Page 1

GROENKRANT GROEN MECHELEN > VOORJAAR 2013

5

GROTE PLANNEN VOOR BETAALBAAR WONEN

© Foto: Philippe Bossin

4

WOUTER VAN BESIEN: "MEER JOBS, MINDER VERVUILING"

V.l.n.r. Tom Kestens, Kristof Calvo, Klaartje Heiremans, Marina De Bie, Frie Niesten, Björn Siffer, Patrick Princen en Zineb El Boussaadani.

VERDER WERKEN AAN EEN GROEN MECHELEN

De gemeenteraadsverkiezingen liggen ondertussen al enige tijd achter ons. De stadslijst vld-groen-m+ boekte toen een fraai resultaat. De ambitie voor de komende jaren? Samen met de nieuwe coalitiepartners Mechelen verder vernieuwen en vergroenen. 14 oktober 2012 was een groene, positieve zondag. De stadslijst vld-groen-m+ steeg naar zestien zetels, twee extra verkozenen. Burgemeester Bart Somers kreeg heel wat Mechelaars achter zich, en Groen boekte een historisch goed resultaat. Uiteindelijk zullen er zeven Groen-verkozenen zetelen in de nieuwe gemeenteraad. In het schepencollege neemt Marina De Bie belangrijke bevoegdheden voor haar rekening, o.a. mobiliteit, klimaat, energie, natuur, personeel en internationale samenwerking. Vanaf 2015 is er een tweede Groen-schepen bevoegd voor cultuur en toerisme. Ondertussen is de nieuwe coalitie vldgroen-m+, N-VA en CD&V enkele maanden actief. Op hogere beleidsniveaus hebben we vaak uiteenlopende en soms zelfs botsende politieke visies. Maar op het Mechelse stadhuis gaat het de volgende zes jaar over Mechelen en al haar inwoners. De ambitie van de nieuwe ploeg? Mechelen verder op koers houden, onze stad verder vernieuwen en vergroenen. Dat is ook de rode draad in het bestuursakkoord, een lijvig document met tal van acties. Van de uitbreiding van het autoluw gebied, een sociaal restaurant over het parkenplan, een taalactieplan en een nieuwe podiumzaal tot driehonderd extra sociale huurwoningen.

Het werk is immers niet af. Onze stad groeit. Dus moeten we volop blijven investeren in duurzame mobiliteit, extra groen, betaalbaar wonen, veiligheid en de vernieuwing van het openbaar domein. Mechelen moet een aangename woonstad zijn en blijven voor iedereen. Net zoals voor andere lokale besturen is ook voor Mechelen de budgettaire situatie niet evident. Dat betekent soms moeilijke keuzes maken, maar altijd om onze stad beter te maken, ook voor zij die het moeilijk hebben. Het bestuursakkoord is bijzonder ambitieus. Hard werken om het in de praktijk te brengen is dus de boodschap. Ondertussen koos Groen ook een nieuw partijbestuur. Opnieuw versterkten heel wat nieuwe mensen onze ploeg. Wil jij ook mee bouwen aan een duurzaam Mechelen, aarzel dan niet om een seintje te geven!

© Foto: Philippe Bossin

>

>

Sinds vorig jaar is de verkeersstop aan het Schepenhuis een feit. Dat zorgde voor een flinke daling aan doorgaand verkeer.

Verder gaan voor een autoluwe binnenstad De vorige legislatuur werd de autoluwe binnenstad ingevoerd. Ook de komende jaren zetten we dat beleid verder. Een grondige evaluatie zal de knelpunten van de huidige situatie in kaart brengen. Bezoekers moeten meteen in de gaten hebben dat ze een autoluw gebied naderen. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van het autoluwe gebied moet beter. Een nieuw parkeergeleidingssysteem moet helpen om bezoekers de juiste weg te wijzen. Daarnaast voeren we dit jaar al een belangrijke doelstelling van het nieuwe coalitieakkoord uit. Er komt een studie en een breed participatief traject. Ambitie? De geplande uitbreiding van het autoluwe gebied goed voorbereiden. Autoluwe straten en pleinen maken een stad leefbaarder. Het maakt fietsen en wandelen immers aangenamer. Minder fijn stof in de binnenstad en meer Mechelaars op de fiets betekenen bovendien meer inkomsten voor onze lokale ondernemers. Onderzoek toont aan dat een fietser in de stad meer uitgeeft dan een automobilist.

KRISTOF CALVO Kamerlid en voorzitter Groen Mechelen kristof.calvo@groen.be

MARINA DE BIE Schepen van o.a. Mobiliteit en Klimaat marina.debie@mechelen.be


© Foto: Marien Van Os

NIEUWE LEGISLATUUR PROVINCIE VAN START

>

Vlaams Parlementslid Mieke Vogels: "Groen wil waken over het recht op spelen in elke gemeente."

Kinderen hebben recht op spelen

© Foto: Bart Cabanier

Gasboetes voor het gooien van sneeuwballen. Een geluidsmuur van 3 meter rond een speelplaats. Een crèche sluit omdat baby’s huilen en pampers stinken. Nieuw verkeersbord: verboden te sjotten... De nieuwe provincieraadsleden: Koen Kerremans, Loes Van Cleemput, Greet Bockx, Tom Caals, Diederik Vandendriessche en Karin Van Hoffelen.

Kinderen hebben steeds minder ruimte om kind te zijn, om te spelen en te ravotten. Niet moeilijk dat kinderen te dik zijn, niet stil zitten in de klas en steeds vaker Rilatine slikken. Van elke vijf pilletjes worden er 4 door Vlaamse kinderen geslikt.

Net zoals de gemeentebesturen, startte ook de provincie met een nieuwe legislatuur. Het voorakkoord tussen N-VA, CD&V en sp.a werd na de verkiezing omgezet in een bestuursakkoord. Volgens Groen met te weinig ambitie en te weinig besparingsmaatregelen. "Want creatieve ideeën hoeven niet altijd iets te kosten", aldus provinciaal fractieleider Tom Caals.

"Is dit nu uw warme Vlaanderen," vroeg Mieke Vogels aan Ministerpresident Kris Peeters. Hij belooft beterschap en een actieplan voor spelende kinderen.Groen wil de Minister-president helpen, we zullen waken over het recht op spelen in elke gemeente.

>

Waar de samenstelling van de meerderheid en de verdeling van mandaten blijkbaar al voor de verkiezingen geregeld werd, was het even wachten op de inhoudelijke plannen van de nieuwe ploeg. Deze hebben ons ontgoocheld. De besparingsmaatregelen zijn onvoldoende om rond te komen. De deputatie plant om structureel 15 miljoen euro meer uit te geven dan wat zij zal ontvangen. Qua nieuwe beleidsvoorstellen blijven we op onze honger zitten. Hiervoor komen er onderhandelingen in de loop van dit jaar. Behoorlijk laat, als je het ons vraagt. Wij deden ondertussen een aantal voorstellen die weinig of niks kosten. Zo wordt het invoeren van een begeleiderspas bekeken. Met deze pas kunnen

MIEKE VOGELS Vlaams Parlementslid mieke.vogels@groen.be

Dit jaar wordt via de interne staatshervorming duidelijker welke rol de provincie nog zal opnemen. Wat ons betreft mocht de provincie kritischer zijn: wat wil ze nog doen en wat niet meer. Groen wil een stap verder zetten: schaf de provincies af en vervang ze door stadsgewesten en streekbesturen. Hiervoor heeft de Vlaamse Regering tot nu toe geen enkel initiatief genomen. Als fractie zetten we de komende maanden onze thema’s hoog op de agenda. Hoe kunnen we in Antwerpen komen tot een even ambitieus klimaatbeleid als in Limburg? Hoe zorgen we ervoor dat we de plaats voor natuur en bos kunnen behouden of zelfs vergroten in plaats van ze elk jaar te verkleinen? Welke zijn de oplossingen voor de

© Foto: archief

2

>

Hoe kunnen we in Antwerpen komen tot een even ambitieus klimaatbeleid als in Limburg? begeleiders van mindervaliden gratis naar culturele evenementen. Zo vermijden we het dreigende isolement van vele mindervaliden. De invoering hiervan is gratis. Verder gaven we de deputatie de idee om bij het versturen van de belastingaanslag een inschrijvingsformulier voor de groepsaankoop groene energie toe te voegen. Inwoners kunnen zo in één klap hun belasting betalen en deze in veelvoud terugwinnen door een korting op hun energiefactuur. Ook hier pikte de meerderheid gretig op in.

complexe mobiliteitsvraagstukken? Hoe kunnen we de armoede bestrijden en het welzijn van vele mensen vergroten? Het beloven uitdagende tijden te worden.

TOM CAALS Fractieleider provincieraad tom.caals@groen.be

Vlaams Parlementslid Dirk Peeters: "Tolvrij maken Liefkenshoektunnel is een quick win."

Tolvrije Liefkenshoek ontlast Antwerpse Ring Een tolvrije Liefkenshoek zorgt voor minder files en verkeersongevallen en 30 procent minder zwaar verkeer op de Antwerpse Ring. Dat blijkt uit studies van het Verkeerscentrum die Vlaams Parlementslid Dirk Peeters opvroeg bij minister Crevits. Opmerkelijk, want de minister beweerde altijd dat er geen effect zou zijn. Peeters: “Als het Verkeerscentrum zelf zegt dat een tolvrije Liefkenshoek de Ring ontlast, dan moet daar snel werk van gemaakt worden. Dat is een quick win. Onbegrijpelijk dat de minister haar eigen rapporten negeert. Daarnaast zijn natuurlijk andere maatregelen nodig. Beter openbaar vervoer in en rond Antwerpen verlicht volgens die studies ook de verkeersdruk.”

DIRK PEETERS Vlaams Parlementslid dirk.peeters@groen.be


© Foto: Jochen Govaert

FIETSOSTRADE VERBINDT MECHELEN MET ANTWERPEN

>

De digitale stempel heeft intussen al meer dan drieduizend verplaatsingen naar het Huis van de Mechelaar voorkomen.

Zilver voor slim en duurzaam bestuursakkoord De technologiefederatie Agoria heeft de bestuursakkoorden van vijftien steden in België onder de loep genomen. Gent, Mechelen en Genk hebben volgens de federatie de meeste aandacht voor de uitbouw van een smart city. Het gaat om duurzame, slimme projecten in domeinen zoals energie, gebouwen, mobiliteit, egovernment, gezondheid, publieke ruimte en water- en afvalbeheer. Het Mechels bestuursakkoord krijgt daarvoor dus goede punten. Met de ondertekening in 2012 van de Europese burgemeestersconvenant hebben we duidelijk gemaakt dat onze ambities veel verder reiken dan wat de wetgever als minimum oplegt. Tegen 2030 willen we van Mechelen de eerste klimaatneutrale stad in Vlaanderen maken. TOM KESTENS Gemeenteraadslid tom.kestens@groen.be

>

Bij de aanleg wordt op veel plaatsen gekozen voor tunnels. Zo kom je minder gevaarlijke kruispunten en overwegen tegen.

Fietsostrades vormen de ruggengraat van het bovenlokaal fietsnetwerk. Comfortabel, veilig en snel. Binnenkort kan je langs de spoorlijn non-stop naar Antwerpen fietsen. Dit jaar starten de werken op Mechels grondgebied. Sinds een aantal jaar werkt de provincie Antwerpen samen met verschillende gemeente- en stadsbesturen aan een fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen.

© Foto: Jochen Govaert

De route situeert zich langs de spoorlijn vanaf Antwerpen Centraal door Berchem, Mortsel, Hove, Kontich, Duffel en SintKatelijne-Waver tot aan het station van Mechelen-Nekkerspoel. De aanleg vindt plaats in verschillende stukken. Nu is de regio rond Mechelen aan de beurt.

>

Het OCMW wordt een sociaal huis voor alle Mechelaars.

Naar een sociaal huis voor Mechelen Mechelen is een stad in volle groei en dan is het cruciaal dat geen enkele Mechelaar achterblijft. Door zijn kennis van de sociale noden van de stad is het OCMW bij uitstek geschikt om samen met het middenveld, sociale en armoedeorganisaties de regie te nemen van de uitbouw van een globaal sociaal beleid. Het OCMW moet de komende jaren uitgroeien tot een echt sociaal huis. Ook in financieel moeilijke tijden wordt er sociaal geïnvesteerd. Zo wordt de dotatie vanuit de stad aan het OCMW in een budgettair moeilijke periode quasi verdubbeld. Op zes jaar tijd zal het OCMW bijna 75 miljoen euro investeren, o.a. in nieuwe wijk- en dienstencentra. De wijk- en dienstencentra moeten immers echte ontmoetingscentra worden. De strijd tegen de kinderarmoede wordt bovendien een speerpunt voor het OCMW. Het is evident dat kinderen ons na aan het hart liggen, maar ook voor de senioren van vandaag en morgen moet het aanbod voor aangepaste woonst en zorg verbreed worden. Ons Mechels Sociaal Huis zorgt ervoor dat niemand in onze stad er alleen voor staat. FRIE NIESTEN OCMW-raadslid (fractieleider vld-groen-m+) frie.niesten@groen.be

Zorgen voor veiligheid en comfort is een prioriteit. De fietsostrade is op zo veel mogelijk plaatsen drie meter breed en moet kruisend verkeer zonder hinder toelaten. Op verschillende plaatsen worden fietstunnels aangelegd. Er wordt

schoolverplaatsingen. Een heleboel autokilometers en CO2-uitstoot bespaard. Ook elders in Vlaanderen werkt men aan de uitbouw van fietsostrades. Dit netwerk van snelle fietsverbindingen kan samen met een goed werkend treinnet de ruggengraat vormen van onze mobiliteitsinfrastructuur. In Mechelen start het traject aan de bestaande stationsparking op Nekkerspoel. Vervolgens gaat het langs het Lyceum en de begraafplaats tot aan de Vrouwvliet. Samen met de Vrouwvliet wordt de spoorweg gekruist. Daarna loopt de route verder langs de oostkant van de spoorweg richting Sint-Katelijne-Waver. De werken op Mechels grondgebied gaan dit jaar van start. Deze zomer kan er al

Fietsostrades worden de snelwegen van de 21ste eeuw. Snel, aangenaam en veilig van stad tot stad. bovendien gewerkt met comfortabele rode cementbetonverharding. Dit alles moet ervoor zorgen dat meer pendelaars hun wagen thuis laten en met de fiets naar het werk gaan. Snel op weg en goed voor de conditie, met minder files tot gevolg.

gefietst worden tot in Sint-KatelijneWaver. De totale kostprijs, in totaal meer dan 6 miljoen euro (inclusief aanleg, verlichting en bewegwijzering) wordt gedragen door de provincie. Eind 2014 moet heel het project afgerond zijn.

Ook lokale fietsers van gemeenten langs de route hebben voordeel bij de 'fietssnelweg'. Naar een buurgemeente fietsen wordt heel wat sneller en veiliger. Langs de spoorlijn tussen Antwerpen en Mechelen kan je momenteel al fietsen vanaf Antwerpen Centraal tot aan het station van Kontich. Op weekdagen fietsen hier al meer dan 4.500 mensen per dag voor woon-, werk- en woon-

KRISTOF CALVO Voorzitter Groen Mechelen kristof.calvo@groen.be

3


© Foto: Jochen Govaert

GROTE PLANNEN VOOR BETAALBAAR WONEN

>

H30/Villa32 in de Hanswijkstraat is de plek bij uitstek voor jong geweld.

H30/Villa32: the place to be

© Foto: Hannelien Dens >

Sinds de opening op 24 februari heeft H30, de creatieve werkplek voor jongeren, er de jeugddienst als buur bijgekregen. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt Villa32 veel meer dan de jeugddienst. Naast de gewone functies zijn er ook verschillende ateliers voor een brede waaier aan activiteiten. Er kunnen muziekgroepen repeteren en is er een radiostudio waar jongeren met media kunnen experimenteren. Door de combinatie H30/Villa32 is ook een geïntegreerde werking met een loket voor alle zaken die jongeren aanbelangen mogelijk geworden.

Gemeenteraadslid en ondervoorzitter van Woonpunt Mechelen, Björn Siffer, aan het Oud Oefenplein, waar een grote renovatie bezig is.

Mechelen is de laatste jaren een aantrekkelijke woonstad geworden en dat willen we graag zo houden. De uitdagingen op het vlak van betaalbaar wonen zijn niet min. Vandaar dat de nieuwe coalitie van betaalbaar wonen een prioriteit maakt. Terwijl de woningprijzen overal blijven stijgen, moeten we een omslag maken naar duurzaam en energiezuinig bouwen. We willen jonge, actieve gezinnen overtuigen om voor de stad te kiezen. Maar tegelijk moeten we ook een ruim aanbod hebben voor mensen met een bescheiden inkomen. Het behoud van de bestaande open ruimte moeten we dan weer verzoenen met denser maar toch kwaliteitsvol wonen. Dit alles maakt zoeken naar een evenwicht uitermate moeilijk. Om de vele uitdagingen het hoofd te bieden, zetten we in het nieuwe coalitieakkoord volop in op betaalbaar wonen met een belangrijke rol voor sociale woonmaatschappij Woonpunt.

Een ander groot project is de Gandhiwijk waar 187 woningen gerenoveerd worden. De 485 appartementen in de grote appartementsblokken worden afgebroken en er komen laagbouwappartementen en woningen in de plaats.

Woonpunt zet ook haar renovatiegolf verder. Op het Oud Oefenplein bijvoorbeeld is de vernieuwbouw van 174 woningen bezig (162 huur- en 12 koopwoningen). Bovendien komt er ook een nieuw dienstencentrum van het OCMW, de tienerwerking en de kantoren van Woonpunt Mechelen komen midden in de wijk.

KLAARTJE HEIREMANS EN ZINEB EL BOUSSAADANI Gemeenteraadsleden klaartje.heiremans@groen.be / zineb.elboussaadani@groen.be

Wonen voor iedereen betaalbaarder maken kan door het aanbod te vergroten. Het is de ambitie van de nieuwe coalitie om daarvoor de komende jaren vier woongebieden bij te creëren vlakbij het stadscentrum: aan het Keerdok, de Carrefoursite, Comet en de site achter het station. Ook de vele moedwillig leegstaande panden proberen we terug te benutten door leegstand en verkrotting nog steviger aan te pakken.

Om de vele uitdagingen het hoofd te bieden, zetten we volop in op betaalbaar wonen. Er zullen de komende jaren dan ook driehonderd sociale huurwoningen bijkomen. Nieuwe projecten moeten kleinschalig zijn en op plaatsen waar er nu weinig sociale woningen zijn, zodat we stelselmatig over het volledige grondgebied een sociale mix kunnen realiseren.

Het nieuwe project wist trouwens al de publieksprijs “Thuis in de stad” in de wacht te slepen. Waarom? Omdat het op een innovatieve manier een antwoord biedt op de maatschappelijke uitdagingen en omdat het stadsbestuur hiermee de creativiteit en expressie van jonge mensen stimuleert. Dit uit zich onder andere in de voorgevel, die uit verplaatsbare kleurige blokjes bestaat, zodat jongeren die af en toe een nieuw uitzicht kunnen geven.

© Foto: George Hodan / via pixabay.com

4

>

Ook het openbaar domein bevuilen kan bestraft worden met een GAS-boete. Die bedraagt minimum 50 euro.

Gemeenteraad buigt zich over GAS Ook kijken we naar nieuwe woonvormen. Met meerdere mensen een huis delen en toch je eigen privacy en domicilie hebben is momenteel nog zeer moeilijk. Ondersteuning en begeleiding door de stad moeten dit mogelijk maken.

BJÖRN SIFFER Gemeenteraadslid bjorn.siffer@groen.be

Nog tot de zomer buigt de gemeenteraad zich over de toekomst van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Ook de werking NERO, het kader voor minderjarigen, wordt onder de loep genomen. De voorbije maanden kwam er geregeld hevige kritiek op het systeem van de GAS-boete. Om het systeem te verbeteren en bij te sturen komt er nu dus een participatief hervormingstraject. De politie, de jeugdraad en mensen uit het veld zullen daarbij worden gehoord. Wanneer iedereen zijn zeg heeft gedaan, organiseert het stadsbestuur een bijzondere gemeenteraad. De ambitie is het toepassingsgebied te verfijnen, echte overlast zoals o.a. sluikstorten te blijven aanpakken, maar tegelijk ook een stad te zijn waarin men jong en vrij kan zijn.

KRISTOF CALVO Voorzitter Groen Mechelen en gemeenteraadslid kristof.calvo@groen.be


Hormoonverstorende stoffen in kleuterklassen kunnen vermeden worden Uit onderzoek blijkt dat kinderen in kleuterklassen worden blootgesteld aan hormoonverstorende stoffen. ‘Belangrijk is dat je met eenvoudige maatregelen de blootstelling kan vermijden. Want die stoffen verhogen

GROENE OPLOSSINGEN VOOR DE CRISIS: MEER JOBS EN MINDER VERVUILING

het risico op kanker, astma, overgewicht en suikerziekte. En kinderen zijn extra gevoelig. De Vlaamse regering moet aan de slag.’, stelt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. Het voorbije jaar onderzocht de Vrije Universiteit Brussel verscheidene kleuterklassen. ‘De belangrijkste vaststelling is dat er effectief hormoonverstorende stoffen in de klassen aanwezig zijn’, zegt Sanctorum. ‘Het meest vervuilde staal bevatte twintig keer meer hormoonverstorende

Sanctorum meent dat de regering aan de slag moet met die resultaten. ‘Er zijn eenvoudige oplossingen om de blootstelling aan hormoonverstoorders te verminderen of te vermijden. In klassen die net werden gereinigd, werden minder stoffen gemeten dan andere. Regelmatig reinigen en verluchten is belangrijk. Ook de aankoop van houten in plaats van plastic speelgoed helpt.’

© Foto: Europese Unie EP

activiteit dan het minst vervuilde.’

Ook productnormen zijn belangrijk. ‘Strenge productnormen ontbreken nog. Ondanks wetenschappelijke bezorgdheid vinden we hormoonverstorende stoffen in tal van toepassingen’, zegt Sanctorum. ‘Groen zal alvast parlementaire initiatieven ondernemen. ‘Zodat we samen aan een gezonde leefomgeving voor onze kinderen kunnen werken.’

HERMES SANCTORUM Vlaams parlementslid hermes.sanctorum@groen.be

‘Pak seksisme aan’

Hoe creëer je jobs in tijden van crisis?

Meer en meer mensen in ons land vinden geen werk. Heel wat bedrijven sluiten de deuren. Bijzonder erg, want mensen zonder job hebben veel meer kans op financiële problemen. Maar hoe creëer je jobs in tijden van crisis? En hoe pak je ook de klimaatcrisis aan? We vragen het aan Groen-voorzitter Wouter Van Besien en ondervoorzitster Elke Van den Brandt: ‘Met meer lasten op vervuiling en minder op werk en met investeringen in een groene economie pak je beide problemen tegelijk aan.’ Wouter Van Besien: ‘De belastingen op lonen

mensen opdraaien voor de crisis. Zo heeft

Vrouwen en mannen zijn gelijk, dat zullen weinigen nog tegenspreken.

moeten sterk naar beneden. Voor bedrijven

de regering beslist dat de lonen niet meer

Het staat bovendien in de Grondwet. Maar eeuwenlang werden vrouwen

is het immers veel te duur om nieuwe jobs

mogen stijgen en dat de uitkeringen voor

gediscrimineerd. Stemrecht kregen we in België pas in 1948 en gelijke

te creëren. En dat is niet omdat mensen te

wie geen werk vindt, dalen. Terwijl de rijkere

rechten binnen het huwelijk in 1976. Die historische achterstand verklaart

veel verdienen, maar omdat er te veel belast

kant van de samenleving ongemoeid blijft

waarom de gelijkheid op papier er niet altijd is in de praktijk.

wordt. Zo straf je de mensen die werken.

en belastingontduikers ‘fiscale amnestie’

De rechten en kansen die vrouwen vandaag hebben zijn er niet vanzelf gekomen. Daar hebben generaties feministen zich keihard voor ingezet. De ongelijke kansen die vandaag nog bestaan, zullen ook niet vanzelf verdwijnen. Daarom steunt Groen soms drastische maatregelen zoals quota: in raden van bestuur, bij topambtenaren en in de hoge magistratuur. Daarom ook is het goed dat de aanpak van seksisme vandaag hoger op de maatschappelijke agenda komt. Toen Ireen Houben sprak over intimidatie op het werk, en toen Sofie Peeters intimidatie op straat toonde, kwam een

Waarom betaalt een secretaresse veel meer belastingen op haar loon dan een rijke eigenaar op de opbrengst van zijn huizen en aandelen? Dat is niet eerlijk.

broodnodig debat op gang. Net zoals racisme of homofobie is openlijk seksisme bij wet verboden. Maar dat volstaat niet om er een eind aan te maken.

We willen niet de gewone mensen belasten,

krijgen. Dit beleid moet helemaal anders.’

maar de milieuvervuilers. Er zal veel minder Groen pleit voor een volledige aanpak van seksisme, die de focus legt op

vervuild worden. En wij willen iedereen ook

preventie. We hebben nood aan bewustwording, verantwoordelijkheidszin

eerlijk laten meebetalen. Waarom moet een

en samenwerking. De overheid en de media moeten het goede voorbeeld

secretaresse veel meer belastingen betalen

geven. Maar ook onderwijs, sensibilisering en buurtwerk kunnen het

op haar loon dan een rijke eigenaar op de

probleem bij de bron aanpakken. Dat moeten we samen doen: mét

opbrengst van zijn huizen en aandelen? Dat

culturele minderheden en mét mannen.

EVA BREMS Federaal parlementslid eva.brems@groen.be

is niet eerlijk.’

Wouter Van Besien: ‘Om meer jobs bij te krijgen, zijn er ook investeringen nodig. De juiste investeringen, die er voor zorgen dat de economie groener wordt: maak gebouwen energiezuiniger, investeer in nieuwe schoolgebouwen, in spoorinfrastructuur en in duurzame bedrijven. Daar is geld voor

Elke Van den Brandt: ‘De crisis is de

nodig. De regering kan dat geld ophalen

schuld van de banken, niet van de gewone

via veilige beleggingsproducten. Want er

mensen. De banken hebben te veel risico’s

is nog heel veel spaargeld in dit land. Als

genomen en zijn daardoor bijna over kop

je dat op die manier kan investeren, geef je

gegaan. Massa’s overheidsgeld is gebruikt

de economie een groene duw in de goede

om de banken te redden. En de regering van

richting.’

CD&V, Open VLD en sp.a laat de gewone

LEES MEE/DOE MEE/WORD LID Zin in Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant van Groen? Wil je mee folders bussen, acties organiseren of artikels schrijven? Misschien wil je Groen steunen en lid worden? Laat het ons weten: 02 219 19 19

www.groen.be

WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen wouter.vanbesien@groen.be

ELKE VAN DEN BRANDT Ondervoorzitter Groen elke.vandenbrandt@groen.be


6 Uitreiking Prijs Jowan Lamon Jaarlijks reikt Mechelen de Prijs voor Stadsverfraaiing uit aan de meest verrassende, innoverende of originele bouwprojecten van privé-eigenaars. Deze editie was het thema nieuwbouw. Op 7 februari mocht de winnaar, de woning Pennepoelstraat 35, een cheque van €1.500 in ontvangst nemen.

ENERGIE BESPAREN MET GOEDKOPE LENING EN PREMIE

Bijzonder aan deze editie was dat ze de naam droeg van wijlen schepen Jowan Lamon. Hij was immers een gedreven man die zowel als personeelslid, als gemeenteraadslid, maar zeker ook als schepen voor Ruimtelijke Planning, zijn stempel drukte op het nieuwe uitzicht van deze stad. e

Na vele jaren plannen maken is het project Spreeuwenhoek opstartklaar. Mechelen groeit met een hoge snelheid en al die mensen hebben een plek nodig om te wonen. Het verdichten van het bestaande stedelijke weefsel, met oog voor kwalitatieve open ruimte, is de beste manier om dit te doen.

© Foto: Philippe Bossin

Spreeuwenhoek klaar voor uitvoering

>

Voor het project Spreeuwenhoek werd geprobeerd deze zo goed mogelijk te verzoenen. Zo wordt de groene zone in het noorden van het gebied versterkt en deels opengesteld voor recreatief gebruik. Daarnaast wordt ook dwars door de woonwijken een groene as aangelegd, waardoor de voet- en fietspaden zullen lopen. Wat bebouwing betreft wordt een mix gecreëerd tussen open en halfopen bebouwingen, appartementen en serviceflats, zodat er een gemengde wijk voor alle leeftijden kan ontstaan.

Gemeenteraadslid Patrick Princen en schepen van Energie en Klimaat Marina De Bie nemen samen het voortouw voor een sociaal energiebeleid.

Met de goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen van Energiepunt Mechelen en een sociale dakisolatiepremie van de Vlaamse overheid, kunnen de Mechelaars aan de slag. Vandaag nog in actie schieten is de boodschap.

Spreeuwenhoek zal een verkeersluwe wijk zijn, waar alleen bestemmingsverkeer mogelijk is en zo wordt sluipverkeer vermeden. Zo zal de bestaande Sint-Albertuswijk geen extra verkeershinder ondervinden. "Beide wijken mogen ook geen aparte entiteiten blijven," aldus Patrick Princen, gemeenteraadslid voor Groen en inwoner van de wijk, "maar we moeten evolueren in de richting van een echte integratie van de nieuwe en de oude wijk. Dit kan door op termijn ook in de Albertuswijk zelf te investeren en van de omgeving van ’t Kranske het kloppend hart van dit nieuwe stadsdeel te maken."

Vaak kan je met enkele energiebesparende maatregelen je energieverbruik sterk inperken, maar is de investering die hiervoor nodig is te groot.

Lees meer op www.mechelen.be/spreeuwenhoek

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je goedkoop lenen aan 2% of kom je in aanmerking voor een renteloze lening met de optie om gratis extra begeleiding te krijgen. Zo kan je onder meer hulp krijgen bij het bepalen van de beste energiebesparende investering, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies.

m

Permanente shelter voor noodopvang Met het verschijnen van de eerste zonnestralen, verdwijnt de problematiek van dak- en thuislozen vaak naar de verre achtergrond. Maar iedereen begrijpt de noodzaak om de problematiek van de noodopvang aan te pakken. In de koude periodes zijn er echter niet altijd voldoende opvangplaatsen voor dakloze mensen voorzien. Daarom dat tijdens de voorbije begrotingsbesprekingen beslist werd dat de stad en het OCMW, in samenwerking met sociale organisaties, investeren in een permanente shelter op Mechels grondgebied. Dit moet mogelijk maken dat, zeker met het oog op de volgende (strenge) winters, (tijdelijke) daklozen en de allerkwetsbaarsten nooit meer op straat hoeven te leven.

Energiepunt Mechelen biedt je de mogelijkheid een erg goedkope lening aan te gaan om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren. Zo komt het plaatsen van dakisolatie of het vervangen van een oude stookketel in aanmerking.

Over een looptijd van maximaal vijf jaar heb je deze lening volledig terugbetaald. De volgende jaren blijf je genieten van een lagere energiefactuur. Iedereen krijgt de kans om zijn woning energiezuiniger te maken. Gratis energiescan Ook als huurder kan je aan de slag. Je kan een gratis energiescan aanvragen waarna meteen duidelijk wordt welke knelpunten in je huurwoning eerst aangepakt moeten worden.

Met extra info over de steunpremies kan je je verhuurder warm maken om een aantal investeringen uit te voeren. Binnen enkele jaren worden de normen voor huurwoningen strenger. Eigenaars kunnen dus best niet langer wachten en nu dakisolatie laten aanbrengen, met steun van de overheid. Voorbeeld Een dak isoleren van 100 m2 kost ongeveer 3.100 euro, inclusief BTW. Via de sociale dakisolatiepremie kan er tot 82% van de kosten gerecupereerd worden. Een dergelijke premie kan je bijvoorbeeld krijgen als de huurder een budgetmeter heeft. 100 m2 dak isoleren met isolatie van goede kwaliteit kost dan slechts 560 euro. Dat is binnen de kortste keren terugverdiend. Meer info vind je op www.mechelen.be/ energiepunt. Je kan Energiepunt Mechelen telefonisch bereiken op 015 29 78 92 of via de loketdienst op donderdagnamiddag van 15u tot 18u in het Huis van de Mechelaar.

PATRICK PRINCEN Gemeenteraadslid patrick.princen@groen.be

Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Groen Mechelen

mechelen@groen.be

Kristof Calvo

www.groenmechelen.be

Stationsstraat 6

facebook.com/groenmechelen

2800 Mechelen

twitter.com/groenmechelen

Groenkrant Mechelen voorjaar 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you