Issuu on Google+


Inhoudstafel

Voorblad

1

Inhoudstafel

2

Voorwoord: Voorzitter Jef De Vrij

3

Ziekenzorg CM - Sofa Touré wint Pluim Vrijwilligerswerk

4

Ballonpop zorgt voor swingende start

5

Wie is wie? Sahila Azabar

6

Ramadan en Suikerfeest

7

Club het Zonnetje: Verslag van kinderkamp in de Ardennen

8/9

DiWEP voor Afrikaanse en Afghaanse vrouwen

10/11

Wie is wie? Macarena Gómez

12

Ontmoetingshuis: ‘De Moazoart’ opent zijn deuren

13

Interlitratour doorheen de Brusselse vijfhoek

14

Geweld(dad)ige zomer - Denkdag Tewerkstelling

15

Naar het ziekenhuis? Hou de kosten onder controle!

16/17

Nostra Vedove/Onze Weduwen 35 jaar - 150 jaar Italië

18

Opening Kop van Kessel-Lo

19

Antwerpen en IC. Ze vinden steun bij elkaar

20/21

Naadam festival. Traditioneel zoals in Mongolië

22

Kalender

23

Contactgegevens

23

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

2


Voorwoord

Voorzitter Jef De Vrij

Beste vrienden,

Het project “Taal is van iedereen” in Limburg is er gekomen vanuit overtuiging dat om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving, (de Nederlandse) taal noodzakelijk is. Taal creeert kansen in onze samenleving. Geen of beperkt Nederlands spreken beperkt ook je kansen. Dit project is typerend voor de huidige tendens in Vlaanderen, dat vol inzet op taalverwerving als weg naar inburgering van nieuwkomers. We kunnen ons hier als IC zeker achter scharen. Maar we denken dat er meer nodig is. Enkel taalverwerving door nieuwkomers is niet zaligmakend. Ook aanvaarding door de ontvangende gemeenschap is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van kansen in deze samenleving. Aanvaarding van de (groeiende) diversiteit, aanvaarding van een gekleurde buur, collega, werknemer, loketbediende, kapper, installateur, ... Aanvaarding dat accentloos Nederlands geen noodzaak is om goed brikken te leggen of aan het loket van de gemeente te zitten. Aanvaarding dat onze samenleving, als gevolg van de globalisering (en omdat we het goed doen als samenleving!), steeds diverser zal worden. Aanvaarding van andere levensvisies en godsdiensten. Heel wat mensen zién wel met hun ogen die diversiteit, maar hun verstand lijkt niet te volgen. Racisme blijft de ondertoon in heel wat maatschappelijke discussies en fora. Tot welke excessen dit discours leidt, zagen we nog in au-

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

gustus, in Noorwegen… Echte kansen scheppen betekent dat wij als samenleving moeten investeren in de toekomst van mensen! Dit vraagt een lange termijnvisie van het beleid en de beleidsuitvoerders. Momenteel dwingen OCMW‟s en Werkwinkels mensen bijvoorbeeld nog te vaak naar het eerste het beste werk, in plaats van hen te laten rijpen in een opleiding en kansen te geven aan hun sterktes. Het IC roept op om mee te werken aan het creëren van kansen! Enerzijds moet de brede samenleving investeren en zich open opstellen. Anderzijds moeten ook mensen uit etnisch – culturele minderheden voor zichzelf kansen blijven creëren. Je krijgt het niet cadeau in het leven. Systemen van onbezonnen huwelijksmigratie bijvoorbeeld leiden vaak tot pijnlijke frustraties in gemeenschappen zelf en beperken in vele gevallen opnieuw de kansen van een volgende generatie... Die discussie moet op zijn minst uit de taboesfeer zodat we er bewuster mee om leren gaan. Dat de kortste weg niet altijd de beste weg is, geld voor iedereen…

Jef De Vrij Voorzitter IC

3


Ziekenzorg CM is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden. Samen met duizenden vrijwilligers biedt Ziekenzorg CM een waaier van activiteiten aan om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken en hen te steunen in hun leven met een chronische ziekte. Leven met een chronische ziekte (aandoening/ziekte met een langdurig, slepend verloop) is een uitdaging die heel wat energie vraagt. Van tijd tot tijd hebben zieke mensen nood aan een bondgenoot die energie, hoop en onvermijdelijke tegenslag deelt. Ziekenzorg CM biedt dit bondgenootschap aan door middel van een gevarieerde werking waar mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen.

Heb je ook vragen rond ziekenzorg zoals; wat is het, doelgroepen, mantelzorg, enz. … ? Zo heeft ETKI (Turkse vrouwen werking) een infosessie gekregen van Ziekenzorg CM met beeldmateriaal. Je krijgt de ruimte om vragen te stellen. Ben je geïnteresseerd om als vereniging een infosessie te organiseren? Gelieve een seintje te geven aan je educatieve medewerker!

Sofa Touré wint Pluim Vrijwilligerswerk voor Solidariteit! De stad Sint-Niklaas organiseerde in het kader van ‘Het Jaar van de jwilliger’ een speciale prijsuitreiking: een pluim voor uitzonderlijke vrijwilligers. Er was een pluim voor buurtwerk, jeugd, sport, zorg, groen en milieu, cultuur, senioren, feesten en evenementen, onderwijs, en voor solidariteit. De winnaar in deze laatste categorie is „de man achter Bonangana‟, Sofa Touré! Hij investeerde de afgelopen jaren zijn vrije tijd in het (letterlijk en figuurlijk!) bouwen van een wereldhuis, waar iedereen welkom is, en waar mensen uit alle hoeken van de wereld elkaar kunnen ontmoeten. Mede dankzij IC, ACV en ACW werd deze droom dit jaar gerealiseerd. Sofa: Mijn vader zei mij toen ik klein was: “bouw overal waar je komt een huis”. Hij bedoelde hiermee niet een echt huis, maar wel vriendschap, in vrede samenleven, nieuwe mensen ontmoeten en samen met hen een waardig leven opbouwen. Dat is mijn doel hier in Sint-Niklaas, en dankzij jullie werd dit mogelijk. Ik dank iedereen die in dit project gelooft en mee heeft gebouwd aan wereldhuis Bonangana!”

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

4


Ballonpop zorgt voor swingende start! Vredefeesten in Sint-Niklaas Tijdens het weekend van de Vredefeesten in Sint-Niklaas, werd voor de achtste keer het gratis evenement Ballonpop georganiseerd: een familiegebeuren voor jong en oud. Op ludieke wijze konden bezoekers kennismaken met de jaarwerking van ACW, haar deelorganisaties en partners. Internationaal ComitĂŠ was erbij met een interactieve interculturele stand. Voor de kleinsten was er de CM-obstakelbaan en een heuse schminkstand. De muziek van de Letter Geletterden, The Pony Express en Udo verwenden onze oren en zelfs de weergoden waren Ballonpop gunstig gezind! Fenne-Chien Huylebroeck (ACW Waasland)

Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, oktober 2011

5


Wie is wie? Nieuwe medewerkster in Antwerpen

Lang lang geleden, ergens in 1988 werd er een meisje geboren te Mechelen. Het was niet zomaar een meisje….. het was een meisje met een droom. Ze droomde van een samenleving waarin mensen voortdurend belangstelling tonen voor elkaar. Waar mensen nieuwsgierig zijn naar elkaar. Een samenleving waar iedereen van gelijke rechten kan genieten. Waar de ene niet boven de andere staat. Kortom, ze droomt van een samenleving waar mensen overeenkomsten zoeken en waar verschillen gevierd worden. Om haar droom te verwezenlijken, startte ze in het secundair onderwijs met de richting Moderne Wetenschappen. Enkele jaren verder schakelt ze over naar Sociale Wetenschappen. Nadat ze haar secundaire studies heeft afgerond, studeert ze af als Sociaal Agogisch Werkster. Het meisje met de droom wou verder studeren, maar anderzijds wou ze ook al onmiddellijk starten met het realiseren van haar droom. Ze ging dus op zoek naar een job waarmee ze anderen kon helpen. Ze zag een interessante vacature als educatief medewerkster bij het IC en besloot te solliciteren. Na de sollicitatieprocedure kreeg ze de job aangeboden. Toen Sahila Azabar aan de slag ging, wandelde ze angstig een nieuw wereldje binnen van: afdelingskaften, subsidieaanvragen, werk- en beleidsgroepen, Algemene Vergadering, administratief werk, werken met verenigingen, de Engelse taal, vorming, citrix, teamvergaderingen, Arena, werkoverleg,…etc. Kortom, een hele boterham! Het begin was zwaar en moeilijk, maar nu een maand later, heeft ze zich wat kunnen inwerken. Ze heeft al afgesproken met bijna al haar verenigingen en ze vindt het enorm fijn om hen te ondersteunen en te begeleiden. Ze hoopt dat de rest van haar werkperiode even aangenaam zal zijn als haar eerste ontmoetingen en ervaringen. Sahila heeft het gevoel een stap te hebben gezet in de richting van haar droom. Ze hoopt samen met haar verenigingen nog zo verdere stappen te ondernemen.

Sahila Azabar

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011


Ramadam en Suikerfeest

De Ramadan is een speciale maand in de islamitische kalender en ook de negende maand waarop, na zonsopkomst en voor zonsondergang, gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en dank aan Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste openbaringen ontving die samen de koran vormden. Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een paar dagen mee te doen. Zwangere of zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste dagen later wel inhalen. De Ramadan is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven in de koran.

Het Suikerfeest, ook wel het kleine feest, (Turks: Şeker Bayramı) is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitische jaar. Na dertig dagen overdag niet gegeten, gedronken, gerookt of gevreeën te hebben, wordt de traditionele Ramadan (vastenmaand) afgesloten. Op de ochtend van het Suikerfeest staan moslims vroeg op en gaan ze naar de moskee om naar de preek van de imam te luisteren; waarmee de Ramadan echt afgesloten wordt. Ook de vrouwen en kinderen zijn daarbij meestal aanwezig, zoals de profeet heeft aanbevolen. Dan omhelzen de mensen elkaar, en vergeven zij elkaar eventuele fouten uit het afgelopen jaar. De rest van de dag wordt besteed aan familiebezoek en - als dat mogelijk is - het bezoeken van de graven van ouders en/of kinderen. De kinderen delen de feestvreugde met zoetigheden en veel zakgeld dat ze krijgen van oudere mensen, al hebben ze meestal maar enkele dagen gevast om met de volwassenen mee te doen.

Arena, vzw Internationaal Comité oktober 2011

7


Club het Zonnetje

Verslag van kinderkamp in de Ardennen Zoals ieder jaar heeft een vereniging ‘Club het Zonnetje’ in samenwerking met ‘Platform Solidariteit’ een kinderkamp in de Ardennen georganiseerd. Dit jaar duurde het langer dan vorig jaar, nl. 30 dagen. Dat was niet evident, maar wel de moeite waard. In de eerste plaats is er de intensieve begeleiding. Per groepje van twaalf kinderen zorgen twee monitoren voor hun wel en wee. Omwille van hun achtergrond verdienen deze kinderen immers veel aandacht en bemoediging. Verder is een goede kampstructuur met duidelijke regels en afspraken noodzakelijk. We hebben verschillende groepen kinderen en jongeren ontvangen: nieuwkomers, kansarmen, kinderen die specifieke zorg nodig hebben, … . Om optimaal met deze doelgroep te kunnen werken, hebben we geschoolde begeleiders aangenomen en dat heeft een mooi resultaat geleverd. Kinderen waren constant bezig met verschillende activiteiten: expressie, muziek en dans, sociaal gedrag, samenwerking, sport en nog veel meer. Alle opdrachten en oefeningen werden aangepast aan het niveau, de leeftijd en de

interesses van de deelnemers. We vinden het heel belangrijk dat echt iedereen mee kan doen. Zo groeien de banden tussen de kinderen en wordt een leuke sfeer gecreëerd. En zeker niet minder belangrijk: iedereen kan zichzelf uiten, zijn/haar eigen persoonlijkheid laten zien. Gedurende ons kamp kwamen er verschillende onderwerpen aan bod: levensbeschouwing, identiteit, kinderrechten, cultuur en onderwijs. Aan de hand van ronde-tafel-gesprekken en discussiemomenten hebben we veel kunnen bespreken. Het was zeer interessant om diverse meningen te horen en deze met elkaar uit te wisselen. Dit jaar werkten we ook met themakampen. Ze zijn gericht naar kinderen met een bepaalde interesse en leeftijd. Tien dagen lang werd er gewerkt rond een bepaald onderwerp. Deze momenten werden begeleid door monitoren die beschikten over een grote kennis over het thema. De thema’s van deze zomer waren: ecologie en toerisme, een grote muziekvoorstelling en gezonde levensstijl.

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

8


Soms waren we met serieuze onderwerpen bezig maar ontspannende momenten waren er ook natuurlijk. Dansavond, optredens, disco, sport… We hebben zelfs enkele dagen kunnen zonnen. Gelukkig! Maar helaas hadden we dit jaar niet zoveel warme dagen. Kinderen hebben nieuwe vrienden gevonden. We hebben veel leuke dingen samen gedaan. Ook een aantal dagen zonder telefoon, televisie en computer waren waardevol. De meeste ouders waren het eens. Mooie natuur, frisse lucht, lekker eten, leuke begeleiding… wat is er meer nodig voor een leuke vakantie voor hun kinderen? Algemeen is het een zeer interessant seizoen geweest. We hebben een uitgebreid programma gerealiseerd, waarover we heel tevreden zijn. Veel kinderen hebben de kans gekregen om zich te ontplooien, eigen talenten te ontwikkelen, nieuwe vrienden te ontmoeten. Club het Zonnetje is heel blij om dit te kunnen organiseren. Iedereen van ons heeft zijn best gedaan, maar soms was het ook zwaar werken deze 30 dagen. Toch willen we volgend jaar zeker en vast alles herdoen voor onszelf en voor onze kinderen. Hopelijk kunnen we volgende zomer opnieuw zoveel jongens en meisjes verwelkomen! Een kinderkamp is een unieke belevenis: de fietstocht, het kamplied, het bosspel, verhaaltjes voor het slapengaan, nieuwe ideeën en vriendschap. Het blijft nog maanden bij!!!

Evgenia Kovalova, hoofdbegeleider

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

6 9


Divine Women Empowerment Project DiWEP voor Afrikaanse en Afghaanse vrouwen

Vzw Perspectief heeft als doel verschillende mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Vrouwen die niet lang in België wonen, hebben het vaak moeilijk om een plaats in onze samenleving te vinden. Wat ze nodig hebben, is vooral een beetje hartelijkheid, begrip en steun. Perspectief helpt die vrouwen om de inspiratie en de kracht te vinden om hun zelfvertrouwen te vergroten, durven te dromen en het leven in eigen handen durven te nemen. Tot nu toe zijn er vier DiWEP-bijeenkomsten geweest, de ene al meer boeiend dan de andere. Op de DiWEP-avond is er telkens een rolmodel uitgenodigd, een vrouw met een indrukwekkend verhaal. Een sterke vrouw die haar doel heeft bereikt, hoewel het pad niet gemakkelijk was. DiWEP opent voor die vrouwen een deur. Achter die deur vinden zij de nodige informatie, sociale contacten, tips over opvoeding, … maar ook kansen en plannen voor de toekomst. DiWEP betekent: vrouwen samenbrengen, naar vrouwen luisteren, met vrouwen in dialoog gaan, vrouwen versterken! Aga Cholewa

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

10


Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, oktober 2011

11


Wie is wie?

Nieuwe medewerkster in Waasland Hola!! Ik ben Macarena Gómez, ik ben 29 jaar en ik kom uit Chili. Ik kwam 2 jaar geleden naar België. Maar hoe komt het dat ik naar België ben gekomen? Wel, drie jaar geleden verbleef ik een jaar in Australië. Daar heb ik de liefde gevonden. Een Belgische man die mijn hart heeft gestolen…Met veel overtuiging ben ik 2 jaar geleden naar België getrokken, met enige kennis over deze cultuur, taal en zelfs het weer! Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is dat er organisaties bestaan zoals het IC, die mij hielpen om mijn nieuwe leven in België te starten. Hierdoor ben ik dan ook een ervaringsdeskundige met veel zin om iets bij te dragen in jullie organisatie. Ik ben zeer gemotiveerd om iets bij te dragen in de samenleving. Daarom neem ik bijvoorbeeld ook als vrijwilliger deel aan het project “Vertellend erfgoed”. Dit project tekent levensverhalen, rituelen en tradities op van geïmmigreerde mensen die in Gent hun leven opbouwden/opbouwen. Met dit project kan ik ingaan op de kwestie van de migratie en door mijn vaardigheden als journalist kan ik daar een geheel van maken, zowel voor de verteller als voor mezelf. Mijn carrière als journalist in Chili hielp me om op verschillende gebieden te ontwikkelen, in het bijzonder ook op sociaal gebied. Een bijzondere ervaring waren de vormingen die ik gaf, waarbij ik mensen hielp vanuit hun eigen kracht zichzelf te motiveren en zin te geven om vooruit te komen, zowel in groep als individu. Ik heb ondervonden dat ook ikzelf daarin geslaagd ben en dat ik dit in mijn privéleven blijf doen. Ik probeer de dingen positief te zien. Ook als het niet gaat zoals gepland, zal ik er iets constructief mee doen. Ik geloof dat je altijd iets kan leren van anderen en dat je altijd iets kan doen om mensen te helpen. En ik weet dat ik nog veel zal leren van jullie... Met vriendelijke groeten

Macarena Gómez Educatieve medewerker Waasland Arena, vzw Internationaal Comité, oktober2011

12


Ontmoetingshuis: ‘De Moazoart’ opent zijn deuren Een „moazoart‟ is een meikever. Het woord werd bovendien verkozen tot mooiste Lokers dialectwoord. Een moazoart staat symbool voor de verbondenheid tussen ouders en hun kind, onbezorgde kinderjaren en tijd. In de berbercultuur staat de kever voor beweging, machtsoverdracht en geluk.

Half mei startten CAW Waasland, Welzijnsschakel Horizon en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, samen met lokale welzijnspartners onder deze naam met een gloednieuw ontmoetingshuis. De Moazoart vormt een combinatie van een warme omgeving met een laagdrempelige dienstverlening. Vijf thema‟s staan binnen De Moazoart centaal: ontmoeting, vrije tijd, vorming, onthaal/hulpverlening en belangenbehartiging.

Wekelijkse activiteiten Dinsdag tussen 13 en 17 uur en op vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur kunnen bezoekers (op afspraak) terecht bij het onthaalpunt van Centrum Algemeen Welzijnswerk Waasland met vragen of problemen van allerlei aard: (gezins)relaties, administratie, financies, enzovoort.  Woensdag tussen 9 en 11 uur een ontbijt (1 euro/persoon). Om 11 uur, vindt een activiteit plaats; elke week een andere. Het aanbod bestaat uit samen koken, vormings-

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

momenten, info over de Lokerse sociale diensten en ontspanning. Nadien kunnen mensen tot 13.30 uur aansluiten voor verse soep en boterhammen.  Woensdag- en vrijdagmorgen: openbare computerruimte waar bezoekers terecht kunnen voor een aanbod bestaande uit open ateliers, cursussen, begeleidings- en vormingsmomenten. Donderdagnamiddag is er een spreekuur van Centrum voor Opvoedingsondersteuning De Keerkring uit Sint-Niklaas. Wij hopen dat ook jij meestapt in de strijd tegen armoede en tegen sociale uitsluiting in Lokeren! Adres: Krekelstraat 9 in Lokeren, op wandelafstand van het Sociaal Huis en het Algemeen Ziekenhuis Lokeren (AZL). De Belbus stopt vlakbij. Contact: bert.reniers@samenlevingsopbouw.be - 0491 344 128

13


Interlitratour!

Op 13/11 doorheen de Brusselse vijfhoek Que donne des années de collaboration entre associations d’origine étrangère, fondations culturelles Flamandes, organisations littéraires et centres culturels? Rien de moins que la cinquième édition d’Interlitratour ! Un parcours interculturel et littéraire dans le pentagone Bruxellois. Venez goûter ce programme littéraire et musicale merveilleux, avec la participation de trois associations d‟IC Bruxelles Wat geeft jarenlang samenwerken tussen zelforganisaties, Vlaamse cultuurfondsen, literaire organisaties en culturele centra? Niets minder dan de vijfde editie van Interlitratour! Een intercultureel literair parcours doorheen de Brusselse vijfhoek. Kom genieten van een prachtig literair en muzikaal programma, met deelname van drie van onze Brusselse IC-leden. Vereniging van Albanese Schrijvers in België: Paul Van Ostaijen door Shqiponja Duro Club Culturel Belgo-Russe: drie Russische poëten brengen hun werk en muziekgroep Zolotoj Plyos speelt Russische muziek op traditionele instrumenten. Terra Brasil: Hommage aan Chico Buarque door Flávio Maciel de Souza Trio Volledig programma en adressen op www.interlitratour.be

Ag

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

14


Een geweld(dad)ige zomer! Ik zit achter de computer in mijn werkkamer. Ik zoek de juiste woorden om het Arena-artikel te schrijven. Ik hoor de tv in de woonkamer. Tientallen familieleden noemen de namen van de slachtoffers van 09/11 op Ground Zero in New York. Familienamen zoals Ahladiotis, Anderson, Arjune, Benedetto, Fernandez, Gardner, Jablonski, Kadaba, Low Wong, Naseem bewijzen de grote diversiteit van mensen die in de twee torens werkten. 09/11 staat gegrift in het geheugen van de menselijke geschiedenis. De wereld, zei men, zou nooit meer dezelfde zijn. Een terroristische aanslag van mensen die zich op de islam beroepen, met als doel het economische hart van het machtigste land ter wereld te treffen. Op een regenachtige dag einde juli 2011 werden de namen van de slachtoffers op het eiland Utoya en Oslo gepubliceerd, 77 in totaal. Op basis van de namen stel ik vast dat er veel allochtone jongeren aanwezig waren op het kamp. Een jaarlijks kamp waar jongeren van diverse herkomst in politieke burgerschap gevormd werden. Een droom van ieder democratisch land! Men sprak van de grootste tragedie van Noorwegen sinds de WO II. Een aanslag van islamterroristen, vermoedde men eerst. Nog geen 24 uur later werd de dader geïdentificeerd. Een autochtone Noor, een dertiger uit de middenklasse die men als „de ideale schoonzoon‟ zou beschouwen. Weer een terroristische aanslag , deze keer door iemand die zich op het christendom beroept. Zijn doel: het actieve burgerschap en het interculturele samenleven treffen. Hij gelooft erin dat hij

het christelijke Europa beschermt tegen de islam en tegen cultureel marxisme. Voor het eerst hoor ik de journalisten een nieuwe term gebruiken: „christen terrorist‟. Begin augustus 2011. London en nog andere grote steden van UK staan in vuur en vlam. De jongeren in buitenwijken zien geen toekomst meer en slaan alles kort en klein. Er werden analyses gemaakt over de oorzaak van de frustraties van deze jongeren: geen kansen, geen toekomst, armoede, discriminatie,… . Dit klinkt me niet onbekend. De aanwezigheid van 12-, 13jarige jongeren vond ik schokkend. Het zijn kinderen, je zou hen verwachten op een kamp, speelplaats, zwembad of in hun bed… Dit alles en vooral het geweld van deze zomer confronteert me met hetgeen ik doe. Het IC streeft naar een interculturele samenleving. Een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, huidskleur, leeftijd en gender. Dit is de missie van het IC en ik geloof erin, zoals de grondleggers van de organisatie en de vele opvolgers van hen. Moet deze ideologie, deze kijk op een steeds gekleurde samenleving met geweld bestreden? Moet onze jeugd zich tegen ons keren? Hoe kunnen we dit vermijden? Wat doen we eraan met onze verenigingen? Hoe zorgen we voor geweldige zomers? Moeten we niet samen onze verantwoordelijkheid opnemen? Ariana Barku

Denkdag Tewerkstelling Met een dertigtal mensen van partnerorganisaties en enkele vrijwilligers staken we op donderdag 15 september de koppen bij elkaar, met als doel het thema „tewerkstelling‟ een concrete invulling te geven binnen onze IC-werking. Ons IC-personeel gaf samen met Naima Charkaoui van Minderheden, Ico Maly van Kif Kif en Veerle De Pauw, Diversiteitsmanager bij de VDAB, de voorzet in het eerste deel. Na de middagpauze werkten 3 themagroepjes concrete acties uit rond initiatieven die IC de komende jaren kan nemen om bij te dragen aan betere kansen voor etnisch-culturele minderheden op de arbeidsmarkt. Wordt vervolgd…!

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

15


Naar het ziekenhuis? Hou de kosten onder controle! Soms kan je huisarts of specialist je niet verder helpen en is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Het is dan heel belangrijk om in orde te zijn met de ziekteverzekering zodat je geen financiĂŤle zorgen overhoudt aan je ziekenhuisopname.

De Belgische gezondheidszorg is uitstekend georganiseerd: ze is van zeer goede kwaliteit en de Belgische ziekteverzekering betaalt ziektekosten grotendeels terug. Sommige kosten blijven volledig of deels voor eigen rekening, bijvoorbeeld een deel van de vergoeding voor de dokter (remgeld) of bepaalde geneesmiddelen. Als je in regel bent met de ziekteverzekering, rekent het ziekenhuis de terugbetaalbare kosten rechtstreeks af met het ziekenfonds. Kan ik zelf kiezen in welk ziekenhuis ik behandeld wil worden? Je kunt vrij het ziekenhuis kiezen, behalve als je bij een spoedgeval door de dienst 100 wordt vervoerd. Ook als je arts aan een ziekenhuis verbonden is, wordt je keuzevrijheid beperkt. Meestal neemt je behandelende arts contact op met het ziekenhuis om de datum van je opname vast te leggen en op medisch vlak de nodige regelingen te treffen.

Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, oktober 2011

Wat neem ik mee naar het ziekenhuis? Van CM heb je gele klevers en een sociale identiteitskaart of SIS-kaart gekregen. Neem je SISkaart altijd mee naar het ziekenhuis. Op basis van de gegevens op die kaart wordt bepaald welke rechten je hebt op terugbetaling. Hoeveel zal een ziekenhuisopname mij kosten? De kostprijs van een ziekenhuisopname is afhankelijk van veel factoren, maar er zijn wel enkele richtlijnen. De totaalprijs wordt vooral bepaald door de kamerkeuze. De ziekteverzekering betaalt evenveel terug voor een een-, twee- of meerpersoonskamer. Maar voor een eenpersoonskamer mag het ziekenhuis je een toeslag vragen, zowel voor de kamer als voor de dokter. Voor de medische verzorging kan deze toeslag zelfs oplopen tot 100 procent van het wettelijke tarief en meer. Daardoor betaal je in een eenpersoonskamer meestal veel meer.

Bij een opname krijg je van het ziekenhuis een opnameverklaring. Op dit document duid je jouw tarief- en kamerkeuze aan. Er staat ook heel wat belangrijke informatie op over het financiĂŤle aspect van de opname.

16


Zijn er tips om de kosten binnen de perken te houden? - Zorg ervoor dat je in regel bent met de ziekteverzekering. Anders betaal je zelf de volledige factuur. - Informeer je vooraf over de kamer- en dokterskosten. Je kunt hiervoor terecht in het CMkantoor. Op www.cm.be kun je ziekenhuistarieven vergelijken. Vraag in het ziekenhuis uitdrukkelijk naar de minst dure formule. - Vraag je arts of het ziekenhuis naar de kostprijs voor het gebruikte materiaal (bijvoorbeeld implantaten, prothesen) en de diensten die je gedeeltelijk of volledig moet betalen. Deze kosten kunnen hoog oplopen.

- de kosten van je hospitalisatie; - de kosten van voor- en nazorg van één maand voor tot drie maanden na je hospitalisatie; - de kosten die het gevolg zijn van bepaalde ernstige ziekten. CM-Hospitaalplus: Deze verzekering betaalt automatisch een vast bedrag voor elke opnamedag. Je kunt kiezen uit twee formules: - Basis: je krijgt 12,37 euro per verpleegdag terugbetaald; - Comfort: je krijgt 25 euro per verpleegdag terugbetaald, ook bij daghospitalisatie en bepaalde forfaits. CM-Hospitaalplus is perfect te combineren met CMHospitaalplan of een andere hospitalisatieverzekering. Naast de ziekteverzekering geeft CM in haar eigen uitgebreide pakket van diensten en voordelen extra tegemoetkomingen voor hospitalisatie. Heb je vragen? De CM-brochure „Het ziekenhuis. Opname en ontslag‟ geeft meer uitleg. Te bestellen bij CM of te downloaden op www.cm.be.

- Lees aandachtig de opnameverklaring. Onderteken ze niet achteloos, want het document is bindend. - Vraag, als je dat wil,verzorging tegen verbintenistarieven. De behandelende artsen moeten dan de officiële tarieven respecteren. Nadeel is wel dat je de vrije keuze van geneesheer verliest. Deze eis kan ook enkel worden gesteld als je kiest voor een kamer van twee of meer personen en als er een akkoord bestaat tussen artsen en ziekenfondsen. - Laat je ziekenhuisfactuur altijd grondig controleren door een CM-medewerker. Wacht met betalen tot na deze controle. Kan ik mij verzekeren tegen hoge ziekenhuiskosten? Je kunt hoge hospitalisatiekosten vermijden door aan te sluiten bij de voordelige hospitalisatieverzekeringen van CM. CM-Hospitaalplan: Een degelijke kostendekkende verzekering die op basis van de facturen voorziet in een tegemoetkoming in: Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

Meer informatie over de CMhospitalisatieverzekeringen krijg je in het CMkantoor of vind je op www.cm.be/hospitalisatieverzekering.

17


Nostra Vedove/Onze Weduwen Viert 35 ste verjaardag! Genk, stad met een rijk mijnverleden, komt de groep „Onze Weduwen of Nostre Vedove‟ minstens één keer per maand samen. De groep is 35 jaar geleden ontstaan. Het gaat voornamelijk om vrouwen van oud-mijnwerkers, die jong weduwe zijn geworden. De vrouwen geven niet op, ze verdrijven de eenzaamheid door maandelijkse bijeenkomsten te organiseren en op die manier hun zinnen te verzetten. Ze organiseren religieuze en culturele activiteiten, elke eerste dinsdag van de maand in Casa Papa Giovanni. Ondanks de leeftijd van de vrouwen zijn ze heel actief. In juni 2011, vierde de groep haar 35 ste verjaardag.

150 jaar Italië Op 24 september vierden de Italiaanse verenigingen van IC-Limburg de 150ste verjaardag van Italië. Italië bestond voor 1861 uit verschillende staten. 150 jaar geleden werden deze staten samengevoegd en omgedoopt tot het koninkrijk Italië, zoals het er nu uit ziet. De Italiaanse gemeenschap is in Limburg sterk vertegenwoordigd en wilde deze gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Ongeveer 20 Italiaanse verenigingen, aangesloten bij IC, bundelden de krachten om deze verjaardag te vieren. Stefany Giglio

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

18


Opening Kop van Kessel-Lo (Leuven) IC, doet mee via haar verenigingen Op 24 september was het zover: het was feest in Kessel-Lo. De Kesselse kant van het station is niet langer de achterzijde. Door de uitstekende ligging, vlakbij het trein- en busstation van Leuven, leent de buurt zich voor functies die veel mensen aantrekken. Er kwamen niet alleen woningen en hotels, maar ook kantoren voor organisaties zoals o.a. het IC, ACW, ACV, Pasar, Familiehulp, DVV en ARKTOS. Deze nieuwe wijk van Kessel-Lo heeft verschillende centrumfuncties en gemeenschapsvoorzieningen. Dit verbetert, samen met de nieuwe woningen op de Centrale Werkplaatsen, de centrale rol van het gebied. De opening op zaterdag 24 september was een mooie gelegenheid om alle be-

Arena, vzw Internationaal

trokken groepen op een feestelijke manier bijeen te brengen. Van 10u tot 18u kon je genieten van een tentoonstelling over 'het nieuwe Kessel-Lo' en van de markt, waar de ICverenigingen lekker eten aanboden en infostanden hadden. Bovendien werden de bezoekers vermaakt met animatie, verzorgd door buurtverenigingen en lokale handelaars. Dit feest was ook een gelegenheid voor de Leuvense IC-verenigingen om hun netwerk uit te bouwen. IC hoopt op meer samenwerking met de aanwezige organisaties in het nieuwe gebouw. Bovendien hopen we dat onze verenigingen snel hun weg vinden naar onze nieuwe huisvesting! Ibrahim Kebe

19


Antwerpen en IC Ze vinden steun bij elkaar! De stad Antwerpen is zeer actief en laat niemand zich vervelen. Het IC blijft niet achter en neemt deel aan alle grote evenementen. Deze zomer namen Antwerpse verenigingen van IC deel aan twee belangrijke stadsfeesten -in juni “BorgerRio” en in augustus het “Bollekesfeest”...

Op de laatste zaterdag van juni kwamen Antwerpenaars voor het vijfde jaar op rij de wereld ontdekken op en rond de Turnhoutsebaan. Hele families genoten in de “wereldstraat” van allerlei kraampjes, infostanden, terrassen en artistieke acts. Handelaars en verenigingen kwamen naar buiten en speciaal voor deze dag werden er allerlei attracties uitgewerkt en originele hapjes en drankjes aangeboden. Op de vijf podia stonden artiesten uit alle windstreken en van alle slag. Een absoluut hoogtepunt was uiteraard de BorgerRio parade, een exotische stoet met meer dan 200 muzikanten, dansers en danseressen. Wie stempels van vijf verenigingen verzamelde kreeg één bolletje ijs. Om een stempel van Club Harmonie te krijgen moesten mensen eerst luisteren naar informatie over producten met antioxidanten én getest worden. Op deze dag hebben veel mensen de gelegenheid gehad om een hele nieuwe wereld te ontdekken via de leden van verschillende organisaties waarbij onder andere de IC -verenigingen Tamu Samaj, Ev Negdel en Club Harmonie. Van donderdag 18 tot en met 21 au-

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

20


gustus vond er op en rond de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen de vijfde editie van het Bollekesfeest plaats. Ook „Antwerpen Proeft‟ was van de partij en lanceerde deze zomer “De Chefs”. 120.000 bezoekers bezochten het Bollekesfeest! In totaal werden er 85.000 Bollekes van brouwerij De Koninck gedronken. Van het streekproduct “Antwerpse Handjes” (chocolade handjes) gingen er 40.000 de deur uit. Ook onze IC verenigingen konden hier aan het grote publiek hun cultuur en nationale keuken tonen, en vertellen over hun activiteiten en IC in het algemeen. Deelnemers van het festival kwamen met veel plezier proeven van het onbekende en kennis maken met culinaire meesterwerken. *Uyghuristan zorgde zo voor mooie en lekkere koekjes. *Onder de tent van Zijde Weg konden mensen heerlijke gerechten uit de Azerbeidjaanse keuken vinden. *Club Harmonie bood een oude Russische drank op basis van rogge mout “Kvass” aan en heerlijke gebakjes met verschillende vullingen. Op deze informele manier leren bewoners van Antwerpen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Vera Mironova Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

21


Op 9 juli organiseerde vereniging Ev Negdel voor het eerst dit jaar het Naadam Festival in Park Spoor Noord te Antwerpen. Het Naadam Festival is een traditioneel festival dat ieder jaar plaatsvindt. In Mongolië wordt het festival „Eriin Gurvan Naadam‟ genoemd, wat vertaald „de drie mannelijke spelen‟ betekent. De spelen zijn: Mongools worstelen, paardenraces en boogschieten. Een vertegenwoordiger van de Mongoolse vereniging vertelt: “Wij als kleine vereniging hebben heel erg veel bijgeleerd door het organiseren van een evenement als dit. De dagen voor het festival kregen we allen te maken met veel stress en zenuwen , maar vanaf het moment dat het festival in gang schoot, verdwenen onze zenuwen als sneeuw voor de zon.

Naadam festival Traditioneel zoals in Mongolië

Alles verliep zo vlot dat wij zelf heel veel hebben genoten van dit festival.”

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

22


Kalender 05/11/11 Visayan Filipina Association - Haloween party Wat: eet en dans-avond met muziek, koud en warm buffet Tijd: aanvang 19 uur- buffet opent om 20.00 u. Contact: 0483 08 00 33 OF 0484 05 49 45 Extra info: Volwassenen 18 euro, kinderen vanaf 7 tot 12 jaar 10 euro.

01/10/11 vzw Perspectief - Start naaiatelier

03/12/11 Filipina Women Community - Discoavond Plaats: CC Mozaiek, kerkplein 14, 3720 Kortessem (grote parking achter het gebouw). Tijd: 18.30 uur. Contact: 0494 139 900 OF 0479 250 330 Extra info: inkom 5.50 Euro

12/11/11 vzw Perspectief – Interculturele avond thema ‘Azië’ ism Pasar en KAV

Wat: naailessen voor vrouwen, ism KAV Plaats: De Hazelaar, Merellaan 17, 3500 Hasselt (Banneuxwijk) Tijd: 13u – 16u - 2x per maand op zaterdag, oktober 2011– juni 2012 Contact: joschreurs@yahoo.com

Wat: cultuur, muziek, modeshow, lekker eten typisch voor Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Turkije en Irak. Plaats: Zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 1, 3500 SintLambrechts-Herk Tijd: 17u00 Contact: joschreurs@yahoo.com

Contactgegevens REDACTIE Lode DRAELANTS Anniek NAGELS Aïcha BOUHARRA Fatmagul DINC Ariana BARKU Aga CHOLEWA Stefany GIGLIO Sevinc DONMAZ Galina MATUSHINA Hulnara KHAYNUS Naira VARDANIAN Pavel RADJUK Vera MIRONOVA Rachida ACHAHBAR Ylva BERG Ibrahim KEBE Hakan KILIC LAY -OUT: Lutgarde Goemans DRUKWERK: Christelijke Mutualiteit

MAILADRESSEN INTERNATIONAAL COMITÉ  lode.draelants@internationaalcomite.be  anniek.nagels@internationaalcomite.be  aicha.bouharras@internationaalcomite.be  fatmagul.dinc@internationaalcomite.be  ariana.barku@internationaalcomite.be  aga.cholewa@internationaalcomite.be  stefany.giglio@internationaalcomite.be  sevinc.donmaz@internationaalcomite.be  galina.matushina@internationaalcomite.be  hulnara.khaynus@internationaalcomite.be  naira.vardanian@internationaalcomite.be  pavel.radjuk@internationaalcomite.be  vera.mironova@internationaalcomite.be  rachida.achahbar@internationaalcomite.be  ylva.berg@internationaalcomite.be  ibrahim.kebe@internationaalcomite.be  hakan.kilic@internationaalcomite.be AFGIFTEKANTOOR: 3500 Hasselt MAILCENTER

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Lode Draelants Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

Tel.: 011 29 09 17 Fax: 011 22 99 14 E-mail: info@internationaalcomite.be

27september%202011_0