Page 1

MEMORI A DE PROYEC T O

BOUL EVARDC UL T URALBEL L AVI ST A


AL UMNO: J os éL ui sT api a

T al l erdeAr qui t ec t ur aI V UDL A


oyec t os ur gedeles t udi odev al par ai s o,enl a Elpr bús quedadev ac i osur banos ,yas eaporabandono, det er i or oos i mpl ement et er r enoser i az os ,l osc ual es s egúnunpar ámet r oot or gado;noc umpl enac t ual ment ec onel r ol del l ugardondes eempl az an. Enes t ec as o,s erc i udadpat r i moni al ,per ot ambi én s erc i udaduni v er s i t ar i a. L ai deaas umi res t asv ar i abl esyc ompl ement ar l asa unt er r enoqueenes t emi nut os eaunpt o.negr oen l ac i udadyr ec uper arell ugarel egi domedi ant eun pr oyec t oel c ual puedas erunc ompl ement oal l ugar , enes t ec as oel Mus eoaC i el oAbi er t o,ubi c adoenel c er r oBel l av i s t adeVal par ai s o. L ospr i mer oses t udi osyal c anc ess el ogr analent enderell ugaryv ers uc ompor t ami ent odi ar i oc onr es pec t oal osdi s t i nt osus uar i osque habi t an en el s ec t or .Si nembar gomedi ant ees t aobs er v ac i ónt ambi éns el ogr ac apt arqueamedi daqueel us uar i os e v ai nc or por andoall ugar ,es t et i eneunaut i l i z ac i ón deles pac i os egúnunav ar i abl et i empoquemuc has v ec ess edac onr es pec t oyenf unc i ónal asc ondi c i onesdec ampoque ent r egael es pac i o.

01


Baj out i l i z ac i óndec r oqui syent r ev i s t asenl osal r ededor es ,s el ogr aent enderyv i s ual i z arqueauns i endo elpr ogr amal ac ar gamasi mpor t ant edell ugar ,no al c anz aagener arunaempat í ac onel us uar i oquel o v i s i t a,es t adebi l i dads er ef i er eaqueel us uar i ot i ene unr ec or r i dodemar c adoporeles f uer z oquehac eal r ec or r er l o,y una v es t er mi nado s i mpl ement es e r et i r aobi ens ues t adí aesal ej adaaes t es ec t orya queelequi pami ent ot ambi énesdébi lynonec es ar i ament ec umpl ec on elpr ogr ama mus eo a c i el o abi er t o. Dees t af or mal ami r adaal l ugars ec ent r aendosv ar i abl es ,elr ec or r i do,elc ualpuede s erpeat onal dondees t eabar c aac as il amayor í adel osmur al es ex pues t os ,yporaut omóv i ls i endo es t e elmenos c ómodo,c ons i der andoeldi f í c i lac c es odeambosr ec or r i dos .

02


Si nembar got ambi éns el ogr ac apt arquel amayor r ec ur r enc i aal l ugaresporel us uar i oquehabi t a,t r abaj a, os emant i eneenel l ugarporl aps osdet i empo. esas í c omos el ogr aent enderel l ugarbaj ounaapr ec i ac i ónei nt er pr et ac i ónens i nc r oni z ac i ónaunr i t moel c ual s ubeybaj a,s egúnv el oc i dadesymoment osl os c ual espr oduc enpaus asl asquenosper mi t eni nt er pr et ares emoment oc omol anec es i dadyelt i empo enquepuedeapar ec erunnuev oes pac i o. C APAZDEUNI RC I UDAD -PAI SAJ E -I NF RAEST RUC T URA

Esas í c omol ai deadepr oyec t or es pondeagener ar unr emat ealr ec or r i doquehac eelus uar i oalmus eo dec i el oabi er t o. C ons er v andol asav eni dasc omopar t edel ar edde c i r c ul ac i ónur banayengener al f or mandounpr i mery ampl i oc i nt ur óndec i r c unv al ac i ón.

03


c omol oesl aes qui nadeHec t orC al v oc onelPas aj e C hopi n, as i esc omos edaor i genal Pr i merBoul ev ar d C ul t ur al deVal par ai s o Mant eni endol ai deadec ont i nui dadv i s ual ymoment ánea,l as ens ac i óndees t arubi c adot ant odenoc he c omodedí ayl ogr andounai l umi nac i ónc ont i nuaal i gual queenl asf ac hadasex i s t ent es . DI VERSI DADDELPUNT O DEVI ST A( SEGURI DAD)AMBI ENT AL ,ELABRAZ O AL OS USUARI OS Y A L AS ART ES. C ONT I NUI DAD ESPAC I ALMUT ÁNDOSE ENT RE DOS C ARGASQUEF UNC I ONANENL AZ ADASENELL UGAR. VI VI ENDA + C OMERC I O L ASC UAL ESPUEDEN EVOL UC I ONARI MPL I C ADASO I NDEPENDI ENT ESYENC ON J UNT OC ONC UL T URA YEDUC AC I ÓN.

04


MET AS: -MEJ ORARL AC ONF I ANZ AC I UDADANADELSEC T OR. -AUMENT ARELPOT ENC I ALC UL T URALDELSEC T OR, AHORAMUSEO,PROYEC T O BOUL EVARDC UL T URAL BEL L AVI ST A-PASEO DEL ASART ESYOF I C I OS. -GENERARNUEVASOPORT UNI DADESDEDESARROL L Ó,PARAELSEC T ORYL AC OMUNA. -PROMOVERL AI NT ERC UL T URAL I DADC OMO VI SI ÓN.

05


AL C ANC ESSEGÚNRAZ ONAMI ENT O: MEDI ANT EL AI NC ORPORAC I ÓN DEUN REC ORRI DO NEUT RAL ,F I SURAEXPUEST AO VAC I Ó SEL OGRAL A I NT ERAC C I ÓN DEL OSUSUARI OSYSEAL C ANZ AL A yux t apos i c i ón( UNI ÓN)ent r el osi di omasyl asc ul t ur as , l osi ndi v i duospr ogr es anhas t aadqui r i runai nt er c ul t ur al i dadgl obal i z ada.L OSL L ENOS enunas uer t e dev i t r i napúbl i c aypr i v ada.L OSL AT ERAL ES s ec ues t r an l av i s i bi l i dad per i f ér i c a de l osex t er nosper o magni f i c andol ai nt i mi daddel osi nt er nos .ART ESY OF I C I OSPROMOVI DOSPORELSI ST EMAEDUC AT I VO DEL AC I UDAD,ENc ooper ac i ón,c onv i v enc i ayar moní aent r ec ul t ur as ;AUMENT ANDO ELDESARROL L O C UL T URAL ,C ONST ANT EMENT E.

06

Memoria Proyecto  

examen taller

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you