Page 1

blekingeupplevelseindustri.se

Spel, trender och utveckling

Tarsier breddar spelet Utbildning, trender och utveckling

Modern historiefรถrmedling Samtidsreflektion

Framtidens kunskap

BleUppInd Magazine

bleuppind.se

September 2010


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

Krönika

Jobbet börjar med drömmen och önskningarna Här om kvällen satt jag vid min dator inloggad på MSN och chattade med en vän i en annan del av landet. Jag försökte beskriva vad jag arbetar med. Jag sa bland annat att det skulle vara väldigt svårt för mej att flytta och direkt kunna arbeta på precis samma sätt som jag gör idag, eftersom mitt arbete bygger så väldigt mycket på mina nätverk i Blekinge, mina relationer med människor här och att jag känns igen i olika kretsar. Och det där är upparbetat under flera år.

Illustration: Daniel Lenneér

Introduktion

Vad är detta? Blekinge UPP och NP.XP (NetPort Experience) startade i början av 2009 sajten bleuppind.se för att synliggöra den blekingska upplevelseindustrin. Vi började innan sommaren fundera på hur vi skulle bygga vidare på det arbetet för att ingjuta ytterligare mod i dem som redan startat sin resa inom upplevelsesektorn och entreprenörskap och för att nå ut till dig som inte redan upplevt Blekinge UPP, NP.XP och bleuppind.se på nära håll. Så här är den! Vi är oerhört stolta över att presentera BleUppInd Magazine. Vi vill fortsätta att sprida ordet om allt gött som händer i vårt lilla län. Vi gör inga anspråk på att vara heltäckande. Denna produkt ska mer ses som ett nedslag! Men vi löser inte det där med spridningen på egen hand. Varje bleking är också ambassadör och här får du nu ett redskap för att kunna missionera den blekingska förträffligheten. Ja ja… Vi vet att det kanske inte är riktigt svenskt det där med att skryta och klappa

“I do a job I really, really love and I kind of have fun with. People think you can´t be grown up unless you´re moaning about your job.“ - Robert Smith - The Cure sig själv på axeln. Men det struntar vi faktiskt i. För vem gör det om vi inte själva gör det? Och om du ändå tycker det är svårt, tänk då så här: Genom att klappa någon annan – din granne, din vän, din arbetskollega – så bidrar du till allas framgång! Det blir första och kanske enda gången du får en papperstidning av detta slag i din hand men glöm inte bort att följa oss på webben! Trevlig läsning önskar Blekinge UPP & NetPort

blekingeupplevelseindustri.se

daniel@lenneer.se

Ansvarig utgivare: NetPort.Karlshamn AB Inom ramen för NP.XP / Digitala Upplevelser

Skribenter: Camilla Bengtsson camilla@blekingeupp.se

Mattias Johansson Redaktör: Pär Jonasson

mattias.johansson@blekingeupp.se

par@blekingeupp.se

Micke Gunnarsson micke.gunnarsson@netport.se

Art Director & omslagsillustration: You Us and Them johan@youusandthem.com

2

Sandra Henningsson sandra.henningsson@netport.se

Alla artiklar går att läsa och kommentera på bleuppind.se Internetlänkar blir ibland väldigt långa. Därför har vi förkortat vissa i magasinet med hjälp av bit.ly. Knappa in dessa i din webbläsare och du kommer till rätt sida ändå.

Foto: Thomas Tjäder

Fem tips — Fråga dig vad det är som triggar dig. Vad är det som får ditt hjärta att slå? Vilka områden i ditt liv skulle du aldrig lämna ifrån dig till nån annan? Vilka områden anser du att Ingen Annan kan göra bättre än du? — Lär dig hur samhället fungerar. Häng med i debatt och trender. Det ger dig erfarenhet och kunskaper som guidar dig vidare. — Ta reda på var pengar finns. Hur mycket finns det? Vem beslutar om dem? Vilka regler gäller för att få tillgång till dem? Vilket intresse har beslutsfattaren? Olika politisk tillhörighet ger olika beslut. — Lär dig sälja in din idé! Berätta hur din idé eller din verksamhet löser ett problem eller behov. Och berätta också varför det är just din idé som ska prioriteras framför andra. — Umgås med dem som är som du vill vara och träna dig i att hantera olika sorters sammanhang och situationer.

Efteråt tänkte jag på diskussionen. Jag tänkte på hur enormt viktigt det är – inte bara för mitt arbetsliv, utan också för min egen personliga utveckling – att jag haft möjligheten och kanske också modet, att gå över olika slags gränser i samhället. Gränser mellan ideellt och kommersiellt, mellan offentligt och privat, mellan reellt och digitalt och så vidare. Och hur mycket jag lärt mig på det. Det är ju bland annat det som har gjort att jag i över 15 år kunnat arbeta med olika projekt och att jag också kunnat tillägna mig både kunskap och förmåga att rigga och hitta finansiering till projekt jag tycker är angelägna. Att röra sig inom olika områden och branscher medverkar ganska säkert också till att det är lättare att se företeelser och beteenden ur ett mer objektivt eller mångsidigt perspektiv.

Jag reflekterade även över att jag nästan bara haft roliga jobb. Och att det kanske är det som blir följden när man fokuserar på det man brinner för eller där ens ideologiska själ finns. Det är då jag finner den rätta viljan och attityden. Och det är då jag hittar verktygen för att sälja in både mig själv och mina idéer till finansiärer. För mig är det en självklarhet att ha ett roligt jobb och att få möjlighet att nyttja alla mina kompetenser och också att ha möjligheten att utveckla dem. En vän sa till mig häromdagen: ”Du är en 80-talist i ditt tänk som tar det för självklart att ha roligt på jobbet. Vi andra kan bara önska.” Men då tänker jag: Är det inte med drömmen och önskningen allt börjar? Är det inte där du sen finner din kraft till hårt arbete för att uppfylla dina önskningar? Är det inte i drömmen du finner modet att försöka? Är det kanske så att vi alla borde ha en liten 80-talist inneboende – om det nu är det som är sinnebilden för dessa färdigheter? Camilla Bengtsson camilla@blekingeupp.se

Illustration: Daniel Lenneér

Camilla Bengtsson

Medfinansiärer


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

1.25 2%

1.20 1.15

9%

1.10 1.05

28% 1.00

30%

0.95 0.90

31%

0.85 0.80 -93

Kreativa Sektorn i Blekinge - 2076 arbetsställen

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

Sysselsättningsutveckling per bransch i Sverige. Index år 1995 = 1

Turism/Rekreation/Sport

Upplevelseindustrin

Media/Digital

Tjänster

Konst/Design

Tillverkningsindustrin

Kulturarv/Infohantering Utb- och stödfunktioner

Källa: Region Blekinge

Källa: SCB/ITPS

Vad är?

Nya siffror

Från upplevelseindustri till kulturnäringar

Turismen ökar i landet

Intresset för att beskriva kreativa och kulturella näringars bidrag till utveckling och tillväxt ökar. Det slår den nya myndigheten Tillväxtanalys fast i rapporten Kulturnäringars betydelse på regional och nationell nivå från i våras. Då Runt millennieskiftet definierade KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, upplevelseindustrin som ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt. I upplevelseindustrin ingick de kreativa näringarna arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, marknadsk o m m u n i k a t i o n , scenkonst, turism/besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Här såg man en tillväxtpotential. KK-stiftelsen inledde därför en satsning på upplevelseindustrin för att stärka tillväxten inom branscherna med kompetensutveckling och för

att lyfta fram att de kreativa näringarna har en viktig roll i att generera tillväxt. Det resulterade i åtta mötesplatser inom de olika delområdena. Med inriktningen interaktiva medier och datorspel var NetPort och Karlshamn en av mötesplatserna. Enligt KK-stiftelsen stod upplevelseindustrin för nästan fem procent av Sveriges BNP och sysselsatte ungefär 280 000 personer 2001. Region Blekinge gjorde en kartläggning av Blekinges Kreativa Näringar 2007. Vid mättillfället fanns 2 076 arbetsställen med 3 414 anställda. Total nettoomsättning var 4 889 miljoner. Nu 2008 bildades Generator Sverige som en fortsättning på KK-stiftelsens satsning. Det är en medlemsorganisation som samlar regionala (regioner, regionförbund, länsstyrelser, landsting) och kommunala aktörer (kommuner, kommunförbund) som arbetar för att främja tillväxten inom kulturel-

la och kreativa näringar. Region Blekinge och Karlshamns kommun är två av medlemmarna. Satsning på 73 miljoner Regeringen har tagit fram en handlingsplan för att skapa goda förutsättningar för entreprenörer inom kreativa och kulturella näringar. Det är en satsning på 73 miljoner kronor 2009-2012. ”Kultur och kulturmiljöer kan ha en betydande roll för regioners innovativa utveckling och attraktionskraft. Denna attraktionskraft och de immateriella värden som kulturen skapar är också viktiga ur ett nationellt och internationellt perspektiv”, skriver man i handlingsplanen. Tillväxtverket ansvarar för att jobba med rådgivning till företag, branschguider till kulturella och kreativa näringar, mellanhänder/nätverk/ modeller för samverkan, entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar och behov av kompetensutvecklingsinsatser. Under 2010 genomför Tillväxtverket dialogrundor för att hämta lokala och regionala synpunkter.

Kulturturism Enligt FN:s organisation för turism (UNWTO) har antalet internationella ankomster ökat med 66 procent till 898 miljoner ankomster mellan 1995 till 2007. 40 procent av dessa resor har kultur som anledning. Rapporten Kulturnäringars betydelse på regional och nationell nivå från myndigheten Tillväxtanalys trycker på flera effekter som ökad kulturturism kan bidra till: • Utveckla sysselsättning och företagande, diversifiera näringsstrukturen regionalt • Öka skatteintäkter • Öka regionens varumärke och attraktiviteten att bo där ? • Bygga samarbeten och stärka socialt kapital i regionen Tillväxtanalys har föreslagit att begreppet kulturnäringar används istället för kreativa näringar som anses för omfattande för att begränsas till en viss typ av verksamhet. Kreativitet behövs i alla näringsgrenar, konstaterar man.

Foto: Fredrik Johansson / flickr.com (CC)

Tillväxtverket kom i juni med nya siffror för turismens omsättning i Sverige och kulturens betydelse fortsätter att öka. Totalt ökade turismkonsumtionen under 2009 med 6,1 procent till 251,7 miljarder kronor varav 93,6 miljarder kronor, 40 procent, kom från utländska besökare. Under 2009 spenderade turister 15 miljarder kronor på “kultur och rekreation” i Sverige vilket är en uppgång med tio procent sedan 2008. Även om “kultur och rekreation” är den minsta konsumtionssektorn skriver rapportförfattarna att det är den snabbast växande och att “det är också denna sek-

tor som i huvudsak bidrar med den attraktionskraft som driver resandet och därmed övriga sektorer framåt”. Den verkliga turismekonomiska effekten hos kultursektorn är därför troligtvis betydligt större än de 15 miljarder kronor som turister direkt spenderar på kulturen. Statistiken visar även att i antalet sysselsatta inom turismens olika branscher ökar kategorin “kultur och rekreation” mest. Under de senaste tio åren har antalet årsverken (motsvarande heltidstjänster) ökat med över 200 procent och uppgick 2009 till 24 549 stycken. Framför allt är det en uppgång som skett under de tre senaste åren. Källa: kulturekonomi.se

Framgångsmodell

Ur bredden växer eliten FUNK står för Forskning, Utbildning, Näring och Kultur och är en modell som förklarar hur tillväxt kan stimuleras inom upplevelseindustrin. För att tillvarata möjligheterna krävs ökad samverkan mellan FUNK-områdena.

FUNK-modellen poängterar kulturens betydelse för att skapa tillväxt och utveckling. Förklaringen är att sannolikheten för att utveckla framgångsrika, näringsinriktade verksamheter ökar med ett större kulturliv. På samma sätt som att ju fler som spelar fotboll i ungdomsåren och ju fler fotbollsplaner det finns, desto bättre landslag. En större och

bättre bredd ökar förutsättningarna för att få fram spets. Källa: FUNK – en tillväxtmodell för upplevelseindustrin, kks.se/templates/Publications/PublicationPage. aspx?id=9225

Brett kulturliv

kulturbredd

Skapandet

marknadselit

Framgångsrikt näringsliv

FUNK - En tillväxtmodell för upplevelseindustrin

3


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

Mark Comerford

Foto: Pär Jonasson

Arrangemang, Trender och utveckling

Go Digital or Die

Little Big Planet är ett av Tarsier Studios framgångsrika spel

Foto: flickr.com/beverlyislike (CC)

Spel, Nyheter, Trender och utveckling

Mark Comerford, tidigare lärare bok på dator i stället för på pappå journalisthögskolan i Stockper i dag, utan hur vår syn på vad holm, föreläste på NetPort som är privat respektive Science Park under offentligt förändras. URL: rubriken Go Digital Förr låste man sin bit.ly/95iGJW Or Die. Han menar dagbok och gömde Publicerad: 10 oktober 2009 att det som sker den när man skrivit. Pär Jonasson när allt som tidigNu publicerar man par@blekingeupp.se are varit analogt blir det skrivna för hela digitalt innebär ett världen på sin blogg. ”radikalt perceptionsOch det är samma sorts skifte”, en lika stor förändring djupgående privata saker man som när bondesamhället en skriver på dagens bloggar som i gång blev industrisamhälle. gamla tiders dagböcker. - Grejen är inte att vi skriver dag-

Tarsier breddar spelet Spelutvecklingsföretaget Tarsier Studios i Karlshamn växer och öppnar nytt kontor i Malmö under hösten. Totalt jobbar över 30 personer i företaget. Det är ungefär två månader sedan Tarsier Studios offentliggjorde att de numera är en av Sony Computer Entertainment Europes ”First Party”utvecklare. Tarsier har tidigare samarbetat med SCEE under utvecklingen av spelet Rag Doll Kung Fu:Fists Of Plastic och även när de hjälpt till med Media Molecules bejublade LittleBigPlanet-franchise. Nu fördjupas samarbetet ytterligare kring ett nytt än så länge hemligt spelprojekt. Samtidigt öppnar företaget ett nytt kontor i Malmö där majoriteten av personalstyrkan kommer att

jobba. Enligt vd Mattias Nygren Det som idag är Tarsier Stuska det inte ses som en flytt, dios började växa fram 2004 snarare en expansion. då ett gäng studenter på - Vi har varit väldigt försiktiga SOFE, School of Future Enmed att växa eftersom tertainment, tog plats det är en osäker på spelinkubatorn URL: bransch som kan GamePort. Sedan bit.ly/aEKz3e vända över en man visat upp sitt Publicerad: 22 september 2010 natt. Nu känns första spelprojekt Pär Jonasson som ett bra läge, City of Metronome par@blekingeupp.se men vi har fortfarpå E3-mässan ande stor respekt för 2005 gick man vidare att expandera. Det får med att starta Tarsier inte gå för fort. Studios 2006. Att det nya kontoret öppnar i SOFE-utbildningens sista årsMalmö handlar mycket om att kull studenter gick ut i våras Tarsier vill kunna erbjuda olika efter att KY-myndigheten (numiljöer för anställda. varande Yrkeshögskolan) inte - En del av dem som varit beviljat någon fortsättning. med sedan starten börjar - Det var lite av en skandal att bilda familjer och vill bo kvar i lägga ner SOFE. Fortfarande är Karlshamn medan andra har majoriteten av de som jobbar ett sug efter storstadslivet. Då hos oss gamla SOFE-studentär Malmö ett bra alternativ, er. Det har varit en bra rekrytersäger Mattias Nygren. ingsbas för oss. Dessutom är det ytterst få av SOFE-studen-

terna som är från Blekinge från början, säger Mattias Nygren. Han tycker att NetPort och Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelses satsning på spel har varit väldigt lyckad. - Vi är ett konkret resultat av den satsningen. Jag hoppas verkligen att de känner att ”Det här gjorde vi bra”! Först och främst har grundarna och övriga anställda gjort ett otroligt jobb för att bevisa sig, men vi har också fått mycket hjälp. Jag tror inte man kan få så bra support någon annanstans som vi har fått här. Tarsier räknar med att växa med ytterligare några personer inom det närmaste året. - Just nu behöver vi få in fler personer med erfarenhet, särskilt på programmeringssidan.

Dan Svensson vid Spinkasjön

Foto: Johan Höög

Musik, Nyheter

Inte som vanligt folk BleUppInd pratade med Dan gärna säga att jag verkligen uppSvensson, något så ovanligt som skattar den folkmusik som är en ung folkmusiker från renodlad och traditionell. Spinkamåla utanför Det händer också att URL: Kyrkhult, numera Alla Fagra spelar bit.ly/bdC3Yc boende i Malmö. musik för barn. Då Publicerad: 5 november 2009 Med bandet Alla blir de filialen Alla Pär Jonasson Fagra gör han sitt Fagra Barn. par@blekingeupp.se bästa för att leva på - Vi brukar kalla det musiken. ”Barnmusik för folk - Vi har moderna texter och folkmusik för barn”. och försöker vara en bro in i Vi är noga med att inte tumma folkmusiken för människor som på kvaliteten bara för att barn är kanske inte brukar lyssna på den målgruppen, sa Dan Svensson. sortens musik. Fast jag vill också

Silvio Arismendi, Gustav Kronkvist och Frida Brattgård

Foto: Pär Jonasson

Musik, Nyheter, Trender och utveckling

Billie the Vision i en ny division Fr v: Emma Karinsdotter, Daniel Johansson, Jonte Andersén, Stefan Andersson, Dea Norberg, Thomas Deutgen, Maria Thenor, Ted Bergdahl, Martin Eneborg, Pascal Deraed, Niklas Jonsson, Pär Jonasson, Per-Anders Rudelius, Petra Berggren, Camilla Henning & Troed Troedsson, Henrik Karlsson, Tobias Karlsson, Johan Höög, Thomas Tjäder och Jan Svärdhagen.

Lördagsbloggare

Rapporter från verkligheten Längre fram i denna tidning kan du läsa tre texter signerade Astrid Selling Sjöberg, Björn Palmberg och Thomas Deutgen under vinjetten Lördagsbloggare. Varje lördag presenterar vi på bleuppind.se en gästbloggare som debatterar, tycker till eller funderar över något särskilt fenomen

4

Bergdahl, PR-konsult och inom upplevelseindustrin före detta TV-journaleller samtiden i stort. ist från Olofström, Om du gillar smakEmma Karinsdotproven och blir suter, ronnebybo i gen på mer kan du Lördagsbloggare exil på eventta dig in på nätet arrangören Blixten och läsa, lyssna och Co i Stockholm, eller titta på fler inUlf ”Bitte” Appellägg. Bland gästerna qvist, rockkonsulent på finns bland andra Ted

Musik i Blekinge, och Pascal Deraed, lärare på programmet Spelgrafik och Animation vid Törnströmska gymnasiet i Karlskrona. Läs alla lördagsbloggar här: bleuppind.se/kategori/ lordagsbloggare

BleUppInd hälsade på Billie the ölreklam. Ett sammanhang som Vision and the Dancers under ininte var helt självklart för bandet spelningen av plattan som att synas i. sedan fick namnet - Det är ingen hemURL: From Burning Hell To lighet att det inte vabit.ly/6EQFRn Smile and Laughter. rit helt problemfritt. Publicerad: 4 december 2009 Bandet hade för Såna här saker kan Pär Jonasson första gången ekovara riskabla, särpar@blekingeupp.se nomiska resurser skilt när det handlar att ägna längre tid om alkohol, sa sångän några veckor åt en aren Lars Lindquist. Vi albuminspelning. Deras sex år tyckte olika, men i slutändan gamla låt Summercat blev förra var det pengarna som avgjorde. sommaren oväntat en hit i SpanLäs även lördagsbloggen på ien efter att den medverkat i en bleuppind.se


BleUppInd Magazine

bleuppind.se

Anders Hallin, Amanda Bruze och Marcus Kellner skapar bingo

September 2010

Foto: BTH

Nyheter, Spel, Webb

Spel till Annika Lantz Vi träffade Amanda Bruze, Maraktiv bingobricka där lyssnarna cus Kellner och Anders Halkunde hålla koll på vilka utlin, spelstudenter på tryck och begrepp som URL: BTH i Karlshamn, var de vanligaste, och bit.ly/5k3ZCq när de utvecklade riskerade att bli de Publicerad: ett spel åt SR-promest uttjatade, i 25 januari 2010 grammet Lantz i P4. valrörelsen. Pär Jonasson par@blekingeupp.se Helt oväntat blev - Vi är taggade. Det skolan kontaktad av är ju första gången Lantz i P4:s producent. vi jobbar på uppdrag, i Programmakarna ville ha skarpt läge, sa Marcus Kellhjälp med att ta fram en interner.

Gunvor Engström

Foto: Matz Arnström

Nyheter, Trender och utveckling

Landshövding i unik position Landshövding Gunvor Eng- En sak jag tänkt på sedan jag ström besökte Blekinge UPPs kom till Blekinge är den unika Launch på Musik i Blepositionen och det spänkinge i Karlskrona nande läget nära de URL: för att prata om nya marknaderna bit.ly/ctGt0F bilden av Blekinge. i Polen, Baltikum, Publicerad: 4 maj 2010 Hon menade att hela östra Europa Pär Jonasson Blekinge mycket och i förlängningpar@blekingeupp.se väl kan vara slutet en Turkiet och till på Sverige, en landoch med Kina. Alla sända som inte klarar har alltid tittat västersig utan hjälp och stöd. Men ut mot Storbritannien och bara så länge vi själva tänker USA, men vi ska våga tala om så. Bilden borde enligt Gunatt vi är vägen mot den östra vor Engström omvärderas. sidan, sa hon till BleUppInd. Blekinge kan lika väl vara ett centrum om vi själva intar positionen.

Christian Linder, Magnus Johansson, Martin Alléus och Niklas Jonsson är Appcorn

Trender och utveckling, Utbildning, Webb

Applikationsfabriken Ett drygt år efter starten har de gjort tio applikationer till iPhone och Android och kan räkna bland annat Blocket, SvD och Aftenposten i Norge till kunderna. Appcorn startade i ett läge när det fanns en stor efterfrågan på deras tjänster och samtidigt en ganska liten tillgång på folk med den typ av kunskap som krävdes. I BleUppInds webbarkiv finns ett inlägg daterat maj 2009 som berättar nyheten att Blockets iPhone-applikation är gjord i Karlshamn. För jobbet står Niklas Jonson, Christian Linder, Magnus Johansson och Martin Alléus. Samtliga gick då sista året på BTH i Karlshamn. Arbetet med applikationen till Blocket var

Daniel Lenneér

Foto: Appcorn

en del i deras examensarbete. referenskunder och den höga - Vi ville jobba i ett skarpt kvaliteten på det vi gjort. Det läge och var i Stockholm för har gett mycket att Blocket var att söka uppdragsgivare. Vi vår första uppdragsgivare. Det fick bra kontakt med har varit så mycket att Blocket direkt och göra att vi ibland har URL: kom överens om fått tacka nej till bit.ly/atn9Fc ett jobb, berättar uppdrag. Vi tjänar Publicerad: 22 september 2010 Niklas Jonson, VD. inte direkt storkoPär Jonasson van än, men kan par@blekingeupp.se Ganska snart efter plocka ut löner. examen förra sommaren drog de i gång Kunskapen kring att utAppcorn AB som varit gängets veckla applikationer till olika huvudsakliga sysselsättning smartphones som iPhone och sedan dess. Niklas Jonson har Andriod börjar bli vanligare. inte ångrat att de gav sig in på Niklas Jonson vill möta den att starta företaget. Just efter ökade konkurrensen med exexamen var de i ett läge där de pansion. Sedan några månadhade allt att vinna, menar han. er tillbaka har de fyra grundar- Vi kom in på marknaden i na sällskap på jobbet. ett bra skede. Det var stor - Vi har anställt David Olsefterfrågan på det vi gjorde, son som praktiserade hos oss men det fanns väldigt få som förra läsåret. Han jobbar med hade kompetensen. Sedan utveckling av applikationer har vi levt mycket på våra till Android. Vi vill kunna börja

jobba med nya plattformar och söker nya praktikanter med olika kunskapsområden. En del i Appcorns tankar om arbetets inriktning är att inte spreta för mycket. - Vi har fått erbjudanden om att göra till exempel hemsidor också, men vi väljer att koncentrera oss på applikationer och försöka göra det så bra som möjligt. Företaget finns kvar i Karlshamn tillsvidare. - Företagsklimatet är bra här. Det är lätt att prata med folk och lära känna alla, men våra kunder finns i Stockholm och Malmö. Det har blivit mycket resande, men just nu tycker vi att vi vinner mest på att vara kvar här.

Foto: Daniel Lenneér

Film, Nyheter

Daniel lanserar Ångestmannen Vi träffade Ronnebybon När du läser det här har DanDaniel Lenneér som då ganska iel just medverkat på Tell-Us nyligen gett ut sitt andra kortfilmsfestival med seriealbum “Nålar i Terror from the Abyss, URL: Maten”, en samling en film baserad på bit.ly/bcERMm serier som skildrar HP Lovectrafts noPublicerad: 18 maj 2010 händelser ur både veller. Dessutom Pär Jonasson verkligheten och jobbar han på ett par@blekingeupp.se fantasin. nytt seriealbum, - Med det här Ångestmannen, albumet ville jag gå som du får en exklusiv ifrån tanken på serier som försmak av här intill. någonting som måste ha en rolig punchline och i stället skildra roliga sammanhang, sa han.

5


BleUppInd Magazine

Caj Karlsson på Hasslöfestivalen 2010

Foto: Stefan Andersson Full aktivitet under Wellnessfestivalen

Arrangemang, Musik, Events

Mycket under samma paraply Vad är Paraply Produktion? Vi är nog många som sett namnet i samband med olika musikarrangemang i Karlskrona. BleUppInd tog ett snack med Robin Åkerman, en av hjärnorna bakom satsningen. Allt började för lite mer än tre år sedan när ett gäng vänner ordnade festen Karlskrona Live. Något som mest var tänkt att bli en privat tillställning, men projektet växte och blev starten för det som sedan kommit att vara Paraply Produktion. Ett varumärke som legat bakom ganska många konserter och event i Karlskrona. Nu i sommar har det varit Hasslöfestivalen och folkparkskvällar i Wämöparken. Dessutom har man tidigare producerat och marknadsfört Caj Karlssons landsomfattande ”Tillsammans med Caj”-turné. Kärnan i Paraply Produktion är förutom Robin Åkerman också Gustav Leijon från Leijon Event och Stefan Andersson som jobbar på reklambyrån Lennandia. Runt dem finns ett större gäng på cirka tio personer och to-

talt fem olika företag, alla med tycker alla att vi bor i världens olika specialiteter. vackraste stad, men tidigare - Vi är ett gäng vänner som jobkände vi ofta att det inte var bat i ungefär samma bransch någon mening att gå ut efterett tag och man kan säga som det inte fanns något att Paraply Produkatt göra. Det är det vi URL: tion är vår paravill ändra på. bit.ly/9PWuNF plyorganisation, Hittills har det Publicerad: 22 september 2010 ett namn som vi varit ganska stor Pär Jonasson använder när vi vill spännvidd på par@blekingeupp.se göra något tillsamde olika Paraply mans. Alla har andra Produktionhuvudsysselsättningar, arrangemangen. berättar Robin som själv nyli- Vi är själva allt mellan 20 och gen tagit sin kandidatexamen i 50 år gamla i gruppen och det ekonomi vid Handelshögskolan ger ett oerhört brett spektra i Stockholm. av smak. Eftersom vi inte har - Paraply Produktion är inget någon fast lokal har vi inga raföretag och just nu spelar det mar som sätter gränser på det ingen roll. Det finns absolut sättet utan kan välja lokal och en vision om att det ska bli arena efter arrangemang. det någon gång. Men jag tror Dessutom hoppas Robin att att det är svårt att göra så det ska räcka långt med varumycket publika evenemang på märket Paraply för att locka helårsbasis att alla inblandade folk. i Paraply skulle kunna syssel- Vi vill att man som besökare sättas bara med det. ska kunna gå på något vi fixar Den gemensamma strävan är även om man kanske aldrig att göra Karlskrona mer attrakhört talas om artisten som spetivt som besöksmål. lar, man ska veta att vi levererar - När vi började hade det vaaldrig nån skit. Även om vi är ett rit ganska dött i stan relativt kompisgäng som jobbar ihop länge och väldigt dåligt med ska besökaren uppleva det speltillfällen. Det var när vi som vilka topp-professionella började arrangera själva som arrangemang som helst. vi märkte vad vi ville göra. Vi

Patrik Nilsson, Henrik Svilling och Anton Johansson är Istudios Filmproduktion

Foto: Istudios

Film, Nyheter

Istudios Filmproduktion i långa resultatet färdigt Karlskrona fick i och kan beskådas på URL: uppdrag att göra en swedensocialwebbit.ly/9G5GgZ dokumentärfilm camp.com. Publicerad: 29 juni 2010 om årets upplaga Där kan du även Pär Jonasson av Sweden Social ladda ner det par@blekingeupp.se Web Camp på Tjärö. betydligt längre När du läser det råmaterialet och här är det 30 minuter skapa din egen version

Foto: Morgan Pettersson

Arrangemang, Trender och utveckling

Hållbar hälsoutveckling Eva Milletorp arrangerade för första gången Blekinge Wellness Festival i Ronneby Brunnspark en helg i slutet av augusti. Som nybliven egenföretagare i hälsobranschen ser hon ett ökat intresse för hälsa och välmående. Hon tror att det till stor del är en följd av att information om de här frågorna blivit allt mer lättillgänglig via nätet. Efter att ha hållit på med Yoga ett antal år började Eva Milletorp någon gång under förra året fundera på möjligheten att ordna en festival på temat välmående och hållbar utveckling med fokus på att lyfta fram blekingska aktörer. - Jag insåg att det finns väldigt mycket inom det här området i Blekinge. En insikt som ledde till ett eget företag och en festivalhelg i Brunnsparken med utställare, föreläsare och massor av prova på-aktiviteter för besökarna. Allt blev möjligt genom en stor mängd samarbetspartners

“Konsumtionen förändras också till att handla mer om upplevelser än om produkter” - Eva Milletorp som till exempel Ronneby och låta besökaren hitta sin Kommun, Brunnshotellet, Bleegen väg bland alla alternativ. kingeflyg och flera studieförFestivalen återkommer i någon bund. Ungefär 350 personer form nästa år, men exakt sambesökte festivalen. ma koncept som i år blir det - Det var en underbar stämning inte. och det funkade förbluffande Fram till dess vill Eva Milletorp bra på många sätt, men jobba vidare med events tyvärr kom det inte så inom samma område URL: mycket folk som vi - Jag har börjat bit.ly/9U4wuN hade räknat med. skissa på olika Publicerad: 22 september 2010 Jag tror inte att vi paket inom hälsa, Pär Jonasson var tillräckligt tydvälmående och par@blekingeupp.se liga i budskapet hållbar utveckom vad som ingick ling. Informationen i entrén. Människor om vad som är nyttigt trodde kanske att det handrespektive onyttigt finns tilllade om något liknande Tosiga gänglig för alla via nätet och jag Bonnadagen i hälsostil, men så märker av en ökad medvetenvar det inte riktigt, säger Eva het och ett ökat intresse för de Milletorp. här frågorna. Konsumtionen - För besökarna ingick det förändras också till att handmassage, kroppsscanning och la mer om upplevelser än om möjligheter att prova på massa produkter, säger Eva Milletorp. olika saker som salsa-dans, orientalisk dans, yoga och att paddla kanot. Meningen var att ge möjligheter att upptäcka nya saker, inspirera till hälsa

Nelly Hägneryd och Julia Mauritzon på Blekingeresa

Foto: Julia Mauritzon

Musik, Nyheter

Sweden Social Web Camp blev film

6

September 2010

bleuppind.se

av vad som hände när cirka 400 webbnördar möttes för att konferera, utbyta erfarenheter och umgås i den blekingska skärgården.

Julia Mauritzon Vi fick en sommarjobbare, hon på Glastornet i Nätnärmare bestämt Jutraby och WinnerbäckURL: lia Mauritzon. Under konsert i Brunnsparbleuppind.se terminerna umgås ken i Ronneby. Publicerad: Med start 15 juli 2010 hon mest med kor Därefter genomJulia Mauritzon och grisar på Natursökte hon sommarjulia@blekingeupp.se bruksgymnasiet i blekinge grundligt i Bräkne-Hoby, men i jakten på upplevelser. BleUppInds tjänst gick En jakt som tog henne till

nya platser och nya upplevelser. Hon föll för kyrkogården i Sölvesborg, gick på loppis i Röaby utanför Bräkne-Hoby och blev bitter över att turistbyrån i Olofström ligger alldeles för långt utanför centrum. Sedan inrättade hon en Blekingelista på Spotify också. Fyll på den här bit.ly/aghD26


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

Marcus Persson, trollkarl på hugget

Foto: Serny Pernebjer

Nyheter, Trender och utveckling

Tea Gladher och Louise Wilsson på Story Camp i somras

Foto: Sofie Wiblom

Nyheter, Trender och utveckling

Magiske Marcus

Modern historieförmedling

Marcus Persson från Valje har varit trollkarl, eller magiker, på heltid sedan januari 2008 då han lämnade en fast anställning på LB-hus i Bromölla. BleUppInd har pratat med honom om nyttan av att försöka dra det mesta möjliga ur det man gör. Eller, med ett annat ord, konceptutveckling.

Att vara storyteller är inte detsamma som att vara sagotant. Det har vi konstaterat tidigare på bleuppind.se när vi talat med Zarah Necksten och Sofie Viblom från Karlskrona. De arbetar med historieberättandets betydelse för såväl pedagogiken inom skolan som marknadsföring och kommunikation på arbetsplatser inom näringslivet.

I början av magiker-karriären diskuterade Marcus Persson aldrig det han gjorde med någon utomstående. Via Blekinge UPP blev han erbjuden coaching i konceptutveckling och fick därmed möjlighet att prata om det han gjorde med någon som hade ett utifrånperspektiv. - Jag hade ingen aning om vad det handlade om eller vad det skulle ge. Jag hade aldrig bollat trolleriet med några andra än kolleger i branschen. Efter en träff med tjästeutvecklingscoachen Astrid Selling Sjöberg tycker han att han har effektiviserat sitt sökande efter kunder. Nu lägger han inte lika mycket tid som förr på att få jobb. - Det handlar mycket om kontakten med kunderna före och efter en show. Nu jobbar jag mer med direktkontakt med kunder än tidigare då jag bara ringde eller mailade. Om jag då inte fick svar blev det inget.

Ser man däremot till att träffas öga mot öga blir det lättare att känna mer på personligheten och förstå hur kunden ser på trolleri.

första gången skapat en karaktär. - Det är Kenny The Cop, en polis som är ficktjuv, stjäl publikens ägodelar och använder en lögndetektor för att få de svar han vill ha av åskådarna.

Kunderna han pratar om är till exempel URL: bit.ly/bNn5gb företag som fixar Marcus och kusinen Publicerad: p e r s o n a l f e s t e r, Davids intresse för 22 september 2010 men Marcus är magi väcktes när Pär Jonasson öppen för alla de på 1990-talet par@blekingeupp.se slags event. Nu kom i kontakt med i sommar har han Bernhard ”Bernando” bland annat uppträtt på Svensson som hade Östersjöfestivalen i Karlshamn trolleriaffären Bernandos Magi och Viva Karlskrona. Tidigare i Bromölla. Förutom rekvisita har han varit med i flera olika kunde man även köpa tricks av tv-produktioner, bland annat i Bernhard. SVT:s Barnkanalen och TV 4:s - ”Bernando” var legendarisk i Talang 2008 ihop med sin kusin Trolleri-Sverige och kändisar David Persson. som Carl-Einar Häckner och - Jag har varit i trollerivärlden Joe Labero är i princip uppvuxrätt länge och de flesta som na i hans källare.

“Jag har varit i trollerivärlden rätt länge och de flesta som håller på känner varandra.” - Marcus håller på känner varandra. Alla försöker hitta en nisch och göra något som ingen annan gör. Jag lägger inte alltid den största tyngden på trolleriet utan vill göra det jag gör med humor. Jag går i gång på att folk skrattar och har roligt. En grej som är viktig är att sudda ut bilden som vissa har av att trolleri bara är någonting för småbarn. Tidigare har Marcus aldrig uppträtt som någon annan än sig själv, men nu har han för

Kusinerna och Bernhard blev allt bättre bekanta och när han ville avveckla verksamheten på 2000-talet föll det sig naturligt att Marcus och David tog över. Det handlar främst om försäljning via postorder, men man kan också handla över disk på avtalad tid. - Just nu är trolleri brett och hett igen. Det lutar åt att vi utökar, men när och om det blir en butik med fasta öppettider återstår att se.

Zarah Necksten lyfter gärna fram vikten av goda historier i pedagogiska processer. Tillsammans med Sofie Viblom har hon besökt flera skolor i Karlskrona kommun. Hundratals elever har fått lära sig att förmedla historier själva, men också att lyssna på berättelser som Zarah och Sofie skapat baserade på verkliga sammanhang. - Vi har berättat om kalla kriget och om gamla fiskargummor på Hasslö. Storytelling gör undervisningen roligare, barnen tänker inte på att det är skola. Men för att det ska bli bra måste man ha förmågan att berätta. Annars är det lätt att man tappar barnens intresse, säger Zarah Necksten. I sommar har Zarah och Sofie, som båda gått en KY-utbildning inom storytelling, för första gången hållit ett Story Camp. 16 barn i åldern 10-13

träffades under fyra dagar i Älmtamåla skola, strax väster om Fur, för att utvecklas som historieberättare. - Vi hade bannlyst lektioner, men hade ändå stunder som

prata storytelling. - Det är ett företag som har hur många historier som helst att använda sig av, det gäller bara att få dem att tänka på att börja använda sig av det verktyget.

“Vi hade bannlyst lektioner, men hade ändå stunder som påminde om lektioner fast på ett kul sätt.” - Sofie Viblom påminde om lektioner fast på En av cheferna jobbade med ett kul sätt. Deltagarna fick rehab-frågor internt. Han insåg lära sig mer om olika verktyg snabbt att han redan använsom förbättrar en historia. der sig av storytelling i sitt arTill exempel retorik, dramabete. Att berätta en sann histturgisk kurva, narratologi oria kan till exempel vara en och kroppsspråk. Sista daöppning till att få någon med gen avslutade vi på en missbruksproblem att ljuvlig utomhusvåga berätta om sig URL: scen med att spela själv. bit.ly/b2I0TB små sketcher Publicerad: 22 september 2010 som barnen hade Just nu jobbar de Pär Jonasson skapat för föräldvidare med upppar@blekingeupp.se rarna, berättar Sodrag både inom fie Viblom. skolvärlden och företagsvärlden. I dagPå senare tid har de fått allt arna ska de träffa Sydsvenska fler uppdrag hos företag som Handelskammaren och under varit nyfikna på vad storytellhösten kommer de att finnas ing kan ge. på skolor i Karlskrona kom- Det finns undersökningar mun. De ska leda Montesorrisom visar att det är historierna skolans elever i digital storyvi kommer ihåg när vi gör val i telling. Dessutom får alla lärare livet. Vi minns historierna bätti kommunen bekanta sig med re än årsredovisningar och storytelling via kompetenssiffror. Det är berättandet som centrum. bygger broar och ökar förtroendet mellan människor, säger Zarah Necksten. För några månader sedan träffade Zarah och Sofie 20 personalchefer från NCC för att

Musik, Nyheter

“Hälften man, hälften helt jävla otrolig” Rapparen Mizta Rodga, eller rig riktigt kommit, men Roger Roger Mäkitalo som har under åren fått en han egentligen hetganska stor skara URL: bit.ly/4Q9KHZ er, har levererat fans i Hip HopPublicerad: hip hop från sitt Sverige. Ofta har 12 januari 2010 hem i Olofström han samarbetat Pär Jonasson sedan slutet av med kompisar par@blekingeupp.se 1990-talet. som Toby Zaiboot Det stora genomoch Rigo från Infinite brottet har kanske aldMass. Mizta Rodga

När BleUppInd hälsade på i hemmastudion i lägenheten i vintras jobbade han med det nya albumet Mindhead 2.0. Tidigare i år blev plattan klar och du kan ladda hem den gratis från miztarodga.com, precis som många av de tidigare inspelningarna.

Foto: Pär Jonasson

7


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

Lördagsbloggare

Lördagsbloggare

Jag funderar ofta över hur folk ser på världen – platt och enkelspårigt. Som medmänniska ska man visst välja attribut och hålla sig till dom. Inte förvirra sin omgivning med motsättningar.

När jag växte upp i Blekinge på 80-talet så förstod jag inte att man kunde försörja sig på musik. Det var helt otänkbart, så otänkbart att jag inte ens funderade över det. Det fanns ingen som jobbade med sånt, inga förebilder, ingen uppbackning från vuxenvärlden eller någonting. Man skulle ha ett ”riktigt” jobb!

Astrid Selling Sjöberg Björn Palmberg Själv är jag mer intresserad av alla som inte följer redan plogade fåror. Killen som sjunger opera med snus under läppen. Den nybakade studenten med visdom som om den levt ett långt liv. 70-åringen som man kan slänga käft med som om han vore 23. Den snaggade hårdrockaren…

Men mitt stora intresse av att göra musik har gjort att jag ändå fortsatt och det har visat sig att möjligheter finns. Om man bara är lite flexibel och kan rucka en aning på sin integritet så finns det faktiskt flera vägar att gå. En av dem är att skriva och producera musik till webb, reklam och TV. Det gör jag numera. Det är råkul!

Men så ser det inte alltid ut. Ofta är attributen fastklistrade till fördomar. Att ha valt folkmusik som sin favoritgenre ställer till en del problem ibland. Häromdagen fick jag ett gig under förutsättning att det inte blev ”melankoliskt skit”…! Vid andra tillfällen vill man inte ha nåt ”klämkäckt knätofs” (det är ju ingen som påstått att klyschor och fördomar är särskilt konsekventa…). Härom veckan möttes jag till exempel av en något underlig kommentar: Astrid Selling Sjöberg

Så här var det. Som folkmusiker och riksspelman hade jag ett gigg vid en prominent middag. Lokalen var fylld av företagare, landstings- och kommunchefer från hela vårt lilla län. Jag berättade om den blekingska musiktraditionen och framförde ett par ålderdomliga visor. Som extranummer sjöng jag en nykomponerad visa. Jag har nämligen tonsatt en dikt av Sophie Jonasson (mycket begåvad poet uppvuxen på

man inte åldriga kommunikationsmedel. Det är fullt möjligt att någon som gillar Beethoven kör BMW och inte landå. Därför är det heller inte konstigt att jag inte skriver med fjäderpenna (särskilt ofta). Att min avlägsne bekant är chef och spelar golf är dock en sanning… Faktum är att det är ett otroligt rikt liv bland folkmusiker och folkmusikanter på Facebook. Den folkmusiker som

“Problemet är – fortfarande – att man blandar ihop äpplen och päron. Sociala medier är helt enkelt…sociala! Har man ett starkt behov av att utbyta tankar och kunskap, så väljer man ett verktyg som är brukbart och där många av ens kontakter finns.” - Astrid Selling Sjöberg inte finns på Facebook finns Verkö) och påpekade det lite inte. Där pågår diskussioner ironiska i att det var tredje om uppteckningar, utbyte av gången under våren som jag tips om noter, hur man ska framförde visan offentligt och tolka medeltida balladtexter, att Sophie ännu inte fått höra prat om sång och grupper om melodin. Men, lovade jag, jag lägerveckor där man kan skulle genast meddela rida och sjunga på en henne samma kväll och samma gång… URL: på Facebook. bit.ly/a88Cai Problemet är – Publicerad: fortfarande – att Efter framföran1 maj 2010 man blandar ihop det kom en avlägAstrid Selling Sjöberg äpplen och päron. sen bekant fram Sociala medier är och pratade och helt enkelt…sociala! skämtade. Han tyckte Har man ett starkt behov av det var så ”komiskt” att jag att utbyta tankar och kunskap, som höll på med folkmusik anså väljer man ett verktyg som vände Facebook…? är brukbart och där många av ens kontakter finns. Det är Jag fascineras av hur duktiga vi ganska så enkel matematik. svenskar är på att kategorisera Behöver man skriva, så letar varandra. Bara för att man gilman upp en penna. Behöver lar gammal musik, så använder

8

Foto: Sissela Sjöberg

Astrid Selling Sjöberg Astrid Selling Sjöberg är interaktionsdesigner, folksångerska och riksspelman på Blekingelåtar. Hon driver även bloggarna: mittgamlahus.wordpress.com dancingnun.se longbowing.wordpress.com

man prata, så letar man upp en telefon. Behöver man prata skit, byta kunskap, sprida nyheter, bygga nätverk så använder man Facebook. Att ge verktyg statusvärden är ju inget nytt. Rätta golfklubban, rätta bilen, rätta klockan. Fast man egentligen bara vill flytta på en vit boll, ta sig från A till B eller kolla vad tiden är. Men nånstans tror jag faktiskt att det är lite svårt att hävda att man är extra cool för att man använder Facebook. Det vore lite som att påstå att det är extra coolt att använda vattenklosett… Ha en klyschfri vår!

Det är intressant att se hur ett litet embryo till en idé i en liten källarstudio leder till att stora delar av landet går och nynnar på en melodi. Ibland händer det och det är precis vad som hände med ”Tack”-låten till Radiotjänst. Den skrev Magnus Fridh och jag ihop. Han är för övrigt Karlshamnare han också. Regissören till filmen, Jens Sjögren, ringde mig en kväll och undrade om vi hade lust att skriva ihop något storslaget och ballad-aktigt till filmen. Jens snackade om Meatloaf som referens till hur han ville det skulle låta. Så Björn Palmberg Magnus och jag satte oss ner och lyssnade på ” I will do anyvilka ord och meningar som får thing for love” och några andra förknippas med dem. kletiga ballader (Jens verkligen älskar ballader, gärna Men i stort gick det 80-tal), för att få inURL: ganska smärtfritt, spiration. Sedan bit.ly/a5XKUU och det enda som satte vi igång. Vi Publicerad: 19 juni 2010 sedan återstod var hade en lista med Björn Palmberg att skriva ut noter nyckelord som till Radiokören någon Copywriter (som skulle sjunga skrivit ner och som på filmen). Det blev lite borde vara med. Utifrån problematiskt. Varken Magnus det skrev vi ett utkast till en eller jag kan skriva noter, vi text och satte oss sedan med har växt upp i en replokal med gitarrerna och försökte hitta tvåfingers barréackord och där på något. Vi fick ett par idéer, behövdes inga noter, bara tvespelade in dem snabbt och ksam frisyr och en elgitarr. Vi gick hem. visste inte riktigt hur vi skulle lösa det, men kom efter en del Jag tycker att det ofta är svårt dividerande på att vi kunde att veta om något är bra om spela in alla toner i ett musikman inte får en natts sömn program som omvandlade dem emellan. Morgonen efter lysstill noter. Problem solved! nade vi på det vi gjort och kände att det inte var helt rätt. Så vi började om. Då hände det som händer ibland om man har tur; helt plötsligt så kommer det en låt och det är bara att följa med. Låten skriver liksom sig själv. Vi gjorde låten klar på en halvtimme, skickade över den till Jens och han ringde tillbaka och sa att det nog kunde funka. Med musik till reklam är det en hel del filter som ska passeras innan man får godkänt. Först ska produktionsbolaget godkänna, sedan reklambyrån, och sist kunden (som betalar hela kalaset och är förutsättningen för alla tidigares existens). I det här fallet var alla glada och nöjda förutom en del textfraser som Radiotjänst hade åsikter om. Ett varumärke är noga med

Filmen spelades in och blev riktigt rolig och bra, men sedan tänkte jag inte mycket mer på det. Efter ett tag dök det upp tecken på att människor gillade det och nu, ett och ett halvt år senare, har det gjorts webkampanjer med låten, det har skrivits om den i seriestrippar, den har sjungits på bröllop och 50-årsfester (med redigerad text), det har gjorts en rip off till låten i ICA-reklamen, ett antal uppföljande filmer på samma tema och så vidare. Filmerna har vunnnit priser både i Sverige och Europa. Ett kvitto på att kampanjen har fungerat är att i alla fall jag nu betalar min TV-licens. Men

Foto: Björn Palmberg

Björn Palmberg Född på Karskrona Lasarett Uppvuxen på en bondgård i Stilleryd utanför Karlshamn Bor med Irene, Love och Ossian i Gröndal, Stockholm Arbetar på Redpipe Sound Design som kompositör, ljuddesigner Gillar Vespor

det var först när min morbror ringde och bad om noterna till låten som jag förstod att den verkligen nått ut. Han sjunger i en kör och de skulle ha med den på sin repertoar. Morbror Sigge har antagligen inte aning om ens vem Lady Gaga är, men han känner till ”Tack”-låten. Så jag antar att om den nått honom så har den nått de flesta. Lite av ödets ironi är det så klart, att jag som trodde jag skulle bli rockstjärna, förmodligen kommer bli ihågkommen för något som är antitesen till rock: En fyrstämmig folkhemsballad med skolad skönsång utan ens ett litet, litet spår av attityd. Men jag är inte bitter! Än. Vad vill jag säga med det här? Jo, så här: Alla ni Blekingar som när en dröm om att bli musiker, det går om man vill! Allt går för övrigt om man vill, men man måste nog vilja tillräckligt mycket.


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

Lördagsbloggare

Thomas Deutgen När jag gick min första buggkurs i gymnasiet i Boden i Norrbotten var det många klasskamrater som undrade vad jag höll på med. Hur kan man välja bort hockey och skoter till förmån för leende guldbruna ögon. Töntigt tyckte dom och sköt sina puckar i mål. Men jag hade en annan uppfattning och tur var väl det, när jag nu, 20 år senare, summerar mina danssteg. För med hjälp av lite tv-tid och en synnerligen proffsig företagsledare, Peter Settman, har dansbandsmusiken blivit inne. Från att ha varit nära kylpunkten till att nästan koka över…

Thomas Deutgen

Foto: Thomas Harrysson

Idag lever jag mer än väl på just dansband. Som juryordförande i Dansbandskampen i Sveriges Television (och ja, det blir mest troligt ännu en säsong), programledare för P4 Dans i Sveriges Radio, konferencier på stora dansgalor, föreläsare (gissa ämnet), låtskrivare åt de största banden, dansarrangör och till och med artist! Har också fått ge ut en samlings-cd med mina favoritlåtar. Och allt tack vare en töntig buggkurs för 20 år sen.

Tänk då vilken makt tv och krävs det lite mer logistik och media har. Bara för att SVT ett ökat resekonto, men istället visar dansband på primetime för att sitta på tunnelbana eller på lördagskvällarna konstati bilkö i en timme, flyger jag erar människor i allmänhet hem till Blekinge. Från dörr till och mediefolk (i Stockholm) i dörr tar det bara marginellt synnerhet; nu är danslängre än att åka från band inne. Jag som stan ut till en förort i URL: snurrat runt på rusningstid. Att bo i bit.ly/dhMLp6 svenska dansgolv Blekinge men delPublicerad: 6 februari 2010 i 20 år har ju kunvis jobba i StockThomas Deutgen nat konstatera att holm är för mig den dansband aldrig perfekta lösningen. varit ute. I min värld Fler borde upptäckta alltså… tjusningen med länet! För det andra gäller det att Detta ger mig två slutsater. Den tro på sin idé och inte ge upp ena är regional och den andra i första taget. ”Vad var det är filosofisk. jag sa”, kan jag ibland tänka För det första går det alldeles när jag ligger på soffan och utmärkt att ”göra karriär” utan funderar över nästa kliv på att bo i Stockholm. Visserligen jobbstegen.

Att driva företag är ingen enkel match. För mig har det ibland varit två steg bak och ett fram. Jag har full respekt och förståelse för de som jobbar dygnet runt för att i stort sett bara bidra med pengar till staten. Men att på egen hand skapa sin verksamhet är mer utmanande än att gå i gamla hjulspår. Fast det gäller att ha uthållighet. För mig dröjde det 20 år, hoppas du lyckas snabbare! Thomas Deutgen Thomas Deutgen är 37 år och bor sedan ett par år tillbaka i Blekinge. Sambo med musikern Anna Neah Olsson och just nyinflyttad i hus utanför Mörrum. Thomas har sin bakgrund som journalist och mångårig programledare vid Sveriges Radio Norrbotten. Jobbar idag med egna företaget inom journalistik, evenemang och nöjesproduktion. Hatar tidiga morgnar, men älskar plankstek.

Debatt

Testa dig

Tillväxt kanske inte alltid kan mätas

Kulturarbetare - vad lever du på?

Många av de EU-program som finns vill medverka till tillväxt och regional utveckling. Man anger i vissa program också samverkan och internationellt utbyte som inriktning. Och när man då ansöker om stöd förväntas man svara på frågor om hur många arbetstillfällen och företag projektet förväntas skapa. Och också hur projektet ska medverka till regional utveckling. Många av de mätmetoder som finns utgår från det gamla samhället. Från en tid som håller på att bli högst omodern och ersättas av en annan tid; en ny tid. Och det gör att dessa mätmetoder inte håller för att mäta vad man egentligen vill mäta. Inom de branscher vi arbetar med och på sikt inom allt fler områden. Det Tayloristiska tankesättet – som en gång fyllde en viktig funktion – är lika ute som flintyxa och bronskrukor. Detta var utgångspunkten som vi snabbt lokaliserade i förarbetet till Blekinge UPP. Frågor dök genast upp i våra huvuden. För vem kan säga vilket projekt eller vilken person eller vilken verksamhet som gjorde att man startade det där företaget? När det i själva verket var så att det var alla de projekt, människor och verksamheter man hade kontakt med som bidrog till beslutet? Vem ska få cred för det? Vem ska få räkna med det i sin redovisade statistik? Blekinge UPP har haft förmånen att arbeta fritt efter egna idéer om hur man stimulerar människor att göra det de verkligen vill och hitta sätt att leva på det. Vi har haft möjligheten att tro på

Illustration: Daniel Lenneér

olika uppdrag för 100 olika människors egen initiativföruppdragsgivare/arbetsgivare måga. Vi vet att vi på något sätt – är det då 100 arbetstillfälpåverkat alla de entreprenörer len? Eller var drar vi gränserna? vi träffat under projekttiden. Hur mycket måste man arbeta Det stora flertalet positivt – det för att leva? Eller överleva? Hur vet vi för att vi frågat dem. Men försörjer sig folk egentligen? vad vi inte vet är vilka resultat Kombinationerna av männidenna påverkan kommer att skors sysselsättningar ge i längden. Om tre år, är så mångsidiga att om fem år, tio år, 20 Debattera myndigheterna inte år… Det gör resultat på BleUppInd.se är i närheten av att svåra att mäta. De Camilla Bengtsson hänga med med resultat vi redocamilla@blekingeupp.se sina regelsystem. visar nu är ett nedOch vad är egentslag i verkligheten i ligen entreprenörapril 2010. Så såg det skap? I många sammanut just då. Inte före det. hang sätts det likamedtecken Inte efter. För som alla vet så med företagande. Men det där ändrar sig saker i en allt snabmåste väl vara en begränsad bare takt. del av sanningen? Handlar det inte snarare om att ta ansvar för Och vi sitter fortfarande med sig själv och det man gör för att frågorna: Vad är egentligen hitta sätt att livnära sig på eller ett arbetstillfälle? Om en fribidra till samhället? lansare under ett år har 100

Kan det vara så att den egentliga uppgiften vi har är att arbeta emot polariseringen och linjetänkandet? Att det som vid en första anblick tycks vara motsatser i själva verket kan samverka för utveckling? Att ideella sektorn har ting att lära av den kommersiella och tvärtom? Att man inte är antingen företagare eller anställd utan alltsammans samtidigt? Att man inte antingen håller på att arbeta ihjäl sig eller är arbetslös?

Foto: Blekinge UPP

1. Stipendie? 2. Kulturanslag från stat eller kommun? 3. Brödjobb? 4. A-kassa? 5. Rik familj? 6. Hittad av talangscout?

Ja Ja

Nej Nej

Ja Ja Ja Ja

Nej Nej Nej Nej

3-6 Ja

Grattis – du lever väl och har inga problem att både försörja dig och unna dig livets goda! 1-2 Ja

Tillväxtverket, Region Blekinge och alla andra medaktörer och finansiärer i Blekinge UPP är medvetna om svårigheterna att hitta sätt att mäta och att hitta allmänna definitioner. Det ger mig framtidstro och tillförsikt. Vi är på rätt väg mina vänner!

Du klarar dig fortfarande bra och behöver för det mesta inte fundera så mycket. Men se upp! Saker kan ändra sig. 0-1 Ja

Du har två val kvar om du vill fortsätta med det du gör: 1. Se till att få till fler ja på frågorna. 2. Börja arbeta och få in pengar till företaget/verksamheten. Du måste få betalt för det du gör. Det är slut på gratisarbetet!

9


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

Region Blekinge

Nya möjligheter inom besöksnäringen - ICT och upplevelser Människan har alltid skapat bilder, ljud och berättelser för att kunna förmedla idéer, erfarenheter och kunskaper. Berättandet byggde gemenskap och samhällen, vi bytte tankar och idéer med varandra, i samma grad som vi bytte varor med varandra. Nu är vi där igen, byteshandel och muntligt/digitalt berättande är viktiga inslag när nya affärsmodeller utvecklas. Lägerelden är utbytt mot en dator, och de berättelser som vi lyssnade på, kan i dag heta Wikipedia, bloggen X eller något annat på nätet. Här tar vi del av diskussioner om upphovsrätt och spända försök att hålla i gamla affärsmodeller medan Google, Spotify, och Ikea hittar nya vägar för att utveckla sina affärer, där mycket handlar om värderingar. Under våren 2010 har Region Blekinge och Region Skåne bedrivit en förstudie tillsammans, Nya möjligheter inom besöksnäringen – ICT (Information and Communications Technology) och upplevelser.

Illustration: Daniel Lenneér

Region Blekinge Förstudien har gett önskat reRegion Blekinge bidrar till sultat! utvecklingen av kulturella och Ett 90-tal relevanta och önkreativa näringar i Blekinge. skade aktörer från näringTillsammans med andra aktörer sliv, institutioner, universitet, arbetar Region Blekinge för att entreprenörer och företag intresseorganisationer och enkelt och snabbt ska kunna myndigheter som vill utveckla förverkliga sina idéer. Idéer som framtidens upplevelseprodukpå sikt skapar tillväxt. Ett av ter har deltagit i workshops många projekt som finansieras av Region Blekinge är ”Nya tillsammans. Det finns nu en möjligheter inom besöksnärinvision om hur ett kommande gen – ICT och upplevelser”. fortsättningsprojekt skulle kunna se ut. Visionen är att Skåne och Blekinge blir ledande regioner i att utveckla koncept som förstärker besöksattraktioner inom kulturarv, natur, konst och film/fiktion med hjälp av upplevelsebaserad ICT och därmed ökar tillgängligheten, besöksströmmarna och tillväxten i besöksindustrin.

Samtidsreflektion

Framtidens kunskap I skrivande stund sitter jag hemma vid köksbordet. Mitt emot mig sitter min underbara fru med en pärm och en iPhone. Jämte henne sitter en av mina grabbar och lyssnar på radio i sin mobil samtidigt som han käkar frukost. Jag själv sitter framför datorn och knapprar på tangenterna. Vi tittar upp på varandra, ler och säger högt: - Fasiken vad härligt det är att kunna jobba så här. - Jobbar ni? Frågar vår son Max. Vi skrattar.

“På frågan om när kung den tolfte föddes svarar man inte längre ”Vet inte” eller ”Vi har inte lärt oss det i skolan än”. I stället är svaret ”Vänta, jag ska kolla”. Vad betyder det för vårt samhälle framöver, vad ska vi egentligen lära oss?“

I den vardag jag just nu befinner mig, med en salig blandning av internet, digitala medier, spelutveckling, idérika studenter, företag och så vidare, känns det som att många av ens funderingar och tankar vänds upp och ner. Vi talar om att vi måste minska arbetslösheten, skapa attraktiva mötesplatser, få en bättre skola, bättre vård och omsorg, fler företag ska startas, tillväxt, tillväxt och åter tillväxt. Men i min skalle just nu har jag en känsla av systemfel. Det är som att man försöker stoppa in en gammal hederlig vinylplatta i en mobiltelefon. Syftet är att kunna spela min favoritmusik, men systemen funkar inte längre. Om vi leker med ordet tillväxt så handlar det om att växa till, något redan existerande ska bli större. Men just nu känner jag behov av rejäl förändring, kanske till och med radera för att skapa helt nytt. Det jag menar med helt nytt skulle kunna vara metoder, tankar och sätt för att just skapa det samhälle vi vill bortom kröken.

Hur som helst kan vi inte fortsätta försöka spela vinylskivan i mobilen. Skiftet från analogt till digitalt, som genomsyrar allt, innebär just nu ett systemosynk. Hur vi handskas med det tror jag är bland det mest nödvändiga att diskutera framöver. Det är en diskussion som kommer att bana väg för en bättre värld att leva i. Vi måste våga ställa oss de Foto: Micke Gunnarsson större frågorna och se över vår karta. Hur stöttar vi barn och varandra när vi som vuxna inte längre riktigt vet? När vi lever i ett samhälle allt mer präglat av realtid, där all information och kunskap mer eller mindre är helt öppen. Där vi delar med oss och där även ordet KUL blir en hippfaktor på jobbet, vad nu ett jobb är?

För att ta skolan som exempel har det tidigare varit ganska enkelt att tänka ut hur den borde funka. Ett barn föds, ett barn skolas för att sedan bli något och därefter jobba som det och till slut dö som det. Här vilar Stins Albert Oskarsson, lite förenklat. Under industrialismen hade vi en ganska klar bild av vad vi behövde lära ut och hur människor skulle formas för att passa in i systemet. Men om vi ser oss omkring i dag är det annorlunda. I mina barns klasser är jag säker på att minst hälften av dessa underbara små energiknippen kommer att arbeta med saker jag inte ens kan gissa mig till nu, för de finns inte. Precis på samma sätt som yrken som community manager, eventkoordinator, socialmedia-bloggare och CounterStrike-proffs liksom inte fanns på kartan för några dagar sedan. I kombination med detta går de små runt med internet i fickan och känner att många av de frågor folk ställer kan man hitta svaren på hur lätt som helst. På frågan om när kung den tolfte föddes svarar man inte längre ”Vet inte” eller ”Vi har inte lärt oss det i skolan än”. I stället är svaret ”Vänta, jag ska kolla”. Vad betyder det för vårt samhälle framöver, vad ska vi egentligen lära oss?

10

I Blekinge genomförs även satsningar inom besöksnäringen som bygger på en ökad tillgänglighet genom förpackning av attraktioner och upplevelser, men också på entreprenörskap inom kulturarv (Blekinge länsstyrelse) och satsningar på tillväxt inom kulturella och kreativa näringar genom inriktning på besöksmarknaden. Region Blekinge

- Micke Gunnarsson

Jag lyfter upp skolan som ett exempel för att det är en av de viktigaste institutionerna som också just nu får lov att tillbringa mycket tid med mina barn, men jag hade kunnat belysa vilket område eller vilken verksamhet som helst. Alla berörs av det paradigmskifte vi är inne i. Och då kanske det inte räcker att tänka tillväxt utan att faktiskt se helt nytt. När man insåg att jorden inte var platt handlade det inte om att utveckla jorden utan att byta till ett helt nytt perspektiv och ett helt nytt sätt att se. Det är detta, kära vänner, som jag tror vi är mitt uppe i. Bakom husknuten väntar något fantastiskt. Vad? Vem vet inte du vem vet inte jag…. Micke Gunnarsson, micke.gunnarsson@netport.se

Arrangemang

UPP2011 I mars 2011 avslutas Blekinge UPP. Det ska så klart uppmärksammas med buller och bång. Någon gång under tidig vår är det dags för UPP 2011 i Karlskrona. Sara Lundh jobbar med mötesplatsaktiviteter på Blekinge UPP och vet mer om vad som kommer att hända. Vad är UPP2011, Sara? - Det är ett upplevelsebaserat event som ska uppmuntra och uppmärksamma Blekinges upplevelser, Därav namnet UPP 2011. Det är ingen traditionell mässa utan mer en upplevelsefestival som ska göra oss stolta och medvetna om vad Blekinge har att erbjuda. Bästa sättet att förstå det är att uppleva det, under en dag på en plats. Det kittlar dödsskönt i kistan när jag tänker på det! Hur gör den som är intresserad av att vara med? - Alla yrkesverksamma inom upplevelseindustrin är välkomna att delta. Om man vill veta mer kan man komma på någon av våra infoträffar, antingen 21 oktober i Karlskrona eller 26 oktober i Karlshamn. Maila gärna mig på sara@blekingeupp.se och anmäl om du vill komma.


BleUppInd Magazine

September 2010

bleuppind.se

Ordlista

Media Evolution

Tips från

Modeord

Mediekluster

Coachen

IRL

In Real life, betyder att träffas ”i verkliga livet”. URL

Uniform Resource Locator, den korrekta benämningen för en webbadress. LAN

Local Area Network, lokalt nätverk av sammankopplade datorer. RSS

Really Simple Syndication, “prenumerera” och samla alla nyheter på samma ställe. Vanligt på nyhetssajter och bloggar. Blogg

Dagboksliknande format på hemsida/sajt. Podcast

Publicera, lyssna och prenumerera på ljudfiler eller film via internet. Social media

Användarna kan bidra med innehåll på internet, t.ex. Youtube, Wikipedia, Twitter eller Facebook. #hashtag

Tecknet # tillåter att diskutera runt ett speciellt ämne på exempelvis Twitter. Exempel på en hashtag kan vara #svt.

Media Evolution är ett mediekluster med 120 medlemsföretag i Skåne och Blekinge. Syftet är att skapa förutsättningar för tillväxt inom branscherna. Och medlemmarna kommer från många olika områden inom mediesfären. Media Evolution samlar filmskapare, tv-makare och utvecklare av webb, dataspel och mobila plattformar.

Jonte Andersén, coach Blekinge UPP, sångare och gitarrist i The Bones

- Verksamheten bygger på det som branscherna vill ha. Vi ska göra det som branscherna inte kan göra i sig själva för att nå tillväxt. Det är våra medlemmar som bestämmer vad det är, säger Magnus Thure Nilsson, verksamhetsansvarig. Ofta när Blekinge och Skåne samarbetar finns en rädsla hos blekingarna för att lätt bli lite bortglömda. Hur ska Media Evolution undvika det? - Malmö växer otroligt snabbt just nu och då händer det så klart också mest här. Faktum är att ganska stora delar av våra resurser är öronmärkta för Malmö. Men vi har redan varit med och finansierat mycket av verksamheten på NetPort i Karlshamn och även om det här kanske låter lite som ett klassiskt politikersvar så kommer vi att synas mycket mer framöver. Det har gått väldigt snabbt att bygga upp organisationen, det bidrar till att vissa saker fortfarande haltar. Men i framtiden ska vi ha betydligt fler fysiska aktiviteter, nätverksträffar och kompetensutveckling av olika slag. Vi har märkt att vi haft ganska få gäster från Blekinge på såna grejer hittills, men det ska vi lösa. Vi tänker förenkla logistiken för blekingeborna när vi har arrangemang i Malmö. Varför ska medieföretagare bli medlemmar i Media Evolution? - Det minsta möjliga som händer är att du får bättre koll på branschen. Du synliggör ditt eget företag och har stora möjligheter till match making med andra inom närliggande områden och att skapa nya affärer. Dessutom får du via oss en omvärldsbevakning som är guld värd. Just omvärldsanalysen har varit ett starkt och tydligt önskemål bland medlemmarna som vi har satsat på. Alla kan gräva djupt i sitt lilla segment, men den breda överblicken får man inte någon annanstans än hos oss.

Vilka är dina bästa generella tips? - Var inte rädd att beträda otrampad mark. Som Lasse Åberg sa, ”Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd”. Hur är en bra coach? - Lyhörd och positiv. Om man ska komma nån vart och inte stå och stampa på samma ställe måste man vara drivande och krävande. Action är det viktigaste. Magnus Thure Nilsson

Foto: Pelle Sten / Flicker.com/pellesten (CC)

Media Evolutions målsättning är 500 nya arbetstillfällen fram till 2012. Hur är det att arbeta under ett sådant mål? - Jag tycker att det är ganska skönt. Dels är det politiskt nödvändigt på grund av våra finansiärer (EU:s strukturfondsprogram, Region Skåne, Malmö stad, Region Blekinge, Helsingborg stad, Malmö högskola och NetPort), dels är det bra eftersom det ofta är svårt att mäta målen i såna här sektorer. När något är svårmätbart blir det lättare att klanka ner på och det enda vittnesmålet på att man gjort något är från dem som tycker att det är bra. Då är det bättre att kunna ha svart på vitt vad man åstadkommit.

Varför behövs coaching? Det är lätt att falla mellan stolarna när man är på egen hand. Att se det man gör ur en oberoende parts synvinkel kan ge aha-upplevelser och förhoppningsvis ett bredare synfält. Ofta sitter människor på bra svar, men de måste lockas fram med någon annan i rollen som bollplank.

Tips från

Coachen

Open source

Fri programvara eller öppen källkod, vem som helst får tillgång till själva koden för ett visst program. Streama

Lyssna eller titta på en fil via internet utan att ladda ner den, t.ex. Youtube eller Spotify.

Hanna Nilsson, coach Blekinge UPP och entreprenör

App

Applikation, programvara för exempelvis mobiler som iPhone och Android. Storytelling

Kommunikationsteknik som används för att skapa levande berättelser från verkligheten. Tweet

Ett inlägg eller ett meddelande på Twitter. Det får vara max vara 140 tecken långt.

Foto: Simon Gustafsson

Framtidsreflektion

Framtidsreflektion för Blekinge UPP och NetPort Projekt projekt projekt… Man kan få känslan att allt handlar om projekt. Något med en början och framför allt ett slut, något som har begränsade resurser till sitt förfogande. Nu avslutas NP.XP-projektet och sedan i vår även Blekinge UPP-projektet. Är det slut sedan?

RT

ReTweet, att återposta något som någon annat redan twittrat om. Vanligtvis genom att skriva ”RT” och ”@ [användarnamn]”. Crowdsourcing

Metod att söka förslag till problemlösning från andra, exempelvis via sociala medier.

Så är inte fallet. De erfarenheter som gjorts och den kompetens som upparbetats kommer att tas tillvara på olika sätt. Bland annat kommer nätverket Media Evolution att etableras starkare i Blekinge. - Vi kommer bland annat att anordna en del affärsutvecklingsmöten och vi ska också tillsammans med BTH, Ronneby Kommun och TelecomCity, gå ihop i ett projekt för att tillsammans utefter våra specifika områden stärka innovationsklimatet i regionen. För NetPorts del är området digitala upplevelser, säger Micke Gunnarsson, projektledare för NP.XP. Kompetens som upparbetats inom bland annat Blekinge UPP när det gäller coaching av upplevelseaktörer och affärsutveckling inom kreativa näringar, kommer att tas tillvara. Dels inom traditionella rådgivningsorganisationer men också i nya projekt. Det finns fortsatt stort

behov av tolkar och medlare samt erfarenhetsutbyte över gränser. - Världen är i ständig och snabb förändring. Metoder och koncept för utveckling av upplevelseområdet måste fortsätta utvecklas för att kunna möta de behov som finns och uppstår, säger Camilla Bengtsson, projektledare för Blekinge UPP. Målet är också att sajten bleuppind.se som ligger till grund för detta magasin ska fortleva i någon form. Övriga områden som arbetas vidare med är bland annat spel som plattform för socialt arbete samt HowDoUDo – ett projekt som handlar om kompetensutveckling av lärare och pedagoger. - Tillsammans med Fryshuset och Nätvandrarna vill vi undersöka och lära oss hur man kan använda spel som mötesplats för socialt arbete med ungdomar. Om vi vill möta ungdomar där de är så inbegriper detta antagligen exempelvis World of Warcraft, men hur kan vi finnas till stöd i det samtal som pågår utanför spelets ramar, frågar sig Micke. - Vi ser fram emot en grymt spännande höst och ett spännande 2011, säger Camilla och Micke.

Vilka är dina bästa generella tips? — Om du vill något tillräckligt mycket är ingenting omöjligt, så se till att vilja! — Ta hjälp av andra! — Ha kul Hur är en bra coach? - En bra coach är duktig på att lyssna och är lyhörd för det som sägs mellan raderna. Som coach behöver man vara nyfiken och intresserad av personen och vilka svar som kan finnas där inne. En duktig coach ställer kraftfulla frågor för att tillsammans med den coachade utforska ämnet. Det handlar om att utmana, väcka nya tankar och ta reda på hur det egentligen ligger till. Varför behövs coaching? - Jag tror att det är i mötet mellan människor som det händer grejer! Tillsammans kan man komma på de mest unika och fantastiska affärsidéerna eller lösningar på problem, i detta fallet är inte 1+1=2, snarare 202!

11


Projekt

Projekt

Blekinge UPP - Lev din dröm!

NP.XP - NetPort Experience

Blekinge UPP arbetar med att stimulera entreprenörskap inom musik, film och ung kommunikation. Eller mer konkret: Hjälpa dig som vill skapa dig arbete eller företag inom upplevelsesektorn!

NP.XP (NetPort Experience) är ett projekt där Net Port är projektägare. Syftet med projektet är att främja tillväxten av företag inom digitala upplevelser. Under sina tre år har projektet främst jobbat med följande:

Projektet arbetar för att du i högre grad ska ha möjlighet att låta dina egna intressen, idéer och behov styra inriktning och innehåll i ditt arbete. Projektet arbetar med tre olika huvudmetoder: coaching, nätverk och mötesplatsaktiviteter. Blekinge UPP har hittills arbetat med många olika aktörer inom upplevelseindustrin i Blekinge. Bredden på arbetsområdena är enorm. Läs mer om dem på blekingeupp.se/klienter Projektet pågår fortfarande så det finns ännu möjlighet att få individuell hjälp av Blekinge UPP:s coacher. Man kan också delta i olika aktiviteter och nätverk. I dagsläget finns det tre olika nätverk som bildats efter uppmärksammade behov: Kreatör Blekinge, Crew och Filmare i Blekinge. Läs mer om dem på blekingeupp. se/natverk Vi arbetar hårt för att skapa sammanhang och strukturer som kan leva kvar och utvecklas vidare även efter projektets slut. Det kan handla om

uppbyggda samarbetsvägar, nätverk som bildats runt något speciellt behov eller koncept för hur man arbetar med affärsutveckling eller marknadsföring inom upplevelsesektorn. Projektet hjälper även aktörer att synas och marknadsföra sig i olika sammanhang samt stimulerar kunskapsutbyte, idéutveckling, kommunikation och attitydförändring. Blekinge UPP arbetar med att bredda synen på entreprenörskap. Vi anser att det handlar om att stimulera människor till att söka möjligheter att göra vad de vill mest! Arbete kan ske på många olika sätt, till exempel som anställd, i eget företag, i projektform, inom en ideell förening med mera. Formen är inte det viktiga, utan avgörande är att det händer saker. I maj 2010 hade projektet haft 116 återkommande deltagare, varav en tredjedel kvinnor, samt

Projektägare: Musik i Blekinge i samarbete med Reaktor Sydost och Region Blekinge. Medfinansiärer: EU:s strukturfonder för tillväxt och entreprenörskap, NetPort, Blekinge Tekniska Högskola, Blekinge Businessincubator och Främja kvinnors företagande Syfte: Stimulera entreprenörskap och tillväxt inom den kreativa sektorn, framförallt inom musik, film och ung kommunikation samt i skärningspunkterna däremellan. Mål: Fler arbetstillfällen och företag inom upplevelseindustrin. Mer info på blekingeupp.se

ytterligare en mängd deltagare som medverkat i enstaka aktiviteter eller rådgivningstillfällen. Resultat i maj 2010 visade att bland de 62 aktörer som varit inne i coaching under minst tre månader, hade 26 arbetstillfällen samt tolv nystartade företag skapats. Dessutom hade 19 företag deltagit i rådgivning.

Point2Point som syftar till att utveckla nätverk, relationer och samverkan för att bygga upp kunskap kring området positionering, exempelvis GPSsystem samt tjänsteutveckling inom den sfären. Centre för Creative Industries (CCI) handlar om hur man skapar en mötesplats och ett attraktivt centra för att jobba

BBI (Blekinge Business Inkubator) och BTH med att utveckla en tematisk inkubatordel med koppling till digitala interaktiva media och dataspel. MAD (Machine, Art and Design) Studio är ett mini-lab med till exempel

Entreprenör - En person som är aktiv och får något gjort. - Dictionaire de la lanque francaise 1437 med digitala upplevelser och spel. Vi ger stöd, koordinering och rådgivning till dem som har idéer och vill vidareutveckla dem. Serious Games - att se bredden av användandet av spel. Tillsammans med bland annat högskolan, landstinget, studenter och pensionärer har vi undersökt spelens möjlighet att integreras inom rehabilitering och kommunikativ utveckling. Kreativa Affärsutvecklingsprocesser arbetar i samarbete med

Foto: mtbjohn / flickr.com (CC)

3D-skrivare, 3D-skanner och har en inriktning på mötet mellan det digitala och det fysiska. Projektets framtid Under projekttiden har det skapats 63 nya arbetstillfällen och sex nya företag i regionen inom sfären för Digitala upplevelser. Projektets resultat kommer att leva vidare i form av olika företag som har startats och expanderats under projektets gång samt att verksamhetens olika processer och nätverk som till exempel positioneringsnätverk och MAD Studio

Foto: keaggy.com / flickr.com (CC)

NP.XP arbetar med: — Etablera ett regionalt center för kreativ industri — Vidareutveckla samverkan mellan digitalt baserad kreativ sektor/industri och forskning — Samarbeta gränsöverskridande mellan företag inom den digitalt baserade kreativa sektorn och andra branscher — Etablera ett innovationscentrum med medieteknisk inriktning (rehabilitering, utbildning, transportsystem)

kommer att fortsätta vara tillgängliga för allmänheten, forskare och näringslivet. NP.XP avslutas i september 2010. Mer info på netport.se

Foto: Thomas Hawk / flickr.com (CC)

Projektägare

Projektägare

Projektägare

NetPort.Karlshamn

Musik i Blekinge

Reaktor Sydost

NetPorts syfte är att främja utveckling av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, kunskapsspridning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. Miljön på NetPort Science Park ska vara attraktiv för företags- och verksamhetsetableringar. Målet är att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt, där nya företag med verksamhet inom fokusområdena Nya medier, Digitala upplevelser och Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem kan etableras och komplettera stadens starka tradition inom handel och tillverkningsindustri.

Musik i Blekinge är länsmusikorganisationen som är inblandad i närmare 4000 musikaktiviteter per år, varav 2/3 är konserter och resten övrig verksamhet till exempel workshops. Cirka 60 procent riktar sig till barn och ungdomar. Länsmusikens uppdrag är bland annat att värna om det professionella musiklivet i länet, verka för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, ha ett särskilt ansvar för vår tids musik inom alla genrer, prioritera och utveckla barn- och ungdomsverksamheten, stödja och stimulera arrangörsledet och amatörverksamheten med mera.

Reaktor Sydost är det regionala resurscentrat för film och ung kommunikation i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Reaktor har som uppdrag att vara en resurs för regionens unga filmare, samt att iscensätta, tolka och sprida kunskaper om barns, ungas och unga vuxnas försprång i digital kommunikation. Med detta område som utgångspunkt arbetar Reaktor Sydost för regional utveckling och tillväxt.

Mer info på netport.se

Mer info på musikiblekinge.se

Mer info på reaktorsydost.se

BleUppInd Magazine  

Bilaga till Commersen från BleUppInd.se. En summering av året som har gått. Gick ut till alla hushåll i Blekinge i mitten av september.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you