Page 1

Øvre

Endelave by

Lynger

Forslag til nyt sommerhusområde på Endelave September 2004 1


Eksisterende forhold

sårbar. Blot en begrænset fraflytning kan betyde at mulighederne for at opretholde skole, købmand, gæstgiveri og håndværk mm. ikke længere vil være til stede. Det har derfor været bestræbelsen gennem en lang årrække at tiltrække flere fastboende og flere turister til øen. Aktuelt samarbejder ø-boerne med Horsens Kommune om etablering af en ny lystbådehavn, der kan trække flere turister til øen i højsæsonen.

Endelave er et lille øsamfund med 180 beboere (sep. 2004). Afstanden til fastlandet er målt i tid ca. en times sejlads fra Snaptun med færgen. Dette helt særlige forhold påvirker i høj grad øens muligheder for at tiltrække og fastholde helårsbeboere, turister og sommerhusejere samt serviceerhverv.

Flere turister vil betyde større omsætning i butikker og serviceerhverv, og medvirke til at ”brande” øens attraktioner. Et nyt attraktivt sommerhusområde, der er tilpasset forholdene på øen, vil være med til at forstærke mulighederne for at bevare og evt. udbygge øens butiks - og serviceforsyning, herunder de lokale håndværkere. Dermed forstærkes mulighederne for at opretholde eller øge befolkningstallet og dermed fastholde skole, gæstgiveri etc.

Befolkningsudviklingen I lighed med udviklingen på mange af Danmarks øvrige små øer, har befolkningstallet på Endelave ændret sig betydeligt gennem årene. I 1930erne boede der ca. 500 mennesker på øen. I 1993 var dette tal faldet til 176. Efter et yderligere fald i de følgende år til et foreløbigt lavpunkt på omkring 160-165 personer ( i 1998 eksempelvis 169 beboere) ser det imidlertid nu ud til, at befolkningstallet har stabiliseret sig omkring 180 indbyggere.

Indkomstforhold Øens beskedne befolkningstal gør det meget vanskeligt at redegøre præcist for indkomstforhold. Det er således ikke muligt at anvende diverse data-registre/ statistik grundet anony-

Trods befolkningsudviklingen og det relativt lave befolkningstal, har det alligevel vist sig muligt at fastholde et vist serviceniveau på øen. Men det lave befolkningstal gør øen Endelaves placering i forhold til færgeforbindelse

Horsens

Snaptun Endelave

2


Regionens strategi for turisme-erhvervet Vejle Amts overordnede mål for turisme-udviklingen i amtet er beskrevet i ”Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt”. Uddrag herfra lyder således:

Øvre

Det er målet at ”Turistudviklingen sker i balance med natur, miljø, og lokalbefolkning. Turismen sikres gode udviklingsmuligheder i Vejle Amt, dvs. at der sikres mulighed for , at turistomsætningen og jobskabelsen i turisterhvervet fremmes.” ”De aktiviteter, der sættes i gang skal komme både turister og lokalbefolkning til gode”.

Endelave by Lynger Det foreslåede områdes placering

mitetskravet. Oplysnings om indkomstforhold via nævnte registre fordrer mindst 300 indbyggere i det beregnede lokalområde. Oplysning om beskæftigelsesforhold 200, og socialforhold 500 (kilde : Danmarks Statistiks kriterier for anvendelse af KÅS oplysninger/kørsler).

Det foreslåede nye sommerhusområde er i overensstemmelse med ovennævnte delmål. Amtets strategi i øvrigt for nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen er formuleret forud for den nye lov om udvidelse af eksisterende sommerhusområder. I amtets strategi forud for den nye sommerhuslov er anført, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder ved kysterne.

Indkomstforholdene skal derfor bedømmes ud fra et skøn på baggrund af udtalelser fra repræsentanter fra øen, samt ud fra almindelig besigtigelse af forholdene. Herudfra kan udledes at indkomstforholdene på øen ser ud til at være på niveau med landsgennemsnittet.

Den nye lov, samt Endelaves særlige situation som ø-samfund, hvor hele øen ligger indenfor kystnærhedszonen betyder, at regionens strategi på dette punkt bør ændres i overensstemmelse med den nye lovs intentioner om at styrke de mindre øers udbygningsmuligheder på sommerhusområdet.

Bymønster Endelave By og sommerhusområdet ved Lynger udgør i dag øens eneste tæt- bebyggede områder hvor kun Endelave By er en egentlig bydannelse. Endelave By vil fortsat være ”byen på øen” også efter etablering af et nyt sommerhusområde ved øens østkyst.

Eksisterende sommerhuse Det eksisterende sommerhusområde Lynger rummer ca. 70 parceller, der alle er bebyggede.

Serviceforsyning

Herudover anslås det, at der findes omkring 30 ”helårshuse” med status som sommerhuse fordelt ud over øen.

På øen findes købmand, gæstgiveri, turistkontor, smed, murer, tømrer, campingplads, grill-kiosk, samt nogle få special-butikker. Der findes endvidere læge, skole, kirke og præst, bibliotek samt lokalmuseum og lægeurte-have, der primært er attraktioner for turister. Herudover organiserer beboere på Endelave ture rundt på øen for turister, samt koncerter, løb og musikfestival. 3


Nyt sommerhusområde

Planforhold mv. Området ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, men er ikke omfattet af natur-eller kulturhistoriske interesser. Det ligger i landzone og anvendes til landbrugsformål.

Øvre, fredet område Til Øvre

En del af området ligger muligvis indenfor en militær støjkonsekvenszone. Bebyggelsens endelige udformning skal fastlægges i forbindelse med afklaring af konsekvenszonens præcise udstrækning.

Kongeve jen

Øvre

Til Endelave by

I forbindelse med etablering af dette sommerhusområde, vil offentligheden få en forbedret adgang til kysten, da der udlægges et opholdsareal langs kysten.

Kongsbo

Områdets begrænsede størrelse og den ekstensive udnyttelse betyder, at udbygningen kun vil få en begrænset indvirkning på landskabstrækkene. Da der kun er få huse, vil det nye område også kun få en meget lille effekt på den tekniske forsyning, herunder vejene.

Områdets placering, eksisterende bevoksning, mål ca. 1:20.000

Lokaliteten Området er ca. 9,5 ha, og kan indeholde 2530 parceller á ca 2500-4000 m2. Det ligger ved kysten på øens østside og har adgang fra Kongevejen, der er nordøens hovedvej, via enten vejen Øvre eller adgangsvejen til gården Kongsbo.

Udformning af bebyggelsesplan Adgangsvejen placeres langs det nord-sydgående levende hegn, der afgrænser området mod vest. Fra adgangsvejen fører boligvejenene ned mod kysten, således at man får udsigt ud over vandet, når man kommer til sit hus.

Området er trapezformet med den korteste „facade“ mod kysten. Midt gennem området tegner terrænnet en svag bakke i øst-vestlig retning. Stranden er smal, men god.

En zone langs kysten anvendes til fællesareal/ offentligt tilgængeligt areal. Det vil udgøre ca. 10% af området. Der bestemmes en byggelinie, således at husene ikke må bygges nærmere end f.eks. 100 meter fra kystlinien.

Området afgrænses mod nord af en lille skov, mod syd af en kraftig beplantning omkring gården, Kongsbo. Set mod øst fra Kongevejen, vil området ligge i skjul bag levende hegn.

Opstalt af området set mod øst. På grund af perspektivet vil man i virkelighedens verden ikke se huse og beplantning så tydeligt som i denne gengivelse

4


Gennem en lokalplan for området, kan beplantningen styres, således at træer og anden høj beplantning placeres langs boligvejene og de øst-vestgående skel. Dermed opnår man dels, at der fra de enkelte grunde sikres udsigt over vandet og dels, at størsteparten af bebyggelsen set fra vandet vil ligge skjult bag træ/ hegnsbeplantningen.

forestilles bestemmelser om, at husene skal have græsklædte tage og være opført i træ, der males sort. Økonomisk betydning Det vurderes at områdets attraktive beliggenhed og relativt gode tilkørselsforhold gør parcellerne let omsættelige. Det forventes derfor, at alle parceller kan sælges og vil blive bebygget indenfor få år.

De store grundstørrelser vil betyde, bebyggelsen ikke vil blive dominerende i landskabet. Lokalplanen skal ligeledes styre bebyggelsens farve- og materialevalg, således at husene falder mest diskret ind i omgivelserne. Her

Det vurderes endvidere, at sommerhuse i det nye område i overvejende grad vil blive opført

Disponering af området, mål ca. 1:6000

Hegnsbeplantning Adgangsvej Boligvej

Kongevejen

Fællesareal Kongsbo

5


som præfabrikerede typehuse eller blive opført primært via håndværksfirmaer fra fastlandet, og at selve opførelsen af husene kun i begrænset omfang vil skabe arbejde for de lokale håndværkere på øen.

Øens købmand vurderer, at 10-20% af omsætningen i højsæsonen skyldes beboerne i sommerhusområdet Lynger. Gæstgiveriet vurderer at 10-15% af årsomsætningen skyldes sommerhusområdet.

Alligevel vurderes de nye sommerhuse at have betydning for den lokale beskæftigelse.

Under forudsætning af at det nye sommerhusområde genererer samme omsætningsforhold som Lynger, vil 25 nye sommerhuse generere en omsætningsstigning på 6-7% for købmanden i højsæsonen, og 3-5% for Gæstgiveriet på årsbasis.

Når sommerhusene er opført vil den løbende drift, vedligeholdelse og behov for om-og tilbygning skabe arbejdsopgaver for øens lokale håndværkere. Endvidere forventes det, at området vil danne baggrund for arbejdsopgaver såsom pasning af have, rengøring, malerarbejde, eftersyn, udlejningsservice etc. Opgaver der især er til gavn for den del af ø-befolkningen, der er på deltid eller er ufaglærte.

Flere special-butikker mener omsætningen for deres vedkommende vil stige ved etablering af et nyt sommerhusområde. Endeligt er der ovenfor argumenteret for, at et nyt sommerhusområde vil skabe flere beskæftigelsesmuligheder for øens håndværkere og u-faglærte m.fl. Det forventes ligeledes at øens turistattraktioner såsom Lægeurtehaven, arrangerede koncerter mv. vil få større besøgstal.

Det nye sommerhusområde forventes derfor at have en varig positiv indvirkning på øens beskæftigelsessituation. Betydning for den lokale serviceforsyning

Hvad angår færgedriften kan et forøget antal sommerhuse betyde ekstraordinære afgange i højsæsonen, hvlket alt andet lige belaster færgedriften i et vist omfang. En forøget brug af færgen udenfor højtiderne (spidsbelastning) vil imidlertid virke afbødende i den forbindelse.

Der er ikke muligt statistisk at beregne det nye sommerhusområdes betydning for de lokale butikkers omsætning og indtjening. Butikkerne fører ikke statistik over omsætningens fordeling på kundegrupper, og beregningsparametre udledt på baggrund af tal fra større geografiske områder med betydeligt befolkningsunderlag og mange butikker, kan ikke anvendes for Endelaves vedkommende. Hertil er forholdene på øen for specielle.

Såfremt man ligestiller sommerhusejernes indkøbsmønster med de fastboende ø-boeres, dvs. en del storindkøb på fastlandet og mere beskedne daglige indkøb på øen, kan sommerhuse sættes til en fjerdedel af den omsætnings”værdi” der genereres af de fastboende. Dvs.at hvis en fastboende familie

I stedet er der foretaget en vurdering på baggrund af følgende:

6


forbruger for eksempel 40.000 kr årligt på dagligvarer vil en ”sommerhus-familie” forbruge for 10.000 kr. ved en samlet årlig anvendelse af sommerhuset i 3 måneder. På øen findes 90 helårshuse og 100 sommerhuse, heraf 70 på Lynger og 30 fordelt ud over øen. Omregnet svarer dette til 115 ”helårshuse” eller ”familier”. En familie er her sat til 2 personer svarende til øens 180 indbyggere fordelt på 90 helårshuse. Hvis disse husstandes forbrug sættes til index 100 vil det nye område med 25 sommerhuse svare til en omsætningsstigning på 6-7% . Begge beregningsmetoder peger således på en omsætningsstigning på mellem 5 og 7%. Ikke desto mindre kan selv en begrænset omsætningsstigning for serviceerhvervene på Endelave være afgørende for mulighederne for et fortsat virke på øen. I lyset heraf konkluderes det at et nyt sommerhusområde vil have en positiv indvirkning på den lokale serviceforsyning. Teknisk forsyning Vandforsyning og spildevandsafledning kan foregå på normale vilkår for øen.

7


8

nyt sommerhus  

På http://www.ebk-fritid.dk/ kan du finde informationer om nyt sommerhus online – EBK huse har specialiseret sig i nyt sommerhus