Page 1

& Property HOME

Real Estate Magazine นิตยสารเพื่อการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ

Northern Chiangmai

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 เดือนสิงหาคม 2556 ISSN 2286-766x

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ

Eco Home ชีวาทิตย์ สู.่ ..

โครงการแมท่ า กรีนโซลา่ ร์ พาราไดส์

K-SME care MODA CONDO TREE boutique โครงการ Le Prive’ Promenada E.P.DECOR

Le Prive’

Provence Vacation Home


C ontent

K-SME Care กสิกรไทย 42 เค-เอสเอ็มอีแคร์

30 Eco Home ชีวาทิตย์ สู่...

จากธนาคาร

บ้านประหยัดพลังงาน

CHI CHANG จัดหนักจัดเต็มสาขาใหม่ Dcondo เปิด Sale Gallery MODA CONDO เปิดตัวบนสุดยอดทำ�เลแยกรินคำ� การเมืองประเทศไทย ตอน “ศึกชิงชาติไทย” กลยุทธ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึง่ ปีหลัง หลักของ 4P’s ทรีอเวนิว และ ทรีบทู คี คอนโด โครงการ Le Prive’ การพัฒนาวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

14 18 24 36 38 50 54 58 92

S pecial PROPERTY & TRAVEL

LIFESTYLE & VARIETY

26

IDEA & CREATIVE

58 PROPERTY & INFO

Art Prom MEGA Pepress in paradise menada thai furniture market


E ditor Note บ้าน คือ ปัจจัยสี่ ทีเ่ ป็นความจ�ำเป็น ความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีแ่ ท้ จริง Real Demand คือ สมการทีล่ งตัวทีผ่ บู้ ริโภค ทีก่ �ำลังเลือกซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ภาวะตลาดครึง่ ปีหลังของปีนี้ เรียกได้วา่ “ตลาด จะเป็นตลาดของผูบ้ ริโภค อย่างแท้จริง” ทีผ่ บู้ ริโภคจะหาข้อมูลด้วยตัวเอง เพือ่ การตัดสินใจซือ้ บ้าน ศักยภาพ ของท�ำเล โครงการ แนวคิด รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอยในทีอ่ ยูอ่ าศัยทีต่ รงใจผู้ บริโภค ผนวกกับความเชือ่ มัน่ ของโครงการ คือ หัวใจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงเวลาทีเ่ หลือของปี ด้วยศักยภาพของภาคเหนือ ทีม่ แี นวโน้มการเติบโตในภาพรวมดีตอ่ เนือ่ งไม่หยุดท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หวั เมืองใหญ่ภาค เหนือยังคงความมีเสน่หน์ า่ สนใจส�ำหรับผูล้ งทุน Home & Property Northern Chiangmai Real Estate Magazine ฉบับขึน้ ปีทสี่ อง เพือ่ ก้าวต่อไปในการเป็นสือ่ ให้กบั ผูเ้ ลือกซือ้ ทีอ่ ยู่ อาศัย ผูอ้ า่ นท่านใดสนใจประชาสัมพันธ์ มีขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดข้อเขียน ติชม มีสว่ นร่วมกับ H&P Mag. ติดต่อกับทางเราได้นะครับ. วีระพล ทองประไพ

บรรณาธิการบริหาร The_property@hotmail.com

& Property HOME Real Estate Magazine | นิยสารเพื่อการเลืกซื้ออสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย อาจารย์วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ บรรณาธิการบริหาร วีระพล ทองประไพ บริหารงานลูกค้า ประภัสสร สุริยาวงษ์ กองบรรณาธิการ จักรกฤษณ์ ใจสักเสริญ นิภาวดี พินเจริญ กนกกาญจน์ ต๊ะรังษี ปัทมา อยู่เชื้อ วรพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา พิพัทธ์ ชนะสงคราม, วิเชียร เชิดชูตระกูล ทอง, ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงค์, ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ศุภณัฐ ยาสมุทร์, ชญาษร สุภาษา ผู้ช่วยบรรณาธิการ พงศกร อยู่แย้ม บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ พิสัณห์ ฐิติโชติสกุล สำ�นักงานการตลาด Home&Prorety Real Estate Magazine 253 ม.6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร.053-491 147, 081-530 3992 โทรสาร. 053-491 147

กรรมการผู้อำ�นวยการ วีระพล ทองประไพ กรรมการผู้จัดการ เอกสิทธิ์ วรรณรักษ์ภิญโญ กรรมการฝ่ายตลาด พัชรินทร์ ศิลปอาชา กราฟิกดีไซน์เนอร์ นิ้วเทพ กรุ๊ป จัดทำ�โดย P.A.I.INTERGRAPHIG 141/546 ต.ต้นเปา อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.08-6445-3072, 08-5133-4225 Email : the_prorerty@hotmail.com พิมพ์ที่ ออนไลน์ออฟเซ็ท โทร.053491147, 081-5303992


พูดคุยกับ คุณภาณุ ปัญโญใหญ่ และ คุณ กรัณย์พล นิธธิ วัชพงศ์ สองผูบ้ ริหารหนุม่ ไฟ แรงแห่ง “เดอะ คราวน์” เจ้าของโปรเจ็คที่ กำ�ลังมาแรงทีส่ ดุ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่ในขณะนี้ “MODA CONDO” ที่มาของ “MODA CONDO” ด้วยความที่ คุณภาณุ มีพ้ืนฐานด้าน อสังหาริมทรัพย์เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว กับความ สำ � เร็ จ ของโครงการหมู่ บ้ า นวั ง น้ำ � ริ น เส้ น วงแหวนรอบทีส่ าม ซึง่ เป็นธุรกิจของครอบครัว ทีค่ ณ ุ ภาณุเองก็ได้เข้ามาร่วมบริหารในทุกส่วน ตัง้ แต่งานขาย จัดซือ้ ไปจนถึงคุมงานก่อสร้าง เลยทีเดียว ก่อนจะมาร่วมมือกับเพือ่ นสนิทคือ คุณกรัณย์พล ที่มีธุรกิจปั๊มน้ำ�มันอยู่หางดง สันป่าตอง แม่วาง แต่โดยส่วนใหญ่มกั จะอยู่ ดูแลธุรกิจร้านอาหารไทยทีเ่ มืองเพิรท์ ประเท ศออสเตเรีย เมือ่ ได้โอกาสกลับมาเยือนเชียงใหม่ก็ เห็นการเติบโตของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วย ความสนิทกันทัง้ สองคนจึงได้รว่ มกับ คุณสันติภาพ ธรรมแท้ ปรึกษาหารือกันเกีย่ วกับความเป็นไปได้ทจ่ี ะ เริม่ ต้นกันอย่างจริงจัง และด้วยแรงผลักดันจากครอบครัว ยิง่ ทำ�ให้ทกุ อย่างเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทำ�เลที่ต้งั นับเป็นจุดเด่นของ MODA CONDO ที่ 24

H & P Chiang Mai


ติดถนนใหญ่ แถมใกล้กบั สีแ่ ยกรินคำ�ทีก่ �ำ ลังจะเกิดห้างใหญ่อย่าง MAYA ทีค่ าดว่าจะกลายเป็นอีกแหล่งดึงดูดสำ�คัญกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการยกระดับให้โปรเจ็ค แรกนี้อยู่เหนือระดับอย่างแท้จริง และนั่นก็แปลว่าทำ�เลจะต้องสุด ยอดด้วยเช่นกัน “MODA” เป็นรากศัพท์มากจากภาษาสเปนแปลว่า “แฟชัน่ ” ดัง่ คำ�นิยาม “Luxury Modern” คือความหรูหราทีม่ สี ไตล์นน่ั เอง ด้วยทำ�เล ทีต่ ง้ั ทีส่ ามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูอ้ ยูอ่ าศัยยุคใหม่ได้อย่างลงตัว เพือ่ ให้ตอบ สนองกับพืน้ ทีจ่ งึ ได้มกี ารดีไซน์ให้ออกมาดูทนั สมัยและแตกต่าง MODA CONDO เป็นคอนโดมิเนียมสูง 7 ชัน้ มีทง้ั หมด 59 ยูนติ โดยแต่ละยูนติ จะมีรปู แบบทีไ่ ม่ซ�ำ้ กันเลย แต่ท�ำ ไมต้อง 59 ยูนติ ? ก็ได้ค�ำ ตอบว่าทีห่ ายไปหนึง่ นัน้ เพราะนำ�ไปขยาย ให้ลูกค้าชั้นบนสุดได้มีพ้นื ที่มากกว่า และพิเศษกว่ากับวิวดอยสุเทพนั่นเอง ส่วน สิง่ อำ�นวยความสะดวกก็มอี ย่างครบครับตามทีค่ อนโดต้องมี ทีจ่ อดรถก็พอเพียงต่อ ความต้องการ ด้วยความพิเศษของ MODA CONDO ยังมีการลงทุนติดตัง้ ระบบโซล่าเซลล์ เพือ่ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัย เพือ่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในระยะยาว ซึง่ นับ ว่าเป็นการลงทุนทีม่ หาศาลอยูพ่ อสมควร แต่ MODA ก็กล้าทีจ่ ะทำ� และหวังจะให้ เป็นอาคารต้นแบบของคอนโดเกิดใหม่ในอนาคตอีกด้วย และด้วยส่วนผสมของทีม งานคนรุน่ ใหม่ทล่ี งตัว ทำ�ให้ MODA CONDO กลายเป็นคอนโดทีม่ ยี อดจองร้อน แรงทีส่ ดุ ในขณะนี้ “การดีไซน์ของ MODA CONDO ให้ออกมารูส้ กึ แข็งแกร่ง หากมองแล้ว มันสามารถตอบโจทย์ โดนใจคนรุน่ ใหม่ ไม่ใช่มองไปแล้วรูส้ กึ สวยแล้วจบ แต่ตอ้ ง มองแล้วรูส้ กึ ถึงความเป็นตัวของตัวเอง มองแล้วมันรูส้ กึ แตกต่าง และรูส้ กึ เท่ทจ่ี ะ บอกใครๆ ว่าอยู่ MODA CONDO” H & P Chiang Mai

25


G reen Project

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ

Prof.Dr.Soontorn Boonyatikarn

(English Version) www.soontorn.com/greenidol

28

H & P Chiang Mai


ชีวาทิตย์ สู.่ ..

โครงการแม่ทา กรีน โซล่า พาราไดซ์ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน

Eco Home บา้ นประหยัดพลังงาน

บ้าน ในความหมายของคนทัว่ ไปอาจหมายถึง ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีใ่ ห้ความรักความ อบอุน่ กับคนในครอบครัว แต่ค�ำว่าบ้านของ ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ผูอ้ �ำนวยการ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เพียงพอ ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคารและสิง่ แวดล้อม อาจารย์ ประจ�ำคณะ สามารถน�ำน�ำ้ จากธรรมชาติมาใช้ได้อย่าง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นัน้ นอกจากจะเป็นทีใ่ ห้ความสุขแล้ว เพียงพอโดยไม่ตอ้ งพึง่ พานำ�้ ปะปา และไม่ท�ำลาย ยังต้องอยูส่ บาย เข้าใจธรรมชาติ และปรับตัวรับกับกระแสโลกทีไ่ ม่หยุดนิง่ ดัวย ดังนัน้ สภาพแวดล้อม บ้านชีวาทิตย์ จึงได้รบั การพัฒนา และออกแบบขึน้ มีการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนให้ “บ้านชีวาทิตย์” เป็นบ้านที่ได้รับการ ออกแบบให้เป็นต้นแบบของการอยู่อาศัยอย่าง ยั่งยืน และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขต ร้อนชืน้ เป็นหลังแรกในภูมภิ าคเอเซียตะวันออก เฉียงใต้ ซึง่ นอกจากประสิทธิภาพการใช้งานจาก พลังงานแสงอาทิตย์อันสูงสุดแล้ว ยังมีการน�ำ เอาปัจจัยอืน่ ๆทีจ่ �ำเป็นต่อการอยูอ่ าศัยมาใช้ดว้ ย จึงสามารถกล่าวได้ว่า บ้านชีวาทิตย์ เป็นบ้าน ต้นแบบของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนที่แท้จริง แนวความคิดเบื้องต้นของการออกแบบ

คือการผสานความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ผนวกกั บ ความเป็ น ไปได้ ใ นการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ท�ำให้ บ้านชีวาทิตย์นอกจากจะประหยัดพลังงานได้ อย่างสูงสุดแล้ว ยังสามารถผลิตพลังงานใช้ได้ จนเหลือใช้ส�ำหรับกิจกรรมหลัก ซึง่ บ้านประเภท อื่นไม่สามารถท�ำได้ ความโดดเด่นของบ้านชีวา ทิตย์มีดังต่อไปนี้ สามารถติดตัง้ เซลล์แสงแสงอาทิตย์โดย ใช้พนื้ ทีน่ อ้ ยกว่าบ้านทัว่ ไปประมาณ 15 เท่า แต่

เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ การหมุนเวียนน�้ำ ใช้ การใช้ก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวมวล การประยุกต์เทคโนโลยียคุ ใหม่ซงึ่ เหมาะ สมกับประเทศไทยในยุคอนาคต เช่น ระบบปรับ อากาศ การท�ำความเย็นโดยใช้การระเหยของ น�้ำแต่ไม่น�ำความชื้น เป็นต้น คุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้อาคาร สูงกว่าบ้าน ทัว่ ไปมาก เช่นการควบคุมคุณภาพอากาศภายใน อาคาร ความสวยงามของอาคารสถานที่ ความ เป็นอยู่ที่สุขสบาย เป็นต้น H & P Chiang Mai

29


นับจากวันทีบ่ า้ นชีวาทิตย์ได้ถกู สร้างขึน้ ผูค้ นจ�ำนวน มากคงรอคอยว่า เมื่อไหร่จะมีการสร้างบ้านประหยัดพลังงานแบบ เดียวกันนี้ เพือ่ ทีผ่ คู้ นทีส่ นใจเกีย่ วกับเรือ่ งของการประหยัดพลังงาน จะสามารถเลือกซือ้ และอยูอ่ าศัยอย่างแท้จริง เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี ทีโ่ ครงการ บ้าน ประหยัด พลังงาน แบบ เต็มรูปแบบ จะเกิดขึน้ บน พืน้ ที่ ทางเหนือของเรา ที่ อ.แม่ทา จ.ล�ำพูน บนเนือ้ ที่ มากกว่า 250 ไร่ ภายใต้ชอื่ โครงการ “แม่ทา กรีน โซล่า พาราไดซ์” บริหารงานโดย บริษทั แม่ทา พาราไดซ์ เพลส จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากบ้าน ประหยัดพลังงานแล้ว (Eco Home) “โครงการ นี้ยังประกอบไปด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดน�้ำ ตลาดนัดอาเซียน DNA รีสอร์ท ศูนย์การประชุม สัมมนาใหญ่ จุคนได้มากกว่า 1,000 คน” บ้านสูโ้ ลกร้อน (Eco Home) เป็นบ้าน ประหยัดพลังงานที่ใช้อุปกรณ์ทันสมัยในการ 30

H & P Chiang Mai

ก่อสร้าง โดยพัฒนาต่อยอดมาจากบ้านชีวาทิตย์ ภายใต้การออกแบบของ ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิ การ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดว่า บ้านสู้โลกร้อน นัน้ ผ่านการท�ำการวิจยั จนได้ออกมาเป็นแบบบ้าน ประหยัดพลังงานที่ลงตัวและเหมาะสมกับการ อยู่อาศัยในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักเกณฑ์ออกแบบบ้านสู้โลกร้อน นอกจากใช้เทคนิคในการก่อสร้างทีเ่ หมาะสมกับ ภู มิ อ ากาศแบบร้ อ นชื้ น แล้ ว ยั ง ใช้ อุ ป กรณ์ ประหยัดพลังงานที่ทันสมัยผ่านการวิจัยมาเป็น อย่างดีไม่วา่ จะเป็น Supra-Wall คือ การใช้โฟม

ผสมซีเมนต์แล้วเคลือบสารเคมีทไี่ ด้จากงานวิจยั ท�ำให้โฟมไม่ลอยน�ำ้ แล้วผสมเป็นเนือ้ เดียวกันกับ คอนกรีต การสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ท�ำให้ อาคารไม่สะสมความร้อนส่งผลให้บา้ นเย็นสบาย นอกจากนี้ แล้วโฟมซีเมนต์ยังมีน�้ำหนักเบากว่า คอนกรีตทั่วไป 10 เท่า ท�ำให้โครงสร้างบ้าน ประหยัดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างด้วย การใช้กระจกแบบนิรภัยลามิเนตสีเขียว ธรรมชาติลดแสงบาดตา ช่วยตัดรังสี UV ได้ถึง 100% และสามารถลดแสงจากภายนอกเข้าไป ภายในบ้านได้ถงึ 50% ส่วนกรอบประตูหน้าต่าง จากยูพีวีซี ถึงแม้จะมีราคาสูงแต่สามารถลด พลังงานความร้อนจากแสงแดด และกันความ ร้อนได้ดีกว่ากรอบประตูหน้าต่างที่ท�ำจากอลูมิ เนียมและไม้ ส่วนหลังคาของบ้านสู้โลกร้อนใช้ หลังคาแบบ Roof Panel พร้อมฉนวนใยแก้ว สามารถกันความร้อนและความชื้นได้สูง


ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ

... บ้านชีวาทิตย์ เป็นบ้านที่ได้รับ การออกแบบให้เป็นต้นแบบของ การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ...

พร้ อ มกั น นี้ ใ นการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปรั บ อากาศจะใช้เพียงตัวเดียวแล้วต่อท่อไปทุกมุม ห้องภายในบ้าน ท�ำให้ระบบปรับอากาศสามารถ ไหลเวียนได้ทวั่ ทุกห้องภายในบ้าน โดยไม่จ�ำเป็น ต้องติดเครื่องปรับอากาศถึง 2 ตัวเหมือนบ้าน

ทั่วไป และยังสร้างความเย็นได้ถึง 24 ชั่วโมง และด้วยจุดประสงค์ของการประหยัดพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพสูง บ้านสู้โลกร้อน ได้ถูก ออกแบบให้เสาบ้านอยูใ่ นโครงสร้างเดียวกับผนัง ปราศจากคานเพือ่ ให้ภายในบ้านดูโล่งโปร่งสบาย

มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยกว้างขวาง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ถึงแม้ไม่มเี สาและคานแต่ตวั บ้านก็ยงั มีความแข็ง แรงตามข้อก�ำหนดของกฎหมายที่ 150 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร สามารถต้านทานแรงลมและ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ส่ ว นประกอบที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ในการ ประหยัดพลังงาน คือ การปูแผงโซลาร์ เซลล์ ไว้บนหลังคา ที่ออกแบบให้มีแนวยาว เผื่อผลิต กระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายในบ้าน ซึง่ พลังงานไฟฟ้า ที่ได้จากโซลาร์ เซลล์ ทั้งหมด สามารถน�ำมาใช้ ในบ้านได้มากกว่า 24 ชั่วโมง หากเปรียบเทียบ กับบ้านทั่วไบสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 10 เท่า สมมติว่าบ้านทั่วไปจ่ายค่าไฟเดือนละ 2,000 บาท ก็จะลดเหลือเพียง 200 บาท สามารถ สร้างแล้วเสร็จภายในหนึ่งถึงสามเดือน ในฉบับหน้าเราจะมาลงรายละเอียดที่ น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้มากขึ้นครับ H & P Chiang Mai

31


K-SME Care Interview

กองบรรณาธิการ

จากธนาคาร

ปรีดา ชื่นจิตต์ศิริ รองผู้อำ�นายการฝ่าย

เค-เอสเอ็มอีแคร์

กสิกรไทย โ ครงการ KSME Care จัดอบรมทัว่ ทุกจังหวัดใหญ่ๆ ใน ราชอาณาจักรไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรุน่ ที่ 19 เนือ่ งจากธนาคารกสิกร ไทย เป็นสถานประกอบในด้าน การเงินทีม่ ผี ปู้ ระกอบการทีห่ ลากหลาย ธนาคารกสิกรไทย หรือ K-Bank มีมมุ มองว่าทำ�อย่างไรให้หนุ้ ส่วนทางการเงิน ของธนาคารมีธรุ กิจทีเ่ ติบโต ไม่ใช่เติบโต แบบก้าวกระโดด หรือเติบโตแล้วล้มหาย ตายจากจากวงจรธุรกิจนี้ อยากให้ทกุ โครงการ หรือทุกธุรกิจเติบโตได้อย่าง ยัง่ ยืน และต่อเนือ่ ง

38

H & P Chiang Mai


ขอบคุณโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน สำ�หรับห้องเพื่อสัมภาษณ์และถ่ายภาพ ดังนัน้ จึงเป็นทีม่ าว่าจะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้ทางธนาคาร และสถานประกอบการ หรือธุรกิจ ต่างๆ เติบโตอย่างยัง่ ยืน K-Bank มองว่าควรจะ ให้องค์ความรูต้ า่ งๆ กับผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ ไม่ ว่าจะเป็นเรือ่ งการโรงแรม อสังหาฯ รับเหมา ค้า วัสดุ ค้าปลีก หรือค้าส่ง สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ถ้าผู้ ประกอบการ มีองค์ความรูค้ วามเข้าใจในระบบ การเงิน เข้าใจตนเอง มีการสร้างแบรนด์ทแี่ ข็งแกร่ง มีการท�ำตลาดทีด่ ี การบริการเอาใจใส่ลกู ค้าหลัง การขายเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องท�ำให้ ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังให้องค์ความรูใ้ นเรือ่ งของการ ท�ำงบการเงิน เรือ่ งการเสียภาษีทถี่ กู ต้อง เพราะ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ตามที่จะ ให้การสนับสนุน จะต้องพิจารณาจากงบการเงิน เป็นหลัก ดังนั้นการที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้ ประกอบการย่อมท�ำให้มีมาตรฐานในการท�ำงบ การเงิน ซึง่ จะเติบโตไปกับสถาบันการเงินได้อย่าง ต่อเนือ่ ง จึงเป็นทีม่ าของโครงการ K SME Care ในส่วนของรุน่ ที่ 19 เน้นผูป้ ระกอบการ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่มากกว่าต่างจังหวัด ให้ น�ำ้ หนักในเรือ่ งของการให้บริการเป็นหลัก อบรม ในเรือ่ งของการให้บริการทีด่ ี ถูกต้อง ซึง่ จะเป็น ตัวโยงท�ำให้ธรุ กิจเติบโตต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการ ดูแลหลังการขาย ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ ล้วน แล้วแต่เกิดจากการให้บริการ ถ้าผูป้ ระกอบการ รูห้ ลักวิธกี ารให้บริการทีถ่ กู ต้อง ก็สามารถทีจ่ ะน�ำ

องค์ความรูเ้ หล่านีไ้ ปถ่ายทอดให้พนักงานในบริษทั หรือบริษทั ในเครือได้ เป็นการถ่ายทอดความรูท้ ี่ เป็นลูกโซ่ และเป็นมาตรฐานในการให้บริการที่ ดี ซึง่ รองรับกับ AEC ทีก่ �ำลังจะเกิดขึน้ ในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ย ทาง K-Bank จะ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่า สถานที่ ค่าอาหาร กิจกรรมต่างๆ วิทยากรทีม่ า จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซึง่ ทาง K-Bank มีหลักสูตรให้ความรูร้ ว่ มกัน สิง่ ทีจ่ ะสะท้อนกลับ มาจากการอบรมก็คอื ความมีมาตรฐานในธุรกิจ ระยะเวลาในการอบรมอยูท่ ี่ 2 เดือน ครึง่ ถึง 3 เดือน ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ หลักสูตร จะจัดให้เอือ้ ต่อผูป้ ระกอบการจริงๆ เพราะผูเ้ ข้า อบรมส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของหรือทายาททาง ธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถเรียนทุกวันได้ จึงต้องจัด หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ กระชับและประหยัด เวลามากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้มอี งค์ความ รูใ้ นเวลาทีร่ วดเร็ว และได้มาตรฐาน ในรุน่ ทีผ่ า่ น ๆ มา มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 100 คน แต่รนุ่ ที่ 19 เป็นรุน่ ทีม่ ากทีส่ ดุ จากเดิมลงทะเบียน 200 กว่าคน แต่ทาง K-Bank ต้องการอบรมผู้ประกอบการที่มีความต้องการ ตรงตามหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ มากทีส่ ดุ จึงต้องมีการคัดเลือกเพือ่ ให้ได้กลุม่ เป้า หมายทีแ่ ท้จริง และเพือ่ ไม่ให้เกิดความเบือ่ หน่าย ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ใช่กลุม่ เป้าหมาย จึงคัดเลือกเหลือ 171 คน แต่โดยเฉลีย่ มาเรียนอยูท่ ี่ 120 คน ต่อ

สัปดาห์ ในปีนี้มีผู้ร่วมโครงการมากกว่าทุกปี อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ของรุน่ ก่อน ๆ และมีชมรม K-SME Care ภาคเหนือ เป็น ผู้กระจายข่าวประกอบกับโครงการนี้มีมานาน หลายปีการรับรู้ขยายไปในวงกว้าง ท�ำให้ผู้ ประกอบการรับรูม้ ากขึน้ ในรุน่ นีจ้ งึ มีผสู้ มัครเข้า อบรมมากกว่าทุกปี ทาง K-Bank ก็รสู้ กึ ภาค ภูมใิ จในหลักสูตรนี้ สาเหตุที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็น ศูนย์กลางอบรมในภาคเหนือ เนือ่ งจาก K-Bank มองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลางทาง ธุรกิจของภาคเหนือ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จงึ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการอบรม เข้า มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจให้รองรับกับธุรกิจที่ ขยายตัว รับเพือ่ นบ้านทีจ่ ะเข้ามาได้อย่างเหมาะ สมเมือ่ เปิด AEC ความคาดหวังของ K-Bank กับผู้ อบรมคือเมือ่ ผูป้ ระกอบการผ่านการอบรมจะได้ รับองค์ความรูใ้ นเรือ่ งของมาตรฐานการให้บริการ เป็นหลัก และน�ำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลใกล้ เคียง พนักงาน และบริษัทในเครือให้เข้าใจ มาตรฐานการให้บริการเพื่อรองรับกับสิ่งที่จะ เกิดขึน้ มา ดังนัน้ K-Bank คาดหวังว่าผูป้ ระกอบ การจะมีความเข้าใจทีด่ ี สามารถถ่ายทอด และ น�ำไปปฏิบัติได้ ท�ำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่าง มั่นคงและยั่งยืน เพราะถ้าธุรกิจเติบโตอย่าง มั่นคงและยั่งยืน ย่อมบ่งบอกว่าเศรษฐกิจใน H & P Chiang Mai

39


K-SME Care พืน้ ทีเ่ ติบโตตามไปด้วย สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั ก็ ส่งผลสะท้อนกลับมายังผู้ประกอบการว่า ธุรกิจดีขนึ้ ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริโภคหรือกับ ธุรกิจเอง ถ้ามีความเข้าใจที่ดี จังหวัด เชียงใหม่กจ็ ะเป็นจังหวัดทีม่ มี าตรฐานใน เรือ่ งของการท�ำธุรกิจ และส่งผลให้ธรุ กิจ เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากทีอ่ บรมผ่านๆ มาผูป้ ระกอบการ ได้ร่วมมือในลักษณะของการเป็น Partner กับผู้ประกอบการรุ่นก่อนๆ จึงมีการจัดตั้ง ชมรม K-SME Care ขึ้นมา ซึ่งแสดงว่า เจ้าของกิจการทีม่ อี �ำนาจตัดสินใจ อยูใ่ นเครือ ข่ายเดียวกันเป็นการต่อยอดธุรกิจที่รวดเร็ว และง่ายขึน้ ไม่จ�ำเป็นต้องมาเปิดตัวกันใหม่ เพราะการอบรมต้องอบรมด้วยกัน 3 เดือน ซึง่ ในช่วงเวลาทีอ่ บรมผู้ประกอบการ ก็ได้พูดคุยท�ำความรู้จักกัน จนเกิด คอนเนคชัน่ จากผูม้ าอบรมด้วยกัน โยงใยเป็นเครือข่าย เกิดการพึง่ พา ซึง่ กันและกัน มีการจัดกิจกรรม ร่วมกัน ออกบูธแสดงสินค้า ชมรม

... ถ้าธุรกิจเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน ย่อมบ่งบอกว่า เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต ตามไปด้วย ... มีการจัดกีฬาประจ�ำปี การร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิน่ สิง่ เหล่านีไ้ ด้มาจากการร่วม มือกันของแต่ละรุน่ ทีอ่ บรมผ่านมา ทาง K-Bank เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีด้ ว้ ย ทาง K-Bank มีเว็บกลางส�ำหรับผูป้ ระกอบการอีกด้วย เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ในเรือ่ งของธุรกิจการท่องเทีย่ วและโรงแรม เพราะ

K-SME Care

ปรีดีกร บูรณุปกรณ์ หมูบ่ า้ นอรสิรนิ

ากการอบรมเรือ่ งของภาษี มีประโยชน์มาก เพราะ K-Bank เจาะลึกเนื้อหา สำ�คัญมาให้ ต้องยอมรับว่าก่อน หน้านั้น ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับ ภาษีเลย เพราะส่วนใหญ่จะใช้ บริการสำ�นักงานบัญชี แต่พอ เราได้มาอบรมแล้วได้ความรู้มาก มายจนสามารถนำ�ไปปรับใช้กับ ธุรกิจได้อย่างดี กสิกรไทยให้ความ สำ�คัญกับเรือ่ งภาษี ดังนัน้ จึงมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญว่าจะทำ�ยัง ไรให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลัก

40

H & P Chiang Mai

การของการวางแผนภาษีทถี่ กู ต้อง ดังนัน้ จึงต้อง ให้ความรูต้ งั้ แต่พนื้ ฐานไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งโยนไปให้ สำ�นักงานบัญชีอกี เพราะสิง่ ต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นผล พวงต่อเนือ่ งสำ�หรับลูกค้าทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน จากธนาคาร เพราะว่าธนาคารมีหลักมาตรฐาน ในเรื่องของการดูงบการเงิน ประโยชน์ในการเข้าอบรมโครงการ K-SME ต้องบอกว่าทุกวันนี้ ที่สำ�คัญที่สุดของ องค์กรธุรกิจก็คือคำ�ว่า ประสบการณ์ กับ connetion ซึ่งการที่ K-SME ได้จัดการอบรมนี้ขึ้น มา ทำ�ให้ผู้ประกอบการทั่วเชียงใหม่ได้มีโอกาส มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งได้รับความรู้จากวิทยากรที่ทาง K-SME จัดให้ซึ่งเป็นอาจารย์จากจุฬา


นักท่องเทีย่ วชาวจีนมาเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่เป็น จ�ำนวนมาก การขยายตัวยังมีอย่างต่อเนื่อง มี อัตราการบริโภคต่อหัวสูงขึน้ ซึง่ เป็นอนิสงค์จาก เงินคืนรถคันแรกจากภาครัฐ อัตราการจับจ่ายใน พืน้ ทีจ่ งึ มากขึน้ ซึง่ จริงๆ แล้วอัตราส่วนการเติบโต การท่องเที่ยวมีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี มีสัดส่วนคน ไทยอยูท่ ี่ 70 เปอร์เซ็นต์ ต่างชาติ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่สดุ ท้ายแล้วน่าจะ 50/50 ในภาคของเกษตรกรยังไปได้ดี ปีนกี้ าร ส่งออกโดยเฉพาะทางชายแดนก็จะเป็นพวกของ นำ�้ มัน สินค้าอุปโภค บริโภค แต่สงิ่ ทีจ่ ะกระทบ ซึ่งเป็นปัจจัย ก็คือค่าแรงขั้นต�่ำ ความไม่มั่นใจ ของผูบ้ ริโภค ซึง่ ส่วนนีม้ ผี ลกระทบในรูปของตัว เงิน และอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีเ่ ห็นมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปที แี่ ล้ว อันเป็นผล มาจากการขยายเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ท�ำให้ ภาคอสังหาฯ ต้องมีการขยายรองรับอัตราการ เติบโต ไม่วา่ จะเป็นCentral Festival, Promeneda หรือห้างต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามา การเข้ามาตรงนีไ้ ม่ใช่ เอาการลงทุนมาอย่างเดียว แต่ละห้างก็ตอ้ งเอา บุคลากรมาด้วย อย่างน้อยก็ 4-5 พันคนต่อ 1

ในฐานะที่ เ ป็ น ทายาทของ อรสิริน ซึ่งมีธุรกิจหลายอย่าง ต้องบอก ว่าเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนรู้สึกกดดันและกลัว เพราะเป็นธุรกิจทีม่ ขี นาดใหญ่ แต่พอได้ ผ่านการท�ำงานมาระยะหนึง่ ก็เริม่ ปรับตัว ได้ เพราะคุณพ่อเองจะเป็นคนสอนตัง้ แต่ อายุได้ 10 กว่าขวบ และจะย�้ำเสมอว่า ต้องมารับช่วงต่อ ซึ่งจะมีการคุยกันทุก วันว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในการ ท�ำงาน และพ่อก็จะคอยแนะน�ำว่าควร แก้ไขอย่างไร ตอนนีค้ วามกดดันและความ หนักใจลดลงไปเยอะมาก อรสิ ริ น ตอนนี้ ก็ มี อ ยู่ 14 โครงการ และมีการทำ�ร้านอาหารอยู่ แถวคันคลอง แรงบันดาลใจที่ได้จากคุณ พ่อ ก็คือการเรียนรู้จากคุณพ่อ เพราะ ประสบการณ์ยังน้อยอยู่ แต่ที่วางแผน กันไว้คืออาจไปเล่นในระดับประเทศ คือ เปิดอรสิรินในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ซึ่งเป็นแผนในอนาคต.

ห้าง ดังนัน้ การจับจ่ายใช้สอยก็เพิม่ ขึน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ก็เพิม่ ขึน้ ด้วย อสังหาริมทรัพย์กเ็ จริญเติบโตทัง้ Local Brand หรือ Brand ทีม่ าจากกรุงเทพฯ ก็เล็งเห็นสิง่ ส�ำคัญต่างๆ นี้ จึงมีการลงทุนอย่าง ต่อเนือ่ ง ด้านอสังหาฯ ทีเ่ ป็นแนวราบก็คอื บ้าน จัดสรร ยังไปได้ดี เพราะว่าความต้องการบ้าน หลังที่สองหรือสามยังมีมาก เพื่อเอาไว้พักผ่อน บางกลุม่ ก็ตอ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย จริง ถ้าเป็นแนวดิ่ง ก็คือคอนโด ปริมาณ ค่อนข้างเยอะมากปัจจุบนั ก็นา่ จะ 65 คอนโด แต่ ยังไม่รวมอีกหลายๆ แห่งทีก่ �ำลังสร้าง ดังนัน้ ใน แนวคิดของคอนโดมิเนียม ถ้าเป็นขนาดเล็กโอกาส ที่จะขายและอยู่จริงค่อนข้างน้อย หรืออาจจะ

ประสบความส�ำเร็จได้ยาก ถ้าจะลงทุนใน เรือ่ งของคอนโดในจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำดับ แรกเลยคือเรื่องของท�ำเล และขนาดของ ห้อง ราคาต่อห้องน่าจะอยูท่ ี่ 4-7 ล้าน ถึง จะอยู่ได้ เพราะว่าคอนโดแบบนี้คนซื้อมี ศักยภาพจริง ทางด้านธนาคาร K-bank เล็งเห็น และให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการเติบโตใน จังหวัดใหญ่ ๆ ทีเ่ ป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ ต้อง มีทมี งานลงพืน้ ทีใ่ นหลาย ๆ ฝ่ายงาน เพือ่ ประมวลและเก็บข้อมูลไม่วา่ จะเป็นการลงทุน ในห้างสรรพสินค้าหรือในเรือ่ งของ shopping mall ต่างๆ ในหัวเมืองใหญ่ๆ ธนาคารกสิกร ไทยค่อนข้างให้ความส�ำคัญ และให้การ สนับสนุนอย่างเต็มที.่

H & P Chiang Mai

41


K-SME Care K-SME Care กิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์

เค เอส แกรนด์ แอสเซส

เรา

เป็นบริษทั ทีต่ งั้ ขึน้ มาเพือ่ ดูแลกิจการเพือ่ สร้าง ทีอ่ ยูอ่ าศัย ของ Brand ทีช่ อื่ The Jigsaw เข้ามาทีเ่ ชียงใหม่เมือ่ พ.ศ.2551 แต่พนื้ ฐาน ของบริษทั นัน้ เป็นธุรกิจสร้างให้เช่าในกรุงเทพ มีทงั้ อพาร์ทเมนท์ หอพัก เรสซิเดนท์ เซอร์วสิ อพาร์เมนท์ ในกรุงเทพ ในปี 2549 มีแผนแตกไลน์ธรุ กิจและสร้างอะไรใหม่ๆ ให้ กับบริษัท จึงมองหาท�ำเลที่มีศกั ยภาพในอนาคต จึงเริม่ มองหา ท�ำเลหลายที่ เช่นภูเก็ตและพัทยา แต่มรี ายใหญ่ท�ำอยูแ่ ล้วจึงโฟกัส มาทีเ่ ชียงใหม่ เมือ่ มาแล้วก็เล็งเห็นว่าสามารถสร้าง Brand ขึน้ มาได้ ดังนัน้ จึงท�ำโครงการทีส่ ร้างเสร็จพร้อมอยูแ่ ละมีให้ทกุ อย่าง ไม่วา่ จะเป็นผ้าเช็คเท้า ช้อน ส้อม ซึง่ กระแสตอบรับก็ดเี กินคาด เพราะแต่ละโปรแจควางไว้ 3 ปี แต่โครงการแรกสามารถปิดได้ ภายใน 6 เดือน โครงการทีส่ อง 1 ปี และโครงการที่ 3 ภายใน 3 เดือน ปัจจุบันนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีรายใหญ่เข้ามา พร้อมเงินทุนมหาศาล ดังนัน้ บริษทั ก็เลยหันไปมองท�ำเลแห่ง

... ปี49 ผลของการส�ำรวจ นั้นไม่ตอบรับในเรื่องของ คอนโดมิเนียมเลย ...

42

H & P Chiang Mai

ใหม่ ซึง่ ขณะนีก้ ลับไปทีภ่ เู ก็ต สวนทางกับรายใหญ่ทไี่ ม่มอง พืน้ ทีน่ แี้ ล้ว ย้อนกลับไปเมือ่ ปี 49 ได้เข้ามาท�ำการส�ำรวจตลาด ซึง่ ผลของการส�ำรวจนัน้ ไม่ตอบรับในเรือ่ งของคอนโดมิเนียม เลย แต่คนเชียงใหม่ตอ้ งการซือ้ บ้านมากกว่า แต่บริษทั เล็ง ไปที่กลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดและต่างชาติดังนั้นสุดท้ายแล้ว บริษทั ฯ ก็เลือกพืน้ ทีข่ อง Business Park ในการท�ำโครงการ


K-SME Care ธนวัฒน์ วลัยรัชต์ กรรมการผูจ้ ดั การ Tree Boutique Condo

เจ้า

ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จงั หวัดเชียงใหม่ เกือบ 10 ปี ประสบการณ์ การท�ำโครงการจากกรุงเทพฯ ทีเ่ ชียงใหม่ ได้แก่ โครงการ Tree House บ่อสร้าง Tree House หางดง โครงการ Tree Avenue ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์และโฮมออฟฟิศ ซอยวรุณนิเวศน์ ซอยชมจันทร์ และตรงข้าม โฮมโปร ปัจจุบนั ได้ท�ำโครงการ Tree Avenue หน้าคุรสุ ภา โครงการ Tree Avenue Plus Tree Boutique Condo ถนนช้างคลาน ย่าน โรงพยาบาล แม่และเด็ก และโครงการ Tree Avenue Plus Tree Boutique Condo ย่านแยกดอนจัน่ หน้าห้าง Promenada ก่อนถึงศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ ส�ำหรับ Tree Boutique Condo เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 63 ยูนติ ปัจจุบนั ขายไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โครงการเดิม ๆ ได้สง่ มอบให้ลกู ค้าเรียบร้อยแล้ว และบางโครงการก�ำลังก่อสร้าง แล้วเสร็จ มุมมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จงั หวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก ท�ำเลมีผลต่อความ ส�ำเร็จของโครงการ ผลกระทบผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและ ขนาดกลาง จากการทีบ่ ริษทั ในตลาดหลักทรัพย์สว่ นกลาง มาลงทุน เช่น ศุภาลัย แสนสิริ ซึง่ มีแบรนด์ทแี่ ข็งแรงมาก โอกาสท�ำโครงการขึน้ กับท�ำเล เช่น ห้างพรอมานาดา ห้าง เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ การทีม่ ที �ำเลติดถนนใหญ่ ติดห้าง ใหม่มสี ว่ นมาก ในด้านท�ำเล อย่างเซ็ลทรัลพลาซาแอร์พอร์ต เป็นห้าง ทีม่ มี ากว่า 20 ถึง 30 ปี ส่วนรูปแบบห้างใหม่ Promenada เป็นห้าง ไฮเอ็น ลักษณะรีสอร์ท คนมีก�ำลังซือ้ สูง สาเหตุทสี่ นใจเข้าร่วมโครงการกับ K-SME Care เพราะเราต้องการ เน้นรูปแบบการตลาดใหม่ เดิมเราท�ำเพือ่ ขาย เราคิดท�ำโครงการลักษณะให้ เช่า ในลักษณะ Service Apartment เหมือนโรงแรม งานบริหารงานด้านการบริการ ซึง่ เทรนของเราจะไปทางนี้ เชียงใหม่มโี อกาสอีกมาก คล้ายหัวหิน พัทยา ภูเก็ต สมุย ขณะทีต่ น้ ทุน ทีด่ นิ สูงขึน้ ค่าก่อสร้างสูงขึน้ จุดแข็งของเรา มาจากสถาปนิกและทีมวิศวกรช�ำนาญ ในการท�ำโครงการมาก่อนทีท่ �ำตลาดเฉพาะกลุม่ Fit & Firm บริหารต้นทุนได้ดกี ว่า เพราะท�ำโครงการขนาดพอดี สเกลไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป. H & P Chiang Mai

43


K-SME Care K-SME Care

ภัทรวี นวพันธุ์ โครงการราชพฤกษ์กรีนวิว

ป็นโครงการบ้านจัดสรรชือ่ ราชพฤกษ์ เป็นโครงการทีไ่ ม่ใหญ่ ประมาณ 40 ยูนติ ซึง่ เปิดตัวเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว ผลตอบรับจาก ลูกค้าค่อนข้างดี ส่วนใหญ่ผสู้ นับสนุนโครงการก็จะเป็นธนาคาร กสิกรไทยกว่าครึง่ หนึง่ ของโครงการ ตอนนีเ้ ปิดตัวมายังไม่ถงึ ปีก็ เหลืออยู่ 14 ยูนติ ราคาอยูท่ ี่ 3.5 ล้านขึน้ โครงการเน้นบ้านใน ระดับกลางขึน้ ไป ซึง่ จะท�ำให้โครงการดูโปรงเพราะบ้านไม่เยอะ จนเกินไป ดูแล้วไม่แออัด ส่วนตัวเองเคยท�ำงานในด้านนีม้ าก่อน เริม่ จากการเป็น ฝ่ายขายให้กบั หมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ หลังจากนัน้ ก็มารับบริหารโครงการ 3-4 ปี และหันมาท�ำของตัวเอง ด้วยการน�ำโครงการเก่ามาท�ำใหม่ แต่โครงการราชพฤกษ์เป็นโครงการใหม่และค่อนข้างประสบความ ส�ำเร็จเพราะอยู่ท�ำเลค่อนข้างดี คือสี่แยกพืชสวนโลก มีวิวของ ดอยค�ำคนต่างจังหวัดชอบ โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ จึงเป็นโอกาส ในการขายอีกทางหนึง่ ปัจจัยหลักที่มีผลให้โครงการราชพฤกษ์ประสบ ความส�ำเร็จ ก็คอื ท�ำเล ซึง่ โครงการมีการวางแผนงาน และมาส�ำรวจพืน้ ทีจ่ ดุ นีป้ ระมาณ1ปี และท�ำการตลาดมา อย่างหนัก ประกอบกับเคยผ่านโครงการเก่ามาแล้วจึงพอ จะเดาได้วา่ ลูกค้าต้องการแบบไหน ปัจจุบนั ก็โอนกรรมสิทธิ์ ไปแล้วกว่าครึง่ ทีเ่ หลืออยูใ่ นระหว่างทีธ่ นาคารก�ำลังด�ำเนิน การอยู่ ขณะนีก้ �ำลังจะเปิดโครงการใหม่ซงึ่ ใหญ่กว่าเดิม ประมาณ 100 กว่าแปลง จากเดิม 40 แปลง โครงการใหม่ มี 2 โซน โดยโซนแรกอยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีเ่ ดิมซึง่ ก�ำลังเจรจาในเรือ่ ง ของราคากันอยู่ อีกโซนหนึง่ อยูแ่ ถวสันทรายประมาณ 90 แปลง มุ ม มองในเรื่ อ งของการเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มองว่าจะเติบโตอีกมาก ดู จากผูป้ ระกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯ ทีข่ นึ้ มาลงทุนท�ำธุรกิจ ทีเ่ ชียงใหม่ ซึง่ ท�ำให้โครงการเล็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ตอ้ งปรับ กลยุทธ์และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้.

44

H & P Chiang Mai


K-SME Society ภาพแห่งความสุขและสนุกสนานของผูเ้ ข้า อบรม K-SME ทีม่ กี จิ กรรมส่งเสริมความรูแ้ ละความ สัมพันธ์ของผูเ้ ข้าอบรม ซึง่ นอกเหนือจากความรูท้ ไี่ ด้ รับจากการอบรมแล้ว มิตรภาพทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง การอบรมก็น�ำ ไปสูก่ ารต่อยอดในเรือ่ งธุรกิจจนเกิด เป็นเครือข่ายและธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนความรูใ้ น การอบรมก็น�ำ ไปปรับปรุงให้ธรุ กิจมีความเข้มแข็ง ทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงิน ซึง่ จะสร้างความ เชือ่ มัน่ ให้กบั สถาบันการเงินทำ�ให้สามารถกูย้ มื เงิน มาลงทุนขยายธุรกิจต่อไปได้. H & P Chiang Mai

45


Invester’s Guide ศุภณัฐ ยาสมุทร์

ที่ปรึกษาด้านการเงิน สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ

Princ

e s o p Pur

4P’s

ipal

หลักของ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ต่อจากฉบับที่ แล้ว ที่เราพูดถึงหลัก 5’C ในการวิเคราะห์ สินเชื่อส่วนในคอลัมน์ฉบับนี้ มาดู หลักการ วิเคราะห์สินเชื่อของการ 4 P’s หลักการของ 4 P’s นีป้ ระกอบไปด้วย Purpose, Principle, Protection และ People โดยความหมายของตัว P แต่ละตัวนัน้ สามารถ ทีจ่ ะน�ำมากล่าวถึงพอสังเขปดังต่อไปนี้ (หมายเหตุ- บางต�ำรานิยมใช้หลัก ของ 3 P‘s โดยไม่มกี ารน�ำเอา P = People มาใช้เป็นประเด็นพิจารณา ในการวิเคราะห์ ซึง่ เรือ่ งนีข้ นึ้ กับความเหมาะสมของผูเ้ ขียนแต่ละท่าน) 1) Purpose – ประเด็นของวัตถุประสงค์ของการขอกู้ วัตถุประสงค์ของการขอกูเ้ ป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของข้อนี้ กล่าวคือ ผูก้ คู้ วรต้องมีวตั ถุประสงค์ของการใช้เงินทีช่ ดั เจนพอ ธนาคารจ�ำเป็นต้อง รูใ้ นเรือ่ งนี้ เพราะมันหมายถึงความชัดเจนของแหล่งทีม่ าของเงินรายได้ที่ จะมาช�ำระหนี้คืนธนาคารด้วยเช่นกัน การใช้เงินกู้ที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์นนั้ มีความเสีย่ งสูงมาก เพราะเงินจะถูกใช้ไปในช่องทางที่ ไม่กอ่ ให้เกิดประสิทธิภาพอันใดในทางการค้า โดยทัว่ ไปแล้ววัตถุประสงค์ของการขอสินเชือ่ ส�ำหรับลูกค้าหรือผูก้ ู้ ทีป่ ระกอบธุรกิจ ทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทวั่ ไป สามารถแยกออกได้ เป็น 2 ข้อคือ 1) การกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ได้แก่การน�ำเงินไปใช้ส�ำหรับซือ้ วัตถุดบิ จ่ายค่าน�ำ้ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้าฯ 46

H & P Chiang Mai

People

n o i t c e t o r P

เพือ่ ส�ำหรับใช้ในการผลิตสินค้าเพือ่ จ�ำหน่าย ตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ ใน ระยะเวลาการช�ำระคืนตามวงจรการหมุนเวียนของธุรกิจ ซึง่ ส่วนใหญ่นอ้ ย กว่า 1 ปีลงมา 2) เงินกูย้ มื ระยะยาวเพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ ถาวร(Term Loans) ได้แก่การน�ำเงินไปใช้ลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภททุน (Capital Goods) เช่น ลงทุนในการจัดซือ้ ทีด่ นิ ส�ำหรับสร้างโรงงาน เครือ่ งจักรการผลิต และสร้าง อาคารโรงงานส�ำหรับใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ ซึง่ การลงทุนในข้อที่ 2 นี้ มักใช้เงินจ�ำนวนสูง อาจเป็นเม็ดเงินค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น 100 ล้าน บาท หรือ 1,000 ล้านบาท จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดระยะเวลาในการช�ำระ คืนหนีย้ าวนานมากหลายๆ ปีขนึ้ ไป เช่น 5-8 ปี ตามกระแสเงินสด หรือ ความสามารถในการช�ำระหนีข้ องโครงการ เป็นต้น ในหลายๆ โอกาสธนาคารอาจได้รบั การติดต่อจากผูก้ ู้ เพือ่ ขอสิน เชือ่ ในการน�ำไปช�ำระหนีเ้ ดิมจากธนาคารอืน่ ๆ หรือช�ำระค่าหุน้ ในการลงทุน ทางธุรกิจ หรือช�ำระเป็นเงินปันผล ฯ ซึง่ ประเด็นวัตถุประสงค์การขอกูท้ ี่ กล่าวมานี้ จะเห็นว่าเป็นการขอกูท้ ไี่ ม่ได้น�ำเงินไปใช้ลงทุนทางธุรกิจโดยตรง เสียทีเดียว การทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้กหู้ รือไม่นนั้ มักขึน้ อยูก่ บั นโยบายสิน เชือ่ ของแต่ละธนาคาร ฐานะทางการเงินของผูก้ หู้ รือความสัมพันธ์กบั ผูก้ ู้ ซึง่ มักทีจ่ ะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 2) Principal – ประเด็นของจ�ำนวนเงินต้นทีใ่ ห้กู้ ข้อนี้ก็คือเรื่องของสัดส่วนระหว่างเงินกู้กับส่วนของเงินลงทุน ของเจ้าของโครงการนัน่ เอง (Debt-to-Equity Ratio หรือ D-E Ratio) ในสายตาของธนาคารนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินลงทุนของตัวเองในระดับหนึง่ เพือ่


แสดงให้เห็นว่า มีฐานะทางด้านการเงินดีพอทีจ่ ะท�ำให้โครงการเกิดขึน้ ได้ มีความผูกพันกับโครงการของตนเอง และมีเงินทุนพอทีจ่ ะมาแบกรับความ เสียหายของโครงการทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ในระดับหนึง่ ธนาคาร คงไม่เต็มใจอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้กเู้ กือบ 100 % ให้กบั ผูก้ ู้ เพือ่ น�ำเงินไปลงทุน ในโครงการที่ผู้กู้แจ้งว่ามีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจริง เพราะพฤติกรรมที่ แสดงออกนัน้ เป็นเสมือนหนึง่ การจับเสือมือเปล่า ทีไ่ ม่ยอมควักกระเป๋าตัว เองเพือ่ ลงทุนอะไรเลย ถ้าโครงการเกิดพลาดพลัง้ ล้มเหลวลงไปแล้ว ผูร้ บั ความเสียหายคงเป็นเพียงธนาคารผูใ้ ห้กฝู้ า่ ยเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะรับไปเต็มๆ แต่ผเู้ ดียว มุมมองในข้อนีข้ อง P= Principal นัน้ แม้วา่ พิจารณาจากด้านของ จ�ำนวนเงินต้นทีธ่ นาคารพึงพิจารณาให้กแู้ ก่โครงการใดโครงการหนึง่ นัน้ 4) People - ประเด็นของตัวลูกค้าผูข้ อกู้ เพียงด้านเดียวก็จริงอยู่ แต่บนความเป็นจริงแล้ว จ�ำนวนเงินดังกล่าวนี้ ประเด็นของ P= People นีก้ ห็ มายถึงตัวลูกค้าผูข้ อกูน้ นั่ เอง ไม่ เมือ่ น�ำมาเทียบกับเงินลงทุนทัง้ โครงการแล้ว เราก็จะได้สดั ส่วนระหว่าง ว่าจะเป็นผูก้ ทู้ เี่ ป็นบุคคล หรือนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบไปด้วยผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน หนี้สินต่อทุนออกมาเช่นเดียวกับวิธีการพิจารณาตามหลักของ C = หนึง่ ร่วมกันก่อตัง้ กิจการขึน้ มาเพือ่ ประกอบธุรกิจ มีการควบคุมดูแลและ Capital เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างการค�ำนวณข้างล่างนี้ บริหารงานด้วยคณะกรรมการบริหาร ทีป่ ระกอบไปด้วยผูบ้ ริหาร หรือนัก ธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ เข้ามาท�ำงานร่วมกัน การค�ำนวณหาสัดส่วน Debt-to-Equity Ratio ดังที่ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในตอนต้นในหัวข้อเกี่ยวกับ C= (อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน) Character ผูเ้ ขียนใคร่ขอขยายความเพิม่ อีกนิดหนึง่ ว่า ค�ำว่าตัวลูกค้าผูก้ ู้ ในทีน่ ไี้ ม่ควรหมายถึงเพียงแค่อปุ นิสยั ใจคอ ความซือ่ สัตย์ ความน่าเชือ่ ถือ เงินลงทุนของโครงการทัง้ หมด 100,000,000 บาท ทางการเงินเท่านั้น แต่ความหมายที่มีนัยส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการวิเคราะห์ จ�ำนวนเงินต้นทีธ่ นาคารให้กู้ 50,000,000 บาท ของธนาคารทีด่ นี นั้ ควรต้องรวมไปถึง คุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ ส่วนของเงินลงทุนของผูก้ ู้ 50,000,000 บาท หรือล้มเหลวของธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวอีกด้วย อาทิเช่น ระดับ สัดส่วน D-E Ratio = 1:1 การศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ การตัดสินใจ ความสามารถในการก�ำหนด กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และการ 3) Protection - ประเด็นของการป้องกันความเสียหาย ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมภายนอก เป็นต้น นัก ความหมายของค�ำว่า Protection นัน้ ก็คล้ายกันกับค�ำว่า Col- วิเคราะห์สนิ เชือ่ ต้องพึงสังวรไว้เสมอว่า ธนาคารให้เงินกูใ้ นวันนีแ้ ก่ลกู ค้า lateral นัน่ เอง นัน่ ก็คอื ธนาคารผูใ้ ห้กนู้ นั้ ควรต้องพิจารณาเรียกหลักประกัน ผู้กู้ ก็เพื่อที่จะลงทุนในโครงการที่ต้องอิงรายได้และกระแสเงินสดจาก จ�ำนวนหนึง่ จากผูก้ เู้ สมอ แม้วา่ โครงการทีอ่ นุมตั ใิ ห้สนิ เชือ่ นัน้ จะมีความ อนาคตเท่านัน้ มาช�ำระหนีค้ นื ให้กบั ธนาคารของเรา อะไรจะเกิดขึน้ ในวัน เป็นไปได้สงู มากแค่ไหนก็ตาม ตราบใดทีโ่ ลกเต็มไปด้วยความเสีย่ ง โอกาส ข้างหน้านัน้ สุดทีจ่ ะคาดเดาได้ ผูป้ ระกอบการทีบ่ ริหารธุรกิจทีฉ่ ลาดและ ทีโ่ ครงการจะล้มเหลวไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวังไว้ยอ่ มเกิดขึน้ ได้เสมอ และ เก่งเท่านัน้ จึงจะเอาตัวรอดและสามารถทีจ่ ะยืนหยัดอยูไ่ ด้ในระยะยาว และ ด้วยเหตุผลนี้ธนาคารจึงจ�ำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองจากความเสียหาย ลูกค้าทีม่ คี ณ ุ สมบัตแิ บบนีน้ แี่ หละทีธ่ นาคารควรต้องแสวงหา และให้การ ในการให้กไู้ ว้เสมอ สนับสนุนให้เติบโตต่อไป ในความเห็นของผูเ้ ขียนเกีย่ วกับประเด็นของ Protection นัน้ ผู้ เขียนมองว่ามีความหมายครอบคลุมที่กว้างกว่าค�ำว่า Collateral ที่มัก ตามหลักการวิเคราะห์สนิ เชือ่ ทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นพอสังเขป ผูเ้ ขียน หมายถึงหลักประกันประเภททรัพย์สนิ ต่างๆ โดยเฉพาะพวกอสังหาริมทรัพย์ มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสูตรส�ำเร็จของการวิเคราะห์สินเชื่อนั้นไม่มี ทีเ่ ป็น Hard Assets ในวงทีแ่ คบกว่า แต่ค�ำว่า Protection หรือ Risk แน่นอน หลักการทีไ่ ด้น�ำมากล่าวอธิบายถึงกันในครัง้ นี้ คงเป็นเพียงแนว Protection นัน้ น่าจะมีขอบเขตทีร่ วมไปถึงทุกอย่างทีช่ ว่ ยลดความเสียหาย ทางกว้างๆ ได้เท่านัน้ เพราะความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการนัน้ เป็น ลงไปได้ จากการผิดนัดช�ำระหนี้ของผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภท เรื่องที่สุดจะคาดเดาได้ในอนาคต บางโครงการมีระยะเวลาช�ำระคืนนับ Hard Assets การจ�ำน�ำใบหุน้ เงินฝาก การโอนสิทธิบ์ างอย่าง ใบกรมธรรม์ สิบปี ซึง่ เหตุการณ์ในอนาคตนัน้ ย่อมเปลีย่ นแปลงไปได้ตลอดเวลา ฝีมอื ประกันภัยหรือประกันชีวติ การคิดอัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ ป็น ทีแ่ ท้จริงของนักวิเคราะห์สนิ เชือ่ ของธนาคาร คงจะไม่ได้วดั จากการทีว่ า่ สัดส่วนตามระดับความเสีย่ งของโครงการ (Risk-based Pricing Policy) ใครท่องต�ำราได้ดกี ว่ากัน แต่คงขึน้ อยูก่ บั ว่าใครจะน�ำเอาหลักการนัน้ ไปใช้ หรือแม้แต่การควบคุมก�ำกับพฤติกรรมการท�ำธุรกิจของผู้บริหาร หรือ ผสมผสานกับวิจารณญาณในการพิจารณาตัดสินใจในทางปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่า ก�ำหนดการด�ำรงตัวเลขขั้นสูงหรือขั้นต�่ำของอัตราส่วนทางการเงินบาง กันมากกว่า การมีหลักวิเคราะห์สินเชื่อที่ดีคงพอจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ประเภท (Loan Covenants) เป็นต้น ซึง่ ประเด็นดังกล่าวนีผ้ เู้ ขียนจะได้ เท่านัน้ ไม่ใช่ยาโอสถทิพย์อนั ใด ประเด็นทีข่ อฝากไว้มแี ต่เพียงว่า มีหลัก น�ำมาอธิบายโดยละเอียดในบทต่อไปในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดวงเงินสิน การเอาไว้ชว่ ยในการตัดสินใจบ้าง ย่อมดีกว่าไม่มอี ะไรเลยใช่ไหมครับ เชือ่ ให้แก่ลกู ค้าโดยเฉพาะอีกที Credit: บทความจากhttp://thethaibanker.net

... สูตรส�ำเร็จของการ วิเคราะห์สนิ เชือ่ นัน้ ไม่มแี น่นอน ความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของ โครงการนัน้ เป็นเรือ่ งทีส่ ดุ จะคาด เดาได้ในอนาคต ...

H & P Chiang Mai

47


Special Report ดร.โสภณ พรโชคชัย

ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

sopon@area.co.th, www.facebook.com/dr.sopon

AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS องค์กรที่ปรึกษา: ประเมินค่าทรัพย์สินและศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์ในไทย

Property Consultants : Valuation and Real Estate Research Centre in Thailand

ที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล

ตลาดดีจนน่าใจหาย คาดว่าในปีพ.ศ.2556 จะมีจ�ำนวนทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีข่ ายได้สงู ถึง 115,480 หน่วย ซึง่ จะเพิม่ สูงมากกว่า ปีทแี่ ล้ว 7.5% เนื่องจากปีที่แล้วขายได้ทั้ง สิ้น 107412 หน่วย ขณะเดียวกัน ยังพบว่า ณ กลางปี 2556 นี้ยังมี หน่วยรอขายอยู่ทั้งสิ้น 133,238 หน่วย ซึง่ ถือว่ายังไม่มากนัก เพราะ เป็นเพียงประมาณ 3% ของจ�ำนวน บ้านทัง้ หมดในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ในช่วงวิกฤต เศรษฐกิจปี 2540 จ�ำนวนบ้านรอ ขายมีสูงถึง 5% ของจ�ำนวนที่อยู่ อาศั ย ทั้ ง หมดในเขตกรุ ง เทพ มหานครและปริมณฑล ดังนั้น ณ สัดส่วนรอขายที่ 3% จึงถือว่ายังไม่ มากนัก ราคาเฉลีย่ ของทีอ่ ยูอ่ าศัย หน่วยหนึง่ ทีเ่ ปิดขายในครึง่ แรกของ ปี 2556 ขายในราคา 2.775 ล้าน บาท ลดลงจากปีทแ่ี ล้ว 6% ซึง่ ขาย ณ ราคา 2.937 ล้านบาท ส่วนราคา ปี 2554 เป็นเงินเฉลี่ยหน่วยละ 2.984 ล้านบาท การที่ราคาเฉลี่ย ของบ้านทีเ่ สนอขายใหม่ลดลงไม่ใช่ เป็นเพราะราคาบ้านลด แต่เป็น เพราะสินค้าในตลาดเน้นบ้านขนาด เล็กลง เพือ่ หวังจะขายให้กบั กลุม่ เป้า หมายในวงกว้างขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชี้ ให้เห็นถึงการเก็งก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ 48

H & P Chiang Mai

จะเห็นได้ว่าในครึ่งปีแรกของพ.ศ. 2556 มีหน่วยขายเปิดใหม่ 62,044 หน่วย แต่กลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ขาย ณ ราคา 1-2 ล้านบาท รวม 29,000 หน่วย หรือ 47% ของอุปทานทัง้ หมด โดย ในกลุม่ นีป้ ระมาณ 20,000 หน่วย เป็นห้องชุดพักอาศัย จึ ง แสดงไว้ อ ย่ า ง ชัดเจนว่าสินค้า ปัจจุบนั เป็น

สินค้าเพือ่ การลงทุน ในจ�ำนวน 62,044 หน่วย ของที่อยู่อาศัยที่เปิดในครึ่งปีแรก ของปี 2556 เป็นห้องชุดพักอาศัย มากถึง 64% หรือ 39,648 หน่วย อีก 21% เป็นทาวน์เฮ้าส์จ�ำนวน

13,342 หน่วย และอีก 9% เป็น บ้านเดี่ยว รวม 5,682 หน่วย บ้าน เดีย่ วส่วนใหญ่เปิดขายในราคา 3-5 ล้านบาท จ�ำนวน 3,357 หน่วย ส่วน

ทาวน์เฮ้าส์สว่ นใหญ่เปิดขายในราคา 1-2 ล้านบาท จ�ำนวน 8,246 หน่วย ส�ำหรับที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ ได้แก่บ้านแฝด ตึกแถว และที่ดิน จัดสรร มีจ�ำนวนน้อยมาก มูลค่าของโครงการที่เปิด ขายในครึง่ ปีแรกมีรวมถึง 173,652 ล้ า นบาท ซึ่ ง ถื อ ว่ า มากเป็ น ประวัติการณ์ จากการส�ำรวจของ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค่ า อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจน ซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังมีโครงการที่รอเปิดขาย อยู่อีกเป็นจ�ำนวนมาก คาดว่า ณ สิ้นปี 2556 นี้ จะมี จ�ำนวนหน่วยเปิดขาย และมู ล ค่ า ไม่ น ้ อ ย กว่าครึ่งปีแรก เมื่ อ พิ จ ารณา จากการเปิดขายทัง้ หมด จะพบว่าในปี 2556 น่า จะมีหน่วยเปิดขายใหม่ ถึ ง 124,080 หน่ ว ย ขยายตัวสูงกว่าปี ที่แล้ว 22% ส่วน มูลค่าโครงการทีเ่ ปิดใหม่จะเพิม่ ขึน้ เป็น 344,287 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น 15% แต่เดิมศูนย์ศูนย์ข้อมูล วิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอ สเตท แอฟแฟร์ส คาดว่าในครึ่งปี หลังของปี 2556 จะมีการเปิดตัว


โครงการใหม่นอ้ ยกว่าครึง่ ปีแรกของ ปี 2556 แต่จากข้อมูลของโครงการ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กลับ พบว่าจะมีโครงการเปิดใหม่เพิม่ ขึน้ อีกมากกว่าที่คาดหวังไว้ ดังนั้นจึง อาจเป็นไปได้ว่าในครึ่งหลังของปี 2556 อาจมีการเปิดตัวมากกว่าที่ ประมาณการไว้อีก การประดังกัน เปิดโครงการมากรายเช่นนีอ้ าจท�ำให้ อุปทานดูดซับไม่ทัน อย่างไรก็ตามอาจสังเกต ว่าปริมาณหน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยทีข่ ายได้ ในปี 2555 ณ 107,412 หน่วย มี มากกว่าปี 2554 ถึง 31% ซึ่งปี

2554 ขายได้เพียง 81,816 หน่วย ทัง้ นีเ้ พราะส่วนหนึง่ เกิดจากปัญหา นำ�้ ท่วม ในกรณีนแี้ สดงให้เห็นว่าการ โหมเปิดโครงการใหม่ทมี่ กี ารส่งเสริม การขายอย่างเข้มข้นย่อมกระตุ้น ก�ำลังซื้อเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ดร.โสภณ พร โชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศู น ย์ ข ้ อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค่ า อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจน ซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงเห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยัง เติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมี

... ในปี 2556 น่าจะมี หน่วยเปิดขายใหม่ถงึ 124,080 หน่วย ขยายตัวสูง กว่าปีทแี่ ล้ว 22% ...

นัยส�ำคัญจนน่าใจหายว่าอาจก่อให้ เกิดปัญหาล้นตลาดในภายหลัง ดัง นั้ น หน่ ว ยราชการ องค์ ก รและ สมาคมที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตาม สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และมี มาตรการป้องปรามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เช่น การเพิม่ สัดส่วนเงินดาวน์ การ

ลดสั ด ส่ ว นเงิ น ปล่ อ ยกู ้ ต ่ อ มู ล ค่ า ทรัพย์สนิ และการประกันเงินดาวน์ ของผู้ซื้อบ้าน ซึ่งจะท�ำให้ผู้ซื้อมี ความมั่นใจในตลาดยิ่งขึ้น ท�ำให้ ตลาดมีความมัน่ คงซึง่ เป็นประโยชน์ ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว ************** H & P Chiang Mai

49


คุณน�้ำฝน พรชนก ประกอบบุญ เจ้าของโครงการ Le Prive’ (เลอ พรีเว่) บ้านพักตากอากาศน้องใหม่มาแรง ที่เพิ่งเปิดตัวโครงการไปในงานมหกรรมบ้านและคอนโด เชียงใหม่ 2013

54

H & P Chiang Mai

คุณน�้ำฝนคิดยังไงถึงมาจับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คะ? คือเริ่มมาจากคุณแม่ท�ำหมู่ บ้านธนาบุญ ตรงหางดง และพีส่ าว เปิดบริษทั รับสร้างบ้าน บิวด์สบาย เราเลยซึมซับมาเยอะตั้งแต่เด็กจน โต เลยอยากลองเริม่ โปรเจคทีเ่ ป็น ของตัวเองดู ทางบ้านก็ชว่ ยดูให้ดว้ ย ห่างๆ ค่ะ ชือ่ โครงการ Le Prive’ มี ทีม่ าทีไ่ ปยังไงคะ? Le Prive’ (เลอ พรีเว่) เป็น ภาษาฝรัง่ เศส แปลว่า ความเป็นส่วน ตัวค่ะ ทีเ่ ลือกใช้ภาษาฝรัง่ เศส เพราะ โครงการเป็นบ้านพักตากอากาศสไตล์ ฝรัง่ เศส ทีใ่ ห้ความเป็นส่วนตัวและ

ได้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติคะ่ โครงการนีเ้ พิง่ เปิดตัวไปสดๆ ร้อนๆเลยที่งานมหกรรมบ้านและ คอนโดทีผ่ า่ นมา? ใช่คะ่ feedback ดีมากๆ ทุก คนชอบคอนเซ็ปนี้ สไตล์น้ี เราเองก็ ชอบมาก คิดว่าถ้าสร้างบ้านให้ตวั เอง ก็จะเป็นสไตล์นแี้ หละ เรียกว่าสไตล์ Provence? ใช่คะ่ บ้านของ เลอ พรีเว่ เป็นสไตล์ โพรว็องซ์ ซึง่ เป็นเมืองทาง ตอนใต้ของฝรัง่ เศส การออกแบบมี ความนุม่ นวล คลาสสิก timeless และมีกลิน่ อายความเป็น country ของยุโรปอยูม่ าก โดยโทนสีทเี่ ราใช้ จะเป็ น โทนสี อ บอุ ่ น เช่ น สี ข าว


สีเหลือง และสีเบจ ลักษณะการฉาบ ผนังจะฉาบด้วยปูนผสมดินท�ำให้ผนัง บ้านจะออกสีชมพูไปจนถึงสีแดงส้ม โดยฉาบเป็นชัน้ บางๆหลายๆชัน้ ปาด ผนังเป็นเทคส์เจอร์ขรุขระ ซึ่งการ ฉาบลักษณะนีน้ อกจากจะช่วยในการ ลดอุณหภูมขิ องตัวบ้านแล้ว ยังท�ำให้ ผนังมีผิวสัมผัสที่เป็นจังหวะสร้าง ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นธรรมชาติคะ่ นอกจาก นัน้ ยังมีการน�ำหินธรรมชาติมาใช้ใน การตกแต่งผนังและพืน้ ด้วยค่ะ โครงการ เลอ พรีเว่ ตัง้ อยู่ ทีไ่ หนคะ? อยูท่ ี่ ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ ค่ะ จะออกไปทางไปม่อนแจ่ม ซึ่งแถว นั้นมันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ มาก แม่รมิ เองก็ได้ชอื่ ว่าเป็นareaที่ มีววิ ทิวทัศน์สวยงาม เป็นทีๆ่ รวม แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ มากมาย ทัง้ ปางช้าง,Tiger Kingdom, สวนผึง้ , น�ำ้ ตกแม่สา, สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย,์ สวนพฤกษศาสตร์สริ กิ ติ ิ์ ทีด่ นิ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 11 ไร่ ส�ำหรับบ้านหลังใหญ่ 18 หลัง โดยที่ ดินของโครงการจะโอบล้อมด้วยแนว เขา บ้านทุกหลังถูกออกแบบมาให้รบั กับวิวเขา 180 องศา และยังมีล�ำธาร ธรรมชาติไหลล้อมรอบทีด่ นิ ด้วย คือ ได้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติจริงๆค่ะ

นอกจากออกแบบในสไตล์ Provence และ ท�ำเลทีเ่ ป็นธรรม ชาติแล้วเนีย่ บ้านแต่ละหลังมีความ พิเศษยังไงบ้างคะ? บ้านทุกหลังมีสระว่ายน�ำ้ และ อ่างจากุสซี่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยของบ้านค่อน ข้างใหญ่เริม่ ต้นตัง้ แต่ 502 ตร.ม. ไป จนถึง 726 ตร.ม. วัสดุทใี่ ช้ทกุ อย่าง ก็เป็นวัสดุคณ ุ ภาพระดับ premium หมดค่ะ บ้านแต่ละหลังได้มกี ารติด ตัง้ เทคโนโลยี Home Automation ซึง่ เป็นระบบการสัง่ เปิดปิดสวิตซ์ใน บ้านจากมือถือ แม้เจ้าของบ้านจะไม่ ได้อยูบ่ า้ นก็สามารถเปิดปิดไฟได้จาก มือถือ รวมไปถึงมีระบบ security system ติดตัง้ ให้กบั บ้านแต่ละหลัง ค่ะ โครงการเองมีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยตลอด 24ชัว่ โมง และ ติดตัง้ กล้องวงจรปิด CCTVเพือ่ บัน ทึกการเข้าออกในโครงการด้วยค่ะ คือ เราอยากให้ของทีด่ ที สี่ ดุ กับลูกค้า อยูแ่ ล้วค่ะ นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง โครงการ คุณภาพที่น่าจับตามองมากที่สุดใน ขณะนี้ กับโครงการ Le Prive’ บ้าน ทีใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติ สไตล์ Provence ทางเลือกของคนรักธรรมชาติ กับ ท�ำเลทีเ่ ป็นธรรมชาติทส่ี วยงามอย่าง แท้จริง.

H & P Chiang Mai

55


W ATCH’ 56 อาจารย์วีระพล ทองประไพ

นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษา นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงกลยุทธ์ เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึง่ ปีหลัง ตลาดของผูบ้ ริโภคต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยแท้จริง

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง 56 การ แข่งขันจะเข้มข้นมากขึน้ สวนกระแสปัจจัยลบทาง ด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่มีแนวโน้มแรง การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง หลายโครงการ ที่ได้เปิดตัวไปแล้วและกำ�ลังจะเปิดตัวในไตรมาสสามและไตรมาสสี่ คง ต้องเร่งเครื่องปรับกลยุทธ์เชิงรุกในไตรมาสที่สามเพื่อไห้ได้ยอดขายและ ส่งมอบบ้านให้ลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในสถานการณ์การเมืองทีร่ นุ แรงและสภาวะกำ�ลังซือ้ ลดลง การปรับ เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหลือเพียง 4% ทำ�ให้ผู้ประกอบ การอสังหาริมทรัพย์หลายรายคงต้องมีการปรับกลยุทธ์ ผูป้ ระกอบการราย ใหญ่ในท้องถิน่ ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ อาจใช้กลยุทธ์รกุ ผูป้ ระกอบการรายกลางและรายเล็กอาจเลือกใช้กลยุทธ์ เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น กลยุทธ์ เจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจนโฟกัส มากขึ้น หากจำ�เป็นผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กอาจใช้กลยุทธ์ ลดขนาดโครงการหรือกลยุทธ์ถอยหรือตั้งรับเพื่อออกจากตลาดเพื่อลด ความเสี่ยงของโครงการ สภาวะตลาดเปลีย่ นเร็ว ในขณะทีก่ ารเติบโตอสังหาริมทรัพย์ภาพ รวมมีแนวโน้มดีมากโดยเฉพาะในภาคเหนือ ทัง้ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำ�ปาง ตาก พิษณุโลก รวมถึงจังหวัดอื่นๆ แต่ละจังหวัดที่กล่าวถึงเป็น หัวเมืองใหญ่ภาคเหนือ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ เป็นจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเปิด เสรี AEC ในปี 58 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง 56 ผู้ประกอบการควรปรับ กลยุทธ์การทำ�โครงการ ปรับกลยุทธ์การตลาดและการขายให้เป็นตลาด ของผู้บริโภค ที่ไม่ใช่ตลาดของผู้ขาย กล่าวคือผู้ประกอบการที่ครองใจผู้ บริโภคทีแ่ ท้จริงได้ ย่อมได้เปรียบสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ การส่งเสริม การขาย ลด แลก แจก แถม อาจไม่สามารถจูงใจผู้บริโภคได้ ในสภาวะ ตลาดทีไ่ ม่ปรกติเช่นในปัจจุบนั ความน่าเชือ่ ถือของผูป้ ระกอบการ การให้ ความเชือ่ มัน่ คุณภาพของโครงการ การสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การสร้างภาพพจน์ผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ 34

H & P Chiang Mai

มีความจำ�เป็นมากกว่าการลด แลก แจก แถม เพราะผู้บริโภคที่ มีความต้องการบ้าน คอนโดมิเนียน ผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้ จริง ต้องการซื้อบ้าน ที่ได้บ้านหรือที่อยู่อาศัย ที่ตรงกับความต้องการ ของตัวเองจริง ๆ โดยเรื่องของโปรโมชั่นที่เกินความจำ�เป็นของผู้บริโภค อาจเป็นเรื่องรอง ในขณะที่โปรโมชั่นที่จำ�เป็นต่อการอยู่อาศัยจริง น่าจะ เป็นสิง่ ทีย่ งั คงเป็นกลยุทธ์ทยี่ งั คงจำ�เป็นอยูเ่ พือ่ จูงใจให้ผบู้ ริโภคเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจซื้อ ในภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นช่วงครึ่งปีหลัง กลยุทธ์ที่นำ�มาใช้ คือ การทำ�โครงการเพื่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้ จริง เพื่อป้องกันความเสี่ยงของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค.


LifeStyle&Variety

HOME And Property

t e s r i d Ain para ดซ์ ไ า ร า พ ร์ท อิน

อา

ิ ต ิ ม ุ ล ปะทะ

มห

ล ิ ศ ์ ย ร ร จ ัศ ์

ศ ุริยาวง ส ร ระภัสส ยู่แย้ม ป : ง เรื่อ กร อ ศ ง พ ภาพ :


อาร์ตอินพาราไดซ์ (Art in paradise) พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งแรกในภาคเหนือ ที่รวบรวมสุดยอดงานศิลปะทะลุมิติ หรือ “iLLusion Art” ที่สามารถข้ามขีดจำ�กัดการมองเห็น ของมนุษย์ที่เนรมิตให้ผู้ชมงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ากกล่าวถึงจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นเมืองท่องเที่ยว อันดับหัวแถวของประเทศไทย หากจะเที่ยวให้ทั่ว เดือนหนึง่ ก็ยงั ไม่เพียงพอ ซึง่ นอกจากความโด่งดัง เรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังมี สถานที่หลากหลายที่ตอบสนองทุกความต้องการ ล่าสุดก็มี อีกหนึ่งสถานที่สุดเก๋เกิดขึ้น นั่นก็คือ “Art in Paradise : Illusion Art Museum” จิตรกรรม 3 มิติ น่าตื่นตาตื่นใจ เพียงใดเราไปชมกันเลย Art in Paradise เชียงใหม่ ได้รวบรวมเอาภาพวาด 3 มิติ ไว้มากมาย และนับเป็นแห่งทีส่ องของประเทศ ส�ำหรับ

แห่งแรกอยูท่ พี่ ทั ยา โดยนักธุรกิจชาวเกาหลี คุณ จาง คู ซุก ประธาน บริษัท อาร์ต อิน พาราไดซ์ (เชียงใหม่) จ�ำกัด พร้อมทั้งจิตกรมือ อาชีพจากเกาหลีที่การันตีผลงานด้วยรางวัลมากมายหลายชีวิต มา ร่วมแต่งแต้มสีสร้างภาพวาดให้เสมือนมีชวี ติ ขึน้ มา ซึง่ ผูช้ มสามารถ ทะลุขีดจ�ำกัดของการชมงานศิลปะ ที่มักมีกฎห้ามสัมผัสและบันทึก ภาพ แถมยังพาตัวเองเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของผลงานได้อีกด้วย เติมเต็มจินตนาการให้โลดแล่นไปตามใจ ด้วยทุนสร้างกว่า 60 ล้าน บาท บนพื้นที่ 300 ตรม. อัดแน่นด้วยภาพที่บรรจงสร้างสรรค์กว่า 130 รูป ท�ำให้ Art in Paradise แห่งแรกของภาคเหนือนี้ สมบูรณ์ แบบและใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก โดยแบ่งออกเป็น 8 โซน ได้แก่ โซน AQUA H & P Chiang Mai

61


โลกใต้ทะเล, โซน ZOO สวนสัตว์, โซน DINOSAUR สัตว์โลกล้านปี, โซน SURREALISM ศิลปะเหนือจริง, โซน CLASSIC ART ศิลปะยุคคลาสสิก, โซน LANNA เพลิน กับวัฒนธรรมล�้ำค่า, โซน THAI ประเพณี ไทยกับการละเล่นของไทย และโซน EGYPTIAN เปิดประตูสดู่ นิ แดนลีล้ บั อียปิ ต์โบราณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ Art in Paradise ได้เริม่ เปิดให้เข้าชมอย่างเป็น ทางกันแล้ว บนถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน (อาคารสีสวน พลาซ่าเดิม) ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ทุกวัน อัตรา ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 180 บาท เด็ก 120 บาท สอบถาม เพิม่ เติม โทร. 053274-100.


Art in paradise

62

H & P Chiang Mai


กัด �ำ จ ุขีด ฎห้าม ล ะ ถท ี่มักมีก พาตัว ร า ม ะ ท มยัง ผล า ส ม ศิลป แถ ึ่งของ ช ้ ู ผ ... มงาน ึกภาพ นหน ่ว งการช ละบันท มเป็นส ด้วย ... ขอ ผัสแ ไปร่ว ได้อีก สัม งเข้า งาน เอ

H & P Chiang Mai

63


HOME And Property

LifeStyle &Variety

Promenada พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

เน้นความต่างด้วยคอนเซ็ปต์ศนู ย์การค้าสไตล์ รีสอร์ท พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบตุลาคมนี้

มร. เชียร์ท คว้อนท์

ลังประสบความสำ�เร็จอย่างสูงกับการ เปิดตัวเฟสแรกเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ ผ่านมา พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์การค้าสไตล์รสี อร์ทระดับภูมภิ าค แห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัวโครงการเฟส สอง (อาคาร A ) เมือ่ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยมีชาวเชียงใหม่และนักท่อง เทีย่ วร่วมฉลองช้อปปิง้ และใช้บริการ อย่างคับคั่ง


www.promenadachiangmai.com | www.facebook.com/promenadachiangmai

พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ น�ำเสนอประสบการณ์รปู แบบ ใหม่ของไลฟ์สไตล์แห่งการช้อปปิ้ง ภาย ใต้บรรยากาศโปร่งสบายสไตล์รสี อร์ท เติม เต็มการพักผ่อนของนักช้อปด้วยสวนเขต ร้อนทีร่ ม่ รืน่ สวยงาม ตลาดนัด ลานกิจกรรม รวมถึงการแสดงดนตรีและการละเล่น มากมาย พร้อมพืน้ ทีจ่ บั จ่ายใช้สอยแบบ หลายระดับ รวมพื้นที่โครงการกว่า 58 ไร่ และมีมูลค่าสูงถึง 2,900 ล้านบาท โดยเริม่ เปิดให้บริการเฟสแรกเมือ่ วันที่ 7 มิถุนายน และเฟสสองเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม และเป็นศูนย์กลางของไลฟ์ สไตล์ทที่ นั สมัยและสถานทีพ่ กั ผ่อนทีใ่ กล้ ชิดธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ มร. เชียร์ท คว้อนท์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธานบริษัท อีซีซี

อินเตอร์เนชัน่ แนล เรียลเอสเตท ผูพ้ ฒ ั นา โครงการพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ กล่าวว่า “เราขอเชิญชวนชาว เชียงใหม่ทกุ ท่านมาร่วมสัมผัส ‘ประสบการณ์ทมี่ ากกว่าการช้อปปิง้ ’ ทีส่ มบูรณ์ ยิ่งขึ้นจากการเปิดตัวโครงการเฟสสอง ของพรอมเมนาดา ท่านจะได้พบกับลาน กิจกรรมทีเ่ ราตัง้ ใจสร้างสรรค์ให้เป็นพืน้ ที่ เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจของชาวเชียงใหม่ ทุกเพศทุกวัย พร้อมการแสดงดนตรี การ แสดงผลงานศิลปะ การเต้นร�ำ และการ ละเล่นทีน่ า่ สนใจมากมาย” พรอมเมนาดายังมุ่งมั่นมอบ ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แห่งการช้อปปิง้ ทีค่ รบครันทัง้ ร้านค้าระดับคุณภาพและ แบรนด์ดงั ทีผ่ บู้ ริโภคในภาคเหนือรูจ้ กั กัน ดี อาทิ ยูนโิ คล่ แบรนด์เสือ้ ผ้าชัน้ น�ำจาก ประเทศญีป่ นุ่ ร้านค้าบนพืน้ ทีก่ ว่า 2,200 ตร.ม. เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้ ที่มอบ ประสบการณ์บนั เทิงด้วย 8 โรงภาพยนตร์ ลำ�้ สมัยมาตรฐานโลก ทัง้ ในรูปแบบดิจติ อล และดิจติ อล 3 มิติ สปอร์ตเวิลด์ ศูนย์ จ�ำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาครบ วงจร คิดส์แอดเพลย์ สนามเด็กเล่นใน ร่มทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคเหนือขณะนี้ พร้อม ด้วย ชิชาง มัลติมเี ดีย เอ็กซ์พเี รียนซ์ สโตร์ ผูน้ �ำทางโซลูชนั่ ด้านมัลติมเี ดียแบบ ครบวงจรในภาคเหนือของประเทศไทย น�ำเสนอสินค้ามัลติมเี ดียจากแบรนด์ดงั ระดับโลก ทีล่ กู ค้าสามารถสัมผัสประสบ การณ์ใหม่ๆไปกับเทคโนโลยีต่างๆ บน

พืน้ ทีก่ ว่า 3,000 ตร.ม. นอกจากนี้ แบรนด์ซปุ เปอร์มาเก็ต ชือ่ ดังของชาวเชียงใหม่อย่าง ริมปิง ซึง่ ขึน้ ชือ่ ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ น�ำเข้า คุณภาพชัน้ เลิศ เบเกอรีโ่ ฮมเมด ตลอดจน สินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิด ได้เปิดให้ บริการอย่างเต็มรูปแบบเมือ่ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมาบริเวณชัน้ 1 อาคาร A ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต แอนด์ บียอน” น�ำเสนอสินค้าและบริการ หลากหลาย อาทิ บาร์หอยนางรมสด ภัตตา คารริมปิง ร้านอาหารญีป่ นุ่ ไวน์บาร์ คอฟ ฟีช่ อ้ ป ร้านหนังสือ และโซนพิเศษอืน่ ๆ อีก มากมายทีน่ กั ช้อปชาวเหนือและนักท่องเทีย่ ว ไม่ควรพลาด ล่าสุด พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ยังได้ประกาศความร่วม มือกับ ทอยส์ “อาร์” อัส ศูนย์รวมสินค้า และของเล่นเด็กที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดใน โลก พร้อมเนรมิตอาณาจักรของเล่นบนพืน้ ที่ กว่า 1,111 ตร.ม. บริเวณชัน้ 2 ของอาคาร B โดยจะเปิดให้บริการทีพ่ รอมเมนาดาเป็น สาขาแรกในภาคเหนือของไทย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 11.00 น. หากต้องการรายละเอียดหรือข้อมูลเพิม่ เติม เกี่ยวกับโครงการ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.promenadachiangmai.com และ ติดตามโปรโมชัน่ ต่างๆ ได้ทเี่ ฟซบุค๊ www. facebook.com /promenadachiangmai.


HOME And Property

Variety

Cafe’chez nous

หากคุณคือผูท้ ร่ี กั สุนขั เป็นชีวติ จิตใจ แต่กต็ อ้ งเซ็งกับป้ายห้ามสุนขั ผ่าน “Cafe’ chez uous” (คาเฟ่ เช นู) ร้านกาแฟ หนึ่งเดียวที่พร้อมต้อนรับ คุ ณ แ ล ะ น้ อ ง หมาสุดที่รัก ด้วย มิตรไมตรี พร้อม อาหารและเครือ่ งดืม่ รสเลิศ ในบรรยากาศอบอุน่ ก่อนมุง่ เป็นร้านกาแฟทีส่ ามารถนำ�สุนขั เข้ามาได้อย่างเสรี ราวกับเป็นบ้านของตัวเอง การตกแต่งออกแนว หน้าสูเ่ มืองปาย บ้านสวนตะวันตกบวกคลาสสิคเอเชีย ด้านในมี “Cafe’ chez uous” เป็ น ภาษาฝรั่ ง เศส แปลว่า “บ้านของ เรา” ซึ่ ง ก็ เป็ นจริ ง ตามนั้ น ด้ ว ยความ ร่วมแรงร่วมใจของ 3 พี่ น้อง ทีผ่ สมผสานความชืน่ ชอบ แต่ละคนได้อย่างลงตัว กลาย

70

H & P Chiang Mai

การประดับด้วยของสะสมเก่าๆ โปร่งโล่งสบาย มี มุมให้เลือกนั่งชิวหลากสไตล์ สั่งมิกซ์เบอร์รี่สมูธตี้ หรือกีวี่ปั่นเย็นๆ ทานกับสเต็ก พาสต้า สลัด และ อื่นๆ ให้เลือกสรรอีกมากมาย ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ 45 นาที จาก ตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่ อำ � เภอแม่ แตง บนถนนแม่ มาลัย-ปาย กิโลเมตรที่ 4 เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 08.00-20.00 น. หยุดทุกวันพุธ ติดต่อสอบถามโทร 085 304 7140.


HOME And Property

ชวนชิม

โดย : พงศกร อยู่แย้ม

บ.กุง้ เผา ตัวจริงอาหารทะเล

ได้ขา่ วว่าร้าน “บ.กุง้ เผา” ร้านดังแห่งเมืองแม่สอด ทีค่ รองความยิง่ ใหญ่มากว่า 20 ปี ได้มาเปิดให้บริการถึง เชียงใหม่แล้ว ในฐานะทีเ่ คยได้ลม้ิ ลองความอร่อยต้องตาม ไปโดน กับ “บ.กุง้ เผา แม่สอด สาขา 2 เชียงใหม่” พิกัดความอร่อยของ “บ.กุ้งเผา แม่สอด สาขา 2 เชียงใหม่” ไม่ไกลเลยก็โซนศาลาไทย โรงแรมเชียงใหม่ภคู �ำ ฝัง่ คันคลองชลประทาน นัน่ เอง ร้านยังคงสไตล์เดิมเน้นความโปร่งโล่งสบาย มีของสดโชว์กนั ด้าน หน้าตัง้ แต่ไซส์ธรรมดายันพีบ่ กิ๊ ให้เลือกสรรกันอย่างจุใจ สอบถามได้ความ ว่าสาขา 2 นี้ อยูใ่ นความดูแลของลูกสาวคนโตกับลูกเขยใหญ่ แต่ทกุ อย่าง ยังคงอยูใ่ นการดูแลของเฮียเบีย้ วและเจ๊นก ทัง้ วัตถุดบิ ชัน้ เลิศรวมทัง้ สูตร อาหารแบบเดียวกับต้นตำ�หรับเป๊ะ เมนูแนะนำ�เลย กุ้ง แม่ น้ำ � เผา ไซส์ใหญ่ 3 ตัวโล เนื้อหวานเด้ง ปลาหมึกผัดไข่เค็ม หอยเชลผัดฉ่า หอยแมลงภู่อบใบโหรพา หอยจ๊อปู ต้มยำ�ปลาคังน้ำ�ใส และอีกมากมาย ในราคาสม เหตุสมผลกับความอร่อยจริงๆ “บ.กุง้ เผา แม่สอด สาขา 2 เชียงใหม่” รองรับได้กว่า 70 ทีน่ งั่ เปิดบริการ เวลา 11.00-15.00 น. และ 17.00-22.00 น. ท่านใดต้องการสอบถามหรือสำ�รองจอง โต๊ะ โทร 081-6949544, 0882610625

H & P Chiang Mai

71


HOME And Property

Idea & Creative

“บ้านถวาย” หมู่บ้านโอท๊อปต้นแบบแห่งแรก

ของประเทศไทย 76

H & P Chiang Mai


วสันต์ เดชะกัน

นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย เดิมทีบา้ นถวายเป็นหมูบ่ า้ นเก่าแก่ ก่อตัง้ มาประมาณ 100 กว่าปี สาเหตุทชี่ อื่ บ้านถวาย ตามค�ำบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ เล่าว่าบ้านถวายดัง้ เดิมเป็นจุดถวายของให้ พระนางเจ้าจามเทวี ทีเ่ สด็จผ่านจากนครล�ำพูน โดยทางเกวียนผ่านมาทางบ้านถวาย ชาวบ้านเมือ่ ทราบข่าวการจะเสด็จผ่านของพระนางฯ จึงพากันเตรียมข้าวของ หรือ บางครอบครัวก็จะช่วยกันรีบตีเครือ่ งเงินเตรียมไว้ถวายนัน่ เอง บ้านถวายเป็นหมูบ่ า้ นหนึง่ ในต�ำบลขุนคง อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 18 กิโลเมตร แต่เดิมชาวบ้านประกอบอาชีพหลักทางด้านการเกษตร แต่เมือ่ ประสบกับภาวะขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้งท�ำให้ผลผลิตตกต�ำ่ ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้น้อย จึงเดินทางไปท�ำงานในตัวเมือง เชียงใหม่ บ้างก็ไปรับจ้าง ก่อสร้าง และอืน่ ๆ แต่มบี างส่วนออก ไปค้าขายไม่ได้ จึงประกอบอาชีพอยูใ่ นท้องถิน่ ของตัวเอง จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2500- 2505 พ่อใจ๋มา อิน่ แก้ว พ่อหนานแดง พันธุสา และพ่อเฮือน พันธุศาสตร์ ทัง้ สามท่านได้ไปรับจ้างอยูใ่ นตัวเมือง เชียงใหม่ เช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไป และได้ท�ำงานที่ร้านน้อม ศิลป์ บ้านวัวลายซึง่ เป็นร้านจ�ำหน่ายไม้แกะสลักทีโ่ ด่งดังในสมัย นัน้ ซึง่ การท�ำงานแกะสลักไม้ของทัง้ สามท่านส่งผลให้มรี ายได้ดี กว่าการรับจ้างก่อสร้าง และทุกวันฝีมอื การแกะสลักก็พฒ ั นายิง่ ขึน้ จนเมือ่ เกิดความช�ำนาญ จึงได้น�ำมาถ่ายทอดให้แก่ลกู หลาน ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ นบ้านโดยไม่หวงความรูเ้ ลยสักนิด ปัจจุบนั “บ้านถวาย” ถือเป็นหมูบ่ า้ นหัตถกรรมไม้แกะสลัก ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาว ต่างประเทศ และยังได้ปรับให้ให้มีความสวยงามจนกลายเป็น หมูบ่ า้ นเชิงท่องเทีย่ วอีกด้วย หัตถศิลป์ขนึ้ ชือ่ ของบ้านถวาย งานแกะสลักไม้ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านถวาย และ จังหวัดเชียงใหม่ งานเทคนิคสีเนือ้ ไม้ เป็นงานทีโ่ ชว์ให้เห็นถึงความสวยงาม

ของเนือ้ ไม้ตามธรรมชาติ งานเทคนิคสีแตกลายงา เป็นงานที่ตั้งใจให้สีเกิดการ แตกแยกตัว เพือ่ ให้ดคู ล้ายของโบราณ งานแอนติค เป็นงานทีท่ �ำขึน้ โดยใช้เทคนิคสีตา่ งๆ ท�ำเลียน แบบของเก่า คุณวสันต์ กล่าวถึงบทบาทของสมาคมฯ ว่างานแรกของ ทางสมาคมก็คอื งานนวัตกรรมบ้านถวายสูต่ ลาดโลก ในช่วงส่ง ท้ายปี 2552 ซึง่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าของผูป้ ระกอบการ ยิง่ ขึน้ และการตอบรับจากลูกค้าก็ดขี นึ้ จนกลายเป็นงานประจ�ำ ทีจ่ ะต้องมีขนึ้ ทุกปี คือช่วงประมาณวันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่อยูเ่ สมอ กระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความตืน่ ตาตืน่ ใจ ซึง่ ต่อมาก็ได้แรงผลักดันจาก หลายฝ่ายเข้ามาช่วย จนกระทัง่ ได้รบั รางวัลย่านการค้าดีเด่นของ ประเทศ แบบคะแนนทิง้ ห่างผูแ้ ข่งขันอีก 40 ย่านการค้า ในปี 2554 และนับเป็นก�ำลังใจทีท่ �ำทางสมาคมพร้อมจะเดินหน้าต่อไป จนวันนีต้ อ้ งบอกว่าบ้านถวายค่อนข้างแข็งแกร่ง มีสนิ ค้ามากมาย หลายแขนง หลายรูปแบบ ให้ได้เลือกซือ้ หาตรงตามความต้องการ กล่าวได้วา่ เป็น “หนึง่ หมูบ่ า้ น ล้านผลิตภัณฑ์” นอกจากการผลิตสินค้าแฮนด์เมดหลากหลายรูปแบบ ที่ เปิดร้านรอให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเลือกซือ้ หาแล้ว บ้านถวาย ยังมียอดการส่งออกทีส่ งู สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศได้กว่า ปีละหลายพันล้านบาทเลย ซึง่ นับเป็นย่านการค้าทีม่ คี วามส�ำคัญ ระดับต้นๆ ของประเทศ และจะเป็นอีกตัวแปรทีจ่ ะเข้าสูศ้ กึ AEC ในอนาคตอันใกล้นดี้ ว้ ย.


56

H & P Chiang Mai

Home & Property Magazine  

Home & Property Magazine No.13

Advertisement