Page 65

TOYOTA INNOVA

C

´ybnð Gähpw {]NmcapÅ Fwbphn(aÄ«n bp«nenän shln ¡nÄ)IfpsS IWs¡Sp ¯mð sSmtbm« Ctómh BZy Øm\¯mIpw hcnI. am-kw 6000ð A[nIw bqWn-äp-IÄ hnð-¡p-ó Fwbp-hn(aÄ«n bp«nenän sh ln¡nÄ) F-óv ]-d-bp-t¼m tg Du-ln-¡m-atñm C-tómhbpsS {]-Nm-cw. sSm-tbm«bp sS Gähpw A[nIw hnð¸\ bpïmbncpó- hm-l-\am-b Izm-fn-kn-s\ ]n³-h-en-¨m-Wv C-tómh-sb A-h-X-cn-¸n¨Xv. i-cn¡pw Fñm-h-sc-bpw sR-«n¨p-sIm-ïm-bn-cp-óp A-§s\-sbm-cp am-äw \-S-óXv. 2000 ap-Xð 2005 ð hnð¸-\ A-h-km-\n-¡pó-Xp h-sc sSm-tbm-«-bpsS G-ähpw A-[nIw hn-ä hml\ambncpóp Izm-fn-kv. 2005ð ]p-d-¯nd¡n-b C-tóm-hbpw Ncn{Xw BhÀ¯n¨p, Fw-bp-hn-I-fnse {][m\nbmbn am-dn.

cq]Ið¸\ hf-sc {i-t²-b-am-b

Stbm« Ctómh C´ybnse anI¨ FwbphnIfnð HómWv. 2005 ð ]pd¯nd§nb aqómw Xeapd F¯nbncn¡pIbmWv. apJw an\p¡n Cd§nbncn¡pó aqómw Xeapd Ctómhsb ASp¯dnbmw Text > Manu Pramad Photo > Seny P Arukattu

amä§fmWv Ctómhbnð hóncn¡póXv. AXnð Gähpw {] [m\amb am-äw C-tóm-h-bpsS ap³ {Knñm-Wv . {]kó `mhw \ðIpó, hen-b t{Imw ^n-\n-jn-ep-Å {Knñm-Wv ]pXn-b C-tómh-bv¡v. AXn\p Xmsgbmbn ]pXnb _¼dpw \ ðInbncn¡póp. t_m-W-änð Im-cyam-b am-äw ^oð sN-¿pónñ, ]p-d-t¯-¡v s{]m-P-Iv-äv sN-bv-Xn-cn-¡pó slUv-sse-ämWv C-tóm-h-bv¡v. hen-b {Knñm-bXp-sIm-ïv _-¼-dnð F-bÀUm-ap-I-fp-sS B-h-iy-anñ. _¼dnð t{Imw I¬-tkm-fn-em-Wv t^m-Kv em¼v. sam¯¯nð ]-d-bp-I-bm-sW-¦nð ap-ón-se {] [m-\ am-ä-§Ä _-¼-dnepw {Knñn-epw H-Xp-§p-óp. ssk-Uv s{] m-ss^-enð B-sI-bp-Å am-äw a-²y-¯n-em-bn-cp-ó ¹m-Ìn-¡v ¢-mUn-¡v Ip-d-¨v Xm-gv-¯n-bn-«pïv FóXmWv. t{Imw ^n-\n-jnem-Wv ¢m-Un-§n\v. \-¼À s¹-bn-än-\p-ap-I-fn-te t{Imw KmÀ-Wnjv sS-bnð em-¼v h-sc \o«n-bn«p-ïv. A-Xnð dn-^v-f-Iv-ä-dp-Ifpw \ð-In-bn-cn-¡p-óp. KmÀ-Wn-jnð X-só-bm-Wv Ck-Uv th-cnbân-se dn-th-gv-kv Iymad. sS-bvð em-¼v 2012 C-tóm-h-bp-tS-Xp Xsó. ]pXn-b kv-t]m-bn-eÀ \ð-In-bn-«p-ïv. aq-óma-s¯ ko-äv \n-e \nÀ-¯n-bmð 300 en-ä-dm-Wv _q-«v kv-s]-bv-kv. sh-fn-¨w B-hiy-¯n-\p I-S-¡pó- X-c-¯nð henb ss-

kUv hntâmIfmWv Ctómhbnð. _o-Ppw sse-äv t{K bpw CSIeÀó ^n-\n-jnsâ ss{_ävs\Êv Hóv thsdXsó. ]pXn-b th-cn-bâm-b Ck-Uv t{K sj-bv-Up-Å hp-U³ ^n-\-jp-ïv(hn th-cnbânð A-Xv {_u-Wm-Wv). HmUntbm I¬-t{SmÄ, FwsFUn (aÄ-«n C³-^À-ta-j³ Un-kvs¹) kzn-¨v Fón-h Ìn-b-dn-§n-epïv. kn-¼nfm-b ao-äÀ I-tkm-fn-\v t^mÀ-¨qW-dn-sâ ao-äÀ I-tkm-fp-am-bn km-ay-apïv. {]-[m-\-s¸« Imcyw skâÀ I-¬tkm-fn-se FwsFUnbmWv. ]pd-s¯ Xm-]-\n-e, F-Xv Zn-i-bn-te¡m-Wv hml-\w t]m-IpóXv, B-h-td-Pv kv-]o-Uv, Un-̳-kv Sp Fw-än Fón-h Un-Pn-äð Un-kv-s¹-bn-eq-sS A-dn-bm³ I-gn-bpw. \nehmcapÅ koäpIfpw Ah \ ðIpó bm{XmkpJhpamWv CtómhbpsS bpFkv]n. AXv ]pXnb Ctómhbn epw Im¯p kq£n¨n«pïv. a²y \ncbnð Iym-]v-ä³ ko-äp-I-fm-Wv. an-I-¨ bm-{X kp-Jw X-cp-ó-Xm-Wv Iym-]vä³ ko-äv. 8 ko-äÀ C-tóm-hbnð A-Xv _-ôv ko-äm-Ipw. \ñ se-Kvþsl-Uv kv-s]bp-I-fp-ïv ]n³ \n-c-bnð. dq-^n-em-Wv ]n-ón-se G-kn shâpIÄ.

sSÌv ss{Uhv ]gb Ctómhbnse 2.5 en-äÀ Uo-kð F-ôn³ XsóbmWv ]pXnbXnepw. 3600 BÀ-]n-F-½nð 101 _n-F¨v]n I-cp¯pw, 1200þ3600 BÀ-]n-F-½nð 200 F³-Fw DECEMBER 2013

65

Inspire Life Celebrity Magazine Malayalam December 2013  

Celebrity Magazine Inspire Life December 2013 Fashion Lifestyle magazine in Malayalam

Inspire Life Celebrity Magazine Malayalam December 2013  

Celebrity Magazine Inspire Life December 2013 Fashion Lifestyle magazine in Malayalam

Advertisement