Page 1

1 (9)

UTLYSNING Datum

Diarienummer

2013-04-15

2013-01710

Reviderad

2013-04-24

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv.

1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. I regleringsbrevet 2013 framgår att VINNOVA i samråd med Vetenskapsrådet ska fördela medel för forskning som är av hög vetenskaplig kvalitet inom olika vetenskapliga discipliner och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola samt näringsliv och offentlig sektor. I denna utlysning, inbjuder därmed VINNOVA universitet, högskolor och forskningsinstitut, att i samverkan med företag och näringslivsorganisationer, offentlig sektor samt ideella organisationer, sända in en projektansökan som adresserar följande områden: • •

Praktiknära forskning om jämställdhetsarbete kopplat till ledning, organisering, innovation samt organisationsförändring med relevans för de verksamheter som deltar i projekten. Genusforskning som prövar under vilka förutsättningar olika metoder, verktyg och processer fungerar för att öka jämställdheten inom akademi, näringsliv, offentlig sektor samt ideella organisationer, i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, se http://www.regeringen.se/sb/d/16278 Genusforskning som prövar, analyserar och utvecklar metoder, verktyg och processer för jämställdhetsarbete som använts inom praktiskt jämställdhetsarbete men som inte tidigare har vetenskapligt analyserats och granskats.

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

Post: VINNOVA, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, 833 26 Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0)8 473 3000 Fax: +46 (0)8 473 3005 VINNOVA@VINNOVA.se www.VINNOVA.se Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601


2 (9)

Utlysningen förväntas framförallt bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt delmålet om ekonomisk jämställdhet. För utlysningen finns avsatt en budget på 30 miljoner kronor. Sista dag för projektansökan är 3 juni 2013. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på www.vinnova.se under ”Utlysningar”.

2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut, vilka i samverkan med företag och näringslivsorganisationer, offentlig sektor samt ideella organisationer, genomför ett projekt som adresserar ett eller flera av de områden som anges i denna utlysning (se vidare i avsnitt 3.3 och 3.4). Samverkan ska ske mellan akademin och minst två samverkansparter från företag och näringslivsorganisationer, offentlig sektor och/eller ideella organisationer. VINNOVA ser gärna samarbete med branschorganisationer för jämställdhetsarbetare eller andra verksamheter som har erfarenhet av metoder, verktyg och processer för praktiskt jämställdhetsarbete men som inte analyserats och granskats vetenskapligt. Projektledaren ska vara forskare med vetenskaplig kompetens om förändringsprocesser. Utländska aktörer kan delta i projektet men kan inte erhålla bidrag från VINNOVA.

3 Beskrivning av utlysningen 3.1

Bakgrund och motiv

Jämställdhet är en strategisk framtidsfråga för hållbar tillväxt och för att skapa goda förutsättningar för innovation i Sverige. Jämställda villkor inom akademi, näringsliv, offentlig sektor samt ideella organisationer handlar både om hur en arbetsorganisation och dess villkor ser ut och hur verksamheten utformas när det gäller mottagaren (t.ex. medborgaren, brukaren, kunden eller studenten) För att uppnå de jämställdhetspolitiska målen behövs metoder, verktyg och processer för praktiskt jämställdhetsarbete. En mängd sådana har utvecklats och använts genom åren. En del av dessa är vetenskapligt validerade medan andra inte är det. De har dessutom ofta prövats i begränsad omfattning och i enstaka miljöer.


3 (9)

Det finns därmed fortsatt behov av forskning med hög vetenskaplig kvalitet och utvecklingsarbete som närmare undersöker och prövar om, hur och på vilket sätt olika metoder, verktyg och processer fungerar för att öka jämställdheten i olika miljöer inom akademi, näringsliv, offentlig sektor samt ideella organisationer. Nya och befintliga metoder, verktyg och processer bör vidareutvecklas och prövas av nya konstellationer, i olika miljöer utifrån en bred vetenskaplig ansats. 3.2

Syfte

Syftet med utlysningen är att stödja forskning och utveckling som bidrar till framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete kopplat till ledning, organisering, organisationsförändring samt innovation i olika miljöer. Kortsiktigt syftar utlysningen till att utveckla och pröva metoder, verktyg och processer som möjliggör praktiskt jämställdhetsarbete kopplat till de svenska jämställdhetspolitiska målen. Resultat som kan förväntas av projekten är ökad kunskap om metoder och processer som kan bidra till ökad jämställdhet inom akademi, näringsliv, offentlig sektor samt ideella organisationer och som på sikt bidrar till hållbar tillväxt och ett jämställt samhälle.

3.3 Resultat och effektmål Projekten förväntas bidra med kvalitetssäkrad kunskap om metoder, verktyg och processer för praktiskt jämställdhetsarbetet som kan spridas och användas för att öka jämställdheten inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer samt på sikt bidra till hållbar tillväxt och ett jämställt samhälle. På längre sikt förväntas påvisad ökad jämställdhet i organisationer och verksamheter som tillämpar metoder, verktyg och processer baserade på projektens resultat. Se bilaga 1 3.4

Innehåll och genomförande

Utlysningen finansierar projekt som har tydlig koppling till följande områden: • •

Praktiknära forskning om jämställdhetsarbete kopplat till ledning, organisering, innovation samt organisationsförändring med relevans för de verksamheter som deltar i projekten. Genusforskning som prövar under vilka förutsättningar olika metoder, verktyg och processer fungerar för att öka jämställdheten inom akademi,


4 (9)

näringsliv, offentlig sektor samt ideella organisationer i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Genusforskning som prövar, analyserar och utvecklar metoder, verktyg och processer som använts inom praktiskt jämställdhetsarbete men som inte tidigare har vetenskapligt analyserats och granskats.

Samverkan ska ske mellan akademi och minst två samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor eller ideella organisationer. Samverkansparterna är de verksamheter vari metoder, verktyg och processer prövas och utvärderas under vetenskaplig ledning. Även akademin kan vara en sådan part. Cirka ett till två år efter projektens avslut gör VINNOVA uppföljning och utvärdering av projektens resultat och effektmål. De ingående parterna i projekten ska i och med detta tillhandahålla uppgifter och data som möjliggör uppföljningen. Inga bidrag ges för kartläggning eller probleminventering. För de projekt som tidigare bedrivit förändringsarbete inom området ska det i ansökan framgå vad de kommit fram till och på vilket sätt projektet förnyas och vidareutvecklas i syfte att uppnå utlysningens mål. 3.5

Bidrag till projektparter

Följande principer gäller för fördelning av VINNOVAs bidrag i denna utlysning: 1. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan erhålla bidrag med upp till 100 % av sina stödberättigande kostnader. 1 2. Stora företag kan inte erhålla bidrag. 2 3. För små och medelstora företag och övriga organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kommer bidrag beviljas med stöd av kommissionens förordning EC 1998/2006 om försumbart stöd. För sådant stöd krävs även intyg. Se vidare länk: http://www.vinnova.se/sv/Ansokaoch-rapportera/Regler-och-villkor/Forsumbart-stod/

4 Utlysningens budget Budgeten för utlysningen är 30 miljoner kr för perioden 2013-2014. Inom denna ram beräknas ca 10 projekt kunna beviljas finansiering.

1

Guide för stödberättigande kostnader Utlysningen följer EU:s definition av små, medelstora och stora företag, se http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:SV:PDF

2


5 (9)

5

Tidplan

Öppningsdatum: 15 april Sista ansökningsdatum: 3 juni kl. 14.00 Sista datum för beslut: 23 september Senaste datum för projektstart: 6 veckor efter beslut Senaste datum för projektavslut: 31 augusti 2015.

6 Krav på projekten För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda: • • • •

Projektet ska innehållsmässigt ligga inom något av områdena metoder, verktyg och processer för praktiskt jämställdhetsarbete kopplat till ledning, organisering, organisationsförändring samt innovation. Projektet ska genomföras i samverkan mellan akademi och minst två samverkansparter från näringsliv, offentlig sektor eller ideella organisationer. Projektets genomförande ska bygga på en bakomliggande probleminventering. Projektets metoder, verktyg och processer ska prövas i minst två olika miljöer och ledas av forskare med vetenskaplig kompetens om förändringsprocesser.

7 Bedömning 7.1

Bedömningsprocessen

Ansökan om bidrag bedöms av VINNOVA med hjälp av externa bedömare sammansatt av forskare, representanter för näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer. VINNOVA fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. 7.2 Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna: •

Relevans. Projektet ska ligga i linje utlysningens adresserade områden samt med resultat- och effektmålen och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens och regeringsuppdragets mål.

Projektets planering. Projektplanen ska visa hur metoder, verktyg och processer ska analyseras och granskas samt hur de är kopplade till de jämställdhetspolitiska målen.


6 (9)

Genomförande. Projektens angreppsätt, metodik, realism och trovärdighet i projektplan och budget. VINNOVA ser gärna projekt med fokus på det externa perspektivet, dvs. jämställdhet i förhållande till medborgaren, kunden, brukaren, studenten.

Aktörskonstellation. Aktörer involverade i projekten ska ha kunskap, kompetens, erfarenhet och engagemang som bidrar till att genomföra projektet och nå projektets resultat- och effektmål. Projektets partsammansättning och det gemensamma arbetets innehåll ska vara formerade så att det praktiska projektarbetet ska kunna starta kort efter beslut om finansiering.

Idéhöjd. Graden av nytänkande och originalitet vad gäller projektets genomförande samt potentiellt intressanta, användbara och betydelsefulla resultat.

Exploaterbarhet/nyttiggörande, dvs. sökandes vilja och förmåga att sprida och nyttiggöra projektresultaten till samhällelig nytta.

8 Ansökan 8.1

Hur man ansöker

Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är organisationen som blir sökande. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl 14.00 sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad.


7 (9)

8.2

Ansökans innehåll

Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en CV-bilaga. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen inklusive referenser ska vara på max 30 000 tecken (blanksteg inräknade) med 12 punkters text. Den kan skrivas på svenska eller engelska och ska omfatta följande: • • • • • • • • •

Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte Projektets mål kopplat till utlysningens syfte Projektets potential och nytta, dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas. Genomförande. Projektplan där det tydligt framgår hur projektet ska genomföras inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet. Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på. T ex vilket problem som projektet avser att lösa/angelägenhetsgrad/vem gynnas av en lösning Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet

CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text.

9 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under ”Villkor och regler” till vänster på utlysningens webbsida. Dessutom tillkommer följande särskilda villkor för denna utlysning: •

Projektledaren och eventuellt ytterligare projektdeltagare, ska delta i 1-2 programkonferenser under projektperioden för erfarenhetsutbyte mellan


8 (9)

utlysningens projekt samt i samarbete med VINNOVA ansvara för att arrangera en programkonferens under projekttiden.

10 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan ”Sekretess vid ansökningar” som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se ”Juridisk information” på www.VINNOVA.se under ”Om VINNOVA”.

11 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är David Renemark. utlysningsansvarig, david.renemark@VINNOVA.se 08-473 3191 Cassandra Marshall cassandra.marshall@VINNOVA.se 08-473 3260 Sophia Ivarsson sophia.ivarsson@VINNOVA.se 08-473 3160 Vid administrativa frågor kontakta Sussi Trankell sussi.trankell@VINNOVA.se 08-4733158 Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel 08-473 32 99, helpdesk@vinnova.se.


utlysning+jamstalldhet+(regeringsuppdrag).pdf