Page 32

what she did aebmf kn\nabnð Hcp ]pXp XcwKw sImïphcm³ km{µbpsS ss{^sU ^nenw lukn\v Ignªn«pïv. ss{^sU Fó kn\nabneqsSbmbncpó km{µbpsS Act§äw. CXp hsc aqóv kn\naIfmWv ss{^sU ^nenw lukv \nÀ½¨Xv. AXv aqón\pw anI¨ {]Xn IcWamWv t{]£Icnð \nóv e`n¨Xv acting \nÀ½mXmhmIpóXn\v ap¼v _meXmcambn kn\naIfnð A`n\bn¨n«pïv km{µ tXmakv. s\än¸«w, anan¡vkv ]tcUv sN¸pInep¡W sN§mXn, Hm^m_n, Imªnc¸nÅn Idnbm¨³ Fóo kn\naIfnð km{µ A`n\bn¨n«pïv.

32

DECEMBER 2013

CINEMA ss{^ sU ^nenw luknsâ BZy kn\nabmb ss{^sUbv¡v tijw Infnt]mbv, Bta³ Fóo kn\naIfnð A`n\bn¨Xn\v tijamWv cïmas¯ kn\n abmb k¡dnbbpsS KÀ`n WnIÄ Fó kn\nabnð A`n\bn¨Xv.

Inspire Life Celebrity Magazine Malayalam December 2013  

Celebrity Magazine Inspire Life December 2013 Fashion Lifestyle magazine in Malayalam

Inspire Life Celebrity Magazine Malayalam December 2013  

Celebrity Magazine Inspire Life December 2013 Fashion Lifestyle magazine in Malayalam

Advertisement