Page 1

Jaarverslag Schooljaar 2010-2011

opgesteld door: datum en plaats

Opgesteld door : Hanneke Brandenburg oktober 2011


Inleiding De Johannesschool is een katholieke basisschool die het afgelopen schooljaar voor 220 leerlingen in Akersloot het basisonderwijs heeft verzorgd. Het team, de kinderen en de ouders van de school brengen met elkaar de gezamenlijke vastgestelde missie en visie tot leven. Waar de school voor staat is: Dat leerlingen op de Johannesschool opgroeien in een veilige en gezellige leefomgeving waar gedegen onderwijs, samen vieren en open communicatie centraal staan. Kinderen worden serieus genomen in hun ontwikkeling. Doordat zelfstandigheid, avontuur en creativiteit een belangrijke plaats innemen binnen het onderwijs, komen de leerlingen tot voor hen optimale prestaties. Afhankelijk van onze missie en visie, ontwikkelingen op school en veranderingen in de maatschappij kiezen we elk jaar bewust voor bepaalde activiteiten en onderwijskundig gerichte scholing. We willen met dit jaarverslag de overheid, het bestuur, ouders en andere belangstellenden laten zien wat onze plannen waren, wat we hebben gedaan en wat dat heeft opgeleverd.

Het schooljaar feestelijk en muzikaal ingeluid. Wij hopen dat dit verslag u als muziek in de oren klinkt en wensen u veel plezier met het lezen van onze ‘adelaars’ view van het schooljaar 2010-2011.

Financiën van de school Elk jaar wordt op 1 oktober het aantal leerlingen op de scholen geteld. Deze leerlingentelling vormt de basis voor het bedrag dat de school het schooljaar daarop van het Rijk ontvangt. Het aantal leerlingen op de Johannesschool was vrij stabiel. De verwachting is wel, dat op de korte termijn het aantal leerlingen, in verband met de vergrijzing zal afnemen . Met deze kennis stelt de schooldirecteur een meerjarenbegroting op per schooljaar. Deze begroting wordt besproken met de MR en wordt ter goedkeuring aangeboden aan het College van Bestuur.

Op de Johannesschool wordt gewerkt met verschillende ‘knips’. De volgende ‘knips’ worden


gebruikt voor het begrotingsproces: Formatieknip

: deze knip is voor de personele bekostiging op basis van de ‘lumpsum financiering’ Schoolknip : deze knip bestaat uit de kosten waar de directie van de Johannesschool direct invloed op kan uitoefenen (hierbij valt te denken aan onderwijsmiddelen, abonnementen, scholing, schoonmaakkosten, repro leermiddelen etc). Investeringsknip: deze meerjarenknip is opgesteld voor het onderwijsleerpakket, meubilair & inventaris. Formatieknip In het schooljaar 2010-2011 bestond de formatie uit: 12 leerkrachten, 1 onderwijsassistente, 1 IB-er en 1 directeur.

Beginsaldo personele reserve

begroting 41.272

realisatie 47.344

Formatie inkomsten Formatie uitgaven Saldo

744.802 -734.874 9.928

764.647 -741.468 23.179

Eindsaldo

51.200

70.523

Het eindsaldo is hoger dan begroot. Deze formatieve reserve kan worden ingezet voor onvoorziene personele uitgaven en biedt mogelijkheden m.b.t. het evt. toekomstige fusietraject. Schoolknip Schoolknip reserve

26.822

De begroting De realisatie Budgetruimte

66.174 61.779 4.395

Eindsaldo reserve

31.217

De helft van het huidige reserve eindsaldo zal het komende schooljaar worden verbruikt om de ingezette scholing in een andere vorm door te zetten. Door middel van opbrengst gericht werken zal de kwaliteit nog meer omhoog gebracht worden. Het overige deel blijft als reserve staan.

Inzet van het reserve geld van het Samenwerkingsverband (SWV)


In het schooljaar 2009/2010 zijn er extra gelden vanuit de reserves van de SWV uitgekeerd aan de schoolbesturen. Stichting Flore heeft dit geld geparkeerd, zodat het geld niet is opgegaan aan allerlei bezuinigingsmaatregelen. Door het nemen van adequate bezuinigingsmaatregelen werden de gewenste resultaten bereikt en heeft Flore de WSNSmiddelen verdeeld onder de scholen. Het gaat hier om incidentele middelen. De middelen konden worden ingezet t.b.v. het versterken van de zorg binnen de school in de vorm van de aanschaf van materialen, middelen of het inkopen van scholing. De Johannesschool heeft € 12.280 ontvangen. Wij hebben ervoor gekozen om dit geld te besteden aan de ondersteuning van het leesonderwijs. Hiermee is de bijscholing van het team (zie het kopje schoolontwikkeling) gefinancierd. Investeringsknip

Onderwijsleerpakket Meubilair & inventaris ICT/digiborden Eindsaldo

spaarbedrag 18.120 3.522 25.736 47.378

Realisatie geen geen geen

Budgetruimte 18.120 3.522 25.736 47.378

Het bedrag van € 47.378 staat gereserveerd. Er wordt op dit moment geen geld uitgegeven aan meubilair of ICT, omdat alle materialen vrij nieuw zijn en het leerlingenaantal van de Johannesschool daalt. De reserve blijft intact, totdat er op ICT gebied echt een noodzaak ontstaat om geld uit te geven aan ICT/digiborden. Uitgaven m.b.t. het onderwijsleerpakket zullen worden gedaan in overleg met de Jacobusschool worden gedaan i.v.m. evt. fusie van beide scholen.

De Schoolontwikkeling (het SOP) De meer begaafde leerlingen Op de Johannesschool was geen beleid m.b.t. het omgaan met (hoog) begaafde leerlingen. Door de vraag van ouders en signalen van de kinderen hebben we ervoor gekozen om ons op dit gebied te ontwikkelen. Willy Könst heeft de opleiding als begaafdenbegeleidster bij het Novilo gevolgd. Tijdens deze opleiding heeft zij het team daarbij meegenomen d.m.v. inhoudelijke teamvergaderingen en coaching, zodat we de onderstaande doelen geheel of deels hebben kunnen realiseren: Het team is breed geïnformeerd over (hoog) begaafdheid Een definiëring maken van (hoog)begaafdheid Signaleren van hoog- en meerbegaafdheid (de volgende stap is het hanteren van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid) Handelen op een adequate en gedifferentieerde wijze De onderwijsaanpassingen toepassen in het klassenmanagement Materiaalkennis m.b.t. (hoog) begaafdheid is op orde Materialen zijn aangeschaft Er is beleid opgesteld met betrekking tot het omgaan met (hoog) begaafde leerlingen (het concept beleidsplan ligt klaar)

In eerste instantie hebben we ons gericht op het vakgebied rekenen. Voor (meer) begaafde


leerlingen compacten we het reguliere rekenwerk. Zij krijgen daarnaast uitdaging d.m.v. taken uit werkboekjes ‘rekenmeester’. We willen deze onderwijsaanpassingen volgend schooljaar doorzetten op het gebied van taal/spelling. Daarnaast wordt het handelingsprotocol hoogbegaafdheid geïntroduceerd en het beleid verder uitgewerkt. De meerbegaafdenbegeleider blijft de leerkrachten coachen bij het verder implementeren van deze kwaliteitsimpuls.

Voorbeeld van een taak uit ‘Rekenmeester’

Het leesproces Op de Johannesschool volgen wij het protocol dyslexie voor kinderen met lees- en spellingsproblemen. Bij het volgen van dit protocol nemen wij regelmatig de vastgelegde toetsen af. De resultaten worden geanalyseerd en daarmee wordt de aanpak van lees- en/of spellingsachterstand bepaald. De daaruit vloeiende aanpak van extra begeleiding beschrijven we in een persoonlijk handelingsplan. Dit handelingsplan wordt met de ouders besproken. Inmiddels hebben de ouders van kinderen met ernstige dyslexie de mogelijkheid om via hun zorgverzekering extra hulp voor hun kinderen te regelen. Door de groei van aanvragen op het gebied van dyslexieverklaringen, zijn de regels m.b.t. tot het behandelen van kinderen met leesen spellingsproblemen aangescherpt. Als school hebben wij hierop geanticipeerd. Onder leiding van de onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) hebben wij de kwaliteit van het leesonderwijs verbeterd door: Connect lezen in groep 3 in te voeren Estafette lezen in te zetten bij groep 4 Ralfi lezen toe te passen in groep 5 t/m 8 De handelingsplannen te upgraden Door op deze manier te werken wordt gedifferentieerde instructie aan kinderen gegeven. De leerkrachten kiezen daardoor nog bewuster de lesstof die bij de behoeften van de leerlingen past. Om dit verder vorm te geven wordt de schoolontwikkeling volgend schooljaar in het kader van opbrengst gericht werken voortgezet. Hierbij zal de focus in eerste instantie liggen op technisch lezen, begrijpend lezen en spelling van groep 7 (zie opbrengsten spelling groep 6).

Opbrengsten van de school


De school is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Door het afnemen van de Cito toetsen worden tweemaal per jaar de resultaten van de leerlingen in beeld gebracht. De resultaten bij de toetsen op genoemde vakgebieden voldoen aan de vastgestelde inspectienorm. Cito scores toetsen 2010-2011 Technisch lezen leestempo groep 3

midden B

eind A

Technisch lezen leestempo groep 4

B

B

Rekenen gr 4 algemeen

B

A

Rekenen gr 6

A

A

Begrijpend lezen groep 6

C

C

Spelling gr 4

A

A

Spelling gr 6

D

D

De opbrengsten spelling van groep 6 spelling zijn niet zoals ze horen te zijn. Ondanks de ingezette interventies na de Cito toetsen in de middenperiode zijn de opbrengsten niet verbeterd. Deze groep 6 heeft het komende jaar onze specifieke aandacht bij de schoolontwikkeling opbrengst gericht werken, zodat de opbrengsten minimaal weer boven de D uitkomen. De Johannesschool werkt bewust aan opbrengstgericht onderwijs. De norm van de Cito is een middel om de resultaten te analyseren. Vervolgens wordt bekeken wat dit betekent voor het onderwijsproces en het handelen van de leerkracht. Het aanbod voor het individuele kind kan bijgesteld worden en wanneer dit nodig is worden andere doelen gesteld. De gegevens van de Cito worden ook ingezet om effectieve feedback te geven aan leerlingen en ouders.


Daarnaast kijkt de inspectie naar de eindopbrengsten van het onderwijs. Ook hiervoor zijn voor de gebieden rekenen en taal minimumdoelen gesteld waar de school aan moet voldoen. Dit is gebaseerd op de gemiddelde scores van de leerlingen van groep 8. Groep 8: Cito M toetsen 2010-2011 Begrijpend lezen

C

Leestempo Rekenen algemeen

A A

Spelling Spelling werkwoorden

A B

Als Johannesschool streven wij ernaar om het beste uit de leerlingen te halen. Hierbij wordt al snel gedacht aan de vakgebieden taal, rekenen en lezen. Wij vinden het ook heel belangrijk om aandacht te geven aan de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Op deze wijze kunnen wij de kinderen tot voor hen optimale prestaties laten komen.

Arbo zaken Contacten met ArboNed Als een leerkracht langdurig ziek is neemt de directeur deel aan het SMT overleg. In dit overleg met de arbo arts en medewerkers van Stichting Flore wordt de situatie van de leerkracht besproken en vindt de afstemming plaats voor een passend plan van aanpak om de leerkracht zo goed mogelijk te laten re-integreren. Het afgelopen schooljaar is de IB-er van onze school langdurig ziek geweest. Gedurende deze periode zijn de IB werkzaamheden overgenomen door de leerkrachten en de directeur. Inmiddels is deze leerkracht geheel gere-integreerd en heeft zij voor het nieuwe schooljaar binnen Stichting Flore op een andere basisschool een passende werkplek kunnen vinden. De juf van groep 3 was in blijde verwachting en zij heeft een dochter gekregen. Haar werk heeft ze kunnen overdragen aan één invalleerkracht. Op deze wijze is de rust in de groep en de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd gebleven.

Contacten met de brandweer


De brandweer komt 1 maal per jaar het schoolgebouw toetsen inzake de brandveiligheid. Dit bezoek is gerelateerd aan de bouwkundige voorschriften en gebruiksbepalingen. Op de Johannesschool zijn 4 collega’s opgeleid als bedrijfshulpverleners. Eens per jaar volgen zij de herhalingscursussen en worden zij op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. brandbestrijding en eerste hulp verlening. De BHV-ers van de Johannesschool houden verschillende keren per jaar ontruimingsoefeningen. Deze worden jaarlijks opgebouwd van een aangekondigde oefeningen, om de vluchtroute te verkennen, tot onaangekondigde oefeningen. Hierbij wordt ook samengewerkt met de brandweer. Na een ontruimingsoefening vindt er een evaluatie met het team plaats waarbij de leerpunten worden geanalyseerd en de veranderingen die nodig zijn worden doorgevoerd. Veiligheid De school heeft de gangbare normen vastgesteld. Deze zijn te vinden op onze website en in onze schoolgids. Wanneer dat nodig is worden deze normen uitgelegd en actief uitgedragen bij medewerkers, leerlingen en ouders. Goede communicatie is hierbij essentieel. De incidenten worden direct gemeld. Alleen dan is een adequate reactie mogelijk en kan er beleid worden gemaakt om het in het vervolg te voorkomen. Een klimaat waarin melden normaal is past bij een professionele cultuur. Als er incidenten zijn, zullen deze worden geregistreerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Hierdoor is het mogelijk van elkaar te leren en er vervolgens beleid op te baseren. Als er ernstige incidenten zijn zal er aangifte worden gedaan bij de politie. Dit bevordert het veiligheidsgevoel van medewerkers en leerlingen. De schade van de incidenten worden verhaald op de dader en/of zijn of haar opvoeders. Uit pedagogische overwegingen kan het zinvol zijn dat de dader moet werken aan het vergoeden van financiële en geestelijke schade en aan het herstel van de relatie. Normen moeten steeds opnieuw worden genoemd en uitgelegd. Het management heeft hierbij een voorbeeldrol. Risico inventarisatie en evaluatie De beveiliging d.m.v. het alarm wordt verschillende malen per jaar gecontroleerd en getest. De brandweer komt jaarlijks inspecteren of het gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Vanuit Stichting Flore wordt het gebouw regelmatig geïnspecteerd en waar nodig onderhouden. De speeltoestellen op het plein worden jaarlijks gekeurd en hersteld waar nodig. Registratie van gemelde gevaren Er hebben zich geen gevaren voorgedaan. Als dat wel het geval zou zijn wordt dit gemeld in de Arbomap en aan het bestuurskantoor. Op deze wijze kan de juiste actie worden ondernomen. Registratie van ongevallen op school De ongevallen die op school plaatsvinden worden vastgelegd op een formulier in de Arbomap en in Dotcom (het leerlingvolgsysteem van de school). Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld en er wordt gekeken of het ongeval had kunnen worden voorkomen. Wanneer dat nodig is zal er actie worden ondernomen. In het afgelopen jaar hebben zich alleen kleine ongevallen (schaafwondjes) voorgedaan.


Verzuimgegevens van leerlingen Alle leerkrachten voeren de verzuimgegevens in, in het administratiesysteem van DotCom, en er is een goede overdracht aan de leerplichtambtenaar van gemeente Castricum. Het afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met incidentele keren dat kinderen kort ziek gemeld zijn. Wij hebben geen kinderen gehad die ongeoorloofd afwezig zijn geweest.

Overige zaken Website De ontwikkelingen gaan snel, digitaal communiceren is de taal van deze tijd. Naar aanleiding van het succes van de digitalisering van de overblijf laat de Johannesschool ook de website aanpassen. Met als doel de informatievoorziening naar ouders te verbeteren en de ouders nog meer te betrekken bij wat er op school speelt. Op de nieuwe site kunnen ouders hun e-mailadres invoeren zodat ze via mail van alle ontwikkelingen persoonlijk op de hoogte gehouden zullen worden. De ouders zijn positief over de lay-out, de informatievoorziening m.b.t. de lesstof en achtergrond informatie (zoals dyslexie), de persoonlijke mail m.b.t. het op de hoogte gehouden worden van het huiswerk en de geplande toetsmomenten van hun kind(eren). Het lezen van de digitale Arendsoog blijft voor sommige ouders wennen. Het rapport van de leerlingen Op het rapport van de kinderen staan de Cito-scores vermeld. Om ouders meer inzicht te geven in de groei van de vaardigheden van hun kind hebben we de rapportgesprekken gehouden na de Cito-toetsweek. De persoonlijke uitleg van de Cito-scores aan ouders heeft voor veel duidelijkheid gezorgd, dit werd erg op prijs gesteld. We zullen deze werkwijze dan ook blijven gebruiken en verder uitwerken (zie SOP opbrengst gericht werken).

Aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Kindermishandeling is een probleem dat helaas nog zo vaak voorkomt, dat op elke school kinderen zitten die daaraan blootgesteld worden. Het tijdig signaleren van (dreigende) kindermishandeling, en op basis daarvan handelen, is een voorwaarde om kindermishandeling effectief terug te kunnen dringen. Daarom wordt op rijksniveau gewerkt aan een wettelijke verplichting voor het invoeren van een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle beroepskrachten, die werken met kinderen. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij de signalering. Het is belangrijk dat leerkrachten en het management van de school weten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling en hoe te handelen als daarvan sprake lijkt. Voor de Johannesschool heeft juf Naomi de training als aandachtsfunctionaris gevolgd. Deze training biedt kennis en inzicht rond het signaleren van kindermishandeling, het handelen, werken met de meldcode en de vormgeving van de functie aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Juf Naomi heeft een presentatie gegeven om alle leerkrachten op de hoogte te brengen. De vaardigheden en houding rond het voeren van gesprekken met ouders en collega’s, informeren & profileren, motiveren, organiseren & implementeren, ondersteunen & adviseren en evalueren worden ingezet. Ouder enquête Om te toetsen hoe ouders naar de ontwikkelingen op onze school kijken, hebben we dit schooljaar, in samenwerking met het bestuur van Stichting Flore en de MR, een enquête afgenomen. De daaruit voorvloeiende uitkomsten zijn: Ouders geven onze school een 7,5! Dit voorjaar hebben 91 ouders/verzorgers meegedaan aan de oudertevredenheidpeiling van BVPO, een respons van 63%. Volgens 97% van deze ouders/verzorgers gaat hun kind in het algemeen met plezier naar school. En met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 geven ouders aan in het algemeen zeer tevreden te zijn over onze school. Een mooi resultaat waar we trots op zijn. Wat vinden ouders belangrijk op een school? Op de eerste plaats staat de leerkracht die een 8,1 krijgt. Daarna de begeleiding (een 6,9), gevolgd door sfeer (7,3) en kennisontwikkeling (7,4). Op de vijfde plaats staat persoonlijke ontwikkeling, welke een 7,3 krijgt. In de enquêteresultaten staan ook de onderwerpen die meer aandacht nodig hebben. Zit het kind in de onderbouw, dan worden veiligheid op weg naar school, de huidige schooltijden en aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing als aandachtspunten aangegeven. Voor de bovenbouw zijn de belangrijkste punten de begeleiding van leerlingen met problemen en aandacht voor pestgedrag en godsdienst/levensbeschouwing. De uitkomsten zijn gecommuniceerd in onze nieuwsbrief: de Arendsoog. De complete uitwerking van de enquêteresultaten staan op onze website.

Ook de leerlingen en leerkrachten gaven aan heel tevreden te zijn. De aandachtspunten die er waren zullen worden meegenomen in het schoolplan waarin de ontwikkeling voor de komende 4 jaar wordt beschreven.


Project ‘ik ga op reis!’ Alle groepen zijn volop in actie geweest met het project ”Ik ga op reis!” Kinderen hebben hun creativiteit de vrije loop kunnen laten en ze hebben andere culturen leren kennen. Wat er zoal gedaan wordt? Een kleine greep: In de groepen 1 en 2 (Nederland) hebben ze echt Delftsblauw servies gemaakt dat ook nog eens is gebakken en geschilderd. Ze hebben een zangworkshop gehad met Nederlandse liedjes. Groep 3 (Afrika) heeft hutjes en armbanden gemaakt. Bovendien hadden ze een bodydrumworkshop van Michael uit Togo. Ze zijn op excursie naar het Tropenmuseum in Amsterdam geweest! Groep 3/4 (Frankrijk) is ook met van alles bezig; Eiffeltoren maken, wijnflesetiketten ontwerpen en nog veel meer. Een workshop mondharmonica en na de les konden ze al een aardig deuntje laten horen! Groep 4 (Spanje)is á la Gaudi bezig met mozaiek. De resultaten waren verbluffend. Ook deze groep wachtte nog een muzikale verrassing! Groep 5 is met de ”Qi van China” bezig met een lesprogramma van het Tropenmuseum. De workshop ’wereldfluit’ was zeer geslaagd! Er zijn fantastische Chinese spullen meegebracht in de klas. Groep 6 (Egypte) is naar het Historisch museum in Leiden geweest, waardoor ze geïnspireerd zijn geraakt. Er werden sarcofagen van klei gemaakt en ’net echte’ mummies. Hun muzikale workshop was een djembéles van Michael uit Togo. Groep 7 (Antillen) maakt kleurrijke schilderijen waardoor je een zonnig gevoel krijgt. Ze zijn naar het Tropenmuseum geweest en hebben een fantastische ’steelpan’ workshop gehad wat heel gezellig klonk door de school. De groepen 8 (India) zijn volop bezig met o.a. mandala’s en godenbeelden. Ook zij zijn naar het Tropenmuseum geweest en veel plezier gehad bij een ’Ketjak’ workshop. 24 maart was de afsluiting van ons project. De school was vol bezoekers; opa’s, oma’s, vaders en moeders en andere belangstellenden. Iedere klas was bijzonder ingericht in de stijl van de landen. Er hing de afgelopen weken een hele gezellige sfeer in de school. Je kon de sfeer horen, zien en ruiken. Het project mag dan ook geslaagd genoemd worden!

De leerlingenraad Op verzoek van de leerlingen zijn we het afgelopen schooljaar gestart met de leerlingenraad. Kinderen hebben zich kandidaat gesteld en hun campagnepunten duidelijk gemaakt. Na de verkiezingen mochten twee kinderen uit groep 5,6,7 en 8 in de leerlingenraad plaatsnemen. Op 20 september 2010 vond de eerste leerlingenraad plaats onder leiding van een leerkracht. Er waren zó veel goede ideeën die ook echt zijn uitgevoerd, dat er besloten is dit initiatief verder maandelijks voort te zetten. Elk jaar zijn er nieuwe verkiezingen voor vertegenwoordigers. De klasgenoten kunnen hun ideeën aan de vertegenwoordigers meegeven of achterlaten in de ideeënbus bij de achteringang. De ontwikkelingen worden vastgelegd in de verslagen van de leerlingenraad. Deze verslagen kunt u terugvinden op de website onder het kopje ‘groepen’.


De bibliotheek De Johannesschool werkt al jaren met grote tevredenheid intensief samen met de bibliotheek. Elke week gaan de groepen binnendoor naar de ’bieb’ om hun boeken te ruilen. De bibliotheek zit namelijk letterlijk vast aan de school. Regelmatig komen er schrijvers op bezoek en de oudere kinderen zoeken materiaal voor hun werkstukken, boekbesprekingen en spreekbeurten. Lees- en informatieboeken zijn in de school daarom niet meer te vinden. Dat was dus even schrikken toen er geruchten waren dat de bieb zou sluiten. Dat is absoluut ondenkbaar voor de Johannesschool. Bezuinigen is iets anders dan de tijd terugdraaien! Want dat zou het betekenen voor de Johannesschool. Daarom was het tijd voor actie! Alle kinderen hadden een protestbrief of -tekening gemaakt. Deze werden gebundeld en in een grote optocht, al zingend, meegenomen naar de bibliotheek waar wethouder Kleinstra op de kinderen wachtte, om de boekwerkjes in ontvangst te nemen. Alle kinderen mochten in het kort iets mondeling toe te lichten. Eind juli kregen we bericht dat de gemeente heeft besloten dat de bibliotheek mag blijven en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Onze actie om samen een protestlied te zingen en te vertellen aan het gemeenteraadslid hoe belangrijk de bibliotheek voor ons en de mensen in Akersloot is, heeft dus heel goed geholpen. Volgend jaar mogen we weer veel leesplezier beleven in onze bibliotheek en dat zeker lukken!

Afsluiting Bij de Johannesschool staan onderwijskwaliteit naast de creativiteit, zelfstandigheid en veilige en gezellige leefomgeving hoog in het vaandel. We hebben ons op deze verschillende terreinen ingezet en er naar gestreefd aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling. Over wat we tot nu toe bereikt hebben zijn we heel tevreden terwijl de inzet om ons op allerlei gebieden te verbeteren blijft. Inmiddels wordt de financiële situatie van de school beïnvloed door een aantal factoren zoals de prognose van het dalende leerlingaantal en de financiële crisis . De doorwerking daarvan en de daaruit voortvloeiende consequenties zullen het komende jaar duidelijk worden. Deze ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de onderwijskwaliteit en het werkplezier en daar ligt voor ons allemaal een grote uitdaging!

Jaarverslag Johannesschool 2010-2011  
Jaarverslag Johannesschool 2010-2011  

Jaarverslag van de Johannesschool in Akersloot over 2010-2011

Advertisement