Page 1

INTRODUCCIÓ. XARXES LOCALS

1. - Hardware: totes les parts d’un ordinador ja siguin els elements elèctrics, electrònics...

- Software:és un contjunt de programes informàtics, entre d’altres, que fan alguna tasca a l’ordinador. 2. - Torre: és el cervell de l’ordinador. - Ratolí: objecte que serveix per guiar a quin lloc de la pàgina vols anar i que depèn de qui l’estigui manejant. - Teclat: objecte amb moltes tecles, que serveix per introduir-hi dades al ordinador. - Escàner: dispositiu que explora una imatge i la tradueix en senyals elèctrics perquè es pugui processar. - Micròfon: objecte que rep un so i que l’emet i dona el senyal rebut. - Càmera web: càmera de vídeo que emet el video fet, per una web. - Monitor: pantalla on es veu el que s’està fent amb l’ordinador. - Altaveus: element electroacústic que converteix el senyal provinent de l’electricitat en so. - Impressora: element d’un ordinador amb el qual podem obtenir una pàgina web, foto o imatge en paper.

3. - Sistema operatiu: són tots el programes que fan que funcioni l’ordinador. Elements: - Nucli: fa les funcions bàsiques del sistema operatiu. - Intèrpret d’ordres: és la comunicació que té l’ordinador amb el sistema operatiu. - Sistema d’arxius: permet que els arxius quedin registrats.

4.


- Software de sistema: Tots els programes que permeten que hi hagi una relació entre l’usuari i l’ordinador. exemple:impressores. - Software d’aplicació: Programes que ens ajuden a fer textos, imatges, càlculs, que també poden anomenarse aplicacions. Mètode de distribució: - Software de desenvolupament: són aquelles instruccions que li donem al ordinador.

Classificació del software depenent del treball realitzat: - Feeware: software que es distribueix. - Software multimedia: programes utilitzats per fer textos, o documents. - Software d’ús específic: resol un problema específic de l’ordinador o de la persona que l’està fent servir.

5.


- Xarxa: És un conjunt d’ordinadors i altres equips connectats entre si, que poden compartir informació, recursos i serveis. Avantatges : 1. Poder compartir molta informació. 2. Poder compartir diversos aparells; Exemple: Impressores. 3. Poder tenir copies de seguretat. 4. Eliminar dades que hi ha als ordinadors. - Targeta de xarxa: Es una targeta connectada a un del seus ports per permetre que pugui accedir a la xarxa i també pugui compartir el seus recursos . Ex: conectar-se a Internet, a una impressora...

6. Segons la extensió de la xarxa,hi ha: PAN(Personal Area Network): La seva extensió es de pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth. LAN (Local Area Network): És una xarxa d’àrea local.La seva extensió es d’un edifici. CAN(Campus Area Network): La seva extensió poseeix diversos edificis de la mateixa universitat. MAN (Metropolitan Area Network): La seva extensió poseeix diversos edificis d’e la mateixa area metropolitana. WAN (Wide Area Network): La seva extensió es més gran ja que poseeix diversos edificis de localitats,províncies i fins i tot diferents països.

-Clau WEP: Wired Equivalent Privacy és un sistema de xifrat inclòs en l'estàndard IEEE 802.11 com protocol per a xarxes Wireless que permet xifrar la informació que es transmet.


7.

Avantatges: - Instal·lació ràpida . - Té més seguretat. - No n’hi ha problemes de barreja de dades. - Si falla un segment de la xarxa, no influeix en la resta. Inconvenients: - Si hi ha un error del concentrador principal influirà a tota la xarxa.. - Nombre de nodes limitat pel concentrador. - És més dificil ja que necesita més cable que la topologia del bus i de l’anell.

Avantatges: - Cablejat punt a punt per segments individuals. - Soportat pero molts venedors de Software i Hardware.

Inconvenients:


- La mesura de cada segment ve determinada pel tips de cable utilitzat. - La configuració es més dificil. - Si cau el segment principal tot el segment cau.

Avantatges: - Poca longitud de cable. Inconvenients: - Les comunicaciones no són igual de ràpides. - Nombre de nodes limitat pel concentrador. - Si un node falla la xarxa sencera també.

Avantatges: - És fàcil d’utilitzar. - Utilitza poc cable. Inconvenients: - És més car. - Tothom està connectat al mateix cable per tant, tots podem accedir a la informació de la resta. - Si el cable deixa de funcionar la xarxa no funcionarà.

- Switch (commutador): És un dispositiu que permet conectar diversos dispositius


(ordinadors).Aquests es conecten a una serie de parts que té aquest dispositiu. Té com a funció la interconexió de dos o més segments de xarxa mitjançant un port. -

Hub ( concentrador): El nom que reb el switch (commutador) quan aquest no disposa de la capacitat que li permet generar i enviar informació pero mitjà de totes les seves parts.

- Mitjans de transmissió: Cable: - Cable coaxial: Consisteix en un cable conductor intern (cilíndirc) separat d’un altre cable conductor extern pero anells aïllants. - Cable parell trenat: És el més utilitzat i més barat, consisteix en un parell de cables,comprimits pero el seu aïllament, per a cada enllaç de comunicació. Té un inconvenient, és la seva poca velocitat de transmissió i la seva curta distancià. - Fibra òptica: És un mitjà molt felxible i fi que condueix energia de naturalesa òptica. La seva forma es cilíndrica i té tres seccions radials: nucli,revestiment i coberta. Aire: És necesita tenir dos hardware: - Una targeta de xarxa sense fil a través d’un port USB. - Un punt d’accés sense fil connectat a un switch(commutador) que s’encarregara de recollir tots els senyals i distribuir-los per tota la xarxa.

Hardware necessari per connectar-se a Internet és el mòdem i l’encaminador. - El mòdem és un dispositiu de transmissió de dades digitals per canals analògics, també s'encarrega de convertir senyals digitals en senyals analògics i a l'inrevés, perquè així puguin ser enviats a través d'un canal analògic, per la línia telefònica. - L’ encaminador és utilitzat quan volem connectar a una xarxa d’àrea local (LAN) tindrem que utilitzar l’encaminador perquè es pugui connectar a Internet.


Les xarxes sense fil són connexions Wireless (LAN o WLAN) és caracteritzen perquè el mitjà de transmissió que utilitzen es l’aire, hi ha: - WI-FI: és capaç de connectar hosts, utilitzant com a mitjà de transmissió l’aire. - Infraroigs: és una radiació infraroja o llum (IR) i és la part de l'espectre electromagnètic amb una longitud d'ona més llarga que la llum visible. - Bluetooth:serveix per connectar els dispositius que podem portar a sobre o a una distancia pròxima. - GPS: es un sitema de navegació per satel·lit que permet saber amb molta precisió i l’hora de referència amb gran exactitud a qualsevol lloc de la terra. Hi ha dos tipus de conexions Wirelees: - Ad-hoc: són conexions entre dos dispositus sense fils. -Mode Infraestructura: só equivalents als “hubs” , permeten que cleints de “wireless” es connectin entre si i a vegades s’utilitzen diversos punts d’àcess per cubrir una àrea determinada com per exemple una casa,oficina...

SSID (Service Set Identifier): és un nom inclòs en tots los paquets d'una xarxa sense fils (Wi-Fi) per identificar-los com a part de la mateixa, el codi consta de 32 caràcters i tots els dispositius sens fils ques volen connectar entre si,han de tenir el codi SSID.

8. IPX/SPX IPX (Internetwork Packet Exchange): és un porotocol de Novell que interconnecta xarxes que usen clients i servidors de Novell Netware. SPX (Sequence Packet Exchange): actua sobre IPX per assegurar el lliurament dels paquets.

NetBEUI És una versió millorada de NetBIOS que permet el format o arranjament de la informació en una transmissió de dades. És actualment el protocol que té mes ús en les xarxes Windows NT,LAN Manager i Windows per a Treball en Grup. És la millor elecció como a protocol per a la comunicació dins d’una LAN, pero té un problema, és que no suporta l’enrutament de misstages cap a altres xarxes,que s’ha de fer a través d’altres protocols;Exemple: IPX o TCP/IP.


TCP/IP TCP ( Transmission Control Protocol) i IP ( Internet Protocol) és un conjunt de protocols que s’utilitza al Internet. -TCP: Controla la divisió de la informàtica en unitats individuals de dades perquè així siguin encaminats de manera més eficient cap al seu punt de destinació. -IP: Permet intercanviar dades d’un ordinador a un altre sense necessitat d’una connexió directa.


Informàtica 4 ESO  

És un treball que es parala sobre les xarxes locals