ßY¯ CVdLm, TôXoNûT, Cû[úVôo CVdLeLs £\l©fNÕeL ùWmT SpXô CÚkRÕ NôªVôq... ùWmT SpXô

¾

¾

¾

¾

18

CÚkRÕ. B]ô AWe¡p TeÏ NôªV UhÓm R²Vô EhLôW ûYf£ÚkRôeL NôªúVôq... ×Õ TeÏl úTWûY ¨ o Y ô L j úRoÜlT¦ 15.08.08 Auß ùWmT ¾®WUô SPkRÕeL... ×Õ×Õ BhLù[pXôm TeÏlúTWûY Eßl©]oLs ÅhÓdÏf ùNuß AÕÜm ®j§VôNm ®j§VôNUô KhÓdúLhPôeL.. TR®u]ô.. ÑmUôYô.. AÕÜm èt\ôiÓ ®ZôûYd ùLôiPôÓm úSWj§X... BfN¬VU CÚkRÕ NôªúVôq.. ClT¥úV FÚX SPd¡\ SpX ®NVj§tÏ GpXôÚm EûZfNô SpXôRôu CÚdÏm NôªúVôq.. BLvÓ 30þBm úR§ Oô«tßd¡ZûU §ÚlT-ûVf £\l©jRúRôÓ Auû] ùRWNô®u 99þBYÕ ©\kR Sôû[d ùLôiPôÓm®RUô NUTk§ ®ÚkÕm SPj§]ôeL SmU FÚ Auû]jùRWNô ùRô¯Xô[o SX NeLjR NôokRYeL... ÏÛdLp TQjûR ÁhùPÓdL ×ÕTeÏ úTWûY ×Õ Lªh¥ JiQô HtTÓj§ «ÚdLôm.. Lªh¥«u ØRp áhPØm SPk§ÓfNôm. ARlTj§ HRôYÕ ùR¬gNô ùNôpÛeL NôªúVôq.. TeÏl úTWûY úRoRp Jh¥ SmU FÚX CWÜ úSWm §ÚhÓl TVm CpÄeL.. AúSLo Ïìl ÏìlTô CWôj§¬ 10.30 U¦dÏ Al×\Uô FûWf Ñt± Ñt± Yt\ôeL NôªúVôq... SmU FÚ úLôPôe¡ Tϧ«X YÚ¡\Õ ØÝdL ØÝdL úLô«pX A±®fNÕm Hû]V CVdLeL°p CÚkÕ ¡ûPd¡\ EiûUf NmTYeLRôu NôªúVôq, VôúWô JÚ£Xo CkRl Tϧ«X YÚ¡\ ùNn§ûV GÝÕ¡\ úLôPôe¡ûVl Tj§ Bj§W Bj§WUôL úT£YÚ¡\ôeL NôªúVôq.. ®NVm ùR¬gNYeL ùLôgNm GÓjÕf ùNôpÛeL NôªúVôq... ÁiÓm YÚúYu.


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

20þBYÕ BiÓ ¨û]YgN-

Gv. RôNu Uû\Ü : 03.08.1989

CûNVôp Cû\Y²u ×LrTô¥]ôn C²ûUVô] TiTôp GmûU Y¯SPj§]ôn...! BiÓLs EÚiúPô¥]ôÛm Em ¨û]ÜLs GûU®hÓ GußúU ¿eLô CûNVô¡®hPúR Gußm Em ¨û]ÜLÞPu...

Uû]® WôNmUôs RôNu Utßm ULuLs, ULs, UÚULsLs, UÚULu, úTWl©sû[Ls Utßm Et\ôo E\®]oLs & SiToLs ùRtÏj ùRÚ, ÏÚN¥, SôLoúLô®p þ 4

19


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

®®- V lúTôh¥ þ 9

Tϧ : çV TÜ u 13 þ×jRLeL° ÚkÕ UhÓm EúWôûU ØRp ©XúUôu YûW 10. TÜûXf NôokR Sôm GlT¥ CÚdLúYiÓm. A) AuúTôÓ B) Sm©dûLúVôÓ C) A±Üj ùR°úYôÓ 11. ¿eLs BiPYWôp CûRd ùLôÓjÕ ÁhLlTh¼oLs A) ®ûX B) Au× C) E«o 12. §ÚfNûTûVf úNWôRYoL°Pm CqYôß SPkÕùLôsÞeLs A) Oô]júRôÓ B) A±úYôÓ C) ®úYLjúRôÓ 13. GjRû] Nôh£L°u YôdÏêXjRôúX Aû]jÕd Ït\Øm EߧùNnVlTPúYiÓm. A) Bß ApXÕ HÝB) SôuÏ ApXÕ IkÕ C) CWiÓ ApXÕ êuß 14. Ut\ RûXØû\L°p YôrkR UdLÞdÏ CÕ ùR¬®dLlTP®pûX. A) Uû\ùTôÚs B) StùNn§ C) YpXûU 15. CkR BûNúV GpXôj ¾ûULÞdÏm B¦úYo. A) ùNpYm B) TQm C) ùTôÚs 16. StùNn§ûV A±®lTRôp ¡ûPdÏm ûLmUôß A) U] AûU§ B) U] ¨û\Ü C) U]Uôt\m 17. ¿eLs AfNjúRôÓm SÓdLjúRôÓm CRtLôL EûZjÕ YôÚeLs A) YpXûUdLôL B) JtßûUdLôL C) Áh×dLôL 18. LPÜÞdLôLúY ùNnYÕúTôX Sp U]júRôÓ ùNnV úYi¥VÕ. A) ¸rlT¥Rp B) úYûX C) SuûU

N¬Vô]Ytû\j úRokùRÓjÕ GÝÕL 1. LPÜû[ G§ojÕl úTÑTYo Vôo? A) ©\C]jRôo B) U²RoLs C) Yô]çRoLs 2. LPÜs Ttß Es[YoLs G]f ùNôp-dùLôsÞm ùTiLÞdÏ Ht\ A¦LXuLs A) SpX ùNôtLs B) Ru]PdLm C) StùNVpLs 3. CYoL°u GiQeLs ÅQô]ûY G] BiPYo A±Yôo A) Oô²Ls B) êPoLs C) A±®-Ls 4. çV TÜp ùRNúXô²dLÚdÏ GݧV ØRp §ÚØLjûR GݧV BiÓ A) ¡.©. 41 B) ¡.©. 51 C) ¡.©. 61 5. T§]ôuÏ BiÓLÞdÏ Øu× JÚØû\ GkR Yô]m YûW GÓjÕf ùNpXlThPôu. A) SôuLôm B) IkRôm C) êu\ôm 6. BiPYúWôÓs[ E\®p CqYôß CÚeLs A) ¨ûXjÕ B) §û[jÕ C) U¡rkÕ 7. Sôu LPÜ°u CûRl TV]tßl úTôL®PUôhúPu A) NhPjûR B) B®ûV C) AÚû[ 8. JÚYÚdùLôÚYo GR]ôp FdLêhPl ùT\úYiÓm. A) Sm©dûLVôp B) AuTôp C) ùNTjRôp 9. BiPY¬u ùTVûW A±dûL«ÓúYôo CûR®hÓ®P úYiÓm? A) ¾ûUûV B) A¿§ûV C) NiûPLû[ 20


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

19. TÜp ùLô¥V ®XeÏLú[ôÓ úTôWô¥V CPm A) GúTÑ B) ùLô¬kÕ C) EúWôûU 20. LPÜ[Õ NôVXôLl TûPdLlThP קV U²RÚdϬV CûR A¦kÕ ùLôsÞeLs A) ÁhûT B) GiQjûR C) CVpûT YN]jûR N¬lTÓj§ GÝÕL 21 ùLô¥V Cߧ YW®Úd¡u\] LôXeLs G] SôsL°p A±kÕùLôs. 22. ULu AYÚûPV Yô²²uß Lôj§Úd¡ÈoLs YÚm CúVÑÜdLôLd ¿eLs. 23. EeLû[ ùLôs[ úYiPôm ©ûQjRWd ùLôi¥WôYúRôÓ Sm©dûL 24. BiPYWôL CúVÑûY Htßd ¡±vÕ ùLôi¼oLs CûQkÕ YôÚeLs AYúWôÓ. 25 G]dÏ ùTôÚhÓ BiPYo CkR ùNnÙm ER®ûVf 26. Áh×l ùTßm £ÛûY Tt±V ùNn§ SUdúLô AÕ B]ôp YpXûU LPÜ°u A¯kÕ UPûUúV úTô¡\YoLÞdÏ 27. CWjRm £k§ ¡±vÕ AÚsY[j§tÏ Rm A°jÕs[ôo Áh× SUdÏ HtT 28. TWjRûUdÏ EPÛdúL E¬VYo EPp BiPYÚdúL ApX E¬VÕ BiPYÚm 29. ¨t¡u\]o G§ojÕ ¨túTôo HtTôhûPúV LPÜ°u A§LôWjûR BûLVôp G§ojÕ 30. EeLðLÏj Sôu ¿eLs RkûRVô«ÚlúTu ×RpYÚm G]dÏl ×Rp®VÚUô«ÚlÀoLs. ùTôÚjÕL 31. Ak§úWô²dÏ þ G§oúSôdÏ 32. ûLmùTiLÞdÏ þ ®VkÕ úTôtßYo 33. Sm©dûLdÏ A¥lTûP þ ùLô¥V LôXeLs 34. YôdÏߧ«u ©sû[ þ NôjRôu 35. U²R C]j§túL G§¬Ls þ ûL§ 36. çúVôWôYúR þ SLo 37. RûXfºWô þ úTôoÅWo 38. Rôŧu UW× þ LPÜ°u YpXûUúV 39. CߧSôs þ U§l× 40. Sm©dûL ùLôiúPôo þ LPÜ°u ©sû[ 21

41. ú T - V ô o 42. úSoûUúV 43. ÕúWôYô 44. GlTl©Wô§jÕ 45. B®dϬV YôrÜ 46. §ÚfNûTúV 47. ÕuTeLú[ 48. £]m 49. Kú]£Ø 50. To]Tô®u Juß®hP NúLôRWo

þ ëRoLs þ CúVÑ¡±vÕ þ LPÜÞûPV §ÚÜ[m þ AuTôokR NúLôRWo þ ùTÚûUVôL þ R¦VhÓm þ UôtÏ þ AYWÕ EPp þ TûPdLXm þ ¨ûXYôrÜ

®®-Vl úTôh¥L°p LXkÕùLôiP YôNLSpÛs[eLú[ EeLÞdÏ U]UôokR Su±.. ®®-Vl úTôh¥ êXUôYÕ úYRôLUjûR §ÚmTj §ÚmTl T¥dL Ø¥kRúR Su±. SôÞdùLôÚ A§LôWm SôsRY\ôUp T¥jRôp SpX ¨ûXûV Sôm AûPúYôm Sô¨Xm úTôt±P Yôrk§ÓúYôm.

úTôh¥Vô[oLú[ CjÕPu úTôh¥ ¨û\Ü ùTß¡\Õ. úTôh¥«u Ø¥ÜLs AÓjR CR¯p ùY°YÚm AYtú\ôÓ LXkÕùLôiúPôo ùTVoTh¥VÛm YÚm LXkÕùLôiúPôo ùTV¬p ReLs ùTVo ®ÓTh¥ÚkRôp EP]¥VôL ¿úWôûP B£¬VÚdÏj ùR¬®dLÜm. TjÕ úTôh¥L°ÛúU LXkÕùLôiÓ. ùYt± ùTßm A§xPNô-Vô ¿eLs.. ùTôßjÕlTôolúTôm.. ØRp êu±Pm ùTßúYôÚdÏm, LXkÕ ùLôiúPôÚdÏm ‘Uuú\ô þ åv- u’ ùTV¬p T¬Ñm, ThPVeLÞm ªL ®ûW®p YZeLlTÓm. ®®-Vl úTôh¥ Tt±V ReL°u ®UoN]d L¥ReLû[ GÝÕeLs.. BYÛPu G§oTôod¡ú\ôm.


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

SIPCA COMPUTERS & BROWSING Reg. No. 40/2002 313, Holy Cross College Road, Housing Board Junction, Nagercoil - 4 Email : sipcal123@yahoo.com, sipcacomputers2009@gmail.com Ph:04652-647957, 261625, Cell : 9843461615

Our Other Service

Computer Courses ¾ Computer Concept

¾ Print Artist

¾ Windows XP

¾ Programming in C

¾ MS. Word 2003

¾ Programming in C++

¾ Ms. Excel 2003

¾ Visual Basic

¾ MS Powerpoint 2003

¾ Oracle

¾ Page Maker

¾ Java

¾ Photoshop

¾ Tally 9.0

LaserPrintRs.1/only

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Thesis/ Project Reports Computer Type Setting (Tamil & English) D.T.P. Works Color Digital Laser Printing Computer Service Laser Printing Scanning Offset Printing Screen Printing Spiral Binding Lamination &

Comupterised

¾ ¾ ¾ ¾

Internet E-mail Browising Chatting

¾ ¾ ¾

Xerox

SIPCA BROWSING Games Hi speed Broad Band CD & DVD writing Downloading Connection (BSNL)

TATA DOCOMO 1 paisa per second Sim Available

©W§ ùNLiÓdÏ JÚ ûTNô Ck§Vô ØÝYÕm

ETúVô¡dLôRRtÏ Hu ÅQôL TQm ùNÛjR úYiÓm? GqY[Ü úSWm úT£ÉoLú[ô ARtÏ UhÓm TQm ùNÛjÕeLs.

ùRôPo× : 9843461615, 9043321805 22


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ÅWYQdLm

YQeÏúYôm L®ûRl RônSôhûP úTôh¥«p BßRp

L®ûRl úTôh¥«p CWiPôYÕ T¬Ñ

T¬Ñ CUVj§p SUÕ ùLô¥ T\dL Cuà«ûWd ùLôÓjR ÅWo TXo

ºÚûP A¦kÕ Ck§Vû]d LôdL £]m ùLôiÓ GÝkRôn!

Auú\ô! ùLô¥LôjR ÏUWu Cuú\ô! ùLô¥dLôLúY TôÓTÓm ÅWo TXo

YiQjÕl éf£Vôn T\dÏm YV§p YkÕ TôWPô Guß Õ¦kRôn!

úRNTôPp úLhL EQoÜRû] FhÓÕ Ck§Vu Gu\ EQoÜ ùSgÑRû] ª°W ùNnÙÕ GkR úRNj§p T\kRôÛm

ºW¯dL ¨û]jR G§¬ûV £ûRjùR±V ¨û]jRôn! LôÓ, UûX úUÓ Ts[m TôWôUp LVYoLû[ Årj§]ôn!

SUÕ ùLô¥«u ùTÚûU KeL ùNnÙm ÅWm, çnûU, TÑûU Rû] LôhÓYÕ

Eu E«ûW ÕfNùU] ¨û]jÕ EiûUVôn EûZjRôn! CR]ôp ¡ûPjRÕRôu Ck§VôÜdÏ ùYt±! FZpYô§L°PªÚkÕ SôhûPd LôlTôt± EtNôLUôn CYoLú[ôÓ CûQkÕ SôØm úR£Vd ùLô¥dÏ ÅWYQdLm ùNÛjÕúYôm.

Rôn Uû]® Rû] U\kÕ úRNd ùLô¥ Lôj§P TôÓTôÓ Ck§V]ôL ©\dLúY RYm þ TX ùNn§P úYiÓm þ Cuù]ôÚ ©\® úYiÓùU²p Ck§V]ôLúY ÁiÓm ©\lúTu! þ ù_Vô, ÏÚN¥, ¸rjùRÚ.

þ A. úU¬ ù_Vô ùNuû]þ94

§ÚUQm

ùTôu ùUô¯Ls

Auß CÚEs[eL°u U]m NeLªdÏm CPm Cuß CÚÅhPô¬u TQm NeLªdÏm CPm!

RjÕYjûR ETúR£lTÕ ÑXTm RjÕY Oô²VôYÕ Rôu L¥]m T¥l× GuTÕ A±Yôp YÚm Ti× GuTÕ T¥l©]ôp YÚm ùNôtLs ùYßm ¿ojÕ°Ls ùNVpLsRôu ReLjÕ°Ls

þ ©WÅ]ô, ÏÚN¥ 23

þ Y.C. TôX£e ù_Vô, ùNuû]


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

25 Gm.H. ù_Xv¥u, LôÚiVôSLo, ÏÚN¥ EP- p ùUnûUÙm CpXôUp CÚd¡ú\ôm Guú\ AojRm. Hù]²p, “Sm ùNVpL°u SpX TVuTôÓLú[ Sôû[V RûXØû\«]ÚdÏ ®ûRVôL ®Ý¡\Õ” Gu¡\ôo ùTo]ôh`ô. Bm, Sôm SVYgNLUôLÜm, S¬jR]UôLÜm úTÑYûR Sm©l TXo ReLs Yôr®p TXjR HUôt\eLû[ AûPkÕ SmÁÕ ùLôiÓs[ úUXô] EVokR GiQeLû[ Uôt±dùLôs[ SôúU ØÝdLôWQUôL Uô±®Ó¡uú\ôm. TôYf ùNVpLÞÞdÏm ùLôÓûUVô] Ït\eLÞdÏm YôojûR Uôt\úU êXdLÚYôL CÚd¡u\Õ. Hù]²p Smªp TXo Cuß úTô§lTÕ ÑXTUôLÜm SPkÕ LôhÓYÕ LxPUôLÜm YôrYRôp, TXûW Sôm CZkÕ ®Ó¡ú\ôm. Hù]²p ‘úTôRû]Ùm YôrÜm Guû\dÏúU Juß úNoY§pûX’, Gu¡\ôo ùTo]ôh`ô. R]dÏj ùR¬kRYtû\ UhÓm U²Ru úTÑYô]ô¡p EX¡p ØÝ AûU§ ¨XÜm. Cuß F¬Ûm, NêLj§Ûm Sôh¥Ûm TXlTX ©Wf£û]Ls HtTPdLôWQm R]dúL GpXôm ùR¬Ùm Guß úTÑYR]ôúXúV.. “YôojûRVôp JÚYûWd ÏQlTÓjRÜm Ø¥Ùm WQlTÓjRÜm Ø¥Ùm” þ Gu¡\ôo Cû\ Au× þ Sôm ÏQlTÓjRô®hPôÛm WQlTÓjRôUp CÚlúTôm. RôUûW UXoúUp RYû[. ®ÝeLj RVôWôLf Ñt±Ûm ØRûXLs ©[kR YôÙPu Lôj§ÚkR]. ‘RlT Y¯úV CpûXVô...!’ ®¯jÕd ùLôi¥ÚkRÕ RYû[. LûW«p CÚkR BkûR Y¯ ùNôu]Õ. “RYû[úV Ae¡ÚkÕ Rô®l T\kÕ LûWdÏ Yô...!” Gu\Õ.

YôrÜl TôûR«p YônúTÑm YôojûRûV APdLUôL úVô£jÕl úTN®pûX Gu\ôp YôrÜl TôûR«p ¨mU§VôL SPdLØ¥VôÕ. AqYôß Sôm úTÑm úTf£p EiûU CÚdLúYiÓm. LôXj§tÏ Ht\ôtúTôp Sôm úTÑm úTfûN Uôt\dáPôÕ. Hù]²p Sm úTfûN Sm©l TXo CÚlTo. BßRp RÚm Sm YôojûR«p EiûU CÚdLúYiÓm. G]úYRôu ARû] EiûU Guß ùNôu]ôoLs. EiûU Gu\ôp Es[j§p CÚkÕ YÚYRôÏm. ùUn GuTÕ Sôm EPXôp N¬VôL CÚd¡ú\ôm GuTûR ¨ûXSôhÓYúR ùUnûU GuTo. Es[júRôÓá¥V YôojûR EiûUVô] YôojûRVô¡ Yô«]ôp EfN¬dLlTÓmúTôÕ AÕ YônûUVôL Uôß¡u\Õ. Sôm úTÑm JÚ ùNôp- p ùUnûU, EiûU, YônûU Gu\ êußm Juú\ôÓ Juß LXk§ÚlTRôp Sôm úTÑm úTfÑ Sm©dûLdϬV SôQVUô] úTfNôL SôL¬LUô] úTfNôL AûURp úYiÓm. ãZÛdÏ Ht\lT¥ Sôm úT£ú]ôm Gu\ôp SmûU®Pl TfûNjÕúWô¡ CkR EX¡p VôÚm CÚdLUôhPôoLs. Sôm Cuß úT£®hÓ Sôu AlT¥f ùNôuú]u. úLhPYu úVô£dL úYiPôUô? Guß ®RôiPYôRUô] JÚ úTfûN ûYjÕsú[ôm. Sôm úTÑm úTfÑ Sm©dûL, EiûU, ùLôsûLúVôÓ á¥VRôL AûURp úYiÓm, ‘AYu úTfÑm N¬ ©gN NôdÏm N¬’ Gu\ A[®p Sm úTfÑ Uô±®ÓúUVô]ôp Sm Es[j§p EiûUÙm, YôojûR«p YônûUÙm, 24


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

“Gu]ôp AÕ Ø¥ÙUô...?” Gu\Õ RYû[. “Hu Ø¥VôÕ...? Eu]ôp Ø¥Ùm Sm×. T\kÕ Yô....!” Ru]m©dûL ùTt\Õ RYû[. LûWûV úSôd¡j Rô®l T\dL ØVt£ ùNnRÕ. TmªVÕ. Tmªj Rô®V úYLj§p Õp-VUôL JÚ ØRûX«u Yô«p ®ÝkRÕ. ®ÝkR úYLj§p LR±VÕ. “IúVô... ØhPôs BkûRúV... RYßRXôL Y¯Lôh¥®hPôúV...! Eu YôojûRûV ØÝYÕUôL Sm©, Eu YôojûR«p EiûUÙs[Õ Guß ØÝ Sm©dûLúVôÓ ùNVpThP Guû] ØRûX«u Yô«p ®Z ûYjÕ®hPôúV...!” Gu\Õ RYû[.

BkûR ùNôu]Õ: “Sôu ùNôu]ûR Hu Sm©]ôn...? Sôu Y¯LôhPjRôu Ø¥Ùm... ¿ úVô£dL úYiPôUô?” Guß NôdÏlúTôdLôLl úT£dùLôiúP AkR UWjûR®hÓl T\kÕ ùNu\Õ. Bm. ×j§ ùNôpTYùWpXôm ×j§NôApX; Y¯ùNôpTYùWpXôm Y¯Lôh¥ÙUpX Gu\ ¨ûX«p CÚkÕ Sôm UôßúYôm. SmúTfÑ ‘Bm’ Gu\ôp ‘Bm’ Gußm CpûX Gu\ôp ‘CpûX’ Gußm úTf£p YônûUÙm, EiûUÙm, ùUnûUÙm, çnûUÙm EûPVYoL[ôL YôrkRôp SmYôrÜl TôûR ®NôXUôÏm. AkR Yô]m Sm YNUôÏm. (úRPp ùRôPÚm...)

ú_ôdv ûTVu 1 ûTVu 2 ûTVu 1

£¬dLXôm YôeL!

: GeL RôjRô L¥ ú_ôd ùNôpX UôhPôo : Hu? : AYÚdÏjRôu Tp CpûXúV...

U¬VôûR K Uô²Pô ¿ LÚYû\ûV U§ þ AÕ E]dÏ SpX U¬VôûRûV RÚm Sôh¥u UiûQ U§ þ AÕ E]dÏ YôNm RÚm RôûV U§ E]dÏ Au× ¡ûPdÏm RkûRûV U§ E]dÏ A±Ü ¡ûPdÏm E\ûY U§ E\Ü E]dÏ ûL ùLôÓdÏm ShûT U§ Sh× UXÚm

úTWu : Tôh¥ Sôu TÃhûNdÏl úTôú\u. BºoYôRm TiÔeL. Tôh¥ : SpXô ‘TôjÕ’ GݧhÓ YôlTô.. úTWu : ...?... !...

L®ûRl úTôh¥«p BßRp T¬Ñ

AÕúTôp úRNjûR U§ Sôh¥u ÁÕ Au× ùLôs A¿§ûV G§ojÕ ®Ó EiûUûV ¨ûXSôh¥®Ó ùT¬úVôodÏ U¬VôûR ùNÛjÕ Eu Rôn Sôh¥u ùLô¥ûV YQeÏ CUVm ØRp ÏU¬ YûW Sm ùLô¥ T\dÏm I Love My India þ ú_ô. ¨®p, ײR AkúRô²Vôo úUp¨ûXlTs° 25


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

NoYúRN Lp® ùTßm ùTôÝÕ úYûX«pXô ùLôÓûU SmSôhûP þ NWQYu, ®hÓùPô¯Ùm úTôÕ ×Õ ®¥Vp Tôû[VeúLôhûP TQjRôûN úTnLs TR®ûV CÕ ®hÓ KÓm ùTôÝÕ LhÓdLPeLôR L]ÜLs Cû[Oo ØÕùLÛm©p Ck§V Lh¥ûYdLlThP SLWm ¨oYôLm ¨ªÚm ùTôÝÕ UôûX ùNqYô]j§u UûZ«p LûWÙm UiÅÓ Uô\ôR HdLm A¯Ùm ùTôÝÕ KÓm úULeL°u KVôR áfNp ùY«- p G¬Ùm KûXÅÓ YôÝm U²R C]j§u J¯Ùm ùTôÝÕ YôndÏ GhPôR EQÜ Cq®¥VûX ©\dÏm ×Õ®¥Vp TûPdÏUô Cû[Oo Ï®Vp NôdLûP AW£V- p Cû[Oú]! NkR] (Cû[Oo) Sôt\m YÚmúTôÕ ×- ú Tôp Tônk§Ó ùTônVô] Lh¥ LôhÓl Tu±Lû[d ×VpúTôp úYLùUÓ LÝúYtßm ùTôÝÕ Y¯lTÓm ùRôpûXLû[ RûX®¬jRôÓm CXgNj§tÏ Yôh¥ YRd¡®Ó ¾WôR TgNm YÚm ùTôÝÕ RiPjûRd ûL«ùXÓ FZp AW£VûX FWôo Øu AiPjûR ùYuß®Ó EûX«p CÓm ùTôÝÕ ¾Vô] ¾®WYôRm R²U²R JÝdLj§tLôn úRûYlThPôp JqùYôÚ U²Ràm ReL TRdLm Eu ûL«p ¾lTkRm YôeÏm ùTôÝÕ Årk§hP Ck§VôûY NôdLûP çoYôÚm £ßYu ¨ªojÕ GÝl©Ó!

×Õ®¥Vp

EiûU ÑRk§Wm LôQ... Be¡úXV A¥ûU þ GÝkRÕ U²R²p GiQ Ø¥Vô A¥ûULs , ©[ÜLs Ck¨ûX Uô\ Eu¨ûX Gu]? EQoYôVô úRôZô! Ak¨ûX YÚUô! YkRôp Rôú], ×iThP §Vô¡L°u GiQeLs ×PªPlTÓm EiûU ÑRk§Wm Sôm LôQXôm Sôû[ ®¥Vp ùR¬Ùm ®iÁuL[ôn...!

úRôZô! úRôZô! ®¯jùRÝ þ ×iTPd LiÓm Ak¨Vo Rm úSo úSôd¡ ¨u\Yo Rm ×LrTôP þ §Vô¡Ls ùTtßj RkR ÑRk§Wm Rû] LôdL ÅrkR Sm JtßûUûV úSWôdL N¬kR Sm Rôn SôhûP LôdL ®ûWÅo! úNn úTôp SôhûPd LôdL £k§V CWjReLs Rôu Sm A¥ûU Ne¡-ûV EûPj§hPÕ þ EûPkRÕ þ A¥ûU

þ iPô BvLo, ÏÚN¥. 26


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

34-BYÕ ¨û]Ü AgN Gm. Au]mUôs C\l× : 17.09.1975

Au]m DkR RôúV! þ Gm GiQm ùYu\ RôúV!... LÚûQ ùLôiP RVúY... ¨u ¨û]®p ®¯Ls Sû]d¡ú\ôm AÚs ¨û\ RÚYôúV! ¨û]®p.. ¨û]k§Óm

©sû[Ls Gm. Gm. Gm. Gm. Gm.

L /ùT ®. ØjûRVô UÚUdLs

_ôow ®uùNuh AUp Rôv (G) ùNpYm _ôu v¼Tu ú\ôvÄ úU¬ ¨oUXô

úL.úL. TôX¡ÚxQu éTôXu ´. ùPp® G. ùaXu G@l. _ôvªu ®´ ú_. A´Rô

úTWl©sû[Ls

®ú]ôj TôXu, ù_WôpÓ, Av®u, ¡[ôh®u, ù_@l¬u, ù_¬u, ù_Vô, ù_ú]ô, Sôu³, ùU_Xô Utßm E\®]oLs & SiToLs

Bt\eLûW NôûX, ÏÚN¥ 27


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

BjRô úLhPôú[, JÚúLs®! þ ùTô. U. WôNU¦ ÕdLÅh¥p Y¯Vàl©®hÓ YWdáPôÕ GuTôoLs. £Xo úSWm TôojÕ JÕeL BWm©jR]o. LpXû\YûW Aàl©ûYdÏm ùTôßlûT JÚY¯VôL Ø¥jR]o. Tôh¥«u YWXôû\ Yôn¡¯V úT£VYoLsáP Lô¬VeLû[ GÓjÕfùNnV Øi¥V¥dL ®pûX. Lô¬Vm FolùTôÕ®p Ø¥kRÕ. áhPm AúSLUôLd LûXkÕ®h¥ÚkRÕ. Fo SôhPôûUÙm ÕiûP ER±j úRô°p úTôhPT¥ ×\lThPôo. “ClT¥ YkRYo GpXôm ùY°úV±]ô LûR GlT¥?” EWjR ÏWp úLhÓ GpúXôÚm Åh¥tÏs TôojR]o. YôNp AÚ¡p éU¦lTôh¥, EWjR ÏW-p úT£]ôs. YkRÜL ¡[mTúYi¥VÕRôu. EjR¬Vm LûR Ø¥kÕ®hPÕ. B]ôp AY[Õ ùNjÕlúTô] UL°u ULs BúWôd¡V ùNp® YôNXiûP UXeL UXeL ®¯jÕd ùLôi¥Úd¡\úR! ARtùLôÚ Y¯ ùNôp- ® hÓl úTôeLs. FWôo SpXô«ÚdL ¨û]fN Tôh¥«u úTj§ LxPlTPXôUô? AYÞdÏ Gu] Y¯? YVÑl©sû[dÏ YôrdûL GlT¥lúTôÏm? Vôo AYÞdÏl TôÕLôl×? ClùTôÝÕRôu AeúL CÚkRYoLÞdÏf ÑÃo Guß EûWjRÕ. JÚYo ØLjûR JÚYo H±hÓlTôojR]o. ùNp® ØLjûRÙm TôojR]o. “úTfùNpXôm N¬. AYs CÚkRûR ¡s°dùLôÓjRúTôÕ AàT®jRYoLs YônlúTfúNôÓ úTô]ôp GlT¥? AYs úTj§ LXeLôUp YôZ Y¯ ùNôpYÕ Fo LPûUVpXYô?” Gu\úTôÕRôu C\l×m áP JÚ NPeLôL UhÓúU Uô±lúTôn®hPûR EQokÕ ÁiÓm úTN EhLôokR]o FWôo.

ùY«p RôrkÕùLôi¥ÚkRÕ. ¡Z® C\kRRtÏ YkRYoLs JqùYôÚYWôL Åh¥tÏs ÖûZkÕ ùLôi¥ÚkRôoLs. ÖûZkRôoLs GuTûR®P RûXûVd Lôh¥®hÓf ùNpXYkR]o GuTúR N¬VôL CÚdÏm. C\kÕúTô]Õ YVRô] LhûP. ÏjÕU§lTôLl úTôhPôÛm Tôh¥dÏ YVÕ GiTûR ùSÚeÏm. YôN- p CÚkR ÏmTp Åh¥tÏs Gh¥lTôolTÕm Tôh¥«u ©WRôTeLû[ ùNôp-dùLôsYÕUôL CÚkR]o. AÝûLf NjRm A§LªpûX. AYWYo LûR A[kR NjRúU LXkÕ J-jRÕ. Tôh¥Ùm YWXôt±p CPm ùTßm A[®tÏ ©W£jRm B]Ys CpûX. ARtLôL JÕd¡j RsÞm A[®tÏ NôRôWQUô]YÞm CpûX. ØRu ØRXôL WdLp®û[l×ç¬p BWmTlTs° YkRúTôÕ FoáhPj§p Øk§f úNûX«p Ø¥kÕûYj§ÚkR IkÕ ìTôûV ØR-p A®rjÕ NûTVôo Øu²ûX«p ¿h¥VYs Tôh¥Rôu. ùTôÕdLô¬Vm Gu\ôp Ru]ôp CVu\YûW ERÜTYs AYs. èß, B«Wm Guß As°dùLôÓdL AY°Pm CÚkR§pûX. B]ôÛm CÚlTûR GÓjÕjRW AYs RVe¡VúR CpûX. ¡Z®úV ùLôÓd¡\ôú[ Guß Sô¦ As°dùLôÓjR ùTÚm×s°LÞm F¬p EiÓ. CWiúP SôhLs RûXY-, LônfNp Guß TÓjRYsRôu. GÝk§ÚdLúY«pûX. EjR¬Vm Tôh¥ C\kÕ®hPôoL[ôm Guß FúW ᥠ¨t¡\Õ. EjR¬Vm Tôh¥ SpX EûZlTô°. £dL]dLô¬. As°f úNojÕ ûYjR§pûX. As°d ùLôÓdLÜm AY°Pm HÕªpûX. B]ôp £¬jRØLUôn ©\odÏ Ï±lT±kÕ ERÜYôs. úRûY Guß YkRYodÏ CÚlTûRl T¡okÕ EiTôs., AYs ®ÚlTlT¥úV Tô«p ¡PkÕ AÝRôUp, TÓdûL«p ¡PkÕ úSôLôUp ×\lThÓ®hPôs.

(ùRôPÚm) 28


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

TeÏ úTWûY Eßl©]o ®TWm

ùTVo

:

ùTVo

: D. ùPu²v AUXWô_ô

ùTtú\ôo

: S. úRYNLôVm, C. Uôoh¼u

Uû]®

: M. úU¬ ©¬u£ XRô

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

D. AÚhT¦. _ôow ®uùNuh TeÏl úTWûYj RûXYo

Au©Vm : ApúTôuNô * TeÏl úTWûYj ÕûQj RûXYo

ùTVo : ùTtú\ôo : LQYu : Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm :

Y. Bp©u Wô¦ A HÑU¬Vôu, S. NkR] U¬Vôs V. Bu\² ù_v¥u

LQYu

:

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm :

: S.J. ú_ôNl, I. úWôNmUôs

: ײR ëRô RúRÙ Au©Vm

* TeÏl úTWûYj ÕûQf ùNVXo

: A. BúWôd¡V Rôv ûPt\v ùTtú\ôo : AùXd^ôiPo þ ú\ôNmUôs Uû]® : A. NLôV ùU¬p úaUô Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm Au©Vm : ײR ¡[ôWmUôs * TeÏl úTWûYl ùTôÚ[o

ùTtú\ôo :

ùTtú\ôo

Au©Vm

ùTVo

ùTVo

:

: J. Buú\ô ¡ev-

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm ײR ùNTv§Vôo Au©Vm * TeÏl úTWûYf ùNVXo

ùTVo

ùTVo

: S. úU¬ ù_Vô

ùTtú\ôo : M. ÑYd¸u, T. ùNp® LQYu

: M. Wv¡uÀhPo

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm Au©Vm : ײR ëRô RúRÙ Au©Vm

G. NLôV T¬U[ ùNp® S. Oô]©WLôNm, G. U¬VTôd¡Vm

ùTVo

: U¬V _ôi ùLu]¥

ùTtú\ôo

: úRYNLôVm

M. TuÉo ùNpYm

Uû]®

: F. Wô¦

Au©Vm

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm Au©Vm

ײR íoRuû] Au©Vm 29

: ײR íoRuû] Au©Vm


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP ùTVo

ùTVo

: ¡±v¥]mUôs

ùTtú\ôo : A. AÚ[lTu

ùTtú\ôo : ÏÚNkúRô², NúY¬Vôo A¥ûU LQYu

: A. úPôª²d WôVlTu

Uû]®

: Rôo£ëv

: M. GvRo Ï«²VmUôs

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm Au©Vm : ײR ApúTôuNmUôs

Au©Vm : ײR NúY¬Vôo Au©Vm

ùTVo

ùTVo

: AÚs úN®Vo

ùTtú\ôo : ùLôg£v, U¬VReLm

ùTtú\ôo

: ®uùNuh, Wô_U¦

LQYu

Uû]®

: YNkRÏUô¬

: ÄUô : ûNUu

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm : ײR NúY¬Vôo Au©Vm

Au©Vm : ײR úRôûUVôo Au©Vm

ùTVo

: ú_ÑWô_ô

ùTtú\ôo

: ãûN

Uû]®

: ¸Rô

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm Au©Vm

ùTVo

ùTVo

: At×Rm

ùTtú\ôo

: HÑY¥Vôu, AUúXôtTYm

LQYu

:

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

: ײR úRôûUVôo Au©Vm

Au©Vm

: ¡\úLô¬ ú_Ñ ùWj§]m

ùTVo

: ײR ©Wôu£v A££Vôo Au©Vm

: Tôi¥Vu

ùTtú\ôo : Ø¥VlTo, ù_VmUôs

ùTtú\ôo : A¬¡Úx]u SôPôo

Uû]®

Uû]®

: úU¬ ù_Vô

: úU¬ LXô

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm : ײR ©Wôu£v A££Vôo

Au©Vm : ײR _ôuúTôvúLô

30


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ùTVo

: _ôow

ùTVo

ùTtú\ôo

: CWôVlTu, ®VôLmUôs

ùTtú\ôo : ú_ÑùWj§]m

: úU¬ ú_]h Tôn

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Uû]®

Uû]®

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

: ú_ôNl : Wô§Lô

Au©Vm : ײR ªdúLp Au©Vm

Au©Vm

: ײR _ôuúTôvúLô Au©Vm

ùTVo

: Oô]ØjÕ

ùTtú\ôo

: U¬VRôNu, Oô]©\Lô£

ùTtú\ôo : ú_ÑùWj§]m þ Wô_mUôs

Uû]®

: HÑY¥Vôs

Uû]®

ùTVo

: NLôV ¡[ùUuh

: ù_V£jWô

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm : ײR ªdúLp Au©Vm

Au©Vm : ײR _ôo´Vôo Au©Vm

ùTVo

ùTVo

: Buú\ô ùTu£Lo

ùTtú\ôo : U¬V ªdúLp þ ãûNU¬Vô«

ùTtú\ôo

: ©Wôu£v þ ú\ôvúU¬

Uû]®

: NLôV ËUô

LQYu

Eßl©]o A¥lTûP

: Au©Vm

: úU¬V NôkRô Tôn

: U¬V _ôi ú_ôNl

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm

: ײR ALv§u Au©Vm

Au©Vm : ײR _ôo´Vôo Au©Vm

ùTVo

: £±V ×xTm

ùTVo

: AkúRô² ©úWUô

ùTtú\ôo

: úVÑ A¥ûU þ U¬V úSNm

ùTtú\ôo

: Gh®u þ -p- ×xTm

LQYu

: AkúRô²Wôw

: ùTgNªu NtÏQWôw

Eßl©]o A¥lTûP

: Au©Vm

LQYu

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm Au©Vm

Au©Vm

: ײR ALv§]ôo Au©Vm

31

: Øj§úTßùTt\ Auû] ùRWNô


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP ùTVo

: ÀhPo

ùTtú\ôo : úWôvúU¬ þ ÑkRo

ùTtú\ôo

: ú_ÑA¥ûU þ ÈjRmUôs

Eßl©]o A¥lTûP: Au©Vm

Uû]®

: U¬V ×xT ùPp©u

ùTVo

: U¦

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm : Auû] ùRWNô Au©Vm

ùTVo

: ùYp®u ¡pùYvPo

ùTtú\ôo : YßúYp AkúRô¦ þ úU¬ Au] ÄXô Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm

: ײR ùNTv§Vôo Au©Vm

ùTVo

: ©©Vôu ©Wôu£v úN®Vo

ùTtú\ôo

: U¬V ©\Lô£ þ ú_ôNl Wôw

Uû]®

: AkúRô¦ ×xTm

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm : £ßUXo ùRWNô

Au©Vm : £ßUXo Au©Vm

ùTVo

ùTVo

: ®´

: ú_ôNl Bu\²

ùTtú\ôo : Oô]U¦ þ TvÄv

ùTtú\ôo : £ÛûY WôVu

LQYu

Uû]®

: vPôu- ú_ôiv

: ©±vLôp £pùYvPo

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

Au©Vm : ײR ãûNVlTo Au©Vm

Au©Vm : ײR ãûNVlTo Au©Vm

ùTVo

ùTVo

: ´²

ùTtú\ôo : AkúRô¦ØjÕ þ ÏÚÑU¬Vôs

ùTtú\ôo : NôXúUôu þ úU¬ LQYu

: ×xTWôw

: Wô_ø

Uû]®

Eßl©]o A¥lTûP : Au©Vm

: ù_ªXô Wô¦

Eßl©]o A¥lTûP : Ts°Ls NôoTôL

Au©Vm : ײR ¡[ôWmUôs Au©Vm

Au©Vm : ײR NúY¬Vôo Au©Vm

32


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ùTVo : ¡WúLô¬ ùTtú\ôo : U¬V ®VôLlTu þ A]vRô£Vôs Uû]® : £ÛûY AmUôs Eßl©]o A¥lTûP : TdRNûT þ ײR ®uùNuh úR TÜp Au©Vm : ײR ALv§]ôo Au©Vm

ùTVo

:-p- úU¬

ùTtú\ôo

: ÏÚÑØjÕ þ U¬VùWj]m

LQYu

: úRYRôNu

Eßl©]o A¥lTûP : ©Wôu£vLu êu\ômNûT Au©Vm

: ײR NúY¬Vôo Au©Vm

ùTVo

: ×xTWô¦

ùTVo

ùTtú\ôo

: £ÛûYWôVu þ ©úXôª]mUôs

Eßl©]o A¥lTûP : AÚhNúLôR¬Ls NôoTôL

LQYu

: úRYRôv

Au©Vm

Eßl©]o A¥lTûP

: U¬Vô«u úNû]

Au©Vm

: NúLôR¬ £u]Wô¦

: ײR ëRô RúRÙ Au©Vm

: ײR ©Wôu£v A££Vôo

ùTVo

: úU¬ HgNp

ùTVo

: _ôiNu TôpWôw

ùTtú\ôo

: úVÑ A¥ûU þ NY¬VmUôs

ùTtú\ôo

: U¬V Bu\²

Uû]®

: _ôiNu TôpWôw

LQYu

: úNÑùWj§]m

Eßl©]o A¥lTûP

Eßl©]o A¥lTûP : LjúRô- d úNYô NeLm

: ùTiLs T¦dÏÝ

Au©Vm

Au©Vm

: ײR ùNTv§Vôo Au©Vm

: ײR ùNTv§Vôo Au©Vm

ùTVo

: úWôXuh ®ú]ô

ùTVo

: ú_ô§

ùTtú\ôo

: U¬V AÚs RôNu

ùTtú\ôo

: NY¬ØjÕ þ ®VôÏX U¬Vô«

LQYu

: ©Wôu£v

Eßl©]o A¥lTûP

: R-j T¦dÏÝ

Eßl©]o A¥lTûP : Cû[Oo CVdLm Au©Vm

: NúY¬Vôo Au©Vm

Au©Vm

37

: ײR ùNTv§Vôo Au©Vm


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009 ùTVo

¿úWôûP ùTVo

: L-vPv

: BúWôd¡V §úWv Tô©

ùTtú\ôo : úRYNLôVm þ Oô] ùNpYm

ùTtú\ôo : ÑYôªV¥Vôu þ úU¬ ÏgNmUôs

Uû]®

LQYu

: _ôi£ ®²

:

Eßl©]o A¥lTûP : Uû\dLp® Uu\m

Eßl©]o A¥lTûP : £ßY¯ CVdLm

Au©Vm : ײR ¡[ôWmUôs Au©Vm

Au©Vm : ײR íoRuû] Au©Vm

ùTVo

ùTVo

: ú\ô^mUôs

ùTtú\ôo : NkRQØjÕ

ùTtú\ôo

: U¬VªdúLp þ U¬Vô«

Eßl©]o A¥lTûP: A¡X Ck§V ¡±vRY UßUXof£ CVdLm

LQYu

: AùXd^ôiPPo (úXh)

Au©Vm : ײR AÏv§]ôo Au©Vm

Au©Vm : ײR íoRuû] Au©Vm

ùTVo

: AªoRWôw

ùTVo

ùTtú\ôo

: ©Wôuºv þ TvÄv

ùTtú\ôo : ªdúLp þ ×xTm

Uû]®

: úU¬ vùPpXô Wô_m

Uû]®

: Bu\² _ôow

Eßl©]o A¥lTûP : ¡±vRY YôrÜ NêLm

: _ôi ©¬húPô : Ñ¡o_ô

Eßl©]o A¥lTûP : Auû] ùRWNô ¡±vRY ùRô¯Xô[o CVdLm

Eßl©]o A¥lTûP : LjúRô- d L úNYô NeLm Au©Vm : ײR ªdúLp Au©Vm

Au©Vm : ײR ëRô RúRÙ Au©Vm ùTVo : ×xT §úWv ùTtú\ôo : AkúRô¦ØjÕ þ A]jRô£ LQYu : AÚsWôw Eßl©]o A¥lTûP : ùTiLs ¡WôU Øuú]t\ NeLm Au©Vm : ײR íoRuû] Au©Vm ùTVo

: U¬V ùNpYm

ùTtú\ôo

: U¬V BúWôd¡Vm þ ú_ÑùWj§]m

LQYu

: U¬V Xô\uv

Eßl©]o A¥lTûP : ¨VU]m Au©Vm : ײR ëRô RúRÙ Au©Vm

:© - l

ùTVo : Ä]v Wôw ùTtú\ôo : TuÉo ùNpYm þ At×RúU¬ Uû]® : B² ®´Xô Eßl©]o A¥lTûP : ¨VU]m Au©Vm : ײR AÏv§]ôo

ùTtú\ôo : ùNTv§Vôs þ §úWNmUôs Uû]®

ùTVo

: CmUôÏúXh

Eßl©]o A¥lTûP : ¨VU]m Au©Vm : ײR NúY¬Vôo Au©Vm 38


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

LÝLo ÏÚN¥ ײR AkúRô²Vôo BXV èt\ôiÓ ®ZôûY úSôd¡ TôoûY ○

úTôhúPôÜdÏ úTôvùLôÓdÏmúTôÕ ØLj§p LôQlThP ×u£¬l× ClúTôÕ CÚiÓúTô]Õ. ×u]ûLúVôÓ JtßûUVôL CûQkR ùULô TeÏlúTWûY úTôhúPô SÓlTj§p ùULôYôL YiQeL°p ùY°«PlThÓs[Õ. úRoRp Guß YkÕ®hPôp ùYt±Ùm úRôp®Ùm EiPpXYô.. VôWôYÕ JÚYo ùYt± ùTtßjRôú] BLúYiÓm. ùYt±Ùm úRôp®Ùm EiÓRôu. B]ôp C² YÚ¡u\ SUÕ Fo TeÏlúTWûYd áhPj§p ùYt± Gu TdLm Guß KW¦Vôn ¨uß úTô¬hPôp èt\ôiûP úSôd¡V SUÕ TVQm ùYt±VôÏUô. ùYt±Ùm úRôp®Ùm קVYoL°ûPúVÙm EiÓ. SUÕ FûWf NôokR Au©VeLs, TdRNûTLs, CVdLeLs, ¨ßY]eLs B¡VYt±u LXl× ×§V TeÏl úTWûYdÏl ×jÕQof£. CYoLÞm SuÏ ùNVpTÓYôoLs Gu\ Sm©dûL«p Smêo UdLs Aàl©ûYjRôoLs. Ju±ûQkÕ ùNVpThPôpRôú] ùYt± SURôÏm. YôdL°jR Aû]YÚúU UdL[ôp YôdL°dLlThÓ YkRYoLsRôú]. CYoL[ôp úRokùRÓdLlThPYoLs Rôú] TeÏlúTWûY ùTôßlTô[oLÞm YôdL°jRYoLs SUÕ Lh£, YôdL°LôRYoLs G§odLh£ Gu\ KWYgYû]«p TeÏlúTWûY ùNVpThPôp èt\ôiÓ ®ZôûY úSôd¡ GÓdLlTP úYi¥Ùs[ §hPeLû[f ùNVpTÓjR Ø¥VôUp RÓjRôp ©uú]ôd¡jRôu ùNpXúYiÓm.

ÏÚN¥ ײR AkúRô²Vôo BXV èt\ôiÓ ®ZôûY úSôd¡ ªL ©WUôiPUô] (ÑUôo 50 ) Eßl©]oLû[dùLôiP ùULô TeÏl úTWûY ÕYdLm. SUÕ Fo úTWûY Eßl©]oLs GpúXôÚm úLôhPôß Uû\UôYhP BVo CpXj§p A¦YÏl×... BVo CpXúU A§okùRÝm TWTWl×... Hu CjRû] BWYôWm.. BVWôp ¨VªdLlThP Eßl©]o JÚYWôp TeÏl úTWûY Eßl©]oLs GqYôß ùNVpTP úYiÓm Gu\ BúXôNû] (®¯l×QoÜ ùTV¬p) áhPm... CdáhPm §hPªPYô.. Hu BVo CpXj§p áhPm SPjR úYiÓm? Gu\ ®]ô GÝkR TôoûY... HúRô SpXÕ SmêÚdÏ SPkRôp N¬... Gu] H[]TôoûY Utù\ôÚ×\m... ¿úWôûP Tj§¬ûL úTôhúPô¡WôT ûWÙm AûZjÕdùLôiÓ T§lTô[o BVo CpXm TûPùVÓl×.. TeÏjRkûR«u AàU§ÙPu Aû]jÕ Eßl©]oLÞm BVo CpXj§úX AUokÕ ×u]ûLÙPu ×ûLlTPm GÓjÕdùLôiP]o. LôWQm Smêo ÍúWôdLs CYoLsRôú]... BVo CpXj§p JÚe¡ûQl× áhPm SPj§VRtÏd LôWQm Gu]úYô? Aû]YÚm BVo CpXm YÚmúTôúR VôÚdÏ YôdL°dL úYiÓm Guß CÚ A¦VôLúY TY² YkR]o. Vôo VôÚdÏ YôdL°dL úYiÓm Gu\ ÕiÓ ºhÓ ûLL°p ù_ô-jÕdùLôi¥ÚkRÕ.. CÚ A¦ûV KW¦Vôn Uôtßm ØVt£«p SûPùTt\ áhPm HUôt\j§p Ø¥kRÕ. CWiPôLúY ùY°úV YkR]o. Ju\ôL CûQkÕ ùNVpTPúYiÓm Gu\ GiQj§p ¿úWôûP GÓjR ùULô úTôhúPô GiQm R®ÓùTô¥Vô]Õ... 39


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

LPkR LôXeL°p SUÕ BXVj§p SûPùTßm §ÚlT-«u Ø¥®p JÚ£X A±®l×Ls ùSgûN Eû\V ûYjR]. SUÕ F¬p SPdÏm £ßúNªl×, ÏÛdLp ºhÓL°p £X XhNeLs úUôN¥ GuTúR AkR §¡p A±®l×. C§p Ït\m NôhPlThÓs[Y¬u Uû]®Ùm, Øu]ôs ùTôÚ[Úm CqùULô úTWûY«p CûQkÕs[Õ BfN¬VUô] Juß. úTWûY«p Øû\Vô] ®YôRm SPj§ FÚdÏ YWúYi¥V UôV TQeLs GeúL ùNu\Õ GuTûR YôdL°jR Smêo YôdLô[oLÞdÏj ùR¬®dL úYi¥VÕ EeL°u LPûUVôÏm. JqùYôÚ TeÏl úTWûY Eßl©]oLÞm GqYôß ùNVpTPúYiÓm Guß SUÕ Fo ùNX®p BVo CpXj§p T«t£ ùLôÓdLlThÓs[Õ. AkR T«t£Ls SmêûWÙm Y[of£«u TôûRdÏd ùLôiÓ ùNpÛm Guß £k§ÙeLs. Cuß SUÕ F¬p SPdÏm úLôx¥f NiûPVôp SUÕ F¬u ¨ûX Gu]. BNô¬Ts[m LôYp ¨ûXVjÕf NhPm JÝeÏ úUôNUôL Es[ Fo ùTVo Th¥V- p Smêo ØR- P m. TpúYß FoLÞdÏ Y¯Lôh¥V ùTÚûU ùLôiP Smê¬u Cuû\V YWXôtßf NôRû[ SUdÏl ùTÚûU Rôú]. JÚ £X R²lThP ©WfNû]LÞdLôLf £X Cû[OoLû[f £Xo §hPªhÓ çi¥®Ó¡\ôoLs. AqYôß ÕiPlTÓm Cû[OoLs TXúLôx¥L[ôLf ùNVpThÓ A¥R¥«p C\eÏ¡\ôoLs. CR]ôp TX Cû[OoLs LôYp ¨ûXVj§p ûL§L[ôL CÚd¡\ôoLs. úTWûY Eßl©[oLú[, Smê¬u LôYXoLú[ EeLÞdÏd ¡ûPjR T«t£ûV CYoLÞdÏm ùLôÓjÕl T¦×¬V SUÕ Fo Cû[OoLû[ UôtßeLs. UôtßYÕ EeLÞdÏl ùTÚûURôú]. SUÕ Fo TeÏT¦ TR®dÏ Yk§ÚlTYoLs Fo UdL[ôpRôu TR®dÏ YkÕsú[ôm G] ¨û]jÕ SUÕ Fo ùT¬VYoLs, Øu]ôp F¬p TR®«p CÚkRYoLs G] GpúXô¬PØm FÚdÏj úRûYVô] BúXôNû]Lû[d ùLüWYm TôodLôUp úLhLXôúU. LÚjÕ úLhTÕ ùLüWY

Ïû\fNXô! SUÕ Y[of£Vô G] £k§jÕlTôodLXôúU. CÚúLôx¥VôL NiûP«ÓYÕm.. RÓlúTôûW A¥jÕ ùSôßdÏYÕm ¨VôVUô.. CYoL[ôp Smê¬u ùTÚûU ¨ûX¨ßjRlTÓUô.. Cuß úLôx¥L[ô, ¨uß NiûPúTôÓúYôo Gi¦dûLúV A§Lm.. Fo CWiÓThPôp ájRô¥dÏd ùLôiPôhPm GuTôoLú[ AÕRôu CÕYô.. Yôd°júRôúW £k§ÙeLs.. CÚ A¦L[ôL TeÏl úTWûYdÏl úTôh¥ úTôÓ¡\YoLs ¨û\VúTo. A§Ûm Sôm ùNôpYûR ùNnVdá¥V (Pmª) RûXYoLû[ EÚYôdL ¨û]lTYoLs A§LmúTo. SÓ¨ûXVôL ¨uß CÚ A¦Lû[Ùm úNojÕ FÚdÏ SpX ¨oYôLjûRj RWúYiÓm Guß ¨û]lTYoLu ªLÜm Ïû\Ü. SÓ¨ûXVôL ¨uß ùNVpTÓYôoLs Guß Sm©VYoLú[ JÚ A¦VôL ùNVpTÓm úTôÕ úYRû]VôLjRôu CÚd¡\Õ. èt\ôiÓ ùTÚ®ZôûY úSôd¡f ùNpÛmúTôÕ SUÕ FûWf NôokR JÚ ùTi SôhûP BÞ¡u\ SôPôÞUu\ Eßl©]Wôn YXm YkÕ SUdÏm FÚdÏm ùTÚûU RÚYÕ £\l×Rôú]. SUÕ FûWfNôokR SôLoúLô®p SLoUu\ Eßl©]oRôu TeÏlúTWûY«u Cuû\V RûXYo GuTÕm ùTÚûURôú]. CÚYûWÙm CûQjÕ èt\ôiûP GqYôß £\l©dLXôm, SUÕ FûW GqYôß Øuú]t\Xôm Guß ùNVpThPôp SUdÏ ùYt±úUp ùYt±Rôú]. SUÕ Fo ùNn§Lû[Ùm, A±YôokR TpúYß £kRû]f ùNn§Lû[Ùm Rôe¡YÚm. ¿úWôûP Tj§¬ûL SUÕ FÚdÏf ùNôkRUô] Tj§¬ûL ApX. Uô\ôL F¬p Es[ SpX Es[eLs TXo CûQkR §hPªP-u ùYt±úV ¿úWôûP Tj§¬ûL. F¬p Es[ TX SpÛs[eLs ùNVpTôhPôp ClTj§¬ûL YÚYRôp Smêo Tj§¬ûL Gu\ £\l× EiÓ. CkRl Tj§¬ûL UôRm 1000dÏm úUtThP ©W§ÞPu SUÕ Fo, SUÕ F¬-ÚkÕ TdLjÕ F¬p Y£lTYoLs, ùY°ëo (§ÚùSpúY- , ùNuû], úLôûY, ØmûT) Utßm 40


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ùY°SôÓL°p CÚlTYoLÞdÏm ÑUôo 300dÏm úUXô]YoLÞdÏl Tj§¬ûLûVj RTôp êXm Aàl©ûYd¡ú\ôm. CûQVj R[j§u Y¯VôL EXLm ØÝYRtÏm ùY°«Ó¡ú\ôm. ¿úWôûP SUÕ Fo Tt±V ùNn§LÞdÏjRôu Øuà¬ûU ùLôÓdÏm. G]úYRôu TeÏl úTWûY Eßl©]oLs Aû]Y¬u ×ûLlTPjÕPu á¥V ®YWeLû[ ªLjÕp-VUôL ùY°«hÓsú[ôm. CYoLÞdÏ YôdL°jR UdL[ô¡V ¿eLs CYoLs êXm Guù]u] SpX Lô¬VeLs ùNnVXôm GuTûRÙm AYoLs ùNnÙm ùNVpTôÓLû[Ùm (SpXÕ, ¾VÕ) E¬ûUúVôÓ GeLÞdÏ GÝÕeLs. AYtû\ AlT¥úV ùY°«P ¿úWôûP RVôWôL CÚd¡\Õ. ºoúLhÓ AÝdÏLû[f ÑUk§P ¿úWôûP RVôWôn Es[Õ. ¿úWôûP ¨oYôLj§p Es[YoLs F¬p RYß ùNnRôp ûR¬VUôL GÝÕeLs. F¬p GeLs ¿úWôûP ¨oYôLj§p Es[YoLs

ùNnR RYû\ ¨oYôLm Li¥jÕs[Õ. FÚdÏ G§WôLj RYß ùNnRôp GeLs ¿úWôûP ¨oYôLj§p CPªpûX. GeLs ¿úWôûP ¨oYôLj§p RYß ùNnRYûWj çd¡ G±kR YWXôßm GeLÞdÏ EiÓ. CRû] ØuàRôWQUôn ùLôiÓ ×§RôL ùTôßlúTtßs[ úTWûY ¨oYôLj§]úW.. SpXûRf ùNnÙeLs; ¾ûUûVd ûL®ÓeLs. úLôx¥Vôn CûQkÕ RûPLû[j Rk§PôUp.. KW¦Vôn ¨uß SpXûR ùNnÙeLs.. RûPRÚúYôûWd Lô-]ôp úRnjÕ®hÓ úTôWôÓeLs. èt\ôiûPl úTWôiPôn Uôt±ÓeLs.. CÕ SmU FÚ.. Gu\ St£kRû]«p SpXÕ SPdL Y¯®ÓeLs.. ×pXoLû[ C]m LiÓ çd¡ G±ÙeLs. þ S. TÜp Cv©¬jÕ T§lTô[o, ¿úWôûP

ùTôÕ A±Ü 1.

Ck§Vô®u CÚm× U²Ru Vôo? ÑTôx Nk§WúTôv

2.

U²R EP- p ªLl ùT¬V Eßl× GÕ? LûQVm ¨ëWôu GuTÕ Gu]?

3) 4.

5.

ùTôÕ A±Ü 1.

RªrSôh¥p SôuLôYÕ ùT¬V SLWm GÕ? ùNuû] 2. ìTôn úSôhÓ Rôs G§p RVô¬dLlTÓ¡\Õ? TÚj§ 3. êû[ CpXôR Áu GÕ?

SWm× ùNp ¨XSÓdLjûR A[®Óm LÚ®«u ùTVo Gu]? ¬dPo

ShNj§W Áu 4. 33þBiÓLÞdÏ JÚØû\ édÏm é GÕ? ûPhPu BWm 5.

EX¡p ùT¬V ê- û L UWm GÕ? YôûZUWm

×u]ûL SôÓ Guß AûZdLlTÓm SôÓ GÕ? RônXôkÕ

þ Tô. Gp´u AW£, ÏÚN¥

þTô. Gh®uWôToh, Tôû[VeúLôhûP 41


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¿úWôûP CYtû\d LôjÕ ¨p ¿ þ £kÕm ®VoûY TÑûUVô] Ck§VôûYd ùLôÓdÏm. ¾ URSp- Q dLjûRl úTôtß U²R úSVjûR Y[PojÕ®Ó JÚªjR £kRû]ûV EÚYôdÏ ¿ þ £kÕm ®VoûY SuûUûVúV T«tß®dÏm

CUV UûX«u £LWjûR úSôdÏ Eu LôX¥ ÑYÓLs CP±PôUp SûPúTôP ®VoûY E]dÏd LÚûQLôhÓm. ÏZkûRLs EûZlûT Øt±ÛUôL ALtß TôYm! EûZl©u ®VoûYûV ÏZkûRLs A±V úYiPôm Ru]Xm Õ\kÕ ©\oSXm LôjÕ Sô²Xm Y[ojÕ FoSXm úTôtß £kÕm ®VoûY Euû] YQeÏm ®YNô« EuT£ úTôdÏm AØRÑW© AY]Õ ®VoûY ®ûXU§lTt\Õ. AÕ þ E]dÏ Sg£pXô NôÏT¥ Nô§ Ïû\TôÓLû[ ALtß NêL ©WfNû]dÏf NhPléoYUôL ¾oÜ Lôi ¿ þ £kÕm ®VoûY Eu _]SôVLjûR YÛlTÓjÕm. YßûU«u ©¥«-ÚdÏm UdLû[d LôlTôtß úRôp®Ùt\YàdÏ Sm©dûL ùLôÓ NYôpLû[ Nk§dLf ùNn ¿ þ £kÕm ®VoûY Smªp TXNôRû] ¨LrjÕm. Sôh¥p TW®YÚm¾®WYôRjûRÙm YuùNVpLû[Ùm ÕiPôd¡ çd¡- Ó ¿ þ £kÕm ®VoûY NUjÕY NØçVjûR EÚYôdÏm TfûNTúNùX] YVpLs Ke¡ Y[okR ùRuû]Ls Yt\ôÕ KÓm BßLs Ï[eLs, ÏhûPLs RôUûW éjR RPôLeLs

HIV ùRôt±pXô NØRôVm TûP CWjRRô]m ùNnV çiÓ LiRô]m ¿Ùm ùNn ¿ þ £kÕm ®VoûY TôÚdÏ ERÜm ¾ Lp®dÏd ûLùLôÓ ®û[VôhÓdÏ FdLU° U]ØûPkRYàdÏf NYôp®hÓ UôoRh¥ Nô§dL LtßdùLôÓ ¿ þ £kÕm ®VoûY Euû] Yô][Ü EVojÕm. ¾ Aû]j§tÏm BRWYôL Á]YoLs Tû]jùRô¯Xô°Ls LpEûPdÏm EûZlTô°Ls ElT[jÕ úYûXVôhLs ùSNYô[oLs UiTôiP LûXOoLs ®YNô«Ls Gu\ GeLs úRôZoL°u ®VoûYúVôÓ, Eu ®VoûYÙm ûLúLôojÕd ùLôsÞm. ¾

þ K. Buú\ô ¡[ôhNu NôoXv, ùRtÏj ùRÚ, ÏÚN¥.

42


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

5þBYÕ ¨û]YgN-

©\l× 09.10.1929

C\l× 10.09.2004

©sû[Ls

UÚUdLs

G@l. AÚ[lTu G@l. AkúRô¦ UôoN-u G@l. ©Wôuºv úU¬ úThWv G@l. úU¬ ÑkR¬ G@l. ¡[Uuv úU¬ G@l. ùPu£¬u ¸Rô

Rô. ©Wôuºv

AkúRô¦ Nk§¬Lô UôoN-u G. U¬V Yo¸v ReLWôw ©. ReLWôw I. _v¥u Bo. Wô_ÏUôo

úTWl©sû[Ls

Nk§Vô, ùNüm©Vô, N²`ô, Bu\² ûUdúLp, Bu\² úN®Vo, NLôV A´Rô, ùP©u, ùPp£Vô, Bu\¨ _ô´u, ®ú]ô, ®²j, E\®]oLs Utßm SiToLs.

35, ùRtÏj ùRÚ, ¸ZdúLô«p AÚ¡p, ÏÚN¥.

UWQm

Sh×

E§Úm éÜdÏ JÚØû\ Rôu UWQm úRô¯úV! Euû]®hÓ ©¬Ùm JqùYôÚ ùSô¥Ùm G]dÏ UWQm..

Cû\Y]ôp A°dLlThP Ko Eu]R EQÜ! WjR TkRúU CpXôR Ko ×jÕQoÜ! TXûUp ùRôûX®Ûm Ko ¨û]l× JÚªjR LÚjÕPú] NeLªdÏm Ti× CXh£V YôrÜRû] GÓjÕûWjR é¬l×

þ Y. ÄUô, Aà`ô

CpXm Nôl©P ¡ûPdÏm úTôùRpXm RY\ôUp YkÕ®Ó¡\Õ ©sû[«u OôTLm B]ôp Auû] CÚlTúRô اúVôo CpXm. þ Y. úU¬ ѺXô, Uôj§W®û[ 43

J°Ü Uû\®u± úT£Óm Lt× úRôp®ûVj Rôe¡Óm Ko AolT¦l× é éYôn éj§Óm SkRY] Sh×.

þ ùaXu Wô¦ B£¬Vo, ×. A. úU. Ts°, Utßm UôQY UôQ®Ls


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009 UôQYo vùT`p

¿úWôûP

A±®Vp £kRû] Y[ok§P

Ï°oLôXeL°Ûm UûZdLôXeL°Ûm UWm ApXÕ ©[ôv¥dLôp B] ùTôÚhLû[®P EúXôLjRôp B] ùTôÚhLû[j ùRôhPôp ªLÜm ´pùXuß CÚd¡\Õ. Hu, EúXôLm UhÓm A§L Ï°of£ AûPkÕ®Ó¡\Rô? Ï°oLôXeL°Ûm, UûZdLôXeL°Ûm Ñtßl×\m Ï°of£VûPÙmúTôÕ UWm, ©[ôv¥d, EúXôLm úTôu\ Aû]jÕl ùTôÚhLÞúU JÚ A[®pRôu Ï°of£VûP ¡u\]. AYt±u Ï°o ¨ûX«p ϱl©PjRdL UôßRpLs GÕÜm CpûX. B]ôp SUÕ EPp ùYlTm UûZdLôXeL°Ûm ùY«tLôXeL°Ûm GlúTôÕm JúW ºWôL 37 0 c Gu\ A[®p TWôU¬dLlTÓ¡\Õ. Ñtßl×\j§p ¨XÜm ùYlT ¨ûXL[ôp SUÕ EP-u Es ùYlTj§p UôßRpLs HtTÓY§pûX. Ï°oLôXj§p JÚ ùTôÚû[ Sôm ùRôÓmúTôÕ Sm EP- u ùYlT ¨ûXûV®P AkRl ùTôÚhL°u ùYlT¨ûX Ïû\YôL CÚlTRôp Sm EP- - Ú kÕ ùYlTm AkRl ùTôÚhL°u Esú[ Tôn¡\Õ. G]úY AkRl ùTôÚs ´pùXuß CÚlTRôL EQo¡ú\ôm. CkR ùYlTjûR DojÕdùLôsÞm ApXÕ LPjÕm §\u ùTôÚÞdÏl ùTôÚs UôßTÓ¡\Õ. UWm Utßm ©[ôv¥d ùTôÚhL°u ùYlTm LPjÕm §\u A§LUôLÜm Ïû\YôLÜm EúXôLeL°u ùYlTm LPjÕm §\u A§LUôLÜm Es[Rôp EúXôLlùTôÚhLs A§LUô] A[Ü ùYlTjûR ®ûWYôL Sm EP--ÚkÕ ¡W¡jÕdùLôs¡u\]. G]úY Rôu AûY ªLÜm Ï°of£VôL CÚlTÕ úTôuß Sôm EQo¡ú\ôm. ùY«p LôXeL°p UWjûR®P EúXôLl ùTôÚhLs ãPôLj ùR¬YÕ GR]ôp? £k§jÕl TôojRôp ®ûP ¡ûPdÏm. 44

A±®Vp ®ÚkÕ 3

Fh¥, ùLôûPdLô]p úTôu\ UûXl ©WúRNeL°p ùY«p A¥dÏm. B]ôp ùYlTjûR EQWØ¥Y§pûX. RûWUhPjûR ®P UûXúUp ùNpXf ùNpX Sôm ã¬VàdÏ Cuàm TdLUôLjRôú] ùNp¡ú\ôm? AlT¥Vô]ôp ùY«Ûm ãÓm A§LUôL ApXYô CÚdLúYiÓm? Uô\ôL UûXl ©WúRNeLs Ï°of£VôL Es[]úY Hu? LPp UhPj§- Ú kÕ úUúX ùNpXf ùNpX ùYlTm Ïû\YRtÏ CWiÓ LôWQeLs Es[]. ã¬V²PªÚkÕ YÚm L§oLs 骫u YôÙùY°ûV ùNußYÚmúTôÕ A§Ûs[ L§¬VdLd L§oLs ùTÚmTôÛm YôÙ UiPXj§p EsYôe¡dùLôs[lTÓ¡u\]. B]ôp ùYlTd L§oLs UhÓm Lôtû\ FÓÚ® AlT¥úV éªûV YkRûPkÕ®Ó¡\Õ. G]úYRôu UûXlTϧL°p ùY«p Ñsù[uß A¥d¡\Õ. B]ôp ùYlTjûR EQW Ø¥Y§pûX. ùYlTd L§oLs Lôtß ùY°ûVj Rôi¥ éªûV AûPÙmúTôÕ éªRôu AkR ùYlTd L§oLû[ EsYôe¡d ùLôs¡\Õ. éª ãPôYRôp éªûV Jh¥Ùs[ Lôtß ãPô¡\Õ. CkR ãPô] Lôtß úUùXÝmס\Õ. ãPô] 骫- Ú kÕ YÚm ùYlTm, úUùXÝm×m ãPô] Lôt±Ûs[ ùYlTm CûYCWiÓm úNokÕ RûWUhPj§p Sôm ùYlTjûR A§LUôL EQÚ¡ú\ôm. ãPô] Lôtß úUúX GÝm×múTôÕ JÚ Ï±l©hP EVWjûR AûPÙmúTôÕ Ï°okR Lôtß TPXjûRf Nk§dÏmúTôÕ AÕÜm Ï°okÕúTô¡\Õ. G]úY LPp UhPj§-ÚkÕ úUúX ùNpXf ùNpX ùYlTm ªLÜm Ïû\YôL Es[Õ. ùRôÏl×: UôQYoLÞdLô] A±®Vp ϱl×Ls M. ùU¬p ¬ú]ô, ¨ûX 9


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

CWiPôm BiÓ ¨û]YgNEûZlTôp EVokRôn þ Gm Es[j§p GußúU ¨û\kRôn BiÓ CWiÓ K¥]ôÛm Em ¨û]ÜLú[ôÓ HeÏ¡ú\ôm....!

©¬Yôp YÚkÕm

J. £ÛûY Wô_u C\l×: 20.09.2007

Uû]® : J. U¬V ReLm ULsLs : S. U¬V ££-, S. URúX]ôs UÚULuLs : M. WôûNVô, S.X. _ôow úTWl©sû[Ls R. Bu\² ùWg£j, R. NLôV ®_n, R. úN®Vo ©WRôl G. ¨úYRô Ëu, G. ©¬Rô Ëu

ÅWoLÞdÏ ÅW YQdLeLs ùYsû[Vo úTôhP ®Xe¡û]d Lû[kÕ A¥ûUj Rû[ Ruû] Aßj ùR±kÕ ãh£ ùNnÕ GpûX LPkÕ YÚm TûLYûW ®Wh¥V¥jÕ §WiÓ YÚm ¾®WYôRjûR úYWßjÕ LPpY¯ LûWúVßm LVYûWd ùLôuù\ô¯jÕ N§§hPm ¾hÓm ¾úVôûW £û\©¥jÕ CUVm ØRp ÏU¬ YûW YeLm ØRp AW©dLPp YûW TWkÕ ¡PdÏm TôWRj Rô«u SXu LôdL Ñt\m U\kÕ, EPp SXm úTQôUp, Li ÕgNôUp £\¡às ÏgÑRû]d LôdÏm T\ûY úTôp LôjÕ ÑRk§Wd Lôt±û] ÑYô£dLf ùNnÕ ùSgûN ¨ªoj§ ÅWSûP T«uß SôhûPd LôdÏm ùTôßl©û] Htß ØlTûPL°u T¬UôQm ùLôiÓ Lôj§Óm Gm §VôLf ùNmUpLÞdÏ ÅW YQdLeLs! 45

L®ûRl úTôh¥

þ J. B², WôUu×ço


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

EÚYôÏúYôm.. EÚYôdÏúYôm.. EÚUôßúYôm.. þ ùN. ÄUô ú\ôv

®ûR þ 6

Cuû\V Cû[OoL°Pm HWô[Uô] Bt\pLs ×ûRkÕ ¡Pd¡u\] GuTÕ Sm Aû]YWôÛm UßdLÜm, U\dLÜm CVXôÕ. Ru²Pm Es[ ×ûRVpLû[ AÓjÕ Gu]? Gu\ úLs®dLû]L°u êXm úRôi¥l TôodLj Õ¥lTYú] £LWjûR ùRôÓ¡\ôu.

AÓjÕ Gu]? CdúLs®Vô]Õ Au\ôP YôrdûL«p SmØu GÝm A±®l× U¦ Guú\ ùNôpXXôm. Cuû\V LôXLhPjûR SÅ] ÙLm Guú\ ùNôpXXôm. C§úX êr¡ ØjùRÓd¡ú\u Guß YôrdûLûV ùRôûXjRYoLsRôu HWô[m.

YôrdûL AZLô]Õ, AÚûUVô]Õ. YôrdûL«u JqùYôÚ LhPjûRÙm CW£dL LtßdùLôs[úYiÓm. AÓjÕ Gu] Guß BdLléoYUôLf £k§jÕ B«Wm ®kûRLs Nô§dL úYiÓm. AÓjÕ Gu] Guß §hPªhÓf ùNVpThPYoLú[ Cuß NôRû]Vô[oL[ôL ù_ô- j ÕdùLôi¥Úd ¡\ôoLs. AÓjÕ Gu] Guß úSWjûR ùS±lTÓj§l T¥dÏm UôQYf ùNpYeLs ùYt±«u £LWjûR ©¥jÕ®Ó¡\ôoLs. AÓjÕ Gu] ùNnVXôm Guß L]Ü LôÔTYoLs ¨fNVm AYtû\ S]YôdÏYôoLs. G]úY Cû[úVôúW.. éª SLokÕùLôiúP CÚd¡\Õ é Øû[jÕdùLôiúP CÚd¡\Õ AûX A¥jÕdùLôiúP CÚd¡\Õ ¿ úR¥d ùLôiúP CÚ JÚ £u]g£ß ×ÝûYl Tôo AÕ Ru E\dL ¨ûXûV AûPVj Ru áhûPj Rô]ôLd LhÓ¡\Õ. CߧVôL, Cû[úVôúW.. AÓjR Gu] Gu\ úLs® Euû]j ùRôPWhÓm. EÚYôÏúYôm! ©\ûW EÚYôdÏúYôm! CûQkúR EÚUôßúYôm!!! (®ûR Y[Úm)

SmûUf Ñt± ®kûRLs HWô[m. £X úSWeL°p £X LYûXLû[ U]§p ÑUkÕdùLôiÓ (HúRô ùaoÏ-v EXL EÚiûPûVj úRô°p ÑUlTÕúTôX!) êg£ûVj çd¡ ûYjÕ ANÓ Y¯V, Ñt± CÚlTYoLû[Ùm Tô§jÕ... Guù]u] úTôWôhPeLs.. Ø¥kÕúTô] §ÚUQj§tÏ úU[m RhPdáPôÕ. AÓjÕ Gu] CÚd¡\Õ Guß úVô£jRôúX úTôÕm. EXLm TWkÕ ®¬k§ÚlTûRd LôQXôm. Luû\ Dàm JÚ TÑûYl TôÚeLs... TÑ®u ØLm ARu úYRû]ûVd LôhÓ¡\Õ. Luß ©\d¡\Õ TÑ úYRû]«p AûR Gh¥ EûRlT§pûX. AÓjÕ Gu] ùNnVúYiÓm! ©\kÕ ¸úZ ¡PdÏm Luû\ Su\ôL Sd¡ ®Ó¡\Õ. AkRd Lußm ÑmUô CÚlT§pûX. GlT¥Ùm GÝkÕ®P GjR²d¡\Õ. ùLôgNm ùLôgNUôL GÝkÕm, ®ÝkÕm, RûXûV ¨ªoj§Ùm, RûW«p Rh¥Ùm RhÓj RÓUô± TXÅ]Uô] Ru LôpLû[ ¨ªojR C[kR°WôL ùYt±úVôÓ ¨t¡\Õ. TÑ®u LiL°p TôNm. Su\ôL Sd¡®Ó¡\Õ. AÓjÕ Gu]? Nd§ úYiÓúU, LußdÏj ùR¬¡\Õ. Rô«u U¥ûV SôÓ¡\Õ. AÓjÕ Gu]? Tôp Lôm©p YôûV ûYjÕl Tôp Ï¥d¡\Õ. 46


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

YÚkÕ¡ú\ôm ÏÚN¥ YPdÏj ùRÚûYf NôokR UûX®VôLlTo Uû]® §ÚU§. úU¬ B g N AYoLs 25.09.2009 Auß LôXUô]ôo.

CYoL°u ©¬Yôp YÚkÕm ÏÓmTjRôÚdÏ ¿úWôûP Ru BrkR CWeLûXj ùR¬®d¡u\Õ. ÏÚN¥, YPdÏj ùRÚûYf NôokR M. p × x T ú V ô ² AYoLs 25.09.2009 Auß LôXUô]ôo.

AuT°l×

AûRl TôojR Guàs TPTPl× ÁiÓm Euû] Nk§dL Õ¥Õ¥l× Guß YÚYôn Gu\ HdLj§pX Sô²ÚdL SôuÏ UôRj§tÏ JÚ Øû\

GjRû]úVô! CWÜLs E\eLôUp L¯kR] Eu ¨û]Yôp GjRû]úVô! TLpLs Lôj§Úl©p

Ts°j úRoYôn YXm YÚYúRú]ô?

LûWkR] Eu YWYôp §]m §]m Ts° YôN- p ÖûZ¡ú\u Guß Euû]f Nk§lúTu Guß

þ J. ùU¬]ô, G. A²hPô

¿ Guû]f Nk§dÏm Sôs UhÓm Hú]ô Y- d ¡\Õ Gu²RVm

£u]f £u] ùNn§Ls ™ JÚ ªu]-u ¿[m þ 6 ¡. ÁhPo ™ úRÉdÏ 4 LiLs EiÓ ™ êd¡p Tp Es[ E«¬]m þ ØRûX

Eu YÚûLdLôn L¯kR] TX UôRm YkRôp ¿ L¯lTúRô £X SôhLs Eu Nk§l× G]dÏf ÑLUô] ÑûUáP Guû] ©¬kR©u YÚm AuT°l×

™ Vôû] §]Øm 2 U¦ úSWm Rôu çeÏm 47


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP EQÜ Tt\ôd Ïû\«û] ¿dÏRp úTôp Ï¥¿o Tt\ôd Ïû\Rû]l úTôdL

YkúR UôRWm YkúRUôRWm Guß ØZe¡ Lj§«u± CWjRªu± ÙjRùUôuß ùNnÕ

TôWRj§u S§¿o Aû]jûRÙm CûQj§ÓúYôm A±®Vp Y[of£ LiÓ ®VdÏm Sôm CVtûL Auû]«u SXu Lôj§ÓúYôm.

úRNlTtû\ SôhÓdÏ GÓj§Vm© Li¦Vm LôjÕ ¾odLUôn úTôWô¥

Cu]pRû]d LiÓ CWe¡ÓúYôm

ùTtßj RkR ÑRk§Wd Lôtû\f ÑYô£dL Hu CjRû]j RûP?

ùLôÓûU LiÓ ùTôe¡ùVÝúYôm ÕVWû]jÕm ÕûPj§ÓúYôm

Ak¨V¬Pm A¥ûUlThP TôWRjûR _]SôVLUôd¡V ùTÚkRûXYoLs

Aû]YÚdÏm EVoLp® YZe¡ÓúYôm Ht\ RôrÜ Lû[k§ÓúYôm

TôWRj Rôn ùTt\ UdL°u A¥ûUjR]jûR Aßj ùR±V U\kR]úW.

_ô§ UR úTRm ER±ÓúYôm C]ùUô¯ JtßûU Lôj§ÓúYôm úYtßûU«p JtßûU Li¥ÓúYôm C²V Sp TôWRm EÚYôdÏúYôm YkúR UôRWm Guß ØZe¡ÓúYôm!

YßûU«p YôÓm Y±VY¬u YôrdûLj RWm EVW YûL ùNn§ÓúYôm RôrkR _ô§«]¬u AkRvûR EVoj§ Aû]YÚm NUm Gu\ ¨ûX EÚYôdÏúYôm

þ B², WôUu×ço

¨mU§

©¬Ü

úR¥úTôL úYi¥VRpX

SiToL°Pm ûLúLôojR ûLLs Cuß SÓdLØPu

¨mU§ Ruû]jRôú] úR¥ YÚYÕ ¨mU§

SiToLû[ YûNUô¬V Yôn Cuß FûUVôn SiToL°u AZLô] LiLs Cuß Li½ÚdÏs

LôWQm AÕ Eu²Pm

SiToLÞdLôn úT£V LôÕ Cuß ùN®Pôn

Es[Õ...

GRtÏm EÚLôR Es[m Cuß ©¬ûY Gi¦...

þ XôWuv A²x©¬húPô

þ ÄUô úWôv, S.S.H.J. LôuùYuh

A±úYôUô....? ¾

¾

©Wôu£v Sôh¥p ‘Y’ Gu\ ùTV¬p JÚ¡WôUm Es[Õ. UdLs ùRôûL 140 48

Ñ®Pu Sôh¥p ‘A’ Gu\ ùTV¬p JÚ Fo Es[Õ. UdLs ùRôûL 1000.


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

þ ´. U¬V _ôi, ÏÚN¥ UZûXlúTß

úYßSôh¥tÏ AàlTlThPôo. AeÏ T¦Vôt±dùLôi¥ÚdÏmúTôÕ ÑUôo CWiPô«Wm LjúRô-dLoLú[ôÓ CYÚm ©¥dLlThÓ TX®R ùLôåW ÕuTeLÞdÏl ©u ùLôpXlThPôo. NôÏØu Ut\ ¡±vRYoLÞdÏ ®ÑYôNj§p LûP£YûW ¨ûXj§ÚdÏmT¥ BßRp á± FdLêh¥]ôo. AYoLs GpúXôÚm ùLôpXlThP ©u]úW CYûWÙm ùLôûXùNnR]o. AkúRô²Vôo á±VÕúTôuß ©tLôXj§p AlùTi¦u ULu TôXv¾]ô®p Uû\Nôh£VôL U¬jRôo. AYúW ײR ©- l BÏm. ©Wôu£v A££Vô¬u Yô¬Ñ 1224þBm BiÓ BoXv SL¬p ©Wôu£vLu NûT Õ\®L°u áhPm çV ªdúLp A§çR¬u ®ZôYô] Auß HtTôÓùNnVlTh¥ÚkRÕ. AkúRô²VôÚm AûZdLlTh¥ÚkRÕ UhÓUu± AdáhPj§u JÚ TϧdÏ ùTôßlTô[WôLÜm ¨VªdLlTh¥ÚkRôo. Aq®Zô®û] HtTôÓ ùNn§ÚkR úUô]púRô Õ\Y\ UPj§u A§To AkúRô²Vô¬u SôYuûUûVl Tt± úLs®lTh¥ÚkRôo. G]úY AYûW Uû\ÙûWVôtßmT¥ úYi¥]ôo. þ ùRôPÚm

UôReLs EÚiúPô¥]. ‘UdLÞdÏs G]d¡ÚkR CLrf£ûV ¿dL BiPYo GuÁÕ AÚsáokÕ CkSô°p CqYôß ùNn§Ú°]ôo’ Guß RUdÏs ùNôp- d ùLôiPôo. (íd 1:25). LPÜs ùNnR UôùTÚm ùNVpLÞdÏ Su± á±dùLôiúP«ÚkRôs C[SeûL. CkStùNn§ûV ײRÚPu T¡okÕùLôs[ BYpùLôiPY[ôn NôûX«p Utßm BXVj§tÏ YÚm Õ\®L°p AkúRô²Vôo YWUôhPôWô! Guß He¡]ôs. AkúRô²Vôo YkRôp RLYp ùLôÓdL Nk¨VôN UPeL°Ûm, úLô®p ÏÚdL°PØm á±ûYjRôs. JÚSôs AkúRô²Vôo AqY¯úV YÚYûRl Tt± úLs®Ùt\ôs. AkúRô²Vôo YÚYûRd LiP AlùTiU¦ KúPô¥f ùNuß AYûW YQe¡ Au×Pu YWúYt\ôs. LÚÜt\ AlùTi AkúRô²Vô¬Pm RkûRúV G]Õ úTßLôXm VôùRôÚ BTjÕªu± SpX®RUôL CÚdLÜm, ©\dÏm ÏZkûR BQôLúYô, ùTiQôLúYô CÚkRôÛm LPÜÞdÏ Ht\ ©sû[VôL CÚdL úYiÓùUuß Cû\Y²Pm Uu\ôÓeLs Guß úYi¥dùLôiPôs. AkúRô²Vôo UßùUô¯VôL, “AmUô, LPÜs EmûU BºoY§j§Úd¡\ôo. ARtLôL U¡rf£dùLôs. ¿Åo JÚ BiULûYl ùTtù\ÓlÀo. LPÜs ¡ÚûTVôp AYo JÚ Õ\®Vô¡ Uû\Nôh£VôL C\lTôo Gu\ôo. AkúRô²Vô¬u Cû\YôdÏl T¥ AYs JÚ Bi ÏZkûRûVl ùTtù\ÓjRôs. AYàdÏ ©-l Guß ùTV¬hPôo. ©sû[ Y[okÕ ùT¬VY]ô]ÜPu ©Wôu£vÏ NûT«p úNokRôo. Õ\®Vô¡ NôWùNuv CvXôªVoLû[ U]k§Úl×mT¥

ùR¬ÙUô....? ¾ úUô] Nô K®Vj§p Li ×ÚYm ¡ûPVôÕ. ¾ ªL EVWUô] LeLôÚ 7 A¥ EVWUôL CÚdÏm ¾ U²R êû[dÏ YûV EQÚm RuûU ¡ûPVôÕ. 49


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

25 1

500 ìTôn T¬Ñ

2

3

4 5

6 7

8

9 11

10

12 13

14

15

16

CPªÚkÕ YXm 1. BRWYt\ اVYoLs CÚdÏm CPm 4. Á]YoLs Áu ©¥dLf ùNpX TVuTÓYÕ. 5. EX¡u êu±p CWiÓ TeÏ GR]ôp ãrkÕs[Õ? 6. ãûNVlTo ûL«p CÚdÏm UXo. 8. CÚkRôÛm B«Wm ùTôu C\kRôÛm B«Wm ùTôu 12. Ït\Yô°LÞdÏj RiPû] ùTtßdùLôÓlTÕ. 14. UûZdLôXj§p TVuTÓYÕ. YXªÚkÕ CPm 10. úT£ AßlTYoLû[d ϱdÏm ùNôp 13. C²lTô] §uTiPm

úU ÚkÕ ¸r 1. SuÏ T¥ GuTRu ùNnÙs YôNLm 2. LôûX EQ®p Juß 3. £ßYoL°u ®û[VôhÓl ùTôÚs 4. CÚ U]eLû[ CûQlTÕ 7. ákR- p úNojÕ ©uàm é 9. UQl ùTi A¦Ùm ×PûY 11. CÚUÛdÏ UÚkRôL TVuTÓjÕYÕ. 12. BiLs A¦Ùm úUXôûP ¸¯ÚkÕ úUp 11. Ft±u Uß ùTVo 15. £ßYoLs T\dL ®hÓ U¡rYÕ 16. YôNûX AXeL¬lTÕ

_øûX 2009 CRÝdLô] ÏßdùLÝjÕlúTôh¥«p 67 úTo LXkÕùLôiPôeL. A§X 16 úTo UhÓúU N¬Vô] ®ûPûV Gݧ«ÚkRôeL. A§X úRokùRÓdLlThP 10 A§oxPNô-Ls CYoLú[! CYoLÞdÏj RXô 50 ì. T¬Ñ YZeLlTÓm. 1. S. TÜ- u _ôu£, 2. M. Buú\ô L®Rô, 3. B- v , ÏÚN¥, 4. NLôV ù_oªXô, ÏÚN¥ 5. ùN- u Bu\² ùaUpPô, ÏÚN¥, 6. E. Bu\² A´Xô, 7. ¡. B² Ñ®h- u , 8. Bxª, Ax- , ÏÚN¥, 9. J.A. AÚs A©`ô, ÏÚN¥, 10. - _÷, ¥à,ÏÚN¥

2009 _øûX ÏßdùLÝjÕlúTôh¥dLô] ®ûPLs CPªÚkÕ YXm 1) NpUôu Úx¥ 4) EWp 5) YQdLm 6) NÏ]m 7) TÚj§ 8) ÑûU 10) NUE¬ûU 12) RPm 15) Ïuòo 16) ÏWeÏ úU ÚkÕ ¸r 1) NYd¡PeÏ 2) UômTZm 3) LÚQô¨§ 4) E¬ûUdÏWp 9) BUQdÏ 10) El× 11) NPeÏ 13) TLp 14) Ho 15) BRYu 50


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

®PûXl TÚYd ÏZkûRL°Pm ùTtú\ô¬u S. ©¬´t £±V Wô¦. ÏÚN¥ AÔÏØû\

13 YV§- Ú kÕ 20 YVÕ YûW ®PûX TÚYm (Tean Age). CkRl TÚYj§p (Bi, ùTi) CÚTôXôÚdÏm BiLÞdÏ BiRuûUûV EÚYôdÏm aôoúUôuLÞm, ùTiLÞdÏ ùTiRuûUûV EÚYôdÏm aôoúUôuLÞm A§LUôL ÑWd¡u\]. BiLs CkRl TÚYj§p GpXôm A±V ®Úmס\ôoLs. G]úY £dWh, À¥, UÕ úTôu\ûYLû[ Ú£dL ®Úmס\ôoLs. ùTiLs CkRl TÚYj§p ùYhLlTÓYôoLs. Ruû] VôÚm Ri¥dLdáPôÕ ( ϱlTôL, AmUô, AlTô) G] ®Úm×YôoLs. GpXôm G]dÏj ùR¬Ùm Gu\ GiQØm, Ru]ôp GûRÙm NUô°dLXôm Gu\ Uú]ôTôYØm HtTÓm. G]úY ùTtú\ôoLs ªL LY]UôLl úTN úYiÓm. ùTiLs C]d LYof£Vôp Tô§dLlTÓ¡\ôoLs. CÚTôXÚûPV ®PûXl TÚYØm AûU§VôLÜm, U¡rf£VôLÜm AûUV, Øû\Vô] Y¯LôhPÛm, L²ÜPu á¥V Li¥l×m AY£Vm. ®PûXlTÚY ÏZkûRLú[ôÓ ùTtú\ôoLs úRôZûU E\ûY Y[ojÕdùLôs[ úYiÓm. (ARôYÕ SiT]ôL). ÏZkûRL°u SPY¥dûLLû[ LY]UôLd LiLô¦dL úYiÓm. ϱlTôL SiToLs, EûWVôPpLs RYßLs ùRuTÓmùTôÝÕ ùR°YôL AûRlTt± BúXôNû] ùLôÓdLúYiÓm. L¥]Uô] Li¥l× TXu A°dLôÕ. YVÕ YkÕ ùLôi¥ÚdÏm £ßYo, £ßªV¬u R²ûU úSWjûR ®û[VôhÓ, LûX NmTkRlThP ùNVpLs, úNûY, EPtT«t£, SpX ùTôÝÕúTôdÏLs G]

EtNôLlTÓjRúYiÓm. GpXôYtû\Ùm®P ªL £\lTô]Õ (Tô-Vp ùNdv) ×jRLeLû[ Yôe¡ T¥jÕ®hÓ, EeLs ®PûXl TÚYd ÏZkûRLÞdÏ YZeLXôm. Sôm Yôe¡d ùLôÓd¡ú\ôm GuTRôp A§p HRôYÕ NkúRLm YkRôp SmªPm úLs® úLhLj RVeLUôhPôoLs. ÏZkûRLs Gu] úLs® úLh¡\ôoLú[ô ARtÏ UhÓm T§p ùNôpÛeLs. T§p ùR¬Vô®hPôp ùR¬kRYoL°Pm úLhúPô, ApXÕ T¥júRô áßúYu Guß áßeLs. T§p ùNôpXôUp Rh¥dL¯jRôp, AÓjR úLs®ûV EeL°Pm úLhLUôhPôoLs. úYß Vô¬PUôYÕ úLhÓ AYoL°u RY\ô] T§pL[ôp ùLhÓlúTôÏm ãr¨ûX EÚYôÏm. ùTi ÏZkûRLÞdÏ SpX, ùLhPj ùRôÓRp Tt± AmUô ùNôp-dùLôÓjÕ ×¬VûYdLúYiÓm. EeLs ÏZkûRûVj R² U²μVôL T§ÙeLs. AYoLÞd (Bi, ùTi) ùLu\ CPj§p AYoLÞûPV AàU§«u± Ut\YoLs ÖûZV AàU§dLdáPôÕ. ùTi ÏZkûRLÞdÏ ØRp UôR®Pôn Utßm Uôo©u Y[of£lT¥Ls Tt±j Rôn ùR°YôL á\úYiÓm. UôR®PôûV GqYôß (ûLVôsYÕ) G§oùLôsYÕ GuTûRÙm á\úYiÓm. Bi ÏZkûRLÞdÏ RkûR, EPm©p HtTÓm Uôt\eLû[ (ØRp ®kÕ ùY°úVßRp, ÏWp UôßRp úTôu\ûY) Tt± á\úYiÓm. CûYLs TÚY Y[of£«]ôÛm, aôoúUôuLs A§LUôL ÑWlTRôÛm HtTÓ¡\Õ Gußm, GpúXôÚdÏm TÚY YV§p HtTÓYÕRôu; CVtûLVô]Õ Guß á\Xôm. 51


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

EeLs ÏZkûRdÏ Ht\ YVRô]ÜPu ùNdv Tt± ®[dÏY§p RY±pûX. CÕ RY\ô] ëLj§- Ú kÕ EeLs ÏZkûRûVd LôlTôtßm. Tô- V p GuTÕ CVtûLVô]Õ GuTûRd ÏZkûR ׬kÕùLôs[f ùNnVúYiÓm. ®PûXl TÚYl ©sû[L°u RûX AXeLôWm, SûP, EûP TôYû]Ls úTôu\Ytû\ AYoLs úTôd¡p ®hÓ®P úYiÓm. AlT¥Vô]ôpRôu Sôm Ød¡VUô] Lô¬VeLû[l úTÑmùTôÝÕ Sm YôojûRdÏ U§l×dùLôÓlTôoLs.

TÚY YVÕ ©sû[L°u R²ûUûV U§dLúYiÓm. ¿iP úSWj R²ûU LY²dLlTPúYiÓm. EeLs ÏZkûR BúQô, ùTiúQô 14 YVÕ Rôi¥VYoLû[ EeLs SiT]ôL, úRô¯VôL Gi¦l TZLúYiÓm. CkR YV§pRôu AYoLs GûRÙm ׬kÕùLôsÞm U]¨ûX«p CÚlTôoLs. Åh¥Ûs[ ©Wf£û]LÞdÏ AYoL°u A©l©WôVm úLhÓ Ø¥Ü GÓdLúYiÓm; AlùTôÝÕ AYoL°u Ru]m©dûL Y[Úm.

‘Bú\ YôWj§p £YlTZÏ’ CÕ Cuû\V ùRôûXdLôh£Lû[ YiQ UVUôdÏm ®[mTWd úLôXm. Cq®[mTWm RÚm ùNn§ EiûUVô Gu\ôp ùT¬úVôoLs ùNôp¡\ôoLs CÕ Lô§p é Ñtß¡\ úYûX Guß. B]ôp Cû[úVôo Es[j§p CÕ ×ÕûUVôn, AZLôn ù_ô- d ¡\Õ. U²Ru AZLôL YôZúY BûNlTÓ¡\ LôXªÕ. CqùYiQm ‘ùYsû[dLôWoLs Rôu Sôh¥u EVoÜ’ Gu\ £kRû]«p ©fûN GiQªÕ. £YlTZÏRôu Sôh¥u £\l× Gu\ GiQj§p êû[fNXûY ùNnÕ Yôr¡\ Cuû\V Cû[OoL°u GiQjûR ®Wh¥V¥ÙeLs. CkR GiQm SmûU EûZdL®PôUp RÓjÕ®Óm. Lßl× RôrkRRpX Guß Ck§VWô¡V Sôm EQWúYiÓm. Lßl× A£eLUô]Õ, ©\û\ U§dL ùNnY§pûX Guß GiÔ¡\ Cû[úVô¬u £kRû] YôrdûLûVl TôrTÓjÕm. Øuú]t\jûR RûPlTÓjÕm. Cû[OoLú[! CjRûLV £kRû]«p Ruû]úV AZÏTÓj§dùLôs[ ¨û]lTÕ SpXRpX. Cû[OoLú[ Lßl× ¨\m ùYhLlTP úYi¥V ®`Vm ApX.

Lôh¥Ûm úUh¥Ûm, YVpL°Ûm TôÓThÓ EûZdÏm ®YNôV YodLj§u úRôp LßjÕl úTôYÕ EûZlûTl TôWôh¥ ã¬Vu ùLôÓjRThPU°l×. ApXÕ SUÕ Øuú]ôoLs SUdÏj RkR ThPV T¬Ñ. CRû]f N¡jÕd ùLôs[ôUp EûZdLôR ùYsû[j úRôÛdÏ AûXVô¾oLs. Lßl× JÚ TôYØUpX. T¯ÙUpX. Sm Sôh¥u R²Øj§ûW. §Wô®P C]j§u R²lùTÚm ùNôjÕ. Juû\ UhÓm U\kÕ®Pô¾oLs. AùU¬dLô úTôu\ SôÓL°p YôÝm ùYsû[dLôWl ùTiLs Lßl× C] BiLû[úV A§Lm ®Úmס\ôoL[ôm. Lßl× J-m©d¡p TôWôhÓ ùTßm R²dLô®Vm. ùYsû[Vo C]úU Cuß Lßl× ¨\m TûPjR Ck§Vl ùTôÚ[ôRôWj§tÏ Ui¥«hPÕ Gu\ôp Sôm RôrYô]YoL[ô? Cuß ÅÓL°p TVuTÓjRlTÓm NXûYd LtL°p Lßl× ¡Wôû]h LpÛdÏjRôú] ®ûX A§Lm. £ûXLs áP Lßl× Lp-pRôú] ùRnYUôn Y¥YûUdLlTÓ¡\Õ. ‘Lßl×Rôu G]dÏl ©¥jR LXÚ... Gu Li¦WiûP 52


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP “LPÜs úLd ùNnRôo. AYNW AYNWUôL ùYkÕ ®hPRô Guß §\kÕ §\kÕ TôojRôo. AYNWUôL ùYkÕ®hPÕ G] ¨û]jÕ ùY°úV GÓjRôo. B]ôp AûY Aû]jÕm N¬VôL úYL®pûX. AûY Aû]jÕm AûWúYdLôÓLs. ùYkR úLdÏLs LßlTôL CÚkR]. LPÜs TûPl©p Lßl×d úLdÏLs SuÏùYkRûY. ùYsû[ ¨\jRûY úYLôR úLdÏLs. AûY AûWúYdLôÓLs Gu\ôo. Sôu Lßl× Gu\ RôrÜ U]lTôuûUûVj Rs°®hPôp ùYt± ¨fNVm RôúU. SmU]eLs GpXôm ×u]ûL ¨\eLs Rôú]. Sm Lßl× GiQjûR Al×\lTÓjÕeLs RûWùVpXôm ùYsû[d úLôXeLs Rôu.

LYokÕ®Óm RÜNuYôpÓ TYÚ.. Gu\ £²Uô TôPpáP LßlûTjRôú] ×Lr¡\Õ! Ck§Vd LPÜ°p CWôUàm Lßl×Rôu, ¡°úVôTôhWô Lßl×jRôu. Hu RªZLj§u RuUô]j RûXYo LoUÅWo LôUWôNÚm Lßl×jRôu. CûRùVpXôm A±kR ©uàm Lßl× SUdÏ ùYßlTô. Smêo Lßl× SiToLú[ ¿eLsRôu Smê¬p SmTo Ju. TLp UhÓm Rôu AZLpX CÚhÓm AZÏRôú]. ã¬Vu UhÓm AZLpX. Ï°oùYi ùLôûP ¨XÜm AZÏRôú]. LPÜs AUok§ÚdÏm LÚYû\Ùm CÚhÓRôú]. LmÀWUôn ¨ªokÕ YôÝeLs. LôWQm LPÜs EXÜm LìîXm ¿eLs. ¨\úTRm EXùLeÏm TW®YÚm Tu±d LônfNp úTôu\Õ. JÚ Ts°dáP YôN- p Tíu ®VôTô¬ TX YiQ TÛuLû[l T\dL®hÓdùLôi¥ÚkRôu. ®VôTôWm ©WUôRUôL SPkRÕ. AY]Õ Yi¥«p TXYiQeL°p TíuLs B¥d ùLôi¥ÚkR]. AYtßs Lßl× Tíu UhÓm VôÚúU YôeLôUp úNôLUôn ¡PkRÕ. JÚ ÏZkûR Tíu ®VôTô¬«Pm “EVWUôn T\dÏm TfûN, ¿Xm, UgNs Tíu Uô§¬ CkR Lßl× Tíàm T\dÏUô?” Guß úNôLUônd úLhPÕ. AlúTôÕ Tíu ®VôTô¬ “ÏZkûR Tíu EVúW T\dL Lßl× Ød¡VUpX. ARu Esú[ CÚdÏm LôtßRôu Ød¡Vm” Gu\ôu. CûRd úLhP ÏZkûR, “AlT¥Vô]ôp AkRd Lßl× Tíû]j RôÚeLs Guß K¥VÕ. AdÏZkûR úYßVôÚUpX, AùU¬dLô®u ¨\ùY±ûV G§ojÕl úTôWô¥V Uôo¥u ÛRo¡e Rôu AYo. Ck§VoL°u Lßl× ¨\jûRd úLùNnÕ JÚ ùYsû[dLôWo úT£VúTôÕ PôdPo WôRô ¡ÚxQu ùNôu]T§p CÕ:

YÚkÕ¡ú\ôm

§ÚU§. Gm. Oô]ùNpYm ÏÚN¥ , ùRtÏj ùRÚûYf NôokR NúWô_ô GuTY¬u Rôn §ÚU§. Oô]ùNpYm GuTYo 16.08.2009 Auß Cû\Y]¥ úNokRôoLs. CYoL°u ©¬Yôp YÚkÕm ÏÓmTj§]ÚdÏ ¿úWôûP RuàûPV BrkR CWeLûXj ùR¬®jÕdùLôs¡\Õ. 53


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

SôhÓ SPl×m... ÅhÓ ¡Pl×m...

¿úWôûP

£u]Rm©... ùT¬VRm©

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Õl×Rp CÕX CÚkÕ AkR úSôn¡Úª úYLUô TW® U²RoLû[ RôdÏm. AÕX CÚkÕ Ruû]d LôjÕd ùLôs¡\ÕdÏRôu CkR ØLê¥ ùR¬ÙRô? AiúQ, CqY[Ü BTjRô]Õ Guß ùR¬VôúR.. fúN... úTôÙm úTôÙm U²Ru Tu±ÙPu E\Ü ûYlTô]ô... úPn, Rm© SmU FÚUdL SpXYeL Rm©. úY¥dûL TôodLUôhPôeL. Rl× ùNnRô Rh¥ úLhTôeL. CYeLÞm Rl× ùNnRô LôWQm úLhTôeL. AúRUô§¬ UdLs ®¯lTô CÚkRô GkR £²UôdLWàdÏm KhÓúTôP UôhPôeL. AiúQ, JúW ÏZlTUô CÚdÏ. Rm©, ÏZlTm GRtÏ. ùR°Yô £kRû] ùNnÕ TôÚ. VôÚ UdLÞdLôL T¦ ùNnV úTôÕUô]Yo Guß EQokÕ TôÚ. Juß ùNôp¡ú\u Rm©, HUôkÕ úTôn®PôúR. BPmTWjûR Sm©]ô Tu±dLônfNp. ®[mTWjûR Sm©]ô ClT¥Rôu AW£Vp LônfNÛm YÚm. ׬ÙRô. Rm© A¥dL¥ SôhÓSPlûT Eu²lTô TôÚ. áokÕT¥. SmU SôÓ Øuú]ßm. Li¥lTôiúQ. ØLj§X ê¥ úTôhPÕ Uô§¬ C² Gu TôoûYûVÙm ê¥úTôÓ¡ú\u. Rm©, Juß ùNôpXhÓUô ùNôpXeL AiúQ, úNôokÕ®PôúR ©û\úV E]dÏsRôu éWQf Nk§Wu ×ûRkÕ ¡Pd¡\ôu Rm© ¿ Nk§W]ôn Uô±]ôp CkR úTôU²RoLs GpXôm £u] vPôWôn úTôYôeL. ¿ UhÓm AUôYôûNVô]ôp CkR vPôoLù[pXôm ¨XYô Uô±ÓYôeL. AiúQ, N¬Vô, ùNôuÉeL. ÑmUô BhPm, NiûP úTôÓ¡\YoLÞdùLpXôm AW£VpX C² CPªpûX. NiûP úTôhPô Ju\ô úNokÕ çd¡ G±k§ÓúYôm.

AiúQ, CRùRu] ØLjÕX ØLê¥? Rm© CÕYô, UÜv. CR ØLj§X Uôh¥d¡hPô CkR Tu± LônfNp CÚdÏÕpX AÕX CÚkÕ LôlTôj§PXôm. AiúQ, Tu±dLônfNp]ô Tu±dÏ YÚ¡\ LônfNXô? Rm©, AÕ Tu±dÏ YÚ¡\ LônfNp CpX. SUdÏ YÚ¡\ LônfNp. AiúQ, Gu] LôùU¥ A¥d¡ÈeL[ô. U²RoLÞdÏ YÚ¡\ LônfNp]ô UàNLônfNp Guß ùNôpX úYi¥VÕRôú]. AP UPlTVX, ClT¥ EdLôÚ. CkRô êg£X ¿Ùm CûR Uôh¥dúLô. úYiPôm AiúQ. CkR LußÏh¥ TôpÏ¥jÕ®Pd áPôÕuà êg£X JÚ áûP UôhÓYôeLú[ AúR Uô§¬ CÚdÏÕ. úPn Rm©. Gu] ¡iPXô. CkRôTôÚ. U²Rú]ôP SôL¬L ºW¯ÜRôu Rm© Tu±LonfNp. AiúQ, Gu] TVm LôhÓÈeL. U²RàdÏm Tu±dÏm Gu] ùRôPo×iúQ. Tu±L± §e¡\R]ôX YÚRôiúQ? Rm© Tu±dL± §eL\RôX Tu±dLônfNp YÚ¡\Õ CpX. AÕX JÚYûLVô] ¡Úª CÚdÏ. BWmT LôXj§p Tu±¡hPRôu CkR ¡Úª CÚk§f£. U²Rú]ôP LôhÓªWôi¥j R]jRôX LôUùY±VôX Tu±¡hP CÚkÕ U²RàdÏ CkR úSôn TW®Óf£. ClúTô U²Ru¡hP CÚkúR AkR úSôn úYLUô TWÜÕ. AiúQ... AlúTô Tu± LônfNÛdÏ U²RoLs Rôu LôWQm AlT¥uà ùNôpÛeL. N¬ViúQ, Tu±LônfNp CÚd¡\YeL Tu± Uô§¬ EßØYôeL[ô, ApXÕ NôdLûP«X ¡PkÕ EÚiÓ GÝm×YôeL[ô. GlT¥iúQ LiÓ ©¥d¡\Õ? Rm©.. Tu± ùNn¡\ úYûXùVpXôm AYeL ùNnVUôhPôeL. Uô\ôL VôÚdLôYÕ LônVNp, CÚUp, ÕmUp úTôu\ úSônLs CÚkRô AYoLs ®Ó¡\ ÑYôNm, ÕmØ¡\ ÕmUp, Gf£p 54


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

£\l×l úTh¥ þ B£¬VoÏÝ

¿úWôûP

SUÕ FÚdÏl ùTÚûU úNojR SôPôÞUu\ Eßl©]ÚPu JÚ £X ¨ªPeLs ¾ ¨fNVUôL Ø¥Ùm. NYôpLû[ رV¥jÕRôu ùYt± ùTtú\u. SôLoúLô®p “©\v ¡[l” SPj§V ÏU¬ úYhTô[o NeLUj§p êuß Øu]ôs Gm.©dLs Utßm I.H.Gv A§Lô¬ úYhTô[o Y¬ûN«p §.Ø.L úYhTô[WôL Sôu CÚkúRu. AlúTôÕ úRoR-p T«t£ UhÓm ùTßYôoLs. ùYt±ûV SôuRôu ùTßúYu Gu\ Øu]ôs Uj§V Uk§¬«u H[]l úTfûNÙm LPkÕ ÏU¬ UôYhP UdL°u úTWôRWúYôÓ ªLlùT¬V ùYt±ûVl ùTtú\u. ™ Uk§¬ TR® ¡ûPlTRôL YkR ùNn§ ùYßm YRk§Rô]ô? ¾ Uk§¬ TR® ùNn§ UôYhP UdL°u U¡rf£Vô] G§oTôol×. RªZL ØRpYo RûXYo LûXOo AYoLs Auß BûQ«hPôo. Cuß TôWôÞUu\l ùTi Eßl©]o, Sôû[ BûQ«hPôp ùTi Uk§¬. U]§p CPªÚkRôÛm Gi¦dûL Ïû\YôLúY Es[Õ. ™ ÏÓmTl ùTôßl©p CÚdÏm ¿eLs AW£Vp T¦ ùNnVjRûP Es[Rô? CûR GlT¥ G§oúSôdÏ¡uÈoLs? ¾ RûPúVÕªpûX. SôhÓlT¦ Utßm NØRôVlT¦ Btß¡u\YoLs ÏZkûRLs Utßm ÏÓmTl ùTôßl×Lû[j §hPªhÓf ùNnÙmúTôÕ GkR ©Wf£û]ÙªpûX. ™ ÏÚN¥ F¬p Guù]u] CVdLeL°p CÚk¾oLs? Ts° Lpí¬L°p NêLl T¦Ls ùNnV Yônl×Ls CÚkR]Yô? ¾ Yônl×Ls ¨û\VúY CÚkRÕ. Ts° Lpí¬L°p Lp® LhPQm ùNÛjR Ø¥VôR UôQY UôQ®LÞdÏ ER®Ls ùNn§Úd¡ú\u.

™ EeL[Õ ùYt±«u CWL£Vm Gu]?

¾ ØVt£, Ru]m©dûL ™ SUÕ F¬p CÚkÕ ùY°YÚm ‘¿úWôûP CRr’ Tt±V EeL[Õ LÚjÕ? ¾ ¿úWôûP “LÚjÕdL[g£Vm” ¨û\kR £\kR Tj§¬dûL. ™ ØRp ØRXôL ÏÚN¥ FÚdÏl ùTÚûU úNojÕsÇoLs YôrjÕdLs. Smêo UdLs Tt±V ReL°u GiQm? ¾ EûZl©u úUp Sm©dûL Es[YoLs. ™ Sm FÚdÏ Gu] Gu] ùNnV BûNlThÓsÇoLs? ¾ Sm Fo UdLs Aû]YÚm Ru]m©dûL Es[YWôLÜm, GûRÙm RmUôp Nô§dLØ¥Ùm Gu\ GiQjûRÙm JqùYôÚ UdL°u U]§p ¨ûX¨ßjR BûNlThÓsú[u. AÕ UhÓUpXôUp GûRÙm ùNnV BûNlTÓ¡ú\u Guß ùNôpÛYûR®P ùNnÕ Ø¥jÕ®hÓ ùNnÕ®húPu Guß ùNôpÛYûRúV ùTÚûUVôL ¨û]d¡ú\u. ™ ÏU¬ UdLÞdÏ RôeLs ùNnVlúTôÏm EP]¥ §hPm Gu]? ùRôûXúSôdÏ §hPm Gu]? ¾ Ï[fNp YojRL Õû\ØLm, ÏU¬ ®Uô] ¨ûXVm, SôuÏ Y¯fNôûX, úRûYVô] A[Ü W«p úTôdÏYWjÕ, ¡WôUl×\ UdL°u úUmTôhÓl T¦Ls, Aû]jÕ UdLÞdÏm ºWô] UÚjÕY YN§Ls, HûZ UôQY, UôQ®VÚm EVoLp® Lt±P G°V Øû\«p Ye¡dLPu úTôu\ §hPeLs. ™ ùTiL[ôp Ø¥Ùm Gu¡ÈoL[ô? NYôpLû[ Rôe¡P Ø¥ÙUô? HRôYÕ Juß Tt± áßeLs? 55


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

™ 40 Gm.©dL°p JúW ùTi Gm.© ¿eLs.

¾

™

¾

™

¾

™

¾

ùTiLs CPJÕd¸Ó Tt±V EeL°u ¨ûXlTôÓ Gu]? EP]¥VôLl TôWôÞUu\j§p ùTiLÞdLô] CP JÕd¸hûP AUpTÓjR Uj§V AW£u ØVt£«p Guû]Ùm CûQjÕ ùYt±ùT\f ùNnúYu. ¿úWôûP ÑtßfãZp £\l©RZôL YW Es[Õ. CfãZ- p ÑtßfãZûXl TôÕLôdL SUÕ FÚdÏ HRôYÕ ùNVp§hPm Es[Rô? ¿úWôûP ÑtßfãZp CRr £\dL YôrjÕdLs. ÑtßfãZp SLWôh£ LÜu£Xo ØVt£Vôp Su\ôLjRôu Es[Õ. Sôàm CûQkÕ Cuàm £\lTôL, SXUôL AûUV ùNVXôtßúYu. Sm Fo ùTiLÞdÏ ¿eLs ùNôpX ®Úm×m BúXôNû] Gu]? TWkR U]ÕPu, A§L ×jRLeLû[l T¥jÕ EXL ®`VeLû[j ùR¬kÕùLôiÓ GûRÙm G§oùLôsÞm Bt\ûX Y[ojÕd ùLôs[úYiÓm. EeL[Õ TôWôÞUu\ AàTYm Tt±.... ÏÚN¥«p ©\kR Sôu Ck§Vj §ÚSôh¥u 110 úLô¥ UdL°u 545 ©W§¨§L°p JÚYWôL

™

¾

™

¾

AUokÕ Ck§Vj §ÚSôhÓ UdLs úRûYûVÙm, RªZL UdL°u úRûYûVÙm, ϱlTôL ÏU¬UôYhP UdL°u Ïû\Lû[Ùm GÓjÕdá±Ùm, קV §hPeLû[d ϱjÕ LÚjÕdLû[Ùm, áß¡u\úTôÕ ¨fNVUôL AàTYm ×ÕûUVô]ÕRôu. NêLj§p SmTo Ju\ôL YW ¿eLs RÚm BúXôNû]? Cû\ Td§úVôÓm, Cû\Y²p RmûUj Rôrj§j RôrÜ U]lTôuûUûVd Ïû\jÕ, úSoûUúVôÓ, Ru]XUt\ úNûY ׬¡\ JqùYôÚYÚm SmTo Ju\ôL YWXôm. EeLs Yôr®p Rôn, RkûR, LQYo CYoL°u TeÏ GlT¥ Es[Õ? Guû] Duù\ÓjR ùTÚûU Gu RôndÏ Gu\ôÛm, Guû]l TôNØs[ UL[ôL Y[ojÕ JÚ £\kR LQYûW YôrdûLj ÕûQVôL AûUjÕj RkR ùTÚûU Gu RkûRdÏ Gu\ôÛm, Guû] NêLj ùRôi¥p FdLlTÓj§ ù_ô- d LûYjR ùTÚûU Gu LQYûWúV NôÚm. Gu LQYo G]dÏ ªÏkR ER®VôLÜm, FußúLôXôLÜm CÚkÕ FdLlTÓj§ YÚ¡\ôo.

UZûXV¬u ûLYiQm

56

T


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

UZûXV¬u ûLYiQm

57


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

Tôh¥ ûYj§Vm Y«tßdÏ Tôp YôojR Smêo Tôh¥ ReL°u úUXô] BúXôNû]dÏm ReL°u úSôn ¾odÏm UÚjÕYjûRÙm RW RVôWôn Esú[u. ¿eLs ùNnV úYi¥VÕ EeLÞdÏ Gu] úSôn ¿dÏm UÚjÕY Y¯ úRûY GuTRû] ®]ôdL[ôL RôÚeLs. ®ûP EeLs ûLL°p.... úTWôi¥ ¿ ùNôu] úSôùVpXôm Ïû\VÔm • úPn... úTWôi¥ Ts°dáPm úTôLpXVô.... Gu\ôp ÑdÏ, ª[Ï, §l©-, KUm, CkÕl×, ºWLm, • úTô... Tôh¥.... CkR Y«tßj ùRôpûX... LÚgºWLm, ùTÚeLôVm B¡V GhÓ RôeLØ¥VX... ùTôÚsúXÙm 100/100 ¡Wôm GÓjÕdúLô. CÕX • úTWôi¥... Y«tßj ùRôpûXVô.... CpX... ùTÚeLôVm, CkÕl× CûY CWiûPÙm R²Vô Yôj§VôÚ ùRôpûXVô... GÓjÕ®Ó... ÁRm CÚd¡\ Bß ùTôÚû[Ùm • Hu Tôh¥... E«ûW GÓd¡\... SôÛ Sô[ô... Nh¥«XúTôhÓ ùTôu²\UôL YßjÕ GÓjÕÓ... Y«ßY-dÏ... AúRô... T£Ùm CpûX... YôndÏ ©\Ï ùTÚeLôVjûRÙm, CjÕlûTÙm CRàPu Ú£ÙªpX... Gu] ùNnV Tôh¥...? úNojÕ Su\ôL AûWjÕ ùTô¥Vôd¡ • úTWôi¥... ûL«X ¡ûPjRR GpXôm Nôl©hPô ûYjÕdùLôsÞ. ClT¥jRôu. GûR Nôl©P\Õ. GûR Nôl©PôU ®Ó\Õ • Tôh¥... ¿ Gu] AjRû]Ùm SmU NôlTôhÓX Gu\ A±úY CpXôU úTô«Óf£... Eu] ùNôpAmUô úTôÓ\ôeLú[ Tôh¥... ÏjRªpX úTWôi¥.. Eu] ùTjRY[ ùNôpXÔm. • úTWôi¥... AÕ úYß... CÕ úYß... Sôu ùNôu] • Tôh¥... Gu Y«tßY-dÏ UÚkÕ ùNôpÛiQô... CkR UÚkÕLû[ AûWjÕ ùTô¥Vô AmUôY ÏjRm ùNôpÛ\... ûYfÑdúLô... Al×\m §]kúRôßm LôûX«X 1 • CkRô TôÚPô... úTWôi¥dÏd úLôTm véu, UôûX«X 1 véu ùTô¥ûV GÓjÕ úUôo ùTôjÕ¡hÓYÚÕ... úTWôi¥... VôÚ ùNnR ApXÕ R«¬X SpXô LXd¡ Ï¥f£lTôÚ. TôYúUô... GeL LôXj§X ClT¥ LiPR Ú£VôLÜm CÚdÏm. CkR Y«tßY-, Nôl©PUôhúPôm.. HRôYÕ TVß ùLôiPLPûX, Y«tßl×i, Y«tßlúTôdÏ, AËWQm, UWfº²d¡ZeÏ... CkR ÏÚûQ A¬£X JÚ Ú£«uûU GpXôúU T\kúR úTô«Óm.. RhPlTm... ClT¥ ÅhÓX A®fNR... ÑhPR NôlTôhûP ùLôiPô... ùLôiPô Guß Y«ß Nôl©ÓúYôm... AR]ôX Y«ß Y-Ùm YkRÕpX... úLdÏm... ׬ÙRô úTWôi¥. CÕSôs YûWdÏm úSôúV YkR§pX... B]ô... • Tôh¥... iQô.... Tôh¥... Gu ùNpX Tôh¥... Tôh¥... ClúTô.. TôÚ... GRtùLÓjRôÛm LûPNôlTôÓRôu Sôu HÕ... PôdPÚd¡hP úTô« F£ úTôPÔúUô AYàL Gu]jR úTôÓ¡\ôeLú[ô ùR¬VpX... Guß TVkÕúTôn CÚkúRu... Gu Y«tßX úTWôi¥ Auû\dÏ JÚ úTlToX T¥júRu... £X TôûX YôojRTôh¥... YWhÓUô... CkRô Gu Àv ©vLhX Tu± ùLôÝlùTpXôm úNod¡\ôe (Guß Tôh¥«u Lu]j§p Øj§d ùLôiúP L[ôm... ©\Ï YVß Gu]jÕdÏ BÏm? KÓ¡\ôu.) • N¬Tôh¥... ùXdNÚúTôÕm.. ØRpX Gu úSôndÏ Y¯ ùNôpÛ... • úPn... úTWôi¥ TôjÕúTôPô.. Y«ß Y- d LlúTôÏÕ... • úTWôi¥... Åh¥X GjRû]úVô ùTô¥PlTô CÚdÏ.. úRôûNùTô¥... ºWLlùTô¥, ª[ÏlùTô¥.. • Gu]Tôh¥... §ÚmTÜm TVm LôhÓ\... AlT¥ ClT¥uà... B]ô Sôu ùNôp\ ùTô¥ • KÓm úTôÕ TôojÕ KÓ... Y«ß Y-dÏm.... ÅhÓX CÚkRô ÅhÓdLôWeL PôdPW • K.... AlT¥Vô... C² Y«ßY- úTôúVô úTôfÑ TôodLúYi¥V úRûYúV CpûX... Sôu ùNôp\ Tôh¥... ùTô¥UÚkR Nôl©hÓTôÚ... Y«tß ©WfNû] þ Smêo £jRo AUp. Rô]ô T\kúRúTô«Óm. 58


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

A¡mûNdÏ Y¯Lôh¥VYo

ULôjUô Lôk§ YôrL ¿! GmUôu CkR ûYVjÕ Sôh¥ùXpXôm RôrÜtß YßûU ªg£ ®ÓRûX RY±d ùLhÓ TôrThÓ ¨u\ RôúUôo TôWR úRNk Ruû] Yôr®dL YkR Lôk§ ULôjUô ¿ YôrL! YôrL Guß TôW§«u ×LÝdϬVYo Lôk§V¥Ls Lôk§V¥Ls þ YôrdûL: GpúXôûWÙm úTôXúY Lôk§V¥LÞm AYÚûPV ùTtú\ôWô] LWmNkj Lôk§dÏm, ×j§-Tô«dÏm ùNpXl ©sû[VôLúY CÚkRôo. AYo Rm £ß YV§p Ru RûUVu ùLôiP LPû]j ¾odLj Ru ùNôkR Åh¥úXúV §Ú¥ CÚd¡\ôo. B]ôp AûR U]m ùTôßdL Ø¥VôUp Ru RkûR«Pm Jl×dùLôiÓ Uu²l×m úLhÓ CÚd¡\ôo. B]ôp AYÚûPV RkûR AYûW Ri¥dL®pûX. CÕúY A¡mûN«u ØRp TôPUôL AYo ùSg£p T§kRÕ. 13 YV§p AYÚdÏj §ÚUQm Ø¥kR ©u× AYÚûPV Uû]® Lvç¬Tô«PØm ªLÜm ùYßl×Pàm, Li¥l×P]m SPkÕ CÚd¡\ôo. B]ôp AYÚûPV Uû]® ªLÜm N¡l×j RuûU EûPVYo. G]úY Gu Uû]® Rôu G]dÏ A¡mûN«u B£¬Vo Guß ©u]ô°p Lôk§V¥Ls ùNôu]ôo. Lp®Ùm þ úYûXÙm:

- M. ®´Xô úU¬, Tôû[VeúLôhûP. CÚkRRôp AYo T¥dL U]m CpXôUp ÅÓ §Úm©]ôo. ©u× AYÚûPV ÏÓmT SiTo JÚYo Lôk§ûVl Tô¬vPo ThPm ùT\ ûYdLúYiÓm Guß ®Úm©]ôo. AqYôú\ Lôk§V¥LÞm Ce¡XôkÕ ùNuß Tô¬vPo ThPm ùTt\ôo. CÚl©àm AYWôp YZdL±OWôLl T¦Vôt\ Ø¥V®pûX. TVØm, SÓdLØm AYÚdÏ A§LUôL CÚkRÕ. AR]ôp B£¬VWôL T¦Vôt\Xôm Guß Ø¥Ü ùNnRôo. B]ôp úYûX ¡ûPdL®pûX. ©\Ï Yônl× AY¬u ÅhÓd LRûYj Rh¥VÕ. AR]ôp IúWôlTô ùNu\ôo. AYo Nk§jR ùLôÓûULs: IúWôlTô®p C]ùY± VoLs A§LUôL CÚkR]o. CR]ôp Lôk§V¥Ls TpúYß Cu]pLÞdÏ B[ô]ôo. ùW«- p ØRp YÏl× TVQf ºh¥p TVQm ùNnV AYo UßdLlThPôo. A¥ EûR G] Yôe¡]ôo. G²àm AYo ùTôßûUVôLúY CÚkRôo. A¡mûNûVúV ûLVôiPôo. ®ÓRûX CVdLj§p TeÏ: SôùPe¡Ûm Ak¨VoL°u B§dLm RûX®¬jRôÓYûRd Lôk§Vôp ùTôßjÕ ùLôs[ Ø¥V®pûX. G]úY “Ge Ck§Vô” Gu\ Sô°RûZj ùRôPe¡]ôo. Ru CR¯u êXm UdLÞdÏf ÑRk§W RôLjûR HtTÓj§]ôo. Be¡úXVûW G§ojÕ El× Nj§Vôd¡WLm, EiQô®WRm, Ak¨V

Lôk§V¥Ls Lpí¬ T¥l©tLôLl TYSLo ùNu\ôo. Be¡X Y¯«p TôPm 59


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

Õ¦ G¬l× B¡VYtû\f ùNnÕ Ck§V UdL°ûPúV ÑRk§W úYs®j ¾ûV G¬Vf ùNnRôo. AYo ØVt£«u TV]ôL Ck§Vô ÑRk§WØm AûPkRÕ. A¡mûN: Nj§VØm, A¡mûNÙm Lôk§VjÕYm Guàm TX AÓdÏ Uô°ûL«u A¥lTûP LtL[ôÏm. Lôk§Vm Guàm SôQVj§u JÚ TdLm Nj§VUôLÜm Utù\ôÚ TdLm A¡mûNVôLÜm Es[Õ. Nj§Vd LPÜû[ A¡mûN êXUôLj Rôu R¬£dL Ø¥Ùm. A¡mûN GuTÕ CmûN«u G§o ùNôpXôÏm. ©\ E«¬]eLÞdÏ Gq®Rj§Ûm ÕuTm ùNnVô§ÚjRp A¡mûNVôÏm. GpXô UReLÞdÏm A¡mûN CRVUôL CÚd¡u\Õ. Nj§Vm, CXh£Vm G²p A¡mûN ARû] AûPÙm Y¯Øû\VôÏm. Nj§Vm Ko Eu]RUô] NhPm G²p A¡mûN Ko EVokR LPûUVô¡u\Õ. Nj§VjûRj úRÓ¡u\úTôÕ A¡mûN Guàm Ko BTWQm ¡ûPjRÕ Guß

Lôk§V¥Ls áß¡u\ôo. úUÛm CYo CmûN A¯¡u\ EPúXôÓm A¡mûN A¯VôR BuUôúYôÓm ùRôPo× EûPV] Guß á±]ôo. Ø¥Ü: EX¡p B«WUô«Wm UdLs YôrkÕ Uû\kRôÛm JÚ £Xo UhÓúU Cߧ YûW ×Lr ùTtß §LrYôoLs. AkR YûL«p Lôk§ûVl Tt± ùR¬VôR U²Ro JÚYoáP CÚdLØ¥VôÕ. Ck§V UdLÞdLôLúY RuàûPV YôrdûL ØÝYûRÙm AolT¦jR §VôLf ùNmUp. AYo Uû\kRôÛm AY¬u ¨û]ÜLs Sm ùSgûN®hÓ Uû\Y§pûX. AûU§VôL CÚkÕ A¡mûNÙPu YôZúYiÓm GuTÕ ªLÜm L¥]Uô] Juß. AkR YûL«p Lôk§V¥Ls AûU§dÏm A¡mûNdÏm JÚ £\kR ØuUô§¬. “YôrL TôWRm” “YkúR UôRWm”

Tu± LônfNûXl TVªu± R®olúTôm A±Ï±Ls • Tu± LônfNÛdÏ ØRp A±Ï± LônfNp. AjÕPu êd¡- Ú kÕ ¿o Y¥Ùm. • ùRôPo CÚUp, ùRôiûPY-, êfÑ ®ÓY§p £WUm CÚdÏm. • T£ GÓdLôÕ. Nôl©hPôÛm Yôk§ YÚm. • Y«tßlúTôdÏ CÚdÏm; Lû[l× HtTÓm. • A§L EPp ùYlTm, RûNY-, úYûX ùNnVØ¥VôR ¨ûX, A¥dL¥ úLôTm, G¬fNp, Eû[fNp B¡V] HtTÓm. • ¿Xm Utßm NômTp ¨\UôL úRôp Lôh£V°dÏm. úRôp G¬fNp HtTÓm. • Ri½o Ï¥dL Ø¥VôR ¨ûX HtTÓm. TWÜYÕ GlT¥? • úSôÙs[Yo CÚUp êXm ûYWvLs JÚY¬PªÚkÕ Cuù]ôÚYÚdÏd Lôtß Y¯VôL TWÜm.

SÅ] EX¡u SôL¬Lf ºW¯Yôp ©\kR ÏZkûRRôu Tu± LônfNp. Tu±dL±ûV ªL A§LUôL EhùLôsYRôp Tu±d LônfNp Yk§ÓúUô Gu\ TVm úYiPôm. B]ôp CkúSôn ùYÏYôL Tô§dÏm úSôn. 13 YV§tÏhThP ÏZkûRLû[l Tô§jRôp E«o©ûZlTÕ L¥]UôÏm. Tu±LônfNp GuTÕ Cu×[Vu^ô A ûYWv YûLVô] H1N1 §¼ùW] Lôt±p LXkÕ HtTÓjÕ¡u\ ÑYôN ùRôtßúSôn. ØR- p Tu± Cû\f£ EiTYÚdÏ UhÓúU Tu± êXm CjùRôtß úSôn HtThPÕ. RtúTôÕ Tu± êXm U²RàdÏm ©u]o AmU²R²PªÚkÕ Ut\YoLÞdÏm TW®d ùLôi¥Úd¡u\Õ. 60


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

• ûYWv Es[ CPeLû[j ùRôhPôp ©u]o Yôn Utßm êdÏ TϧûVj ùRôÓmúTôÕ ûYWv SmªPm TW®®Óm. • úSôVô°L°PªÚkÕ UÚjÕY F¯VoLÞdÏl TWÜm. RÓdÏm Øû\Ls • EeLÞûPV ûLLû[ A¥dL¥d LÝ® ÑjRUôL ûYj§ÚjRp. • ùW«púY vúP`u, Tv vPôih, NkûR, £²Uô §úVhPo, ®ZôdLs úTôu\ UdLs áÓm CPeL°p ‘No´dLp Uôvd’ (ØLê¥) CpXôUp úTôLúYiPôm. (CûY UÚkÕ LûPL°p ¡ûPdÏm.) • Tu±d LônfNp CÚdÏúUô Guß NkúRLlThPôp Ntß Rs° CÚeLs. • Su\ôLj çeLp þ Lôtú\ôhPUô] CPj§p CÚjRpúYiÓm. • ¨û\V Ri½o Ï¥dLúYiÓm. • ×WR EQÜLû[ EhùLôs[úYiÓm. ùNnVdáPôRûY: • ûL ÏÛdÏRp, ùRôhÓl úTÑRp, ØjRªÓRp þ R®odLúYiÓm. • ùTôÕ CPeL°p ÕlTdáPôÕ. • UÚjÕYo BúXôNû]«u± UÚkÕ GÓdLdáPôÕ. • Tu±d LônfNp UÚkRô] ‘PôªlÞ’ UÚkûR SôUôL GÓdLdáPôÕ. CÕ TpúYß ©u®û[ÜLû[ HtTÓj§®Óm. EP-p úSôn G§ol×f Nd§ûVÙm Ïû\jÕ®Óm. EPpSXdÏû\Yô EeLÞdÏ! • EP]¥VôL UÚjÕY¬Pm BúXôNû] ùTßeLs. • ùTôÕ CPeLÞdÏf ùNpYûR R®ojÕ®ÓeLs. • ¨û\V Ri½o, _øv Ï¥ÙeLs. • ÕmUp, CÚUp HtTÓmúTôÕ ØLjûR Õ¦Vôp ê¥dùLôsÞeLs.

• A¥dL¥ קV ØLdLYNm úTôhÓd ùLôsÞeLs. • TûZV ØLdLYNjûRd LiP CPeL°p ÅNô¾oLs. Tô- j ¾u LY¬- h Ó ÏlûTj ùRôh¥«p úTôÓeLs. Tu±dLônfNp CÚkRôp • TVQm ùNnYûRj R®odLÜm. • T¦×¬Ùm CPeLÞdÏf ùNpYûR ¨ßjRÜm. • ÏZkûRLs ÁÕ A§L LY]m ùNÛjR úYiÓm. • ÏZkûRL°u ûLLû[ A¥dL¥ LÝY úYiÓm. • ØLm Utßm YônlTϧûVj ùRôPdáPôÕ. • UdLs áÓm CPj§tÏd ÏZkûRLû[ AûZjÕ ùNpXdáPôÕ. • ÑÓ¿o Ï¥dLÜm. • LônfNp CÚkRôp EP]¥VôLd ÏZkûRLû[ UÚjÕYUû]dÏ AûZjÕf ùNpÛeLs. YÚmØu LôlTúR SUÕ A±ÜûPûU GuTRû] EQokÕ LY]ØPu Yôrk§P úYiÓm. Tu±dLônfNûX TVªu± RÓj§PúYiÓm. (©WTX UÚjÕYo Au× Wô_u AYoLs úTf£u EûW«Õ) ùRôÏl× þ VôúWô!

£¬ÙeL....! Sov 1 Sov 2 Sov 1

61

: PôdPÚdÏ ùWmT LPûU EQof£ : GlT¥f ùNôp\ : úT`uh AÜhPô]ôÛm BlúW`û] Ø¥dLôU YWUôhPôo.


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

UÚkÕ... þ UÚjÕYo. ©. Ñl©WU¦Vu Gm.Gv. ©jRUô]Õ SUÕ EQ®p Es[ ùLôÝl× NjûR ¡W¡jÕd ùLôs[ úRûYlTÓ¡\Õ. úUÛm ©jRUô]Õ L¯ÜlùTôÚhLs, ©jR RôÕ El×Ls, úYiPôR ùLôÝl× NjÕdLû[ ùY°úVt\ ERÜ¡u\Õ. ©jRUô]Õ LpÄW- p EÚYô¡ ©jRlûT«p úRd¡ ûYdLlThÓ, úRûYlTÓmúTôÕ ©jR ÏZôn Y¯VôL £ßÏPp ùNuß EQÜ ùN¬Uô]j§tÏ ERÜ¡u\Õ. §]Øm JÚYÚdÏ ÑUôo AûW -hP¬-ÚkÕ JÚ -hPo YûW ©jRm ÑWd¡u\Õ. Lp EtTj§VôYRtÏ ©jRj§p Es[ ùLôÝl×, (ùLôXvhWôp), Lôp£Vm El×Ls, RôÕdLû[ LûWNp Y¥Yj§p ûYdL ©jRlûT TVuTÓ¡\Õ. CûY úRôp®VûPÙmúTôÕ Lp EÚYô¡u\Õ. ©jR LtLû[ UÚjÕYm ùLôXvhWôp LtLs Gußm ¨\dLtLs Gußm YûLlTÓjÕ¡\Õ. 70 þ 80 NRÅRm ùLôXvhWôp LtL[ôLÜm 20 þ 30 NRÅRm ¨\dLtL[ôLÜm CÚd¡u\Õ. LtLs EtTj§ BÏm Øu× £ß UQp ÕLsLs úTôuß úRdLUûPÙm. ©jR EtTj§ûV®P ùLôXvhWôp EtTj§ A§LUôÏmúTôÕ ùLôXvhúWôp LtLs EÚYô¡u\Õ. AlúTôÕ ùLôXvhúWôp T¥LeLs EÚYô¡ AlT¥LeLs Ju±uúUp Juß T¥kúRô, CûQkúRô LtLs EÚYô¡u\Õ. ¨\dLtLs Lôp£Vm El×Pu ©jRm, TôvúTh RôÕdLs úNÚmúTôÕ EÚYô¡u\Õ. CWjRúNRm LpÄWp úSônLs, ¡ÚªLs RôdLj§]ôÛm ©jR LtLs EÚYô¡u\Õ.

£XÚdÏ ©jR LtLs ùRôkRWÜ RÚYÕ CpûX. £XÚdÏl ©jRm YÚm ÏZôn AûPdLlThÓ Y- EiPôLXôm. CR]ôp ©jRlûT AÝ¡lúTôÏRp, Öi ¡ÚªLs ùRôt± Y-, LônfNp, UgNs LôUôûX úSônLs EÚYôLXôm. ©jR LtLs SLokÕ ©jR ÏZôn, AûPl×, LûQVm ÑZt£, ÏPp úRdLm, ©jRlûT ×tßúSônLs EÚYôLXôm. GkR ùRôkRWÜm RWôR LtLs Es[YoL°p BiùPôu±p 1 þ 2 NRÅR úSôVô°LÞdÏj ùRôkRWÜm ARtLô] ûYj§VØm ùNnV úS¬PXôm. A§L LôXm LtLs ùRôkRWÜ RWôUp CÚkRôp AÕ ùRôkRWÜRW Yônl×dÏû\Ü. AphWô NÜih vúLu ÑUôo 96 NRÅR ©jR LtLû[ CRu êXm LiÓ©¥dL CVÛm. GdvúW êXm 10 þ 15 NRÅR ©jRdLtLû[ UhÓúU LiÓ©¥dL CVÛm. úLô vi ¥£Wô© CRu êXm ©jRlûT, ©jRdÏZôn, LpÄWp ØR-VYt±u ùNVpTôh¥û] A±V Ø¥Ùm. Y«t±u úUpTϧ«p YXÕ TdLUôL §ÚÏ Y- V ôLÜm, AkR Y- YXÕ úRôs, ØÕÏ úTôu\ CPj§tÏl TWYÜm ùNnVXôm. UgNs LôUôûX Utßm ®hÓ®hÓ UgNs LôUôûX, LônfNp, Yôk§, Y«tßYùTôÕYôL ùLôÝl×fNjÕ ¨û\kR EQÜ GÓjÕdùLôiPôp YÚm. ×°jR BlTm, ùSgÑ L¬l×, El×Nm B¡VûY úSôn A±Ï±VôÏm. 62


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ûYj§V Øû\Ls ¡ÚªLû[ A¯dÏm Bi¥ TVô¥d UÚkÕ, TÓdûL KnÜ, Y-¨YôWQ UÚkÕLs, úXlúWôvúLô©d AßûY £¡fûN, §\kR YûL AßûY £¡fûN GuúPôvúLô©Øû\, úXlWôvúLô© AßûY £¡fûN G]lTÓm Nô®ÕYôW Õû[ Y¯VôL ©jRlûT ALtßRp. úXlWôvúLô© AßûY £¡fûN SuûULs Ïû\kR CWjRúNRm, £ß RÝm×, BlúWNàdÏl ©u× T¦dÏ ®ûWYôL ùNpÛRp, Y- Ïû\Ü, ÏPp C\dLm úTôu\ ûRVp ®ÓYRôp YWdá¥V ùRôkRWÜ Ïû\Ü. L¥]Uô] úYûXLû[ YZdLmúTôp ùNnVØ¥Ùm. ¾ûULs £XúSWeL°p ªLÜm AÝ¡V ¨ûX«p Es[ ©jRlûTûV CkR YûL BlúWNu êXm ALtßYÕ L¥]m. ©jRlûT ×tßúSôn HtTh¥Úl©u CkR YûL BTúWNu ùNnRpáPôÕ. £X úSWeL°p CWjR L£ûY ○

¨ßjÕYÕ L¥]Uô¡ §\kR YûL BTúWNàdÏ Uôt\lTPúYi¥V YWXôm. §\kRYûL AßûY £¡fûN SuûULs ©jRlûT ×tß úSônLs, A§L CWjR úNRm HtTP úSoRp B¡V ¨ûX«p Es[ ©jRlûT B¡VYtû\ ALt± ÏQUôdLXôm. ¾ûULs ªL ¿[Uô] RÝm×, úYûXdÏ ùNpY§p RôURm, A§L Y-, ªL L¥]Uô] úYûX ùNnRp £WUm, ÏPp C\dLm úTôu\ úSônLs YWYônl× A§Lm. GiúPôv úLô© êXm ALtßRp Yôn Y¯VôL CkR LÚ®ûV CWlûT £ßÏPp, ©jRdÏZôn Y¯VôL ùNÛj§ ©jRdÏZôn LtLû[ ALt\Xôm. ùUôjRj§p ©jRlûT«p LtLs úNoYûR ALtßRp Cuû\V UÚjÕYj§p Ø¥Ùm ùNVXôÏm. (AÓjR CR¯p þ £ß¿WLdLtLû[j RÓlTRtLô] Y¯Lû[d LôQXôm) ○

UZûXV¬u ûLYiQm

63


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

BLvÓ UôRj§u Ød¡Vj §]eLs BL. 1 þ RônlTôp Sôs Rªr Bh£ ùUô¯VôdLlThP Sôs (1948)

15 þ Ck§V ÑRk§W Sôs (1947) 18 þ úSRô´ ¨û]Ü §]m 19 þ EXL Cû[Oo §]m 20 þ EXL ®XeÏ Sôs

4 þ ØRp EXLlúTôo ÕYdLm (1914) 6 þ ¶úWôμUô®p AÔÏiÓ ÅNlThPSôs (1945) 7 þ Rôáo C\l× 8 þ Gu.Gv. ¡ÚxQu Uû\Ü (1957)

21 þ Lôk§ ùY°SôhÓj Õ¦Lû[d ùLôÝj§V Sôs 25 þ Auû] ùRWNô ©\l× 26 þ §Ú.®.L ©\l× (1883)

9 þ ùYsû[Vú] ùY°úVß §]m, SôLNô¡ §]m 13 þ ©Pp LôvhúWô ©\l× (1926) 14 þ Tô¡vRôu ÑRk§W Sôs (1947)

27 þ ¿§dLh£ §Wô®Po ©\kRSôs

LZLUôL

28 þ LôpÓùYp ¨û]Ü Sôs (1891) 29 þ úR£V ®û[VôhÓ Sôs

BLvÓ UôRj§u ײRoLs ®Zô 17 þ 18 þ 19 þ 20 þ 21 þ 23 þ 24 þ 25 þ 26 þ

BL. 1 þ ײR ApúTôuv - ú Lô¬ (1696 þ 1787) 2 þ ײR ùYoùNp- ÙúN©Vv (283 þ 370) 3 þ ײR úal 4 þ ײR U¬V ®Vôu² AÚ[lTo (1786 þ 1859) 7 þ ײR Lù_Rôu (1480 þ 1547) 8 þ ײR úPôª²d ÏãWôu 9 þ ײR ùRWNô ùTù]¥dPô 10 þ ײR XôWuv (258) 11 þ ײR ¡[ôWô (1194 þ 1253) 12 þ ײR LvTôo (1786 þ 1836) 13 þ ײR ùTodUôuv AÚ[lTo (1599 þ 1621) 14 þ ײR ÙúN©Ùv (3þBm èt\ôiÓ) 16 þ ײR ùaeúL¬ Ø¥VlTo (975 þ 1038)

27 þ 28 þ 29 þ 30 þ 31 þ

64

ײR ùaV£kÕ (1185 þ 1257) ײR GúX]ô (250 þ 330) ײR ëhv AÚ[lTo (1601 þ 1680) ײR ùTo]ôoÕ (1093 þ 1153) ײR TjRôm Tj§SôRo (1835 þ 1914) ײR ÄUôúWôv (1586 þ 1617) ײR TojùRôúXôúUÙ §ÚjçRo ײR í«v (1215 þ 1270) ײR LXNôe¡Ùv ãûN (1556 þ 1648) ײR úUô²dLmUôs (333 þ 387) ײR AÏv¾u (354 þ 430) ײR vSôTL AÚ[lTo RûX ùYhPlThP Sôs ײR ùT- d v (þ304) ײR úWØkÕ (1200 þ 1240)


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

ùNlPmTo UôRj§u Ød¡Vj §]eLs ùNl. 1 5

15 þ A±Oo AiQô ©\kR §]m, EXL NUôRô] Sôs

þ ®VhSôm ®ÓRûX (1945) þ Y.E.£., PôdPo WôRô¡ÚxQu ©\l×

16 þ KúNôu TPXm TôÕLôl× Sôs 17 þ §Ú.®.L C\l× (1953), ùT¬Vôo ©\l× (1879) 2-0 þ EXL AûU§ Sôs

þ B£¬Vo §]m þ EXL GÝjR±ÜSôs

8

9 þ ùYsû[Vú] ùY°úVß §]m 11 þ ‘RªrSôÓ RªZÚdúL’ ùT¬Vôo ØRp ØZdLm (1938)

21 þ ×® UiPX Sôs 22 þ CWjRRô] Sôs 26 þ LôÕúLô[ôúRôo §]m 27 þ EXLf ÑtßXô §]m, B§jR]ôo ©\l× 29 þ EXL NúLôRWjÕY Sôs

13 þ EXL Sh×\Ü Sôs 14 þ Aû]jÕXLl TiTôhÓ JÚûUSôs

£.Tô.

ùNlPmTo UôRj§u ײRoLs ®Zô ùNl.

1 2 3 4 5

þ þ þ þ þ

6 7 8 9 10

þ þ þ þ þ

11 þ 12 þ 13 þ 14 þ 15 þ 16 þ

17 þ 18 þ

ײR û_pv (7þBm èt\ôiÓ) ײR ®p- V m (þ1070) ײR ùT¬V ¡WúLô¬Vôo (540 þ 604) ײR IPô Øj§úTß ùTt\ Auû] ùRWNô ¨û]Ü §]m ײR GÛúR£Ùv (6þBm èt\ôiÓ) ײR ùW´]ô (þ251) ײR Lu²U¬«u ©\l× ×²R ¡[ôYo CWôVlTo (1581 þ 1684) ײR úRôXj§ú]ô ¨dùLôXôv (1245 þ 1305) ײR ùT¬V Tlà£Ùv (þ350) ײR ¸ ײR ¡±úNôvRm AÚ[lTo (344þ407) §Úf£ÛûY U¡ûU §ÚSôs ®VôÏX Auû] §Ú®Zô ײR ùLôoå]-Ùv £l©¬Vôu (253)

19 þ 20 þ 21 þ 22 þ 23 24 25 26 27 28 29

þ þ þ þ þ þ þ

30 þ 65

ײR WôToh ùTpXôoªu (1542 þ 1621) ײR ú_ôNl Ïl ùToj¾ú]ô (1603 þ 1663) ײR NúXh UôRô §Ú®Zô (14þ09þ1846 ©tTLp 3 U¦V[®p ©Wôuv Sôh¥p Lôh£V°jRp) ײR Aj§úWVô, ײR Tôp úNôe Utßm SiToLs (1834 þ 1867) ײR UjúR٠ײR ®pYúSôYô úRôUôv (1488 þ 1535) ײR ùRd[ô (1þBm èt\ôiÓ) ײR ETLôW UôRô §Ú®Zô ײR £úVô©¬h (642 þ 716) ײR úLôvUôv, RªVôu (303) ײR ®uùNuh úR TÜp ײR ùYuùNvXôv (907 þ 938) A§çRoLs ײR ªdúLp, L©¬úVp, CWúTp ײR GúWô²êv (341 þ 420)


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

1 ØuàûW ‘Uû\èp Aû]jÕm LPÜ°u çiÓRXôp GÝRlThPÕ. AÕ Lt©lTRtÏm Li¥lTRtÏm ºWôdÏYRtÏm úSoûUVôL YôZl T«tß®lTRtÏm TVàs[Õ’ (2 §úUô 3:16). êùYôÚ Cû\Y²u Au×, Uu²l× Utßm Áh× B¡V êuß Ti×Lû[Ùm Sôm A§Lm ûT©°p LôQØ¥Ùm. CkR Cû\YôojûRLs, ‘E«Ús[Õ; Bt\p YônkRÕ; CÚTdLØm ùYhPdá¥V GkR Yô°àm áoûUVô]Õ’ (G© 4:12) G] CRu B£¬Vo áß¡\ôo. CÚTdLØm Gu\ôp Cû\ YôojûRûVl úTô§lTYûWÙm ùYhÓm AúR úYû[«p úTô§dLlTÓTYûWÙm ùYhÓm. U]mUô\j çiÓm. Auß ùRôPdL LôXd ¡±vRYoLs, ‘Es[m ÏjRlThPYoL[ôn’. (§Újç 2:37) CÚdLd LôWQm úTÕÚ®u Cû\YôoûR A±®lTôÏm. JÚ LôXj§p ùLô¥V TgNm YÚm G] BúUôv GfN¬d¡\ôo. ‘AÕ EQÜ ¡ûPdLôR TgNúUô, ¿¬pXôR Y\h£úVô Auß; BiPY¬u YôdÏ ¡ûPdLôR TgNúU AÕ’ (BúUôv 8:11) Gu¡\ôo. ‘UÚjÕYúW, EmûUúV ¿o ÏQUôd¡d ùLôsÞm’ (íd 4:23) Guàm CúVÑ®u AØR ùUô¯dúLtT SmûU SôúU, EPp, Es[, BuU úSônL°-ÚkÕm, NØRôVl ©Wf£û]L°-ÚkÕm ®Ó®dL ûT©s SUdÏ úTôÕUô]Õ. ®®-Vm Gu\ôp ×jRLeL°u ×jRLm G] ®[dLm RWlTÓ¡\Õ. B]ôp CÕ C\kR LôXj§tÏ YWXôß, ¨LrLôXj§tÏ Sm YôrûYl ×PªÓm ùSÚl× Utßm G§oLôXjûRd LôhÓm JlTt\ ×ûRVp.

þ S. ú_ôiv (Nô Oô 16:12). UÚjÕY ALWô§ûVl ×Wh¥l TôojRôp TX úSônLÞdLô] LôWQjûR A±V Ø¥VôÕ. B]ôp ‘LPÜ[ôp CVXôRÕ JuߪpûX’ (íd 1:38) GuTûR SUdÏd Ltßj RÚYÕm §Ú®®- V úU. CúVÑ ¡±vÕ ‘¡±vRY URj§u LPÜs’ Gußm ‘ûT©s’ ¡±vRYoL°u ײR èp Gußm GiÔ¡\ Ïß¡V YhPjûR ®hÓ Sôm ØR-p ùY°úV±VôLúYiÓm. U²RWôp EÚYôdLlThP UReLs, Nô§Ls, NûTLs GpXôm LPÜ[Õ TôoûYdÏj ùR¬Y§pûX. Uô\ôL çV Au×, Cû\ Sm©dûL, çV JÝdLm NôokRYtû\úV Cû\Yu Tôod¡\ôo. Cuß SUÕ LjúRô-dLj §ÚfNûT«p §Ú®®-Vj§tÏ A§L Ød¡VjÕYm RWlTÓYRtLôL Cû\YàdÏ Su± áßúYôm. ÑUôo 25 BiÓLÞdÏ Øu×, SôeLs JuTRôm YÏl©p Uû\dLp® T«u\úTôÕ, Ut\ B£¬VoLs ‘AYo Y[oL’ Gu\ RûXl©u ¸r Es[ ×jRLjûR ûYjÕ TôPm SPj§VúTôÕ GeLs B£¬Vo (ClúTôÕ ¿úWôûP B£¬Vo) çV ídLô®u StùNn§ûV TôPUôL ®[d¡]ôoLs. ARu ©u× úTWô£¬VÚm, StùNn§Vô[ÚUô] §Ú. ©-l AYoLs Øu× ®ûRjR ®ûRûV Y[Wf ùNnRôoLs. Cußm GeLs YVÕ JjRYoLs ®®-V A±Ü ùTßYRtÏ CûY çiÓúLôXôn AûUkR]. ‘®iQWÑ LP- p ÅNlThÓ GpXô YûLVô] ÁuLû[Ùm Yô¬dùLôiÓYÚm YûXdÏ JlTôYûR’ (Uj 13:47) úTôX ûT©°p YÚm Aû]jÕ U²RoLÞm ϱjÕl T¥lúTôm. SpXûRd áûP«p úNolúTôm. ùLhPûR ùY°úV G±úYôm.Uj 13:48).

‘Tf£ûXúVô, L°múTô AYoLÞdÏ SXm A°dL®pûX. B]ôp, BiPYúW EUÕ ùNôpúX GpXô U²RÚdÏm SXm A°d¡\Õ’

(U²RoLs EXô YÚYôoLs) 66


BLvÓ- ùNlPmTo - 2009

¿úWôûP

Au×j RôúV!

CYoL°u RkûRVôo

BûNVôn Eu ØLm TôojÕ A[Yôn Euû] úS£jÕ TôNUôn Eu TdLm YkÕ úSNUôn Eu úRôs ùRôhÓ E\Yôn Eu TôRm T¦kÕ Gußm Euû] úYi¥PúYiÓm... ×®«p Guû] UXWûYjRôn ×Õ®¥VûXd LôQ ¿ EÚRkRôn GußúU Eu ¨Zp G²p TPW Eu]ôp Y[m ùTtú\u ×ÕYôrûY Sôu ùTtú\u Eu²Pm YkÕ ©\dL Gu] RYm ùNnúRu Sôu þ Gv. Tô©, ùRtÏj ùRÚ, ÏÚN¥

B©WLôm - e Lu

þ HûZ ®\Ï ùYh¥«u ULu ú_ôNl vPô- u þ ùNÚl× ûRlTY¬u ULu NôØúYp _ôiNu þ TûZV ×jRL ®VôTô¬«u ULu RôUv BpYô G¥Nu þ TPÏ LhÓTY¬u ULu L¬Tôp¥ þ HûZ ùNmTPY¬u ULu ùau± úTôoÓ þ TiûQj ùRô¯Xô°«u ULu TôX LeLôRW §XLo þ ùRôPdLlTs° B£¬V¬u ULu Iuv¥u þ HûZ Ï¥Vô]Y²u ULu

CkRlTPjûRl TôojÕ T§û]kÕ Y¬LÞdÏ ªLôUp L®ûR GÝÕeL...

£\kR L®ûRdÏl T¬ÑeúLô ØRp T¬Ñ þ ì. 100.00 CWiPôm T¬Ñ þ ì 75.00 BßRp T¬Ñ þ ì. 50.00 (RXô 2 STÚdÏ) 67


BLvÓ - ùNlPmTo - 2009

AdúPôTo CRÝdLô] RûXl× ¿úWôûP«u AdúPôTo 2009 UôR CRr ‘ù_TUôûX«u R²jÕYm’ Guàm ûUVd LÚj§p UXW Es[Õ. Sôm A±kR ù_TUôûX«u Td§, Sôm AàT®jR ù_TUôûX«u ×ÕûULs B¡VYtû\ ¨û]Ü áoúYôm.

¿úWôûP

Pm.. Pm.. Óm.. Óm.. ¿úWôûP CR¯p LÚjÕd Lû[ GÝR RVôWôÏm YôNLoLú[.. * EsÞ¬p YôÝm ¿eLs EeLs TûPl×Lû[ ¿úWôûP ùNn§ ùTh¥Ùs JqùYôÚ UôRØm 18þBm úR§dÏs úTôÓeLs. * ùY°ë¬p YôÝm ¿úWôûP YôNLoLs ReL°u GiQeLû[l TûPl×dL[ôd¡ ¸rdLiP ØLY¬dÏ JqùYôÚ UôRØm 20þBm úR§dÏs RTôp Aàl© ûYÙeLs.

£. U¬V TuÉo Rôv úLô, ‘WôVp TYu’ ©[ôh Gi þ 85, 2þBYÕ ©WRô] NôûX, Nôk§SLo, Tôû[VeúLôhûP, §ÚùSpúY- .

U²Rm LôjÕ ×²RUôL YôZ ù_TUôûX Bt±Óm £\l×lT¦Ls Tt±V ùNn§Lû[ ¿úWôûPdÏ GÝÕeLs.

AÓjR CRÝdLô] TûPl×Lû[ GÝR ùRôPe¡®h¼oL[ô? TûPl×dLû[f ÑÚd¡f ùNlT²P B£¬VÚdÏ ØÝ E¬ûU EiÓ. TûPl×L°p Es[ LÚjÕLs AkRkR TûPlTô°«u ùNôkR LÚjÕLú[!

TûPlTô°Lú[! EeLs TûPl×Lû[ GÝR LôXm RôURm BLúYiPôm, £kRû] £\ûL ®¬jRÕm EeLs GiQd LXûYûV YiQeL[ôd¡ EPú] ¿úWôûPdÏ Aàl×eLs.

A±®l×

A±®l×

¿úWôûPdÏ K®Vm Aàl×m Ïh¼v þ EeLs K®VeLû[ ØÝ ùYsû[jRô°p LÚl× ûU«]ôp YûWkÕ Aàl×eLs

TûPl×Lû[j ùR°Yô] ûLùVÝj§p ØÝ ùYsû[j Rô°p Gݧ Aàl×eLs. RWUô] RVô¬lúT, RWUô] ¨ûXûV AûPÙm.

A±úYôUô ¿úWôûPûVl Tt± SUÕ ¿úWôûP CRr JqùYôÚ UôRØm CûQVjR[j§Ûm EXô YÚ¡u\Õ. SUÕ CûQVjR[ ØLY¬ þ www.neerodai.kurusady.com AuTô] YôNLoLú[ EeL[Õ TûPl×Lû[ C² ¿úWôûP«u ªu AgNXô] (Email) kdyneerodai@yahoo.com. êXm G°RôL AàlTXôm. U\Yô¾eL... ¿úWôûP Y[of£ EeL ûL«XRôu! 68


neerodai_aug_sep_2009  

R²fÑtßdÏ UhÓm TuÉo Rôv - ú Lô 18þA, Auû] ùRWNô NôûX, ùL[¬YôdLm,ùNuû]þ600 303 09323160324 Au×Pu, 1 BLvÓ- ùNlPmToBLvÓ-ùNlPmToBLvÓ-ùNlPmToBLvÓ-...

neerodai_aug_sep_2009  

R²fÑtßdÏ UhÓm TuÉo Rôv - ú Lô 18þA, Auû] ùRWNô NôûX, ùL[¬YôdLm,ùNuû]þ600 303 09323160324 Au×Pu, 1 BLvÓ- ùNlPmToBLvÓ-ùNlPmToBLvÓ-ùNlPmToBLvÓ-...

Advertisement