Page 1

Нагласите на търсещите и предлагащи работа за пазара на труда в България през 2011 година От началото на октомври 2010 година до края на януари 2011 година, Job Space проведе проучване сред 370 мениджъри на фирми и мениджъри по човешки ресурси от различни сфери на дейност, представители на работодателите и 4120 човека в работоспособна възраст от цялата страна. Проучването има за цел да установи нагласите на работодателите и търсещите работа за пазара на труда в България през 2011 година.

Опитахме се да установим, на какви източници основно разчитат работодателите, за да търсят служители и как търсещите работа предпочитат да кандидатстват за работа. Както всички предполагаме, основен източник за търсене и предлагане на работа в България си остават сайтовете за работа. 92% от работодателите набират персонал чрез обяви за работа и 81% от търсещите работа използват сайтове за работа, за да кандидатстват. Ето как се разпределят каналите за търсене и предлагане на работа.

Планират ли да търсят работа взелите 4120 човека участие в анкетата? Близо 80 на сто от анкетираните планират да търсят работа в следващите 6 месеца. Доста голям процент в сравнение с 13-те процента, които не планират да търсят работа.


На въпроса, защо планирате да търсите работа? 38% от анкетираните планират да търсят нова работа, защото в момента са без работа, 33% защото търсят по-добри условия и 6% поради съкращения в настоящата им работа, а 14% сочат като причина нуждата от промяна. Това означава, че 47% от хората, които плануват да търсят работа го правят заради по-добри условия на работа и нужда от промяна, а 44% защото са повлияни по някакъв начин от икономическото състояние на страната. Съпоставяйки процентите се вижда, че въпреки тежкото състояние на пазара на труда, нагласите за текучество на служителите си остава във високи граници. Означава ли това, че започва психологическо възстановяване на пазара от преди кризата. Това твърдение се опровергава и от следващия въпрос.


46% от попълнилите анкетата сочат като основна причина за напускане на последната си месторабота, търсене на по-добри възможности, а 32% посочват съкращения поради кризата.

Оптимистични са плановете на работодателите за назначаване на нови служители в първата половина на 2011 година. 71% от тях планират назначения в първата половина на 2011г. Едва 18% от работодателите не планират назначения, което е с 8% по-малка стойност от миналата година, когато на същия въпрос 26% от работодателите не планираха нови назначения за първите 6 месеца на 2010г. Тук можете да разгледате резултатите от проведената от Job Space през 2009г. анкета.


Работодателите продължават да търсят най-вече квалифицирани работници, служители на средно управленско ниво и експертен персонал без ръководни функции. Забелязва се 3% спад в търсенето на хора за висше управленско ниво и 4% спад в търсенето на хора на средно управленско ниво спрямо проучването на Job Space от края на 2009г., но има ръст с 31% в търсенето на експертен персонал без ръководни функции. Тук можете да разгледате резултатите от проведената от Job Space през 2009г. анкета.


Основен фактор при търсене на работа за 49% от анкетираните се оказват условията, които предлага работодателя. Едва 25% от търсещите работа се водят от професията, която притежават. За 22% най-важна е заплатата. Оказва се, че допълнителните придобивки, които предлага работодателя, напълно се пренебрегват от търсещите работа.


Най-търсената сфера за работа е администрацията, която заема 19%, следвана от продажби и търговия, производство, строителство и архитектура, които заемат 8%. Разпределението по сфера на търсене на работа от анкетираните търсещи работа за всички сфери, можете да разгледате от графиката по-долу.


Усеща се развитие на пазара на труда и от предвижданите от работодателите бюджети за подбор на персонал за 2011 година. Има 16% ръст в предвижданите бюджети за платени обяви в сайтове за работа, 6% ръст в предвижданите бюджети за реклами и обяви в печатни издания и 16% ръст в предвижданите бюджети за агенции за подбор на персонал спрямо показателите от проучването на Job Space от края на 2009г. Освен това се забелязва сериозен спад от 14% на работодателите, които не предвиждат бюджети за подбор на персонал.

Според 39 на сто от анкетираните търсещи работа едва ли ще има сериозни промени в икономиката на страната през 2011 година. Още толкова от тях (39%) са песимисти и смятат, че ситуацията ще продължи да се влошава и през 2011 година. Едва 17% смятат, че ситуацията ще се подобри в близките 6 месеца. Подобно е съотношението на процентите, на същия въпрос и при работодателите. Най-голям процент (58%) от работодателите смятат, че няма да има сериозни промени в развитието на икономиката на България през 2011г., но само 19% от работодателите считат, че ситуацията ще продължи да се влошава ( в сравнение с 39% на търсещите работа).


43% от участвалите в проучването работодатели сочат като най-значимо последствие от финансовата криза – отрезвяване на пазара на труда по отношение на квалификация и ниво на заплащане на служителите, а 38% от тях посочват – повишената безработица. По друг начин виждат последствията търсещите работа. За тях най-значимото последствие от финансовата криза е повишената безработица (54%), следвано от понижаване на нивото на заплатите ( 30% ). Едва 10% от търсещите работа, участвали в проучването, сочат урегулиране на пазара на труда по отношение квалификация и ниво на заплащане на служителите като последствие от финансовата криза.


На въпроса как ще се променят заплатите през 2011 година, 65% от работодателите смятат, че заплатите ще останат на същото равнище, 24% считат, че заплатите ще се повишат в границите от 5% до 10%, а 11% смятат, че заплатите ще намалеят в границите от 15 до 30%. При търсещите работа прогнозите са по-песимистични: 67% от търсещите работа сочат, че заплатите ще останат на същото равнище, 21% сочат, че заплатите ще намалеят в границите от 10% до 50% (в сравнение с 11% на работодателите), а едва 12% считат че заплатите ще се повишат и то в границите от 5% до 30% (в сравнение с 24% на работодателите).

Пълната информация от анкетите на търсещите и предлагащи работа можете да разгледате от линковете по-горе.

Нагласите на търсещите и предлагащи работа за пазара на труда в България през 2011 година  
Нагласите на търсещите и предлагащи работа за пазара на труда в България през 2011 година  

От началото на октомври 2010 година до края на януари 2011 година, Job Space проведе проучване сред 370 мениджъри на фирми и мениджъри по чо...

Advertisement