Page 1

KURSUSKATALOG FORĂ…R 2011 Folkeoplysning Kultur- og Fritidsforvaltningen


Praktisk information

Målgruppe Kurserne er for foreninger, aftenskoler og projektmagere i Københavns Kommune, medmindre andet er angivet. Dette symbol >< angiver en nærmere bestemt målgruppe.

Undervisere Kurserne varetages af konsulenter fra Folkeoplysning, Byudvikling & Events, samt Integration & Fritid i Kultur- og Fritidsforvaltningen. De er alle bredt uddannede inden for foreningsarbejde, kommunikation, administration, projektledelse, konflikthåndtering og har et solidt kendskab til udfordringer og problemstillinger inden for forenings- og aftenskoleområdet.

Tid og sted Tidspunkt er angivet ud for hvert kursus. Alle kurser foregår i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Nyropsgade 1, 1602, København V.

Pris og forplejning Kurserne er gratis, men der opkræves et gebyr på 500 kr., hvis man udebliver fra kursus uden at melde afbud. Afbud kan ske frem til kl. 12 på kursusdagen. Der er let forplejning undervejs.

Tilmelding Der er elektronisk tilmelding via www.fritid.kk.dk. Tilmelding kan ske helt op til kursusdagen, hvis der er plads på kurset. Alle deltagere modtager kvittering med praktiske informationer ved tilmelding.

Undervisningsform Kurserne foregår som kombination af oplæg og praktiske øvelser medmindre andet er anført.

Aflysning Et kursus aflyses én uge før, hvis der ikke er nok tilmeldinger. Tilmeldte deltagere får personlig besked om dette.

Spørgsmål til kurserne Har I spørgsmål til kurserne, er I velkomne til at kontakte: Maria Hvass Tlf. 33 66 38 84 mhvass@kff.kk.dk Der er elektronisk tilmelding via www.fritid.kk.dk Tilmelding kan ske helt op til kursusdagen, hvis der er plads.


På foreningsmodulet kommer vi rundt om opgaverne inden for bestyrelsens ansvarsområder. Samtidig berøres foreningsarbejde, som kan varetages af andre i foreningen, for eksempel rekruttering og fastholdelse af frivillige og konflikthåndtering.

Modul A - Foreningsarbejde Der er elektronisk tilmelding via www.fritid.kk.dk Tilmelding kan ske helt op til kursusdagen, hvis der er plads.

Introduktion til bestyrelsesarbejdet 24. februar Kl. 17-20 Kurset er for dig, der er ny i bestyrelsessammenhænge, og som gerne vil vide mere om bestyrelsens ansvar, forpligtelser og muligheder. Der vil først være en gennemgang af bestyrelsens kerneopgaver og en præsentation af værktøjer til at løse dem. Dernæst beskæftiger vi os med bestyrelsens mere langsigtede ansvar for foreningens udvikling. >< For nye bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil blive klogere på arbejdet i bestyrelsen.

Konflikthåndtering 7. marts 14. marts

Kl. 16-19 Kl. 16-19

Kurset introducerer redskaber og øvelser til konfliktløsning. Hvad er en konflikt, og hvordan bidrager man til at op- eller nedtrappe den? Der fokuseres især på håndtering af egne konflikter, og deltagerne vil opnå større indsigt i egne mønstre. Der introduceres til teoretiske forståelser af konflikter og arbejdes med praktiske cases. Kurset består af to mødegange. >< Foreninger, aftenskoler og projektmagere, der ønsker redskaber til konfliktløsning i deres daglige arbejde.

Rekruttering og fastholdelse af frivillige 22. marts Kl. 16-20 Hvordan får din forening fat i de rigtige frivillige? Mange foreninger bruger tid og kræfter på at rekruttere frivillige. Den gode rekruttering handler om at sikre god formidling til kommende frivillige, men også om at være bevidst om foreningens værdier og opgaver til de frivillige. Kurset giver både teoretisk og praktisk input til foreningens fremtidige arbejde med frivillige. >< Foreninger, der ønsker tips og redskaber til rekruttering og fastholdelse af frivillige i foreningen.

Den frivillige leder - få de frivillige op i gear! 28. april Kl. 17-20 Hvordan kan du som frivillig lede andre frivillige? Hvordan kan du skabe motivation og få det bedste ud af de frivilliges ressourcer? På kurset vil du blive introduceret til forskellige modeller og redskaber til det frivillige lederarbejde.Vi kommer ind på, hvordan du motiverer, skaber udvikling og får frivillige til at tage ansvar. >< Kurset er for foreningsfolk og projektmagere, som via deres funktion i foreningen/projektet har en koordinator- eller lederrolle i forhold til andre frivillige.

Målrettet arbejde med rekruttering, modtagelse og fastholdelse af børn og unge 12. maj Kl. 17-20 Mangler I inspiration til at rekruttere børn og unge til jeres forening? Hvordan skabes "den gode modtagelse"? Har I svært ved at fastholde nye medlemmer? Få hjælp og ideer til at udarbejde en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som I kan bruge i foreningsarbejdet. >< Foreninger, der udbyder aktiviteter for børn og unge.


Modul B - Kommunikation Der er elektronisk tilmelding via www.fritid.kk.dk Tilmelding kan ske helt op til kursusdagen, hvis der er plads.

Kommunikation med medlemmer, samarbejdspartnere og forældre er centralt i mange foreningers arbejde. På dette modul vil vi gå i dybden med kommunikationsarbejdet. Der arbejdes blandt andet med digitale værktøjer, interessentanalyser og kreative kommunikationsprodukter.

Digitale værktøjer og sociale medier 17. marts Kl. 17-20 Hvordan kan du bruge digitale værktøjer og sociale medier i foreningsarbejdet? Hvilke overvejelser skal du gøre dig, når du begiver sig ud i den digitale jungle? Hvordan kan Google-redskaber, Facebook, Blogs,Youtube og Twitter berige foreningens kommunikation? Er sociale medier svaret på alt? Det er nogle af de spørgsmål, der arbejdes med på dette kursus. Kurset består både af oplæg og afprøvning af værktøjer og medier i praksis. >< Kurset er for foreninger, aftenskoler og projektmagere, der ønsker basal viden om og praktisk erfaring med brug af digitale værktøjer og sociale medier. Der undervises, så alle kan være med.

Kom godt fra start! Få styr på dit netværk og dine samarbejdspartnere 5. april Kl. 17-20 Hvad er netværk? Er 200 telefonnumre og 500 Facebookvenner lig med et bredt netværk? Hvad er vigtigt, og hvordan plejer du netværk? På kurset vil vi også komme ind på, hvordan du kommer bedst i gang med et projekt ved at kortlægge interessenterne og lave en plan for kommunikationen til dem. >< Kurset henvender sig til frivillige og ansatte i foreninger og aftenskoler, projektmedarbejdere og andre med interesse for at danne netværk.

Kommunikationslaboratoriet 13. april Kl. 17-20 Vi ser på et udvalg af anderledes, kreative og konceptuelle kommunikationsprodukter. Hvad er det gode kommunikationsprodukt? Kurset handler om at finde de lidt anderledes tilgange til foreningens kommunikation, som kan bidrage til at få nye deltagere, interesse i lokalområdet eller blive synlig rundt om i byen. >< Foreninger, aftenskoler og projektmagere, der ønsker inspiration til nye kommunikationsprodukter og anderledes tænkning af kommunikation.


Modul C - Projektarbejde

Modulet retter sig mod frivillige, som ønsker kompetencer indenfor projektarbejde. Målet er at klæde foreningsfolk og projektmagere på til at styre, igangsætte og gennemføre projekter.

Introduktion til fundraising 16. februar Kl. 17-19 Kurset er en introduktion til at søge puljer og fonde til projekter. Her gives gode råd om, hvordan du skriver en god projektbeskrivelse og ansøgning, hvordan du opstiller budget, og hvad du gør, når du har fået penge. Der vil være en grundig gennemgang af Københavns Kommunes Støtteguide og rig mulighed for at stille spørgsmål. >< Projektmagere og foreninger, der ønsker tips og tricks til fundraising, og som måske selv skal i gang med at søge penge.

Idéudvikling 2. marts

Kl. 16.30-20.30

Få inspiration til at udvikle foreningen og konkrete redskaber til at skabe noget nyt. Vi hjælper med at sætte form og ord på jeres ideer, og I går herfra med viden om, hvordan I selv kan arbejde videre. Kurset er intensivt, legende, udbytterigt og kræver, at I møder op med åbent sind. Der skal deltage min. to personer fra hver forening. >< Foreninger, aftenskoler og projektmagere, der ønsker inspiration og udvikling i foreningen. Der tilbydes en ekstra træningsgang d. 6. april kl. 17-20 for de deltagere, der har interesse.Tilmelding sker på kurset.

Projektværktøjer 27. april

Kl. 16.30-19.30

Kurset giver en introduktion til projektledelse gennem praktiske værktøjer som fx interessentog risikoanalyse. Værktøjerne kan med fordel bruges til at styrke planlægningen i projekter og til at få inddraget interessenter og samarbejdspartnere. >< Projektmagere, aftenskoler og foreninger, der ønsker en grundig introduktion til projektværktøjer, og som måske selv skal i gang med et projekt.

Tips til evaluering og erfaringsopsamling 3. maj Kl. 17-20 Der er elektronisk tilmelding via www.fritid.kk.dk Tilmelding kan ske helt op til kursusdagen, hvis der er plads.

Kurset giver en introduktion til, hvordan du evaluerer og samler op på erfaringer, både i projektregi og generelt i foreningsarbejde. Der vil blive præsenteret og diskuteret forskellige metoder og systematiske redskaber til at holde styr på resultater og erfaringer til brug både ved afrapportering, til bevillingsgiver og til fremtidige projekter. >< Foreninger, aftenskoler og projekter, primært inden for kultur- og fritidslivet.


Andre kurser

Administrationskursus for aftenskoler 22. januar Kl. 10-16 Hvad er en undervisningstime? Hvad står PEA for? Og hvordan er det nu med 10 % puljen? Er det spørgsmål, du er stødt på, og vil du gerne kende svarene, så får du dem på dette kursus. >< Kursets målgruppe er nye aftenskoleledere og bestyrelsesmedlemmer i aftenskoler.

Regnskabskursus for aftenskoler 9. marts Kl. 16.30-20 Vi gennemgår principperne for aflæggelse af tilskudsregnskab og gennemgår tilskudsregnskabsskemaet. De centrale begreber og udregninger præsenteres og trænes i praksis. >< Kurset er især rettet mod økonomi- og tilskudsansvarlige personer i aftenskolerne, men er åbent for alle interesserede indenfor aftenskolens bestyrelse.

Kassererkursus for børn- og ungeforeninger 12. april Kl. 17-20 Kurset er en introduktion til kassererens opgaver, øvelse i det dobbelte bogholderi, tilskudsmuligheder og aflæggelse af regnskab. >< Kurset er især for nye kasserere i folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud til børn og unge medlemmer under 25 år.

Kend din kommune 4. maj

Kl. 17-20

Ved dette arrangement kan der stilles skarpe spørgsmål til kultur- og fritidspolitikerne, blandt andre kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev. Kom og hør politikernes visioner og bud på fritidspolitiske mærkesager. Efter debatten vil konsulenter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen fortælle om tilbud og muligheder for foreninger og aftenskoler i København. Kursussted: Borgerrepræsentationens sal, Københavns Rådhus.

Der er elektronisk tilmelding via www.fritid.kk.dk Tilmelding kan ske helt op til kursusdagen, hvis der er plads.

>< Arrangementet er for alle foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune. Andre er også velkomne, hvis der er plads.

Kurser foraaret 2011  

Gratis kurser for foreninger og projektmagere i Københavns Kommune