Page 1

ASPECTES D’ÀMBIT ORGANITZATIU Relació família - escola a) b) c) d) e) f) g)

L’avaluació és contínua i la família en rebrà un informe trimestral. Són imprescindibles els contactes personals entre la família i el tutor o tutora. Les visites als directors, tutors i professors seran sempre concertades. Per qualsevol gestió administrativa cal adreçar-se sempre a la Secretaria. L’entrada a les dependències de l’Escola queda reservada exclusivament als alumnes i al personal del Centre amb l’excepció d’aquelles ocasions en què la direcció ho cregui oportú. L’assistència a sortides culturals o d’esbarjo és recomanable però no obligatòria. Els deures escolars en l’àmbit familiar es basaran en activitats escrites per a consolidar els procediments i en l’estudi per a l’assoliment dels continguts.

Imatge personal de l’alumnat a) b) c) d)

És responsabilitat d’alumnes i pares el compliment de les normes elementals d’higiene aplicades al propi cos i vestuari. Tant els alumnes com els pares es responsabilitzaran i tindran cura del vestuari que es porti per anar a l’Escola, evitant de cridar l’atenció ja que la mala imatge personal deteriora la de la pròpia Escola. Portar piercings i arracades massa grosses és perillós i por se causa d’accidents; per això el Centre no es fa responsable dels accidents derivats d¡aquesta pràctica. Vestuari escolar: 1. Els alumnes de Parvulari i Primària han de portar la bata reglamentària. 2. Els alumnes d’ESO portaran una bata blanca per al laboratori i tecnologia. 3. És obligatori l’equipament esportiu reglamentari i calçat esportiu adequat a tots els nivells del Centre. 4. Cal marcar amb el nom tota la roba de l’alumne per tal d‘evitar-ne pèrdues.

Assistència presencial de l’alumnat a)

L’assistència dels alumnes a classe és obligatòria: 1. Quan l’alumne hagi de faltar a l’escola, aquesta absència sempre ha de ser justificada pels pares o tutors legals. 2. Si l’absència és previsible cal justificar-la amb antelació 3. En cas de malalties contagioses, es respectaran els terminis establerts pels metges abans del seu reingrés al centre escolar. 4. Les faltes injustificades seran comunicades pel tutor a la família. 5. Quan es detecti que un alumne acumula un nombre important d’absències s’iniciarà el corresponent protocol d’absentisme.

Àmbit sanitari a) b)

c) d) e)

f)

Com a norma general durant l’estada en el Centre no s’administrarà als alumnes cap tipus de medicament. El Centre només actuarà administrant algun medicament en situacions previstes amb antelació, autoritzades per escrit i per prescripció facultativa i sempre en situació d’urgència. Adjuntar recepta mèdica amb indicació de la dosi. Si un alumne es troba indisposat durant la jornada escolar s’avisarà la família per tal que el vinguin a recollir. En cas que un alumne pateixi un accident serà atès segons el protocol establert. Fora del dinar del menjador, només es pot menjar a les hores d’esbarjo. La normativa vigent no permet fumar en tot el recinte escolar. Aquest prohibició afecta a qualsevol persona que sigui dins del recinte escolar. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà una conducta contrària a les normes de convivència segons l’article 33 del decret 279/2006, de 4 de juliol. Les normes de seguretat i higiene ens obliguen a no permetre l’entrada al recinte escolar de cap tipus d’animal com mascotes, animals exòtics, animals de companyia, ...


Àmbit socioescolar a) Tots els alumnes han de ser puntuals i els pares han de fomentar en els seus fills aquesta norma que els serà contínuament exigida. b) Les entrades i sortides es faran de forma ordenada fins a les aules i els alumnes seguiran els camins establerts i mantindran l’ordre. Un cop al carrer seran diligents en l’evacuació dels voltants del Centre. c) Cap alumne no pot sortir del Centre durant les hores de classe. En cas de necessitat presentarà un autorització escrita i signada pels pares o tutors legals d) .El respecte és la base de la convivència, per tant no es pot admetre que ningú maltracti de paraula o obra qualsevol de les persones que integren la comunitat educativa. e) Durant les hores destinades a esbarjo queden prohibits els jocs violents i perillosos. Els jocs sempre estaran adaptats a les instal·lacions. f) Per fomentar la no violència no es podran portar objectes contundents ni objectes de tall; pel mateix motiu no es podran portar ni fer explotar al Centre petards o qualsevol altre objecte inflamable o potencialment perillós. g) Els alumnes sempre han de tenir a punt i en ordre tot el material necessari per a l’estudi de les diferents matèries; aquest material és simple i barat per tant el Centre no es responsabilitza del deteriorament o la pèrdua de material escolar car i innecessari. h) L’Escola tampoc no es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes valuosos que no són necessaris dins l’àmbit escolar com : arrecades, rellotges, joies en general, mòbils, ulleres de luxe, aparellls electrònics de reproducció, monopatins,... i) Fora del dinar del menjador, només es pot menjar a les hores d’esbarjo. j) Pel fet que representa una seriosa interferència no és permès l’ús d’aparells sonors ni lluminosos com telèfons mòbils i punters làsers. L’alumne té el deure de tenir-los deconnectats dins el recinte escolar.

Àmbit d’activitats complementàries i extraescolars Als alumnes que participin en activitats fora del recinte escolar els caldrà l’autorització escrita dels seus pares o tutors legals. A l’imprès d’autorització hi figuraran l’activitat, el seu objectiu, el lloc on es portarà a terme, la data, lloc de concentració, hora de sortida i arribada, l’import a pagar per l’alumne, les dades personals de l’alumne i pares o tutors legals i la seva signatura.

Règim disciplinari Es podran corregir i sancionar les faltes i conductes contràries que malmetin la convivència i siguin perjudicials per a aquesta, tipificades en el decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat, quan siguin realitzades dins del recinte escolar, durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars en els serveis de menjador i transport escolar i sempre que siguin motivades i directament relacionades amb la vida escolar. Aquesta normativa es basa en el Règim Interior de Centre que poden consultar a secretaria en la seva totalitat.

Organització Interna. Escola Cultura Pràctica  
Organització Interna. Escola Cultura Pràctica  

Normativa general a l'escola

Advertisement