Page 1

Åsö vuxengymnasium Södermalm/Västerort Hösten 2009


Vuxenutbildning Stockholm Vuxenutbildning Stockholm är en enhet under Utbildnings­ förvaltningen i Stockholms stad. Vuxenutbildning Stockholm har hand om central intagning till vuxenstudier på grundläggande och gymnasial nivå i Stockholms stad. Besöksadress: Hornsgatan 124 Telefon: 08-508 33 200 Fax: 08-508 33 217 E-post: vux@utbildning.stockholm.se Webbplats: www.stockholm.se/vux

Ansökan skickas för central intagning till: Vuxenutbildningen Stockholm Utbildningsförvaltningen Box 220 49, 104 22 Stockholm ...eller via webben – länk finns på vår webbplats www.asovux.se

Sista ansökningsdag: Period 4: 29/4 blankett 13/5 webbansökan Period 5 12/8 blankett 26/8 webbansökan

Grafisk form: pmochco Foto: Björn Tesch, Göran Nilsson och Erika Norman Tryck: Öster tälje Tryckeri Stockholm, april 2009


Välkommen till oss! De flesta vuxenstuderande i Stockholm väljer att studera på Åsö vuxengymnasium. Du är också välkommen till oss. Vi hoppas att du skall finna vad du söker i vår t omfattande kursutbud. Våra lokaler finns på Södermalm men från och med 1 januari 2009 bildar vi en enhet tillsammans med det som tidigare var Västerorts vuxengymnasium. Vi har därför också verksamhet i Tensta. Både på Södermalm och i Tensta har vi välutbildade lärare med lång erfarenhet av att undervisa vuxna. Vi har flera lärare som är forskarutbildade, vilket är en fördel för dig som siktar på studier på universitet och högskola. På båda enheterna har vi ett brett utbud av kurser på olika nivåer ; grundläggande nivå, gymna­ siekurser samt yrkesinriktade gymnasiepaket. Du som studerar är naturligtvis i centrum för vår verksamhet. På Södermalm har vi ett välutrus­ tat bibliotek, matematek för stöd och stimulans i matematikstudier och möjligheter att arbeta i datasalar på egen hand. I Tensta finns ett studiecenter som är öppet för självstudier. Vi har studie­ vägledare och tillgång till kurator. På Södermalm finns stödpersoner för studerande med funktionsnedsättningar och lokaler som är anpassade för funktionshindrade. Åsö vuxengymnasium är Stockholms prövningscenter. På vår hemsida www.asovux.se kan du läsa vad som gäller om du tänker göra prövning på någon kurs. Det är viktigt att vi ständigt förbättrar verksamheten och vi vill gärna ha förslag på hur du tycker att vi kan höja kvaliteten på våra utbildningar. Vänd dig till din lärare eller skolledare om du har några tips och råd. Om du väljer oss kommer vi att satsa på dig!

Britt-Marie Johansson, rektor


Allmän information Allmän information

4

Södermalm

8

Åsö vuxengymnasium Södermalm 9 Grundläggande kurser

12

Engelska

12

Matematik

14

Naturvetenskap

16

Samhällskunskap

17

Svenska som andraspråk

18

Specialpedagogiska kurser

21

Gymnasiekurser

24

Naturvetenskap

24

Naturvetenskapligt basår

27

Matematik

28

Humaniora/Samhällsvetenskap

32

Ekonomi

35

Svenska som andraspråk

36

Svenska

39

Språk

41

Omvårdnad

44

Barn och fritid

46

Data/Media

47


Allmän information Vem f år stude ra p å komv u x ?

I n st ä l l d k ur s

Varje kommuninvånare kan söka kurser på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år eller efter slutförd gymnasieutbildning. Du som är yngre än 20 år och inte påbörjat gymnasiestudier eller avbrutit, kan få ett individuellt program där komvuxstudier kan ingå. För planering av dina studier måste du vända dig till: Gymnasieslussen www.stockholm.se/gymnasieslussen.

Om en kurs får för få anmälningar ställs kursen in och du placeras om möjligt på en annan likvärdig kurs.

Du som redan har ett godkänt betyg i en kurs kan inte läsa om den. Om du är godkänd på en högre kurs i samma ämne är du obehörig. Om du får icke godkänt (IG) på en kurs, får du inte läsa om kursen förrän efter 2 perioder. För att läsa kurser på gymnasienivå måste du ha grundskolekompetens och, om du inte har svenska som modersmål, ha läst minst Svenska som andraspråk – Grundläggande nivå.

Undervisningen är kostnadsfri, men du måste själv betala dina läromedel. Uppgift om läromedel i olika ämnen får du i samband med kursstar t eller från vår webbsida. Varje studerande måste enligt beslut av kommunen betala 100 kr per termin och kurs, dock högst 250 kr, i kopieringsavgift. För studerande i datakurser tillkommer ytterligare 50 kr för förbrukningsmateriel och service i datakurser. Erlagd avgift återbetalas inte vid avbrott. Webbdistanskurserna är befriade från denna avgift.

Folkbo kf ö rin g

S t ud i e v ä g l e d n i n g

Om du är folkbokförd i annan kommun än Stockholm och ska läsa på gymnasienivå, måste du skicka din ansökan om komvuxstudier till din hemkommun. Du kan tas in på komvux i Stockholm endast om din hemkommun åtar sig att svara för kostnaderna genom att skriva under ansökningsblanketten.

Om du behöver vägledning och råd innan du börjar studera kan du få hjälp på Vuxenutbildning Stockholm, Hornsgatan 124 (se kontaktuppgifter på omslagets insida). Om du redan studerar på Åsö vuxengymnasium Södermalm eller Västerort, kan du vända dig till våra studievägledare. Du kan också få hjälp av expeditionen eller av den biträdande rektor som ansvarar för det ämne som du behöver veta mer om.

an sö kningsti d e r Period 4: 29/4 blankett, 13/5 webbansökan Period 5: 12/8 blankett, 26/8 webbansökan

Kallelse till ku rs Alla som antas till en kurs får en kallelse med posten innan kursen börjar. Kallelserna skickas ut så tidigt som möjligt men utskick pågår fram till några dagar före kursstart. Om du inte vill ha din plats på en kurs måste du snarast meddela expeditionen per brev, vykort, fax, telefon eller e-postadress – Åsö Södermalm: info@asovux.se eller Åsö Västeror t: postmaster.vo@utbildning.stockholm.se.

4

Ko st n a d e r

a l lm än

i n formation

Prövningar Åsö vuxengymnasium Södermalm ansvarar för alla prövningar i Stockholm. Information om prövningsmöjligheter i olika kurser finns att hämta på vår webbplats: www.asovux.se.

T e st Undervisningen på komvux är koncentrerad. Jämför t med ungdomsskolan läser du ofta kursen dubbelt så snabbt. Därför är det viktigt att du börjar på rätt nivå.


Tester för att finna rätt nivå i svenska som andraspråk, engelska och matematik anordnas vid Vuxenutbildning Stockholm. Tester i matematik och engelska kan också göras på webben: www.asovux.se

Samhällskunskap A Religionskunskap A Naturkunskap A

Slu tbetyg

Det finns slutbetyg som omfattar olika poäng. Vilket slutbetyg du ska ha beror på när du läst kurserna som ska ingå.

Slutbetyg kan utfärdas på grundläggande och gymnasial nivå. I ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning kan betyg från ungdomsgymnasium och vuxenutbildning ingå. I ett slutbetyg ingår kärnämnen enligt nedan och fritt valda kurser. Kurserna estetisk verksamhet, idrott och hälsa A och ämnet specialidrott får inte ingå i slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Kärnämnen Svenska A/Svenska som andra språk A Svenska B/Svenska som andra språk B Engelska A Matematik A

Slutbetyg, 2 350 gy-poäng Ett slutbetyg ska omfatta 2 350 poäng. För grundläggande behörighet krävs att du läst kurser med sammanlagt 2 350 poäng och fått lägst betyget godkänt motsvarande 2 115 poäng, varav 400 poäng ska vara kärnämneskurser. Ett betyg som satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slutbetyget om rektor på grund av särskilda skäl medger det. Kontakta utbildningssekreterare Christina Igergård/ studievägledare Peter Czerniak, Åsö vuxengymnasium Södermalm, eller studievägledare Monica Holm-Wennerström, Åsö vuxengymnasium Västeror t.

a llm ä n

in fo r m at i on

5


Samlat betyg s d oku me nt Du som vill få ett utskrivet betyg på kurser du läst inom vuxenutbildning måste själv begära att få ett samlat betygsdokument. Du kan själv välja vilka betyg som ska ingå i detta.

Ändrade antag n i n g s r e g l e r t i l l hö gsko lan

6

Den som söker till högskola/universitet kommer också att ha möjlighet att tillgodoräkna sig meritpoäng. Läs mer på Högskoleverkets hemsida: www.hsv.se. Klicka på ”Den svenska högskolan”. Rulla ner på sidan till ”Förändringar i tillträdesreglerna” och klicka på länken: ”Högskoleverkets sammanfattning av de nya reglerna”.

S t ud i e e ko n o m i

Under våren 2008 fattades nya beslut av riksdagen om antagningsregler till högskolan. Från och med hösten 2008 är 25:4 regeln bor ttagen. Däremot kommer det att finnas en övergångsregel som gäller fram till 2011-12-31.

Det är viktigt att ekonomin fungerar under studietiden. För att få studiemedel för heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka. Centrala Studiestödsnämnden – CSN – ger dig mer information om studiefinansiering. Besök CSN:s webbplats www.csn.se, eller hämta särskilt informationsblad vid expeditionen. Tänk på att söka studiemedel i så god tid som möjligt!

Från och med hösten 2010 kommer den grundläggande behörigheten till högskolan att utökas. Behörig att söka en utbildning är den som är godkänd i svenska/svenska som andraspråk A och B, engelska A och matematik A.

C a fe t e r i a

a l l m än

i n formation

I respektive skolas cafeteria kan du köpa kaffe/te, smörgåsar, frukt m.m. Det finns också mikrovågsugnar där du kan värma medhavd mat.


a llm 채 n

in fo r m at i on

7


Sรถdermalm


Välkommen till Åsö vuxengymnasium Södermalm Åsö vuxengymnasium Södermalm är Stockholms största utbildningsanordnare för vuxenutbildning. Vi är ett centrum för lärande där du får all den uppbackning som är möjlig för att du ska nå dina studiemål. Vi har ett stort kursutbud, med många kursstarter, distanskurser, tillgång till moderna datorer och en lärmiljö för vuxna. Hos oss möts människor från många olika kulturer.

M itt på söder Åsö vuxengymnasium Södermalm ligger mitt i söders hjärta vid Götgatan, granne med studentskrapan, mitt emellan Skanstulls och Medborgarplatsens tunnelbanestationer. Vi har bibliotek, Matematek och flera rum för självstudier. Matemateket är till för dig som läser matematik. Här finns plats för självstudier, laborativt material, gamla nationella prov och annat material att träna på samt dataprogram. Du har tillgång till våra öppna datasalar med olika språkprogram och möjligheter att titta på film och träna hörförståelse. Du kan söka information på Internet samt få stöd i engelska. I svenska som andraspråk erbjuder vi handledning där du kan få mer individuell hjälp.

webben. Du träffar läraren och gruppen 2–9 gånger per termin, på kvällstid – en del av dessa pass är obligatoriska.

S t ud e r a n d e m e d fun k t i o n sn e d sä t t n i n g Du som har en funktionsnedsättning är välkommen att studera vid Åsö vuxengymnasium Södermalm. Vår skola är utrustad med hissar och dörröppnare för att du lättare ska kunna ta dig fram mellan klassrum och andra lokaler. Hos våra elevassistenter kan du få hjälp med utskrift på punkt och inläsning av text. Studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi erbjuds vissa möjligheter till stöd. Ett utbud av specialpedagogiska kurser i svenska finns också för studerande på grundskolenivå, se sid. 18. OBS! När du fyller i din ansökan är det viktigt att du markerar att du har en funktionsnedsättning och att du behöver extra stöd i studierna. Du bör i god tid kontakta Vuxenutbildning Stockholm, tel 08-508 33 799, för hjälp med studieplanering och förberedelser av eventuellt stöd.

Distanskurser me d w e b b s t ö d Flera av våra kurser ges också som distanskurser. Du har nära och kontinuerlig kontakt med din lärare och dina kurskamrater via

sö d e r m a l m

9


Forsgrenska badet

J

Medborgarplatsen

tagata

Stockholms Södra llén

Götga

n

almsa

m Söder

an sögat

gatan

Skåne

n

Katarin

a bang

Skanstull atan

All

Götg

T

tan

naga helgo

an

ndsgat

Dalsla

väge

n

Åsö Södermalm Blekingegatan 55 T-bana, Skanstull Uppgång Allhelgonagatan

10

s ö de rmal m

ata

at an nerig Brän atan olmsg Bjurh

at an

lgona Allhean kyrk

n tagata Östgö

ergsg Tjurb

an

gegat

Blekin

B

Ring

n

egata

Bond

Åsö Vuxengymnasium

ggat a

tan

ga ssors Asse

an

egat leking

gat an

an

Rosenlunds sjukhus

Tjust

at Åsög

M

Möre

tan

ulåsga

tan

Åsöga

tan

Å

Lad agnus

sgatan

Kock n tagata Östgö

Fa

ngaga

Folku

T ö Västg

gatan tburs

tan

a nagat rman Söde

ursg

Fatb


Gรถtga tan

A Aula

atan

ergsg

Tjurb F

dor

rri o k H

Huvudingรฅng

B

C D E king

n egata

sรถ d e r m al m

11


g ru n d l äg g a n d e

v u x

e n g e ls k a

Biträdande rektor Ann-Marie Engback, rum H7, tel 08-702 75 92 ann-marie.engback@utbildning.stockholm.se

Engelska Välkommen till grundläggande engelska!

Möjligheter till stöd

På Åsö vuxengymnasium delar vi in grundläggande engelska i tre delkurser : nybörjarkurs, fortsättningskurs och slutkurs med nationellt prov.

• U ttalskurs där du får mycket tal- och uttalsträning

Vi har ett flexibelt upplägg på våra dagkurser. • D u läser i din egen takt och har mycket enskild handledning

• D ataprogram där du kan träna grammatik och hörförståelse • S tödkurs där du får individuell handledning

• Du bestämmer själv när du vill göra delprov • Du byter nivå när delkursen är klar För att du ska vara säker på att du kommer in på rätt delkurs, har vi en introduktionsvecka i början av varje kurs där vi testar dina förkunskaper. Du kan då snabbt och säkert nå ditt mål.

12

å s ö

v u x

Engelska G, delkurs A – nybörjarkurs

150 poäng

Engelska G, delkurs B – fortsättningskurs

150 poäng

Engelska G, delkurs C – slutkurs med nationellt prov

150 poäng

Uttalskurs

15 poäng


g ru n d l äg g a n d e

Kursnamn

Kursgrupp

Kurskod

Dag

v u x

Tid

e n g e ls k a

Poäng

Start

Slut

Kommentar

engelska Helterminskurser aug-dec (Period 4 och 5) Engelska delkurs A

ÅV45EN50A24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

17-aug

18-dec

Prov på fredagar.

Engelska delkurs A

ÅV45EN50A45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

17-aug

18-dec

Prov på torsdagar 15.30-17.00

Engelska delkurs A

ÅV45EN50AK0

EN1050

Må, On

18.00-20.15

150

17-aug

18-dec

Engelska delkurs B

ÅV45EN50B24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

17-aug

18-dec

Prov på fredagar.

Engelska delkurs B

ÅV45EN50B45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

17-aug

18-dec

Prov på torsdagar 15.30-17.00

Engelska delkurs B

ÅV45EN50BK5

EN1050

Ti, To

18.00-20.15

150

17-aug

18-dec

Engelska delkurs C

ÅV45EN50C24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

17-aug

18-dec

Prov på fredagar.

Engelska delkurs C

ÅV45EN50C45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

17-aug

18-dec

Prov på torsdagar 15.30-17.00

Engelska delkurs C

ÅV45EN50CK0

EN1050

Må, On

18.00-20.15

150

17-aug

18-dec

Halvterminskurser aug-okt (Period 4) Engelska delkurs A

ÅV4EN50A24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

17-aug

09-okt

Prov på fredagar.

Engelska delkurs A

ÅV4EN50A45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

17-aug

09-okt

Prov på torsdagar 15.30-17.00

Engelska delkurs B

ÅV4EN50B24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

17-aug

09-okt

Prov på fredagar.

Engelska delkurs B

ÅV4EN50B45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

17-aug

09-okt

Prov på torsdagar 15.30-17.00

Engelska delkurs C

ÅV4EN50C24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

17-aug

09-okt

Prov på fredagar.

Engelska delkurs C

ÅV4EN50C45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

17-aug

09-okt

Prov på torsdagar 15.30-17.00

ÅV4EN50FL24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

75

14-sep

09-okt

Prov på fredagar.

ÅV5EN50A24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

12-okt

18-dec

Prov på fredagar. Prov på torsdagar 15.30-17.00

Flexkurs sep-okt Engelska delkurs A, B, C - flex

Halvterminskurser okt-dec (Period 5) Engelska delkurs A Engelska delkurs A

ÅV5EN50A45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

12-okt

18-dec

Engelska delkurs A

ÅV5EN50AK5

EN1050

Ti, To

17.30-20.30

150

12-okt

18-dec

Engelska delkurs B

ÅV5EN50B24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

12-okt

18-dec

Prov på fredagar.

Engelska delkurs B

ÅV5EN50B45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

12-okt

18-dec

Prov på torsdagar 15.30-17.00

Engelska delkurs C

ÅV5EN50C24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

150

12-okt

18-dec

Prov på fredagar.

Engelska delkurs C

ÅV5EN50C45

EN1050

Ti, To

13.30-15.30

150

12-okt

18-dec

Prov på torsdagar 15.30-17.00

ÅV5EN50FL24

EN1050

Må, On, Fr

10.30-12.30

75

16-nov

18-dec

Prov på fredagar.

Engelska G uttal

ÅV45ENOAB

OK801-AB

On

15.45-17.30

15

17-aug

18-dec

Engelska G uttal

ÅV5ENOAB

OK801-AB

On

15.45-17.30

15

12-okt

18-dec

Ti

15.45-17.30

15

17-aug

18-dec

Flexkurs nov-dec Engelska delkurs A, B, C - flex Uttalskurser

Engelska stöd

Här kan du få individuell handledning. Inga poäng ges.

sö d e r m al m

13


g ru n d l äg g a n d e

v u x

m a t e m a ti k

Biträdande rektor Hans Melén, rum H3, tel 08-702 75 11 hans.melen@utbildning.stockholm.se

Matematik

Valbara lektionstillfällen för matematik grund-flex

På Åsö vuxengymnasium delar vi in grundläggande matematik i delkurser :

Obs! På ansökan väljer du kod för antalet lektionstillfällen. Exakta dagar och tider bestäms i samråd med lärare vid kursstart.

• Delkurs A motsvarar år 4-6 i grundskolan. • Delkurs B+C motsvarar år 7-9 i grundskolan.

Tider för förmiddagskurser

• På våra flexkurser kan du läsa delkurs A-C i din egen takt och få mycket handledning. • Delkurs B+C kan du även välja att läsa som kurs på en hel termin. • När du är klar med delkurs C får du betyg.

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

08.45–10.15

Lektion

Lektion

Lektion

Lektion

Lektion

10.45–12.15

Lektion

Lektion

Lektion

Lektion

Lektion

Tider för eftermiddagskurser

• För att du ska kunna börja på rätt nivå görs ett test vid första lektionstillfället.

13.15–14.45

Mån

Tis

Ons

Tors

Lektion

Lektion

Lektion

Lektion

• Gör gärna ett matematiktest på webben innan du väljer kurs: www.asovux.se.

Kursnamn

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Kursperiod

Anmärkningar

Matematik, grund delkurs B+C

ÅV45MA50BC24

Må,On,Fre

10.45-12.30

300

17-aug

18-dec

Motsvarar år 7-9 i grundskolan

Matematik, grund delkurs B+C

ÅV45MA50DBC

Må,Ti,On,To

13.15-15.15

300

17-aug

18-dec

Motsvarar år 7-9 i grundskolan

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FXK1

17.45-20.15

75

17-aug

18-dec

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FXK2

Ons

17.45-20.15

75

17-aug

18-dec

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FXK3

Må och On

17.45-20.15

150

17-aug

18-dec

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX2

Må-Fre

80

17-aug

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX3

Må-Fre

120

17-aug

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX4

Må-Fre

160

17-aug

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

matematik grund HEL TERMIN AUG-DEC (Period 4 och 5 )

14

s ö de rmal m


g ru n d l äg g a n d e

Kursnamn

Kursgrupp

Dag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX2E

Matematik,Grund Flex

v u x

Tid

m a t e m a ti k

Poäng

Kursperiod

Anmärkningar

Må-To

80

17-aug

18-dec

2 valfria pass, se tidsschema,eftermiddag

ÅV45MA50FX3E

Må-To

120

17-aug

18-dec

3 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX4E

Må-To

160

17-aug

18-dec

4 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX5

Må-Fre

60

14-sep

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX6

Må-Fre

90

14-sep

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX7

Må-Fre

120

14-sep

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX5E

Må-To

60

14-sep

18-dec

2 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX6E

Må-To

90

14-sep

18-dec

3 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV45MA50FX7E

Må-To

120

14-sep

18-dec

4 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik, grund delkurs B+C

ÅV5MA50DBC

Må,Ti,On,To

13.15-15.15

300

12-okt

12-mar

Motsvarar år 7-9 i grundskolan Obs! Fortsätter till mars 2010

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FXK1

17.45-20.15

40

12-okt

18-dec

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FXK2

Ons

17.45-20.15

40

12-okt

18-dec

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FXK3

Må och Ons

17.45-20.15

80

12-okt

18-dec

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX2

Må-Fre

40

12-okt

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX3

Må-Fre

60

12-okt

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX4

Må-Fre

80

12-okt

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX2E

Må-To

40

12-okt

18-dec

2 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX3E

Må-To

60

12-okt

18-dec

3 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX4E

Må-To

80

12-okt

18-dec

4 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX5

Må-Fre

20

16-nov

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX6

Må-Fre

30

16-nov

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX7

Må-Fre

40

16-nov

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema, förmiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX5E

Må-To

20

16-nov

18-dec

2 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX6E

Må-To

30

16-nov

18-dec

3 valfria pass, se tidsschema, eftermddag

Matematik,Grund Flex

ÅV5MA50FX7E

Må-To

40

16-nov

18-dec

4 valfria pass, se tidsschema, eftermiddag

matematik grund

HALV TERMIN OKT-DEC ( Period 5)

sö d e r m al m

15


g ru n d l äg g a n d e

v u x

N at u rv e t e n s k a p

Biträdande rektor Hans Melén, rum H3, tel 08-702 75 11 hans.melen@utbildning.stockholm.se

Naturvetenskap

Ämnet fysik behandlar fysikens användningsområden i modernt vardags- och samhällsliv. Ämnet kemi utgår även den från vardagen och behandlar och förklarar frågor av allmänt intresse.

Fysik G – motsvarar grundskolekurs år 7–9

55 poäng

Kemi G – motsvarar grundskolekurs år 7–9

35 poäng

Ämne/kurs

Kurskod

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

ÅV45FY50K1

18.00-20.30

55

17-aug

18-dec

ÅV45KE50K2

On

18.00-20.00

35

17-aug

18-dec

fysik Helterminskurs aug-dec Fysik G kemi Kemi G

16

s ö de rmal m


g ru n d l äg g a n d e

v u x

s a m h ä l ls v e t e n s k a p

Biträdande rektor Bodil Fagrell rum H2 tel. 08-702 75 33 bodil.fagrell@utbildning.stockholm.se

Samhällskunskap Samhällskunskap syftar till att öka och fördjupa kunskaperna om omvärlden och de grundläggande demokratiska värdena, samt att utveckla ett demokratiskt tankesätt och handlande. Ämnet skall också fördjupa medvetenheten om hur olika handlingar påverkar en hållbar samhällsutveckling.

Kursnamn

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ti, To

13.15-15.15

100

17-aug

18-dec

samhällskunskap HELTERMINSKURS AUG-DEC Samhällskunskap

ÅV45SH5045

sö d e r m al m

17


g ru n d l äg g a n d e

v u x

s v e n s k a

Svenska som andraspråk Välkommen till grundläggande svenska som andraspråk! På Åsö vuxengymnasium delar vi in grundläggande svenska som andraspråk i fyra delkurser :

Grundläggande Tidigare

Delkurs 1

200p

Delkurs 2

200p

Grundläggande Senare

Delkurs 3 (ersätter delkurs B) 200p Delkurs 4 (ersätter delkurs C) 200p

s o m

a n d r a s p r å k

Biträdande rektor Ann-Marie Engback, rum H7, tel 08-702 75 92 ann-marie.engback@utbildning.stockholm.se

sammanfattningar, kommentarer och personliga texter med fokus på textbygget. På kursen ingår att hålla ett muntligt anförande. Avslutningsvis görs ett nationellt prov. Kursen förbereder för gymnasial nivå. Vi strävar efter hög kvalitet, att du ska klara dina studier bra och nå ditt mål inom planerad tid. Vi testar dina förkunskaper för att du ska vara helt säker på att du kommit till rätt delkurs. Du kan läsa svenska på heltid.

OBS! Du som tidigare läst delkurs A fortsätter på delkurs 3 och du som tidigare läst delkurs B for tsätter på delkurs 4.

• Vi har individuell handledning inom ramen för varje kurs.

G rundläggan d e t i d i g a r e – delkurs 1 och 2

• Du får tillgång till våra datasalar där du kan använda våra språkprogram.

• Vi har stödkurser i uttal och skriftlig kompetens.

På denna kurs läser du enklare skönlitteratur och tidningstext. Du skriver berättande och beskrivande texter. Du berättar och samtalar om intressen, litteratur och vardagsnära ämnen. Grundläggande grammatik, stavning och uttalsträning ingår. Studieteknik tränas under hela kursen.

18

G rundläggan d e s e n a r e – delkurs 3 och 4

Testa dina förkunskaper innan du börjar hos oss på Vuxenutbildning Stockholm.

På den senare delen av kursen läser du skönlitteratur, tidningsartiklar och faktatexter. Du skriver

Om du har G från SFI nivå D, börjar du på grundläggande delkurs 1 (studieväg 2) eller delkurs 2 (studieväg 3).

s ö de rmal m

Om du har VG, måste du göra test på Vuxenutbildning Stockholm.


g ru n d l äg g a n d e

v u x

s v e n s k a

s o m

a n d r a s p r å k

Så här ser studievägen ut från grundläggande kurser till gymnasiekurser:

SAS Grundläggande delkurs 1

SAS Grundläggande delkurs 3

Valbara kurser SAS Tal SAS Skriv

SAS Grundläggande delkurs 4

Ämne/kurs

SAS gymnasienivå A

SAS gymnasienivå B Motsvarar Svenska B. Ger allmän högskolebehörighet i svenska

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1

ÅV45SVA501K0

Må, On

17.30-19.30

200

17-aug

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2

ÅV45SVA502K5

Ti, To

17.30-19.30

200

17-aug

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3

ÅV45SVA503K5

Ti, To

17.30-20.00

200

17-aug

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4

ÅV45SVA504K0

Må, On

17.30-20.00

200

17-aug

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4

ÅV45SVA50424

Må, On, Fr

10.00-12.00

200

17-aug

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1

ÅV4SVA501F4

Må, On, Fr

09.15-12.00

200

17-aug

09-okt

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1

ÅV4SVA5014B

Må, Ti, On, To

13.00-15.00

200

17-aug

09-okt

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2

ÅV4SVA502F9

Ti, To, Fr

09.15-12.00

200

17-aug

09-okt

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2

ÅV4SVA5024B

Må, Ti, On, To

13.00-15.00

200

17-aug

09-okt

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3

ÅV4SVA50323

Må, Ti, To, Fr

09.30-12.00

200

17-aug

09-okt

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3

ÅV4SVA5034B

Må, Ti, On, To

13.00-15.30

200

17-aug

09-okt

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4

ÅV4SVA50423

Må, Ti, To, Fr

09.30-12.00

200

17-aug

09-okt

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4

ÅV4SVA5044B

Må, Ti, On, To

13.00-15.30

200

17-aug

09-okt

ÅV4SVA50FL

Må, Ti, On, To

13.00-16.30

100

14-sep

09-okt

Handledning

SAS Grundläggande delkurs 2

Handledning

SAS stödkurs Höra, Tala, Uttala, Skriva

Kommentar

SAS Grund Helterminskurser aug-dec (Period 4 och 5)

Halvterminskurser aug-okt (Period 4)

Delkurs 1 sep-okt Svenska som andraspråk, grundläggande, delkurs 1-2

Flexkurs. Mycket eget arbete.

sö d e r m al m

19


g ru n d l äg g a n d e

Ämne/kurs

v u x

Kursgrupp

Dag

s v e n s k a

Tid

s o m

Poäng

a n d r a s p r å k

Start

Slut

Kommentar

SAS GRUND Halvterminskurser okt-dec (Period 5) Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1

ÅV5SVA501F4

Må, On, Fr

09.15-12.00

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1

ÅV5SVA5014B

Må, Ti, On, To

13.00-15.00

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2

ÅV5SVA502F4

Må, On, Fr

09.15-12.00

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2

ÅV5SVA5024B

Må, Ti, On, To

13.00-15.00

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3

ÅV5SVA503F9

Ti, To, Fr

09.15-12.00

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3

ÅV5SVA5034B

Må, Ti, On, To

13.00-15.00

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4

ÅV5SVA50423

Må, Ti, To, Fr

09.30-12.00

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4

ÅV5SVA5044B

Må, Ti, On, To

13.00-15.30

200

12-okt

18-dec

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1

ÅV5SVA501K5

Ti, To

17.30-20.30

200

12-okt

18-dec

Mycket eget arbete.

ÅV5SVA50FL

Må, Ti, On, To

13.00-16.30

100

16-nov

18-dec

Flexkurs. Mycket eget arbete.

Ti

10.00-12.00

Delkurs 1 nov-dec Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-2

Stödkurser i uttal och skriftlig kompetens Uttalskurs 1

20

Ingen poänggivande kurs. Anmälan görs till din lärare.

Uttalskurs 2

On

10.00-12.00

Ingen poänggivande kurs. Anmälan görs till din lärare.

Skrivkurs 1

To

10.00-11.30

Ingen poänggivande kurs. Anmälan görs till din lärare.

Skrivkurs 2

16.00-17.30

Ingen poänggivande kurs. Anmälan görs till din lärare.

s ö de rmal m


g ru n d l äg g a n d e

v u x

s p e ci a l p e d a g o g i s k a

Specialpedagogiska kurser St ämm er något av f ölj a nd e p å s tå e n den in på dig?

• Du kanske sällan skriver för att du stavar så dåligt. • Du har svår t att förstå det du läser. • Du är osäker på de fyra räknesätten. • D u har tappat ditt självförtroende inför läsning, skrivning och räkning. • D u kanske har bristande baskunskaper och behöver läsa in grundskolan. • D u kanske har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller stora svårigheter med matematiken. Ta då chansen och sök in till våra specialpedagogiska kurser. Kurserna vänder sig till dig som är vuxen och tidigare har gått i svensk grundskola. Du upplever ändå att du inte har tillräckliga kunskaper för att klara ditt vardagsliv eller komma vidare i studier och andra utbildningar. Arbetsformer

• Du får arbeta i liten grupp. • D u arbetar i lugnare takt och under mindre tidspress.

k u r s e r

Utbildningsledare Ingela Ahlberg-Ersfjord, rum D24, tel 08-702 74 78 ingela.ahlberg-ersfjord@utbildning.stockholm.se

• D u får handledning av specialutbildade lärare med lång erfarenhet inom området. • D u är med och bestämmer innehållet i dina studier. • D u tränar på det just du behöver enligt din egen studieplan. • D u får använda dator och andra moderna hjälpmedel. • D u kan välja att studera heltid eller deltid, på dagtid eller kvällstid. För att söka kurserna tar du kontakt med skolan – kontaktpersoner, se här nedan. Tid bokas för ett personligt sammanträffande med specialpedagog. Vid detta tillfälle får du viktig information om kursernas innehåll och uppläggning. Tillsammans gör ni en bedömning/test av dina förkunskaper, personliga mål och behov av studier. Därefter diskuterar ni vilka kurser som är lämpligast att söka och fyller i en ansökan. Ring eller skriv till: Specialpedagog Marie-Louise Alvérus, Rum D20, tel. 08-702 74 36 marie-louise.alverus@utbildning.stockholm.se Utbildningssekreterare Christina Igergård, Rum H2, tel. 08-702 74 61 christina.igergard@utbildning.stockholm.se

sö d e r m al m

21


g ru n d l äg g a n d e

v u x

s p e ci a l p e d a g o g i s k a

Tider för förmiddagskurser

Valbara lektionstillfällen för svenska grund-flex

Obs! På ansökan väljer du kod för antalet lektionstillfällen. Exakta dagar och tider bestäms i samråd med lärare vid kursstart.

Kursnamn

Kursgrupp

k u r s e r

Mån

Tis

Ons

Tors

08.45–10.15

Lektion

Lektion

Lektion

Lektion

10.45–12.15

Lektion

Lektion

Lektion

Lektion

Dag

Tid

17.45-20.15

Poäng

Kursperiod

Anmärkningar

SVENSKA – OBS! Kurserna sökes efter kontakt med skolan HEL TERMIN AUG-DEC (Period 4 och 5 ) Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FXKS

Ti

75

17-aug

18-dec

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX1S

Må-To

80

17-aug

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX2S

Må-To

120

17-aug

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX3S

Må-To

160

17-aug

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX4S

Må-To

200

17-aug

18-dec

5 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX5S

Må-To

240

17-aug

18-dec

6 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX6S

Må-To

60

14-sep

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX7S

Må-To

90

14-sep

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX8S

Må-To

120

14-sep

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX9S

Må-To

150

14-sep

18-dec

5 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV45SV50FX0S

Må-To

180

14-sep

18-dec

6 pass/vecka, se tidsschema

Sv- Stöd

ÅV45OACSVS1S

13.15-14.45

15

17-aug

18-dec

Sv.grund-Skrivlust

ÅV45OACSLS

Ti

13.15-16.30

80

17-aug

18-dec

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FXKS

Ti

17.45-20.15

40

12-okt

18-dec

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX1S

Må-To

40

12-okt

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX2S

Må-To

60

12-okt

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX3S

Må-To

80

12-okt

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX4S

Må-To

100

12-okt

18-dec

5 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX5S

Må-To

120

12-okt

18-dec

6 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX6S

Må-To

20

16-nov

18-dec

2 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX7S

Må-To

30

16-nov

18-dec

3 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX8S

Må-To

40

16-nov

18-dec

4 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX9S

Må-To

50

16-nov

18-dec

5 pass/vecka, se tidsschema

Svenska, Grund Flex

ÅV5SV50FX0S

Må-To

60

16-nov

18-dec

6 pass/vecka, se tidsschema

Stöd-engelska

ÅV45OABENS

Ti

15.45-17.30

15

17-aug

18-dec

Sökes efter kontakt med skolan

Stöd-Matematik

ÅV45OAAMAS

Ti

15.30-17.00

15

17-aug

18-dec

Sökes efter kontakt med skolan

HALV TERMIN OKT-DEC ( Period 5)

ÖVRIGA KURSER

22

s ö de rmal m


sรถ d e r m al m

23


g y m n a s i e k u r s e r

Naturvetenskap Föreställningen att naturen är begriplig är central i naturvetenskapen. ­Utvecklingen inom matematik, naturvetenskap och teknik har på ett genomgripande sätt förändrat människans världsbild och tillämpningar av de naturvetenskapliga kunskaperna har starkt bidragit till utvecklingen av det moderna samhället. Naturvetenskaperna utgör därmed en viktig del av vår kultur. I naturvetenskapliga kurser på Åsö...

• arbetar vi med experimentell inriktning. • får du ofta arbeta laborativt i välutrustade labbsalar. • kompletteras lektioner med fältstudier och studiebesök. • får du en god förberedelse för vidare högskolestudier.

24

s ö de rmal m

n at u rv e t e n s k a p

Biträdande rektor Hans Melén, rum H3 tel. 08-702 75 11 hans.melen@utbildning.stockholm.se

De flesta naturvetenskapliga kurser finns med olika studetakt och i distansform. Tänk på att distanskurser och snabba kurser ställer större krav på eget ansvar och studievana.

Biologi A

100 poäng

Biologi B

50 poäng

Fysik A

100 poäng

Fysik B

150 poäng

Kemi A

100 poäng

Kemi B

100 poäng

Naturkunskap A

50 poäng

Naturkunskap B

100 poäng

Miljökunskap

100 poäng

Miljöteknik

50 poäng


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

n at u rv e t e n s k a p

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

ansök

Anmärkningar

Biologi A

ÅV4BI01F4

Må,On,Fr

08.45-12.15

100

17-aug

09-okt

13-aug

Biologi A

ÅV5BI01F4

Må,On,Fr

08.45-12.15

100

12-okt

18-dec

26-aug

Biologi A

ÅV5BI01NB1A

Ti,To,Fr

08.45-12.30

100

12-okt

18-dec

26-aug

Ingår i nat.vet. basår,se katalogtext

Biologi A

ÅV5BDI01W

18.00-21.15

100

12-okt

18-dec

26-aug

Distanskurs

Biologi A

ÅV45DBI01W

18.00-21.15

100

17-aug

18-dec

13-aug

Distanskurs

Biologi A

ÅV45BI01F5

Ti,To

08.45-11.45

100

17-aug

18-dec

13-aug

Biologi A

ÅV45BI01NB1B

Må, On

13.00-16.45

100

17-aug

18-dec

13-aug

Biologi B

ÅV4BI02E5

Ti, To

13.00-16.00

50

17-aug

09-okt

13-aug

Biologi B

ÅV5BI02E5

Ti, To

13.00-16.00

50

12-okt

18-dec

26-aug

Biologi B

ÅV5DBI02W

18-00-21.15

50

12-okt

18-dec

26-aug

Biologi B

ÅV45DBI02W

18.00-21.15

50

17-aug

18-dec

26-aug

Distanskurs

Biologi B

ÅV45BI02NB2

Ti,To

10.45-12.30

50

17-aug

18-dec

26-aug

Ingår i nat.vet basår,term.2

Fysik A

ÅV4FY01F4

Må,On,Fr

08.30-12.15

100

17-aug

09-okt

13-aug

Fysik A

ÅV5FY01F4

Må,On,Fr

08.30-12.15

100

12-okt

18-dec

26-aug

Fysik A

ÅV5FY01NB1A

Ti,To Fr

13.30-17.00 08.30-12.00

100

12-okt

18-dec

26-aug

Fysik A

ÅV45FY01F0

Må,On

08.30-12.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

Fysik A

ÅV45DFY01W

On

18.00-21.15

100

17-aug

18-dec

13-aug

Fysik A

ÅV45FY01E0

Må,On

13.30-16.45

100

17-aug

18-dec

13-aug

Fysik A

ÅV45FY01K0

Må,On

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

Fysik A

ÅV45FY01NB1B

Ti, To

13.30-16.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Fysik B

ÅV45FY02E0

Må, On

13.00-17.00

150

17-aug

18-dec

13-aug

Fysik B

ÅV45FY02F9

Ti, To,Fr

08.30-11.45

150

17-aug

18-dec

13-aug

Fysik B

ÅV45DFY02W

On

17.45-21.45

150

17-aug

18-dec

13-aug

Distanskurs

Fysik B

ÅV45FY02NB2

Ti, To Fr

13.15-17.00 08.00-10.00

150

17-aug

18-dec

13-aug

Ingår i nat.vet basår,term.2

Fysik B

ÅV51FY02F9

Ti, To,Fr

08.30-12.00

150

12-okt

12-mar

26-aug

Kursen fortsätter under våren

Fysik B

ÅV51DFY02W

Fr

08.30-12.00

150

12-okt

12-mar

26-aug

Distanskurs

Kemi A

ÅV45KE01FE0

Må,On

13.15-16.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Kemi A

ÅV45KE01K5

Ti,To

18.00-21.15

100

17-aug

18-dec

13-aug

Kemi A

ÅV45DKE01W

Ti

18.00-21.15

100

17-aug

18-dec

13-aug

Kemi A

ÅV45KE01NB1B

Ti, To, Fr

09.00-11.30 08.45-10.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

biologi Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

Helterminskurser aug-dec

Onsdagar endast i P4

Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

Helterminskurser aug-dec

Distanskurs

26-aug

fysik Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

Ingår i nat.vet. basår

Helterminskurser aug-dec

Distanskurs

Helterminskurser aug-dec/okt-mar

kemi Helterminskurser aug-dec

Distanskurs

sö d e r m al m

25


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

n at u rv e t e n s k a p

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

ansök

Anmärkningar

ÅV4KE01NB1A

Må,On

09.00-12.00

100

17-aug

09-okt

13-aug

Ingår i nat.vet.basår,se katalogtext

Ti,To

08.30-12.15

ÅV51KE01E5

Ti,To

13.30-17.00

100

12-okt

15-mar

26-aug

Kursen forsätter under våren

Kemi B

ÅV45KE02E0

Må,On

13.15-16.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Kemi B

ÅV45DKE02W

Ti

13.15-17.00

100

17-aug

20-nov

13-aug

Distanskurs

Kemi B

ÅV45KE02NB2

Må,On,Fr

10.45-12.45

100

17-aug

18-dec

13-aug

Ingår i nat.vet basår,termin 2

Kemi B

ÅV45AKE02E5

Ti,To

13.15-17.00

100

17-aug

20-nov

13-aug

För dig som behöver betyg för högskoleansökan

ÅV51KE02F5

Ti,To

08.45-12.15

100

12-okt

15-mar

26-aug

Kursen fortsätter under våren

Naturkunskap A

ÅV4NK01E5

Ti, To

13.00-16.00

50

17-aug

09-okt

13-aug

Naturkunskap A

ÅV4NK01F5

Ti, To

09.00-12.00

50

17-aug

09-okt

13-aug

Naturkunskap A

ÅV5NK01F5

Ti, To

09.00-12.00

50

12-okt

18-dec

26-aug

Naturkunskap A

ÅV5NK01E5

Ti, To

13.00-16.00

50

12-okt

18-dec

26-aug

Naturkunskap A

ÅV5DNK01W

Ti

18.00-21.15

50

12-okt

18-dec

26-aug

Distanskurs

Naturkunskap A

ÅV45DNK01W

Ti

18.00-21.15

50

17-aug

18-dec

13-aug

Distanskurs

Naturkunskap A

ÅV45NK01E0

On

13.30-17.00

50

17-aug

18-dec

13-aug

Naturkunskap B

ÅV4NK02F4

Må,On,Fr

08.45-12.15

100

17-aug

09-okt

13-aug

Naturkunskap B

ÅV5NK02F4

Må,On,Fr

08.45-12.15

100

12-okt

18-dec

26-aug

Naturkunskap B

ÅV45DNK02W

To

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

Distanskurs

Naturkunskap B

ÅV45AK02K5

Ti,To

18.00-21.00

100

17-aug

20-nov

13-aug

För dig som behöver betyg för kompl. av högskoleansökan.

ÅV51NK02F4

Må, On, Fr

08.45-12.15

100

12-okt

15-mars

26-aug

Kursen fortsätter under våren

ÅV45MIE0Q

Må,On

13.30-16.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

ÅV4MKUE0

Må,On

13.30-16.00

50

17-aug

09-okt

13-aug

kemi Halvterminskurs aug-okt Kemi A

Helterminskurs okt-mar Kemi A

Helterminskurser aug-dec

Helterminskurs okt-mar Kemi B

naturkunskap Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

Helterminskurser aug-dec

Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

Helterminskurser aug-dec

Helterminskurs okt-mars Naturkunskap B

miljö Helterminskurser aug-dec Miljökunskap

Halvterminskurs aug-dec Miljöteknik

26

s ö de rmal m


g y m n a s i e k u r s e r

n at u rv e t e n s k a p l i g t

Naturvetenskapligt basår Har du t.ex. kommit på att du vill läsa vidare till läkare eller är det kurser vid KTH som är målet med dina studier hos oss? Saknar du den rätta studiebakgrunden så blir vårt naturvetenskapliga basår perfekt för dig (Kurskod ÅV45NB1).

ba s å r

Biträdande rektor Hans Melén, rum H3 tel. 08-702 75 11 hans.melen@utbildning.stockholm.se

Basåret vänder sig till dig som vill ha en naturvetenskaplig gymnasiebehörighet. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier – dagtid.

Biologi A

100 poäng

Kemi A

100 poäng

Biologi B

50 poäng

Kemi B

100 poäng

Fysik A

100 poäng

Matematik C

100 poäng

Fysik B

150 poäng

Matematik D

100 poäng

Under första terminen kan du välja mellan att läsa fyra kurser samtidigt under hela terminen och att läsa två kurser i taget under 8 veckor.

sö d e r m al m

27


g y m n a s i e k u r s e r

Matematik Utbildningen i matematik syftar till att du ska kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är viktiga både för dig själv och samhället. Utbildningen syftar även till att du ska uppleva glädjen i att utveckla din matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt att få erfara något av matematikens skönhet och logik. St öd f ör mate m ati klärand e

På Åsö är vi beredda att på flera sätt hjälpa dig så att dina matematikstudier blir lyckade. Eventuella stöd- och introduktionskurser får du information om vid kursstar ten. Ett särskilt introduktionsmöte ordnas för dig som ska läsa en A-kurs. Inbjudan skickas ut tillsammans med kallelsen. M atematek

I Åsös Matematek kan du få både stöd och inspiration i dina matematikstudier. En matematiklärare hjälper dig till rätta. Där finner du även litteratur, ljudband, bildband m.m med matematisk anknytning samt även datorer utrustade med bland annat träningsprogram för olika matematiska avsnitt. Utnyttja MATEMATEKET, det är till för dig!

28

s ö de rmal m

m a t e m a ti k

Biträdande rektor Hans Melén, rum H3 tel. 08-702 75 11 hans.melen@utbildning.stockholm.se

R e pe t i t i o n sk ur se r

För dig som känner ett behov av att friska upp dina förkunskaper och lägga en bra grund för studierna erbjuder vi repetitionskurser inför de olika nivåerna i matematik. Kurserna kräver ingen föranmälan och består av 4 undervisningspass om 2 timmar vardera. De ges i samband med varje periodstart. Information om tider och lokaler får du på www.asovux.se.


g y m n a s i e k u r s e r

m a t e m a ti k

Ol ika matemati kku rs e r

ha goda och aktuella förkunskaper men också att ha tillräckligt med tid att lägga ned på hemarbete.

Matematikkurser kan variera i fråga om uppläggning och tid. Läs kommentarerna noga så att du väljer den kurstyp som passar dig bäst.

Kvartsterminskurser (5 veckor) finns på nivåerna B och C under oktober-november.

Helterminskurser finns på nivåerna A–D med star t i augusti och oktober. Halvterminskurser (8 veckor) finns på nivåerna A–E. De flesta startar både i augusti och i oktober. För att nå ett bra studieresultat är det viktigt att Kursnamn

Kursgrupp

Tänk på att förkunskaper och tillgänglig tid spelar större roll här än för vanliga kurser. Kurserna avslutas så att betyg kan fås i tid för komplettering av högskoleansökan. Viss samundervisning mellan B- och C-kurserna kan förekomma.

Dag

Tid

Poäng

Kursperiod

ansök

Anmärknigar

matematik Helterminskurser aug–dec / okt–mar Matematik A

ÅV45MA0110

Må.On

08.15-10.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Matematik A

ÅV45MA01E4Q

Må,On, Fr

13.30-16.15, 10.45-12.45

100

17-aug

18-dec

13-aug

För dig som tycker att matematik är svårt, utökad undervisningstid. Möjlighet till riktat stöd och garanti för mindre gruppstorlek.

Matematik A

ÅV45AMA01K5

Ti,To

18.00-21.00

100

17-aug

20-nov

13-aug

För dig som behöver betyg i november för högskoleansökan

Distanskurser matematik A Matematik A

ÅV45DMA01W

Ti

18.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik A

ÅV4B5DMA01W

Ti

18.00

100

14-sep

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik A

ÅV5DMA01W

Ti

18.00

100

12-okt

18-dec

26-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik A

ÅV5BDMA01W

Ti

18.00

100

16-nov

18-dec

26-aug

Distans

ÅV4MA01E4Q

Må,On, Fr

13.30-16.45 09.00-12.00

100

17-aug

09-okt

13-aug

Matematik A

ÅV5MA012B

Må-To

10.45-13.00

100

12-okt

18-dec

26-aug

Matematik A

ÅV51MA01E0

Må,On,

13.30-16.15

100

12-okt

12-mar

26-aug

Halvterminskurs A aug – okt Matematik A Halvterminskurs A okt– dec

Helterminskurser B aug– dec/aug – nov/okt–mar Matematik B

ÅV45MA0225

Ti,To

10.45-12.30

50

17-aug

18-dec

13-aug

Matematik B

ÅV45MA0250

Må,On

15.30-17.15

50

17-aug

18-dec

13-aug

Matematik B

ÅV45AMA02K5

Ti,To

18.00-20.45

50

17-aug

20-nov

13-aug

Matematik B

ÅV45MA0260

Må, On

18.15-20.15

50

17-aug

18-dec

13-aug

Matematik B

ÅV51MA0260

Må,On

18.15-20.15

50

12-okt

12-mar

26-aug

För dig som behöver betyg i november för högskoleansökan

Kursen fortsätter under våren

sö d e r m al m

29


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

m a t e m a ti k

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Kursperiod

ansök

Matematik B

ÅV4MA02F9

Ti,To,Fr

08.45-11.30

50

17-aug

09-okt

13-aug

Matematik B

ÅV4MA02E5

Ti,To

13.30-17.00

50

17-aug

09-okt

13-aug

Matematik B

ÅV4MA02K0

Må,On

18.00-21.30

50

17-aug

09-okt

13-aug

ÅV5MA02F4Q

Må,On

08.45-11.45

50

12-okt

18-dec

26-aug

Fr

08.45-10.30

Anmärknigar

matematik Halvterminskurser B aug– okt

Halvterminskurser B okt– dec Matematik B

Matematik B

ÅV5MA02F9

Ti,To, Fr

08.45-11.30

50

12-okt

18-dec

26-aug

Matematik B

ÅV5MA02E0

Må,On

13.30-17.00

50

12-okt

18-dec

26-aug

Matematik B

ÅV5MA02K5

Ti,To

18.00-21.30

50

12-okt

18-dec

26-aug

ÅV5AMA02E5B

Må-to

15.30-18.00

50

12-okt

20-nov

26-aug

Kvartsterminskurs B okt– nov Matematik B

För dig som behöver betyg i november för högskoleansökan.Självstudiekurs med lite lärarled undervisning och handledning.

Distanskurser matematik B Matematik B

ÅV45DMA02W

On

18.00

50

17-aug

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik B

ÅV4B5DMA02W

On

18.00

50

14-sep

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik B

ÅV5DMA02W

On

18.00

50

12-okt

18-dec

26-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik B

ÅV5BDMA02W

On

18.00

50

16-nov

18-dec

26-aug

Distans

Helterminskurser C aug–dec/aug–nov/okt–mars Matematik C

ÅV45MA0315

Ti,To

08.30-10.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Matematik C

ÅV45MA0355

Ti,To

15.30-17.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Matematik C

ÅV45AMA03K0

Må,On

18.00-21.15

100

17-aug

20-nov

13-aug

För dig som behöver betyg i november för högskoleansökan

Matematik C

ÅV45MA03F4A

Må,On Fr

08.30-10.30 08.30-09.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Se separat beskrivning nedan*

Matematik C

ÅV45MA03F4B

Må,On Fr

08.30-10.30 09.30-10.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

Se separat beskrivning nedan*

Matematik C

ÅV51MA03K5

Ti,To

18.00-21.00

100

12-okt

12-mars

26-aug

Kursen fortsätter under våren

Matematik C

ÅV45MA03NB1B

Må, On

08.10-10.30

100

17-aug

18-dec

13-aug

ÅV4MA03F9Q

Ti,To

08.30-11.45

100

17-aug

09-okt

13-aug

Fr

08.30-10.30

Halvterminskurser C aug–okt Matematik C

Matematik C

ÅV4MA03E5

Ti,To

13.30-17.15

100

17-aug

09-okt

13-aug

Matematik C

ÅV4MA03NB1A

Må,On

13.00-16.00

100

17-aug

09-okt

13-aug

Fr

10.45-12.45

Ti, To

08.30-11.45

100

12-okt

18-dec

26-aug

Fr

08.30-10.30 13.30-17.45

100

12-okt

18-dec

26-aug

100

12-okt

18-dec

26-aug

Halvterminskurser C okt–dec Matematik C

ÅV5MA03F9Q

Matematik C

ÅV5MA03E9Q

Ti,To Fr

10.45-12.45

Matematik C

ÅV5MA03K0

Må,On

17.45-21.30

* Undervisning i större grupp med extra stöd och räkneövningar i mindre grupp på fredagar.

30

s ö de rmal m


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

m a t e m a ti k

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Kursperiod

ansök

Anmärknigar

ÅV5AMA03E5B

Må-To

15.30-18.30

50

12-okt

26-aug

För dig som behöver betyg i november för högskoleansökan.Självstudiekurs med lite lärarled undervisning och handledning.

matematik Kvartsterminskurs C okt–nov Matematik C

20-nov

Distanskurser matematik C Matematik C

ÅV45DMA03W

On

18.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid,Distans

Matematik C

ÅV4B5DMA03W

On

18.00

100

14-sep

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik C

ÅV5DMA03W

On

18.00

100

12-okt

18-dec

26-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik C

ÅV5BDMA03W

On

18.00

100

16-nov

18-dec

26-aug

Distans

Helterminskurser C aug–dec/aug–nov/okt–mars Matematik D

ÅV45MA0420

Må,On

10.45-13.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

Matematik D

ÅV45AMA04NB2

Må,On

13.45-16.45

100

17-aug

20-nov

13-aug

För dig som behöver betyg i november för högskoleansökan

Matematik D

ÅV51MA04K0

Må,On

18.00-21.15

100

12-okt

12-mars

26-aug

Kursen fortsätter under våren

ÅV4MA04E9Q

Ti,To

13.15-16.45

100

17-aug

09-okt

13-aug

Fr

08.30-10.30

Ti,To

13.15-16.45

100

12-okt

18-dec

26-aug

Fr

08.30-10.30

Halvterminskurser D aug–okt Matematik D

Halvterminskurser D okt–dec Matematik D

ÅV5MA04E9Q

Distanskurser matematik D Matematik D

ÅV45DMA04W

On

18.00

100

17-aug

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik D

ÅV4B5DMA04W

On

18.00

100

14-sep

18-dec

13-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik D

ÅV5DMA04W

On

18.00

100

12-okt

18-dec

26-aug

Flexibel sluttid, Distans

Matematik D

ÅV5BDMA04W

On

18.00

100

16-nov

18-dec

26-aug

Distans

ÅV5MA05E5

Ti,To

13.30-16.30

50

12-okt

18-dec

26-aug

Halvterminskurs E okt–dec Matematik E

sö d e r m al m

31


g y m n a s i e k u r s e r

h u m a n io r a / s a m h ä l l s v e t e n s k a p

Humaniora/Samhällsvetenskap Vill du förstå den värld du är en del av? Varför drabbas Bangladesh så ofta av översvämningar? Hur kan en räntehöjning dämpa inflationen? Går det att vara feminist och muslim? Vad vet vi om hur vi styrs av våra gener och hur mycket som är ett resultat av vår uppväxt? Finns det gemensamma drag i Sveriges och Indiens historia? Kan

vi lära oss av historien? Hur påverkar samhället och religionen våra värderingar och vårt välbefinnande? Vill du kunna ta ställning till den bild som ges i massmedia? Samhällsvetenskapliga kurser ger dig redskap att förstå bättre. Förkunskaper : Grundskola för A kurser. Underliggande nivå på B kurser

50 poäng

Psykologi A

50 poäng

Geografi A

100 poäng

Psykologi B

50 poäng

Historia A

100 poäng

Religionskunskap A

50 poäng

Historia B

100 poäng

Religionskunskap B

50 poäng

Projektarbete

100 poäng

Samhällskunskap A

100 poäng

Samhällskunskap B

100 poäng

Filosofi A

32

Biträdande rektor Bodil Fagrell, rum H2, tel 08-702 75 33 bodil.fagrell@utbildning.stockholm.se

s ö de rmal m


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

h u m a n io r a / s a m h ä l l s v e t e n s k a p

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

Kommentar

ÅV4FS0145

Ti, To

13.15-15.15

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5FS0145

Ti, To

13.15-15.15

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV4GE01E0

Må, On

13.15-17.00

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5GE01E0

Må, On

13.15-17.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Historia A

ÅV45HI01K6

Ti

17.30-21.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Historia A - distanskurs

ÅV45DHI01W

Ti

17.30-21.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Historia A

ÅV4HI01F0

Må, On

08.30-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Historia A

ÅV4HI01E5

Ti, To

13.15-17.15

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Historia B

ÅV4HI02F5

Ti, To

08.30-12.00

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Historia A

ÅV5HI01F0

Må, On

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Historia A

ÅV5HI01E5

Ti, To

13.15-17.15

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Historia B

ÅV5HI02F5

Ti, To

08.30-12.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Historia A - distanskurs

ÅV5DHI01W

Ti

17.30-21.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV45PA01E6

Ti

15.30-17.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

ÅV45PS02F8

Fr

09.00-11.15

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Psykologi A

ÅV4PS01E0

Må, On

13.15-16.00

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Psykologi A

ÅV4PS01E5

Ti, To

13.15-16.00

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Psykologi A - distanskurs

ÅV4DPS01W

18.00-21.00

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Filosofi HALVTERMINSKURS AUG-OKT Filosofi A

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC Filosofi A

GEOGRAFI HALVTERMINSKURS AUG-OKT Geografi A

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC Geografi A

HISTORIA HELTERMINSKURSER AUG-DEC

4-6 träffar

HALVTERMINSKURSER AUG-OKT

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC

3-5 träffar

PROJEKTARBETE HELTERMINSKURS AUG-DEC Projektarbete

PSYKOLOGI HELTERMINSKURSER AUG-DEC Psykologi B

HALVTERMINSKURSER AUG-OKT

3-5 träffar

sö d e r m al m

33


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

h u m a n io r a / s a m h ä l l s v e t e n s k a p

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

Psykologi A

ÅV5PS01OPAE

Må, On

13.15-16.00

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Psykologi A

ÅV5PS01E5

Ti, To

13.15-16.00

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Psykologi A - distanskurs

ÅV5DPS01W

18.00-21.00

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV45RE01KW

On

18.00-20.30

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Religionskunskap A

ÅV4RE0120

Må, On

10.45-12.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Religionskunskap A

ÅV4RE0125

Ti, To

10.45-12.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Religionskunskap A

ÅV5RE0120

Må, On

10.45-12.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Religionskunskap A

ÅV5RE0125

Ti, To

10.45-12.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Religionskunskap A - distanskurs

ÅV5DRE01W

On

18.00-20.30

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Religionskunskap B

ÅV5RE0215

Ti, To

08.30-10.30

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Samhällskunskap A

ÅV45SH01K7

To

17.30-21.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Samhällskunskap A - distanskurs

ÅV45DSH01W

To

17.30-21.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Samhällskunskap A

ÅV4SH01E0

Må, On

13.15-17.15

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Samhällskunskap A

ÅV4SH01F5

Ti, To

08.30-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Samhällskunskap B

ÅV4SH02F0

Må, On

08.30-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Samhällskunskap A

ÅV5SH01E0

Må, On

13.15-17.15

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Samhällskunskap A

ÅV5SH01F5

Ti, To

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Samhällskunskap A - distanskurs

ÅV5DSH01W

To

17.30-21.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Samhällskunskap B

ÅV5SH02F0

Må, On

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Kommentar

psykologi HALVTERMINSKURSER OKT-DEC

3-5 träffar

RELIGIONSKUNSKAP HELTERMINSKURS AUG-DEC Religionskunskap A - webbstöd

HALVTERMINSKURSER AUG-OKT

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC

3-5 träffar

SAMHÄLLSKUNSKAP HELTERMINSKURSER AUG-DEC

4-6 träffar

HALVTERMINSKURSER AUG-OKT

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC

34

s ö de rmal m

3-5 träffar


g y m n a s i e k u r s e r

e ko n o m i

Biträdande rektor Bodil Fagrell, rum H2, tel 08-702 75 33 bodil.fagrell@utbildning.stockholm.se

Ekonomi Vi har två yrkesförberedande kurspaket, ekonomiassistent och löneadministratör. Som ekonomiassistent arbetar du på en ekonomiavdelning med varierande arbetsuppgifter inom ekonomiområdet som t.ex. att bokföra affärshändelser, upprätta och skicka fakturor till kunder, sköta kund- och leverantörsreskontra m.m. Som löneadministratör arbetar du på ett företags personalavdelning med personalfrågor som Ämne/kurs

Kursgrupp

Dag

t.ex. att upprätta lönebesked och betala ut löner, anställa och motivera ny personal, arbeta med semester- och tjänstledighetsansökningar m.m. Alla kurser som ingår i kurspaketen kan läsas som enskild kurs. Förkunskaper : Grundskola. Då en stor del av undervisningen sker i datasal behöver du ha en viss datavana.

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

Kommentar

EKONOMIASSISTENT ÅV45EA (För att söka samtliga kurser i paketet ange kod: ÅV45EA. Varje kurs är också sökbar för sig) HELTERMINSPAKET AUG – DEC Affärssystem-praktiskt arbete

ÅV45FE516EA

Ti, To

09.00-12.15

150

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Företagsekonomi A

ÅV4FE02EA

Må, On

08.30-13.00

50

17-aug

14-sep

29-apr/13-maj

Företagsekonomi B

ÅV45FE03EA

Må, On

08.30-13.00

150

16-sep

18-dec

29-apr/13-maj

Rättskunskap

ÅV4RK03EA

Ti, To

13.15-15.15

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Affärsjuridik

ÅV5RK01EA

Ti, To

13.15-15.15

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

LÖNEADMINISTRATÖR ÅV45LA (För att söka samtliga kurser i paketet ange kod: ÅV45LA. Varje kurs är också sökbar för sig) HELTERMINSPAKET AUG – DEC Företagsekonomi A

ÅV4FE02LA

Må, On

13.15-15.15

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Löneadministration

ÅV45FE506LA

Må, On

09.00-12.15

150

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Personaladministration

ÅV4ADM09LA

Ti, To

10.00-12.15

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Information och layout A

ÅV5ADM05LA

Må, On

13.15-15.15

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Bokföring

ÅV5FE511LA

Ti, To

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV45FE511K7

To

17.30-21.15

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

ÅV4DFE02W

Ti

18.00-20.30

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ENSTAKA KURSER HELTERMINSKURS AUG – DEC Bokföring

HALVTERMINSKURS AUG – OKT Företagsekonomi A - distanskurs

3-5 träffar

HALVTERMINSKURSER OKT– DEC Företagsekonomi A

ÅV5FE0245

Ti, To

13.15-15.15

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Företagsekonomi A - distanskurs

ÅV5DFE02W

Ti

18.00-20.30

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Rättskunskap

ÅV5RK0340

Må, On

13.15-15.15

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

3-5 träffar

sö d e r m al m

35


g y m n a s i e k u r s e r

s v e n s k a

s o m

a n d r a s p r å k

Svenska som andraspråk På Åsö vuxengymnasium delar vi in gymnasiekurserna i två delkurser, språkriktighet och skönlitteratur samt argumentation och facklitteratur. Varje delkurs avslutas med muntligt och skriftligt prov. Det nationella provet ingår i delkurs 2. Vi har ett flexibelt upplägg och strävar efter hög kvalitet: • D u kan läsa SAS A eller B på en eller två perioder. Om du läser kursen på två perioder måste du läsa delkurs 1 före delkurs 2. • O m du misslyckas med en del, behöver du bara läsa om/tentera upp den delkursen.

36

s ö de rmal m

Biträdande rektor Ann-Marie Engback, rum H7, tel 08-702 75 92 ann-marie.engback@utbildning.stockholm.se

• Vi har individuell handledning inom ramen för varje kurs. • P rovtillfällena ligger utanför lektionstid och du anmäler dig till prov i samråd med din lärare. Möjligheter till stöd:

• T alkurs, 50 p, där du får extra träning i tal, uttal och hörförståelse. • S krivkurs, 50 p, där du får extra träning i att skriva och förbättra dina texter. • Du har tillgång till våra datasalar med språk- program.


Kursgrupp

Kurskod

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

SAS A, del 1

ÅV45SVA01161

18.00-20.30

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

SAS A, del 2

ÅV45SVA01262

On

18.00-20.30

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

SAS A, del 1

ÅV4SVA011E0

Må, On

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS A, del 1

ÅV4SVA011F5

Ti, To

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS A, del 2

ÅV4SVA012F0

Må, On

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS A, del 2

ÅV4SVA012E5

Ti, To

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS A, del 1

ÅV5SVA011F0

Må, On

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS A, del 1

ÅV5SVA011E5

Ti, To

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS A, del 2

ÅV5SVA012E0

Må, On

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS A, del 2

ÅV5SVA012F5

Ti, To

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV4SVA011F5

Ti, To

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5SVA012F5

Ti, To

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV4SVA011E0

Må, On

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5SVA012E0

Må, On

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV4SVA011F5

Ti, To

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV4SVA012F0

Må, On

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV4SVA011E0

Må, On

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV4SVA012E5

Ti, To

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5SVA011F0

Må, On

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5SVA012F5

Ti, To

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5SVA011E5

Ti, To

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5SVA012E0

Må, On

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS – Om du inte läser kurserna parallellt, måste du läsa del 1 före del 2 Helterminskurser SAS A aug – dec

Halvterminskurser SAS A aug-okt

Halvterminskurser SAS A okt-dec

Exempel på kombinationsmöjligheter SAS A dagtid: Del 1+2 aug-dec

Del 1+2 aug-dec

Del 1+2 aug-okt

Del 1+2 aug-okt

Del 1+2 okt-dec

Del 1+2 okt-dec

sö d e r m al m

37


g y m n a s i e k u r s e r

Kursgrupp

s v e n s k a

s o m

a n d r a s p r å k

Kurskod

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

SAS B, del 1

ÅV45SVA02166

Ti

18.00-20.30

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

SAS B, del 2

ÅV45SVA02267

To

18.00-20.30

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

SAS B, del 1

ÅV4SVA021E0

Må, On

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS B, del 1

ÅV4SVA021F5

Ti, To

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS B, del 2

ÅV4SVA022F0

Må, On

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS B, del 2

ÅV4SVA022E5

Ti, To

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS B, del 1

ÅV5SVA021F0

Må, On

09-00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS B, del 1

ÅV5SVA021E5

Ti, To

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS B, del 2

ÅV5SVA022E0

Må, On

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS B, del 2

ÅV5SVA022F5

Ti, To

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS – Om du inte läser kurserna parallellt, måste du läsa del 1 före del 2 Helterminskurser SAS B aug-dec

Halvterminskurser SAS B aug-okt

Halvterminskurser SAS B okt-dec

Exempel på kombinationsmöjligheter SAS B dagtid: Del 1+2 aug-dec

ÅV4SVA021F5

Ti, To

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5SVA022F5

Ti, To

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV4SVA021E0

Må, On

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5SVA022E0

Må, On

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV4SVA021F5

Ti, To

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV4SVA022F0

Må, On

09.00-11.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV4SVA021E0

Må, On

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV4SVA022E5

Ti, To

13.00-15.45

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5SVA021F0

Må, On

09-00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5SVA022F5

Ti, To

09.00-11.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5SVA021E5

Ti, To

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5SVA022E0

Må, On

13.00-15.45

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS Talkurs

ÅV45SV0918

Fr

09.00-10.30

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

SAS Talkurs

ÅV4SV0951

Må, On

16.00-17.30

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS Talkurs

ÅV5SV0955

Ti, To

16.00-17.30

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

SAS Skrivkurs

ÅV45SV0818

Fr

10.45-12.15

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

SAS Skrivkurs

ÅV4SV0856

Ti

16.00-17-30

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

SAS Skrivkurs

ÅV5SV0857

To

16.00-17.30

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Del 1+2 aug-dec

Del 1+2 aug-okt

Del 1+2 aug-okt

Del 1+2 okt-dec

Del 1+2 okt-dec

Stödkurser

38

s ö de rmal m


g y m n a s i e k u r s e r

s v e n s k a

Biträdande rektor Ann-Marie Engback, rum H7, tel 08-702 75 92 ann-marie.engback@utbildning.stockholm.se

Svenska När du har läst svenska hos oss kommer du att ha förbättrat och fördjupat dina kunskaper om litteratur och din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har fått skrivglädje och ett stort intresse för litteratur! • D u kan läsa de flesta kurser på en eller två ­perioder.

Vi ger dig stöd:

• Individuella utvecklingssamtal. • Webbstöd i de flesta kurser. • Tillgång till våra datasalar med språkprogram. • E tt stort bibliotek där du kan söka information.

• Du kan läsa svenska A och svenska B på distans. • V i har kurser i retorik där du tränar att tala inför publik. • D u tränar din skrivförmåga i kursen litterär ­gestaltning (kursen ges inte varje period). Kursnamn

kursgrupp

dag

Svenska A

100 poäng

Svenska B

100 poäng

Svenska C

50 poäng

Litterär gestaltning

100 poäng

Retorik

tid

poäng

50 poäng

start

slut

ansök

kommentar

svenska Helterminskurser aug-dec Svenska A

ÅV45SV0145

Ti, To

13.15-15.15

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Svenska A

ÅV45SV01K1

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Svenska A

ÅV45DSV01W

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Distanskurs. 5-6 träffar på måndagkvällar

ÅV4SV01E0

Må, On

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kan kombineras med ÅV5SV02E0.

Halvterminskurser aug-okt Svenska A

13.30-16.30

Halvterminskurser okt-dec Svenska A

ÅV5SV01F0

Må, On

09.00-12.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Svenska A

ÅV5SV01K6

Ti

18.00-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Helterminskurser aug-dec Svenska B

ÅV45SV02F5

Ti, To

09.00-11.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Svenska B

ÅV45SV02K2

On

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Svenska B

ÅV45DSV02W

On

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Distanskurs, 5-6 träffar på onsdagkvällar.

sö d e r m al m

39


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

s v e n s k a

kursgrupp

dag

tid

poäng

start

slut

ansök

ÅV4SV02F0

Må, On

09.00-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

kommentar

svenska Halvterminskurs aug-okt Svenska B

Halvterminskurser okt-dec

40

Svenska B

ÅV5SV02E0

Må, On

13.30-17.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Svenska B

ÅV5SV02K7

To

18.00-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Svenska B

ÅV5SV02LÖ

10.00-13.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Svenska C

ÅV45SV0555

Ti

15.30-17.30

50

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Litterär gestaltning

ÅV45SV04F8

Fr

09.00-12.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Svenska Retorik

ÅV4SV0759

To

15.30-17.30

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Svenska Retorik

ÅV5SV0759

To

15.30-17.30

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Projektarbete

ÅV45PA01E6

Ti

15.30-17.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

s ö de rmal m

Kan kombineras med ÅV4SV01E0.

Självstudiekurs. Sista träffen 22/11.


g y m n a s i e k u r s e r

Sp r å k

Biträdande rektor Ann-Marie Engback, rum H7, tel 08-702 75 92 ann-marie.engback@utbildning.stockholm.se

Språk Den ökade internationalisering kräver goda språkkunskaper. På Åsö vuxengymnasium kan du förutom engelska även läsa franska, tyska, spanska, italienska, japanska, ryska och latin. • D u kan läsa de flesta kurser på en eller två perioder. • Du kan läsa många kurser på distans.

Kursnamn

• Vi har webbstöd i de flesta kurser. • D u får stöd genom individuella utvecklingssamtal. • D u har tillgång till många språkprogram i våra datasalar. • V i har ett stort bibliotek, där du förutom böcker även kan låna filmer och program.

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

Kommentar

Engelska A

ÅV45EN0114

Må, On, Fr

08.45-10.15

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Utökad undervisningstid.

Engelska A

ÅV45EN0140

Ti, To

13.30-15.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Engelska A

ÅV45EN01K5

Ti, To

18.00-21.00

Engelska A

ÅV45DEN01W

To

ÅV4EN01F0

Må, On

engelska Helterminskurser aug-dec

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Endast vissa torsdagar enl. ö.k. med läraren.

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Distanskurs, 5 träffar på torsdagkvällar.

09.00-12.00

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kan kombineras med ÅV5EN02F0.

Halvterminskurs aug-okt Engelska A

Halvterminskurser okt-dec Engelska A

ÅV5EN01F5

Ti, To

09.00-12.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Engelska A

ÅV5EN01E0

Må, On

13.30-16.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Engelska A

ÅV5EN01K1

18.00-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Engelska A+B

ÅV4EN01F0

Må, On

09.00-12.00

100

ÅV5EN02F0

Må, On

09.00-12.00

100

Engelska B

ÅV45EN0225

Ti, To

10.30-12.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Engelska B

ÅV45EN02K6

Ti

18.00-21.00

Engelska B

ÅV45DEN02W

Ti

Helterminskurser aug-dec

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Distanskurs, 5 träffar på tisdagkvällar.

sö d e r m al m

41


Kursnamn

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

ÅV4EN02F5

Ti, To

09.00-12.00

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kommentar

engelska Halvterminskurs aug-okt Engelska B

Halvterminskurser okt-dec Engelska B

ÅV5EN02F0

Må, On

09.00-12.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Engelska B

ÅV5EN02E5

Ti, To

13.30-16.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Kan kombineras med ÅV4EN01F0.

Engelska B

ÅV5EN02K2

On

18.00-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV45EN03F8

Fr

09.00-11.30

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

ÅV5EN03F8

Fr

09.00-11.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Franska steg 1

ÅV45FR01K2

On

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Franska steg 2

ÅV45FR02K6

Ti

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Franska steg 3

ÅV45FR03K1

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

ÅV4FR01E5

Ti, To

13.30-16.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kan kombineras med ÅV5FR02E5.

ÅV5DFR01W

On

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Distanskurs

Helterminskurs aug-dec Engelska C

Kan även läsas på distans.

Halvterminskurs okt-dec Engelska C

franska Helterminskurser aug-dec

Halvterminskurs aug-okt Franska steg 1

Halvterminskurser okt-dec Franska steg 1

42

Franska steg 2

ÅV5FR02E5

Ti, To

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Kan kombineras med ÅV4FR01E5.

Franska steg 2

ÅV5DFR02W

Ti

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Distanskurs

Franska steg 3

ÅV5DFR03W

100

12-okt

18-dec

12aug/26-aug

Distanskurs

s ö de rmal m

13.30-16.30


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

Sp r å k

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

Kommentar

ÅV45IT01K1

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

ÅV4IT01E0

Må, On

13.30-16.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kan kombineras med ÅV5IT02E0

Italienska steg 1

ÅV5DIT01W

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Distanskurs, träffar på måndagkvällar

Italienska steg 2

ÅV5IT02E0

Må, On

13.30-16.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Kan kombineras med ÅV4IT01E0

italienska Helterminskurs aug-dec Italienska steg 1

Halvterminskurs aug-okt Italienska steg 1

Halvterminskurser okt-dec

spanska Helterminskurser aug-dec Spanska steg 1

ÅV45SP01K2

On

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Spanska steg 2

ÅV45SP02K1

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Spanska steg 3

ÅV45SP03K6

Ti

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

Halvterminskurs aug-okt Spanska steg 1

ÅV4SP01F5

Ti, To

09.00-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kan kombineras med ÅV5SP02F5.

Spanska steg 2

ÅV4SP02E0

Må, On

13.00-16.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kan kombineras med ÅV5DSP03W

Halvterminskurser okt-dec Spanska steg 1

ÅV5SP01E0

Må, On

13.00-16.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Spanska steg 1

ÅV5SP01LÖ

10.00-13.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Självstudiekurs. 5 obligatoriska träffar:

Spanska steg 1

ÅV5DSP01W

On

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Distanskurs med träffar på onsdagkvällar.

Spanska steg 2

ÅV5SP02F5

Ti, To

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Kan kombineras med ÅV4SP01F5.

Spanska steg 2

ÅV5DSP02W

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Distanskurs med träffar på måndagkvällar.

Spanska steg 3

ÅV5DSP03W

Ti

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Distanskurs med träffar på tisdagkvällar.

ÅV45TY01K2

On

18.00-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

ÅV4TY01E0

Må, On

13.30-16.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Kan kombineras med ÅV5TY02E0.

Tyska steg 1

ÅV5DTY01W

On

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Distanskurs med träffar på onsdagkvällar.

Tyska steg 2

ÅV5TY02E0

Må, On

13.30-16.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Kan kombineras med ÅV4TY01E0.

ÅV5JAP01LÖ

12.00-16.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5LAS01K2

On

17.00-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

ÅV5RY01K1

17.00-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

09.00-12.30

tyska Helterminskurs aug-dec Tyska steg 1

Halvterminskurs aug-okt Tyska steg 1

Halvterminskurser okt-dec

övriga språk Halvterminskurs okt-dec Japanska steg 1

Halvterminskurs okt-dec Latin A

Halvterminskurs okt-dec Ryska steg 1

sö d e r m al m

43


g y m n a s i e k u r s e r

o m v å r d n AD

Biträdande rektor Bodil Fagrell, rum H2, tel 08-702 75 33 bodil.fagrell@utbildning.stockholm.se

Omvårdnad Omvårdnadsprogrammets kurser passar dig som vill arbeta med människor inom sjukvård, äldreoch handikappomsorgen. Utbildningen på tre terminer ger kompetens att söka arbete som undersköterska eller som vårdare inom social omsorg. De ger också en grund för vidare studier. Kurserna är indelade i nivå A, B och C. Du börjar med kurser på nivå A. För att fortsätta på nivå B krävs att du läst kurserna på nivå A och för att for tsätta på nivå C krävs att du läst kurserna på nivå B. För att få kompetens inom vissa yrkes-

områden krävs att du har en viss kombination av kurser, varav en bör vara en 200 poängskurs på nivå C. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APU), som är förlagd till en vårdinrättning. Du följer en handledare och dennes arbetstidsschema, vilket kan innebära tidiga morgnar och sena kvällar samt helger. Du kan inte läsa andra kurser på dagtid samtidigt med din APU. Alla kurser som ingår i kurspaketen kan läsas som enstaka kurs. Termin 2

Termin 1 Omvårdnad nivå A

Omvårdnad nivå B

Förkunskaper: Grundskola/SAS grundläggande

Förkunskaper för kursen Social omsorg: Vård och omsorgsarbete

Vård och omsorgsarbete

200 poäng - APU ingår

Förkunskaper för kursen Omvårdnad: Vård och omsorgsarbete och Medicinsk grundkurs

Medicinsk grundkurs

100 poäng

Psykologi A

50 poäng

Etik och livsfrågor

100 poäng

Arbetsmiljö och säkerhet

50 poäng

Omvårdnad

150 poäng

Datorkunskap

50 poäng

Människan socialt och kulturellt

100 poäng

Totalt

450 poäng

Social omsorg

150 poäng

Totalt

500 poäng

Termin 3 Omvårdnad nivå C Förkunskaper: Vård och omsorgsarbete, Medicinsk grundkurs, Omvårdnad och Social omsorg Lindrande vård

100 poäng

Geriatrik

100 poäng

Sjukvård Totalt

200 poäng - APU ingår

44

s ö de rmal m

400 poäng


g y m n a s i e k u r s e r

Tid

Poäng

o m v å r d n AD

Kursnamn

Kursgrupp

Dag

Start

Slut

Ansök

Kommentar

OMVÅRDNAD NIVÅ A

ÅV45OPA

För att söka samtliga kurser i paketet ange kod: ÅV45OPA. Varje kurs är också sökbar för sig

ÅV4OMV15OPA

Må, Ti, On, To

09.00-15.30

200

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

HALVTERMINSKURS AUG-OKT Vård och omsorgsarbete

APU 14/9-9/10 enligt handledarens schema 35 tim/vecka

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC Medicinsk grundkurs

ÅV5OMV09OPA

Må, On, Fr

09.00-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Psykologi A

ÅV5PS01OPA

Må, On

13.15-16.00

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Arbetsmiljö och säkerhet

ÅV5ARL01OPA

To

08.30-12.30

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Datorkunskap

ÅV5DAA01OPA

Ti, To

13.15-15.15

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

OMVÅRDNAD NIVÅ B

ÅV45OPB

För att söka samtliga kurser i paketet ange kod: ÅV45OPB. Varje kurs är också sökbar för sig

Omvårdnad

ÅV4OMV10OPB

Må, Ti, On, To

13.15-16.00

150

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Etik och livsfrågor

ÅV4SOM01OPB

Må, On

08.30-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Social omsorg

ÅV5SOM04OPB

Må, Ti, On, To

13.15-15.45

150

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Människan socialt och kulturellt

ÅV5SOM02OPB

Ti, To

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

OMVÅRDNAD NIVÅ C

ÅV45OPC

För att söka samtliga kurser i paketet ange kod: ÅV45OPC. Varje kurs är också sökbar för sig

Geriatrik

ÅV4OMV05OPC

Ti, To

08.30-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Lindrande vård

ÅV4OMV08OPC

Må, On

08.30-12.30

100

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

ÅV5OMV12OPC

Må, Ti, On, To

08.30-12.30

200

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

APU 16/11-11/12 enligt handledarens schema 35 tim/vecka

Vård och omsorgsarbete - distanskurs

ÅV45DOMV15W

On

200

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

4-5 träffar APU 14/9-9/10 enligt handledarens schema 35 tim/vecka

Medicinsk grundkurs - distanskurs

ÅV45DOMV09W

To

17.45-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

5 träffar

Människan socialt och kulturellt - distanskurs

ÅV45DSOM02W

Ti

17.45-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

3-4 träffar

Etik och livsfrågor - distanskurs

ÅV45DSOM01W

On

17.45-21.00

100

17-aug

18-dec

29-apr/13-maj

3-4 träffar

ÅV4DPS01W

18.00-21.00

50

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

2-3 träffar

Arbetsmiljö och säkerhet - distanskurs

ÅV5DARL01W

To

18.00-20.00

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

2-3 träffar

Etik och livsfrågor - distanskurs

ÅV5DSOM01W

On

17.45-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

3-4 träffar

Människan socialt och kulturellt - distanskurs

ÅV5DSOM02W

Ti

17.45-21.00

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

3-4 träffar

Psykologi A - distanskurs

ÅV5DPS01W

18.00-21.00

50

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

2-3 träffar

HALVTERMINSKURSER AUG-OKT

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC

HALVTERMINSKURSER AUG-OKT

HALVTERMINSKURS OKT-DEC Sjukvård

ENSTAKA KURSER HELTERMINSKURSER AUG-DEC

HALVTERMINSKURS AUG-OKT Psykologi A - distanskurs

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC

sö d e r m al m

45


g y m n a s i e k u r s e r

ba r n

och

f r iti d

Biträdande rektor Bodil Fagrell, rum H2, tel 08-702 75 33 bodil.fagrell@utbildning.stockholm.se

Barn och fritid Vill du arbeta med barn och ungdomar? Barn- och fritidsprogrammets kurser ger dig grundläggande kunskaper för arbete med barn och ungdomar inom pedagogiska och sociala yrkesområden. Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta inom förskola, skola/fritidshem och med människor i behov av stöd. Den är också lämplig för dig som senare vill läsa vidare på t.ex. lärarTermin 1

programmet eller socionomprogrammet. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APU) på förskola, fritidshem och inom verksamheter för människor i behov av stöd. Du kan inte läsa andra kurser på dagtid samtidigt med din APU. Alla kurser som ingår i kurspaketen kan läsas som enstaka kurs. Termin 2

Barn och fritid Nivå A

Barn och fritid Nivå B

Förkunskaper: Grundskola/SAS grundläggande

Förkunskaper: Utveckling, livsvillkor och socialisation

Utveckling, livsvillkor och socialisation

200 poäng - APU ingår

Förskola, skola, fritidshem

200 poäng - APU ingår 200 poäng - APU ingår

Barn, kultur och fritidsverksamhet

100 poäng

Människor i behov av stöd

Pedagogiskt ledarskap

100 poäng

Totalt

Totalt

400 poäng

Tid

Poäng

Start

Slut

Ansök

400 poäng

Kursnamn

Kursgrupp

Dag

BARN OCH FRITID NIVÅ A

ÅV45BFA

För att söka samtliga kurser i paketet ange kod ÅV45BFA. Varje kurs är också sökbar för sig

Kommentar

ÅV4IOS05BFA

Må, Ti, On, To

09.15-14.15

200

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

Barn, kultur och fritidsverksamhet

ÅV5BKF02BFA

Må, On

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

Pedagogiskt ledarskap

ÅV5LPL08BFA

Ti, To

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

BARN OCH FRITID NIVÅ B

ÅV45BFB

För att söka samtliga kurser i paketet ange kod ÅV45BFB. Varje kurs är också sökbar för sig

ÅV4BKF04BFB

Ti, To, Fr Må, On

08.30-12.15 13.15-15.45

200

17-aug

09-okt

29-apr/13-maj

APU 14/9-9/10 enligt handledarens schema 35 tim/vecka

ÅV5IOS03BFB

Ti, To, Fr Må, On

08.30-12.15 13.15-15.45

200

12-okt

18-dec

12-aug/26-aug

APU 16/11-11/12 enligt handledarens schema 35 tim/vecka

HALVTERMINSKURS AUG-OKT Utveckling, livsvillkor och socialisation

APU 14/9-9/10 enligt handledarens schema 35 tim/vecka

HALVTERMINSKURSER OKT-DEC

HALVTERMINSKURS AUG-OKT Förskola, skola, fritidshem

HALVTERMINSKURS OKT-DEC Människor i behov av stöd

46

s ö de rmal m


g y m n a s i e k u r s e r

data / m e d i a

Biträdande rektor Hans Melén, rum H3, tel 08-702 75 11 hans.melen@utbildning.stockholm.se

Data/Media Kurserna i data/media syftar till att du skall öva upp en vana vid att arbeta med datorer för att kunna använda datorn som ett verktyg i ett kanske nytt yrke, ditt vanliga arbete, till studier eller vardagsändamål. Vi arbetar uteslutande i PC-miljö. Det finns stora möjligheter till eget övande utanför lektionstid! Om du vill ha hjälp att hitta kombinationer av data/medie-kurser kan du skicka ett mail till hans.melen@utbildning.stockholm.se

Programhantering Kursen ger fördjupade kunskaper i officepaketet. Du lär dig bland annat mer avancerade funktioner i Word, PowerPoint samt i Excel. Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 100 p

Databashantering Kursen ger kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser. Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 100 p

PROGRA M M ERING

Datorkunskap Datorkunskap kursen ger grundläggande kunskaper i datoranvändning och du lär dig de vanligaste programmen i Officepaketet som t.ex. Word, Excel samt grunderna i Windows. Förkunskaper: Grundskola. Gymnasiepoäng: 50 p

Datorkunskap – f örd j u p ni ngs ku r se r

Persondatorer Kursen ger fördjupade kunskaper om persondatorer, programvaror och kringutrustning samt färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Kursen ger även färdigheter i felsökning på systemnivå och kunskaper om ergonomi, säkerhet och miljö. Möjlighet finns att bygga en egen dator om du själv står för materialkostnaden. Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 100 p

Programmering A – PHP Programmering A är en grundkurs i programmering som ger en grund för fortsatta studier i programmering. Kursen ingår i vårt paket ”Webbproduktion” och kommer att fokusera på programmering i PHP. Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 50 p

NÄTVERK OCH CISCO– CCNA U t b i l d n i n g sa k a d e m i

IT-samordning och Cisco-CCNA – halvdistanskurs Kursen ger fördjupade kunskaper om olika program- och maskinvaror. Den ger även kunskaper om övrig utrustning och dokumentation inom området. Kursen ger färdigheter i installation, driftsättning, underhåll och dokumentation av IT-anläggningar och även kunskaper om de arbetsuppgifter som åligger en IT-samordnare och kunskaper om driftsäkerhet och datasäkerhet. Kursen syftar till att ge kunskaper för att kunna arbeta som IT-samordnare med teknisk yrkeskompetens och en omfattande kommunikationsförmåga.

sö d e r m al m

47


g y m n a s i e k u r s e r

Att kunna formulera företagets eller avdelningens IT-strategi och sköta inköp av IT-utrustning. Kursen ger dessutom kunskaper om informationsinsamling, rådgivning och handledning inom området. I kursen ges också möjlighet att läsa delar av Cisco CCNA semester 1–4. Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. God förståelse för engelsk text. Gymnasiepoäng: 200 p

Datorkommunikation och Cisco-CCNA – halvdistanskurs Kursen ger grundläggande kunskaper om datorkommunikation och utvecklar färdigheter inom området. Den ger kunskaper om principer, begrepp, standarder och utveckling inom området. I kursen läses delar av Cisco CCNA. Handledning/laborationer och självstudier med hjälp av webbaserat studiematerial. Förkunskaper: Cisco sem. 1 och 2. God förståelse för engelsk text. Gymnasiepoäng: 100 p

Programmering B – PHP Programmering B är en fortsättningskurs i programmering PHP. Kursen ingår i vår t paket ”Webbproduktion” och bygger vidare på de kunskaper och färdigheter du erhöll i Programmering A. Förkunskaper: Programmering A med inriktning PHP. Gymnasiepoäng: 50 p

48

s ö de rmal m

data / m e d i a

TEKNIKUTVECKLING

CAD-teknik A Kursen ger kunskaper om datorstödd design och konstruktion samt kunskaper i att göra ritningar eller scheman i AutoCAD inom valt teknikområde. Programvaror: AutoCad 2008 Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 50 p

CAD-teknik B Kursen ger grundläggande kunskaper om datorstödd design och konstruktion samt fördjupade kunskaper i att använda CADteknik i framtagning av ritningar. I CAD-teknik B får du lära dig att rita detaljer och sammanställningar i tre dimensioner. inom valt teknikområde. Programvaror: Inventor 2008 Förkunskaper: CAD-teknik A Gymnasiepoäng: 50 p


g y m n a s i e k u r s e r

data / m e d i a

M EDIA

Textkommunikation A

Grafisk kommunikation A

Du skriver och analyserar olika slags texter för journalistik, information och reklam. Söka och bearbeta information med hjälp av olika metoder samt kritiskt granska källorna och utveckla grundläggande kunskaper i grafisk form, redigering och layout av texter i olika sammanhang.

Utformning av den grafiska ytan, du övar dig dels i grunder för form och funktion dvs typografi, skissering, layout, bildbehandling dels gör du egna produkter. Du utformar grafiska produkter med insikter om tidigare och nutida uttryck/stilhistoria. Färgskrivare och PDF-filer. Du skaffar dig en portfölj. Programvaror: InDesign CS/CS3, Photoshop CS/CS3, Adobe Acrobat + olika utskriftsenheter. Förkunskap: Datorkunskap, grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 100 p

Grafisk illustration Du gestaltar en idé i bildform som illustration till en text. Kursen ger möjligheter att arbeta med bilder för olika användningsområden och publiceringsformer och med såväl manuella som digitala tekniker. Färg- och formsamverkan i en illustration. Kursen ger också kunskap om illustrationens roll i ett historiskt perspektiv. Programvaraor: Adobe Illustrator. Förkunskap: Datorkunskap, grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 100 p

Medieproduktion A Kursen ger teoretiska och praktiska färdigheter i att framställa digitala original för tryck- och skärmproduktion. Papperskunskap, färgsystem, skärminställningar, bildhant., färgkorrigeringar m.m. Du utformar egna och tolkar andras idéer till en grafisk produkt. Programvaraor : InDesign CS/CS3, Photoshop CS/CS3 och utskriftsenheter för framställning av trycksaker + parallellproduktion med webbpublikation. Förkunskap: Datorkunskap, grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 200 p

Programvaraor: Word och InDesign. Förkunskap: Svenska A Gymnasiepoäng: 100 p

Information och layout A Kursen ger grundläggande kunskaper i affärskommunikation och utvecklar förmågan att utforma information på ett språkligt korrekt sätt. Kursen utvecklar förmågan att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av ordbehandlings- och layoutprogram. Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 50 p

Fotografisk bild A Kursen ger grundläggande förståelse för den fotografiska bildens berättarspråk. Den ger praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utvecklar förmågan till kreativt bildskapande. I kursen behandlas också olika tekniker för hur man scannar in, korrigerar och bearbetar bilder i olika bildbehandlingsprogram. Förkunskaper: Grundskola. Gymnasiepoäng: 100p

Fotografisk bild B Kursen behandlar fotografisk teknik som används professionellt och syftar till att utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen ger kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik. Kursen ger även orientering om hur bilden och dess funktion i samhället utvecklats historiskt och till den nutida fotografiska bilden ur ett nationellt och internationellt perspektiv Förkunskaper: Fotografisk bild A Gymnasiepoäng: 100p

sö d e r m al m

49


g y m n a s i e k u r s e r

data / m e d i a

Digital bild – grund

Multimedia A

Kursen ger grundläggande kunskaper i digital bildbehandling för användningsområden som webbsidor, enklare trycksaker och multimediapresentationer. Kursen ger kunskaper i bitmappgrafik, scanningsteknik, retuschering, manipulering och korrigering av digitala bilder. Vi arbetar med det marknadsledande bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop.

Kursen ger grundläggande kunskaper i hur text, bild, ljud och form sammanställs till en interaktiv presentation med hjälp av multimediaprogram. Vi arbetar med hela produktionskedjan från idé till färdig produkt och utvecklar ett formspråk och en kreativ förmåga. Kursen ger också kunskaper i berättar teknik, manusförfattande och presentationsteknik.

Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 50 p

Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. God förståelse för engelsk text. Gymnasiepoäng: 100 p

Digital bild – fördjupning Kursen ger fördjupade kunskaper i digital bildbehandling. Kursen behandlar både bitmappgrafik och objektgrafik. Utöver fördjupning i de programapplikationer som används på grundkursen så tillkommer även vektorbaserade illustrationsprogram som Adobe Illustrator. Förkunskaper: Datorkunskap grundkurs eller motsvarande. Gymnasiepoäng: 50 p

50

s ö de rmal m

Webbdesign Kursen ger kunskaper i att producera webbsidor. Kursen ger grundläggande kunskaper i HTML-språket och webbsidesproduktion med hjälp av editorn Adobe Dreamweaver samt grunder i digital bildbehandling för webbgrafik. Programvaror: Dreamweaver och Adobe Photoshop. Förkunskaper: Datorkunskap grund eller motsvarande. God förståelse för engelsk text. Gymnasiepoäng: 100 p


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

data / m e d i a

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

ansök

kommentarer

Datorkunskap

ÅV4DAA0145

Ti, To

13.15-15.15

50

17-aug

09-okt

13-aug

Utökad undervisningstid och stödmöjligheter

Datorkunskap

ÅV4DAA01F8

Fr

08.30-12.00

50

17-aug

09-okt

13-aug

Datorkunskap (Distanskurs)

ÅV5DAA01W

Ti

18.15-20.30

50

12-okt

18-dec

26-aug

Datorkunskap

ÅV5DAA0145

Ti, To

13.15-15.15

50

12-okt

18-dec

26-aug

Datorkunskap

ÅV5DAA01E2

On

13.15-16.45

50

12-okt

18-dec

26-aug

Datorkunskap

ÅV5DAA01F8

Fr

08.30-12.00

50

12-okt

18-dec

26-aug

Datorkunskap

ÅV45DAA01K6

On

18.15-20.30

50

17-aug

18-dec

13-aug

Datorkunskap (Distanskurs)

ÅV45DAA01W

On

18.15-20.30

50

17-aug

18-dec

13-aug

ÅV5DTR06NC

Må, On

13.15-16.00

100

12-okt

18-dec

26-aug

ÅV45DAA03K7

To

18.00-21.15

100

17-aug

18-dec

13-aug

ÅV4DABAH

Må, on

13.00-16.00

100

17-aug

09-okt

13-aug

Fotografisk bild A

ÅV4FBLA

Ti,To

13.30-15.30

100

17-aug

09-okt

13-aug

Fotografisk bild A

ÅV5FBLA

Ti,To

13.30-15.30

100

12-okt

18-dec

26-aug

Fotografisk bild B

ÅV5FBLB

Ti,To

15.30-17.30

100

12-okt

18-dec

26-aug

Grafisk illustration

ÅV4GKI

Må,On

13.30-15.30

100

17-aug

09-okt

13-aug

Textkommunikation A

ÅV5TEXK

Må,On

13.30-15.30

100

12-okt

18-dec

26-aug

Digital bild-grund

ÅV4DAA514WPE

Må, On

08.30-12.30

50

17-aug

09-okt

13-aug

Digital bild-grund

ÅV4DAA514K7

To

18.00-22.00

50

17-aug

09-okt

13-aug

Digital bild-fördjup.

ÅV5DAA515WPE

Må, On

08.30-12.30

50

12-okt

18-dec

26-aug

Grafisk kommunikation A

ÅV4GK01GPE

Ti, To

08.30-12.00

100

17-aug

09-okt

13-aug

Information och layout A

ÅV4ADM05LA

Ti, To

13.15-15.15

50

17-aug

09-okt

13-aug

datorkunskap – grundkurs Halvterminskurser aug-okt

Halvterminskurser okt-dec

Utökad undervisningstid och stödmöjligheter

Helterminskurser aug-dec

datorkunskap – fördjupningskurser Halvterminskurser okt-dec Persondatorer

Helterminskurser aug-dec Programhantering

Halvterminskurs aug-okt Databashantering

media Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

Halvterminskurser aug-okt

sö d e r m al m

51


g y m n a s i e k u r s e r

Kursnamn

data / m e d i a

Kursgrupp

Dag

Tid

Poäng

Start

Slut

ansök

Medieproduktion A

ÅV5MPR01GPE

Ti,On,To,Fr

08.30-12.00

200

12-okt

18-dec

26-aug

Multimedia A

ÅV5MUM01WPE

Må, On

08.30-12.30

100

12-okt

18-dec

26-aug

Webbdesign

ÅV4DTR10WGE

Ti, To

08.30-12.30

100

17-aug

09-okt

13-aug

Webbdesign

ÅV5DTR10K5

Ti, To

18.00-21.30

100

12-okt

18-dec

26-aug

ÅV45DTR02NCE

Ti, To

09.00-12.30

200

17-aug

18-dec

13-aug

ÅV4DTR01NCE

Må, On

13.15-16.00

100

17-aug

09-okt

13-aug

Programmering A

ÅV5DTR07WPE

Ti, To

08.30-12.30

50

12-okt

13-nov

26-aug

Programmering B, PHP

ÅV5BPPHP08WPE

Ti, To

08.30-12.30

50

16-nov

18-dec

26-aug

CAD-teknik A

ÅV4TEU01K2

Ti

18.00-21.30

50

17-aug

09-okt

13-aug

CAD-teknik B

ÅV5TEU02K2

Ti

18.00-21.00

50

12-okt

18-dec

26-aug

media Halvterminskurser okt-dec

Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

nätverk Helterminskurser aug-dec IT-samordning

Halvterminskurser AUG-okt Datorkommunikation

programmering Kvartsterminskurser okt-nov/nov-dec

teknikutveckling Halvterminskurser aug-okt/okt-dec

52

s ö de rmal m

kommentarer


sรถ d e r m al m

53


Sökindex

S ödermalm

82

Affärsjuridik........................................................................35

Historia A...........................................................................33

Affärssystem-praktiskt arbete............................................35

Historia A - distanskurs......................................................33

Psykologi A.................................................................. 33, 45

Arbetsmiljö och säkerhet..................................................45,

Historia B............................................................................33

Psykologi A - distanskurs............................................. 33, 45

Arbetsmiljö och säkerhet - distanskurs.............................45

Information och layout A...................................................35

Psykologi B..........................................................................33

Barn, kultur och fritidsverksamhet....................................46

Italienska steg 1...................................................................43

Religionskunskap A.............................................................34

Biologi A..............................................................................24

Italienska steg 2...................................................................43

Religionskunskap A - distanskurs.......................................34

Biologi B..............................................................................24

IT-samordning.....................................................................52

Religionskunskap A - webbstöd.........................................34

Bokföring............................................................................35

Japanska steg 1....................................................................43

Religionskunskap B.............................................................34

CAD-teknik A.....................................................................52

Kemi A................................................................................25

Ryska steg 1........................................................................43

CAD-teknik B.....................................................................52

Kemi B.................................................................................26

Rättskunskap......................................................................35

Databashantering...............................................................51

Kemi Grund .......................................................................16

Samhällskunskap Grund.....................................................17

Datorkommunikation.........................................................52

Latin A.................................................................................43

Samhällskunskap A.............................................................34

Datorkunskap.............................................................. 45, 51

Lindrande vård....................................................................45

Samhällskunskap A - distanskurs.......................................34

Datorkunskap (Distanskurs)..............................................51

Litterär gestaltning..............................................................40

Samhällskunskap B..............................................................34

Digital bild-fördjup..............................................................51

Löneadministration.............................................................35

Digital bild-grund................................................................51

Matematik A.......................................................................28

Engelska A...........................................................................41

Matematik A Distans..........................................................28

Engelska A+B......................................................................41

Matematik B........................................................................29

Engelska B...........................................................................41

Matematik B Distans..........................................................30

Engelska C...........................................................................42

Matematik C.......................................................................30

Engelska Grund delkurs A..................................................13

Matematik C Distans..........................................................31

Engelska Grund delkurs A, B, C - flex...............................13

Matematik D.......................................................................31

Engelska Grund delkurs B..................................................13

Matematik D Distans..........................................................31

Engelska Grund delkurs C..................................................13

Matematik E........................................................................31

Engelska Grund G uttal......................................................13

Matematik, grund delkurs B+C.........................................14

Engelska Grund stöd..........................................................13

Matematik, grund delkurs B+C.........................................15

Etik och livsfrågor...............................................................45

Matematik,Grund Flex.......................................................14

Etik och livsfrågor - distanskurs.........................................45

Matematik,Grund Flex.......................................................15

Filosofi A.............................................................................33

Medicinsk grundkurs..........................................................45

Fotografisk bild A...............................................................51

Medicinsk grundkurs - distanskurs.....................................45

Programmering B, PHP......................................................52

SAS A, del 1........................................................................36 SAS A, del 2........................................................................36 SAS B, del 1........................................................................37 SAS B, del 2........................................................................37 SAS Skrivkurs......................................................................38 SAS Talkurs.........................................................................38 Sjukvård...............................................................................45 Skrivkurs 1 – SAS Grund....................................................20 Skrivkurs 2 – SAS Grund....................................................20 Social omsorg.....................................................................45 Spanska steg 1....................................................................43 Spanska steg 2....................................................................43 Spanska steg 3....................................................................43 Specialpedagogiska kurser.................................................21 Stöd-engelska......................................................................22 Stöd-Matematik..................................................................22

Fotografisk bild B................................................................51

Medieproduktion A............................................................51

Franska steg 1.....................................................................42

Miljökunskap.......................................................................26

Svenska A............................................................................39

Franska steg 2.....................................................................42

Miljöteknik..........................................................................26

Svenska B............................................................................39

Franska steg 3.....................................................................42

Multimedia A......................................................................51

Svenska C...........................................................................40

Fysik A.................................................................................25

Människan socialt och kulturellt.........................................45

Svenska, Grund Flex...........................................................22

Fysik B.................................................................................25

Människan socialt och kulturellt - distanskurs...................45

Svenska Retorik..................................................................40

Fysik Grund .......................................................................16

Människor i behov av stöd.................................................46

Textkommunikation A........................................................51

Företagsekonomi A............................................................35

Naturkunskap A.................................................................26

Tyska steg 1.........................................................................43

Företagsekonomi A - distanskurs......................................35

Naturkunskap B . ...............................................................26

Tyska steg 2.........................................................................43

Företagsekonomi B.............................................................35

Omvårdnad.........................................................................45

Uttalskurs 1 – SAS Grund..................................................20

Förskola, skola, fritidshem..................................................46

Pedagogiskt ledarskap........................................................46

Uttalskurs 2 – SAS Grund..................................................20

Geografi A..........................................................................33

Personaladministration.......................................................35

Utveckling, livsvillkor och socialisation..............................46

Geriatrik..............................................................................45

Persondatorer.....................................................................51

Vård och omsorgsarbete ..................................................45

Grafisk illustration..............................................................51

Programhantering...............................................................51

Vård och omsorgsarbete – distanskurs.............................45

Grafisk kommunikation A..................................................51

Programmering A...............................................................52

Webbdesign........................................................................52


Kontakt Åsö vuxengymnasium – Södermalm S t u d e r a n d e s e rv i c e

Expedition Rum besökstid telefon

H1 Må–Fr 10.00–12.30 samt Må och To 16.00–18.00 vxl 08-702 74 00

Vxl öppen för telefonsamtal Må–Fr 08.30–15.30 Svar säkrast Må–Fr 08.30–09.30 14.30–15.30

Utbildningssekreterare – Christina Igergård Ansvarar bland annat för utskrift av slutbetyg. Mottagning efter överenskommelse. Rum H2 telefon 08-702 74 61 E–post christina.igergard@utbildning.stockholm.se

Skolassistent/Prövningar – Anneli Lindblad Ansvarar för prövningar i svenska/sas, språk, estetiska ämnen, vårdämnen, barn och fritid idrott och hälsa samt ekonomiska ämnen. Rum H7 telefon 08-702 75 83 telefontid Må–To kl. 10.00–11.00 E–post anneli.lindblad@utbildning.stockholm.se

Skolassistent/Prövningar – Birgitta Carlsson Ansvarar för prövningar i modersmål, naturvetenskapliga ämnen, ­samhällsvetenskapliga ämnen, humaniora, matematik och data. Rum H7 telefon 08-702 75 05 telefontid Må–To kl. 10.00–11.30 E–post birgitta.carlsson@utbildning.stockholm.se

Studievägledare – Peter Czerniak Rum B13 besökstid Må, Ti, On 13.00–14.30 samt Fr 13.00–14.00 – övriga tider enl. överenskommelse. telefon 08-702 74 14 telefontid Må, Ti, On, Fr 10.00–11.00 E–post peter.czerniak@utbildning.stockholm.se Studievägledare – Karin Nilsson Rum B13 besökstid Må, Ti, On, Fr 10.00–11.30 – övriga tider enl. överenskommelse. telefon 08-702 75 29 telefontid Må, Ti, On, Fr 13.00–14.00 E–post karin.nilsson@utbildning.stockholm.se

Kurator – Lena Lundin (auktoriserad socionom) Rum B15 mottagning Må–To 10.00–11.30 – övriga tider enl. överenskommelse. telefon 08-702 74 67

84

Elevassistent – Krister Aronsson Ansvarar för stöd till studerande med funktionsnedsättning. Rum H11 telefon 08-702 74 75 E–post krister.aronsson@utbildning.stockholm.se

Samordnare för specialpedagogik – specialpedagog Marie-Louise Alvérus Ansvarar för stöd till studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Mottagning efter överenskommelse. Rum D20 telefon 08-702 74 36 E–post marie-louise.alverus@utbildning.stockholm.se

Ledning

Rektor – Britt-Marie Johansson e–post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se Rum H3 telefon 08-702 74 88

Matematik – data-media – naturvetenskap Bitr rektor – Hans Melén e–post hans.melen@utbildning.stockholm.se Rum H3 telefon 08-702 75 11

Språk – Svenska – Svenska som andraspråk – Bitr rektor – Ann–Marie Engback e–post ann–marie.engback@utbildning.stockholm.se Rum H7 telefon 08-702 75 92 vårdnad – Samhällsvetenskap – Humaniora – Barn och Om Fritid – Ekonomi – Administration Bitr rektor – Bodil Fagrell e–post bodil.fagrell@utbildning.stockholm.se Rum H2 telefon 08-702 75 33

Specialpedagogik Utb.ledare – Ingela Ahlberg-Ersfjord e–post ingela.ahlberg-ersfjord@utbildning.stockholm.se Rum D24 telefon 08-702 74 78


Åsö vuxengymnasium Södermalm Blekingegatan 55 • Box 17804 118 94 Stockholm • Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 75 70 • www.asovux.se

Åsö vuxengymnasium Västerort Tenstastråket 14 163 61 Spånga • Tel 08-508 33 100 Fax 08-508 33 125 • www.vasterortsvux.stockholm.se

Åsö Vuxengymnasium  

Åsö Vuxengymnasium kurskatalog HT 09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you