Page 7

FACE OF THE MONTH

FASHION

35

44 fashion STATEMENT

Xangv kn\na cwKs¯ {]apJ \Sn \µnX bpsS ^mj³ tÌävsaâ v shfns¸Sp¯póp

Cover Photo Meghana Raj PHOTOGRAPHER Sarith C Varma

PAGE 10

JAI MATHEW MUSIC 88

GORGEOUS GLAMOROUS SEXIEST skIvkn Fómð ¥madkv BhpI Fóñ.

meghana raj

aebmfnbmb t]m¸v aypkn¡v Xmcw sPbv amXyp

life

53

60 INSPIRE LIFE

sken{_än sj^v Ppam\ ImZcn 56 INTerior

sSdknsemcp¡pó at\mlcamb KmÀU³

celebrity

10

16 GUEST

\mSI¯n\v AÀ¸n¡pó kn\nabmWv \S³ þ Iað 22 GUEST

tNc³ Xsâ kn\nam PohnXs¯¡pdn¨v kwkmcn¡póp 28 Chat Room

BZys¯ aebmfn kvs]bvkv SqdnÌmIpó kt´mjv tPmÀPv Ipf§c 32 Guest

aebmf¯nse {]nb h\nXm \nÀ½mXmhvþ km{µm tXmakv

64 Automobile

sSmtbm«bpsS CtómhbpsS ]pXnb ]Xn¸v 68 GADGET TRENDS

Fähpw ]pXnb KmUvsPäpIfpsS hnhc§Ä

PAGE

48

70 Memories

Nn{XImc³ Nn{Xan{X Xsâ Nn{X§sf¡pdn¨pw PohnXs¯¡pdn¨pw 78 travel

Zp_mbn acp`qanbnð \S¯nb UtkÀ«v k^mcn 82 INSPIRE FILM AWARD

\memaXv C³kv]bÀ sken{_än, ^nenw, anUnb AhmÀUv

MAKEOVER ku³cy¬nsà tXmXv h¾°n¶n|m± B[p\nI bpK¬nÀ ta|¶nsà km[yXIÂ hfsc hepXmWv.

DECEMBER 2013

7

Inspire Life Celebrity Magazine Malayalam December 2013  

Celebrity Magazine Inspire Life December 2013 Fashion Lifestyle magazine in Malayalam

Inspire Life Celebrity Magazine Malayalam December 2013  

Celebrity Magazine Inspire Life December 2013 Fashion Lifestyle magazine in Malayalam

Advertisement